MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 427         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 mai 2005

          

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 136 din 10 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

363. - Hotărâre pentru aprobarea Întelegerii dintre Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Agentia Federală a Muncii din Republica Federală Germania cu privire la medierea lucrătorilor români pentru prestarea unei activităti cu durată determinată în Republica Federală Germania, semnată la Nürnberg la 3 februarie 2005 si la Bucuresti la 11 februarie 2005

 

Întelegere între Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Agentia Federală a Muncii din Republica Federală Germania cu privire la medierea lucrătorilor români pentru prestarea unei activităti cu durată determinată în Republica Federală Germania

 

412. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

ACTE  ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

178. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-96)“, indicativ P 133-04

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUfiIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 136

din 10 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Rulmentul“ - S.A. din Brasov în Dosarul nr. 797/2003 al Tribunalului Brasov – Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că prevederile legale criticate trebuie examinate în raport cu dispozitiile art. 15-17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, care instituie mai multe cazuri de exceptare de la plata taxelor judiciare de timbru. De asemenea, arată că principiul constitutional al egalitătii în drepturi presupune un tratament unitar pentru situatii care sunt identice. Legiuitorul este însă în drept să instituie scutiri de la plata taxelor judiciare de timbru în considerarea situatiilor diferite pe care le are în vedere, deoarece principiul egalitătii nu trebuie confundat cu uniformitatea. În sfârsit, în sprijinul celor arătate, invocă jurisprudenta Curtii în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 22 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 797/2003, Tribunalul Brasov – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Rulmentul“ - S.A. din Brasov cu prilejul solutionării unui litigiu comercial având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 401 din Legea nr. 137/2002 contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie. Astfel, în opinia sa, “prin scutirea de la plata taxei judiciare de timbru numai a institutiilor publice implicate, respectiv AVAS Bucuresti, persoanele juridice de drept privat sunt supuse unui tratament discriminatoriu“. De asemenea, aminteste că în spetă este vorba despre un raport juridic obligational, iar creditorul nu poate beneficia de un tratament procesual diferentiat fată de debitorul său. În sfârsit, arată că, potrivit art. 17 din Legea nr. 146/1997, institutiile publice sunt scutite de taxele judiciare de timbru numai în cauzele care se referă la venituri publice, or, dividendele ce fac obiectul cauzei nu sunt creante bugetare si nu se fac venit la bugetul de stat, iar AVAS nu administrează obligatii bugetare. În concluzie, autorul exceptiei sustine că norma atacată stabileste două regimuri juridice diferite pentru aceeasi situatie.

Tribunalul Brasov - Sectia comercială apreciază că sustinerile autorului exceptiei privind crearea prin textul de lege criticat a unui tratament juridic discriminatoriu pentru persoanele juridice de drept privat nu sunt întemeiate. În acest sens, arată că prevederile art. 401 din Legea nr. 137/2002 trebuie analizate în legătură cu dispozitiile Legii nr. 146/1997 care, în art. 15-171, prevede cazurile când sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru persoanele juridice de drept privat si observă că instituirea unor astfel de scutiri nu are nici o legătură cu principiile constitutionale pretins a fi încălcate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate. În acest sens, arată că exonerarea de la obligatia de plată a taxelor judiciare de timbru este un atribut exclusiv al legiuitorului, pe care acesta îl exercită în considerarea anumitor situatii determinate, cum sunt cele privind legătura strânsă cu bugetul statului si realizarea unui interes public. Necesitatea protejării interesului general de accelerare a privatizării, potrivit cerintelor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, justifică regimul juridic diferit, instituit pentru promovarea anumitor actiuni de către institutiile publice implicate, astfel încât nu se poate sustine că textul de lege criticat creează o situatie discriminatorie în raport cu titularul dreptului de proprietate. În sustinerea celor arătate invocă Decizia nr. 461/2003, Decizia nr. 24/2004, Decizia nr. 153/2004 si Decizia nr. 264/2004, prin care Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra constitutionalitătii art. 401 din Legea nr. 137/2002, retinând aceleasi argumente, precum si cele expuse mai sus.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Astfel, arată că principiul constitutional al egalitătii în fata legii si a

autoritătilor publice este aplicabil numai cetătenilor, nu si persoanelor juridice. În plus, instituirea de către legiuitor a unor exceptii de la regula generală a plătii taxelor judiciare de timbru este conformă art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia impozitele, taxele si orice venituri ale bugetului de stat se stabilesc numai prin lege, fiind, asadar, la latitudinea legiuitorului să stabilească scutiri de taxe, având în vedere situatii diferite, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului egalitătii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia României, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002,dispozitii ce au fost introduse prin prevederile art. I pct. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 137/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

Art. 401: “Cererile formulate de institutia publică implicată, în legătură cu calitatea de actionar la societătile comerciale aflate în portofoliul acesteia, cu procesul de privatizare, cu obligatiile decurgând din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni, cu obligatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, sau de prezenta lege, cu e xecutarea hotărârilor judecătoresti si cu orice alte acte procedurale, efectuate de si pentru aceasta, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar, cautiuni si orice alte taxe care se fac, potrivit legii, venit la bugetul de stat.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, potrivit cărora: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au constituit în mai multe rânduri obiect al controlului de constitutionalitate.

Astfel, prin Decizia nr. 24 din 27 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 27 februarie 2004 si Decizia nr. 153 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 10 mai 2004, Curtea s-a pronuntat asupra constitutionalitătii prevederilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 în raport cu principiul constitutional al egalitătii în drepturi.

În acest sens, Curtea a statuat că: “Instituirea de taxe si cautiuni în legătură cu procedurile judiciare reprezintă un atribut exclusiv al legiuitorului, pe care acesta si-l exercită fie din ratiuni legate de descurajarea exercitării cu reacredintă a drepturilor procesuale - în cazul cautiunilor, fie în considerarea unor situatii concrete în care se impune gratuitatea serviciului public al justitiei sau, dimpotrivă, stabilirea în sarcina părtilor din proces a unor obligatii fiscale - în cazul taxelor judiciare de timbru si al timbrului judiciar.

