MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 425         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

128. – Lege pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României la Asociatia Înaltelor Jurisdictii de Casatie ale tărilor care utilizează partial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)

 

410. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României la Asociatia Înaltelor Jurisdictii de Casatie ale tărilor care utilizează partial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)

 

129. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală

 

411. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală

 

146. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

428. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

38. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

423. – Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii în curs de executie “Spital 150 paturi si policlinică în orasul Alesd, judetul Bihor“, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al orasului Alesd si în administrarea Consiliului Local al Orasului Alesd, judetul Bihor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României la Asociatia Înaltelor Jurisdictii de Casatie ale tărilor care utilizează partial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se aprobă plata cotizatiei anuale de participare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României, ca membru cu drepturi depline, la Asociatia Înaltelor Jurisdictii de Casatie ale tărilor care utilizează partial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.), cu sediul la Paris.

Art. 2. – Sumele necesare plătii cotizatiei anuale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Art. 3. – Pentru anul 2005 se introduce în bugetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României titlul “Transferuri neconsolidabile“, alineatul “Contributii si cotizatii la organisme internationale“, cu suma de 206.000 mii lei, reprezentând cotizatia României la Asociatia Înaltelor Jurisdictii de Casatie ale tărilor care utilizează partial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.), prin diminuarea cu aceeasi sumă a creditelor bugetare de la titlul “Cheltuieli materiale si servicii“, în cadrul bugetului aprobat.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 128.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României la Asociatia Înaltelor Jurisdictii de Casatie ale tărilor care utilizează partial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României la Asociatia Înaltelor Jurisdictii de Casatie ale tărilor care utilizează partial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 410.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10 din 24 februarie 2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 28 februarie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – În sensul prezentei ordonante, prin demnitar din administratia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se întelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, seful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat si asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, precum si prefectul ca reprezentant al Guvernului.“

2. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. Anexa nr. 1 «Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe functii si niveluri de demnitari» se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă.“

3. Anexa (Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998) va avea următorul cuprins:

 

“ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998)

 

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI

din cabinetul demnitarului, pe functii si niveluri de demnitari

 

Nr.

crt.

Demnitar

Functii în cabinetul demnitarului

Director

de cabinet

Asistent

de cabinet

Consilier

personal

Secretar

personal

Curier

personal

1.

Prim-ministru

1

3

14

3

2

2.

Ministru de stat

1

3

11

2

2

3.

Ministru, ministru delegat, seful Cancelariei Primului-Ministru

1

3

8

2

2

4.

Secretar de stat si asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

1

1

2

1

1

5.

Conducător de organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat

1

1

1

1

1

6.

Prefect

1

1

1

1

1

 

NOTĂ:

1. Pentru pct. 4 si 5 organizarea cabinetelor se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în conditiile legii.

2. Dispozitiile pct. 6 se aplică până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 129.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2005 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 411.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La capitolul I sectiunea a 4-a, după articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art.51. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să garanteze rambursarea împrumuturilor interne si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente împrumuturilor contractate de autoritătile administratiei publice locale, necesare desfăsurării Măsurii 2.1 «Dezvoltarea si îmbunătătirea infrastructurii rurale» a Programului SAPARD, în structura si în limitele aprobate până la intrarea în vigoare a Legii datoriei publice nr. 313/2004, fără avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.“

2. La capitolul I sectiunea a 6-a articolul 12 alineatul (2), literele b) si d) vor avea următorul cuprins:

“b) proiect cultural – ansamblul de actiuni culturale structurate organic, care se desfăsoară pe o perioadă de timp determinată, de regulă mai mică decât cea a unui program cultural, si care urmăreste satisfacerea unor nevoi culturale exprimate la nivel local, zonal, regional, national sau international;

..........................................................................................

d) operator cultural – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, care, potrivit actelor sale constitutive, desfăsoară activităti culturale;“.

3. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Sediul Administratiei se stabileste prin hotărârea de organizare si functionare emisă de Guvernul României, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.“

4. La capitolul I sectiunea a 6-a, litera c) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“c) sustinerea relatiilor culturale internationale ale României.“

5. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Organizarea si functionarea Administratiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispozitiilor sectiunii a 6-a din prezenta ordonantă.“

6. La capitolul I sectiunea a 6-a, articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) Directorul Administratiei este ajutat de un consiliu, format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel:

a) un membru – Ministerul Culturii si Cultelor;

b) un membru – Ministerul Finantelor Publice;

c) un membru – Institutul Cultural Român;

d) un membru – Consiliul Minoritătilor Nationale;

e) 7 membri – numiti de ministrul culturii si cultelor pe baza propunerilor formulate de operatorii culturali, astfel încât să se asigure o reprezentare proportională a tuturor domeniilor culturii.

(2) Consiliul Administratiei are următoarele atributii principale:

a) stabileste strategia si prioritătile de finantare ale Fondului Cultural National;

b) desemnează membrii comisiilor de evaluare si selectie a ofertelor.

