MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 424         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 mai 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

405. - Hotărâre privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica“ - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear“ Pitesti

 

411. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE

 

663. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind hărtile aeronautice RACR - HA, editia 1.0/2005

 

664. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind serviciile de informare aeronautică RACR - AIS, editia 1.0/2005

 

665. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice RACR - ASMET, editia 2.0/2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind emiterea autorizatiei de mediu pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica“ - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear“ Pitesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se emite autorizatia de mediu pentru Societatea Natională “Nuclearelectrica“ - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear“ Pitesti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 405.

 

ANEXĂ

 

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. ............ din ...................

 

Ca urmare a cererii si completărilor transmise de Societatea Natională “Nuclearelectrica“ - S.A. - Sucursala “Fabrica de Combustibil Nuclear“ Pitesti, cu sediul în orasul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, cod 115400, judetul Arges, înregistrată cu nr. 127.505/CFG din 9 octombrie 2003 si, respectiv, nr. 76.785/CFG din 29 martie 2004 la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, în urma analizării documentelor transmise si a verificării,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor si a Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru functionarea Sucursalei “Fabrica de Combustibil Nuclear“ Pitesti din orasul Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, cod 115400, judetul Arges, care prevede: organizarea desfăsurării activitătii în cadrul amenajărilor existente pe amplasamentul în suprafată totală de 23.273,40 m2, în scopul prelucrării materiei prime nucleare si al producerii combustibilului nuclear.

Documentatia contine fisă de prezentare si declaratie întocmită de titularul de activitate, bilanturi de mediu de nivel I si II elaborate de Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR, referat tehnic eliberat de Agentia de Protectie a Mediului Arges, Proces-verbal înregistrat cu nr. 1.377 din 14 august 2003, încheiat cu ocazia dezbaterii publice, precum si acte de reglementare emise de alte autorităti, contracte de prestări de servicii cu diverse unităti, după cum urmează:

– Certificat de înregistrare eliberat de Camera de Comert si Industrie Arges la data de 28 martie 2003, cu cod unic de înregistrare 11016037 din 29 septembrie 1998;

– Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria M03, nr. 7.488, emis de Ministerul Industriei si Resurselor la data de 18 iulie 2002;

– autorizatiile sanitare de functionare nr. 76 din 14 aprilie 1997 si nr. 542/2000, reactualizate, eliberate de Directia de Sănătate Publică Arges, Laborator Igiena Radiatiilor;

– Aviz sanitar nr. 70 din 27 octombrie 2003, eliberat de Directia de Sănătate Publică Arges, Laborator Igiena Radiatiilor;

– Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. DN/76/2004, eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru autorizarea detinerii unor surse închise de radiatii, dispozitive generatoare de radiatii ionizante, instalatii radiologice cu surse închise de radiatii, materii prime nucleare, materiale de interes nuclear, echipamente si dispozitive;

– Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. DN/77/2004, eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru autorizarea utilizării unor surse închise de radiatii, dispozitive generatoare de radiatii ionizante, instalatii radiologice cu surse închise de radiatii, echipamente si dispozitive;

– Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. DN/03/2004, eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru autorizarea manipulării materiilor prime nucleare si fasciculelor de combustibil nuclear tip CANDU-6;

– Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. DN/04/2004, eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru autorizarea activitătii de prelucrare a materiei prime nucleare;

– Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. DN/05/2004, eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru autorizarea activitătii de producere a fasciculelor de combustibil nuclear tip CANDU-6;

– Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. DN/06/2004, eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru autorizarea depozitării materiilor prime nucleare, fasciculelor de combustibil nuclear tip CANDU-6, deseurilor solide radioactive de activitate specifică joasă si materialelor de interes nuclear;

– Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. DN/07/2004, eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru autorizarea furnizării materiilor prime nucleare, fasciculelor de combustibil nuclear tip CANDU-6, deseurilor solide radioactive de activitate specifică joasă si materialelor de interes nuclear;

– Autorizatie pentru desfăsurarea de activităti în domeniul nuclear nr. DD20/2004, eliberată de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru transportarea materialelor radioactive;

– Autorizatie de functionare din punct de vedere al protectiei muncii nr. 76 din 14 aprilie 1994, eliberată de Inspectoratul Teritorial de Protectia Muncii Arges;

– Autorizatie pentru detinerea, utilizarea de produse si substante toxice de către agentii economici privati sau de stat, eliberată de Inspectoratul de Politie Sanitară si Medicină Preventivă Arges cu nr. 2.769 din 22 septembrie 1993 si de Inspectoratul Teritorial de Protectia Muncii Arges cu nr. 76 din 14 aprilie 1994;

– Contract pentru furnizarea de utilităti si prestări de servicii nr. 2.705/1999, încheiat cu Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN–Pitesti) a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare;

– Contract de prestări de servicii pentru prevenirea si stingerea incendiilor nr. 2.823/2002, încheiat cu Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN–Pitesti) a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare;

– Contract economic nr. 2.812/2002 privind tratarea deseurilor radioactive si acte aditionale la acesta, încheiate cu Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN–Pitesti) a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare;

– Contract economic nr. 2.926/2004 privind tratarea deseurilor lichide radioactive si incinerarea deseurilor solide radioactive (filtre de ventilatie etc.), încheiat cu Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN–Pitesti) a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare;

– Contract economic nr. 479/2004 privind dispunerea finală a deseurilor solide radioactive neincinerabile, încheiat cu Sucursala Feldioara din cadrul Companiei Nationale a Uraniului (CNU–S.A.);

– Contract economic nr. 99/2003 privind prelucrarea fosfatului de uranil, cenusi si slam umed, încheiat cu Sucursala Feldioara din cadrul CNU–S.A.;

– Contract economic nr. 254 din 6 august 2004 privind transportul si incinerarea deseurilor periculoase, încheiat cu PRO AIR CLEAN Timisoara;

– Contract de servicii nr. 2.817/2002 privind servicii de radioprotectie si supravegherea mediului pentru Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti (FCN–Pitesti), încheiat cu Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN–Pitesti) a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare;

– Contract nr. 65 din 1 octombrie 2001, încheiat cu Primăria Mioveni, privind colectarea, transportul si compactarea deseurilor menajere;

– Regulament din data de 11 iunie 2003 pentru exploatarea statiei de epurare a Sucursalei de Cercetări Nucleare (SCN–Pitesti) a Regiei Autonome pentru Activităti Nucleare;

– Adresa Societătii Comerciale “Remat Arges“ - S.A. Pitesti nr. 2.062 din 1 august 2003 privind preluarea de deseuri refolosibile;

– calculul pentru limita inferioară si, respectiv, superioară a cantitătilor relevante specifice, efectuat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.

