MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 mai 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 217 din 20 aprilie 2005 privind sesizările de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b) si alin. (4), art. 18 alin. (3), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 si art. 36 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

414. - Hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2002 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile proprietate publică a statului

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.105. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 217

din 20 aprilie 2005

privind sesizările de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b) si alin. (4), art. 18 alin. (3), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 si art. 36 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

În temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Avocatul Poporului a solicitat Curtii Constitutionale, la data de 1 aprilie 2005, să constate neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b), art. 17 alin. (4) si art. 28 alin. (1) din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate.

Sesizarea face obiectul Dosarului nr. 295A/2005.

În sesizare sunt retinute următoarele critici de neconstitutionalitate:

1. Prevederile referitoare la cetătenii români minori din cuprinsul art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b) si alin. (4) si art. 28 alin. (1) din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutia României.

În contradictie cu prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, legea criticată “conditionează dreptul de a călători în străinătate al minorilor prin obligatia de a fi însotiti, acordul prealabil al părintilor ori al însotitorilor legali, fapt ce creează o discriminare între persoane aflate în situatii identice”. Aceste prevederi “se aplică si femeii măritate care nu a împlinit vârsta de 18 ani, mai ales că legea stabileste limita superioară a majoratului, or, art. 8 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice prevede că «minorul care se căsătoreste dobândeste prin aceasta capacitate deplină de exercitiu»”. Mai mult, prevederile art. 4 din Codul familiei stabilesc limitele minime de vârstă la care se poate încheia căsătoria, prevăzându-se expres că femeia se poate căsători “numai dacă a împlinit saisprezece ani”, iar pentru motive temeinice “se poate încuviinta căsătoria femeii care a împlinit cincisprezece ani”. În consecintă, minora de saisprezece ani, respectiv cincisprezece ani, dobândeste  capacitate deplină de exercitiu prin efectul căsătoriei. Se arată că, potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, copilul beneficiază de protectie specială până la data dobândirii capacitătii depline de exercitiu.

Astfel, femeia minoră, ca efect al căsătoriei, dobândeste capacitate deplină de exercitiu si trebuie să i se aplice acelasi tratament juridic cu privire la exercitiul drepturilor si libertătilor constitutionale ca si persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani (cu exceptiile prevăzute în legile electorale). Aceste dispozitii contravin si prevederilor art. 16 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România în anul 1974, care stabileste că “orice om are dreptul de a i se recunoaste pretutindeni personalitatea juridică”.

Dispozitiile criticate sinstituie discriminare între femeia minoră măritată care are capacitate deplină de exercitiu si celelalte persoane cu capacitate deplină de exercitiu”.

2. Aceleasi dispozitii legale criticate contravin si prevederilor art. 25 alin. (1) din Constitutia României, care reglementează libera circulatie, drept fundamental care asigură libertatea de miscare a cetăteanului, prin aceea că restrâng dreptul la liberă circulatie al femeii minore măritate, care, desi are capacitate deplină de exercitiu, s-ar impune să fie însotită, să aibă acordul prealabil al părintilor ori al reprezentantilor legali. Aceste prevederi contravin si dispozitiilor art. 2 pct. 2 din Prococolul nr. 4 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora “Orice persoană este liberă să părăsească orice tară, inclusiv pe a sa”, prevederi vizând persoanele care au capacitate deplină de exercitiu.

Această reglementare are semnificatia unei restrângeri a exercitiului dreptului la liberă circulatie al persoanei cu capacitate deplină de exercitiu, iar restrângerea poate fi dispusă, într-o atare situatie, numai de instanta judecătorească competentă, cu respectarea prevederilor art. 53 din Legea fundamentală. Exercitarea acestor drepturi poate fi restrânsă numai dacă “sunt prevăzute de lege, constituie măsuri necesare pentru apărarea valorilor unei societăti democratice, pentru mentinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, desfăsurarea instructiei penale”, restrictii care trebuie să fie “proportionale cu scopul pentru care au fost prevăzute, în anumite limite si fără a se aduce atingere însesi existentei dreptului sau a libertătii”.

