MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 416         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

125. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

407. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 160 din 22 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

644. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115 din 24 noiembrie 2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 2 decembrie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) integral din venituri proprii.”

2. Articolul 3 se abrogă.

3. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Salariile de bază pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor, cu exceptia functiei de director general adjunct medical, se stabilesc de către consiliul de administratie al spitalului, în limitele minime si maxime aprobate de Ministerul Sănătătii, pe tipuri de spitale.”

4. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în afara normei legale de muncă si a programului normal de lucru de la functia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu exceptia indemnizatiei de conducere.

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în afara normei legale de muncă si a programului de lucru de la functia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 50% din tariful orar al salariului de bază, cu exceptia indemnizatiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 25%.

(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea continuitătii asistentei medicale în afara normei legale de muncă si a programului de lucru de la functia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale si în celelalte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, cu exceptia indemnizatiei de conducere, dar care nu poate fi mai mic de 50%.

(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) si (3) se aprobă trimestrial de consiliul de administratie.”

5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) În raport cu conditiile în care se desfăsoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru conditii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

b) pentru activităti ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfăsoară în conditii deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază;

c) pentru activitătile care se desfăsoară în serviciile de ambulantă, structurile de primire a urgentelor - UPU si CPU -, sectiile si compartimentele de ATI, Anestezie si de Terapie Intensivă si care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfăsoară în conditii deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază;

d) pentru conditii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru conditii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, dializă, personalul blocului operator, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătătii, cuantumul sporului este de 50-100% din salariul de bază;

f) pentru personalul care lucrează în unităti sanitare aflate în localităti cu conditii deosebite de muncă - dispersare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază;

g) pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii, un spor pentru conditii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferentiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a si 30% la categoria a IV-a;

h) pentru unitătile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătătii, un spor de până la 15% din salariul de bază.

(2) Localitătile cu conditii deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care se află unităti sanitare, se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute al alin. (1) lit. e) este necesar si avizul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.

(4) Nevăzătorii cu handicap grav care sunt încadrati în muncă beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază.”

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăsoară activitate integrată în unitătile sanitare în care functionează catedra sau disciplina didactică.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care functionează în alte unităti decât cele sanitare este integrat în unitătile sanitare stabilite de Ministerul Sănătătii.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) si (2), cu exceptia rezidentilor, desfăsoară activitate integrată prin cumul de functii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în limita posturilor normate si vacante.

(4) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unitătile de învătământ, care au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, îsi pot continua activitatea, cu norma întreagă, în unitătile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.”

7. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Promovarea în conditiile legii a persoanelor încadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

(2) Absolventii învătământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o crestere cu până la 20% a salariului de bază avut.”

8. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, personalul încadrat în unitătile sanitare publice finantate din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de maximum 20 de tichete de masă.”

9. După articolul 25 se introduce articolul 251 cu următorul cuprins:

“Art. 251. - Pentru unitătile sanitare publice finantate integral de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la legea bugetului de stat si cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.”

10. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea procentelor de majorare prevăzute pe functii, grade si trepte profesionale în anexa nr. VI.”

11. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Salariile de bază individuale, calculate conform prevederilor alin. (1) si (2), vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.”

12. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

“Art. 35. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de functii, precum si a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurării, externalizării si privatizării unitătilor sanitare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică posturilor unice din statul de functii, precum si posturilor de medici de specialitate din unitătile sanitare cu încadrare deficitară de la această categorie de personal.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, cu conditia încadrării în fondurile aprobate, conform legii.”

13. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Salariile de bază pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe functii, grade si trepte profesionale prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.”

14. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale, organizate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, din asistenta medicală primară si ambulatorie de specialitate finantate din fonduri publice se stabilesc prin negociere si nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pentru asistentii medicali si medicii, prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Reprezentantul legal al cabinetelor medicale din asistenta medicală primară si ambulatorie de specialitate care au pe lista proprie un număr mai mic de 1.000 de asigurati sau în cazul în care nivelul veniturilor realizate nu permite încadrarea personalului contractual cu normă întreagă, poate dispune încadrarea cu fractiuni de normă.”

15. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. 6 alin. (5) si ale art. 12 alin. (2), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.”

16. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, orice alte dispozitii contrare se abrogă.”

17. Anexa nr. I va avea următorul cuprins:

ANEXA Nr. I*)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2005.

Nr. 125.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 mai 2005.

