MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 393         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

105. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007

 

347. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004

 

115. - Lege privind înfiintarea Universitătii Româno-Germane din municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

360. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Româno-Germane din municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

120. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

365. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004.

Art. 2. - Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor răspunde pentru realizarea activitătilor prevăzute în memorandumul de întelegere mentionat la art. 1, în calitate de autoritate de implementare. În acest sens Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor conventii în vederea stabilirii modului în care se va efectua finantarea.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 105.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007

 

Comisia Comunitătilor Europene, denumită în continuare Comisia, din partea Comunitătii Europene, pe de o parte,

si Guvernul României, denumit în continuare România, pe de altă parte,

având în vedere că:

1. Decizia Consiliului de asociere România - Uniunea Europeană nr. 1/2002 din 18 februarie 2002 (J.O. L 91 din 6 aprilie 2002, pag. 20) stabileste principiile generale pentru participarea României la programele Comunitătii Europene, lăsând Comisia si autoritătile competente din România să determine termenii specifici si conditiile, inclusiv contributia financiară, cu privire la o astfel de participare la fiecare program specific;

2. cadrul general pentru finantarea actiunilor comunitare în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007 a fost stabilit prin Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 20/2004/CE din 8 decembrie 2003 (J.O. L 5 din 9 ianuarie 2004, pag. 1),

au convenit asupra celor ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

Cadru general

 

România va participa la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii Europene în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, denumit în continuare Cadru, în conformitate cu conditiile stabilite în Decizia Consiliului de asociere România – Uniunea Europeană nr. 1/2002 din 18 februarie 2002 pentru adoptarea termenilor si conditiilor generale pentru participarea României la programele Comunitătii Europene si în conformitate cu termenii si conditiile mentionate la art. 2-4 din prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 2

Termeni si conditii cu privire la participarea la Cadru

 

1. România va participa la activitătile din Cadru în conformitate cu obiectivele, criteriile, procedurile si termenele definite în Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 20/2004/CE, denumită în continuare Decizie.

Pentru activitătile prevăzute mai jos se aplică următoarele conditii speciale:

- participarea la actiunea 7.1, prevăzută în anexa la Decizie, va fi permisă cu conditia ca între Comunitatea Europeană si România să fi intrat în vigoare un acord bilateral privind accesul la RAPEX, asa cum este prevăzut în art. 12 (4) din Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2001/95/CE din 3 decembrie 2001 privind securitatea generală a produselor (J.O. L 11 din 15 ianuarie 2002, pag. 4);

- participarea la actiunile 5, 7.4 si 10, prevăzute în anexa la Decizie, va fi permisă cu conditia ca Tratatul de aderare să fie semnat;

- participarea la actiunile 9 si 14, prevăzute în anexa la Decizie, va fi permisă cu conditia ca România să fi transpus si să fi implementat efectiv legislatia Uniunii Europene privind protectia consumatorilor si întelegând că se va da prioritate începerii acestor actiuni în statele membre care au aderat la Uniunea Europeană în anul 2004.

2. Termenii si conditiile aplicabile prezentării, evaluării si selectării cererilor de către institutii, organizatii si persoane eligibile din România vor fi aceleasi ca si cele aplicabile institutiilor, organizatiilor si persoanelor eligibile din statele membre ale Uniunii Europene, în afară de cele prevăzute la pct. 1.

3. Pentru a participa la Cadru, România va plăti în fiecare an o contributie financiară la bugetul general al Uniunii Europene, în conformitate cu art. 3.

4. Contributia financiară a României privind participarea sa si implementarea Cadrului va fi adăugată la suma prevăzută în fiecare an în bugetul general al Uniunii Europene pentru alocările în scopul îndeplinirii obligatiilor financiare care rezultă din diferite forme ale măsurilor necesare pentru executarea, managementul si operarea Cadrului.

5. Una dintre limbile oficiale ale Comunitătii va fi utilizată pentru procedurile privind solicitările, contractele si rapoartele, precum si pentru alte aspecte administrative ale Cadrului.