Restrângerea exercitiului dreptului la liberă circulatie în conditiile de mai sus, si nu de o instantă judecătorească, determină caracterul neconstitutional al dispozitiilor legale criticate.

3. Dispozitiile legale criticate încalcă si prevederile art. 26 alin. (2) din Constitutia României, potrivit cărora “Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăsi, dacă nu încalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri”. Astfel, “conditionarea vointei unei persoane cu capacitate deplină de exercitiu, asa cum este femeia minoră măritată, de obligatia de a fi însotită, exprimarea acordului părintilor ori al reprezentantilor legali, restrânge dreptul persoanei de a dispune de ea însăsi”.

Restrângerea exercitiului acestui drept nu se justifică prin nici una dintre situatiile sau motivele prevăzute în art. 53 alin. (1) din Constitutie, referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Aceste dispozitii contravin si prevederilor art. 16 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România în anul 1974, care stabileste că “orice om are dreptul de a i se recunoaste pretutindeni personalitatea juridică”.

4. Dispozitiile legale criticate încalcă si prevederile art. 48 alin. (1) din Constitutie, care consacră egalitatea între soti. Considerentele avute în vedere de legiuitor nu justifică “în mod obiectiv si rational instituirea unui tratament diferentiat între sotie si sot, cu prilejul exercitării dreptului la liberă circulatie, ceea ce conduce la concluzia că singura justificare a diferentei de tratament se întemeiază pe diferenta de sex”.

În finalul sesizării se atrage atentia că dispozitiile art. 21 alin. (3) din legea criticată fac trimitere la un text de act normativ abrogat, respectiv Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, însă, în acelasi timp, se mentionează că aceasta este o problemă de aplicare a legii în timp.

La data de 4 aprilie 2005, în temeiul aceluiasi art. 146 lit. a) din Constitutie, Presedintele României a sesizat Curtea Constitutională cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 2 alin. (2), art. 18 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 si art. 36 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, asa cum a fost modificată ca urmare a Cererii de reexaminare formulate de Presedintele României la data de 5 noiembrie 2004.

Sesizarea formează obiectul Dosarului nr. 309A/2005.

Prin această sesizare se solicită să se constate că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece, în esentă, se stabileste “un regim juridic diferit referitor la libera circulatie a cetătenilor români minori si un altul pentru cetătenii români majori, fără a distinge în functie de capacitatea de exercitiu a persoanei”. În acest fel, potrivit acestei legi speciale, va fi restrâns exercitiul dreptului la liberă circulatie, stabilit de art. 25 din Constitutie, pentru minorii care au dobândit capacitate de exercitiu deplină înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, prin obligarea lor să călătorească însotiti si să respecte celelalte conditii impuse minorilor.

Măsura de limitare a liberei circulatii impusă de lege persoanelor care au deplină capacitate de exercitiu “nu se înscrie în nici unul din cazurile prevăzute expres de Constitutie în articolul 53”. Această măsură este discriminatorie, întrucât persoanele având capacitate de exercitiu deplină sunt tratate diferit pe criteriu de vârstă, fiind contrară dispozitiilor art. 16 si celor ale art. 53 din Constitutie. În final se arată că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale “în lipsa precizării că regimul stabilit de această lege pentru minori nu se aplică celor care au dobândit capacitate de exercitiu deplină”.

În conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizările de neconstitutionalitate au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a prezenta punctele lor de vedere.

