MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 396         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 mai 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

612. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind atributiile si functionarea Comisiei interimare pentru managerii publici, înfiintată în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările si completările ulterioare

 

1.012. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici, încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o formă de învătământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

140. - Decizie pentru aprobarea modalitătilor unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contributii se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depăsirea termenului legal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind atributiile si functionarea Comisiei interimare pentru managerii publici, înfiintată în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (2) si ale art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2005,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

 

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Comisia interimară pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia interimară, înfiintată în temeiul art. 21 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta, urmăreste respectarea interesului public si asigură transparenta, impartialitatea, reprezentativitatea si obiectivitatea în exercitarea, ca organism independent, a atributiilor ce decurg din prevederile Ordonantei, ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, precum si din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Componenta si structura Comisiei interimare sunt stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, avându-se în vedere reprezentarea următoarelor categorii: autorităti si institutii publice, organizatii neguvernamentale si institutii de învătământ superior, organizatii mass-media.

(2) Pe durata proiectelor PHARE din domeniul reformei functiei publice din administratia publică se asigură reprezentarea în Comisia interimară si a categoriei expertilor din state membre ale Uniunii Europene.

Art. 3. - (1) Calitatea de membru al Comisiei interimare se poate pierde în următoarele conditii:

a) la solicitarea scrisă a persoanei;

b) de drept, în caz de deces sau de pierdere a capacitătii civile a persoanei;

c) condamnarea definitivă pentru fapte penale care îl fac incompatibil cu această calitate;

d) existenta unui conflict de interese;

e) pierderea functiei în virtutea căreia a fost nominalizat;

f) neexercitarea sau exercitarea în mod necorespunzător a atributiilor si responsabilitătilor ce îi revin;

g) producerea, cu rea-credintă, de prejudicii morale sau materiale Comisiei interimare prin activitatea proprie, indiferent dacă activitatea în cauză are sau nu are legătură cu calitatea de membru al acesteia;

h) nerespectarea hotărârilor Comisiei interimare;

i) incapacitate pe motiv medical, ce îl împiedică să participe la sedintele Comisiei interimare;

j) alte incompatibilităti prevăzute de lege;

k) la propunerea echipelor de asistentă tehnică ale proiectelor din domeniul reformei functiei publice din administratia publică, finantate prin Programul PHARE, pe durata acestor proiecte.

(2) Încadrarea în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c)-i) se analizează si se hotărăste în sedintă de către Comisia interimară.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c) Comisia interimară poate propune suspendarea din functia de membru a persoanei în cauză, începând cu data începerii urmăririi penale până la rămânerea definitivă si  irevocabilă a hotărârii judecătoresti.

(4) Comisia interimară hotărăste, în situatiile prevăzute la alin. (2) si (3), fără votul membrului în cauză, care în acest caz nu are drept de vot.

Art. 4. - Presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintele Comisiei interimare sunt alesi de către membrii acesteia, din rândul lor, pe categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 5. - În situatia pierderii calitătii de membru potrivit art. 3, sunt aplicabile prevederile art. 2 si, după caz, ale art. 4.

Art. 6. - (1) La sedintele Comisiei interimare poate participa, fără drept de vot, un număr de maximum 15 observatori, care au dreptul de a interveni în cazul constatării unor neregularităti sau vicii în aplicarea

procedurilor aprobate.

(2) Observatorii prevăzuti la alin. (1) sunt propusi si invitati, înainte sau la data sedintei, de către echipele de asistentă tehnică ale proiectelor din domeniul reformei functiei publice din administratia publică, finantate prin Programul PHARE, cu acordul Comisiei interimare.

Art. 7. - (1) Comisia interimară are următoarele atributii principale privind mecanismul de gestionare a functiei publice de manager public:

a) de monitorizare: informare periodică privind respectarea procedurilor de gestionare a functiei publice de manager public, prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. a) din Ordonantă, denumite în continuare procese, în raport cu obiectivele initiale stabilite pentru procesele respective;

b) de supraveghere: inspectie si urmărire a tuturor proceselor prevăzute la lit. a), în ansamblul lor, pentru a observa dacă autoritătile si institutiile publice responsabile, precum si, după caz, echipele de asistentă tehnică ale proiectelor din domeniul administratiei publice finantate prin Programul PHARE aplică procedurile stabilite pentru implementarea corespunzătoare a acestor procese, denumite în continuare proceduri;