Autorizatia este însotită de anexele nr. 1–5 care fac parte integrantă din aceasta si se află la sediul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

Prezenta autorizatie este valabilă timp de 5 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii conduce, conform legii, la suspendarea si/sau la anularea acesteia, după caz.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice si pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractantă are obligatia, atunci când stabileste programul anual al achizitiilor publice, de a tine cont de:

a) necesitătile obiective de produse, de lucrări si de servicii;

b) gradul de prioritate al necesitătilor prevăzute la lit. a);

c) anticipările cu privire la fondurile ce urmează a fi alocate prin bugetul anual, prin luarea în considerare inclusiv a posibilitătii de a obtine fonduri suplimentare în urma unei eventuale rectificări a bugetului;“.

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări în programul anual al achizitiilor publice. În cazul în care modificările respective au ca scop acoperirea unor necesităti ce nu au fost cuprinse initial în programul annual al achizitiilor publice, introducerea acestora în program este conditionată de asigurarea surselor de finantare.“

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a asigura corespondenta produselor, serviciilor si a lucrărilor de constructii cu sistemul de grupare si codificare utilizat în CPSA, atunci când:

a) elaborează programul anual al achizitiilor publice;

b) precizează în anuntul de intentie si în anuntul sau în invitatia de participare produsele, serviciile ori lucrările pe care urmează să le achizitioneze;

c) Întocmeste documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

d) precizează în anuntul de atribuire produsele, serviciile sau lucrările pentru care a încheiat contractul de achizitie publică;

e) transmite Ministerului Finantelor Publice si, în cazul contractelor de lucrări si al contractelor de servicii de proiectare a constructiilor, si Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului informatiile necesare monitorizării procesului de achizitie publică.

(2) În întelesul prezentelor norme, prin produs se întelege rezultatul unei activităti, concretizat printr-un obiect fizic, de orice natură, care este cuprins în CPSA.

Produsele similare reprezintă produse cu acelasi uz sau uz similar care, în conformitate cu schema de structură a CPSA, sunt grupate, de regulă, în aceeasi subclasă elementară.

(3) În întelesul prezentelor norme, serviciu înseamnă rezultatul unei activităti, care nu se concretizează printr-un obiect fizic si care este cuprins în CPSA. În anexa nr. 1 sunt prevăzute tipurile de servicii si defalcarea acestora în două categorii, cuprinse în Lista A si, respectiv, în Lista B. Serviciile similare reprezintă acele servicii care, în conformitate cu schema de structură a CPSA, sunt grupate, de regulă, în aceeasi subclasă elementară.

(4) În întelesul prezentelor norme, prin lucrare se întelege oricare dintre lucrările de constructii prevăzute în diviziunea 45 din schema de structură a CPSA sau orice combinatie a acestora care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însusi, o functie tehnico-economică.

Din punct de vedere al asigurării corespondentei prevăzute la alin. (1) lucrările similare reprezintă acele lucrări de constructii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structură a CPSA, în aceeasi clasă. Din punct de vedere al stabilirii cerintelor minime referitoare la experienta ofertantilor/candidatilor, lucrările similare reprezintă acele lucrări de constructii care sunt grupate, în conformitate cu schema de structură a CPSA, în aceeasi subclasă.

(5) În cazul lucrărilor complexe, care presupun executia unui ansamblu diversificat de lucrări de constructii, încadrarea în clasa sau, după caz, în subclasa aferentă CPSA este determinată de tipul de lucrare de constructii cu ponderea valorică cea mai mare.“

4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art.8. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a estima valoarea, fără T.V.A., a fiecărui contract de furnizare, de lucrări sau de servicii, cuprins în programul anual al achizitiilor publice, si:

a) de a o evidentia în programul anual al achizitiilor publice în scopul selectării procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului respectiv;

b) de a o compara cu echivalentul în lei al 750.000 euro, atunci când verifică obligativitatea transmiterii spre publicare a anuntului de intentie prevăzut la art. 16 din ordonantă;

c) de a o compara cu echivalentul în lei al pragului valoric prevăzut la art. 13 din ordonantă, atunci când, pentru atribuirea contractului de achizitie publică, intentionează să aplice procedura de cerere de ofertă.

(2) Echivalenta leu (ROL)/euro se calculează corespunzător cursului mediu al pietei valutare, publicat de Banca Natională a României în ziua anterioară efectuării actiunilor prevăzute la alin. (1).“

5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art.9. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publică având în vedere preturile practicate în mod curent pe piată si luând în considerare, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice posibile suplimentări sau majorări ale valorii contractului.“

6. La articolul 9 alineatul (2) punctul A, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) în cazul în care autoritatea contractantă îsi propune să atribuie un contract de furnizare cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:

– fie valoarea actualizată a contractelor de furnizare a unor produse similare, atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni în privinta cantitătilor achizitionate si valorilor aferente;

– fie valoarea totală a contractelor de furnizare a unor produse similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei livrări.

În oricare dintre situatiile prevăzute la lit. d) alegerea variantei de calcul nu trebuie să se facă de către autoritatea contractantă cu scopul de a obtine o valoare mai mică decât valoarea prevăzută la art. 13 lit. a) sau, după caz, la art. 8 alin. (6) din ordonantă.“

7. La articolul 9 alineatul (2) punctul B, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) în cazul în care autoritatea contractantă îsi propune să atribuie un contract de servicii cu caracter de regularitate sau care trebuie reînnoit într-o perioadă dată, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie să aibă ca bază de calcul:

– fie valoarea actualizată a contractelor de servicii similare atribuite în ultimele 12 luni, ajustată, dacă este posibil, cu modificările previzibile ce pot surveni în următoarele 12 luni, în privinta cantitătilor achizitionate si valorilor aferente;

– fie valoarea totală a contractelor de servicii similare care se anticipează că vor fi atribuite în următoarele 12 luni, începând din momentul primei prestatii;

În oricare dintre situatiile prevăzute la lit. b) alegerea variantei de calcul nu trebuie să se facă de către autoritatea contractantă cu scopul de a obtine o valoare mai mică decât valoarea prevăzută la art. 13 lit. b) sau, după caz, la art. 8 alin. (6) din ordonantă;“.