Guvernul a transmis Curtii Constitutionale, cu adresele nr. 5/2.041/C.P.T. si nr. 2.085/C.P.T. din 19 aprilie 2005, punctele sale de vedere cu privire la sesizarea de neconstitutionalitate formulată de Avocatul Poporului si cu privire la sesizarea formulată de Presedintele României, în sensul că acestea sunt neîntemeiate pentru următoarele motive:

a) Cu privire la sustinerea că dispozitiile art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (3), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 si art. 36 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie, se arată, în esentă, că acestea nu se referă la femeia măritată care nu a împlinit vârsta de 18 ani, întrucât prin căsătorie femeia dobândeste capacitate de exercitiu deplină si se impune să fie tratată în mod egal cu persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Se arată că majoratul civil coincide cu majoratul matrimonial în privinta bărbatului, iar, în privinta femeii, majoratul matrimonial este la împlinirea vârstei de 16 ani, iar cel civil la împlinirea vârstei de 18 ani. Conform “prevederilor art. 8 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954, prin căsătorie, femeia măritată dobândeste si majoratul civil, respectiv capacitatea deplină de exercitiu”, astfel încât femeia măritată nu mai este considerată, din punct de vedere juridic, ca fiind minoră. Prevederile cuprinse la art. 2 alin. (2) din legea criticată se referă la persoanele minore, ele reprezentând o reglementare de protectie a minorului în timpul călătoriei în străinătate si fiind în consonantă cu principiul constitutional consacrat la art. 49 din Constitutia României, potrivit căruia “Copiii si tinerii se bucură de un regim special de protectie si de asistentă în realizarea drepturilor lor”.

Întrucât prevederile de lege criticate nu sinstituie nici o discriminare între femeia sub 18 ani măritată, care are capacitate deplină de exercitiu, si celelalte persoane cu capacitate deplină de exercitiu”, ele nu sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

b) Referitor la criticile potrivit cărora prevederile art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (3), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 si art. 36 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate contravin dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Constitutie, se sustine că aceste prevederi nu restrâng dreptul femeii măritate la libera circulatie, deoarece, dobândind capacitate deplină de exercitiu ca efect al căsătoriei, beneficiază de toate drepturile recunoscute persoanelor cu capacitate deplină de exercitiu. Prevederile art. 2 alin. (2) din legea criticată se aplică numai minorilor, nu si femeii căsătorite cu vârsta mai mică de 18 ani.

c) În legătură cu sustinerea că prevederile art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (3), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 si art. 36 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate sunt contrare dispozitiilor art. 53 alin. (1) din Constitutie, se arată că prevederile criticate nu restrâng exercitiul drepturilor femeii cu vârsta sub 18 ani, ce au fost dobândite prin încheierea căsătoriei, cum ar fi si dreptul de a dispune de ea însăsi.

d) În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate potrivit căreia prevederile art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b), art. 17 alin. (4) si art. 28 alin. (1) din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate încalcă dispozitiile art. 48 alin. (1) din Constitutie, se arată că este neîntemeiată, deoarece “egalitatea între sotie si bărbat”, consacrată în această dispozitie constitutională, este în consonantă cu dispozitiile din Codul familiei care “reglementează expres egalitatea femeii cu bărbatul”, prevăzând la art. 1 alin. (4) că: “În relatiile dintre soti, precum si în exercitiul drepturilor fată de copii, bărbatul si femeia au drepturi egale”, la art. 25: “bărbatul si femeia au drepturi si obligatii egale în căsătorie”, iar la art. 97 alin. (1): “Ambii părinti au aceleasi drepturi si îndatoriri fată de copiii lor minori [...]”.

e) Cât priveste precizarea că dispozitiile art. 21 alin. (3) din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate fac trimitere la un act normativ abrogat, consideră că acest aspect nu poate constitui obiectul unei sesizări de neconstitutionalitate, deoarece nu încalcă nici o dispozitie a Constitutiei.

Presedintele Camerei Deputatilor si cel al Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând sesizările de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale Guvernului, raportul întocmit de judecătorulraportor, dispozitiile criticate din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile din Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 15 din Legea nr. 47/1992, Curtea a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze sesizările de neconstitutionalitate formulate de Avocatul Poporului si de Presedintele României.