c) de evaluare: analizare si aprobare a rezultatelor aplicării procedurilor de evaluare si, după caz, elaborare de propuneri de îmbunătătire a procedurilor de către autoritătile si institutiile publice responsabile;

d) de asigurare, raportare si publicare a măsurilor luate pentru garantarea transparentei, impartialitătii si obiectivitătii procedurilor folosite în exercitarea atributiilor sale;

e) de a decide în domeniile sale de competentă: confirmare finală a rezultatelor aplicării întocmai a procedurilor stabilite pentru situatiile respective, stabilirea treptei profesionale de încadrare ca manager  public, stabilirea clasamentului final al absolventilor;

f) de urmărire a aplicării procedurilor Programului PHARE privind selectarea, constituirea si functionarea grupurilor de experti si de alti specialisti în domeniul evaluării; g) de a confirma, pentru absolventii proiectului prevăzut la art. 21 alin. (1) din Ordonantă, componenta “Stagiari 2003- 2004”, la propunerea secretariatului Comisiei interimare, atributiile si responsabilitătile generale si cele specifice minimale ce vor fi avute în vedere până la aprobarea lor prin normele metodologice prevăzute la art. 22 alin. (2) din Ordonantă, la întocmirea fisei posturilor respective de manager public.

(2) În exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (1), Comisia interimară:

a) aprobă regulamentul propriu de organizare si functionare, la propunerea echipelor de asistentă tehnică;

b) urmăreste aplicarea si, după caz, aprobă procedurile privind constituirea si functionarea grupurilor de experti si de alti specialisti în domeniile sale de competentă;

c) pentru fundamentarea deciziilor sale, poate solicita, prin intermediul secretariatului Comisiei interimare, prestarea, pe bază de contract, a serviciilor de asistentă tehnică, consultantă, expertiză de specialitate, a altor servicii  necesare, de către personalităti recunoscute în domeniu si de la alti prestatori de asemenea servicii, de înaltă calificare;

d) propune autoritătilor si institutiilor publice, precum si altor structuri implicate în procesul respectiv, reanalizarea măsurilor care nu respectă prevederile Ordonantei sau ale procedurilor stabilite;

e) recomandă efectuarea de modificări ale procedurilor sau poate cere autoritătilor ori institutiilor publice sau altor structuri interesate propuneri de îmbunătătire a procedurilor;

f) face propuneri în legătură cu încadrarea în unul dintre cazurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)-i), respectiv cu suspendarea din calitatea de membru a unei persoane, în cazul prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. c);

g) solutionează contestatiile în situatiile prevăzute în Ordonantă si în prezentul ordin;

h) îsi dă acordul cu privire la participarea la lucrările Comisiei interimare a observatorilor prevăzuti la art. 6;

i) asigură accesul la toate informatiile de interes public;

j) poate colabora cu alte organizatii pentru exercitarea atributiilor proprii;

k) elaborează raportul său de activitate, pe care îl prezintă conducerii Ministerului Administratiei si Internelor si publicului.

(3) Comisia interimară îndeplineste orice alte atributii ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei si ale prezentului ordin.

(4) Comisia interimară, în exercitarea atributiilor din domeniul său de competentă, adoptă hotărâri, emite decizii si acordă avize consultative sau recomandări.

(5) Comisia interimară are dreptul de a solicita de la Institutul National de Administratie, Agentia Natională a Functionarilor Publici, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si de la celelalte autorităti si institutii publice, centrale si locale, ori structuri interesate datele si informatiile necesare realizării atributiilor sale.

(6) În cazul în care se constată neregularităti, în functie de gravitate, Comisia interimară le semnalează succesiv secretariatului Comisiei interimare, autoritătii ori institutiei publice interesate, respectiv le aduce la cunostintă opiniei publice.

Art. 8. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, Comisia interimară îsi desfăsoară activitatea în sedintă statutar constituită, precum si în cadrul prevăzut de alin. (5). (2) Comisia interimară se întruneste în sedintă ori de câte ori este necesar, la propunerea presedintelui, a secretariatului Comisiei interimare sau a cel putin jumătate din numărul membrilor săi.

