MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 381         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 5 mai 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

350. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale

 

365. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Azuga, judetul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

516. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare  a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Beneficiarii Programului sunt operatori economici cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform sectiunii D, de la 1711 până la 3720 inclusiv, din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002, care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii de eligibilitate:

a) să fie persoane juridice cu sediul în România;

b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situatii financiare anuale transmise si înregistrate la administatia teritorială a Ministerului Finantelor Publice;

c) să nu înregistreze datorii la bugetul de stat, atestate prin certificate fiscale;

d) să realizeze produse prelucrate pentru care există piata asigurată;

e) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităti prevăzute la art. 3 lit. a)-c);

f) să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor si a modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pietele externe pentru proiectele aferente activitătii prevăzute la art. 3 lit. h).”

2. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Proiectele pot să contină una sau mai multe activităti dintre cele prevăzute la art. 3.”

3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Pentru administrarea Programului, la nivelul Ministerului Economiei si Comertului se constituie Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisia.”

4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Comisiei, precum si modul de gestionare a activitătilor pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul de stat se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului.”

5. Anexa “Mecanismul de acordare a sprijinului financiar” se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 357/2004 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 31 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 aprilie 2005.

Nr. 350.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 357/2004)

 

MECANISMUL DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR

 

1. După publicarea legii bugetului de stat, Comisia promovează campanii de informare publică privind Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale.

2. Solicitantii depun proiectele la Registratura Ministerului Economiei si Comertului.

3. Proiectele trebuie să contină documente din care să rezulte îndeplinirea conditiilor si criteriilor de eligibilitate, precum si alte informatii relevante pentru proiect, însotite de cererea de acordare a sprijinului financiar.

4. Proiectele se înregistrează în Registrul unic de evidentă al Comisiei, în ordinea numerelor de înregistrare primite de la Registratura Ministerului Economiei si Comertului.

5. Proiectele se evaluează în ordinea numerelor de înregistrare în Registrul unic de evidentă.

6. În termen de 5 zile lucrătoare de la data evaluării Comisia notifică solicitantului decizia de acceptare sau de respingere a proiectului.

7. Pentru proiectele acceptate, solicitantul are obligatia să prezinte contractul de finantare completat în mod corespunzător, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării Comisiei.

Nerespectarea acestui termen se consideră renuntare la sprijinul financiar solicitat prin proiect.

8. Pentru contractele de finantare întocmite în mod corespunzător Ministerul Economiei si Comertului are obligatia să asigure încheierea acestora în termen de 15 zile lucrătoare.

9. Contestatiile solicitantilor privind decizia de respingere a finantării proiectului se depun la Registratura Ministerului Economiei si Comertului în termen de 10 zile de la primirea deciziei.

10. Contestatiile se solutionează de către o comisie numită în acest scop prin ordin al ministrului economiei si comertului.

11. Model de cerere-tip:

 

Denumirea solicitantului

...........................................................................................................................................................

(denumirea completă)

Sediul ................................................................................................................................................

Telefon, fax, e-mail: ............................................................................................................................

Reprezentant:

Solicitarea .......................................................................................................................................…

(denumirea proiectului)

Semnătura ...................................................................................................................................……

(numele si prenumele persoanei autorizate să semneze pentru si în numele solicitantului)

Data .........................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Azuga, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Azuga, judetul Prahova, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 365.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA

orasului Azuga, judetul Prahova

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Azuga, judetul Prahova

 

Descrierea stemei:

Stema orasului Azuga, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, partajat în furcă.

În prima partitie, în câmp albastru, trei vârfuri muntoase de culoare verde, peste care brosează trei fulgi de nea argintii.

În a doua partitie, în dreapta, în câmp albastru, se află un cap de cerb, spre stânga, de argint.

În a treia partitie, în stânga, se află o fabrică stilizată, de argint.

Toate aceste elementele sunt separate de două linii argintii care se unesc în vârful scutului.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificatia elementelor însumate:

Vârfurile muntoase simbolizează potentialul turistic al zonei, cu preponderentă în practicarea sporturilor de iarnă.

Capul de cerb sugerează fauna specifică zonei.

Fabrica reprezintă traditia industrială a orasului.