Scutirea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru si a celorlalte taxe în cazurile determinate de lege îsi are justificarea în strânsa legătură a actiunilor în justitie pentru care textul criticat prevede scutirea cu bugetul de stat (alimentat, printre altele, si prin încasarea taxelor judiciare), precum si în interesul general pe care-l prezintă aceste institutii publice.

Astfel, dispozitiile legale criticate sunt în concordantă cu prevederile art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutia României, potrivit căruia statul are obligatia să asigure protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară.“

De asemenea, Curtea a statuat, în acord cu practica sa anterioară, că îinstituirea de către legiuitor a unor exceptii de la regula generală a plătii taxelor judiciare de timbru (scutiri de la plata taxei) nu constituie o discriminare sau o atingere adusă principiului constitutional al egalitătii în drepturi“. În acest sens, a amintit că, potrivit art. 139 alin. (1) din Constitutie, “Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege“, astfel că legiuitorul este în drept să stabilească scutiri de taxe sau impozite, având în vedere situatii diferite, fără ca prin aceasta să aducă atingere principiului egalitătii în drepturi.

În consecintă, Curtea a retinut că art. 401 din Legea nr. 137/2002 nu contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât situatia juridică a părtilor din procesele respective nu este identică si nici similară, justificându-se în mod obiectiv si rational tratamentul juridic diferit în ceea ce priveste plata taxelor judiciare de timbru si a celorlalte taxe.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutia din deciziile anterioare îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Rulmentul“ - S.A. din Brasov în Dosarul nr. 797/2003 al Tribunalului Brasov - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Întelegerii dintre Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Agentia Federală a Muncii din Republica Federală Germania cu privire la medierea lucrătorilor români pentru prestarea unei activităti cu durată determinată în Republica Federală Germania, semnată la Nürnberg la 3 februarie 2005 si la Bucuresti la 11 februarie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Întelegerea dintre Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Agentia Federală a Muncii din Republica Federală Germania cu privire la medierea lucrătorilor români pentru prestarea unei activităti cu durată determinată în Republica Federală Germania, semnată la Nürnberg la 3 februarie 2005 si la Bucuresti la 11 februarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 363.

 

ÎNTELEGERE

între Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România si Agentia Federală a Muncii din Republica Federală Germania cu privire la medierea lucrătorilor români pentru prestarea unei activităti cu durată determinată în Republica Federală Germania

 

Considerând că medierea si angajarea lucrătorilor români, în calitate de:

• lucrător sezonier pe o perioadă de până la 4 luni într-un an calendaristic [art. 18 din Legea privind permisul de sedere coroborat cu art. 18 din Ordonanta privind permisul acordat străinilor nou-veniti în tară de a exercita o activitate (Ordonanta privind ocuparea fortei de muncă) - anexa nr. 1];

• ajutor de lucrător în parcurile de distractii pe o perioadă de până la 9 luni într-un an calendaristic (art. 18 din Legea privind permisul de sedere coroborat cu art. 19 din Ordonanta privind ocuparea fortei de muncă - anexa nr. 1);

• ajutor casnic în gospodăriile cu persoane care necesită îngrijiri speciale; aceste persoane vor fi angajate cu timp integral de muncă în activităti în gospodărie pe o perioadă de până la 3 ani, cu obligatia plătii contributiilor de asigurare (art. 18 din Legea privind permisul de sedere coroborat cu art. 21 din Ordonanta privind ocuparea fortei de muncă - anexa nr. 1), sunt posibile numai atunci când au loc în cadrul unei întelegeri între institutiile din domeniul muncii, competente

în ceea ce priveste procedura de mediere si selectia, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei (MMSSF) din România si Agentia Federală a Muncii (BA) din Republica Federală Germania, denumite în continuare părti,

convin următoarele proceduri:

 

CAPITOLUL I

Reglementări generale

 

1. Împuternicire

În scopul implementării medierii lucrătorilor, sunt împuternicite:

- pentru partea română: Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei (MMSSF), Bucuresti;

- pentru partea germană: Centrala de Mediere a Fortei de Muncă (ZAV), Bonn.

2. Evaluarea pietei muncii

Angajarea lucrătorilor români din România în Republica Federală Germania se face luându-se în considerare interesele de pe piata muncii din ambele tări.

3. Conditii de muncă

Lucrătorii români nu pot fi angajati în Republica Federală Germania în conditii necorespunzătoare, ci numai în conditii comparabile cu cele ale lucrătorilor germani.

Referitor la timpul de muncă, sunt valabile dispozitiile legii timpului de muncă. Salariul nu poate fi mai mic decât salariul negociat prin contract sau - în lipsa unui astfel de contract - decât salariile uzuale la locul respectiv. În cazul muncii în acord, munca trebuie să fie astfel evaluată, încât un lucrător cu merite deosebite, la muncă prestată în conditii normale si activitate medie, să poată câstiga cu 20% peste salariul tarifar/oră al unui lucrător de acelasi nivel.

4. Asigurări sociale

Lucrătorii români au obligatia de a se asigura în sistemul de asigurări sociale german (asigurări sociale de boală, îngrijire, pensie, accident si somaj). Cu exceptia asigurării în caz de accident, pentru o perioadă de ocupare redusă se pot face exceptii de la obligativitatea asigurării. Art. 8 din Codul social, partea a IV-a (SGB IV) reglementează această exceptie (anexa nr. 2a).

Pentru a dovedi lipsa obligativitătii asigurării, lucrătorii trebuie să prezinte angajatorului chestionarul pentru constatarea obligativitătii de asigurare/exceptiei de la obligativitatea asigurării (anexa nr. 2b). Chestionarul este pus la dispozitie agentiilor de ocupare a fortei de muncă de către Agentia Federală a Muncii.

Dacă nu există asigurare medicală, angajatorul trebuie să încheie pentru lucrător, pe propria cheltuială, o asigurare privată similară în caz de boală. În caz contrar,

angajatorul este total răspunzător pentru riscul financiar în caz de boală.

