MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 397         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 mai 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 104 din 22 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

35. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justitiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare

 

37. - Ordonantă de urgentă privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere si pentru consolidarea mediului concurential privind transportul produselor petroliere

 

399. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind colaborarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria în domeniul combaterii coruptiei, semnat la Budapesta la 17 martie 2005

 

Protocol privind colaborarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria în domeniul combaterii coruptiei

 

403. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005), “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) si “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2005

 

406. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

907/2004. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide - Revizuire AND 540-98”, indicativ AND 540-2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 104

din 22 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

Constantin Doldur - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Iamsat Prodconstruct” - S.A. din Pitesti în Dosarul nr. 15.957/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia

a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens, arată că dreptul de proprietate nu este afectat în nici un fel prin controlul postprivatizare, întrucât, în conformitate cu dispozitiile art. 135 alin. (1) din Constitutie, invocat de însusi autorul exceptiei, statul este îndreptătit să adopte unele măsuri pentru asigurarea libertătii comertului si protectia concurentei loiale, precum si să creeze un cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 15.957/2003, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Iamsat Prodconstruct” - S.A. din Pitesti.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate arată că dispozitiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi, art. 45 si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, întrucât conferă părtii contractante, care are pozitia de vânzător într-un contract de vânzare-cumpărare de actiuni într-o procedură de privatizare, o pozitie discretionară si leonină.

În motivarea exceptiei autorul acesteia arată că pozitia discretionară, de favoare, conferită vânzătorului Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului este inadmisibilă într-un stat de drept a cărui ordine juridică este caracterizată, printre altele, de egalitatea de tratament în justitie si de egalitatea pozitiilor părtilor contractante.

Totodată, autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate anihilează garantiile dreptului de proprietate ce privesc creantele contra statului, inhibă libertatea economică ce este caracterizată prin libertatea de întreprindere si lipsesc de continut egalitatea de sansă în comert.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că dispozitiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 nu contravin prevederilor art. 1 alin. (3) si ale art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi din Constitutie, întrucât dreptul de proprietate este garantat de Legea fundamentală, însă continutul si limitele acestuia sunt stabilite prin lege.

Conform opiniei formulate de instantă, dispozitiile de lege criticate nu încalcă nici prevederile art. 45 si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, fiind “conforme cu cerintele unei economii de piată, prin raportare la stadiul actual de dezvoltare a societătii”. Prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, arată instanta, legiuitorul “a reglementat controlul postprivatizare, precum si modalitătile de urmărire a executării obligatiilor asumate de cumpărători, pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale”.

Referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale, instanta apreciază că “egalitatea în fata legii nu înseamnă si uniformitate în privinta solutiilor legislative adoptate de către legiuitor”.

În concluzie, instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 este neîntemeiată, invocând si deciziile Curtii Constitutionale nr. 175 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 26 iunie 2003, si nr. 189 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 7 iunie 2004, prin care au fost respinse exceptii cu acelasi obiect.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de

neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul consideră că dispozitiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 nu îngrădesc dreptul de proprietate al cumpărătorului si nu contravin dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 44, art. 45 si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, întrucât, potrivit acelorasi texte din Legea fundamentală, “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”, iar drepturile constitutionale invocate de reclamant nu presupun limitarea sau înlăturarea răspunderii contractuale a părtilor în cazul neexecutării obligatiilor în contractele de privatizare.

Invocând si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 165 din 6 mai 2003, Decizia nr. 175 din 6 mai 2003 si Decizia nr. 189 din 27 aprilie 2004, Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din

Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că reglementarea prin dispozitiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 a obligatiei cumpărătorului de a plăti dauneinterese pentru prejudiciile cauzate Autoritătii, în cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară, ca efect al actionării pactului comisoriu, este conformă prevederilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie.

Totodată, se sustine că dispozitiile de lege criticate nu contravin nici art. 44 alin. (2) din Legea fundamentală, întrucât acestea se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare.

Conform punctului de vedere al Avocatului Poporului, textul de lege criticat este în concordantă cu dispozitiile art. 135 alin. (2) din Constitutie, care precizează rolul statului privind protejarea intereselor nationale în activitatea economică.

Potrivit punctului de vedere prezentat de Avocatul Poporului, dispozitiile art. 1 alin. (3) si ale art. 45 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Avocatul Poporului consideră, în concluzie, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale, că dispozitiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 506/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 26 iulie 2002, care au următorul cuprins: “În cazul desfiintării contractului pe cale conventională sau judiciară Autoritatea va retine de la cumpărător toate sumele achitate de acesta în contul contractului, reprezentând, după caz, avans, rate, dobânzi, penalităti achitate cu orice titlu, până la desfiintarea acestuia.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 1 alin. (3), art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi, art. 45 si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, care au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.”;

- Art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.”;

- Art. 45: “Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora în conditiile legii sunt garantate.”;

- Art. 135 alin. (2) lit. a): “Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de

productie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că dispozitiile criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, cu referire la prevederile art. 44 alin. (1) si ale art. 134 alin. (2) lit. a) [devenit art. 135 alin. (2) lit. a)] din Constitutie.