Liniile argintii simbolizează cele două cursuri de apă care traversează orasul, respectiv râul Prahova si pârâul Azuga.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 9 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de colectare a creantelor bugetare, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de inspectie fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public si Directia de autorizări din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2005.

Nr. 516.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

CAPITOLUL I

Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili administrati de Directia generală de administrare a marilor contribuabili

 

Prin organ fiscal competent privind îndeplinirea obligatiilor de declarare si de plată se întelege:

- Directia generală de administrare a marilor contribuabili;

- compartimentele de specialitate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, în cazul contribuabililor mari aflati în administrare până la termenele prevăzute la art. 6 alin. (3) si în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005, precum si pentru sediile secundare ale marilor contribuabili administrati conform prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005.

A. Procedura de înregistrare fiscală

1. Modificările intervenite în datele declarate initial de marii contribuabili si înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, inclusiv cele privitoare la înregistrarea în/scoaterea din evidentă ca plătitor de T.V.A., se fac prin depunerea cererii de înregistrare a mentiunilor/cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comertului în a cărui rază teritorială marele contribuabil îsi are sediul social.

2. Modificările intervenite în datele declarate initial de marii contribuabili, care privesc obligatiile declarative si de plată, cu exceptia înregistrării în/scoaterii din evidentă ca plătitor de T.V.A., vor fi declarate de către acestia la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora.

3. La primirea de la oficiul registrului comertului a modificărilor mentionate la pct. 1, Directia generală a tehnologiei informatiei va actualiza cu aceste date registrul contribuabilului al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

4. Înregistrarea sediilor secundare ale marilor contribuabili, cu exceptia sucursalelor care se înregistrează conform procedurilor speciale în materie de înregistrare a comerciantilor, se face prin completarea si depunerea formularului “Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru sediile secundare (060)”, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.600/2004, la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul secundar.

5. Scoaterea din evidenta fiscală a sediilor secundare ale marilor contribuabili înfiintate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov de marii contribuabili se face prin depunerea formularului 060 mentionat mai sus la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.

6. Pentru scoaterea din evidentă a sediilor secundare înfiintate în judete, cu exceptia judetului Ilfov, marii contribuabili vor depune formularul 060 la directia generală a finantelor publice judeteană, împreună cu certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării.

7. Directia generală de administrare a marilor contribuabili va transmite Directiei de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti orice modificare cu privire la luarea sau scoaterea din administrare a marilor contribuabili sau a sediilor secundare din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov la data producerii modificării.

B. Obligatii declarative

1. Începând cu obligatiile lunii martie 2005, marii contribuabili definiti potrivit art. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005 depun declaratiile fiscale, inclusiv declararea impozitului pe venit pentru activitatea proprie, la organul fiscal competent.

2. În cazul contribuabililor mari, care au sedii secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, conform legii, declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea sediilor secundare se face la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială sediile secundare îsi desfăsoară activitatea.

3. Declaratiile fiscale ale marilor contribuabili se depun în format electronic la organul fiscal competent, prin intermediul Sistemului Electronic National, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003, prin accesarea site-ului de Internet www.e-guvernare.ro . Declaratiile fiscale pot fi depuse si prin celelalte modalităti prevăzute la art. 80 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare: direct, la registratura organului fiscal competent, sau la postă, prin scrisoare recomandată, în format electronic însotit de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Formatul pe hârtie al declaratiei fiscale se arhivează la organul fiscal care a primit declaratia.

4. Data depunerii declaratiei fiscale este data confirmării primirii, comunicată contribuabilului prin Sistemul Electronic National sau prin postă, ori data înregistrării declaratiei la registratura organului fiscal competent.

5. (1) În situatia în care contribuabilul a utilizat mai multe căi de transmitere a declaratiei fiscale, va fi înregistrată prima declaratie primită.

(2) Orice corectie ulterioară a unei declaratii fiscale se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, în conditiile legii.

C. Rambursarea T.V.A.

Prevederile cap. IV pct. (1) din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 338/2004 se aplică persoanelor impozabile definite în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005, începând cu deconturile cu sume negative de T.V.A., cu optiune de rambursare, aferente lunii martie 2005, cu termen de depunere până la data de 25 aprilie 2005.

D. Solicitarea documentelor de către marii contribuabili

Solicitarea documentelor de către marii contribuabili se face prin cerere astfel:

a) depusă la registratura Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) transmisă prin postă;

c) prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail.

E. Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili

Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili se face astfel:

1. la sediul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului;

2. prin transmitere postală, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

F. Procedura de plată a obligatiilor fiscale la marii contribuabili

1. (1) Plata obligatiilor fiscale se efectuează de către marii contribuabili distinct, pe fiecare impozit, taxă, contributie si alte venituri fiscale, inclusiv dobânzi si penalităti de întârziere, la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), plata impozitului pe venit datorat de marii contribuabili care nu au sediul social în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov se efectuează la unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet în care îsi au sediul social.

2. (1) Plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri fiscale datorate de către marii contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov care au sedii secundare, inclusiv a impozitului pe venit pentru activitatea proprie, se efectuează de către persoana juridică la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Plata impozitului pe venitul din salarii datorat de către sediile secundare ale marilor contribuabili mentionati la alin. (1) se efectuează la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti sau la unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet în care acestea îsi desfăsoară activitatea, după caz.

3. (1) Plata obligatiilor bugetare datorate de către marii contribuabili care au sedii secundare si care nu au sediul social în municipiul Bucuresti si în judetul Ilfov, cu exceptia impozitului pe venit pentru activitatea proprie, se efectuează de către persoana juridică la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Plata impozitului pe venit pentru activitatea proprie, datorat de către marii contribuabili mentionati la alin. (1), se efectuează la unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet unde acestia îsi au sediul social, iar plata impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare ale acestora se efectuează la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti sau la unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet în care îsi desfăsoară activitatea, cu exceptia judetului Ilfov, după caz.

4. Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti si unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet vor aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele fiecărei luni în care s-a încasat acest impozit, cotele defalcate prevăzute de lege, cuvenite bugetelor locale ale comunelor si oraselor judetului Ilfov, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si bugetelor locale ale consiliilor judetene din judetul unde se află persoana juridică mare contribuabil sau sediile secundare, după caz.

5. Documentele de plată întocmite de către marii contribuabili, în vederea achitării impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare ale acestora aflate în raza teritorială a altui organ fiscal decât Directia generală de administrare a marilor contribuabili, vor cuprinde în mod obligatoriu si următoarele informatii:

a) codul de identificare fiscală si denumirea persoanei juridice care face plata;

b) codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata.

6. (1) Conturile de disponibilităti ale marilor contribuabili din judete, precum si cele ale sediilor secundare din judete ale marilor contribuabili, în care se încasează sume de la institutiile publice în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) si ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002, cu modificările si completările ulterioare, se deschid la unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet.

(2) Unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet vor transmite la finele fiecărei zile Directiei generale de administrare a marilor contribuabili situatia sumelor încasate în contul 50.69 “Disponibil al agentilor economici”, deschis pe numele agentilor economici prevăzuti la alin. (1), iar aceasta are obligatia de a stabili în prima zi lucrătoare de la primirea situatiilor respective lista agentilor economici cu obligatii bugetare neachitate, precum si suma aferentă acestor obligatii, care se transmite Directiei de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti pentru indisponibilizarea contului.

(3) Unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet nu vor deconta ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), prin care agentii economici prevăzuti la alin. (1) sau alte persoane juridice împuternicite de acestia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu exceptia celor în care se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrală sau partială a drepturilor salariale.

(4) Sumele încasate în contul 50.69 “Disponibil al agentilor economici” în plus fată de cele indisponibilizate, precum si cele pentru care nu s-a întocmit de către organul fiscal lista prevăzută la alin. (2) în termenul stabilit pot fi transferate în conturi bancare, cu conditia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiintată poprirea prin titluri executorii.

G. Reglementări privind contabilitatea creantelor bugetare

1. Contabilitatea sintetică si analitică a creantelor bugetului de stat aferentă marilor contribuabili se organizează si se conduce de Directia generală de administrare a marilor contribuabili, potrivit Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii veniturilor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 520/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Prin exceptie, contabilitatea sintetică si analitică privind impozitul pe venitul din salarii aferentă sediilor secundare se conduce în continuare de compartimentele de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu exceptia judetului Ilfov.