5. Cazare

Angajatorii trebuie să pună la dispozitie lucrătorilor români locuinte corespunzătoare sau să se îngrijească pentru a le asigura o cazare corespunzătoare. Cazarea trebuie să respecte prevederile legale privind constructiile si protectia în caz de incendiu si să corespundă cerintelor minime de locuit mentionate în instructiunile referitoare la cazarea lucrătorilor străini (anexa nr. 3). Nu se admite cazarea în corturi sau în vagoane mobile. Avându-se în vedere activitatea lor itinerantă, cazarea în vagoane de dormit/locuinte mobile este admisă numai în cazul lucrătorilor din parcurile de distractii.

6. Conditii de sănătate

Lucrătorii trebuie să fie apti din punct de vedere medical pentru activitatea pe care urmează să o presteze.

Nu este prevăzut un control medical al solicitantului în România.

7. Excluderea activitătilor tip bar

Angajarea lucrătorilor români în cluburile de noapte si în baruri este exclusă de la procedura de mediere.

8. Excluderea de la procedura de mediere

Părtile se angajează să excludă de la procedura de mediere pe acei angajatori care nu respectă reglementările prevăzute la pct. 3-5 ale cap. I.

9. Colaborare

MMSSF si BA colaborează nemijlocit pentru derularea prezentei întelegeri si fac schimb de experientă în scopul“mbunătătirii si simplificării procedurii.

 

CAPITOLUL II

Proceduri de mediere

 

1. Solicitări nominale/nenominale (anonime)

Lucrătorii români pot fi solicitati de către angajatori din Republica Federală Germania, atât nominal, cât si nenominal (anonim).

Baza procedurii de solicitare o reprezintă formularele de “Acord de angajare/Contract de muncă EZ/AV“ (anexa nr. 4). Acestea sunt formulare tipizate în limba germană. Lucrătorul primeste o traducere corespunzătoare a acestora în limba română.

Baza procedurii de mediere pentru ajutor casnic o reprezintă formularele bilingve “Acord de angajare/Contract de muncă pentru menajere/ajutoare de casă în gospodării unde există necesitatea de îngrijire“ (anexa nr. 4a).

În cazul solicitărilor anonime, ZAV transmite MMSSF profilul locului de muncă pentru recrutarea solicitantilor. În cazul solicitărilor nominale se renuntă la verificarea aptitudinilor.

2. Interviuri în România

Medierea angajării lucrătorilor români poate să aibă loc în baza unei întelegeri prealabile între ZAV si MMSSF, MMSSF prezentând ZAV, în România, lucrătorii solicitati pentru mediere. La recrutarea în România a lucrătorilor români pot participa, dacă doresc, si reprezentanti ai angajatorilor germani.

3. Solicitări la cerere

Acordul de angajare/Contractul de muncă EZ/AV poate fi oferit si într-o formă deschisă în ceea ce priveste perioada de angajare, dacă tipul de angajare prevăzut (de exemplu: lucrări de recoltare care depind de evolutia vremii sau de coacerea fructelor) face necesară o solicitare din partea angajatorului. În aceste cazuri trebuie convenită durata totală de angajare.

Angajatorul si lucrătorul se înteleg asupra datei concrete de începere a activitătii.

4. Solicitări neautorizate în România

Medierea si angajarea lucrătorilor români în calitate de lucrători sezonieri, ajutor de lucrător în parcurile de distractii si ajutor casnic si recrutarea lor în România se pot face, în conformitate cu legislatia germană, doar de către BA. Solicitările nominale care se bazează pe recrutări neautorizate în România nu vor fi prelucrate.

5. Vize

Formularul de “Acord de angajare/Contract de muncă EZ/AV“ constituie baza pentru solicitarea si eliberarea vizei de către ambasada si consulatele Republicii Federale Germania în România. La medierea în regim de urgentă, ZAV informează ambasada/consulatele germane cu privire la medierile întreprinse.

6. Schimbarea locului de muncă după intrarea în Republica Federală Germania

În cazurile în care, după intrarea sa în Republica Federală Germania, lucrătorul român, din motive ce nu îi pot fi imputate, nu stabileste un raport de muncă sau acest raport încetează înainte de termen, unitătile specializate ale BA se vor strădui în vederea găsirii unui nou loc de muncă corespunzător.

7. Costuri

MMSSF si BA suportă cheltuielile administrative ce revin fiecărei părti.

BA se va strădui, în limita posibilitătilor, să apeleze la angajatorii germani pentru ca acestia să participe la cheltuielile de transport si de viză pentru lucrătorii din România.

8. Formulare

Cu exceptia prevederilor pct. 7 al cap. II, Acordurile de angajare/Contractele de muncă EZ/AV si chestionarele pentru constatarea obligativitătii/exceptiei de asigurare, inclusiv traducerile acestora, vor fi puse la dispozitie pe cheltuiala BA.

9. Adeverinta de muncă

BA va face demersuri pe lângă angajatori pentru ca lucrătorii români să obtină o adeverintă pentru munca depusă pe teritoriul Republicii Federale Germania (anexa nr. 5).

 

CAPITOLUL III

Dispozitii diverse

 

Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta întelegere.

Partea germană va informa partea română despre modificările aduse legislatiei germane care aduc atingere dispozitiilor prezentei întelegeri.

 

CAPITOLUL IV

Intrarea în vigoare/Denuntarea

 

Prezenta întelegere intră în vigoare la data la care partea română comunică îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare. La data intrării în vigoare a prezentei întelegeri, Întelegerea dintre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din România si Oficiul Federal al Muncii din Republica Federală Germania privind angajarea de lucrători români pentru o activitate cu durată

determinată în Republica Federală Germania, semnată la Bucuresti la 13 septembrie 1999, îsi încetează valabilitatea.

Prezenta întelegere poate fi denuntată de oricare dintre părti, în scris, cu cel putin 6 luni înainte de sfârsitul unui an calendaristic. În acest caz, denuntarea îsi produce efecte din prima zi a anului următor.