8. La articolul 10 litera b) va avea următorul cuprins:

“b) dacă concursul de solutii este organizat ca parte a unei proceduri ce conduce la atribuirea unui contract de servicii, atunci valoarea estimată luată în considerare este cea corespunzătoare contractului de achizitie publică respectiv.“

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art.11. - Autoritatea contractantă are obligatia de a atribui contractul de achizitie publică prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la cap. II din ordonantă, iar, în situatiile de exceptie prevăzute la art. 8 alin. (1)–(4) din ordonantă, prin aplicarea unei proceduri proprii.“

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. - Selectarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizitie publică se realizează după determinarea valorii estimate a contractului respectiv si se precizează în cadrul programului anual al achizitiilor publice.“

11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Anunturile prevăzute la alin. (1) trebuie să contină cel putin informatiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 2, dar nu mai mult de 650 de cuvinte.“

12. La articolul 17 alineatul (1), literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

“b) cerintele minime de calificare pe care autoritatea contractantă a hotărât să le solicite si documentele care urmează să fie prezentate de ofertant/candidat pentru dovedirea îndeplinirii cerintelor respective;

c) instructiuni privind datele limită care trebuie respectate si formalitătile care trebuie îndeplinite, referitoare la modul de prezentare si depunere a ofertei, inclusiv cu privire la garantiile solicitate si la perioada impusă pentru valabilitatea ofertei; se va preciza obligatia ofertantilor de a numerota si a semna fiecare pagină a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate;“.

13. La articolul 17 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) si h), cu următorul cuprins:

“g) precizări cu privire la documentele pentru care, în caz de neprezentare, autoritatea contractantă a hotărât că nu va fi permisă completarea ulterioară, eventuala neprezentare a acestora având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului;

h) propunerea de contract.“

14. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Autoritatea contractantă sau, după caz, organizatorul procedurii nu are dreptul de a percepe taxe suplimentare pentru participarea ofertantilor/candidatilor la procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică.“

15. După articolul 19 se introduc două noi articole, articolele 191 si 192, cu următorul cuprins:

“Art.191. - (1) În cadrul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita îndeplinirea unor cerinte minime referitoare la capacitatea tehnică si cea economicofinanciară a ofertantilor/candidatilor, care ar conduce la o restrictionare artificială a participării la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), cerintele minime de calificare trebuie să fie stabilite exclusiv pe criterii nediscriminatorii si în functie de exigentele specifice impuse de natura si de complexitatea contractului de achizitie publică ce urmează să fie atribuit.

(3) În cazul în care solicită îndeplinirea unei cerinte minime referitoare la experienta similară, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune ca valoarea contractului prin care ofertantii/candidatii îsi dovedesc propria experientă similară să depăsească:

a) valoarea estimată a contractului de achizitie publică ce urmează să fie atribuit, în cazul contractelor de furnizare si de servicii;

b) 0,6 din valoarea estimată a contractului de achizitie publică ce urmează să fie atribuit, în cazul contractelor de lucrări.

Cerinta privind experienta similară poate fi îndeplinită si prin cumularea valorii mai multor contracte, în cazul în care documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei a precizat această posibilitate.

Cerinta privind experienta similară poate fi exprimată în cadrul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei valoric sau, după caz, prin cantităti, suprafete ori volume fizice.

(4) În cazul în care solicită îndeplinirea unei cerinte minime referitoare la cuantumul cifrei de afaceri, autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune ca respectivul cuantum să depăsească valoarea medie anuală estimată, multiplicată cu 3, a contractului de achizitie publică ce urmează să fie atribuit.

Art. 192. - (1) Algoritmul de calcul, precum si factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luati în considerare în cazul aplicării criteriului îoferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic“, se precizează în mod clar si detaliat în cadrul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care rezultă din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza cerintele referitoare la eligibilitate sau cerintele referitoare la capacitatea tehnică si economico-financiară, ca factori de evaluare a ofertelor.

(3) Atunci când stabileste factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care:

a) nu au o legătură directă cu natura si continutul contractului de achizitie publică ce urmează să fie atribuit;

b) nu reflectă un avantaj real si evident pe care autoritatea contractantă îl poate obtine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.

(4) Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării  procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligatia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect:

a) importanta caracteristicii tehnice/functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat suplimentar; sau

b) cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertantii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerintele minime prevăzute în caietul de sarcini.“

16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a constitui, o dată cu initierea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică, o comisie de evaluare formată din cel putin 3 membri, independenti de participantii la procedură, care pot fi atât angajati permanenti ai autoritătii contractante, cât si consultanti externi cu experientă în domeniul achizitiilor publice si cu o calificare profesională corespunzătoare specificului contractului.

(2) Autoritatea contractantă desemnează presedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si îndeplini atributiile specifice ce rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă care îsi va exercita atributiile aferente până la finalizarea procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizitie publică respectiv.“

17. Alineatul (3) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnati în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)–c) sau în orice altă situatie de natură să determine existenta unui conflict de interese, atunci acesta are obligatia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o altă persoană. Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate autoritătii contractante si de către terti.

În cazul în care sunt sesizate astfel de situatii, autoritatea contractantă are obligatia de a verifica cele semnalate si, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina aparitia unui conflict de interese.“

18. La articolul 23 alineatul (1), litera e) se abrogă.

19. La articolul 23, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

“(31) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent si a căror durată normală de îndeplinire a expirat la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele conditii:

a) în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, elaborată cu ocazia atribuirii contractului initial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantitătilor de produse sau servicii deja achizitionate, precum si nivelul maxim până la care va fi posibilă o astfel de suplimentare;

b) în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, precum si în contract este prevăzută în mod explicit o clauză prin care dreptul autoritătii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitătilor de produse sau de servicii este conditionat de existenta creditelor bugetare cu această destinatie;

c) valoarea estimată a contractului initial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantitătilor de produse sau servicii;

d) prelungirea contractului initial nu poate depăsi o durată de 4 luni de la data expirării duratei de îndeplinire a acestuia.

(32) În cazul contractelor de achizitie publică al căror obiect îl reprezintă achizitia de produse/servicii pentru care, din cauze obiective, necesarul anual nu poate fi anticipat cu exactitate, autoritatea contractantă are dreptul de a indica, în anuntul/invitatia de participare si în documentatia de elaborare si prezentare a ofertei, un interval minimmaxim, ca nivel al cantitătilor ce urmează a se achizitiona.

În această situatie pretul care urmează să fie comparat pentru stabilirea ofertei câstigătoare poate fi pretul unitar.