(3) Cvorumul de sedintă al Comisiei interimare este:

a) cel putin 5 membri, fiind necesară prezenta cel putin a unui membru din cadrul fiecăreia dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), în vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d), f) si g), alin. (2) lit. b), c), d), e), h) si i) si alin. (3);

b) cel putin 9 membri, fiind necesară prez enta cel putin a unui membru din cadrul fiecăreia dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), în vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute la art. 3 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. c) si e) si alin. (2) lit. a), g), f) si k).

(4) La sedintele Comisiei interimare este obligatorie participarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, a primvicepre sedintelui, respectiv a vicepresedintelui, precum si a unui reprezentant al secretariatului Comisiei interimare. Pe durata proiectelor PHARE din domeniul reformei functiei publice din administratia publică, este obligatorie si prezenta cel putin a unui membru din categoria prevăzută la art. 2 alin. (2).

5) Comisia interimară îsi poate desfăsura activitatea si poate lua hotărâri, în vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (3) lit. a), precum si la art. 7 alin. (2) lit. g) si k) si fără a fi întrunită în sedintă, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

a) secretariatul să solicite, în scris sau prin alt mijloc care asigură dovada transmiterii (fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire etc.), tuturor persoanelor care au calitatea de membru al Comisiei interimare exprimarea votului;

b) secretariatul să precizeze, în solicitarea prevăzută la lit. a), data până la care acest vot trebuie să îi fie comunicat în scris sau prin alt mijloc care asigură dovada transmiterii;

c) numărul voturilor exprimate să fie de minimum 5, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. g), când acest număr trebuie să fie de minimum 7.

(6) Comisia interimară hotărăste cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti, în cazul întrunirii în sedintă, respectiv din numărul voturilor valabil exprimate în termenul stabilit, în cazul prevăzut la alin. (5); abtinerile nu se iau în calculul numărului de voturi exprimate.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), o hotărâre nu poate fi adoptată dacă toti reprezentantii din cadrul uneia dintre categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1) îsi exprimă, în scris si motivat, dreptul de veto.

(8) Pentru adoptarea anumitor hotărâri, unul sau mai multi membri ai Comisiei interimare pot solicita procedura de vot secret. Hotărârea privind utilizarea procedurii de vot secret se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenti.

Art. 9. - Evaluarea finală a absolventilor realizată de Comisia interimară constă în analizarea si aprobarea rezultatelor obtinute în urma calculării mediei proportionale, potrivit ponderii stabilite de către aceasta, dintre:

a) rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare prevăzute la art. 21 alin. (2) din Ordonantă; si

b) rezultatele evaluării ce se efectuează de către experti si de către alti specialisti, desemnati în conditiile art. 7 alin. (1) lit. f) sau, după caz, alin. (2) lit. b).

Art. 10. - (1) Rezultatele evaluării prevăzute la art. 9 lit. b), rezultatele evaluării finale, inclusiv încadrarea în trepte profesionale a absolventilor prevăzuti la art. 21 alin. (1) din Ordonantă si clasamentul final, decise de Comisia interimară, pot fi contestate de cei nemultumiti, în termen de 3 zile de la data aducerii la cunostintă publică a rezultatelor.

(2) Rezultatele contestatiilor se stabilesc si se comunică celor în cauză, în termen de maximum 5 zile de la depunerea lor, si se aduc la cunostintă publică.

Art. 11. - În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) si la art. 10, aducerea la cunostintă publică constă în afisarea la sediul secretariatului Comisiei interimare si în publicarea pe pagina de Internet a Proiectului tinerilor profesionisti - YPS.

Art. 12. - Comisia interimară înaintează Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 3 zile de la rămânerea lui definitivă, clasamentul final al absolventilor, precum si încadrarea acestora în trepte profesionale, în vederea întocmirii, cu contrasemnătura Comisiei interimare, în conditiile art. 12 alin. (2) din Ordonantă, coroborat cu art. II alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6/2005, a schemei de repartizare a absolventilor pe functiile publice de manager public.

Art. 13. - Membrii Comisiei interimare din categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), pentru activitatea desfăsurată corespunzător prevederilor prezentului ordin, pot primi, potrivit reglementărilor în vigoare, indemnizatii de sedintă.