Prezenta întelegere a fost semnată la 11 februarie 2005 la Bucuresti si la 3 februarie 2005 la Nürnberg, în două exemplare originale, în limba română si în limba germană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România

Gheorghe Barbu,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei

Agentia Federală a Muncii din Republica Federală Germania

 Andreas Staible,

presedinte


*) Anexele nr. 1-5 se comunică Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale si principalele atributii

 

Art. 1. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de sinteză pentru asigurarea si coordonarea aplicării strategiei si politicilor Guvernului în domeniile:

a) muncii;

b) solidaritătii sociale;

c) protectiei sociale;

d) familiei.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei are sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1.

Art. 3. - În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul muncii, protectiei si solidaritătii sociale si familiei;

b) de reglementare si sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate;

d) de autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane;

e) de administrare a bunurilor si de gestionare a bugetelor si fondurilor alocate;

f) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

g) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare si respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate si al functionării institutiilor care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa, precum si exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atributiilor prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate, potrivit legii, conducătorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, respectiv al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 4. - În exercitarea functiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei îndeplineste următoarele atributii principale:

A. În domeniul politicilor sociale:

a) identifică, în colaborare cu ministerele si organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, efectele sociale ale politicilor publice aflate în derulare;

b) efectuează studii si analize asupra impactului social al schimbărilor intervenite în plan legislativ, al deciziilor si măsurilor de politică socială si economică;

c) evaluează si analizează calitatea proceselor sociale importante induse în societate prin aplicarea politicilor publice;

d) fundamentează pe baza unor indicatori specifici măsurile de protectie socială.

B. În domeniul afacerilor europene si relatiilor externe:

a) elaborează si fundamentează documentele anuale ce reflectă pozitia României în domeniul muncii si politicii sociale în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană;

b) cooperează cu compartimentele de integrare europeană din celelalte institutii pentru realizarea activitătilor de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană si fundamentează pozitia ministerului în cadrul Comitetului interministerial pentru integrare europeană;

c) asigură pentru domeniul muncii si politicii sociale elaborarea documentelor de pozitie oficiale pentru procesul de pregătire a aderării si pentru participarea la comitetele si subcomitetele pentru aplicarea Acordului de asociere România - Uniunea Europeană;

d) monitorizează adoptarea si punerea în aplicare a legislatiei nationale armonizate cu legislatia comunitară în domeniile proprii de activitate;

e) contribuie la initierea si formularea de propuneri în domeniul său de activitate privind orientările de bază referitoare la ansamblul actiunilor care vizează procesul de integrare europeană a României;

f) derulează programe si proiecte destinate sprijinirii initiativelor guvernamentale privind dezvoltarea parteneriatului social finantat de Uniunea Europeană sau din alte surse;

g) coordonează participarea la programele de asistentă financiară acordate de Uniunea Europeană în domeniul politicii sociale si ocupării fortei de muncă;

h) îndeplineste, potrivit legii, atributiile pentru perfectionarea activitătii unitătilor de implementare a programelor PHARE din domeniul de competentă al ministerului;

i) asigură managementul, gestionarea si implementarea asistentei financiare alocate Programului operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane;

j) asigură presedintia, secretariatul si organizarea reuniunilor subcomitetului de coordonare “Dezvoltarea resurselor umane si servicii sociale“, aferent subprogramului PHARE “Coeziune economică si socială“;

k) coordonează elaborarea rapoartelor la conventiile adoptate sub egida Organizatiei Internationale a Muncii, ratificate de România;

l) examinează prevederile instrumentelor juridice elaborate sub egida Consiliului Europei din punct de vedere al concordantei cu dreptul intern, în vederea ratificării acestora, si coordonează elaborarea rapoartelor periodice privind îndeplinirea prevederilor instrumentelor ratificate;

m) pregăteste, elaborează, negociază si urmăreste încheierea si ratificarea instrumentelor juridice bilaterale în toate domeniile de activitate ale ministerului;

n) reprezintă România, în conditiile legii, la organismele internationale din domeniul său de activitate.

C. În domeniul protectiei cetătenilor români care lucrează în străinătate:

a) promovează, în colaborare cu celelalte institutii competente, măsuri de asigurare si protejare a drepturilor si libertătilor cetătenilor români care lucrează în străinătate, precum si de prevenire a abuzurilor de orice fel la adresa acestora;

b) asigură consiliere în litigii si conflicte de muncă, în scopul respectării drepturilor cetătenilor români care lucrează în străinătate, potrivit legislatiei aplicabile în statul respectiv;

c) acordă sprijin, pe lângă autoritătile competente, în vederea rezolvării problemelor de muncă si sociale cu care se confruntă românii care lucrează în străinătate;

d) realizează evidenta migratiei în scop de muncă si monitorizează, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, aplicarea acordurilor, conventiilor si întelegerilor încheiate de Guvernul României si guvernele altor state, precum si a tratatelor internationale încheiate în numele României în domeniul de competentă al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

e) realizează campanii de publicitate, actiuni de informare si constientizare privind riscul muncii ilegale si al lipsei asigurărilor sociale, organizează seminarii si conferinte pe această temă;

f) pregăteste conditiile pentru integrarea în Uniunea Europeană si pentru accesul, după aderare, al cetătenilor români pe piata fortei de muncă a Uniunii Europene, sens în care realizează studii, analize, informări în acest domeniu;

g) propune modificarea si, după caz, completarea legislatiei nationale în domeniul protectiei cetătenilor români care lucrează în străinătate si al instaurării unui climat de corectitudine în acest domeniu;

h) coordonează si controlează activitatea de punere în aplicare a acordurilor în domeniul schimbului fortei de muncă si al obtinerii de contracte de muncă în străinătate de către cetătenii români;

i) prestează servicii gratuite de informare, orientare si documentare în domeniul muncii si solidaritătii sociale, pentru investitorii străini si autohtoni.