Curtea constată că obiectul controlului de constitutionalitate îl constituie dispozitiile criticate pentru neconstitutionalitate în cele două sesizări, după cum urmează: art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b), art. 17 alin. (4), art. 18 alin. (3), art. 28 alin. (1), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1), art. 32 si art. 36 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, care au următorul cuprins:

- Art. 2 alin. (2): “Cetătenii români minori pot călători în străinătate numai însotiti, cu acordul părintilor ori al reprezentantilor legali, în conditiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se întelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile si să îndeplinească obligatiile părintesti fată de minor.”;

- Art. 17 alin. (1) lit. b): “Minorilor cetăteni români, care nu se află în una dintre situatiile de suspendare a exercitării dreptului la liberă circulatie în străinătate, li se eliberează pasapoarte simple în următoarele conditii:

[...]

b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor părinti, a părintelui supravietuitor, a părintelui căruia i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal.”;

- Art. 17 alin. (4): “În cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani si se află în situatia prevăzută la alin. (3) lit. a), dar care nu prezintă acordul nici unuia dintre părinti, autoritătile competente vor emite pasaportul numai cu avizul Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, emis în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”;

- Art. 18 alin. (3): “Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, pasapoartele se pot elibera, la cererea părintilor, cu o valabilitate mai mică decât cea prevăzută la alin. (1) lit. b), cu conditia să nu depăsească data la care titularul împlineste vârsta de 18 ani.”;

- Art. 28 alin. (1): “Organele politiei de frontieră permit cetătenilor români care au împlinit vârsta de 18 ani si sunt titulari de documente de călătorie valabile să iasă de pe teritoriul României, dacă nu se află în una dintre situatiile de limitare a exercitării dreptului la liberă circulatie în străinătate.”;

- Art. 30 alin. (1): “Organele politiei de frontieră permit iesirea din tară a cetătenilor români minori numai dacă sunt însotiti de o persoană fizică majoră, în următoarele conditii:

a) în cazul minorului care este înscris în documentele de călătorie ale ambilor părinti sau, după caz, este titular al unui document de călătorie individual si călătoreste în străinătate însotit de acestia, i se permite iesirea în aceleasi conditii si împreună cu acestia;

b) în cazul minorului care este înscris în pasaportul unui părinte si călătoreste în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui pasaport individual si călătoreste împreună cu unul dintre părinti, i se permite iesirea în aceleasi conditii si împreună cu acesta, numai dacă părintele însotitor prezintă o declaratie a celuilalt părinte, din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective

în statul sau statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;

c) în cazul minorului care este înscris în pasaportul unui părinte si călătoreste în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui pasaport individual si călătoreste împreună cu unul dintre părinti, i se permite iesirea în aceleasi conditii si împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaratia celuilalt părinte, numai dacă părintele însotitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă;

d) în cazul minorului care este titular al unui pasaport individual si călătoreste însotit de o altă persoană fizică majoră, i se permite iesirea în aceleasi conditii si împreună cu acesta, numai dacă persoana însotitoare prezintă o declaratie a ambilor părinti sau, după caz, a părintelui căruia minorul i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă, a părintelui supravietuitor ori a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinatie, la perioada în care urmează să se desfăsoare călătoria, precum si datele de identitate a însotitorului respectiv.”;

- Art. 31 alin. (1): “În situatia în care organele politiei de frontieră constată că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezenta lege pentru ca minorul să iasă din România, vor întrerupe călătoria acestuia. Dacă minorul nu este însotit de cel putin unul dintre părinti, vor proceda la informarea imediată a acestora, punându-le în vedere să îl preia de îndată ce este posibil. În cazul în care nu este posibilă informarea părintilor,

organele politiei de frontieră vor anunta de îndată Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului, care va initia procedura aplicabilă minorilor neînsotiti, potrivit legii.”;

