MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 392         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 mai 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 134 din 10 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, precum si ale art.  17 alin. (1) si ale art. 18 din Legea concurentei nr. 21/1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

364. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în perioada 2005-2008

 

366. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 

367. - Hotărâre pentru aprobarea contributiei financiare anuale a României, corespunzătoare anului 2005, la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008)

 

368. - Hotărâre privind aprobarea Programului Cercetare de Excelentă - CEEX

 

369. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 216/2005 privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atributii în procesul aderării României la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

424. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulamentului privind selectia pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate înrudită, în regim cu taxă

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 134

din 10 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, precum si ale art. 17 alin. (1) si ale art. 18 din Legea concurentei nr. 21/1996

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, precum si ale Legii nr. 184/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003, exceptie ridicată de Bogdan-Mihail Chetreanu si Alexe Gavrilă în Dosarul nr. 1.013/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde, prin consilier juridic, Consiliul Concurentei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Consiliului Concurentei solicită respingerea ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003, arătând că acestea sunt în concordantă cu prevederile art. 115 alin. (4) si (5) din Constitutie. De asemenea, se consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă în ceea ce priveste dispozitiile art. 17 si 18 din Legea concurentei nr. 21/1996, întrucât autorii exceptiei critică existenta unor carente cu privire la reglementarea statutului lor detinut anterior.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât dispozitiile legale criticate au fost adoptate în conformitate cu prevederile constitutionale ale art. 115 alin. (4), iar urgenta reglementării este dată de necesitatea închiderii provizorii a negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană cu privire la cap. 6 “Politica în domeniul concurentei”. În consecintă, consideră că nu sunt încălcate prevederile art. 61 alin. (1) din Constitutie privind rolul Parlamentului. Totodată, reprezentantul Ministerului Public arată că prevederile constitutionale ale art. 115 alin. (1), (2) si (6) nu au incidentă în cauză. De asemenea, se apreciază ca fiind neîntemeiată critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) si ale art. 18 din Legea concurentei nr. 21/1996 în raport cu art. 117 alin. (3) din Constitutie, întrucât Consiliul Concurentei este o autoritate administrativă autonomă, functionând conform prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, lege organică, si ale Regulamentului său de organizare din anul 2004. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 155 alin. (5) din Constitutie, se consideră că acestea sunt de strictă interpretare si, în consecintă, nu se aplică consilierilor de concurentă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.013/2004, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, precum si a celor ale Legii nr. 184/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003, exceptie ridicată de Bogdan-Mihail Chetreanu si Alexe Gavrilă într-o cauză având ca obiect anularea unor acte administrative.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003, în ansamblul ei, contravine dispozitiilor art. 115 alin. (1), (2), (4) si (6) din Constitutie, iar art. 17 si 18 din această ordonantă de urgentă contravin si dispozitiilor constitutionale ale art. 61 alin. (1), art. 117 alin. (3) si art. 155 alin. (5).

Autorii exceptiei apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 “a fost adoptată fără să existe o lege de abilitare în acest sens a Guvernului si fără ca existenta urgentei să fie motivată în cuprinsul acesteia si, mai mult decât atât, fără ca urgenta să existe”. Se consideră că argumentarea conform căreia “modificarea legii concurentei era necesară pentru încheierea negocierilor cu Uniunea Europeană referitoare la Capitolul 6  «Politica în domeniul concurentei»” nu justifică “graba cu care a fost adoptată ordonanta de urgentă a Guvernului”, având în vedere că, la data adoptării acesteia, “Senatul României fusese deja învestit cu un proiect de lege pentru modificarea aceleiasi legi [...] si care urma să intre în dezbaterea celei de-a doua Camere în procedură de urgentă”, iar “termenul de intrare în vigoare si de punere în practică a acquis-ului comunitar în domeniu era finalul primului trimestru al anului 2004, termen până la care s-ar fi încheiat în mod cert procedura de modificare a legii concurentei din cadrul Parlamentului”.

În optica autorilor exceptiei, prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 au fost încălcate si dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutie, întrucât este afectat regimul Consiliului Concurentei, “institutie fundamentală a statului în domeniul concurentei, al cărei regim nu poate fi modificat de Guvern după bunul plac, prin adoptarea unei ordonante de urgentă”. De asemenea, referitor la Consiliul Concurentei - autoritate administrativă autonomă -, autorii exceptiei consideră că “doar Parlamentul îl poate desfiinta ori îi poate modifica modul de functionare, direct sau indirect”. În acest context, se apreciază că dispozitiile art. 17 si 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 contravin “principiului garantării mandatului de învestitură a demnitarilor publici, precum si principiului constitutional de respectare a independentei si autonomiei institutionale, care rezultă din art. 61 alin. (1), art. 117 alin. (3) si art. 155 alin. (5) [din Constitutie]”. Astfel, se arată că “printr-o ordonantă de urgentă dată pentru modificarea si completarea unei legi nu se poate întrerupe un mandat dat pentru o perioadă determinată”, iar o sustinere contrară este de natură a încălca dispozitiile constitutionale ale art. 155 alin. (5), care “prin analogie [...] se aplică si consilierilor de concurentă”.

Totodată, se apreciază că, prin procedura de numire a noilor consilieri de concurentă, precum si prin interventia Guvernului cu privire la durata mandatului fostilor consilieri de concurentă, se deschide calea amestecului Guvernului în problemele Consiliului Concurentei.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Instanta apreciază că nu sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 115 alin. (1) si (2), întrucât acestea “se referă la ordonantele simple si nu la cele de urgentă, cum este cazul în speta de fată”. În opinia sa, instanta consideră că nu sunt încălcate nici prevederile art. 115 alin. (4), întrucât “emitentul actului aflat în discutie (Guvernul) a motivat urgenta în cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 [...]: adoptarea si punerea în practică a acquis-ului comunitar în domeniul concurentei (o conditie esentială a Comisiei Europene pentru închiderea provizorie a negocierilor la cap. 6 «Politica în domeniul concurentei) si împrejurarea că modificarea si completarea Legii nr. 21/1996 reprezintă unul dintre obiectivele cuprinse în planul de măsuri prioritare pentru perioada decembrie 2003 - decembrie 2004”. Se mai arată că nici prevederile art. 115 alin. (6) din Constitutie nu sunt încălcate, având în vedere că ordonanta de urgentă poate fi adoptată în domeniul legilor organice, iar prevederile criticate “nu afectează regimul vreunei institutii fundamentale a statului”.