Art. 14. - (1) Secretariatul Comisiei interimare are următoarele atributii principale:

a) elaborează propuneri de completare sau de modificare a regulamentului de functionare si organizare al Comisiei interimare;

b) elaborează proiectele de hotărâri, decizii, avize consultative, precum si, după caz, de recomandări ale Comisiei interimare si ia măsuri în vederea asigurării implementării acestora;

c) desfăsoară activităti ce decurg din exercitarea atributiilor de monitorizare si supraveghere ale Comisiei interimare;

d) primeste si înregistrează contestatiile prevăzute la art. 10 alin. (1), pe care le analizează si, după ce încearcă rezolvarea lor pe cale amiabilă, face propuneri corespunzătoare Comisiei interimare pentru solutionare;

e) actualizează pagina de Internet a Proiectului tinerilor profesionisti - YPS, precum si pe cea a Ministerului Administratiei si Internelor, referitoare la managerii publici;

f) efectuează actele procedurale si respectă procedura stabilită de organizare si desfăsurare a sedintelor si de adoptare a hotărârilor Comisiei interimare;

g) pregăteste sedintele Comisiei interimare: întocmeste ordinea de zi a sedintei, pregăteste documentele, convoacă membrii Comisiei interimare si, după caz, observatorii  independenti, comunică ordinea de zi si materialele de sedintă, stabileste si pregăteste locatia de desfăsurare a sedintei;

h) asigură întocmirea procesului-verbal al fiecărei sedinte în registrul Comisiei interimare, care se păstrează si se arhivează în conformitate cu prevederile în vigoare;

i) asigură redactarea hotărârilor Comisiei interimare;

j) arhivează hotărârile Comisiei interimare, precum si celelalte documente care au stat la baza fundamentării acestor hotărâri;

k) asigură aducerea la cunostintă publică, precum si, după caz, a autoritătilor si institutiilor publice interesate a documentelor si hotărârilor Comisiei interimare de interes public, precum si a altor informatii similare;

l) estimează necesitătile financiare ale Comisiei interimare si cele proprii si întocmeste rapoartele financiare privind efectuarea cheltuielilor.

(2) Secretariatul Comisiei interimare mai îndeplineste, pe lângă atributiile prevăzute la alin. (1), respectiv la art. 7 alin. (1) lit. g), si alte atributii si responsabilităti stabilite de Comisia interimară, la propunerea echipelor de asistentă tehnică ale proiectelor PHARE, prevăzute la art. 20 alin. (2) din Ordonantă.

Art. 15. - Secretariatul sedintelor Comisiei interimare se asigură de către un secretar de sedintă, respectiv de către secretarul adjunct al acestuia, desemnat de Comisia interimară, la propunerea secretariatului acesteia.

Art. 16. - Institutul National de Administratie si Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice vor propune măsuri corespunzătoare pentru a asigura continuitatea implementării procedurilor de evaluare finală a absolventilor la programele de formare derulate cu asistenta tehnică din partea proiectelor PHARE, mentionate la art. 20 alin. (1) din Ordonantă, după terminarea acestora.

Art. 17. - Secretarul de stat pentru reforma administratiei publice, secretarul de stat pentru integrare europeană si relatii internationale si secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, directorul general al Institutului National de Administratie si directorul general al Unitătii Centrale pentru Reforma Administratiei Publice, precum si membrii Comisiei interimare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 22 aprilie 2005.

Nr. 612.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici, încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 12 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a  guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005,

în temeiul art. 19 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare,

 

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite pezentul ordin.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici, încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 207/2005 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici, încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc în cursul anului 2005 o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 7 martie 2005.

(2) Examenele de promovare aflate în desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se vor finaliza potrivit prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 207/2005.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

 

Bucuresti, 22 aprilie 2005.

Nr. 1.012.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT – CADRU

pentru organizarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici, încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea

 

SECTIUNEA 1

Activităti premergătoare desfăsurării examenului

 

Art. 1. - (1) La examenul de promovare în clasă a functionarilor publici pot participa functionarii publici încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea.

(2) Examenul de promovare în clasă se organizează de către autoritatea sau institutia publică în care îsi desfăsoară activitatea functionarii publici, în conditiile prezentului regulament-cadru.

(3) Cu cel putin 30 de zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, conducătorul autoritătii sau institutiei publice organizatoare a acestuia are obligatia de a emite un act administrativ prin care stabileste:

a) componenta comisiei de examen;

b) data sustinerii examenului;

c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care îsi desfăsoară activitatea functionarii publici care participă la examen.