2. Directia generală de administrare a marilor contribuabili conduce evidenta analitică pe plătitori distinct pe structura clasificatiei bugetare si asigură informatii privind drepturile constatate si veniturile încasate privind contributiile sociale pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit Ordinului ministrului finantelor publice nr. 650/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea institutiilor publice a unor operatiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată si modificată prin Legea nr. 609/2003, prin care au fost reglementate procedurile privind organizarea evidentei centralizate a contributiilor sociale.

H. Procedura de inspectie fiscală a marilor contribuabili

1. Activitatea de inspectie fiscală, asa cum este definită în titlul VII - Inspectia fiscală din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează de personal cu atributii de inspectie fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

2. Actiunile de inspectie fiscală începute si nefinalizate până la termenul de predare-primire se vor finaliza de organele de inspectie fiscală care le-au început, iar actul de control încheiat, însotit, după caz, de actul administrativ fiscal întocmit de către acestia, se va transmite la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, pentru valorificare, conform prevederilor legale.

3. Contestatiile la actele administrative fiscale încheiate conform precizărilor prevăzute la pct. 2 vor fi însotite de punctul de vedere emis de organul de inspectie fiscală care a efectuat inspectia si se depun la organele fiscale emitente ale actelor contestate, care le vor transmite spre solutionare organelor competente constituite în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sau Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, după caz, conform prevederilor legale.

4. (1) Inspectia fiscală a activitătii sediilor secundare ale marilor contribuabili se face de către organele de inspectie fiscală ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu exceptia municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, în a cărei rază teritorială se află sediul secundar, prin cuprinderea actiunii în programul de activitate al directiei generale a finantelor publice judetene, aprobat de conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Pentru sediile secundare care îsi desfăsoară activitatea în municipiul Bucuresti si în judetul Ilfov, inspectia fiscală se va efectua de către organele de inspectie fiscală ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

(2) Coordonarea actiunilor de inspectie fiscală la sediile secundare ale marilor contribuabili revine Directiei de administrare a marilor contribuabili.

(3) În cazul în care contribuabilul are, potrivit legii, obligatii de plată la sediile secundare, iar competenta de administrare a acestora revine organului fiscal teritorial, potrivit art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, competenta de efectuare a inspectiei fiscale revine organelor de inspectie fiscală teritorială.

(4) Contestatiile la actele administrative fiscale emise de organele de inspectie fiscală referitoare la obligatiile de plată ale sediilor secundare se vor depune la organul de inspectie fiscală teritorială si se vor solutiona de către organele competente de solutionare a contestatiilor din directiile generale ale finantelor publice judetene sau, după caz, de către Directia generală de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, conform legii.

5. Actiunile de control încrucisat se vo r realiza de personalul cu atributii de inspectie fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili. Prin exceptie fată de prevederea de mai sus, competenta privind efectuarea actiunilor de control încrucisat se poate delega altui organ fiscal, conform art. 96 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Delegarea de competentă va fi acordată de către structurile de inspectie fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili directiilor generale ale finantelor publice judetene pentru efectuarea de controale, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Un exemplar al procesului-verbal întocmit în acest caz se va transmite pentru valorificare si conexare la dosarul fiscal al marelui contribuabil gestionat de Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

I. Activitatea de supraveghere fiscală si autorizare

1. Structurile de inspectie fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili vor asigura coordonarea activitătii de supraveghere fiscală, astfel cum aceasta este definită în titlul VIII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

2. Cu exceptia supravegherii fiscale aferente antrepozitelor fiscale situate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, pentru care supravegherea se va realiza în mod direct cu personal din cadrul structurii de inspectie fiscală, Directia generală de administrare a marilor contribuabili va delega competenta în acest domeniu către structurile de inspectie fiscală din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene.

3. Structura de autorizare din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili este responsabilă cu activitătile care decurg din aplicarea titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv în ceea ce priveste eliberarea autorizatiilor de utilizatori finali si a atestatelor pentru angrosisti.

4. Cu exceptia activitătii aferente sediilor secundare aflate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, pentru care eliberarea actelor administrative corespunzătoare, precum si participarea cu specialisti în comisiile constituite conform legislatiei specifice în domeniul jocurilor de noroc si al autorizării unitătilor emitente de tichete de masă se realizează direct de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia generală de administrare a marilor contribuabili va delega competenta în aceste domenii directiilor generale ale finantelor publice judetene.