Conform opiniei instantei de judecată, prevederile art. 155 alin. (5) din Constitutie “se referă la consilierii de conturi si aceste prevederi nu sunt aplicabile prin analogie, ele fiind de strictă interpretare”. De asemenea, instanta apreciază că prevederile art. 17 si 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 61 alin. (1) si art. 117 alin. (3) “de vreme ce o ordonantă de urgentă [are] forta unei legi”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere se arată că “ordonanta de urgentă [...] nu are la bază dispozitiile art. 115 alin. (1) si (2) din Constitutie, ci este adoptată în temeiul alin. (4) din acelasi articol, avându-se în vedere urgenta unor situatii extraordinare, motivate”. În acelasi sens se mai arată că “în asemenea situatii functionează delegarea legislativă permanentă a Guvernului si nu cea stabilită prin lege specială, limitată la obiective de reglementare anume prevăzute - fără a fi si din domeniul legilor organice”.

Potrivit punctului de vedere prezentat, textul art. 155 alin. (5) din Constitutie se referă numai la consilierii de conturi si, fiind o “reglementare de strictă interpretare si aplicare, proprie legii fundamentale, [...] nu poate fi extinsă «prin analogie» la consilierii de concurentă dintr-o reglementare ordinară, cum este cea a art. 18 al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003”. De asemenea, se consideră că prevederile art. 61 alin. (1) si ale art. 117 alin. (3) din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Se consideră că “Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 reprezintă o materializare a prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie [si], pe cale de consecintă, [...] nu contravine nici dispozitiilor constitutionale ale art. 115 alin. (6)”. În punctul de vedere prezentat, Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 115 alin. (1) si (2) din Constitutie “nu au relevantă în cauză, întrucât obiectul criticii este o ordonantă de urgentă, iar nu o ordonantă simplă, pentru a cărei adoptare era necesară o lege specială de abilitare si pentru care există interdictia reglementării în domenii care fac obiectul legilor organice”.

De asemenea, se consideră că nici dispozitiile art. 155 alin. (5) din Constitutie nu au relevantă în cauză, pentru că “acestea se referă la consilierii de conturi, iar aplicabilitatea acestei norme constitutionale nu poate fi extinsă prin interpretare si cu privire la consilierii de concurentă”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, precum si cele ale Legii nr. 184/2004 de aprobare a acesteia, cu modificări si completări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 24 mai 2004. Autorul exceptiei critică Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 în ansamblul ei, din punct de vedere al constitutionalitătii sale extrinseci, precum si dispozitiile art. 17 alin. (1) si ale art. 18 din Legea concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, astfel cum au fost modificate si completate prin art. I pct. 17 si pct. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 si prin articolul unic pct. 6-8 din Legea nr. 184/2004.

Dispozitiile art. 17 alin. (1) si ale art. 18 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, criticate ca fiind neconstitutionale, au următorul cuprins:

- Art. 17 alin. (1): “Se înfiintează Consiliul Concurentei, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurentei, cu personalitate juridică, care îsi exercită atributiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurentei este în municipiul Bucuresti.”;

- Art. 18: “(1) Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial si este format din 7 membri, după cum urmează: un presedinte, 2 vicepresedinti si 4 consilieri de concurentă.

Numirea membrilor plenului Consiliului Concurentei se realizează de către Presedintele României, la propunerea Guvernului.

(2) Durata mandatului membrilor plenului Consiliului Concurentei este de 5 ani, acestia putând fi reînvestiti cel mult încă o dată. La numirea primului plen al Consiliului Concurentei după intrarea în vigoare a prezentei legi, un vicepresedinte si 2 consilieri de concurentă vor avea un mandat de 2 ani si jumătate, stabilit prin decretul de numire în functie.

(3) Presedintele, vicepresedintii si consilierii de concurentă trebuie să aibă o independentă reală si să se bucure de o înaltă reputatie profesională si probitate civică. Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurentei se cer studii superioare, înaltă competentă profesională, o bună reputatie si vechime de minimum 10 ani în activităti din domeniile: economic, comercial, al preturilor si concurentei sau juridic.

(4) Presedintele trebuie să fi îndeplinit o functie de conducere cu largi responsabilităti, în care a făcut dovada competentei sale profesionale si manageriale.

(5) Abrogat

(6) Calitatea de membru al Consiliului Concurentei este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activităti profesionale sau de consultantă, cu participarea directă sau prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entităti publice ori private sau cu detinerea de functii ori de demnităti publice, cu exceptia activitătii didactice din învătământul superior. Ei nu pot fi desemnati experti sau arbitri, nici de părti si nici de instanta judecătorească sau de către o altă institutie.

(7) Membrii plenului Consiliului Concurentei nu reprezintă autoritatea care i-a numit si sunt independenti în luarea deciziilor.

(8) Membrii plenului Consiliului Concurentei si inspectorii de concurentă nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice.

(9) Mandatul de membru al plenului Consiliului Concurentei încetează:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilităti dintre cele prevăzute la alin. (6) si (8), conform prevederilor alin. (12);

f) prin revocare, pentru încălcarea gravă a prezentei legi si pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, pentru săvârsirea unei infractiuni.

(10) Membrii plenului Consiliului Concurentei sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (9) lit. f), de către autoritatea care i-a numit. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti penale ei pot fi suspendati din functie de către aceeasi autoritate.

(11) În caz de vacantă a unui loc în plenul Consiliului Concurentei pentru una dintre situatiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea si numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în functia devenită vacantă.

(12) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligati să notifice de îndată Consiliului survenirea oricărei situatii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) si (8), ei fiind de drept suspendati din functie din momentul survenirii acestei situatii, iar dacă situatia se prelungeste peste 10 zile consecutive, mandatul încetează si se procedează conform prevederilor alin. (10) si (11).”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 61 alin. (1), ale art. 115 alin. (1), (2), (4) si (6), ale art. 117 alin. (3) si ale art. 155 alin. (5), având următorul cuprins:

- Art. 61 alin. (1): “Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării.”;

- Art. 115 alin. (1), (2), (4) si (6): “(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul si data până la care se pot emite ordonante. [...]

(4) Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora. [...]

(6) Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”.

- Art. 117 alin. (3): “Autorităti administrative autonome se pot înfiinta prin lege organică.”

- Art. 155 alin. (5): “Judecătorii în functie ai Curtii Supreme de Justitie si consilierii de conturi numiti de Parlament îsi continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiti. Pentru asigurarea

înnoirii Curtii de Conturi din 3 în 3 ani, la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi acestia vor putea fi numiti pentru încă un mandat de 3 ani sau de 6 ani.”