Contractul va preciza obligatia autoritătii contractante de a achizitiona cantitatea minimă estimată, dar va cuprinde si o clauză suplimentară prin care se va preciza dreptul autoritătii contractante de a opta pentru cresterea cantitătilor, prin act aditional, în limita nivelului maxim indicat initial. Autoritatea contractantă are obligatia de a estima valoarea acestui tip de contract prin luarea în considerare a optiunii de a achizitiona cantitatea maximă prevăzută în anuntul/invitatia de participare si în documentatia de elaborare si prezentare a ofertei.“

20. La articolul 24, literele d) si e) vor avea următorul cuprins:

“d) primirea ofertelor si a documentelor care le însotesc; e) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atributiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonantă:

(i) derularea sedintei de deschidere a ofertelor;

(ii) examinarea si verificarea îndeplinirii de către ofertanti a conditiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnică si economicofinanciară, în cazul si în conditiile în care îndeplinirea acestor conditii a fost solicitată în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

(iii) stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanti;

(iv) calificarea ofertantilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. (ii) si excluderea celor care nu îndeplinesc conditiile respective;

(v) examinarea ofertelor prezentate de către ofertantii calificati si stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(vi) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare si stabilirea ofertei câstigătoare;

(viii) întocmirea si înaintarea către conducerea autoritătii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;“.

21. La articolul 25 punctul B, literele c), d) si g) vor avea următorul cuprins:

“c) primirea ofertelor si a documentelor care le însotesc;

d) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atributiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonantă:

(i) derularea sedintei de deschidere a ofertelor;

(ii) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanti si stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare si stabilirea ofertei câstigătoare;

(v) întocmirea si înaintarea către conducerea autoritătii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

............................................................................................

g) transmiterea anuntului de atribuire către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», în vederea publicării.“

22. La articolul 26 punctul C, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) primirea ofertelor si a documentelor care le însotesc;

b) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atributiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) din ordonantă:

(i) derularea sedintei de deschidere a ofertelor;

(ii) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanti si stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare si stabilirea ofertei câstigătoare;

(v) întocmirea si înaintarea către conducerea autoritătii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;“.

23. Alineatul (2) al articolului 27 va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritătile contractante definite conform art. 5 alin. (1) lit. d) din ordonantă au dreptul de a adapta, corespunzător situatiei concrete, etapele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), atunci când achizitionează produse cotate si tranzactionate la bursa de mărfuri sau atunci când achizitionează produse la un pret considerabil mai scăzut decât cel practicat în mod normal pe piată prin valorificarea unei oportunităti de scurtă durată.“

24. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) În cazul în care procedura de negociere cu o singură sursă este aplicată ca urmare a încadrării în cazul prevăzut la art. 12 lit. c) din ordonantă, atunci contractul atribuit de către autoritatea contractantă pentru suplimentarea contractului initial poate avea si forma unui act aditional la acesta.

(4) În cazul în care procedura de negociere cu o singură sursă este aplicată ca urmare a încadrării în cazul prevăzut la art. 12 lit. h) din ordonantă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita viitorului contractant, înainte de finalizarea etapelor prevăzute la alin. (1), derularea acelor operatii strict necesare pentru a face fată situatiei de maximă urgentă.“

25. La articolul 29, litera e) va avea următorul cuprins:

“e) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atributiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1), din ordonantă:

(i) derularea sedintei de deschidere a ofertelor;

(ii) examinarea si verificarea îndeplinirii de către ofertanti a conditiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitatea tehnică si capacitatea economico-financiară, în cazul si în conditiile în care îndeplinirea respectivelor conditii a fost solicitată în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

(iii) stabilirea clarificărilor necesare cu privire la documentele prezentate de ofertanti (dacă este cazul);

(iv) calificarea ofertantilor care îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. (ii) si excluderea celor care nu îndeplinesc conditiile respective (dacă este cazul);

(v) examinarea ofertelor prezentate de către ofertantii calificati si stabilirea clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;

(vi) respingerea ofertelor necorespunzătoare;

(vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare si stabilirea ofertei câstigătoare;

(viii) întocmirea si înaintarea către conducerea autoritătii contractante a hotărârii comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;“.

26. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“(2) Valoarea fără T.V.A., cumulată pe parcursul unui an calendaristic, pentru fiecare categorie de produse similare, servicii similare sau, după caz, lucrări similare, achizitionate prin cumpărare directă, nu trebuie să depăsească echivalentul în lei a 2.000 euro.“

27. Alineatul (2) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

“(2) În oricare dintre cazurile mentionate la alin. (1) autoritatea contractantă are totusi obligatia de a atribui contractul de achizitie publică prin luarea în considerare a principiilor enuntate la art. 2 din ordonantă.“

28. La articolul 33 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) valoarea sub care nu poate fi respinsă nici o ofertă pentru singurul motiv că pretul din propunerea financiară depăseste valoarea fondurilor alocate;“.

29. Alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“(3) Nici o ofertă nu poate fi respinsă în cadrul sedintei de deschidere, cu exceptia ofertelor întârziate si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.

Orice decizie cu privire la calificarea ofertantilor/candidatilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor, va fi luată de către comisia de evaluare în cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.“

30. Alineatul (3) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

“(3) După verificarea îndeplinirii cerintelor minime privind capacitatea tehnică si capacitatea economico-financiară, solicitate în cadrul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, comisia de evaluare stabileste ofertantii/candidatii calificati si, dacă este cazul, pe cei exclusi ca urmare a neîndeplinirii cerintelor minime respective.“

31. La articolul 35, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) si (7), cu următorul cuprins:

“(5) În cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai multi ofertanti/candidati au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerintelor privind eligibilitatea/înregistrarea/capacitatea tehnică/capacitatea economico-financiară, aceasta va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp, de regulă în limita a 72 de ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea să parvină în timp util ofertantilor/candidatilor.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite si de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseste, atunci când:

a) în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei a fost mentionat expres faptul că, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară si că această neprezentare are ca efect descalificarea ofertantului/candidatului; sau

b) ofertantul/candidatul respectiv a omis să prezinte mai mult de două dintre documentele solicitate în cadrul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, o astfel de omisiune reflectând lipsa intentiei de a se implica cu seriozitate în competitie; sau

c) prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalti ofertanti/candidati, aducându-se atingere principiului tratamentului egal.

(7) Comisia de evaluare are obligatia de a remedia viciile de formă ale documentelor prezentate de către ofertant/candidat, dar numai cu acceptul acestuia. Dacă ofertantul/candidatul nu acceptă remedierea acestora, atunci comisia de evaluare va decide excluderea ofertantului/candidatului respectiv. În sensul prezentului alineat, prin viciu de formă se întelege o eroare/omisiune din cadrul unui document, a cărei corectare nu creează un avantaj evident în raport cu ceilalti ofertanti/candidati si nu alterează sensul si continutul informatiilor existente initial în documentul respectiv.“

32. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art.36. - (1) Comisia de evaluare are obligatia de a examina ofertele tuturor ofertantilor declarati calificati sau, după caz, ale tuturor candidatilor selectati.

(2) Comisia de evaluare are obligatia de a verifica conformitatea fiecărei propuneri tehnice si financiare cu cerintele din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Mai întâi se examinează propunerea tehnică.