Prin Decizia nr. 175 din 6 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 26 iunie 2003, si prin Decizia nr. 189 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 7 iunie 2004, Curtea Constitutională a respins ca nefondate exceptiile de neconstitutionalitate cu acelasi obiect.

Prin cele două decizii Curtea a retinut că Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 reglementează controlul postprivatizare, precum si modul de urmărire a executării obligatiilor asumate de cumpărători, pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat cu societătile comerciale, însă această activitate trebuie să fie în concordantă cu interesul national, pentru a cărui apărare statul actionează prin politica legislativă.

Curtea a retinut totodată că dispozitiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, cu modificările si completările ulterioare, nu contravin prevederilor art. 41 alin. (1) [devenit art. 44 alin. (1)] din Constitutie, care garantează dreptul de proprietate, precizând că prin lege sunt stabilite continutul si limitele acestui drept.

De asemenea, Curtea a constatat că, într-o interpretare sistematică a art. 134 din Constitutie (devenit art. 135 după revizuire), această prevedere urmează să fie aplicată în concordantă si cu dispozitiile alin. (1) privind economia de piată si cu cele ale alin. (2) lit. a) privind libertatea comertului, ceea ce presupune că dispozitiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 suntconforme cu cerintele economiei de piată, în stadiul actual de dezvoltare a societătii românesti, precum si cu regulile necesare pentru asigurarea libertătii comertului în ansamblul general al economiei din tara noastră.

Cele statuate de Curte în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei.

În legătură cu sustinerea autorului exceptiei din prezenta cauză că textul criticat ar încălca prevederile art. 45 din Constitutie privind accesul liber al persoanei la o activitate economică, Curtea retine că această critică nu este întemeiată.

Textul art. 21 alin. (1) al Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 reglementează răspunderea cumpărătorului de actiuni detinute de stat în cadrul procesului de privatizare, în cazul desfiintării contractului de vânzare-cumpărare pe cale conventională sau judiciară. Or, textul constitutional invocat de autorul exceptiei precizează că sunt garantate accesul liber la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora în conditiile legii, ceea ce nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune reglementarea strictă, prin lege, cu precizarea răspunderilor în cazul nerespectării obligatiilor contractuale asumate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Iamsat Prodconstruct” - S.A. din Pitesti în Dosarul nr. 15.957/2003 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 februarie 2005.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare si a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justitiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare

 

Tinând seama de faptul că, în conditiile de fluctuatie constantă a personalului atât în Ministerul Justitiei, cât si la instante si de decontare a cotelor de chirie în sumă de aproximativ 800 milioane lei lunar (numai în Bucuresti), vânzarea locuintelor de serviciu constituie o măsură dezavantajoasă prin grevarea bugetului ministerului cu sume importante de bani,

având în vedere că în acest moment există nesolutionate 56 de cereri de atribuire a unei locuinte de serviciu datând din perioada 1999-2004 din partea angajatilor ministerului, precum si 121 de cereri cu o vechime medie de 5 ani, inclusiv de 9 ani, formulate de judecătorii de la instantele din raza Curtii de Apel Bucuresti, iar în patrimoniul Ministerului Justitiei există doar 90 de locuinte de serviciu, care sunt deja ocupate, se impune păstrarea dreptului de proprietate asupra acestor locuinte si chiar cumpărarea de noi locuinte pentru a putea fi acoperit, într-o măsură rezonabilă, numărul mare al solicitărilor, elemente ce justifică situatia extraordinară si urgentă a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.210 din 16 decembrie 2004, si Hotărârea Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justitiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justitiei de a vinde locuintele de serviciu pe care le are în administrare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 14 ianuarie 2005, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind desemnarea operatorului licentiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere si pentru consolidarea mediului concurential privind transportul produselor petroliere

 

Având în vedere imposibilitatea încheierii contractului de concesiune al sistemului de transport al produselor petroliere prin conducte aflat în proprietatea publică a statului datorită inexistentei operatorului licentiat, imposibilitatea încheierii contractelor de transport cu clientii în lipsa licentei de operare a sistemului, precum si solicitarea urgentă (din luna mai a anului 2005) a reluării transportului de produse petroliere prin conducte a marilor clienti,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se desemnează Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti, societate specializată în transportul produselor petroliere, ca operator licentiat al sistemului de conducte destinat transportului de produse petroliere aflat în proprietatea publică a statului.