În esentă, autorul exceptiei de neconstitutionalitate apreciază că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 a fost adoptată fără să existe o lege de abilitare a Guvernului în acest sens, ceea ce contravine, în opinia sa, prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (1) si (2). O altă critică adusă ordonantei de urgentă constă, pe de o parte, în sustinerea că a fost adoptată fără să existe o situatie extraordinară, ceea ce este contrar art. 115 alin. (4) din Constitutie, iar, pe de altă parte, că afectează regimul institutiilor fundamentale ale statului, nerespectându-se astfel prevederile art. 115 alin. (6) din Constitutie. De asemenea, autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că, în urma modificărilor aduse prevederilor art. 17 alin. (1) si ale art. 18 din Legea concurentei nr. 21/1996, acestea contravin “principiului garantării mandatului de învestitură a demnitarilor publici, precum si principiului constitutional de respectare a independentei si autonomiei institutionale, care rezultă din art. 61 alin. (1), art. 117 alin. (3) si art. 155 alin. (5) [din Constitutie]”.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate extrinsecă a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003, Curtea constată că dispozitiile art. 115 alin. (1) si (2) din Constitutie, invocate în sustinerea exceptiei, nu sunt incidente în cauză, acestea reglementând conditiile emiterii de către Guvern a ordonantelor în baza unei legi de abilitare, iar nu conditiile adoptării ordonantelor de urgentă.

Analizând critica autorilor exceptiei, în conformitate cu care ordonanta de urgentă criticată a fost adoptată fără să existe o situatie extraordinară, Curtea apreciază că aceasta este neîntemeiată. Curtea retine că, anterior revizuirii Constitutiei, conceptul de “situatie extraordinară” prevăzut de art. 115 alin. (4) din Constitutie se regăsea sub cel de “caz exceptional”. În legătură cu acest aspect, Curtea Constitutională a stabilit, prin Decizia nr. 43 din 12 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2002, că “Subordonarea, prin chiar textul constitutional, a adoptării ordonantei de urgentă existentei unui caz exceptional îi conferă acestuia semnificatia de criteriu de constitutionalitate. Asa fiind, Curtea este competentă să verifice, de la caz la caz, în măsura în care este sesizată, dacă ordonanta de urgentă dedusă controlului de constitutionalitate este impusă de o situatie care întruneste trăsăturile unui caz exceptional”. De asemenea, Curtea a statuat în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995 că, în absenta unei definitii constitutionale a notiunii de “caz exceptional”, acesta trebuie definit în raport cu “necesitatea si urgenta reglementării unei situatii care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”.

Curtea, constatând că această jurisprudentă a sa rămâne valabilă si după revizuirea Constitutiei, în ceea ce priveste constatarea existentei “situatiei extraordinare”, apreciază că în cauza de fată emiterea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 a fost justificată prin necesitatea stringentă a punerii în practică a acquisului comunitar în domeniul concurentei, conditie esentială a Comisiei Europene pentru închiderea provizorie a negocierilor la cap. 6 “Politica în domeniul concurentei”, modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996 reprezentând în acelasi timp unul dintre obiectivele guvernării cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru perioada decembrie 2003 - decembrie 2004. În consecintă, Curtea constată că ordonanta de urgentă criticată nu contravine dispozitiilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, întrucât a fost adoptată cu respectarea conditiilor prevăzute de acest text constitutional.

Referitor la invocarea de către autorii exceptiei a încălcării dispozitiilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, cu referire specială la interdictia adoptării ordonantelor de urgentă în domeniul regimului institutiilor fundamentale ale statului, Curtea retine că institutia la care se referă ordonanta de urgentă - Consiliul Concurentei - nu se încadrează în categoria prevăzută de textul constitutional, nefiind prevăzută de Legea fundamentală, astfel încât interdictia constitutională invocată nu operează.

Având în vedere că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (4)-(6) din Constitutie, Curtea constată că nu sunt încălcate dispozitiile art. 61 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării.

Curtea observă că, în ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor art. 117 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora “autorităti administrative autonome se pot înfiinta prin lege organică”, critica nu poate fi retinută.

Consiliul Concurentei functionează în baza Legii concurentei nr. 21/1996, care este lege organică, iar Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 modifică această lege. În jurisprudenta sa, Curtea a statuat că ordonantele de urgentă se pot adopta si în domeniul legilor organice, întrucât restrictia prevăzută la art. 115 alin. (1) din Constitutie se referă numai la ordonantele Guvernului adoptate în baza unei legi de abilitare.

De asemenea, Curtea retine că nu sunt încălcate nici dispozitiile tranzitorii ale art. 155 alin. (5) din Constitutie, care se referă numai la judecătorii în functie ai Curtii Supreme de Justitie si la consilierii de conturi numiti de Parlament, acestea neputând fi extinse si la consilierii de concurentă, întrucât textul constitutional este de strictă interpretare.

Având în vedere aceste considerente, Curtea constată că prevederile art. 17 alin. (1) si ale art. 18 din Legea nr. 21/1996 sunt constitutionale, fiind în concordantă cu prevederile art. 61 alin. (1), ale art. 117 alin. (3) si ale art. 155 alin. (5) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, precum si ale art. 17 alin. (1) si ale art. 18 din Legea concurentei nr. 21/1996, exceptie ridicată de Bogdan-Mihail Chetreanu si Alexe Gavrilă în Dosarul nr. 1.013/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în perioada 2005-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) pct. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Strategia Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în perioada 2005-2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor,

Cătălin Florin Teodorescu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 364.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA

Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în perioada 2005-2008

 

Politica de protectie a consumatorilor pentru perioada 2005-2008 se fundamentează pe următoarele obiective generale pentru promovarea intereselor consumatorilor pe piată:

1. realizarea unui înalt nivel de protectie a consumatorilor;

2. aplicarea efectivă a legislatiei în domeniul protectiei consumatorilor;

3. întărirea activitătilor de informare, consiliere si educare a consumatorilor.

Strategia, prin obiectivele si prioritătile sale, urmăreste realizarea unei protectii a consumatorilor în România asemănătoare cu cea existentă în statele membre ale Uniunii Europene, incluzând securitatea, interesele economice, informarea si educarea consumatorilor, precum si promovarea organizatiilor de consumatori pentru dezvoltarea unui rol activ în realizarea politicii de protectie a consumatorilor.

În cadrul strategiei pentru perioada 2005-2008, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) are în vedere dezvoltarea unei politici de protectie a consumatorilor sistematice, riguroase si bine organizate de prevenire, unei reactii rapide prin prezenta reprezentantilor săi pe întregul teritoriu al tării si unei activităti eficiente, inclusiv de cooperare cu alte organisme competente ale statului, la nivel national si local. În plus, întărirea parteneriatului cu societatea civilă, în general, si cu cercurile de afaceri, în special, va conduce la o mai bună cunoastere si întelegere a problemelor consumatorilor si implicit la realizarea unei mai bune protectii a acestora.