(3) Comisia de evaluare va remedia viciile de formă ale documentelor prezentate de către ofertant, dar numai cu acceptul acestuia. Dacă ofertantul nu acceptă remedierea viciilor respective, atunci oferta sa va fi considerată necorespunzătoare si, în consecintă, va fi respinsă de către comisia de evaluare.

(4) Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum si perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor.

(5) În raport cu modul în care respectă cerintele prevăzute în caietul de sarcini, propunerea tehnică este considerată ca fiind substantial corespunzătoare în cazul în care estimarea valorică a eventualelor omisiuni sau neconcordante nu reprezintă mai mult de 3% din valoarea pretului ofertat în cadrul propunerii financiare.

(6) Atunci când, în cadrul propunerii tehnice, se constată existenta unor omisiuni/neconcordante a căror estimare valorică nu reprezintă mai mult de 3% din valoarea pretului ofertat în cadrul propunerii financiare, comisia de evaluare are obligatia de a solicita ofertantului completarea/remedierea acestora în conformitate cu cerintele prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul nu are dreptul de a conditiona completarea/remedierea omisiunilor/neconcordantelor de modificarea propunerii financiare.

(7) În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, comisia de evaluare are obligatia de a solicita, în scris si, oricum, înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum si de a verifica răspunsurile care justifică pretul respectiv.

(8) Comisia de evaluare trebuie să ia în considerare justificările primite de la ofertant, în conditiile alin. (7), îndeosebi cele care se referă la fundamentarea economică a modului de formare a pretului ofertei, originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerintelor prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, solutii tehnice adoptate sau conditii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică, inclusiv obtinerea unui eventual ajutor de stat.

(9) În cazul în care comisia de evaluare constată că o ofertă are un pret neobisnuit de scăzut ca urmare a faptului că ofertantul a obtinut un ajutor de stat, atunci oferta respectivă poate fi respinsă din acest singur motiv numai dacă ofertantul nu poate dovedi, într-un termen rezonabil fixat de către comisia de evaluare, că ajutorul respectiv a fost acordat legal.“

33. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

“Art.38. - (1) Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:

a) propunerea tehnică nu respectă cerintele prevăzute în caietul de sarcini, astfel încât să poată fi considerată cel putin substantial corespunzătoare;

b) desi propunerea tehnică poate fi considerată cel putin substantial corespunzătoare, estimarea valorică a omisiunilor/neconcordantelor, constatate în raport cu cerintele caietului de sarcini, reprezintă o valoare egală sau mai mare decât diferenta dintre pretul prevăzut în oferta respectivă si pretul prevăzut în oricare altă ofertă considerată corespunzătoare de către comisia de evaluare;

c) desi propunerea tehnică poate fi considerată cel putin substantial corespunzătoare, ofertantul nu acceptă completarea/remedierea omisiunilor/neconcordantelor sau conditionează acceptarea acestora de modificarea propunerii financiare;

d) ofertantul nu transmite, în perioada precizată de către comisia de evaluare, clarificările/răspunsurile solicitate;

e) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, continutul propunerii tehnice, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 36 alin. (3) si (6), sau modifică continutul propunerii financiare, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 37;

f) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

g) explicatiile prezentate de ofertant/candidat, ca urmare a unei solicitări formulate în situatia prevăzută la art. 36 alin. (7), nu sunt concludente sau nu sunt sustinute de documentele justificative solicitate de comisia de evaluare.

(2) Comisia de evaluare are obligatia de a evalua toate ofertele care nu au fost respinse si, în urma acestei evaluări, de a stabili oferta câstigătoare pe baza aplicării criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

(3) În cazul în care atribuirea contractului de achizitie publică se face pe baza criteriului îoferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic“, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileste oferta câstigătoare.

Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare.

(4) În cazul în care atribuirea contractului de achizitie publică se face pe baza criteriului îpretul cel mai scăzut“, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preturilor fiecărei oferte si prin întocmirea, în ordinea descrescătoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileste oferta câstigătoare.“

34. După articolul 42 se introduce un nou articol, articolul 421, cu următorul cuprins:

“Art.421. - Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică autoritatea contractantă are obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita aparitia unor situatii de natură să determine existenta unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. În cazul în care constată aparitia unor astfel de situatii, autoritatea contractantă are obligatia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competentelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor si deciziilor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică sau ale activitătilor care au legătură cu acestea.“

35. Articolele 43, 44 si 45 se abrogă.

36. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art.46. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a finaliza procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin atribuirea si încheierea contractului respectiv. Autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare de către comisia de evaluare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică prin anularea acesteia, numai în circumstantele prevăzute la art. 68 din ordonantă.

(3) În sensul prevederilor art. 68 lit. d) din ordonantă, procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică se consideră a fi afectată în cazul în care se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele conditii:

a) în cadrul documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si/sau în modul de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal sau utilizării eficiente a fondurilor publice, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 2 din ordonantă;

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor enumerate la lit. a).

(4) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este îoferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic“, iar comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj pentru două sau mai multe oferte, atunci autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă are cel mai mic pret.

În cazul în care si preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractantă are dreptul:

a) fie de a solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are pretul cel mai scăzut;

b) fie de a atribui contractul de achizitie publică unuia dintre ofertantii care au oferit cel mai mic pret, pe baza aplicării unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic.

(5) În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publică este îpretul cel mai scăzut“, iar două sau mai multe oferte contin, în cadrul propunerii financiare, acelasi pret, autoritatea contractantă are dreptul de a proceda în acelasi mod care este prevăzut la alin. (4) teza a doua.

(6) Oferta care a fost stabilită câstigătoare nu poate fi modificată si constituie parte integrantă a contractului de achizitie publică ce urmează să fie încheiat.“

37. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art.48. - (1) Ca parte integrantă a contractului se constituie cel putin următoarele documente:

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică si propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăti.

(2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare cerintelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.“

38. Alineatul (3) al articolului 49 va avea următorul cuprins:

“(3) Garantia de participare se poate exprima în lei sau într-o valută liber convertibilă si se constituie prin scrisoare de garantie bancară, care se prezintă în original.

În cazul în care se precizează această posibilitate în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritătii contractante a unor sume de bani sau titluri de credit (bonuri de tezaur, titluri de stat si altele asemenea).

Scrisorile de garantie bancară vor fi eliberate de o bancă din România sau, după caz, de o bancă din străinătate. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garantiei pentru participare de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres.“

39. Alineatul (5) al articolului 50 se abrogă.

40. Alineatele (2), (4), (6) si (8) ale articolului 50 vor avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili în documentatia pentru depunerea si elaborarea ofertelor modalitatea de constituire a garantiei de bună executie, precum si cuantumul acesteia, care va fi cuprins între 5%–10% din pretul contractului, fără T.V.A.