 

ARTICOLUL 3

Contributia financiară

 

Regulile care guvernează contributia financiară a României sunt stabilite în anexa nr. I.

O parte din această contributie financiară poate fi finantată prin instrumentul comunitar relevant de ajutor extern, dacă România solicită aceasta.

 

ARTICOLUL 4

Raportare si evaluare

 

Fără a aduce atingere responsabilitătilor Comisiei si Curtii Auditorilor Comunitătilor Europene în legătură cu monitorizarea si evaluarea Cadrului, participarea României la Cadru va fi continuu monitorizată pe bază de parteneriat care implică Comisia si România. România va înainta Comisiei rapoartele relevante si va lua parte la alte activităti specifice sustinute de Comunitatea Europeană în acest context.

Regulile privind controlul financiar, recuperarea si alte măsuri antifraudă sunt stipulate în anexa nr. II.

 

ARTICOLUL 5

Prevederi finale

 

Prezentul memorandum de întelegere va fi aplicat pe durata Cadrului. Totusi, în cazul în care Comunitatea Europeană va decide extinderea duratei fără vreo schimbare substantială a Cadrului, prezentul memorandum de întelegere va fi, de asemenea, extins în mod corespunzător si automat dacă nici o parte nu îl denuntă în termen de o lună de la decizia de extindere.

Proiectele si activitătile în derulare la data încetării prezentului memorandum de întelegere vor continua până la finalizarea lor, în conformitate cu conditiile stabilite în acesta, cu prevederile contractuale care se aplică acestor proiecte si activităti, precum si cu prevederile anexei nr. II.

Anexele fac parte integrantă din prezentul memorandum de întelegere.

Prezentul memorandum de întelegere poate fi modificat numai în scris, prin acordul părtilor.

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data la care România informează Comisia că ratificarea internă a fost finalizată. El îsi va produce efectele de la data de 1 ianuarie 2005.

Încheiat la Bruxelles la 22 octombrie 2004.

 

Pentru Guvernul României,

Eduard Gabriel Matei,

secretar de stat,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

Pentru Comisie, din partea Comunitătii Europene,

David Byrne,

membru al Comisiei pentru Protectia Consumatorilor si a Sănătătii

 

ANEXA Nr. I

 

REGULI

care guvernează contributia financiară a României la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii Europene în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007 (Cadru)

 

1. Contributia financiară ce trebuie plătită de România la bugetul general al Uniunii Europene pentru a participa la Cadru va fi următoarea:

112 327 euro pentru anul 2005;

115 260 euro pentru anul 2006;

118 923 euro pentru anul 2007.

2. Contributia financiară a României va acoperi costurile cu privire la pregătirea, fezabilitatea, dezvoltarea si executarea proiectelor de interes comun, precum si pentru dezvoltarea si implementarea măsurilor orizontale, asa cum sunt prevăzute în Cadru.

3. Costurile de deplasare suportate de reprezentanti si experti ai României în scopul de a lua parte ca observatori la lucrările comitetului prevăzut la art. 15 din Decizia Parlamentului European si a Consiliului nr. 20/2004/CE sau la alte întâlniri cu privire la implementarea Cadrului vor fi rambursate de Comisie pe aceeasi bază si în conformitate cu procedurile în vigoare în prezent pentru reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene.

4. Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene se va aplica pentru managementul contributiei financiare a României.

5. La data intrării în vigoare a prezentului memorandum de întelegere si la începutul fiecărui an bugetar următor Comisia va trimite României o cerere de fonduri corespunzătoare contributiei sale la costurile acoperite de acest memorandum de întelegere.