- Art. 32: “(1) Până la preluarea minorului de către părinte sau, după caz, de către o altă persoană, în conditiile prezentei legi, însotitorul prevăzut la art. 30 alin. (1) lit. d), care călătoreste în străinătate în conditiile prezentei legi, împreună cu acesta, are următoarele obligatii:

a) să acorde îngrijire si supraveghere minorului, pe toată durata deplasării;

b) să nu abandoneze minorul;

c) să nu încredinteze minorul altei persoane decât părintelui, reprezentantului legal sau, după caz, persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) lit. c) ori, în cazuri deosebite, autoritătilor străine competente în domeniul acordării de asistentă si protectie pentru minori;

d) să respecte scopul, ruta si durata deplasării mentionate în declaratia prevăzută la art. 30 alin. (1) lit. d), cu exceptia situatiei când există acordul ulterior al acestora cu privire la schimbările intervenite;

e) în cazul disparitiei minorului pe perioada deplasării în străinătate, să anunte de îndată autoritătile competente de pe teritoriul statului unde s-a produs evenimentul, precum si cea mai apropiată reprezentantă diplomatică sau oficiu consular al României, solicitând eliberarea unei adeverinte în acest sens;

f) să informeze de îndată ce este posibil cea mai apropiată reprezentantă diplomatică sau oficiu consular al României, în cazul aparitiei unei situatii obiective, de natură să întrerupă călătoria, să schimbe ruta, să depăsească durata călătoriei indicate de părinti sau de reprezentantul legal;

g) în cazul în care nu este posibilă încredintarea minorului persoanei prevăzute la art. 30 alin. (4) lit. c), să anunte imediat cea mai apropiată reprezentantă diplomatică sau oficiu consular al României în vederea reunificării familiale a minorului sau, după caz, să se reîntoarcă în România cu acesta.

(2) În situatii prevăzute la alin. (1) lit. e)-g), misiunea diplomatică sau oficiul consular sesizat are obligatia de a informa imediat, direct sau prin intermediul Directiei Generale Afaceri Consulare a Ministerului Afacerilor Externe, atât Inspectoratul General al Politiei Române, cât si Directia Generală de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor în vederea anuntării părintilor ori a reprezentantului legal al minorului în legătură cu evenimentul produs.”;

- Art. 36: “(1) Cetăteanului român care a împlinit vârsta de 18 ani si care si-a stabilit domiciliul în România i se anulează, la cerere, mentiunea din pasaportul simplu privind stabilirea domiciliului în străinătate si i se eliberează carte de identitate, în conditiile legii.

(2) Cetăteanul român care are domiciliul în străinătate si a fost returnat în baza unui acord de readmisie sau, după caz, a fost expulzat de pe teritoriul statului de domiciliu are obligatia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în România, să declare autoritătilor competente locul unde si-a stabilit domiciliul, în conditiile legii.”

În motivarea sesizărilor de neconstitutionalitate se apreciază că aceste prevederi legale încalcă următoarele dispozitii constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 25 alin. (1): “Dreptul la liberă circulatie, în tară si în străinătate, este garantat. Legea stabileste conditiile exercitării acestui drept.”;

- Art. 26 alin. (2): “Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăsi, dacă nu încalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”;

- Art. 48. alin. (1): “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimtită între soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor.”;

- Art. 53 alin. (1): “Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”

Din motivarea sesizărilor rezultă că aceleasi prevederi de lege sunt contrare următoarelor dispozitii din actele juridice internationale:

- Art. 16 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974: “Orice om are dreptul de a i se recunoaste pretutindeni personalitatea juridică.”;

- Art. 2 paragraful 2 din Protocolul nr. 4 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994: “Orice persoană este liberă să părăsească orice tară, inclusiv pe a sa.”

Analizând dispozitiile legale criticate, Curtea constată că acestea reglementează, în mod diferentiat, regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate pentru “cetăteanul român minor” si pentru “cetăteanul român care a împlinit vârsta de 18 ani”.

1. Cu privire la criticile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b) si alin. (4), art. 18 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) si art. 32 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate prin utilizarea notiunii de “cetătean român minor”:

Din examinarea sesizărilor de neconstitutionalitate Curtea retine, în esentă, că dispozitiile de lege sunt criticate întrucât stabilesc un statut juridic diferit aplicabil cetătenilor români cu capacitate de exercitiu deplină, si anume un anumit statut juridic referitor la libera circulatie a persoanelor majore, care au împlinit vârsta de 18 ani, si un altul pentru femeile minore căsătorite, care au devenit majore ca efect al căsătoriei.