................................................................................................

(4) Dacă părtile convin, garantia de bună executie se poate constitui si prin înscrisuri de valoare; în acest caz contractantul are obligatia de a depune înscrisurile de valoare agreate de autoritatea contractantă, la sediul acesteia, înainte de semnarea contractului, iar autoritatea contractantă are obligatia de a păstra si contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct fată de averea sa. Nu se admit drept garantie actiuni ale societătilor comerciale si amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractantului.

...........................................................................................

(6) Dacă părtile convin, garantia de bună executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritătii contractante, la o bancă agreată de ambele părti. Suma initială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din pretul contractului.

Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului, până la concurenta sumei stabilite drept garantie de bună executie în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să Înstiinteze contractantul despre vărsământul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

................................................................................................

(8) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligatia de a elibera/restitui garantia de bună executie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de receptie finală a produselor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretentii asupra ei.“

41. La articolul 50, după alineatul (8) se introduc trei noi alineate, alineatele (9), (10) si (11), cu următorul cuprins:

“(9) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligatia de a elibera/restitui garantia de bună executie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii integrale de către contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretentii asupra ei.

(10) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligatia de a elibera/restitui garantia de bună executie după cum urmează:

a) 30% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data predării, după caz, a studiilor de prefezabilitate si/sau fezabilitate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretentii asupra ei;

b) restul de 70% din valoarea garantiei, la data încheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.

(11) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligatia de a elibera/restitui garantia de bună executie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garantiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finală.

Procesele-verbale de receptie finală pot fi întocmite si pentru părti din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.“

42. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Art.51. - (1) În cazul în care valoarea estimată a contractului de achizitie publică ce urmează să fie atribuit este mai mică decât echivalentul în lei a 40.000 euro, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita ofertantilor constituirea garantiei pentru participare.

(2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu exceptia serviciilor de proiectare, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita ofertantilor constituirea garantiei de bună executie.

(3) În cazul aplicării procedurii de negociere cu o singură sursă, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita ofertantului constituirea garantiei de participare, constituirea garantiei de bună executie fiind însă obligatorie.“

43. După capitolul XIV “Garantia pentru participare si garantia de bună executie“ se introduce un nou capitol, capitolul XIV1, cu următorul cuprins:

,,CAPITOLUL XIV1

Actualizarea si revizuirea pretului contractului de achizitie publică

Art. 511. - Pretul contractului de achizitie publică este, de regulă, ferm, în lei.

Art. 512. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 511, pretul contractului de achizitie publică poate fi actualizat si, după caz, revizuit, în situatiile prevăzute la art. 513, 514 si, respectiv, la art. 515.

(2) În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următoarele întelesuri:

a) actualizare - aplicarea, la contravaloarea prestatiei efectuate de către contractant în conformitate cu obligatiile contractuale, a unui coeficient de actualizare, indiferent de aparitia uneia dintre situatiile de natură exceptională prevăzute la art. 516;

b) revizuire - aplicarea unui coeficient de revizuire a anumitor elemente constitutive ale pretului contractului, afectate de aparitia uneia dintre situatiile exceptionale prevăzute la art. 516.

(3) Modul concret de actualizare a pretului contractului de achizitie publică si/sau de revizuire a unor elemente constitutive ale acestui pret trebuie să fie stabilit înainte de initierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie publică. Autoritatea contractantă va preciza atât în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, cât si în contractul ce urmează să fie încheiat, informatii/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informatii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de actualizare/revizuire a pretului contractului de achizitie publică.

Art. 513. - (1) Pretul contractului de achizitie publică având ca obiect furnizarea de mărfuri fungibile, de utilaje sau de echipamente, precum si pretul contractului de servicii se pot actualiza în conditiile prevăzute la art. 41 alin. (7) din ordonantă.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă decide să accepte actualizarea pretului contractului de achizitie publică ce are ca obiect furnizarea de echipamente sau utilaje si în cazul contractelor de servicii, coeficientul de actualizare se stabileste astfel încât aplicarea acestuia să nu conducă la depăsirea pretului echivalent în euro. Data calendaristică la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro se precizează în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Această dată trebuie să se încadreze într-un interval de cel mult 15 zile, anterior datei deschiderii ofertei.

Art. 514. - (1) În cazul contractelor de achizitie publică, altele decât cele pevăzute la art. 513 si a căror durată este mai mare de 12 luni, restul rămas de îndeplinit la sfârsitul acestei perioade, determinată începând cu momentul intrării în vigoare a contractului, poate fi actualizat prin aplicarea la valoarea rămasă a unui coeficient de actualizare care este egal cu evolutia indicelui preturilor de consum (total) comunicat de Institutul National de Statistică. Evolutia indicelui preturilor de consum (total) se determină aferent perioadei cuprinse între luna de referintă si luna pentru care se realizează decontarea.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza luna de referintă în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Luna de referintă se stabileste ca fiind luna aferentă datei prevăzute pentru depunerea ofertelor sau, după caz, luna anterioară, în corelatie cu modul de stabilire a echivalentei leu-euro prevăzut în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Data calendaristică la care se ia în considerare raportul de schimb leu-euro trebuie să se încadreze într-un interval de cel mult 30 de zile, anterior datei deschiderii ofertei.

Art. 515. - În situatii exceptionale, temeinic justificate, pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul aparitiei unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părtilor si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, părtile contractante au dreptul de a conveni revizuirea acelor elemente ale pretului care au suferit modificări. Revizuirea poate fi aplicată ori de câte ori se constată aparitia unei situatii exceptionale, indiferent de durata de îndeplinire a contractului.

Art. 516. - (1) Prin situatie exceptională se întelege un eveniment care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului, fiind mai presus de controlul părtilor contractante, care nu se datorează greselii sau culpei acestora si care are ca efect crearea unei disproportii de prestatii între părti, afectând interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea.

(2) În sensul prezentei hotărâri, pot fi asimilate situatiilor exceptionale si pot determina revizuirea pretului contractului, după caz, si fără a se limita la cele ce urmează:

a) modificările legislative sau emiterea, de către autoritătile locale, a unor acte administrative, al căror efect se reflectă în cresterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat pretul contractului;

b) cresterea preturilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili si energie) care influentează semnificativ pretul ofertei, peste cresterea indicelui preturilor de consum (total) comunicat de Institutul National de Statistică;

c) diminuarea preturilor unor materii prime/materiale/alte produse, în raport cu preturile prevăzute în ofertă, considerate preturi de referintă.