Art. 2. - Bunurile aferente sistemului de transport al produselor petroliere, trecute în patrimoniul Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti ca efect al aplicării art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, aprobată prin Legea nr. 166/2004, trec în patrimoniul Societătii Comerciale “Petrotrans” – S.A. Ploiesti ca aport în natură al statului la capitalul social al acestei societăti.

Art. 3. - Bunurile prevăzute la art. 2 vor fi preluate la valoarea contabilă rămasă la sfârsitul lunii precedente aceleia în care se face predarea-preluarea.

Art. 4. - (1) Capitalul social al Societătii Comerciale “Conpet” - S.A. Ploiesti si, respectiv, aportul statului la acest capital se reduc cu valoarea bunurilor predate conform art. 2 si 3.

(2) Capitalul social al Societătii Comerciale “Petrotrans” - S.A. Ploiesti se majorează cu valoarea bunurilor preluate conform art. 2 si 3.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 6. - Personalul aferent activitătii de transport al produselor petroliere încadrat la Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti se preia de către Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti cu data încheierii protocolului de predare-preluare a bunurilor.

Art. 7. - Sistemul de transport prin conducte al produselor petroliere aflat în proprietatea publică a statului si în inventarul bunurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, va fi concesionat, în vederea exploatării, de către Ministerul Economiei si Comertului, în conditiile legii.

Art. 8. - Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti va cesiona către Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A. Ploiesti contractele de transport al produselor petroliere o dată cu încheierea protocolului de predare-preluare a bunurilor.

Art. 9. - Ministerul Economiei si Comertului va organiza în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă procedura legală de concesionare a serviciului de transport prin conducte al produselor petroliere, benzinei si motorinei.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 35/2004 privind unele măsuri de unificare a activitătii de transport al titeiului si produselor petroliere, precum si instituirea drepturilor cuvenite actionarilor societătilor comerciale detinute public, cu capital majoritar de stat, aflate în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr. 166/2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 37.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului privind colaborarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria în domeniul combaterii coruptiei, semnat la Budapesta la 17 martie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul privind colaborarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria în domeniul combaterii coruptiei, semnat la Budapesta la 17 martie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Lucian Leustean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 399.

 

PROTOCOL

privind colaborarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria în domeniul combaterii coruptiei

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria, denumite în continuare părti,

în baza Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Federal al Austriei privind cooperarea în combaterea crimei organizate internationale, a traficului international ilegal de droguri, a terorismului international, precum si în alte scopuri în domeniul justitiei penale, semnat la Bucuresti la 18 martie 1999,

în lumina Conventiei Natiunilor Unite împotriva coruptiei, adoptată de Adunarea Generală a Natiunilor Unite la New York la 31 octombrie 2003 si semnată la data de 9 decembrie, respectiv 10 decembrie 2003,

preocupati de amenintarea pe care o reprezintă coruptia pentru stabilitatea si securitatea statului, precum si de legătura existentă între fenomenul coruptiei si alte forme de infractionalitate, în special criminalitatea organizată si economică,

în dorinta de a preveni si de a combate în mod eficient si efectiv fenomenul coruptiei sub toate formele sale de manifestare,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În domeniul prevenirii si combaterii coruptiei în toate formele sale, părtile intensifică relatiile de cooperare la nivelul structurilor nationale implicate, în limita si în cadrul stabilit de competentele legale ale acestora, în conformitate cu legislatiile nationale ale statelor părti.

 

ARTICOLUL 2

 

Formele de cooperare vizează următoarele domenii:

a) schimb de experientă privind implementarea prevederilor legale în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei, precum si metodele, mijloacele si tehnicile folosite pentru combaterea coruptiei;

b) organizarea periodică de întâlniri la nivel de experti în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;

c) schimb de experientă privind pregătirea si perfectionarea personalului cu atributii în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;

d) schimb de publicatii si studii de specialitate despre prevenirea si combaterea coruptiei.

 

ARTICOLUL 3

 

În cadrul cooperării, părtile stabilesc, de comun acord, mecanisme si măsuri în vederea evaluării stadiului si evolutiei fenomenului coruptiei, precum si măsuri pentru prevenirea eficientă si combaterea efectivă a acesteia.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile desfăsoară împreună activităti în cadrul programelor Uniunii Europene, în măsura în care acest lucru este posibil.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile organizează anual întâlniri, la nivel de experti, în baza principiului reciprocitătii. În caz de necesitate, la cererea expresă a uneia dintre părti, se organizează reuniuni în cadrul cărora vor fi abordate anumite aspecte convenite anterior de către părti.