D. În domeniul asistentei sociale si politicilor familiale:

a) elaborează politica de asistentă socială;

b) elaborează politici si strategii în domeniul incluziunii sociale;

c) stabileste strategia natională prin care promovează drepturile familiei, copilului, persoanei singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap si ale oricăror persoane aflate în nevoie;

d) coordonează si controlează functionarea sistemului national de asistentă socială;

e) elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice si reglementări privitoare la functionarea sistemului de asistentă socială;

f) elaborează, implementează si evaluează programele nationale de asistentă socială;

g) îndrumă si controlează activitatea institutiilor de asistentă socială publice si private în ceea ce priveste aplicarea măsurilor de asistentă socială;

h) îndrumă si controlează activitatea asociatiilor si fundatiilor care derulează programe de asistentă socială, în vederea respectării drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare;

i) asigură îndrumarea metodologică, coordonează si controlează activitatea căminelor pentru persoane vârstnice, împreună cu autoritătile administratiei publice locale;

j) asigură îndrumarea metodologică, coordonează si controlează activitatea institutiilor de asistentă socială care asigură protectie, găzduire, îngrijire si consiliere pentru victimele violentei în familie;

k) elaborează si fundamentează strategia si programele în domeniul îngrijirii si consilierii pentru victimele violentei în familie;

l) colaborează cu alte ministere si institutii la elaborarea si implementarea programelor de planificare si educatie familială;

m) realizează programe în parteneriat cu organisme si institutii internationale în domeniul asistentei sociale;

n) finantează programele nationale de asistentă socială;

o) administrează si gestionează fondurile alocate, conform legii, pentru asistentă socială;

p) implementează proiectele finantate din fondurile de preaderare destinate sectorului de asistentă socială;

q) acordă subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică din domeniul de activitate al ministerului, în conditiile prevăzute de lege;

r) propune acordarea statutului de utilitate publică asociatiilor si fundatiilor din domeniul său de activitate, în conditiile prevăzute de lege;

s) elaborează si propune indicatori din domeniul asistentei sociale.

E. În domeniul fortei de muncă:

a) elaborează politica în domeniul ocupării fortei de muncă si formării profesionale continue;

b) elaborează strategii si planuri în domeniul ocupării fortei de muncă si formării profesionale continue;

c) elaborează, actualizează si monitorizează Strategia natională pentru ocuparea fortei de muncă 2004-2010;

d) elaborează, actualizează si monitorizează Strategia pentru formare profesională continuă 2005-2010;

e) exercită controlul asupra modului în care este organizată si se desfăsoară formarea profesională continuă;

f) exercită controlul asupra modului în care este organizată si se desfăsoară ucenicia la locul de muncă;

g) elaborează proiecte de acte normative, norme metodologice si reglementări în domeniul ocupării fortei de muncă, formării profesionale si privind încadrarea în muncă a străinilor;

h) colaborează cu alte ministere si institutii la elaborarea actelor normative, strategiilor, programelor si planurilor nationale cu relevantă pentru piata muncii;

i) colaborează cu alte ministere si institutii la elaborarea Cadrului national al calificărilor din România;

j) coordonează elaborarea, implementarea si monitorizarea Planului national de actiune pentru ocuparea fortei de muncă;

k) coordonează procesul de monitorizare si evaluare a progreselor înregistrate în legătură cu angajamentele asumate prin Documentul comun de evaluare a prioritătilor politicii de ocupare;

l) propune si implementează proiecte finantate din fondurile de preaderare sau din alte surse, precum si proiecte de colaborare bilaterală în domeniile ocupării fortei de muncă si formării profesionale;

m) participă la Programul comunitar “Măsuri de stimulare a ocupării“;

n) avizează procedurile elaborate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora;

o) aprobă anual Programul national de ocupare a fortei de muncă si Planul national de formare profesională, propuse de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, si exercită controlul asupra realizării acestora;

p) stabileste indicatorii de performantă si nivelul acestora, în baza cărora se încheie, anual, contractul-angajament cu Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

q) actualizează manualul Clasificarea ocupatiilor din România, conform Procedurii de actualizare, la propunerile diferitilor utilizatori;

r) actualizează, împreună cu alte ministere si institutii de specialitate, Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare;

s) coordonează activitatea si asigură secretariatul tehnic al Comisiei Nationale de Promovare a Ocupării Fortei de Muncă.

F. În domeniul parteneriatului social:

a) pregăteste, elaborează, negociază si urmăreste încheierea întelegerilor cu partenerii sociali în domeniul de activitate al ministerului;

b) avizează si controlează conformitatea reprezentativitătii partenerilor sociali cu prevederile legale în vigoare;

c) constituie si gestionează baza de date si registrele de evidentă privind organizatiile patronale, sindicale si alte organizatii ale societătii civile;

d) elaborează criteriile si formele activitătii de mediere a conflictelor de muncă si reglementează formarea mediatorilor în domeniul de activitate al ministerului;

e) initiază, coordonează si urmăreste realizarea programelor de dezvoltare a parteneriatului social în colaborare cu administratia publică centrală si locală, cu patronatele, sindicatele si cu alte structuri ale societătii civile organizate, precum si cu organisme si institutii internationale din domeniul de activitate al ministerului;

f) asigură consultarea permanentă a partenerilor sociali asupra initiativelor legislative din sfera sa de activitate;

g) coordonează metodologic activitatea de dialog social desfăsurată la nivelul administratiei publice centrale si locale;

h) analizează si avizează actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale în domeniul parteneriatului social;

i) asigură legătura cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, cu sindicatele, patronatele si cu alti parteneri ai societătii civile în problemele specifice activitătii ministerului.