Art. 517. - (1) În cazul aparitiei unei situatii de natura celor prevăzute la art. 516 alin. (2) lit. a), coeficientul de revizuire care va fi utilizat trebuie să evidentieze influenta pe care o exercită modificarea legislativă în pretul ofertat initial. Structura elementelor de pret care pot fi influentate de eventuale modificări legislative se prezintă de către ofertantul declarat câstigător înainte de semnarea contractului.

(2) În cazul aparitiei unei situatii de natura celor prevăzute la art. 516 alin. (2) lit. b), coeficientul de revizuire se aplică la nivel de pret unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligatia de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestatiilor efectuate si a preturilor unitare astfel revizuite.

Justificarea cresterii preturilor resurselor materiale se realizează pe baza evolutiei indicilor preturilor productiei industriale pe total - pe activităti (clase) CAEN Rev. 1, publicati de Institutul National de Statistică.

Coeficientul de revizuire se aplică numai dacă este mai mare de 1 si, în cazul în care pretul contractului nu a fost actualizat, se calculează conform formulei:

Cr = (ICAENd / ICAENo) / IT(d-o); (Cr >1),

în care:

ICAENd - indicele pretului productei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadrează activitatea afectată de situatia considerată exceptională) aferent lunii pentru care se realizează decontarea;

ICAENo - indicele pretului productei industriale (pentru clasa CAEN în care se încadrează activitatea afectată de situatia considerată exceptională) aferent lunii de referintă la nivelul căreia sunt exprimate preturile din ofertă;

IT(d-o) - indicele preturilor de consum (total), aferent perioadei cuprinse între luna de referintă la nivelul căreia sunt exprimate preturile din ofertă si luna pentru care se realizează decontarea.

(3) În cazul aparitiei unei situatii de natura celor prevăzute la art. 516 alin. (2) lit. c), coeficientul de revizuire se aplică la nivel de pret unitar, solicitarea aplicării respectivului coeficient fiind o obligatie a autoritătii contractante. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestatiilor efectuate si a preturilor unitare astfel revizuite.

Justificarea diminuării preturilor resurselor materiale se realizează pe baza evolutiei indicilor preturilor productiei industriale pe total - pe activităti (clase) CAEN Rev. 1, publicati de Institutul National de Statistică.

Coeficientul de revizuire se aplică numai dacă este mai mic de 1 si, în cazul în care pretul contractului nu a fost actualizat, se calculează conform formulei:

Cr = ICAENd / ICAENo; (Cr < 1)

În cazurile în care, conform prevederilor ordonantei, autoritatea contractantă a acceptat actualizarea pretului contractului, coeficientul de revizuire va avea în vedere influenta actualizării si se calculează conform formulei:

Cr = (ICAENd / ICAENo) / IT(d-o); (Cr < 1)

Acest coeficient se aplică la pretul unitar actualizat, considerat a fi noul pret de referintă.

Art. 518. - Revizuirea preturilor unitare este posibilă numai pentru resursele mentionate în “Lista resurselor semnificative al căror pret poate fi revizuit“, listă care devine parte integrantă din contractul de achizitie publică respectiv si al cărei format este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. Anexa nr. 4 contine si un exemplu privind modalitatea concretă de revizuire a preturilor unor materiale utilizate pe parcursul îndeplinirii unui contract de lucrări.“

44. Titlul capitolului XV va avea următorul cuprins:

“Dosarul achizitiei publice“

45. Capitolul XV va avea următorul cuprins:

“Art.52. - Autoritatea contractantă are obligatia de a întocmi dosarul achizitei publice pentru fiecare contract atribuit.

Art. 521. - Dosarul achizitiei publice trebuie să cuprindă cel putin următoarele documente:

a) nota privind determinarea valorii estimate, fără T.V.A., a contractului de achizitie publică;

b) anuntul de intentie, dacă este cazul;

c) anuntul si/sau invitatia de participare, după caz;

d) documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, inclusiv clarificările solicitate de furnizori/executanti/prestatori si răspunsurile aferente transmise de autoritatea contractantă;

e) dacă este cazul, nota justificativă privind aplicarea procedurii prin negociere competitivă sau cu o singură sursă;

f) decizia de numire a comisiei de evaluare;

g) dacă este cazul, listele cuprinzând denumirea/numele si adresa candidatilor care participă la selectie si hotărârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul selectiei;

h) procesul-verbal întocmit cu ocazia deschiderii ofertelor;

i) lista cuprinzând denumirea/numele si adresa ofertantilor;

j) hotărârea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

k) contestatiile primite, rezolutiile si, după caz, măsurile corective adoptate de autoritatea contractantă si communicate ofertantilor/candidatilor, precum si hotărârile comisiilor de conciliere si, respectiv, hotărârile judecătoresti irevocabile;

l) contractul de achizitie publică semnat;

m) anuntul de atribuire a contractului de achizitie publică.“

46. După capitolul XV se introduce un nou capitol, capitolul XV1, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL XV1

Monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publică

Art. 53. - (1) Pe baza documentelor si informatiilor din dosarul achizitiei publice, autoritatea contractantă are obligatia de a completa formularul privind achizitiile publice prevăzut în anexa nr. 3, denumit în continuare formular AP, si de a-l transmite Ministerului Finantelor Publice în cel mult 30 de zile de la încheierea contractului de achizitie publică.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul contractelor atribuite în primele 6 luni ale anului 2005, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite formularul AP către Ministerul Finantelor Publice până la data de 31 iulie 2005.

(3) Autoritatea contractantă transmite formularul AP prin utilizarea procedurii on-line sau, în cazul în care utilizarea acestei proceduri nu este posibilă din punct de vedere tehnic, pe suport hârtie, prin adresă către directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.

(4) În calitate de autoritate contractantă, ministerele si celelalte autorităti publice centrale au obligatia de a transmite formularul AP aferent achizitiilor finantate din bugetele proprii numai prin utilizarea procedurii on-line.

(5) Responsabilitatea privind corectitudinea si completitudinea informatiilor transmise de către autoritatea contractantă revine integral acesteia.

(6) Procedura on-line reprezintă utilizarea în acces direct prin Internet a formularului AP electronic, în scopul completării si transmiterii acestuia către Ministerul Finantelor Publice.

(7) În vederea utilizării procedurii on-line, în prima fază autoritatea contractantă trebuie să se înregistreze.

Operatiile necesare în acest scop sunt următoarele:

a) accesarea aplicatiei specifice http://app.mfinante.ro

b) subscrierea pentru serviciul electronic de depunere a formularelor AP prin completarea următoarelor coordonate:

– definirea unui nume de cont de utilizare;

– definirea unei parole de acces;

– declararea identitătii prin mentionarea numelui complet al persoanei care este delegată pentru completarea formularului AP si care va reprezenta autoritatea contractantă pentru toate tranzactiile generate.