Curtea observă că atât institutia capacitătii civile a persoanelor fizice, cât si institutia majoratului acestora nu sunt reglementate la nivel constitutional, ci la nivelul legii, prin Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 30 ianuarie 1954, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 4/1956, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 11 din 4 aprilie 1956. Astfel, cu privire la capacitatea de exercitiu, componentă a capacitătii civile, art. 8 al mentionatului decret prevede: “Capacitatea de exercitiu începe de la data când persoana devine majoră.

Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de optsprezece ani.

Minorul care se căsătoreste dobândeste, prin aceasta, capacitate deplină de exercitiu.”

Limita minimă de vârstă pentru încheierea căsătoriei este reglementată de dispozitiile art. 4 din Codul familiei, care are următorul cuprins: “Bărbatul se poate căsători numai dacă a împlinit vârsta de 18 ani, iar femeia numai dacă a împlinit 16 ani.

Cu toate acestea, pentru motive temeinice, se poate încuviinta căsătoria femeii care a împlinit 15 ani [...]”

Asadar, conditia care trebuie îndeplinită de către o persoană pentru a dobândi capacitatea deplină de exercitiu este majoratul, institutie juridică ce conferă unei persoane fizice aptitudinea de a exercita drepturi si de a-si asuma obligatii. Potrivit textelor legale mentionate, o persoană fizică devine, de regulă, majoră la împlinirea vârstei de 18 ani, iar, în mod exceptional, femeia minoră care se căsătoreste la 16 ani sau, cu încuviintare legală, la 15 ani devine majoră la data încheierii căsătoriei.

Curtea constată că din coroborarea acestor dispozitii legale rezultă că o persoană minoră de sex feminin, căsătorită în aceste conditii legale, dobândeste statutul de persoană majoră. Această reglementare legală, care stabileste efectul încheierii căsătoriei asupra statutului femeii minore căsătorite, este în concordantă cu dispozitiile art. 48 alin. (1) si (2) din Constitutie, potrivit cărora: “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimtită între soti, pe egalitatea acestora [...]”, astfel încât critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea principiului egalitătii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, este nefondată.

De altfel, Curtea retine că legiuitorul a utilizat, în cuprinsul actului normativ criticat, în mod adecvat conceptul juridic de “minori”, fără să includă în acest concept si pe “:minora căsătorită”. Dacă ar fi avut această intentie de reglementare, se impunea ca legea criticată să cuprindă o normă expresă de modificare a dispozitiilor cuprinse în Decretul nr. 31/1954, referitoare la dobândirea statutului de major de către minora care se căsătoreste. Prin urmare, Curtea constată că autoritătile publice, aplicând dispozitiile criticate în spiritul intentiei legiuitorului, prin coroborare cu prevederile art. 8 din Decretul nr. 31/1954 si ale art. 4 din Codul familiei, sunt în măsură să evite aplicarea unui tratament diferit unor situatii identice, pentru că atât persoana care a împlinit 18 ani, cât si femeia căsătorită la vârsta de 16 si, respectiv, 15 ani sunt în situatii identice, având statutul de persoană fizică cu deplină capacitate de exercitiu. Aceasta însă este o chestiune de interpretare si aplicare a legii, care nu tine de competenta Curtii Constitutionale.

Fată de considerentele expuse mai sus Curtea constată că sunt neîntemeiate criticile de neconstitutionalitate potrivit cărora legiuitorul a stabilit un statut juridic diferit aplicabil cetătenilor români cu capacitate de exercitiu deplină, incluzând în categoria cetătenilor români minori pe femeia căsătorită la vârsta de 16 ani sau la vârsta de 15 ani.