(3) În exercitarea atributiilor sale, consiliul Administratiei se consultă periodic cu operatorii culturali.

(4) Membrii consiliului Administratiei vor fi numiti pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(5) Directorul Administratiei participă la lucrările consiliului, fără drept de vot.“

7. La capitolul I sectiunea a 6-a articolul 17, literele a) si d) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

“a) o cotă de 5% din încasările realizate de agentii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în conditiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori

după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;

..........................................................................................

d) o cotă de 40% din încasările realizate de agentii economici din comercializarea publicatiilor interzise spre vânzare minorilor;“.

8. La capitolul I sectiunea a 6-a articolul 17 alineatul (1), după litera d) se introduce litera d1) cu următorul cuprins:

“d1) o cotă de 20% din încasările obtinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor sau videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;“.

9. La capitolul I sectiunea a 6-a articolul 17, literele h) si k) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

“h) o cotă de 2% din veniturile realizate de agentii economici care îsi desfăsoară integral activitatea respectivă în incinta sau pe domeniul public aflat în spatiul de protectie al monumentelor istorice proprietate publică;

.........................................................................................

k) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu continut erotic de către agentii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;“.

10. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)–k) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activitătile respective, din care s-a dedus T.V.A. aferentă, si se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.“

11. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. k) se retin si se varsă de către operatorii retelelor de comunicatii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. l) se calculează si se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. m) se calculează si se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.“

12. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

“Art.22. – (1) Finantările nerambursabile se acordă numai în conditiile existentei unor surse de finantare proprii sau atrase ale operatorilor culturali, altele decât cele primite potrivit prezentei sectiuni.“

13. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Ministerul Culturii si Cultelor încredintează Administratiei, pe bază de contract, utilizarea sumelor prevăzute în bugetul ministerului pentru finantarea de programe, proiecte si actiuni culturale, altele decât cele prevăzute la alin. (2), precum si a sumelor destinate finantării editării de carte, reviste si alte publicatii prin comandă de stat.“

14. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“Art.25. – (1) Finantările nerambursabile destinate satisfacerii unor nevoi culturale de urgentă se acordă prin atribuire directă de către directorul Administratiei, conform criteriilor stabilite prin normele metodologice.“

15. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

“(2) Finantarea nerambursabilă a proiectelor culturale se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora si poate sprijini una sau mai multe componente ale acestora.“

16. La capitolul I sectiunea a 6-a, litera d) a articolului 27 va avea următorul cuprins:

“d) existenta unor surse de finantare proprii sau atrase ale operatorilor culturali;“.

17. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“Art.28. – (1) Finantările nerambursabile se acordă pe bază de contracte civile încheiate cu operatorii culturali, beneficiari ai finantărilor, în conditiile legii.“

18. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatele (1) si (2) ale articolului 29 vor avea următorul cuprins:

“Art.29. – (1) Finantările nerambursabile se acordă în transe, conform contractelor civile încheiate, prima transă reprezentând avansul care nu poate depăsi 30% din totalul finantării aprobate. Transele de finantare ulterioare avansului se acordă în baza documentelor justificative privind transa anterioară, prezentate de beneficiarul finantării nerambursabile.

(2) În cazul în care din finantările nerambursabile acordate urmează a se satisface drepturile bănesti ale titularilor de drepturi de autor sau drepturi conexe, aceasta se face prin încheierea de contracte negociate în conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, titularii de drepturi putând beneficia de avansuri bănesti de cel mult 50% din valoarea negociată a contractelor încheiate.“

19. La capitolul I sectiunea a 6-a, alineatele (2) si (3) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:

“(2) Din finantările nerambursabile acordate potrivit prezentei sectiuni se pot acoperi cheltuieli de natura cheltuielilor de cazare, transport si masă ale participantilor, cheltuieli functionale aferente programului, proiectului sau actiunii culturale, precum si alte cheltuieli specifice acestor manifestări, cum ar fi: realizarea de studii si cercetări, organizarea de întâlniri preliminarii, seminarii, conferinte, ateliere de lucru etc., stagii de formare, achizitionare de dotări necesare derulării programului, proiectului sau actiunii culturale, închirieri de spatii si aparatură, actiuni promotionale si de publicitate, tipărituri, remuneratii, onorarii, salarii, acordare de premii, burse, granturi individuale si altele asemenea.

(3) Finantările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru cheltuieli salariale ale institutiilor publice, pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor de finantare ori pentru efectuarea de plăti care nu sunt aferente realizării programului, proiectului sau actiunii culturale, către institutii publice si regii autonome, companii nationale ori societăti comerciale care au ca asociat sau ca actionar statul, o autoritate a administratiei publice ori o institutie publică.“

20. La capitolul I sectiunea a 6-a, articolul 33 va avea următorul cuprins:

“Art. 33. – Normele metodologice emise în aplicarea prezentei sectiuni se elaborează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispozitiilor prezentei sectiuni si sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.“

21. La capitolul I sectiunea a 6-a, articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art.36. – Prevederile prezentei sectiuni intră în vigoare la data de 1 iunie 2005.“

22. La capitolul II sectiunea 1 articolul I punctul 3, litera b) a articolului 8 va avea următorul cuprins:

“b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte institutii financiare, la nivelul cel mai avantajos al ratei dobânzii pentru trezorerie, stabilit în conditiile cererii si ofertei pietei monetare;“.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 mai 2005.