Obiectivul 1: Realizarea unui înalt nivel de protectie a consumatorilor

Având în vedere transpunerea la nivel national a acquisului comunitar specific, referitor la cadrul legislativ care reglementează conditiile de securitate a produselor, diverse practici comerciale si drepturile contractuale ale consumatorilor, prioritătile pentru perioada 2005-2008 sunt:

1.1. Continuarea procesului de preluare a acquisului comunitar prin elaborarea si promovarea de acte normative si reglementări privind importul si comercializarea produselor alimentare, nealimentare si a serviciilor, în scopul asigurării securitătii consumatorilor, precum si protectiei intereselor economice ale acestora

Se au în vedere:

1.1.1. elaborarea de acte normative sau de modificări si completări ale legislatiei existente, în functie de aparitia unor noi reglementări europene, de modificări si completări ale acquisului comunitar, incluzând securitatea produselor si a serviciilor, protectia intereselor economice ale consumatorilor, practici comerciale, relatii contractuale etc.;

1.1.2. elaborarea de documente referitoare la implementarea legii privind securitatea generală a produselor si problemele specifice de securitate, inclusiv pentru participarea la Sistemul european RAPEX de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase;

1.1.3. modificarea si completarea legislatiei privind regimul metalelor pretioase, al aliajelor acestora si al pietrelor pretioase, precum si a actelor normative în aplicarea acesteia;

1.1.4. modificarea si completarea actelor normative care pot constitui bariere în calea liberei circulatii a produselor si serviciilor.

1.2. Întărirea cooperării cu celelalte institutii ale administratiei publice centrale si locale, inclusiv prin elaborarea de acte normative, precum si dezvoltarea sau, după caz, încheierea de protocoale de colaborare

Se au în vedere:

1.2.1. elaborarea în comun de acte normative sau de modificări si completări ale legislatiei existente, pentru transpunerea acquisului comunitar care intră în domeniul de responsabilitate al politicii de protectie a consumatorilor, incluzând informarea, sănătatea si securitatea acestora;

1.2.2. elaborarea Strategiei Comitetului interministerial pentru supravegherea pietei produselor si serviciilor si protectia consumatorilor;

1.2.3. încheierea de protocoale de colaborare privind supravegherea pietei si, după caz, de proceduri comune de control.

1.3. Dezvoltarea cooperării cu mediul de afaceri ca instrument pentru promovarea si protectia intereselor consumatorilor

Se au în vedere:

1.3.1. participarea ANPC la reorganizarea sistemului de acordare de avize, autorizatii, licente, certificate de clasificare, respectiv a celui pentru expertizare si certificare, în scopul eliminării barierelor în calea liberei circulatii a mărfurilor, asigurând cresterea rolului ANPC în prevenirea si constatarea abaterilor de la legislatie;

1.3.2. acordarea de sprijin pentru agentii economici în actiunile derulate de acestia în elaborarea de coduri de bună practică/conduită;

1.3.3. derularea de activităti de consultantă către persoanele juridice, în scopul unei mai bune întelegeri a problemelor privind protectia consumatorilor si al stabilirii unui parteneriat cu societatea civilă si cu reprezentantii cercurilor de afaceri pentru cresterea gradului de protectie a consumatorilor;

1.3.4. realizarea unui ghid privind actiuni corective ce trebuie întreprinse de către producători si distribuitori pentru limitarea consecintelor provocate de produsele periculoase, inclusiv retragerea din circuitul de distributie si returnarea de la consumatori;

1.3.5. întărirea cooperării dintre ANPC si producători, importatori, distribuitori, vizând în principal schimbul de informatii pentru identificarea produselor cu risc, descrierea completă si corectă a riscului, cantitatea de produse aflate în reteaua de distributie, mijloacele de realizare a actiunii corective si modalitătile de informare a consumatorilor privind riscurile produselor aflate în reteaua de distributie sau la consumatori.

1.4. Dezvoltarea capacitătii administrative a ANPC, inclusiv prin cresterea numărului de personal si întărirea bazei tehnicoeconomice

Se au în vedere:

1.4.1. perfectionarea resurselor umane prin:

a) derularea unor programe de training al personalului atât prin actiuni proprii, cât si în colaborare cu alte institutii;

b) realizarea unor programe de training prin intermediul proiectelor PHARE;

c) training, cu sprijinul Oficiului TAIEX al Comisiei Europene, pentru participarea specialistilor ANPC la diverse sesiuni de pregătire, seminarii si simpozioane, organizate în Uniunea Europeană;

d) training, cu sprijinul Comisiei Europene, pentru specialistii ANPC, în scopul participării la Sistemul european RAPEX de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase;

1.4.2. întărirea bazei tehnico-economice si cresterea numărului de personal prin:

a) alocarea de resurse financiare pentru activitatea de supraveghere a pietei, în special în scopul asigurării securitătii produselor;

b) alocarea de resurse sporite pentru efectuarea de teste de laborator;

c) cresterea capacitătii de analiză si testare privind securitatea si/sau conformitatea produselor, inclusiv depistarea produselor falsificate sau contrafăcute, prin dotarea laboratoarelor;

d) cresterea numărului de personal, în scopul îmbunătătirii capacitătii administrative a ANPC de supraveghere a pietei;

1.4.3. alinierea institutiei la cerintele noilor tehnologii ale informatiei si telecomunicatiilor, prin:

a) dezvoltarea unui sistem Intranet pentru distribuirea informatiei si implementarea activitătilor de supraveghere, la nivel central si al oficiilor teritoriale, incluzând:

1. crearea unui soft integrat la nivel central si la nivelul structurilor teritoriale, care va permite transmiterea datelor între ANPC si cele 42 de oficii teritoriale;

2. dotarea cu echipamente de tehnică de calcul, la nivel central si la nivelul celor 42 de oficii teritoriale;

b) prezentarea informatiilor de interes public pe pagina web a ANPC;

1.4.4. dezvoltarea cooperării externe prin:

a) efectuarea pregătirilor necesare si, după caz, asigurarea dotărilor aferente, astfel ca, după primirea acordului din partea Comisiei Europene, ANPC - ca punct national de contact privind produsele periculoase - să poată participa la Sistemul european RAPEX de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase;

b) schimb de informatii si specialisti cu institutii similare din statele membre ale Uniunii Europene, în scopul promovării experientei si a celor mai bune practici în domeniul protectiei consumatorilor;

c) participarea specialistilor ANPC la reuniuni internationale pe teme de protectia consumatorilor.

Dezvoltarea cadrului legislativ si întărirea capacitătii institutionale în domeniul protectiei consumatorilor, precum si întărirea cooperării interinstitutionale si cu mediul de afaceri vor crea instrumentele necesare pentru promovarea intereselor consumatorilor pe piata produselor si serviciilor, inclusiv servicii de interes general, determinând cresterea responsabilitătii tuturor celor implicati în producerea sau furnizarea de produse/servicii si integrarea unui înalt nivel de protectie a consumatorilor în celelalte politici sectoriale.

