MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 423         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

132. – Lege privind înfiintarea Universitătii “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

414. – Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

138. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

420. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

147. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

429. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

609. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finantare 2000/RO/16/P/PE/004 “Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea retelei de canalizare în orasul Timisoara, România“

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se înfiintează Universitatea “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Alexandrescu nr. 26A, judetul Cluj.

Art. 2. – Universitatea “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Stiinte Economice, specializarea Management, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Drept, specializarea Drept (Baia Mare), cu predare în limba română;

c) Facultatea de Educatie Fizică si Sport, specializarea Educatie fizică si sport (Baia Mare), cu predare în limba română.

Art. 3. – După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitătii înfiintate potrivit art. 1 intră si facultătile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. – Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. – (1) Universitatea înfiintată potrivit art. 1 dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, prin efectul legii.

Art. 6. – (1) Patrimoniul Universitătii “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

(2) În cazul desfiintării Universitătii “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, destinatia patrimoniului se stabileste prin lege, numai în interesul învătământului.

Art. 7. – Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. – Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 132.

 

ANEXĂ*)

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Bogdan Vodă“ din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 414.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18 din 17 martie 2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 21 martie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) În cursul anului 2005 se asigură o crestere cu 13,5% a salariilor de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările ulterioare, fată de salariile de bază avute la 31 decembrie 2004, crestere ce se va aplica pentru lunile octombrie-decembrie 2005.

(2) În perioada martie-septembrie 2005, la salariul de bază din luna decembrie 2004 se va adăuga o sumă reprezentând 64,2% din diferenta calculată între salariul de bază corespunzător lunii octombrie 2005 si salariul de bază avut în luna decembrie 2004.“

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – (1) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, prevăzută în anexele nr. 1–4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, în anul 2005 va fi:

a) pentru perioada martie-septembrie 2005: 2.018.305 lei;

b) pentru perioada octombrie-decembrie 2005: 2.108.070 lei.

(2) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, pentru anexa nr. Ic la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările ulterioare, în anul 2005 va fi cea prevăzută la alin. (1).“

3. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“Art.3. – (1) În anul 2005 personalul didactic salarizat între limitele corespunzătoare functiei beneficiază, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, de o crestere salarială prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2004, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2005.“

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – Salariile de bază calculate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor fi rotunjite din 10.000 lei în 10.000 lei în favoarea salariatului.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 138.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 420.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 18 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.6 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 147.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 429.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finantare 2000/RO/16/P/PE/004 “Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea retelei de canalizare în orasul Timisoara, România“

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a amendamentului nr. 4 la Memorandumul de finantare 2000/RO/16/P/PE/004 “Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea retelei de canalizare în orasul Timisoara, România“ (semnat de partea comunitară la data de 17 februarie 2005 si de partea română în datele de 5 martie 2004 si 30 noiembrie 2004), cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenul ordin.

Art. 2. – Autoritatea de Management pentru Infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 mai 2005.

Nr. 609.

 

ANEXĂ

 

AMENDAMENTUL Nr. 4

la Memorandumul de finantare 2000/RO/16/P/PE/004 “Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea retelei de canalizare în orasul Timisoara, România“

 

În anexa nr. I din memorandumul de finantare:

Punctul 3 “Autoritatea responsabilă cu implementarea“, Subpunctul 3.2 se modifică după cum urmează: “Bulevardul Magheru nr. 6–8, sectorul 1, Bucuresti, România.“

Subpunctul 3.3 se modifică după cum urmează:

“Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.“

Punctul 12 “Implicarea institutiilor financiare internationale“ se modifică după cum urmează:

“Regia Autonomă «Aquatim» a fost implicată în Programul de dezvoltare a serviciilor publice municipale (MUDP I) cofinantat prin Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Proiectul în derulare va fi cofinantat de către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare si Regia Autonomă Apă si Canal «Aquatim».“

Punctul 14 “Planul de achizitii“ se modifică astfel:

“Contractele de lucrări vor fi implementate în concordantă cu prevederile planului de achizitii provizoriu cuprins în anexa nr. I.a). Înainte de plata celei de-a doua transe a avansului, beneficiarul final va prezenta un plan de achizitii final bazat pe modelul din anexa nr. I.a), care trebuie aprobat de Comisie.

Din moment ce cofinantarea este asigurată tot de către Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, este permisă o derogare de la procedurile de licitatie prevăzute în cap. V din Regulamentul financiar pentru contractul de lucrări (Contractul nr. 2 – reteaua de canalizare) în concordantă cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.267/99 din 21 iunie 1999 prin care se constituie Programul ISPA, amendat prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.382/2001. Participarea tărilor terte la licitatii si contractare este permisă în ceea ce priveste această componentă a proiectului. Cheltuielile realizate în concordantă cu procedurile Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare si care îndeplinesc conditiile de eligibilitate ale regulilor ISPA vor fi utilizate pentru calcularea cheltuielilor totale eligibile pentru această măsură.“

• ANEXA Nr. I.a) la memorandumul de finantare “Planul de achizitii provizoriu“ se modifică după cum urmează:

 

“Nr.

Descrierea lucrărilor sau serviciilor ce urmează a fi licitate

Tipul contractului

(lucrări, achizitii

sau servicii)

Luna previzionată pentru lansarea licitatiei

(luna/anul)

Rata de rambursare a facturilor

1.

Reabilitarea statiei de tratare a apelor uzate

Lucrări

ianuarie 2003

71%

2.*)

Reteaua de canalizare

Lucrări

martie 2004

71%

3.

Asistentă tehnică pentru management si supervizarea lucrărilor

Servicii

mai 2002

71%

4.

Asistentă tehnică pentru participarea sectorului privat

Servicii

aprilie 2005

71%

5.

Evaluatori independenti

Servicii

 

71%

 


*) Contractul se realizează conform regulilor de achizitie BERD.

 

Conditiile specifice pentru câstigarea contractelor vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene si/sau pe Internet.“

 

• ANEXA Nr. II la memorandumul de finantare “Planul de finantare“ se modifică după cum urmează:3

 

“PLAN FINANCIAR

(bazat pe alocările de la bugetul Uniunii Europene)

 

Titlul măsurii: «Reabilitarea tehnologiei de epurare a apelor uzate si modernizarea retelei de canalizare în orasul Timisoara, România»

 

Nr. ISPA: 2000/RO/16/P/PE/004

– euro –

Anul

Cost total

 

Cost

neeligibil

 

Cost eligibil

 

Împrumut de la IFI

 

Total

ISPA

 

Autorităti

nationale

Autorităti

locale

1=2+3

 

2

 

3=5+7

 

4

(%)

=3/1

5

 

6

(%)

=5/3

7

 

8

 

9

(%)

=8/1

2000

2001

19.232.000

19.232.000

100

13.654.720

71

5.577.280

2002

9.616.000

9.616.000

100

6.827.360

71

2.788.640

2003

9.616.000

9.616.000

100

6.827.360

71

2.788.640

2004

4.808.000

4.808.000

100

3.413.680

71

1.394.320

2005

2006

4.808.000

4.808.000

100

3.413.680

71

1.394.320

Neanualizat

1.500.000

1.500.000

11.520.000

TOTAL:

49.580.000

1.500.000

48.080.000

97

34.136.800

71

13.943.200

11.520.000

23”