 

ARTICOLUL 6

 

1. În scopul realizării obiectivelor prezentului protocol, părtile desemnează următoarele unităti competente care vor coopera în mod direct, astfel:

- Pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România, structurile sale specializate în domeniul combaterii coruptiei:

a) Directia Anticoruptie: Str. Mihai Vodă nr. 3-5, Bucuresti

b) Directia Generală de Informatii si Protectie Internă: Str. Beldiman nr. 2-4, Bucuresti

Tel: 0040-21.313.45.70

Fax: 0040-21.311.13.53

e-mail: ardelean v@dgipi.ro

c) Corpul de Control al Ministrului Administratiei si Internelor: Str. Mihai Vodă nr. 3-5, Bucuresti

Fax: 0040-21.314.50.53

Tel: 0040-21.313.36.78

d) Punctul National Focal - pentru cazuri urgente:

Tel: 0040.21.410.07.32

Fax: 0040.21.312.36.00

e-mail: pnf@mai.gov.ro

- Pentru Ministerul Federal de Interne din Republica Austria:

a) pentru combaterea coruptiei si a infractiunilor de serviciu:

Seful Biroului Afaceri Interne - BIA

Herrengasse 7

A - 1014 Wien

Tel: 0043.153 126 - 5708

Fax: 0043. 153 126 - 5519

E-mail: bia1@bmi.gv.at

b) pentru toate celelalte cazuri urgente:

SPOC - Single Point of Contact

Bundeskriminalamt

Ministerul Federal de Interne

Josef Holaubek Platz

A - 1090 Wien

Tel: 0043.1 24836 - 85026, - 85027

Fax: 0043.1 24836 - 86099

E-mail: bmi-II-bk-spoc@bmi.gv.at

2. Părtile îsi vor comunica reciproc, în scris, orice modificare privind unitătile competente desemnate.

 

ARTICOLUL 7

 

             Prezentul protocol se încheie pe o perioadă nedeterminată si intră în vigoare de la data ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

 

ARTICOLUL 8

 

Oricare dintre părti poate denunta prezentul protocol prin notificare scrisă. Denuntarea devine efectivă în 30 de zile de la data primirii notificării scrise de către cealaltă parte.

 

ARTICOLUL 9

 

Eventualele divergente care pot apărea pe parcursul implementării sau interpretării prevederilor prezentului protocol vor fi solutionate pe cale diplomatică.

Semnat la Budapesta la 17 martie 2005, în câte două exemplare originale, fiecare exemplar în limbile română si germană, toate textele fiind egal autentice.

 

Ministrul administratiei si internelor din România,

Vasile Blaga

Ministrul Federal de Interne din Republica Austria,

Liese Prokop

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005), “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) si “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare a României pentru participarea la programele comunitare “Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei si bărbati” (2001-2005), “Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale” (2002-2006) si “Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă” pentru anul 2005, în limita echivalentului în lei al sumei totale de 455.000 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se suportă astfel:

a) echivalentul în lei al sumei de 303.000 euro, din bugetul de stat pe anul 2005, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, de la capitolul 60.01 “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”;

b) echivalentul în lei al sumei de 152.000 euro, din fonduri PHARE.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 403.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe programe a contributiei financiare a României

 

Program

Anul

Contributia României, din care (euro)

Bugetul Ministerului Muncii,

Solidaritătii Sociale

Fonduri PHARE

si Familiei

Program comunitar referitor la strategia comunitară-cadru privind egalitatea între femei si bărbati

2005

100.000

50.000

Program comunitar de actiune pentru combaterea excluziunii sociale

2005

80.000

40.000

Măsuri comunitare de stimulare în domeniul ocupării fortei de muncă

2005

123.000

62.000

TOTAL:

2005

303.000

152.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Tulcea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul apărării nationale,

Marius Bălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 406.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care face obiectul transmiterii din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului

Judetean Tulcea

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul în administrare

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării

Nationale

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Incinta Regiei Autonome “Aeroportul” Tulcea

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Statul Român, Consiliul Judetean Tulcea

- imobil: 2222

- cod: 8.29.00

- nr. atribuit de Ministerul Finantelor

Publice: 107.205

- suprafata construită = 844 m2

- suprafata desfăsurată = 1.154 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 8.200 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide - Revizuire AND 540-98”, indicativ AND 540-2003

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

având în vedere Avizul nr. 92 din 4 februarie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 9,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple si semirigide-Revizuire AND 540-98”, indicativ AND 540-2003, elaborată de Societatea Comercială “BOMBACO” - S.R.L., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 mai 2004.

Nr. 907.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.