6. Această contributie va fi plătită în euro într-un cont bancar denominat în euro al Comisiei.

7. România va plăti contributia sa la costurile anuale în conformitate cu cererea de fonduri solicitată, nu mai târziu de 3 luni de la data cererii. Orice întârziere la plata contributiei va conduce la plata de penalizări de către România, aplicate la cuantumul sumei neachitate la data scadentă. Rata dobânzii va fi rata aplicată de Banca Centrală Europeană pentru principalele sale operatiuni de refinantare, după cum este publicată în seriile C ale Jurnalului Oficial al Comunitătilor Europene, în vigoare în prima zi calendaristică a lunii în care data scadentă expiră, crescută cu 3,5 puncte procentuale. În cazul în care întârzierea la plată a contributiei poate primejdui în mod semnificativ implementarea si managementul Cadrului si în absenta plătii în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care Comisia trimite României o scrisoare oficială de reamintire, va fi suspendată participarea României la program pentru anul respectiv.

 

ANEXA Nr. II

 

REGULI

privind controlul financiar, recuperarea si alte măsuri antifraudă

 

I. Controale si măsuri antifraudă ale Comisiei

1. În conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 din 25 iunie 2002 si Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 din 23 decembrie 2002, precum si cu celelalte reguli la care se face referire în prezentul memorandum de întelegere, contractele încheiate cu beneficiari ai programelor stabiliti în România vor contine prevederi care să permită ca efectuarea controalelor de audit financiar sau de altă natură să se realizeze în orice moment la sediile beneficiarilor si ale subcontractantilor lor de către agentii Comisiei sau de către alte persoane mandatate de către Comisie.

2. Agentii Comisiei sau alte persoane mandatate de către Comisie vor avea acces adecvat la locuri, lucrări si documente, precum si la toate informatiile necesare în scopul efectuării de audituri, inclusiv la cele în formă electronică. Dreptul la acces va fi prevăzut explicit în contractele încheiate pentru implementarea instrumentelor la care se referă prezentul memorandum de întelegere.

Curtea Europeană a Auditorilor va avea aceleasi drepturi ca si Comisia.

3. În cadrul prezentului memorandum de întelegere, Comisia/OLAF (Oficiul European Antifraudă) va fi autorizată/autorizat să efectueze controale si inspectii inopinate pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile procedurale din Regulamentul Consiliului (Euratom, CE) nr. 2.185/96 din 11 noiembrie 1996.

Aceste controale si inspectii vor fi pregătite si îndeplinite în strânsă colaborare cu autoritătile competente române desemnate de autoritătile române, care vor fi notificate în timp util cu privire la obiectul, scopul si baza legală ale controalelor si inspectiilor, astfel încât acestea să poată furniza tot sprijinul necesar.

În cazul în care autoritătile interesate din România solicită acest lucru, controalele si inspectiile inopinate pot fi efectuate în comun.

Dacă participantii la programe refuză un control si/sau o inspectie inopinată, autoritătile române, actionând în conformitate cu regulile nationale, vor acorda inspectorilor Comisiei/OLAF asistenta de care au nevoie pentru a le permite să efectueze controlul sau inspectia inopinată. Comisia/OLAF va raporta cât mai curând posibil autoritătilor române orice faptă sau suspiciune referitoare la vreo neregularitate de care a luat cunostintă pe parcursul controlului sau inspectiei inopinate. În orice caz, Comisia/OLAF va fi obligată/obligat să informeze autoritatea sus-mentionată despre rezultatul unor astfel de controale si inspectii.

II. Informare si consultare

1. În scopul unei implementări corespunzătoare a prezentei anexe, autoritătile competente din România si din Comunitate vor face continuu schimb de informatii si, la cererea uneia dintre părti, vor purta consultări.

2. Autoritătile competente din România vor informa Comisia fără întârziere despre orice faptă sau suspiciune de care au luat cunostintă cu privire la vreo neregularitate săvârsită în legătură cu încheierea si cu implementarea contractelor încheiate pentru aplicarea instrumentelor la care se referă prezentul memorandum de întelegere.

III. Măsuri administrative si penalităti

Fără a aduce prejudicii aplicării Codului penal român, Comisia poate impune măsuri administrative si penalităti în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 din 25 iunie 2002 si Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 din 23 decembrie 2002.