Obiectivul 2: Aplicarea efectivă a legislatiei în domeniul protectiei consumatorilor

Existenta legislatiei armonizate cu acquisul comunitar în domeniul protectiei consumatorilor legitimează si impune verificarea respectării acesteia, prin efectuarea de controale pe piata produselor si serviciilor - la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii si în unitătile vamale. Pentru perioada 2005-2008 sunt stabilite următoarele priorităti:

2.1. Desfăsurarea de actiuni de control pentru asigurarea cerintelor de securitate si/sau de conformitate a produselor si serviciilor

Se au în vedere actiuni de control, inclusiv bazate pe metode de analiză a riscului, privind:

2.1.1. depistarea si, după caz, retragerea de pe piată sau de la consumatori a produselor si serviciilor nealimentare, care, în conditii previzibile de utilizare, prezintă risc pentru consumatori;

2.1.2. depistarea si, după caz, retragerea de pe piată sau de la consumatori a produselor si serviciilor alimentare care prezintă risc asupra sănătătii consumatorilor;

2.1.3. verificarea conformitătii produselor sau serviciilor cu cerintele declarate sau impuse prin reglementări.

2.2. Desfăsurarea de actiuni de control în scopul protectiei drepturilor si intereselor economice ale consumatorilor la furnizarea de produse si servicii, inclusiv servicii de interes public si financiare

Se au în vedere:

2.2.1. efectuarea de actiuni de control privind apărarea intereselor economice ale consumatorilor, inclusiv asigurarea dreptului la despăgubire;

2.2.2. efectuarea de actiuni de control privind cerintele specifice referitoare la reglementarea anumitor practici comerciale, cum ar fi vânzarea în afara spatiilor comerciale, vânzarea la distantă, publicitatea, indicarea preturilor etc.;

2.2.3. efectuarea de actiuni de control privind relatiile contractuale dintre comercianti si consumatori, inclusiv pentru servicii de interes public si financiare, cum ar fi clauzele abuzive din contracte, creditele pentru consum, serviciile financiare la distantă, pachetele de servicii turistice etc.

2.3. Rezolvarea reclamatiilor consumatorilor

Se au în vedere:

2.3.1. îmbunătătirea modalitătilor de primire si solutionare a sesizărilor si reclamatiilor;

2.3.2. efectuarea de actiuni de control privind rezolvarea reclamatiilor consumatorilor;

2.3.3. crearea cadrului legislativ pentru rezolvarea alternativă a litigiilor consumatorilor, prin realizarea unui act normativ care să permită introducerea medierii ca alternativă a solutionării de către instantele de judecată a plângerilor consumatorilor.

2.4. Cooperarea cu alte institutii ale administratiei publice centrale si locale si, după caz, cu statele membre sau candidate ale Uniunii Europene în realizarea de actiuni de control

Se au în vedere:

2.4.1. continuarea coordonării generale a activitătilor de supraveghere a pietei în cadrul Comitetului interministerial pentru supravegherea pietei produselor si serviciilor si protectia consumatorilor;

2.4.2. efectuarea de actiuni de control în cooperare cu alte institutii ale administratiei publice centrale si locale si, după caz, cu statele membre sau candidate ale Uniunii Europene - la producători, importatori, pe piată, precum si în unitătile vamale - privind securitatea si/sau conformitatea produselor destinate consumatorilor.

2.5. Efectuarea de către ANPC - ca punct national de contact - a schimbului rapid de informatii privind produsele periculoase atât cu oficiile sale teritoriale, cât si cu alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, cu institutii similare din statele membre ale Uniunii Europene prin Sistemul european RAPEX de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase

Se au în vedere:

2.5.1. colectarea si evaluarea datelor primite de la nivelul oficiilor teritoriale, privind securitatea produselor, în scopul luării măsurilor care se impun;

2.5.2. comunicarea cu celelalte institutii publice cu responsabilităti în domeniu si în special cu reprezentantii vamali, în scopul identificării aspectelor de securitate a produselor de import si luării măsurilor care se impun;

2.5.3. participarea la schimbul rapid de informatii prin Sistemul european RAPEX de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase, în conformitate cu metodologia stabilită la nivelul Uniunii Europene pentru acest sistem.

2.6. Realizarea de actiuni specifice de control, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România, republicată

2.7. Verificarea îndeplinirii conditiilor în baza cărora au fost autorizati agentii economici care desfăsoară activităti cu metale pretioase

Aplicarea efectivă a legislatiei armonizate în domeniul protectiei consumatorilor si întărirea cooperării, la nivel national si european, prin preluarea celor mai bune practici în domeniul supravegherii pietei, reprezintă elemente esentiale pentru a se asigura accesul consumatorilor la produse si servicii mai sigure si mai sănătoase, o alegere mai bună, informatii mai complete despre produse si servicii, realizându-se astfel un nivel de protectie a consumatorilor asemănător celui existent în statele membre ale Uniunii Europene.

3. Întărirea activitătilor de informare, consiliere si educare a consumatorilor

Al treilea obiectiv al politicii pentru protectia consumatorilor este întărirea activitătilor de informare, consiliere si educare a consumatorilor. Pentru perioada 2005-2008 sunt prevăzute următoarele priorităti:

3.1. Dezvoltarea instrumentelor de informare si educare a consumatorilor

Se au în vedere:

3.1.1. organizarea de campanii nationale de informare a consumatorilor asupra drepturilor pe care acestia le au;

3.1.2. realizarea de emisiuni radio, TV, precum si publicarea de articole în presă pe probleme din domeniul protectiei consumatorilor;

3.1.3. derularea de actiuni speciale (seminarii, reuniuni etc.), în colaborare cu organizatiile de consumatori, inclusiv cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor - 15 martie;

3.1.4. dezvoltarea paginii web a ANPC pentru a contribui la o mai bună informare si consiliere a consumatorilor;

3.1.5. colaborarea cu mass-media în actiunile de avertizare a consumatorilor cu privire la riscurile legate de folosirea anumitor produse sau servicii.

3.2. Implicarea mai activă a organizatiilor neguvernamentale de consumatori în procesul de elaborare a deciziilor ce pot avea impact asupra intereselor lor

Se au în vedere:

3.2.1. participarea organizatiilor neguvernamentale de consumatori în cadrul: organismelor consultative, Comitetului interministerial pentru supravegherea pietei produselor si serviciilor si protectia consumatorilor, precum si în cadrul comisiilor pentru clauze abuzive si pentru securitatea produselor;

3.2.2. consultarea organizatiilor neguvernamentale de consumatori în initiativele legislative din domeniul protectiei consumatorilor.