2. În ceea ce priveste dispozitiile art. 28 alin. (1) si ale art. 36 din legea criticată, care stabilesc regimul juridic al circulatiei cetătenilor români, prin utilizarea notiunii de “cetătean român care a împlinit vârsta de 18 ani”:

a) În esentă, prin criticile de neconstitutionalitate ce vizează prevederile art. 28 alin. (1) din lege se sustine că acestea încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 53, art. 26 alin. (2), art. 48 alin. (1), precum si ale art. 2 paragraful 2 din Protocolul aditional nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 16 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice. Curtea retine că textul de lege criticat, referindu-se la conditiile în care se permite cetătenilor români care au împlinit vârsta de 18 ani să iasă din tară, este neconstitutional pentru că acesta exclude pe femeia minoră care s-a căsătorit din categoria persoanelor fizice cu capacitate deplină de exercitiu, devenind astfel persoană majoră. Se aduce astfel atingere principiului egalitătii, aplicându-se la situatii egale un tratament juridic diferit.

Egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări, este consacrată ca drept fundamental de dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, însă, în privinta sotilor, în plus, Constitutia instituie o garantie specială a egalitătii prin dispozitiile art. 48 alin. (1), care prevăd că “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimtită între soti, pe egalitatea acestora [...]”. Tinând seama de aceste garantii constitutionale, restrângerea exercitiului drepturilor femeii minore care s-a căsătorit este de natură să determine o inegalitate de statut juridic fată de sot, care nu este justificată în mod obiectiv si rational de dispozitiile art. 53 din Constitutie, ce prevăd că restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti se impune “pentru apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor, desfăsurarea instructiei penale, prevenirea consecintelor unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav”.

Curtea constată că, având în vedere garantia constitutională a egalitătii dintre sot si sotie, se impune ca sotia să se bucure de acelasi tratament juridic cu cel aplicabil sotului, în privinta exercitării dreptului fundamental la liberă circulatie, prevăzut de art. 25 alin. (1), si a celui referitor la dreptul persoanei de a dispune de ea însăsi, prevăzut de art. 26 alin. (2) din Constitutie, si nu de exercitarea acestor drepturi în conditiile statutului minorului.

Textul de lege criticat aduce atingere si art. 16 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, deoarece nu recunoaste capacitatea juridică deplină dobândită ca efect al căsătoriei, precum si art. 2  paragraful 2 din Protocolul aditional nr. 4 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care conferă oricărei persoane dreptul la a circula liber în afara tării sale.

b) Prin critica de neconstitutionalitate ce vizează dispozitiile art. 36 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate se sustine că acestea încalcă dispozitiile art. 25 referitoare la libertatea de circulatie, ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, precum si pe cele ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Curtea constată că sunt, de asemenea, neconstitutionale si dispozitiile mentionate ce reglementează conditiile în care autoritătile publice îi pot elibera cartea de identitate cetăteanului român care a împlinit vârsta de 18 ani si care a revenit în România, precum si obligatia cetăteanului care, având domiciliul în străinătate, “a fost returnat în baza unui acord de readmisie” sau a fost expulzat de pe teritoriul statului de domiciliu.

Si aceste dispozitii instituie un tratament juridic diferit aplicabil persoanelor majore, care nu este justificat obiectiv si rational. Astfel, sotia care nu a împlinit 18 ani, însă a devenit majoră prin efectul căsătoriei, nu îsi poate exercita dreptul constitutional de liberă circulatie, încălcându-se principiul egalitătii consacrat de art. 16 din Constitutie. Prin faptul că textul de lege criticat aduce atingere garantiei constitutionale a egalitătii sotilor în fata legii, situatia juridică a acestora, aflati în ipoteza avută în vedere, se plasează în afara spiritului Constitutiei menit să consolideze statul de drept, în care, potrivit art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală, .[...] drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea [...] reprezintă valori supreme [...]”. Din interpretarea sistematică a Constitutiei se constată că aceste valori supreme sunt garantate prin dispozitiile art. 26 alin. (1), conform cărora autoritătile publice respectă si ocrotesc viata familială, si prin dispozitiile art. 48 alin. (1), care consacră principiul că familia se întemeiază, printre altele, pe egalitatea dintre soti.

Pentru toate acestea, Curtea Constitutională urmează să constate că dispozitiile art. 28 alin. (1) si ale art. 36 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate sunt neconstitutionale în măsura în care se referă la femeia minoră căsătorită.