5. Actele administrative emise în aplicarea legislatiei privind activitatea de autorizare a antrepozitelor fiscale, inclusiv autorizatiile de utilizatori finali si atestatele pentru angrosisti, si a legislatiei din domeniul autorizării jocurilor de noroc de către structurile teritoriale competente rămân valabile pentru perioada pentru care au fost emise.

J. Procedura de îndrumare pentru marii contribuabili

1. Îndrumarea marilor contribuabili în aplicarea prevederilor legislatiei fiscale se asigură de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicitării contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal. Îndrumarea ca urmare a solicitării contribuabililor mari se realizează în mod prioritar prin e-mail sau telefonic. Îndrumarea din initiativa organului fiscal se asigură atât prin elaborarea si distribuirea de materiale de informare (ghiduri, brosuri, pliante, afise etc.), cât si prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzătoare a informatiilor si mesajelor.

2. În situatia în care, din motive tehnice, Sistemul Electronic National nu este operational pentru toti contribuabilii mari, îndrumarea acestora în ceea ce priveste depunerea si primirea declaratiilor fiscale se asigură si de către compartimentele de specialitate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene pe a căror rază teritorială se află sediul social al contribuabilului. Declaratiile fiscale în format electronic si pe suport hârtie vor fi transmise de către organul fiscal teritorial la Directia generală de administrare a marilor contribuabili pentru a fi preluate în evidenta pe plătitori si în dosarul fiscal al marelui contribuabil.

K. Procedura de gestiune a înlesnirilor la plată aflate în derulare pentru marii contribuabili

1. Pentru marii contribuabili, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

2. Prin exceptie de la prevederile pct. 1, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate pentru impozitul pe venit datorat de marii contribuabili, care nu au sediul social în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, se realizează de către compartimentele de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene unde îsi au sediul social.

3. Pentru sediile secundare, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili sau compartimentele de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene pe a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea sediile secundare, după caz.

4. Compartimentele de specialitate mentionate la pct. 2 si 3 comunică de îndată Directiei generale de administrare a marilor contribuabili modul de respectare a conditiilor în care se derulează înlesnirile la plată, pentru luarea măsurilor legale în materie, la nivelul marelui contribuabil.

5. Actul administrativ emis de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, prin care se comunică marelui contribuabil pierderea înlesnirii la plată, fie de către marele contribuabil persoană juridică, fie de către un sediu secundar al acestuia, se transmite si compartimentelor de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene pe a căror rază teritorială îsi au sediul social marii contribuabili prevăzuti la pct. 2 sau unde îsi desfăsoară activitatea sediile secundare prevăzute la pct. 3, în vederea recuperării sumelor rămase de plată.

L. Reglementarea procedurii de compensare a obligatiilor bugetare

Restituirea sumelor reprezentând impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, prevăzute la art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru marii contribuabili persoane juridice sau pentru sediile secundare ale acestora, se realizează numai după compensarea efectuată cu alte obligatii bugetare datorate, în conformitate cu prevederile art. 111 din acelasi act normativ.

M. Reglementarea procedurii de executare silită a impozitului pe venit datorat de către marii contribuabili persoane juridice si impozitul pe veniturile din salarii pentru sediile secundare ale marilor contribuabili

Pentru impozitul pe venit datorat de către marii contribuabili persoane juridice si impozitul pe venitul din salarii datorat de către sediile secundare ale marilor contribuabili, sunt abilitate să efectueze procedura de executare silită, conform prevederilor art. 132 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organele de executare silită ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili ori ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, după caz, în calitate de organe de executare coordonatoare.

N. Reglementarea activitătii juridice

1. Pentru litigiile aflate pe rolul instantelor de judecată, având ca obiect contestatiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de către organele de control abilitate, contestatiile la executarea silită sau contestatiile împotriva actelor prin care se dispun si se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciară si faliment, precum si orice alte litigii reprezentarea va fi asigurată în continuare de birourile/compartimentele/

serviciile juridice din cadrul administratiilor finantelor publice teritoriale sau directiilor generale ale finantelor publice judetene, după caz, pe bază de mandat si sub directa coordonare a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

2. Pentru litigiile viitoare, având ca obiect contestatiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, pentru marii contribuabili preluati în conditiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005, precum si în contestatiile la executarea silită sau în contestatiile împotriva actelor prin care se dispun si duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, în litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciară si faliment, care au ca parte marii contribuabili preluati în conditiile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 343/2005, reprezentarea în fata instantelor de judecată va fi asigurată de Serviciul juridic din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, direct sau prin birourile/ compartimentele/serviciile juridice din cadrul administratiilor finantelor publice teritoriale sau directiilor generale ale finantelor publice judetene, după caz, pe bază de mandat.