(4) Compartimentul de resurse umane are obligatia să afiseze la sediul autoritătii sau institutiei publice, cu 30 de zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, data, ora, locul desfăsurării acestuia si bibliografia.

5) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfăsurării examenului de promovare în clasă, compartimentul de resurse umane are obligatia de a afisa la sediul autoritătii sau institutiei publice modificările intervenite în desfăsurarea acestuia.

Art. 2. - Functionarii publici încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea, trebuie să prezinte diploma de absolvire sau, după caz, adeverinta care să ateste absolvirea unei forme de învătământ superior de lungă ori de scurtă durată, precum si o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă, în termen de 10 zile de la data afisării.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile membrilor si secretarului comisiei de examen

 

Art. 3. - (1) Examenul de promovare în clasă constă în 3 etape, după cum urmează:

a) verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) si la art. 2;

b) proba scrisă;

c) interviul.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), comisia de examen va verifica îndeplinirea următoarelor conditii:

a) functionarul public să fi absolvit o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată; b) functionarul public să fi absolvit o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea;

c) functionarul public să fi depus cererea de înscriere la  examenul de promovare în clasă, în termen de 10 zile de la data afisării.

(3) Pot participa la probele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) functionarii publici admisi de comisia de examen, în conditiile prezentului regulament-cadru.

Art. 4. - (1) Probele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) se notează cu puncte de la 1 la 100.

(2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste-grilă în prezenta comisiei de examen.

(3) Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului. Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimum 100 de puncte si se obtine prin cumularea punctajului obtinut la fiecare dintre probele prevăzute.

Art. 5. - (1) Comisia de examen este formată din 3 functionari publici, dintre care cel putin unul detine o functie publică de clasa I.

(2) Presedintele comisiei de examen este desemnat din rândul membrilor, prin actul administrativ de constituire a comisiei.

(3) Fiecare comisie de examen are un secretar de comisie, functionar public din cadrul compartimentului de resurse umane sau cu atributii în acest domeniu, prevăzute în fisa postului, desemnat prin actul administrativ de constituire a comisiei.

(4) Nu pot fi membri în comisia de examen persoanele care au calitatea de sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati.

(5) Situatia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidati, de conducătorul autoritătii sau institutiei publice organizatoare a examenului de promovare în clasă sau de către orice altă persoană interesată. În acest caz conducătorul autoritătii sau institutiei publice, potrivit prevederilor prezentului regulamentcadru, va constata situatia de incompatibilitate si va lua măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească conditiile cerute.

Art. 6. - Comisiile de examen au următoarele atributii principale:

a) verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) si la art. 2 si afisează la sediu, cu mentiunea “Admis" sau “Respins", lista functionarilor publici care pot participa la examen, cu maximum 5 zile înainte de data organizării acestuia;

b) stabilesc subiectele pentru proba scrisă;

c) stabilesc planul interviului si realizează interviul;

d) notează fiecare probă a examenului;

e) transmit compartimentelor de resurse umane, prin secretarul comisiei, rezultatele examenului, pentru a fi comunicate candidatilor.

Art. 7. - Secretarul comisiei de examen are următoarele atributii principale:

a) veghează la respectarea procedurii de organizare si desfăsurare a examenului;

b) întocmeste, redactează si semnează alături de comisia de examen întreaga documentatie privind activitatea specifică a acesteia;

c) asigură transmiterea rezultatelor examenului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidatilor;

d) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a examenului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de desfăsurare a examenului

 

Art. 8. - (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei afisate, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză si sinteză a candidatului, în concordantă cu specialitatea în care functionarul public îsi desfăsoară activitatea, respectiv cu studiile superioare absolvite.

(2) Comisia de examen stabileste două seturi de subiecte pentru proba scrisă si punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, înainte cu două ore de începerea acestei probe.

(3) Seturile de subiecte se semnează de membrii si de secretarul comisiei de examen. (4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen în functie de gradul de dificultate si complexitate al

subiectelor, dar nu poate depăsi 3 ore.

(5) Iesirea din sală pe durata desfăsurării examenului atrage eliminarea din examen, cu exceptia situatiilor de urgentă din care functionarii publici pot fi însotiti de unul dintre membrii comisiei de examen sau de persoanele care asigură supravegherea.