3.3. Asigurarea de sprijin si consultantă pentru organizatiile neguvernamentale de consumatori

Se au în vedere:

3.3.1. acordarea din bugetul ANPC, în perioada 2005-2007, a contributiei financiare din partea României la bugetul general al Uniunii Europene, conform Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, privind participarea României la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitarii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007; aceasta va permite organizatiilor neguvernamentale de consumatori din România să poată participa la actiunile sus-mentionate finantate de Comisia Europeană;

3.3.2. acordarea de consultantă si sprijin, inclusiv financiar, organizatiilor neguvernamentale de consumatori.

Dezvoltarea activitătilor de informare, consiliere si educare a consumatorilor va avea ca efect crearea unui consumator bine informat, capabil să ia o decizie în deplină cunostintă de cauză. În acelasi timp este necesar ca vocea consumatorilor să fie auzită si, în acest sens, rolul principal îl au asociatiile neguvernamentale de consumatori. Dezvoltarea unei miscări reprezentative si independente a consumatorilor, implicată în activitatea de informare, educare, consiliere si reprezentare, va permite consumatorilor să joace un rol important pe piată, iar - în cadrul organismelor consultative - să îsi exprime punctul de vedere alături de reprezentantii altor organisme guvernamentale sau patronale.

Strategia ANPC pentru perioada 2005-2008 a fost realizată pentru a răspunde cerintelor consumatorilor din România, fiind în acelasi timp armonizată cu Strategia Comisiei Europene privind politica consumatorilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor părtii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se numeste în calitatea de sef al delegatiei române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană domnul chestor de politie Burnichi Neculai, adjunct al inspectorului general al Politiei de Frontieră Române.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 366.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea contributiei financiare anuale a României, corespunzătoare anului 2005, la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare anuale a României, corespunzătoare anului 2005, la Programul comunitar de actiune în domeniul sănătătii publice (2003-2008), în valoare totală de 266.000 euro, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătătii (177.000 euro) si din Programul PHARE (89.000 euro).

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei de 177.000 euro se suportă din creditele bugetare aprobate Ministerului Sănătătii pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 367.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului Cercetare de Excelentă - CEEX

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul Cercetare de Excelentă - CEEX, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Programul Cercetare de Excelentă - CEEX, denumit în continuare Programul, are caracter multianual si se derulează în perioada 2005-2008.

(2) Programul este finantat de la bugetul de stat prin alocatii, prevăzute cu această destinatie, în limita fondurilor aprobate prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Repartizarea fondurilor pe obiective specifice ale Programului se face prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(4) Pentru realizarea obiectivelor specifice se finantează proiecte.

Art. 3. - (1) Conducerea Programului se exercită de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(2) Activitătile desfăsurate în cadrul ministerului pentru conducerea de programe de cercetare-dezvoltare si inovare se organizează pe lângă Ministerul Educatiei si Cercetării ca activităti finantate integral din venituri proprii.

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitătilor prevăzute la alin. (2) se aprobă o dată cu bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(4) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor.

(5) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli a activitătilor respective se realizează prin Trezoreria Statului, conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice si prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(6) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli ale activitătilor prevăzute la alin. (2) se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

(7) Pentru conducerea Programului se alocă până la 3% din bugetul anual al acestuia, pentru efectuarea de cheltuieli dintre categoriile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităti de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovării, finantate de la bugetul de stat.

Art. 4. - Din sumele alocate pentru conducerea de Program, Ministerul Educatiei si Cercetării poate efectua cheltuieli si pentru externalizarea unor servicii pentru implementarea programului, pe bază de contract de finantare încheiat conform Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetaredezvoltare si inovare, cum sunt:

a) evaluarea propunerilor de proiecte;

b) contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor selectate.

Art. 5. - (1) Contractarea, finantarea si evaluarea proiectelor realizate în cadrul Programului se realizează conform prevederilor prezentei hotărâri, completate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004.

(2) Propunerile de proiecte depuse ca urmare a anuntului Ministerului Educatiei si Cercetării pentru declansarea competitiei, întocmite conform pachetului de informatii aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, se grupează de către acesta pe arii tematice ale programelor cuprinse în Planul national de cercetaredezvoltare si inovare sau, după caz, ale programului de granturi si se transmit la conducerile programelor aferente, care asigură suportul logistic si administrativ pentru evaluarea propunerilor de proiecte.

(3) Prin pachetul de informatii al Programului, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, se stabilesc modulele si categoriile de proiecte pentru care evaluarea se desfăsoară într-o singură etapă sau cele pentru care nu este necesară îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 43 si 51 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004.

(4) Pentru implementarea Programului, serviciile externalizate către unitătile prevăzute la alin. (2) se contractează cu acestea de către Ministerul Educatiei si Cercetării prin extinderea activitătilor de conducere a Programului, în conditiile art. 9 pct. 2 lit. f) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004.

(5) În baza caracterului de recurentă al contractelor de finantare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării conform prevederilor alin. (4) pentru finantarea propunerilor de proiecte selectate ca urmare a evaluării acestora, se încheie contracte de finantare între Ministerul Educatiei si Cercetării sau unitătile care au preluat extinderea de servicii, în calitate de autonomie contractantă, si unitătile care au propus proiectele selectate, în calitate de contractor.

(6) Sumele contractate din bugetul Programului cu unitătile care au preluat extinderea de servicii, pentru serviciile realizate, precum si pentru bugetul pentru proiecte, se evidentiază distinct.

(7) În cazul existentei unor contracte ferme încheiate în conditiile legii, autoritatea contractantă poate efectua plăti în avans, în limită de până la 30% din valoarea anuală a programului/proiectului prevăzută în contract.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 368.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CERCETARE DE EXCELENTĂ - CEEX

 

1. Scopul

Programul Cercetare de Excelentă - CEEX, denumit în continuare Programul, stimulează dezvoltarea colaborării între unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare, universităti si operatori economici care să determine un impact în calitatea cercetării în România, în cresterea numărului si abilitătii cercetătorilor de a fi implicati în proiecte de înalt nivel, precum si în diseminarea cunostintelor si rezultatelor.

2. Durata: 2005-2008

Propunerile de proiecte pentru Program se depun la termenele si în conditiile precizate în apelurile lansate de Ministerul Educatiei si Cercetării pentru perioada 2005-2006.