Nr. 407.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 160

din 22 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea petrolului nr. 134/1995, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Conpet” - S.A. din Ploiesti în Dosarul nr. 3.393/2004 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 3.377D/2004.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în cele două dosare au acelasi autor si au un obiect identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere prevederile art. 164 din Codul de procedură civilă, este de acord cu conexarea celor două dosare.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 16 si ale art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, coroborate cu cele ale art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 556D/2004 la Dosarul nr. 546D/2004, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece textul legal criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.393/2004, si Încheierea din 21 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.377/2004, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea petrolului nr. 134/1995, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Conpet”- S.A. din Ploiesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că art. 7 din Legea petrolului nr. 134/1995 si, în special, alin. (3) si (4) ale acestui articol contravin dispozitiilor art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (2) si art. 44 alin. (2) si (3) din Constitutie, cu motivarea că “statul încalcă aceste dispozitii constitutionale, deoarece în mod abuziv s-a creat o situatie privilegiată în detrimentul societătilor comerciale titulare ale operatiunilor petroliere, cât si a persoanelor fizice si juridice care detin actiuni la aceste societăti”.

În opinia autorului exceptiei, prin art. 7 din Legea petrolului se constituie un nou drept de servitute legală cu privire la conductele petroliere, desi această servitute există de peste 30 de ani, iar proprietarilor terenurilor agricole scoase din circuitul agricol le-au fost plătite despăgubiri, astfel că “s-a ajuns la crearea unor servituti privilegiate în favoarea actualilor proprietari de terenuri, care solicită din nou despăgubiri pentru aceleasi terenuri”. Legiuitorul, sustine autorul exceptiei, nu a avut în vedere că exista deja o servitute legală si că această servitute se transmite o dată cu fondul principal la noii dobânditori, indiferent de proprietarul de la care a dobândit acel teren.

Dispozitiile art. 7 din Legea nr. 134/1995 încalcă, de asemenea, si principiul ocrotirii proprietătii private în mod egal, indiferent de proprietar, prevăzut de art. 44 alin. (2) din Constitutie. În argumentarea acestei critici, autorul exceptiei sustine că “Statul Român este si în prezent proprietarul acestor conducte petroliere”, de aceea, având în vedere că “dreptul de servitute este un dezmembrământ al dreptului de proprietate, el se creează în favoarea proprietarului fondului dominant si nu se transmite altor terti care nu sunt proprietari ai fondului dominant”. În spetă, statul, încălcând legea si principiile de drept, a înstrăinat acest drept de servitute titularilor operatiunilor petroliere. În acest fel, “prin transmiterea dreptului de servitute, statul a dorit să scape de eventualele despăgubiri ce urma să le plătească celor care au pornit în prezent actiuni în justitie”, astfel că “pe căi ocolite sunt expropriate o parte din veniturile societătilor comerciale si ale persoanelor care detin actiuni la aceste societăti”.

Si, în fine, se mai sustine că prin art. 7 din Legea nr. 134/1995 sunt încălcate si principiile înscrise în art. 1 alin. (5) din Constitutie, precum si prevederile art. 616 si următoarele din Codul civil, deoarece, arată autorul exceptiei, “respectarea Constitutiei si a legilor tării nu este o îndatorire exclusivă numai a unor categorii, ci a tuturor, si în principal a autoritătilor statului român”.

Instanta de judecată apreciază că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei. Se arată că “ceea ce s-a dorit de către legiuitor prin adoptarea acestor prevederi a fost o reglementare a situatiei raporturilor dintre proprietarii de teren si cei ce exploatează conductele petroliere ce le traversează, încercând să se asigure o protectie a proprietarilor al căror drept de proprietate a fost îngrădit.

Astfel, în conditiile în care persoanele pe ale căror terenuri sunt amplasate conducte petroliere, prin crearea acestei servituti legale, sunt afectate într-o anumită măsură în exercitarea prerogativelor dreptului lor de proprietate, era perfect legal si normal să se prevadă în favoarea acestora o modalitate de despăgubire prin plata unei rente anuale”.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul precizează că Legea petrolului nr. 134/1995 a fost abrogată prin Legea petrolului nr. 238/2004, prevederile art. 7 fiind preluate de noua lege în aceeasi numerotare. De aceea propune analizarea textului art. 7 în noua redactare din Legea nr. 238/2004, având în vedere că solutiile legislative criticate au fost preluate în mod corespunzător.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Guvernul apreciază că aceasta este neîntemeiată. Astfel, consideră că textul legal criticat nu contravine dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, întrucât se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale. De asemenea, arată că prevederile criticate nu contravin nici dispozitiilor art. 44 alin. (2) si (3) din Constitutie, care trebuie interpretate în coroborare cu dispozitiile alin. (1) al acestui articol, precum si cu alin. (5) al art. 136. Se precizează că, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, statul a înteles să instituie, prin norme cu caracter de lege, măsuri care să limiteze exercitarea atributelor dreptului de proprietate asupra “terenurilor, altele decât cele declarate de utilitate publică, necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare si asupra terenurilor necesare oricăror activităti pe care acestea le implică, altele decât cele declarate de utilitate publică”. Prin această măsură nu se aduce atingere dreptului de proprietate, în substanta sa, scopul fiind desfăsurarea în conditii de securitate si la standarde de calitate a operatiunilor petroliere.