Nr. 146.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 13 mai 2005.

Nr. 428.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Tinând cont de situatia de criză creată în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, respectiv faptul că în primul trimestru al anului 2005 au fost epuizate fondurile pentru întregul an 2005 la aproximativ 10% din farmaciile aflate în contract de furnizare cu casele judetene de asigurări de sănătate, iar peste 60% din farmacii au depăsit plafonul de cheltuieli pentru primele două trimestre, precum si faptul că reglementările adoptate ulterior aprobării bugetului pentru anul 2005 au dus la prevederi financiare fără acoperire în bugetul anului 2005, iar structura actuală a sistemului de asigurări sociale de sănătate nu permite reactii adecvate la situatii de acest fel,

luând în considerare necesitatea includerii persoanelor returnate sau expulzate, inclusiv a victimelor traficului de persoane, aflate în timpul procedurilor necesare stabilirii identitătii, în categoria persoanelor asigurate, cu plata contributiei din alte surse, în scopul respectării angajamentelor asumate în cadrul negocierilor pentru integrarea în Uniunea Europeană, la cap. 24 “Justitie si afaceri interne“, negocieri aflate aproape de închidere,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

“i) pretul de decontare este pretul suportat din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, stabilit prin ordin al ministrului sănătătii, pentru unele medicamente la care nu se stabileste pret de referintă. Lista acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.“

2. La articolul 6 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

“e) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identitătii.“

3. Alineatele (1) si (2) ale articolului 26 vor avea următorul cuprins:

“Art.26. – (1) Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si g) se suportă din fond, la nivelul pretului de referintă sau al pretului de decontare.

(2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. 25 alin. (1), prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor care beneficiază de asistentă medicală gratuită, în cazul categoriilor de persoane prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) si d) se suportă din fond, la nivelul pretului de referintă.“

4. La articolul 45 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

“d1) prin pret de decontare, pentru medicamentele la care nu se stabileste pret de referintă, din lista aprobată prin ordin al ministrului sănătătii;“.

5. La articolul 54 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) si e);“.

6. Alineatul (3) al articolului 60 va avea următorul cuprins:

“(3) CNAS functionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie si aprobat prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui CNAS.

Casele de asigurări functionează pe baza statutului propriu, care respectă prevederile statutului-cadru, avizat de consiliul de administratie al CNAS si aprobat prin decizie a presedintelui CNAS.“

7. Alineatul (1) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“Art.71. – (1) Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNAS si îndeplineste si functia de secretar de stat în Ministerul Sănătătii. Presedintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului în structura CNAS si în limita numărului de posturi prevăzut de lege pentru functia de secretar de stat. Presedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administratie, la propunerea ministrului sănătătii.“

8. La articolul 76 alineatul (1), literele a), b) si u) vor avea următorul cuprins:

“a) avizează statutul propriu al CNAS si statutul-cadru al caselor de asigurări;

b) avizează propriul regulament de organizare si functionare;

..................................................................................................

u) avizează organigrama CNAS si organigramele caselor de asigurări teritoriale.“

Art. II. – Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. I pct. 1 si 3, care intră în vigoare la 15 zile de la publicare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 mai 2005.

Nr. 38.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii în curs de executie “Spital 150 paturi si policlinică în orasul Alesd, judetul Bihor“, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al orasului Alesd si în administrarea Consiliului Local al Orasului Alesd, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a obiectivului de investitii în curs de executie “Spital 150 paturi si policlinică în orasul Alesd, judetul Bihor“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al orasului Alesd si în administrarea Consiliului Local al Orasului Alesd, judetul Bihor, pentru realizarea unor imobile cu destinatie de locuinte.

Art. 2. – Predarea-preluarea obiectivului de investitii care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de procesverbal de predare-preluare încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 12 mai 2005.

Nr. 423.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a obiectivului de investitii în curs de executie “Spital 150 paturi si policlinică în orasul Alesd, judetul Bihor“, care se transmite cu titlu gratuit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii în domeniul public al orasului Alesd si în administrarea Consiliului Local al Orasului Alesd, judetul Bihor

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

Orasul Alesd, str. Arena Sportivă nr. 4, judetul Bihor

Statul român,

Ministerul Sănătătii

Orasul Alesd, Consiliul

Local al Orasului Alesd, judetul Bihor

Spital: P + 2E

Policlinică: fundatie

Centrală termică + garaj

Suprafata construită = 3.451 m2