Acest nume poate fi schimbat ulterior, la cererea autoritătii contractante;

– precizarea codului unic de identificare al autoritătii contractante;

– precizarea unei adrese valide de e-mail a persoanei respective;

c) primirea ulterioară, prin e-mail, a:

– cheii secrete de confirmare a contului de utilizare;

– instructiunilor de utilizare a aplicatiei.

(8) Autoritătile contractante prevăzute la alin. (4) au obligatia de a solicita înregistrarea prevăzută la alin. (7) cel mai târziu până la data de 10 iunie 2005. Până la primirea cheii secrete de confirmare a contului autoritatea contractantă poate transmite formularul AP, pe suport hârtie, prin adresă către directia de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.

(9) Autentificarea în sistem este obligatorie ori de câte ori se completează formularul AP si se realizează prin utilizarea numelui de cont si a parolei, astfel cum au fost acestea completate în cadrul operatiei de înregistrare.

Art. 54. - (1) Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a opera solicitarea de înregistrare si de a transmite solicitantului cheia secretă de confirmare a contului si instructiunile de utilizare a aplicatiei.

(2) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice are obligatia de a colecta formularele AP transmise pe suport hârtie si de a introduce informatiile în baza de date a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publică.

(3) În cazul în care se constată erori de completare a formularului AP, directia de specialitate prevăzută la alin. (2) are obligatia de a transmite autoritătii contractante o notificare prin care se precizează erorile constatate si de a solicita remedierea acestora.

(4) Autoritatea contractantă are obligatia de a remedia erorile semnalate si de a retransmite formularul AP astfel modificat în cel mult 7 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (3)

(5) Ministerul Finantelor Publice asigură gestionarea sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publică.

(6) Rapoartele statistice furnizate de sistemul de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publică vor fi utilizate pentru elaborarea de rapoarte si sinteze referitoare la functionarea sistemului achizitiilor publice si pentru fundamentarea deciziilor cu privire la:

a) adoptarea unor modificări/completări ale legislatiei privind achizitiile publice realizate în scopul corectării si eficientizării mecanismului de achizitie publică a produselor, serviciilor si lucrărilor;

b) initierea, prin sesizare din oficiu, a unor actiuni de control privind modul de atribuire a contractelor de achizitie publică de către o autoritate contractantă.

Art. 55. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în primele 15 zile ale lunii următoare încheierii contractului de lucrări sau de servicii de proiectare a constructiilor, un exemplar al propunerii financiare declarate câstigătoare.

(2) Pe baza propunerilor financiare transmise conform alin. (1), Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are obligatia de a constitui si de a actualiza permanent o bază de date care va cuprinde preturile si evolutia acestora în domeniul materialelor de constructii.

(3) Prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului se pot stabili si alte categorii de informatii pe care autoritătile contractante urmează să le transmită ministerului respectiv în scopul îndeplinirii sarcinilor sale specifice.

Art. 56. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 53 alin. (1)–(4), art. 54 alin. (4) si la art. 55 alin. (1).

(2) Amenzile prevăzute la alin. (1) se aplică atât persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentanti împuterniciti ai Curtii de Conturi si ai Ministerului Finantelor Publice.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.“

47. Anexele nr. 1–4 se înlocuiesc cu anexele nr. 1–4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

48. Anexele nr. 5–6 se abrogă.

49. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art.58. - Anexele nr. 1–4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.“

Art. II. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată si de valorificare a bunurilor apartinând institutiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 7 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.3. - (1) Institutiile publice pot valorifica bunurile si prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi, similare, având cel putin aceiasi parametri.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) bunurile valorificate prin schimb pot reprezenta, după caz, plata sau parte din plata datorată pentru bunurile noi care se achizitionează conform prevederilor legislatiei privind achizitiile publice.“

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 411.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind hărtile aeronautice RACR - HA, editia 1.0/2005

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor aeronautice civile nationale în domeniul serviciilor de trafic aerian cu standardele si practicile recomandate, emise de Organizatia Aviatiei Civile Internationale prin anexa nr. 15 la Conventia de la Chicago privind aviatia civilă internatională, editia a 12-a, iulie 2004, cu amendamentele ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. b) si f) si ale art. 62 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 12 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind hărtile aeronautice RACR - HA, editia 1.0/2005, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“, Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“, administratorii agentilor aeronautici aeroportuari, precum si agentii aeronautici autorizati, implicati în tehnoredactarea hărtilor aeronautice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică după 60 de zile de la data publicării.

(2) La aceeasi dată orice altă dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 663.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati, de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind serviciile de informare aeronautică RACR - AIS, editia 1.0/2005

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor aeronautice civile nationale în domeniul serviciilor de trafic aerian cu standardele si practicile recomandate, emise de Organizatia Aviatiei Civile Internationale prin anexa nr. 15 la Conventia de la Chicago privind aviatia civilă internatională, editia a 12-a, iulie 2004, cu amendamentele ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. b) si f), ale art. 62 si ale art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 11 si 12 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind serviciile de informare aeronautică RACR - AIS, editia 1.0/2005, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va emite proceduri si instructiuni specifice*) de aplicare a prevederilor reglementării RACR - AIS (Proceduri si Instructiuni de Aviatie Civilă privind Serviciile de Informare Aeronautică - PIAC - AIS).

Art. 3. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“, Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“, administratorii agentilor aeronautici aeroportuari, precum si agentii aeronautici autorizati să măsoare si să colecteze date aeronautice de teren si obstacolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică după 60 de zile de la data publicării.

(2) La aceeasi dată orice altă dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 664.


*) Anexa si PIAC - AIS se pun la dispozitie celor interesati, de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice RACR - ASMET, editia 2.0/2005

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor aeronautice civile nationale în domeniul serviciilor de trafic aerian cu standardele si practicile recomandate, emise de Organizatia Aviatiei Civile Internationale prin anexa nr. 3 la Conventia de la Chicago privind aviatia civilă internatională, editia a 15-a, iulie 2004, cu amendamentele ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. b) si f), ale art. 62 si ale art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (1) pct. 11 si 12 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice RACR - ASMET, editia 2.0/2005, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 6 luni de la publicarea prezentului ordin, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ va emite proceduri si instructiuni specifice*) de aplicare a prevederilor reglementării RACR - ASMET (Proceduri si Instructiuni de Aviatie Civilă privind Asistenta meteorologică a activitătilor aeronautice - PIAC - ASMET).

Art. 3. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ si Regia Autonomă “Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA“ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(2) La aceeasi dată orice altă dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 665.


*) Anexa si PIAC - ASMET se pun la dispozitie celor interesati, de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română“.