În acest sens, este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale (de exemplu Decizia nr. 72/2004), care, în ceea ce priveste instituirea unei servituti legale, a statuat că “autorul exceptiei pleacă de la o premisă gresită, constând în absolutizarea exercitiului dreptului său de proprietate, făcând abstractie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit cărora “continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”, ca si de acelea ale art. 136 alin. (5), care consacră caracterul inviolabil al proprietătii private “în conditiile legii organice”. Potrivit acestor dispozitii, “legiuitorul este, asadar, competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principală conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat.”

Avocatul Poporului arată, de asemenea, că Legea petrolului nr. 134/1995 a fost abrogată expres prin Legea nr. 238/2004, solutia legislativă cuprinsă în art. 7 fiind preluată în principiu de art. 7 din noua reglementare.

Cu privire la criticile de neconstitutionalitate formulate de autorul exceptiei, apreciază că legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile în valorificarea acestuia. Chiar dacă prin instituirea dreptului de servitute legală asupra terenurilor necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare, titularul dreptului de proprietate suferă o îngrădire în exercitarea atributelor dreptului său de proprietate, având în vedere că pe această cale se asigură valorificarea resurselor de petrol, bun public de interes national, reglementarea legală criticată nu contravine dispozitiilor art. 44 alin. (3) din Constitutie, întrucât nu poate fi asimilată această situatie unei exproprieri. Este invocată în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 72/2004. În concluzie, apreciază textele legale criticate ca fiind constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că Legea petrolului nr. 134/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, a fost abrogată expres potrivit art. 65 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004.

Prevederile art. 7 au fost preluate însă de noua lege în aceeasi numerotare.

Având în vedere că solutia legislativă criticată, si anume instituirea unui drept de servitute legală asupra terenurilor altele decât cele de utilitate publică, a fost preluată în noua reglementare, Curtea va exercita controlul de constitutionalitate asupra prevederilor art. 7 în redactarea dată de Legea nr. 238/2004, potrivit cărora: “(1) Asupra terenurilor, altele decât cele declarate de utilitate publică, necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare si asupra terenurilor necesare oricăror activităti pe care acestea le implică, altele decât cele declarate de utilitate publică, se instituie, în favoarea titularului, un drept de servitute legală.

(2) Exercitarea dreptului de servitute legală stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face contra plătii unei rente anuale către proprietarii terenurilor afectate de acesta, pe baza conventiei încheiate între părti cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la comunicarea către proprietarii de terenuri a unei notificări scrise din partea titularului de acorduri si/sau permise.

(3) În cazul în care părtile nu ajung la un acord de vointă în termenul prevăzut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de către instantă, în conditiile legii.

(4) Durata servitutii legale stabilite potrivit prevederilor alin. (1) este cea a operatiunilor petroliere, iar terenurile ce urmează a fi afectate vor fi determinate, în ceea ce priveste suprafetele si proprietarii, după principiul celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate.”

Autorul exceptiei sustine că acest text de lege încalcă dispozitiile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (2) si art. 44 alin. (2) si (3) din Constitutie, care au următorul continut:

- Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 16 alin. (2): “Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 44 alin. (2) si (3): “(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.

Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire. [...].”

Autorul exceptiei consideră, în esentă, că prin plata rentei anuale ca urmare a exercitării dreptului de servitute legală asupra terenurilor afectate, precum si a unor despăgubiri către noii proprietari, “sunt afectate atât fondurile societătii, cât si drepturile actionarilor, deoarece sunt plătite din veniturile lor, statul neavând nici o contributie”.

Analizând criticile de neconstitutionalitate si argumentele aduse de autorul exceptiei în sustinerea acestora, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate.

Textul art. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004 instituie un drept de servitute legală asupra terenurilor altele decât cele declarate de utilitate publică, necesare accesului în perimetrele de explorare sau exploatare în favoarea titularului acestor operatiuni.