O. Procedura de monitorizare a marilor contribuabili

1. Activitatea de monitorizare a marilor contribuabili administrati de Directia generală de administrare a marilor contribuabili este realizată de către Directia generală de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

2. Monitorizarea colectării veniturilor bugetare de la marii contribuabili se realizează pe baza raportării lunare pe care Directia generală de administrare a marilor contribuabili o va transmite Directiei generale de colectare a creantelor bugetare.

3. Compartimentele de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene vor transmite până pe data de 5 a lunii următoare celei de raportare, la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, situatia privind obligatiile de plată, reprezentând impozitul pe venit datorat pentru activitatea proprie de către marele contribuabil si/sau impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, după caz, precum si încasările în contul acestora, conform formularului 01.

4. Pe baza informatiilor referitoare la obligatiile de plată si la încasările în contul acestora din evidenta proprie, precum si a informatiilor transmise conform pct. 3, Directia generală de administrare a marilor contribuabili consolidează, în vederea raportării, obligatiile si plătile marilor contribuabili persoane juridice, iar până la data de 15 a lunii următoare celei de raportare va transmite Directiei generale de colectare a creantelor bugetare situatia privind obligatiile bugetare de plată si încasările în contul acestora, conform formularelor 01-04*).

5. Situatia se întocmeste pe fiecare mare contribuabil si, separat, pe fiecare buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj.

6. Informatiile necesare a fi completate în situatia de mai sus rezultă din evidenta analitică pe plătitori si constituie baza documentară de analiză si informare atât pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală, cât si pentru Ministerul Finantelor Publice.

7. Informatiile cuprinse în formularele 01-04, transmise de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, se vor prelua si se vor transmite în format electronic si pe suport hârtie, pe baza datelor din evidenta analitică pe plătitor.


*) Formularele 01-04

 

CAPITOLUL II

Măsuri tranzitorii. Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în perioada 1 aprilie 2005 - 1 octombrie 2005

 

A. Solutionarea deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare

1. Solicitările de rambursare a T.V.A depuse de contribuabilii prevăzuti la art. 6 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005 până la data de 25 martie 2005, deci inclusiv cele aferente lunii februarie 2005 si nesolutionate până la data preluării de către organul fiscal, se vor solutiona după cum urmează, de către:

a) organul fiscal competent la data depunerii decontului:

- deconturile care se încadrează în categoria de risc mic se solutionează pe bază de SIN;

- deconturile care se încadrează în categoria de risc mediu sau mare, pentru care a fost început controlul fiscal anticipat.

Decizia de rambursare emisă de organul fiscal competent la data depunerii decontului se transmite, în vederea compensării si/sau rambursării, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) Directia generală de administrare a marilor contribuabili pentru deconturile care se încadrează în categoria de risc mediu sau mare, pentru care nu a fost început controlul fiscal anticipat.

Organul fiscal de la fostul domiciliu fiscal va transmite Directiei generale de administrare a marilor contribuabili atât decontul cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, cât si Fisa de calcul a SIN si Fisa de analiză de risc, după caz.

2. Deconturile cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, depuse de marii contribuabili prevăzuti la art. 6 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005, aferente lunii februarie 2005, cu termen de depunere până la data de 25 martie 2005, la administratiile finantelor publice municipale/orăsenesti/comunale, se vor solutiona după cum urmează, de către:

a) organul fiscal competent la data depunerii decontului:

- deconturile care se încadrează în categoria de risc mic si se solutionează pe bază de SIN.

Decizia de rambursare emisă de organul fiscal competent la data depunerii decontului se transmite, în vederea compensării si/sau rambursării, compartimentului de specialitate organizat la nivelul directiei generale a finantelor publice judetene.

b) Compartimentul de specialitate organizat la nivelul directiei generale a finantelor publice judetene, pentru deconturile care se încadrează în categoria de risc mediu sau mare.