G. În domeniul veniturilor salariale:

a) elaborează propuneri privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul bugetar, colaborează cu Agentia Natională a Functionarilor Publici privind sistemul de salarizare pentru functionarii publici si realizează controlul aplicării legislatiei din acest domeniu;

b) propune strategii cu privire la salarizarea în regii autonome, companii si societăti nationale si în societăti comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

c) elaborează sistemul de ajustare a salariilor în raport cu evolutia preturilor de consum;

d) elaborează metodologia de calcul al nivelului salariului de bază minim brut garantat, în plată, fundamentat pe indicatori socioeconomici minimali, ca instrument de protectie a angajatilor;

e) îndeplineste atributiile prevăzute de lege privind constatarea si aplicarea sanctiunilor în institutiile publice finantate integral din venituri proprii;

f) colaborează cu partenerii sociali si acordă asistentă de specialitate în domeniul veniturilor salariale;

g) monitorizează, potrivit acordurilor încheiate cu organismele financiare internationale, evolutia Programului national de ocupare a fortei de muncă si a fondului de salarii la agentii economici;

h) analizează si avizează actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale privind cheltuielile de personal în sectorul regiilor autonome, companiilor si societătilor nationale, precum si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

H. În domeniul asigurărilor sociale si legilor speciale:

a) elaborează politici si programe, în colaborare cu alte ministere si organe ale administratiei publice centrale, în domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale;

b) exercită controlul asupra implementării politicilor si programelor de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

c) elaborează metodologia de aplicare a prevederilor legale din domeniul stabilirii drepturilor de pensii, altor drepturi de asigurări sociale si a drepturilor acordate prin legi speciale, la propunerea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

d) desfăsoară activităti privind notificarea si raportarea către Consiliul Concurentei a ajutoarelor de stat legiferate si acordate de Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

e) elaborează legislatia pentru crearea cadrului institutional necesar implementării si functionării sistemului de pensii administrate privat.

I. În domeniul legislatiei muncii:

a) elaborează politici, programe si proiecte de acte normative în domeniul relatiilor de muncă si urmăreste aplicarea acestora;

b) elaborează proiecte de acte normative referitoare la raporturile de muncă, la contractele colective de muncă, la timpul de muncă si odihnă, la disciplina muncii, răspunderea patrimonială, jurisdictia muncii si la documentele de dovedire a vechimii în muncă;

c) elaborează si coordonează activitatea de sistematizare, simplificare si îmbunătătire a legislatiei muncii, din domeniul său de activitate;

d) efectuează studii, analize si documentări privind oportunitatea initierii sau modificării unor acte normative privind legislatia muncii;

e) coordonează si asigură aplicarea unitară a prevederilor din domeniul legislatiei muncii;

f) asigură aplicarea legislatiei privind contractele colective de muncă si conflictele de interese;

g) avizează, în vederea înregistrării, asociatiile si fundatiile din domeniul său de activitate;

h) asigură reprezentarea în fata instantelor de judecată în problemele din domeniul de activitate al ministerului;

i) solutionează în termenul legal contestatiile formulate de societătile comerciale ale căror cereri de autorizare ca agent de muncă temporar au fost respinse de directiile de muncă, solidaritate socială si familie teritoriale.

J. În domeniul managementului resurselor umane:

a) coordonează metodologic, prin compartimentul de specialitate, activitatea de resurse umane din institutiile subordonate, în coordonare si aflate sub autoritatea sa;

b) asigură, prin compartimentul de specialitate, recrutarea, selectarea, promovarea, în conditiile legii, după criteriul competentei si fără nici o discriminare, a functionarilor publici, a personalului contractual, procesul de evaluare a performantelor profesionale ale acestora, precum si alte atributii ce îi revin din actele normative în vigoare;

c) asigură, în conditiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu si din institutiile aflate în subordine;

d) analizează si avizează actele normative elaborate de ministere si de alte organe centrale privind aplicarea prevederilor legale în ceea ce priveste personalul si structurile organizatorice ale acestora.

K. În domeniul economico-financiar si de investitii:

a) fundamentează si promovează proiectele de bugete care se administrează de către aparatul propriu sau de către institutiile aflate sub autoritatea sa, respectiv bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul de stat, pentru capitolele bugetare din care se realizează finantarea prestatiilor de protectie socială si functionarea aparatului propriu si institutiilor subordonate, intrările de credite externe, fondurile externe nerambursabile si monitorizează executia bugetară;

b) elaborează proiectul bugetului anual pentru activitatea proprie si a institutiilor subordonate;

c) elaborează programele de investitii anuale si multianuale;

d) analizează si avizează proiectele de acte normative initiate de ministere si de alte autorităti ale administratiei publice centrale, potrivit legii;

e) organizează controlul financiar preventiv la nivelul ministerului si avizează organizarea acestuia la nivelul institutiilor subordonate, potrivit legii;

f) monitorizează executia bugetară si ia măsuri operative pentru asigurarea plătii tuturor drepturilor de protectie socială, în limita fondurilor aprobate;

g) fundamentează, pe baza evolutiei indicatorilor specifici, initierea măsurilor de protectie socială pentru prestatiile existente sau propune, după caz, acordarea de noi prestatii;

h) propune sustinerea financiară pentru actele normative initiate, cu impact la nivelul prestatiilor de protectie socială;

i) coordonează activitătile de implementare a proiectelor cu finantare externă pentru toate domeniile de activitate ale ministerului si administrează fondurile provenind din intrări de credite externe si fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte.

L. În domeniul securitătii si sănătătii în muncă:

a) elaborează politici, programe si proiecte de acte normative, precum si metodologii si norme privind securitatea si sănătatea în muncă;

b) avizează propuneri de acte normative elaborate de alte institutii cu implicatii în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

c) coordonează activitatea de sistematizare, simplificare si îmbunătătire a legislatiei din domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

d) elaborează programe privind actiuni de interes national în domeniul securitătii si sănătătii în muncă;

e) recunoaste si desemnează organismele de evaluare a conformitătii sau de inspectie si laboratoarele de încercări pentru: masini industriale, echipamente individuale de protectie, echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive si explozivi de uz civil; publică si actualizează lista acestora si supraveghează activitatea acestora;

f) elaborează si avizează proiecte de acte normative, metodologii sau proceduri pentru implementarea sistemului privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale;

g) elaborează politici si strategii în domeniul de asigurare si prevenire a accidentelor de muncă si a bolilor profesionale;

h) avizează lucrări de cercetare din domeniul securitătii si sănătătii în muncă si analizează temele, programele si proiectele de cercetare stiintifică elaborate de institute de profil, prezentând concluziile Consiliului Tehnico-Economic;

i) abilitează persoanele juridice si fizice pentru a presta servicii în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.