Având în vedere aceste considerente, dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 48 alin. (1), art. 53 alin. (1) si ale art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si prevederile art. 11 alin. (1) lit. A.a) si ale art. 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Constată că prevederile art. 28 alin. (1) si ale art. 36 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate sunt neconstitutionale în măsura în care se referă la femeia minoră căsătorită.

2. Constată că dispozitiile art. 2 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. b) si alin. (4), art. 18 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) si ale art. 32 din Legea privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate sunt constitutionale.

Definitivă si obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României, presedintelui Camerei Deputatilor, presedintelui Senatului, primului-ministru si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 20 aprilie 2005 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Constantin Doldur, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu si Serban Viorel Stănoiu, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat asistent,

Claudia Miu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2002 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2002 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile proprietate publică a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 10 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Caracteristicile tehnice ale imobilului prevăzut la pozitia nr. 4 din anexa nr. 1 se modifică potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 414.

 

ANEXA Nr. 1

 

CARACTERISTICILE TEHNICE

ale imobilului prevăzut la pozitia nr. 4 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.367/2002

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică

de la care se transmit imobilele

Persoana juridică

la care se transmit

imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

care se transmit

Numărul

de inventar

M.F.P.

4.

Satul Săftica, comuna Balotesti, sos. Bucuresti-Ploiesti km 23+700, judetul Ilfov

Serviciul Român de Informatii

Ministerul Administratiei

si Internelor

Suprafata construită = 2.762,51 m2

Suprafata desfăsurată = 3.059,51 m2

Suprafata terenului = 51.518,06 m2

105.945

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt

situate imobilele

care se transmit

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică

la care se

transmit

imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

care se transmit

Numărul

de inventar

M.F.P.

1.

Municipiul Bucuresti, Strada Franceză nr. 48-50

Ministerul Administratiei

si Internelor

Serviciul Român de Informatii

Suprafata construită = 869,23 m2

Suprafata desfăsurată = 3.591 m2

Suprafata terenului = 964,20 m2

104.258

2.

Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 7

 

Ministerul Administratiei

si Internelor

Serviciul Român de Informatii

Suprafata construită = 370 m2

Suprafata desfăsurată = 1.480 m2

Suprafata terenului = 501,15 m2

113.939

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004

 

În temeiul art. 4 alin. (27) si al art. 16 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 31 martie 2005, prin care s-a dispus modificarea si completarea Normelor privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic. - Normele privind actualizarea limitei minime a capitalului social vărsat al asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - De la data intrării în vigoare a prezentelor norme, capitalul social vărsat al asigurătorilor se actualizează la următoarele valori:

1. Până la data de 31 decembrie 2005:

a) 5.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 8.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări generale;

c) 8.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.

2. Până la data de 30 iunie 2006:

a) 8.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări generale, exceptând asigurările obligatorii;

b) 12.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări generale;

c) 12.000.000 lei noi, pentru activitatea de asigurări de viată;

d) suma valorilor prevăzute la lit. a) si c) sau b) si c), după caz, în functie de activitătile de asigurare desfăsurate.”

2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Solicitantii care vor depune cereri de autorizare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme trebuie să dispună de capitalul social vărsat minim prevăzut pentru data de 30 iunie 2006, în functie de activitatea de asigurare solicitată, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

3. Alineatele (3) si (4) ale articolului 4 se abrogă.

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În cazul nerespectării prevederilor prezentelor norme se aplică prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

5. După articolul 6 se introduce articolul 7 cu următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Asigurătorii care îsi majorează capitalul pentru îndeplinirea prevederilor prezentelor norme nu datorează Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor taxa de avizare prevăzută la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dacă prin majorarea capitalului o persoană juridică sau fizică devine, direct sau indirect, actionar semnificativ, asigurătorul în cauză va înainta, în termen de 15 zile de la data adunării generale extraordinare a actionarilor în care s-a aprobat noua structură a actionariatului, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentatia necesară obtinerii aprobării conform prevederilor art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 12 mai 2005.

Nr. 3.105.