Organul fiscal de la fostul domiciliu fiscal va transmite compartimentului de specialitate organizat la nivelul directiei generale a finantelor publice judetene atât decontul cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, cât si Fisa de calcul a SIN si Fisa de analiză de risc, după caz.

3. Deconturile cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, depuse de marii contribuabili prevăzuti la art. 6 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005 la compartimentul de specialitate organizat la nivelul directiei generale a finantelor publice judetene, în luna anterioară preluării de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili si nesolutionate până la data preluării, se solutionează de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

B. Plata obligatiilor fiscale ale marilor contribuabili

1. Până la termenele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005, plătile marilor contribuabili administrati de directiile generale ale finantelor publice judetene, cu exceptia judetului Ilfov, se realizează la unitătile de trezorerie si contabilitate publică a municipiilor resedintă de judet unde sunt administrati.

2. Până la aceleasi termene, informatiile referitoare la plătile efectuate de marii contribuabili în conturile deschise la unitătile de trezorerie si contabilitate publică a municipiilor resedintă de judet în care se află sediul social al marilor contribuabili si/sau sediile secundare ale acestora se transmit zilnic de către acestea la directiile generale ale finantelor publice judetene, cu exceptia judetului Ilfov.

C. Gestiunea înlesnirilor la plată

1. Până la termenele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie, de către marii contribuabili care nu au sediul social în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, inclusiv marii contribuabili care au sedii secundare, se realizează de către compartimentele de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene unde acestia îsi au sediul social.

2. Urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată de către sediile secundare ale marilor contribuabili prevăzuti la pct. 1 se realizează de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili sau de către compartimentele de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene unde sediile secundare sunt administrate, după caz.

3. Directia generală de administrare a marilor contribuabili sau compartimentele de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, după caz, comunică de îndată compartimentelor de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, unde sunt administrati marii contribuabili prevăzuti la pct. 1, modul de respectare a conditiilor în care se derulează înlesnirile la plată de care beneficiază sediile secundare.

4. Actul administrativ emis de către compartimentele de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, prin care se comunică marilor contribuabili prevăzuti la pct. 1 pierderea înlesnirii la plată, fie de către marele contribuabil, fie de către un sediu secundar al acestuia, se transmite si organelor fiscale unde sediile secundare sunt înregistrate ca plătitoare de obligatii bugetare, în vederea recuperării sumelor rămase de plată.

5. Pentru marii contribuabili transferati spre administrare Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se vor aplica prevederile procedurii de gestiune mentionate la cap. I lit. K.

D. Procedura de executare silită

1. În cazul popririlor înfiintate asupra veniturilor datorate de terti ori asupra disponibilitătilor din conturile bancare, aflate în derulare până la termenele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005, directiile generale ale finantelor publice judetene sau administratiile finantelor publice municipale/orăsenesti/comunale ori administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, vor comunica tertilor si tuturor băncilor unde sunt înfiintate popriri, contul de trezorerie în care se vor vira sumele retinute, aferente veniturilor bugetare.

2. Pentru sumele reprezentând impozitul pe venit datorat de marii contribuabili persoane juridice si impozitul pe venitul din salarii, aferent sediilor secundare, se vor comunica tertilor si tuturor băncilor la care s-au înfiintat popriri conturile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet ori al Directiei de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, după caz.

3. Sumele obtinute din valorificarea bunurilor sechestrate, până la termenele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005, se vor vira în contul din trezorerie si contabilitate publică al municipiului Bucuresti ori al unitătilor de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet, după caz, organul de executare silită procedând la eliberarea sau la distribuirea sumelor după împlinirea termenului prevăzut de lege.

4. În cadrul procedurii de executare silită în derulare până la termenele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005, pentru drepturile directiilor generale ale finantelor publice judetene sau administratiilor finantelor publice municipale/orăsenesti/ comunale ori ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, înscrise la Carta funciară ori la Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, după caz, se va comunica acestor registre noul organ fiscal competent.

E. Monitorizarea marilor contribuabili

Până la termenele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005, raportarea lunară cu privire la situatia obligatiilor de plată si a încasărilor în contul fiecărui buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, se va realiza de organul fiscal competent.

Obligatiile bugetare, altele decât impozitul pe venit datorat de marii contribuabili pentru activitatea proprie sau impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare, se transferă spre administrare Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, la termenele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 343/2005.