3. Bugetul

Programul este finantat de la bugetul de stat prin alocatii prevăzute cu această destinatie, în limita fondurilor aprobate anual prin bugetul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

4. Obiectivele, continutul tematic si structura

Programului

4.1. Obiective generale:

- cresterea capacitătii sistemului de cercetaredezvoltare si inovare din România de a acumula cunostinte, rezultate si experientă de prim rang în domenii stiintifice si tehnologice de vârf si de a le difuza si transfera către mediul economic si social intern pentru cresterea competitivitătii acestuia;

- concentrarea si valorificarea optimă a potentialului stiintific si tehnologic de înalt nivel existent în România;

- sprijinirea formării, dezvoltarea, integrarea si consolidarea în domeniile vizate a unor retele de cercetare a căror activitate atinge nivelul de excelentă recunoscut conform normelor internationale;

- accelerarea procesului de aliniere si integrare tehnologică a agentilor economici conform cerintelor si reglementărilor Uniunii Europene;

- cresterea capacitătii României de a asigura parteneri performanti în programele de colaborare stiintifică si tehnică si în aliantele tehnologice internationale;

- integrarea si consolidarea retelelor de institutii de cercetare-dezvoltare în domeniile vizate.

4.2. Obiective specifice:

- cresterea calitătii activitătii unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din România, care să asigure atragerea, dezvoltarea si concentrarea de resurse umane si materiale;

- sustinerea dezvoltării resurselor umane si materiale ale retelelor integrate de institutii si organisme specializate, acreditate si recunoscute international, care să asigure competenta stiintifică si tehnică si dotările tehnice necesare dezvoltării unui sector/domeniu tehnologic si care să cuprindă: institute nationale de cercetare-dezvoltare, centre/departamente de profil din universităti, laboratoare de experimentare si testare, organisme pentru etalonare si certificare;

- promovarea participării unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din România la programele europene si internationale de cercetare si racordarea la aria europeană de cercetare, inclusiv integrarea în platformele tehnologice la nivel european;

- dezvoltarea laboratoarelor de experimentare si testare si a organismelor de certificare, conform cerintelor Uniunii Europene privind evaluarea conformitătii cu reglementările tehnice.

4.3. Structura programului

Programul cuprinde următoarele module:

(i) modulul proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, prin care sunt sustinute proiecte de anvergură pentru dezvoltarea activitătii de cercetare, a potentialului uman si infrastructurilor de cercetare realizate în parteneriat national, regional si international si care urmăresc:

- cresterea competitivitătii economiei nationale;

- atingerea unor obiective strategice în dezvoltarea tehnologiilor si aplicatiilor de vârf, în scopul racordării la prioritătile si obiectivele specifice ariei europene de cercetare;

- realizarea unor retele tehnologice integrate în domenii specifice, care să permită integrarea în platformele tehnologice corespunzătoare la nivel european;

- dezvoltarea de activităti si infrastructuri de cercetare-dezvoltare la nivel regional, cu impact social si economic;

(ii) modulul de dezvoltare a resurselor umane pentru formare, instruire, mobilitatea cercetătorilor si cresterea atractivitătii carierei în cercetare, prin care sunt sustinute:

- proiecte de cercetare care vizează programe de pregătire la nivel de doctorat si postdoctorat;

- proiecte pentru atragerea si dezvoltarea potentialului uman pentru cercetare;

- proiecte de crestere si sustinere a mobilitătii intrasectoriale si intersectoriale a cercetătorilor si specialistilor pe plan national, atât între institutii cu profil de cercetare-dezvoltare si universităti, cât si între sectorul de cercetare si cel productiv;

- proiecte de formare si perfectionare în managementul de program/proiect;

- proiecte de formare si perfectionare a managerilor de cercetare;

(iii) modulul de promovare a participării la programele europene si internationale de cercetare, prin care sunt sustinute:

- proiecte de crestere a vizibilitătii internationale:

- organizarea de manifestări stiintifice sau promotionale cu participare internatională reprezentativă;

- vizite de lucru si stagii de lungă durată ale unor personalităti stiintifice din străinătate;

- organizare/participare la activităti-suport în vederea integrării în proiecte de corelare a programelor nationale la nivel european de tip ERA-NET sau în platforme tehnologice europene;

(iv) modulul de dezvoltare a infrastructurii pentru evaluarea si certificarea conformitătii, prin care sunt sustinute:

- proiecte de extindere si îmbunătătire a infrastructurii, precum si a serviciilor oferite de organisme aflate în curs de acreditare, reacreditare sau acreditate: laboratoare de experimentare si testare, laboratoare de etalonare, organisme de certificare.

5. Rezultate estimate:

(i) asigurarea dezvoltării pe plan intern a retelelor de institutii si organisme specializate, recunoscute si active la nivel international, care să asigure poli de excelentă, competentă stiintifică si tehnică de referintă în domenii ale tehnologiilor avansate:

- cresterea numărului de centre/retele de cercetare specializate în domenii stiintifice si tehnologice de vârf, recunoscute la nivel international si integrate în parteneriate si programe reprezentative pentru aria europeană de cercetare;

- cresterea numărului de retele tehnologice integrate, realizate în domenii ale tehnologiilor de vârf si integrate în platforme europene similare;

- cresterea ponderii unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare si a universitătilor care dispun de echipamente si aparatură performante de cercetare si informationale;

- cresterea numărului agentilor economici si al domeniilor care beneficiază de rezultatele proiectelor complexe;

(ii) întinerirea si cresterea performantelor pe plan intern si international ale personalului de cercetare:

- cresterea numărului de cercetători tineri si a numărului de doctori în stiinte;

- cresterea numărului de cercetători implicati în programe postdoctorat si în proiecte si colaborări internationale pe termen lung;

- cresterea numărului de cercetători care se reintegrează în activităti de cercetere în România;

- cresterea numărului de manageri specializati pentru programe, unităti si institutii de cercetare-dezvoltare;

(iii) cresterea vizibilitătii internationale a institutiilor si programelor de cercetare:

- cresterea numărului de unităti si institutii de cercetare-dezvoltare, precum si de universităti care beneficiază de programe de lungă durată sustinute de personalităti stiintifice din străinătate;

- cresterea numărului de programe nationale de cercetare incluse în proiecte de corelare a acestora la nivel european de tip ERANET;

(iv) cresterea numărului de organisme acreditate de evaluare si certificare a conformitătii, corespunzătoare cerintelor Uniunii Europene si recunoscute la nivel international;

(v) cresterea vizibilitătii si a impactului international ale cercetării românesti prin contributii stiintifice (de exemplu: publicatii, patente, inventii etc.) indexate sau înscrise în baze de date internationale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 216/2005 privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atributii în procesul aderării României la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa “Repartizarea pe institutii publice a posturilor care se distribuie” la Hotărârea Guvernului nr. 216/2005 privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atributii în procesul aderării României la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 30 martie 2005, se modifică si secompletează după cum urmează:

1. Punctul 9 va avea următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

Institutia publică

Numărul

de posturi

9.

Secretariatul General al Guvernului (din acest număr: 5 posturi din cabinetul ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii si 1 post din cabinetul ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic)

6”

 

2. După punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 10 si 11, cu următorul cuprins:

“Nr.

crt.