IV. Recuperare

Deciziile luate de Comisie în conformitate cu prezentul memorandum de întelegere, prin care se impune o obligatie pecuniară în sarcina persoanelor, altele decât state, vor fi puse în aplicare si în România. Punerea în aplicare va fi guvernată de regulile de procedură civilă în vigoare în statul pe al cărui teritoriu este realizată. Ordinul de punere în aplicare va fi anexat la decizie, fără efectuarea vreunei alte formalităti, cu exceptia verificării autenticitătii deciziei de către autoritatea natională ce va fi desemnată în acest scop de Guvernul României si care va fi notificată Comisiei. După îndeplinirea acestor formalităti la solicitarea Comisiei, aceasta din urmă poate proceda la punerea în aplicare a deciziei în conformitate cu legislatia natională, prin aducerea cazului în fata autoritătii competente. Legalitatea deciziei Comisiei va fi controlată de Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene.

Hotărârile judecătoresti date de Curtea de Justitie a Comunitătilor Europene în baza unei clauze de arbitraj dintr-un contract încheiat în domeniul de aplicabilitate al prezentului memorandum de întelegere vor fi puse în aplicare pe baza acelorasi principii.

V. Comunicare directă

Comisia va comunica direct cu participantii la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii în sprijinul politicii consumatorilor, stabiliti în România, si cu subcontractantii lor. Acestia pot depune direct la Comisie toate informatiile si documentele relevante care trebuie prezentate conform instrumentelor la care se referă prezentul memorandum de întelegere si în temeiul contractelor încheiate pentru implementarea acestora.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finantarea actiunilor Comunitătii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 347.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii Româno-Germane din municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea Româno-Germană din municipiul Sibiu, judetul Sibiu, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 28-32, judetul Sibiu.

Art. 2. - Universitatea Româno-Germană din municipiul Sibiu, judetul Sibiu, se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Drept, specializarea Drept, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universitătii Româno-Germane intră si facultătile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii Româno-Germane din municipiul Sibiu, judetul Sibiu, prin efectul legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Universitătii Româno-Germane rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

(2) În cazul desfiintării Universitătii Româno-Germane, destinatia patrimoniului se stabileste prin lege, numai în interesul învătământului.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Universitătii Româno-Germane se suportă din veniturile proprii, dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 115.

 

ANEXĂ*)

 

PATRIMONIUL

Universitătii Româno-Germane din municipiul Sibiu, înfiintată prin lege

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Româno-Germane din municipiul Sibiu, judetul Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii Româno-Germane din municipiul Sibiu, judetul Sibiu, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 360.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12 din 28 februarie 2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul II punctul 7, litera b) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“b) pentru culturile care se înfiintează în primăvara anului 2005, cu exceptia culturilor de porumb, ovăz si plante furajere, se acordă bonuri valorice pentru procurarea de sământă, îngrăsăminte chimice si pesticide, în valoare de 1.500.000 lei/ha, începând cu data de 10 martie 2005.”

2. La articolul II punctul 8, alineatele (2) si (18) ale articolului 51 vor avea următorul cuprins:

“(2) Fondurile necesare pentru acordarea sprijinului producătorilor agricoli sub formă de bonuri valorice, inclusiv contravaloarea tipăririi acestora, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pe anul 2005.

............................................................................................

(18) Bonurile valorice neutilizate până la data de 1 decembrie 2005 de către beneficiari îsi pierd valabilitatea, devenind nule.”

3. La articolul II punctul 8, după alineatul (19) al articolului 51 se introduc două alineate noi, alineatele (20) si (21), cu următorul cuprins:

“(20) Sumele acordate producătorilor agricoli pentru înfiintarea culturilor din toamna anului 2004, care nu au fost utilizate în acest scop, se consideră sume necuvenite si se vor recupera sau regulariza, după caz, cu sprijinul acordat pentru înfiintarea culturilor din primăvara anului 2005.

(21) În cazurile prevăzute la alin. (20) nu se va mai acorda sprijinul prevăzut în etapa a II-a pentru procurarea de îngrăsăminte chimice si pesticide.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 120.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2005 pentru modificarea art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si înregistrarea bovinelor în România si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de până la 5 ha inclusiv si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 365.