(6) La ora stabilită pentru începerea probei scrise comisia de examen prezintă candidatului seturile de subiecte si îl invită să extragă un plic cu subiectele de examen.

(7) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalitătilor prealabile si a celor ulterioare finalizării probei, candidatilor nu le este permisă detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distantă. Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.

Art. 9. - (1) Interviul se sustine, de regulă, în aceeasi zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.

(2) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială si origine socială.

(3) Întrebările si răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la procesul-verbal întocmit de secretarul comisiei de examen, semnată de membrii comisiei si de candidat.

Art. 10. - (1) La finalizarea examenului de promovare în clasă se întocmeste un proces-verbal care contine modul de desfăsurare a celor două probe si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii si de secretarul comisiei de examen.

(2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a examenului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Notarea probelor si comunicarea rezultatelor

 

Art. 11. - (1) Notarea probei scrise si a interviului se face, de regulă, în termen de 24 de ore, dar nu mai târziu de 3 zile de la data sustinerii probelor.

(2) Acordarea punctajului pentru fiecare probă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.

(3) Se consideră admis la examenul de promovare în clasă functionarul public care a obtinut punctajul minim necesar promovării.

(4) Punctajele obtinute, cu mentiunea “Admis” sau “Respins”, se comunică candidatilor prin afisare la sediul autoritătii sau institutiei organizatoare a examenului de promovare în clasă, în termen de 3 zile de la sustinerea interviului.

Art. 12. - Functionarul public nemultumit de rezultatul examenului de promovare în clasă se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 13. - Functionarii publici declarati respinsi se pot prezenta la următorul examen de promovare în clasă organizat de autoritatea sau institutia publică.

Art. 14. - (1) Autoritatea sau institutia publică organizatoare a examenului de promovare în clasă are obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici rezultatele acestuia si solicitarea de transformare a posturilor pentru functionarii publici admisi, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005.

(2) După primirea avizului de transformare a posturilor conducătorul autoritătii sau institutiei publice are obligatia de a emite, în termen de 10 zile lucrătoare, actul administrativ de numire în functia publică,  cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 76/2005.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

DECIZIE

pentru aprobarea modalitătilor unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contributii se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depăsirea termenului legal

 

Având în vedere:

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru  sumele restituite sau rambursate cu depăsirea termenului legal;

- Referatul de aprobare al Directiei generale economice nr. DGA/III/282/2005, în temeiul art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 16 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Se aprobă modalitătile unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contributii se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depăsirea termenului legal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 21 aprilie 2005.

Nr. 140.

 

ANEXĂ

 

MODALITĂTI UNITARE

de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contributii se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depăsirea termenului legal

 

CAPITOLUL I

Procedura de restituire a sumelor de la Fondul national unic

de asigurări sociale de sănătate

 

1. Sumele care se restituie contribuabililor de la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) sunt cele prevăzute la art. 112 alin. (1) lit. a)-d), f) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare.

2. Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în termen de 45 de zile de la data depunerii si înregistrării acesteia la casa de asigurări de sănătate unde figurează înscris asiguratul, căreia îi revine competenta de administrare a creantelor la FNUASS, denumită în continuare casa de asigurări de sănătate.

3. (1) Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat nastere dreptul la restituire, să cuprindă codul numeric personal al contribuabilului, suma si natura creantei solicitate a fi restituită, precum si documentele necesare din care să rezulte că aceasta nu este datorată FNUASS.

(2) Cererea de restituire va fi însotită de copii de pe documentele din care să rezulte că suma a fost plătită la FNUASS, pentru sumele plătite fără existenta unui titlu de creantă, precum si de copii legalizate de pe hotărârile definitive si irevocabile sau de pe decizii ale organelor  jurisdictionale ori administrative, după caz, pentru sumele stabilite prin acestea.

4. (1) După primirea cererii de restituire casa de asigurări de sănătate va efectua verificarea acesteia, a documentatiei anexate si a datelor din evidenta pe plătitori.

(2) În cazul în care casa de asigurări de sănătate consideră că mai sunt necesare anumite documente relevante solutionării cererii, va solicita contribuabilului în scris prezentarea acestora.

(3) Termenul de 45 de zile prevăzut pentru solutionarea cererilor de restituire se prelungeste cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informatii suplimentare relevante solutionării acesteia si data înregistrării primirii acestor informatii la casa de asigurări de sănătate.