Institutia publică

Numărul

de posturi

10.

Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

1

11.

Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

5”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 369.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind selectia pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate înrudită, în regim cu taxă

 

Văzând Referatul Directiei de resurse umane si dezvoltare profesională nr. MC 5.073/2005, în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

 

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind selectia pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate înrudită, în regim cu taxă, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de resurse umane si dezvoltare profesională, Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 20 aprilie 2005.

Nr. 424.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind selectia pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate înrudită, în regim cu taxă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Acreditarea îndrumătorilor de programe de pregătire, pe centre universitare si specialităti, se face de Ministerul Sănătătii, la propunerea Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

2. Numărul de locuri de pregătire pentru fiecare specialitate si centru universitar, raportat la numărul îndrumătorilor, se stabileste de Ministerul Sănătătii, la propunerea Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

3. Pentru toate situatiile în care numărul solicitărilor depăseste posibilitătile de pregătire, stabilite prin Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului educatiei si cercetării nr. 546/4.260/2004 privind stabilirea specialitătilor înrudite, care pot fi obtinute ca a doua specialitate fără sustinerea concursului de rezidentiat, se instituie probă de departajare.

4.1. Listele cu candidatii care vor sustine proba de departajare se vor alcătui pe centre universitare, pentru fiecare specialitate.

4.2. Candidatii care au depus avize de înscriere la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate, în două sau mai multe centre universitare, au obligatia ca, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să precizeze în scris centrul universitar pentru care optează.

4.3. Candidatii care au depus dosare de înscriere la pregătire pentru două specialităti au obligatia ca, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, să precizeze în scris specialitatea pentru care optează.

4.4. În ambele situatii, în caz contrar, solicitantii respectivi nu vor fi inclusi pe listele întocmite pentru proba de departajare.

5. În urma probei de departajare, în ordinea clasificării, vor fi ocupate locurile de pregătire în acest an. În anii următori se reia proba de departajare cu toti candidatii, cu cei înscrisi în acest an si cu cei care se vor înscrie ulterior.

6. În anul 2005 proba de departajare se va sustine în prima decadă a lunii noiembrie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea probei de departajare

 

7. Pentru toate specialitătile si centrele universitare unde numărul solicitărilor este de peste 2, dar nu mai mare de 5, raportat la numărul total de îndrumători pe centru universitar, proba de departajare va consta într-un test scris cu 5 întrebări.

8. Pentru toate specialitătile si centrele universitare unde numărul solicitărilor este mai mare de 5, raportat la numărul total de îndrumători pe centru universitar, proba de departajare va consta într-un test scris cu 10 întrebări.

9.1. Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii vor alcătui tematici, selectate din tematica specialitătii în care urmează să se efectueze programul de pregătire.

9.2. Tematicile vor fi supuse aprobării conducerii Ministerului Sănătătii de către Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti si vor fi anuntate pe site-ul www.perfmed.ro.

Comisiile de notare a testelor scrise

10. Comisiile de notare a testelor scrise vor fi alcătuite din cadre didactice cu functie de predare si aprobate de conducerea Ministerului Sănătătii.

11. Comisiile vor fi alcătuite din:

- profesor universitar sau conferentiar din disciplina de profil - presedinte;

- două cadre didactice cu functie de predare din disciplina de profil - membri;

- un medic - secretar.

12. În centrele universitare medicale în care nu există posibilitatea de a se institui comisii se pot coopta cadre didactice din alte centre universitare. În cazul în care nici în această situatie nu se poate desemna o comisie, candidatii vor sustine această probă la unul dintre centrele universitare în care există o comisie, caz în care se vor alcătui clasificări separate.

Stabilirea întrebărilor de concurs

13. Pentru fiecare specialitate conducerea Ministerului Sănătătii va stabili o comisie centrală care va avea în componentă reprezentanti din centrele universitare în care se sustin testele. Aceste comisii se vor întruni în ziua în care se sustine testul, la nivelul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, si vor alcătui întrebările pentru testele scrise. Aceste întrebări vor fi transmise prin e-mail comisiilor din toate centrele universitare.

14.1. După ce ultima întrebare a fost comunicată si s-a făcut verificarea dacă întrebările au fost corect notate de candidati, timpul acordat pentru sustinerea acestui test este de o oră pentru testul cu 5 întrebări si de două ore pentru testul cu 10 întrebări.

14.2. Baremul de notare a întrebărilor va fi alcătuit, la nivelul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, de comisia centrală, în timpul sustinerii testului scris, si va fi transmis prin e-mail comisiilor din centrele universitare.

15.1. Eventualele contestatii privind notarea întrebărilor se adresează în scris presedintelui comisiei, în termen de o oră de la anuntarea notei. Presedintii de comisii le vor transmite prin fax comisiei centrale care a alcătuit întrebările si baremul, în termen de 3 ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

15.2. Comisia centrală va comunica răspunsul la contestatii în termen de 3 zile.

Notarea întrebărilor, alegerea locului si a îndrumătorului de stagiu

16. Fiecare întrebare se notează de către presedinte si membrii comisiei cu note de la 0-10, pe baza baremului alcătuit de comisia centrală.

17. Nota probei de departajare va rezulta din media aritmetică a celor 5, respectiv 10 întrebări din test, calculată cu două zecimale.

18. Ierarhizarea candidatilor care au obtinut note egale se va face pe baza unei probe suplimentare orale, din aceeasi tematică după care s-a sustinut testul scris.

19. Catalogul definitiv cu rezultatele probei de departajare va fi afisat la nivelul comisiei de notare si va fi transmis prin e-mail Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, în termen de 24 de ore de la stabilirea acestuia.

20. Alegerea locului si a îndrumătorului de stagiu se va face la nivelul directiei de sănătate publică din centrul universitar în care s-a organizat testul, în prezenta comisiei de notare a testului si a delegatului Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

21.1. În perioada în care un medic efectuează pregătire în cea de-a doua specialitate, nu poate fi desemnat ca îndrumător pentru specialitatea în care este confirmat.

21.2. Îndrumătorii care au acordat avize de participare la programul de pregătire în a doua specialitate si au depus ei însisi dosare de înscriere pentru a participa la stagii de pregătire în cea de-a doua specialitate au obligatia de a opta în scris fie pentru acreditarea ca îndrumător de stagiu, fie pentru efectuarea pregătirii, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

22. Pregătirea în cea de-a doua specialitate înrudită în regim cu taxă va începe o dată cu cea a rezidentilor din seria noiembrie 2005, cu respectarea duratei si curriculei de pregătire în rezidentiat.

23. Orice alte prevederi privind selectia pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate înrudită în regim cu taxă se abrogă.