M. Alte domenii de activitate:

a) îndeplineste activităti de audit public intern, potrivit legii;

b) editează buletine informative din domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea si difuzarea buletinelor informative vor fi suportate din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

c) solutionează, în conformitate cu prevederile legale, plângerile, contestatiile si petitiile persoanelor fizice si juridice;

d) elaborează, implementează si dezvoltă sistemul informatic în domeniul muncii si solidaritătii sociale;

e) exercită controlul asupra activitătilor desfăsurate de institutiile subordonate, în coordonare sau aflate sub autoritatea sa.

Art. 5. - Ministerul Muncii, Solidarităti Sociale si Familiei îndeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite acestuia prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 6. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte autorităti publice si cu organisme guvernamentale si neguvernamentale.

Art. 7. - Ministerele, celelalte autorităti ale administratiei publice, institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia de a pune la dispozitie Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, la cererea acestuia, documentele, datele si informatiile necesare pentru realizarea atributiilor sale.

 

CAPITOLUL II

Conducerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

Art. 8. - Conducerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se exercită de către ministru.

Art. 9. - Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei propune si numeste, după caz, reprezentantii Guvernului în toate structurile nationale tripartite, conform legii.

Art. 10. - (1) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei deleagă atributiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonator principal de credite al bugetului asigurărilor pentru somaj conducătorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si pentru ordonator principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat conducătorului executiv al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(2) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.

Art. 11. - Presedintele Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă sunt secretari de stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 12. - (1) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă functionează sub autoritatea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap si Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului functionează în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 13. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei monitorizează aplicarea unitară a dispozitiilor legale în domeniile sale de activitate, în unitătile din sectorul public, mixt si privat.

Art. 14. - (1) În exercitarea atributiilor prevăzute de lege, ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei reprezintă ministerul în raporturile cu autoritătile administratiei publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organisme din tară si din străinătate.

(2) Prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de  conducere din compartimentele de specialitate ale ministerului.

Art. 15. - (1) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(3) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul din aparatul propriu al ministerului.

Art. 16. - În exercitarea atributiilor sale, ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite ordine, norme si instructiuni.

Art. 17. - Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu si pentru unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind stimularea personalului.

Art. 18. - (1) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 6 secretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Functiile de ministru si de secretar de stat sunt functii de demnitate publică, potrivit legii.

(3) Secretarii de stat exercită si alte atributii delegate prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 19. - (1) Secretarul general este înalt functionar public, numit în conditiile legii, si îndeplineste atributiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Secretarul general coordonează activitătile stabilite potrivit structurii organizatorice a ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, îndeplinind si alte atributii care îi sunt delegate de ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si actionând pentru ducerea la îndeplinire a ordinelor si măsurilor stabilite de acesta.

 

CAPITOLUL III

Organizarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale

si Familiei

 

Art. 20. - Structura organizatorică a Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 21. - (1) În conditiile legii si în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se pot organiza unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate din împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(3) Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei numeste personalul UMP, în conditiile legii, si stabileste competentele directorului de proiect.

Art. 22. - (1) În cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei functionează Departamentul pentru muncă în străinătate, condus de un secretar de stat.

(2) Secretarul de stat coordonator al Departamentului pentru muncă în străinătate are în subordine Directia protectia drepturilor cetătenilor români care lucrează în străinătate, Directia evidentă si monitorizare, Corpul atasatilor pe probleme de muncă si sociale, precum si Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă.

(3) Prin decizie a primului-ministru se înfiintează Grupul de lucru interministerial, la nivel de secretar de stat si de conducători de institutii implicate în gestionarea migratiei, care realizează integrarea activitătilor diverselor structuri ale statului în a căror competentă se află rezolvarea problemelor specifice cu care se confruntă cetătenii români care lucrează în străinătate. Grupul de lucru interministerial va fi coordonat de secretarul de stat coordonator al Departamentului pentru muncă în străinătate.

Art. 23. - În cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 20, prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, se pot organiza servicii, birouri si compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.

Art. 24. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei este de 408, posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică se stabileste prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

Art. 25. - (1) În structura Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei functionează la nivel de directie generală Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.

(2) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane îndeplineste atributiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane deleagă atributii către organismele intermediare desemnate conform legii pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.

(4) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane îndeplineste atributiile de coordonare a asistentei de preaderare în domeniul de competentă al ministerului.

(5) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane îndeplineste atributiile de autoritate de implementare pentru componenta “Dezvoltarea resurselor umane“ a Subprogramului PHARE 2003 “Coeziune economică si socială“ si de agentie de implementare pentru componenta “Dezvoltarea resurselor umane“ a Subprogramului PHARE 2004-2006 “Coeziune economică si socială“.

(6) Ca urmare a atributiilor ce-i revin în calitate de agentie de implementare pentru componenta “Dezvoltarea resurselor umane“ a Subprogramului PHARE 2004-2006 “Coeziune economică si socială“, prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei se constituie următoarele unităti la nivel de compartimente:

a) Unitatea pentru verificare tehnică si conformitate, în subordinea directă a secretarului de stat coordonator pentru afaceri europene si relatii externe;

b) Unitatea de control financiar “Dezvoltarea resurselor umane“, în subordinea directă a secretarului de stat coordonator pentru afaceri europene si relatii externe;

c) Unitatea de monitorizare si managementul sistemului informatic, în cadrul Autoritătii de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane;

d) Unitatea de audit PHARE “Dezvoltarea resurselor umane“, în cadrul Directiei audit intern si control;

e) Unitatea de plăti PHARE “Dezvoltarea resurselor umane“, în cadrul Directiei generale economice si financiare.

(7) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane functionează cu un număr total de 40 de posturi în anul 2005.