5. În cazul în care, după primirea documentatiei complete înaintate de contribuabil si verificarea datelor din evidenta pe plătitori, casa de asigurări de sănătate constată existenta unor obligatii restante către FNUASS ale contribuabilului care a depus cerere de restituire, sumele solicitate se vor restitui numai după compensarea acestor obligatii restante.

6. (1) În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând obligatiile fiscale restante ale contribuabilului, casa de asigurări de sănătate va efectua compensarea până la concurenta acestor obligatii, iar diferenta rezultată o va restitui acestuia.

(2) Pentru restituirea diferentei de sumă rămase după efectuarea compensării, în conditiile legii, casa de asigurări de sănătate va întocmi în 3 exemplare decizia de restituire, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. Decizia de restituire se aprobă de presedintele - director general al casei de asigurări de sănătate.

(3) În baza deciziei de restituire aprobate, casa de asigurări de sănătate va întocmi nota de restituire în 3 exemplare.

(4) Casa de asigurări de sănătate efectuează restituirea, înscrie pe cele 3 exemplare ale notei de restituire data la care s-a efectuat această operatiune si îsi retine două exemplare pentru contabilitate si compartimentul evidenta pe plătitor.

(5) Casa de asigurări de sănătate înregistrează operatiunea de restituire în evidenta pe plătitor, îsi retine două exemplare ale deciziei de restituire si notei de restituire, iar celălalt exemplar al fiecăruia dintre aceste documente îl transmite contribuabilului o dată cu înstiintarea de efectuare a operatiunii de compensare si/sau de restituire, în termen de 7 zile de la data înregistrării acestor operatiuni în evidentele proprii.

(6) Casa de asigurări de sănătate va întocmi un dosar complet pentru operatiunea de restituire, care va cuprinde:

- cererea contribuabilului;

- documentatia care a stat la baza acesteia;

- copia fisei contribuabilului din evidenta analitică pe plătitori pentru veniturile care au făcut obiectul operatiunii de compensare, dacă este cazul;

- nota de compensare si/sau nota de restituire, după caz.

 

CAPITOLUL II

Procedura de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contributii se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depăsirea termenului legal

 

1. Pentru sumele nerestituite în termenul prevăzut de art. 199 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare, după caz, contribuabilul are dreptul la dobândă conform dispozitiilor art. 119 din aceeasi ordonantă.

2. Dobânda se calculează începând cu ziua imediat următoare expirării termenului prevăzut la cap. I pct. 2 sau a celui prevăzut la cap. I pct. 4 alin. (3), după caz, până în ziua înregistrării, inclusiv, a operatiunii de compensare si/sau a operatiunii de restituire a eventualelor diferente rămase după efectuarea compensării.

3. Dobânda se calculează de către casa de asigurări de sănătate numai asupra sumei care a fost aprobată a fi restituită, după efectuarea operatiunii de compensare, care se înmulteste cu numărul de zile determinate conform pct. 2 si cu nivelul dobânzii prevăzute la art. 115 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

4. Plata dobânzii cuvenite contribuabilului se va face numai în baza cererii exprese depuse de acesta la casa de asigurări de sănătate.

Cererea va cuprinde următoarele elemente:

- datele de identificare a contribuabilului;

- specificarea cererii la care se referă solicitarea de dobânzi, cu indicarea numărului si a datei de înregistrare la casa de asigurări de sănătate competentă (eventual data postei, în cazul depunerii prin postă);

- suma solicitată la restituire.

5. Cererea de plată a dobânzii se solutionează de casa de asigurări de sănătate în termenul prevăzut la art. 199 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare.

6. (1) După primirea cererii de plată a dobânzii, casa de asigurări de sănătate va verifica de îndată îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 199 alin. (1) si (2) sau a termenului prevăzut la art. 112 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare, după caz, respectiv termenul în care a fost solutionată cererea de restituire, pentru a cărei întârziere peste termenul legal contribuabilul solicită dobânda.

(2) Dacă se constată că cererea de restituire a fost solutionată în termenul legal, inclusiv în cazul prelungirii acestui termen cu perioada prevăzută la art. 199 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare, după caz, casa de asigurări de sănătate înstiintează contribuabilul despre respingerea cererii de acordare a dobânzii, cu mentionarea motivelor care au stat la baza acestei respingeri.