Potrivit art. 14 alin. (1) din lege, sistemul national de transport al petrolului face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importantă strategică. De asemenea, art. 19 din lege prevede că transportul petrolului prin sistemul national de transport constituie un serviciu public de interes national si importantă strategică. Acest serviciu public are în vedere valorificarea unor bogătii ale subsolului, care, potrivit alin. (3) al art. 136 din Constitutie, fac obiectul exclusiv al proprietătii publice.

În spetă, autorul exceptiei desfăsoară o activitate de transport al petrolului prin sistemul national de transport, pentru care percepe tarife de transport, stabilite de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Fiind vorba de bunuri proprietate publică, potrivit art. 136 alin. (4) din Constitutie, acestea “sunt inalienabile”.

Inalienabilitatea bunurilor proprietate publică nu exclude, dimpotrivă, presupune o integrare în circuitul economic si juridic al acestor bunuri. De aceea, acest text constitutional prevede că “În conditiile legii organice, ele pot fi date în administrarea regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate;”.

În acord cu prevederile constitutionale, art. 27 din lege prevede că operatiunile petroliere, inclusiv bunurile necesare realizării acestor operatiuni, se concesionează în conditiile prevăzute de lege de către autoritatea competentă.

Realizarea concesionării presupune, prin forta împrejurărilor, crearea de bunuri care tin de domeniul proprietătii publice, precum si de domeniul privat, întelegându-se că, la încetarea concesiunii, acestea din urmă vor rămâne în proprietatea fostului concesionar.

Delimitarea se va face însă în concret pe baza criteriilor prevăzute de lege.

Curtea nu poate retine nici critica potrivit căreia prin reglementarea continută de textul art. 7 se instituie o nouă servitute asupra acelorasi terenuri pentru care era deja constituit un drept de servitute si că statul “a înstrăinat acest drept de servitute titularilor operatiunilor petroliere, încălcând principiile de drept si urmărind de altfel să scape de eventualele despăgubiri ce ar urma să le plătească celor care au formulat actiuni în justitie”.

Art. 576 din Codul civil defineste servitutea ca fiind o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea acestuia, având un alt proprietar, jus in re aliena. Potrivit principiilor din dreptul comun, servitutea este un accesoriu al fondului si nu poate fi despărtită de fond pentru a constitui un drept de sine stătător. Ea nu poate fi înstrăinată, urmărită, ipotecată, independent de fondul al cărui accesoriu este, si se transmite o dată cu acesta.

Astfel că statul, proprietar al sistemului national de transport al petrolului, concesionând acest sistem societătii transportatoare în vederea realizării serviciului public de transport, o dată cu transferul folosintei acestuia a transmis si dreptul de servitute creat în favoarea sa asupra terenurilor traversate de aceste conducte.

În ceea ce priveste plata unor despăgubiri, această obligatie îi revine potrivit art. 44 alin. (5) din Constitutie, care prevede că: “Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.”

Dacă aceste despăgubiri au fost plătite sau nu, acest aspect constituie o problemă de aplicare a legii, care excedează competentei Curtii Constitutionale.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Conpet” - S.A. din Ploiesti în dosarele nr. 3.393/2004 si nr. 3.377/2004 ale Curtii de Apel Ploiesti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Directivei Comisiei 2004/110/CE care adaptează pentru a sasea oară la progresul tehnic Directiva Consiliului 96/49/CE privind armonizarea legislatiilor statelor membre în domeniul transportului mărfurilor periculoase pe calea ferată,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 iulie 2005, pentru transportul în trafic intern al mărfurilor periculoase pe calea ferată se vor respecta prevederile Regulamentului privind transportul international feroviar al mărfurilor periculoase (RID), prevăzut în anexa nr. 1 la apendicele B al Conventiei privind transporturile internationale feroviare (COTIF), versiunea 2005.

Art. 2. - Vagoanele si recipientele construite înainte de 1 iulie 2005, care nu respectă prevederile RID 2005, dar care sunt conforme cu legislatia natională în vigoare la data constructiei lor, pot circula în continuare în trafic intern, cu conditia să fie mentinute la nivelul de securitate cerut, până la o dată care va fi stabilită de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, înfiintat conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001.

Art. 3. - Eventualele derogări de la prevederile prezentului ordin pot fi stabilite numai de către Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată si aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 4. - Versiunea RID 2005 tradusă în limba română va fi pusă la dispozitie celor interesati, contra cost, de către Compania Natională de Căi Frate “C.F.R.” - S.A., începând cu data de 1 iulie 2005.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 3 mai 2005.

Nr. 644.