Art. 26. - (1) În cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei functionează Corpul atasatilor pe probleme de muncă si sociale, care asigură reprezentarea ministerului în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si la alte reprezentante ale României în străinătate. Corpul atasatilor pe probleme de muncă si sociale este subordonat secretarului de stat coordonator al Departamentului pentru muncă în străinătate.

(2) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, dintre specialistii săi sau ai institutiilor din subordinea ori de sub autoritatea sa reprezentanti cu atributii în domeniul relatiilor pe probleme de muncă si sociale, denumiti în continuare atasati pe probleme de muncă si sociale, în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si altor reprezentante ale României în străinătate.

(3) Personalul desemnat potrivit alin. (2) are următoarele atributii:

a) sustinerea si protejarea intereselor lucrătorilor români în străinătate;

b) promovarea si respectarea drepturilor lucrătorilor români aflati în străinătate, în conformitate cu legile si normele internationale, cu valorile drepturilor omului, libertătii si democratiei;

c) combaterea muncii ilegale a cetătenilor români în străinătate;

d) activarea pietei fortei de muncă din tara unde functionează către solicitanti din România;

e) asigurarea legăturii permanente dintre lucrătorii români din străinătate si institutiile si structurile Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România;

f) evidentierea activitătii de reprezentare a intereselor Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei si a lucrătorilor români desfăsurată de atasati, care se va face de către biroul cu astfel de atributii ce va functiona în cadrul Corpului atasatilor pe probleme de muncă si sociale.

(4) Personalul prevăzut la alin. (2) îsi desfăsoară activitatea în subordinea secretarului de stat care coordonează Corpul atasatilor pe probleme de muncă si sociale. Acesta este supus autoritătii sefului misiunii diplomatice, fiind învestit însă cu reprezentarea intereselor în domeniu ale Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(5) Personalului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei trimis pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare si alte reprezentante ale României în străinătate, cu atributii în domeniul relatiilor pe probleme de muncă si sociale, îi sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate. Pentru acest interval si când se întorc în tară fac parte din personalul contractual supus legislatiei în domeniu sau, după caz, au raporturi de serviciu. Un atasat pe probleme de muncă si sociale care este trimis în misiune în străinătate va desfăsura o activitate de 4 ani în cadrul misiunii diplomatice si un an în cadrul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei sau al institutiilor subordonate, cu atributii în domeniu.

Art. 27. - Cheltuielile aferente functionării Corpului atasatilor pe probleme de muncă si sociale se asigură din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

Art. 28. - (1) Atributiile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului se stabilesc prin fisa postului, potrivit legii.

Art. 29. - (1) Institutiile care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Conducătorii institutiilor publice din subordinea sau aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se numesc si se eliberează din functie de către ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, după caz, cu respectarea conditiilor legale. Secretarul de stat si subsecretarul de stat ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, presedintele si vicepresedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap sunt numiti în si eliberati din functie prin decizie a primului-ministru.

(3) Înfiintarea sau desfiintarea institutiilor subordonate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei se face în conditiile legii.

(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile institutiilor care functionează în subordinea sau în coordonarea ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, după caz, cu respectarea conditiilor legale.

(5) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică si statele de functii pentru institutiile prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei, după caz.

(6) Atributiile, sarcinile si răspunderile, organizarea si functionarea, numărul de posturi si repartizarea acestora, precum si statele de functii ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si ale Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc si se aprobă în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 30. - (1) Numărul de autoturisme si consumul lunar de carburanti pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei sunt cele prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru institutiile din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 31. - (1) Prefecturile împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii institutiilor din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) În localitătile în care institutiile din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei nu dispun de spatii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste institutii prin asigurarea, în conditiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

Art. 32. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 33. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 5 mai 2005.

Nr. 412.

 

ANEXA Nr. 11)

 

Pagina 1

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTIILE

care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

A. În subordine:

I. Institutii publice cu personalitate juridică, cu finantare de la bugetul de stat:

1. Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap (215 posturi)*)

2. Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului (88 de posturi)

3. Agentia Natională pentru Protectia Familiei (58 de posturi), din care:

a) aparat propriu - 40 de posturi;

b) Centrul de Informare si Consultantă pentru Familie - 9 posturi;

c) Centrul-Pilot de Asistentă si Protectie a Victimelor Violentei în Familie - 9 posturi.

4. Agentia Natională pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati (30 de posturi)**)

5. Directii de muncă, solidaritate socială si familie judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate

6. Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă

II. Institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat:

- Inspectia Muncii, din care:

a) aparat propriu - 239 de posturi;

b) inspectoratele teritoriale de muncă - servicii publice descentralizate - 3.966 de posturi***).

III. Unitate cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii: - Revista “Obiectiv“.

B. În coordonare:

- institute nationale de cercetare:

1. Institutul National de Cercetare Stiintifică în domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucuresti

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. “Alexandru Darabont“ - Bucuresti.

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi pentru institutiile publice prevăzute la lit. A pct. I pozitiile 5 si 6 este de 1.497, posturi finantate de la bugetul de stat.


*) În anul 2005 functionează cu un număr de 212 posturi.

**) În anul 2005 functionează cu un număr de 23 de posturi.

***) Sunt incluse 500 de posturi, functii contractuale, utilizate temporar pe o perioadă de maximum 18 luni.

Începând cu anul 2005 sunt incluse până la 300 de posturi, functii contractuale, necesare pentru realizarea unor atributii ale Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în cadrul activitătii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, ale căror cheltuieli de personal se finantează din bugetul Inspectiei Muncii.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru institutiile din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-96)“, indicativ P 133-04

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 12 din 30 septembrie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 5 si Procesul-verbal de avizare nr. 25 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Normativ pentru proiectarea cosurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-96)“, indicativ P 133-04, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti - UTCB, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică de la data intrării în vigoare a Codului de proiectare seismică P 100-04.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 65/N/1997 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea cosurilor industriale din beton armat monolit“, indicativ P 133-96, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 9/1998, precum si orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Bucuresti, 15 februarie 2005.

Nr. 178.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, Sos. Panduri nr. 1.