(3) În cazul în care se constată că cererea formulată de contribuabil pentru plata dobânzii este întemeiată, casa de asigurări de sănătate va întocmi de îndată procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului. Procesulverbal va fi însotit de un referat avizat de presedintele - director general al casei de asigurări de sănătate, care va cuprinde motivatia depăsirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire.

7. Procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului se încheie în 3 exemplare si se aprobă de presedintele - director general al casei de asigurări de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îsi retine două exemplare ale procesului-verbal, înaintând câte un exemplar compartimentului cu atributii de colectare si compartimentului de evidentă pe plătitori, iar al treilea exemplar îl comunică contribuabilului.

8. (1) Dacă contribuabilul înregistrează la data plătii dobânzilor obligatii restante la FNUASS, sumele reprezentând dobânzi cuvenite acestuia se vor plăti numai după efectuarea compensării acestor obligatii.

(2) În cazul în care suma reprezentând dobânda cuvenită contribuabilului este mai mică decât obligatiile restante ale acestuia, se efectuează compensarea până la concurenta sumei reprezentând dobânda, conform art. 112 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare. Casa de asigurări de sănătate întocmeste în

3 exemplare nota de compensare privind efectuarea acestei operatiuni, care va avea circuitul si destinatia prevăzute la cap. I pct. 6 alin. (4) si (5).

(3) Atunci când suma reprezentând dobânda cuvenită contribuabilului este mai mare decât suma reprezentând obligatiile restante ale acestuia se efectuează compensarea până la concurenta obligatiilor restante, diferenta rezultată restituindu-se acestuia potrivit dispozitiilor art. 112 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare. În această situatie se întocmeste nota de restituire în 3 exemplare, circuitul si distribuirea acestui document fiind aceleasi cu cele ale notei de compensare.

9. Dacă contribuabilul nu are obligatii restante la FNUASS si nu a solicitat compensarea cu obligatii fiscale viitoare, casa de asigurări de sănătate restituie acestuia suma reprezentând dobânda cuvenită.

10. Procesul-verbal privind calculul accesoriilor, împreună cu un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire, după caz, se comunică contribuabilului de către casa de asigurări de sănătate.

11. Pentru fiecare cerere de solicitare a dobânzilor se va întocmi un dosar care se va arhiva la dosarul contribuabilului si va cuprinde:

- cererea de acordare a dobânzilor, depusă de contribuabil;

- referatul cuprinzând motivatia depăsirii termenului legal de solutionare a solicitării de restituire sau rambursare;

- procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului;

- nota de compensare si/sau nota de restituire a dobânzilor;

- orice alte date necesare solutionării cererii de acordare a dobânzilor.

12. Dobânzile cuvenite contribuabilului se suportă din acelasi buget si cont de venit bugetar din care s-au făcut compensarea si/sau restituirea, după caz, a sumei pentru care s-a solicitat plata dobânzii.

13. În evidenta analitică pe plătitor, în baza procesuluiverbal privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului, suma datorată acestuia se va înregistra pe credit ca suprasolvire.

14. Compensarea si/sau plata dobânzilor se operează în rosu, pe credit, în baza notei de compensare si/sau a notei de restituire.

 

ANEXĂ

la procedură

 

Casa Natională de Asigurări de Sănătate

C.A.S. ....................................................... Aprobat/data

Presedinte-director general

Str. ................................. nr. .................. ...........................................

Localitatea ............................................... (Semnătura)

Nr. ........................./data ......................... L.S.

 

DECIZIE DE RESTITUIRE

a sumelor de la FNUASS ......................................

 

Către:

Numele asiguratului ............................................,. cu domiciliul în localitatea .........................., str. ............... nr. ......, bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judetul .............................

Cod numeric personal .....................................

În baza art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare, si a Cererii de restituire nr. ............................. din data ......................... s-a stabilit cuantumul sumei de restituit astfel:

- suma solicitată la restituire: .................. lei;

- suma compensată, în conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare: ............... lei;

- suma aprobată pentru restituire: .................. lei.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestatie la casa de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 176 din acelasi act normativ.

 

Verificat,

(functia)

Întocmit,

(functia)

Numele si prenumele

......................................

Numele si prenumele

......................................

Data

..................................................................

Data

..................................................................

 

Semnătura

........................................................

Semnătura

........................................................