MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 433         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 mai 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE

 

342. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăsurarea activitătii Inspectiei de stat pentru controlul ameliorării si reproductiei în zootehnie si a modelului legitimatiilor speciale pentru specialistii din reteaua de ameliorare si reproductie în zootehnie

 

467. – Ordin al ministrului sănătătii privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăsurarea activitătii Inspectiei de stat pentru controlul ameliorării si reproductiei în zootehnie si a modelului legitimatiilor speciale pentru specialistii din reteaua de ameliorare si reproductie în zootehnie

 

Văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie nr. 732 din 11 aprilie 2005,

în baza prevederilor Legii zootehniei nr. 72/2002 si ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activitătii de coordonare si dezvoltare a patrimoniului genetic national în zootehnie,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele tehnice pentru desfăsurarea activitătii Inspectiei de stat pentru controlul ameliorării si reproductiei în zootehnie si modelul legitimatiilor speciale si al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele zootehnice, pentru specialistii din reteaua de ameliorare si reproductie în zootehnie, prevăzute în anexele nr. 1–3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 9 mai 2005.

Nr. 342.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME TEHNICE

pentru desfăsurarea activitătii Inspectiei de stat pentru controlul ameliorării si reproductiei în zootehnie

 

În temeiul Legii zootehniei nr. 72/2002 si al Hotărârii Guvernului nr. 1.223/1996, Inspectia de stat pentru controlul ameliorării si reproductiei în zootehnie, denumită în continuare Inspectia de stat, functionează în subordinea directă a directorului general al Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie, într-un sistem unitar, valabil pentru toate unitătile private si de stat care practică cresterea, reproductia si ameliorarea animalelor, conform prevederilor prezentelor norme tehnice.

Art. 1. – (1) Inspectia de stat face parte integrantă din Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie (A.N.A.R.Z.) si are în structura sa următoarele compartimente functionale:

– Inspectia de stat pentru controlul fermelor si nucleelor de elită;

– Inspectia de stat pentru controlul activitătilor de ameliorare genetică;

– Inspectia de stat pentru controlul activitătilor de reproductie;

– Compartimentul tehnic pentru avizarea autorizatiilor zootehnice privind înfiintarea de exploatatii zootehnice, importuri si exporturi de material biologic de reproductie.

De asemenea, din organigrama A.N.A.R.Z. în cadrul Inspectiei de stat mai functionează centrele zonale, cu corespondent pe profil din organigrama centrală (ferme de elită, ameliorare genetică, reproductie).

(2) Activitătile specifice Inspectiei de stat pot fi desfăsurate de persoane abilitate (conform art. 17 din prezentele norme tehnice), detinătoare de legitimatie de inspector de stat, care desfăsoară activităti în domeniile reproductie, ameliorare, protectie si conservarea patrimoniului genetic din zootehnie, precum si în domeniul administrării si monitorizării cotelor de lapte.

Art. 2. – Inspectia de stat din cadrul A.N.A.R.Z. avizează si controlează activitătile din domeniile reproductie, ameliorare si conservare a patrimoniului genetic din zootehnie si importul-exportul de material biologic de reproductie, în conformitate cu art. 7 si 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 si cu Legea zootehniei nr. 72/2002, si reprezintă organul abilitat de stat în acest domeniu pentru a lua măsuri în vederea rezolvării unor deficiente constatate în activitătile enuntate anterior si pentru a-i sanctiona pe cei care se fac vinovati de încălcarea normelor zootehnice prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 3. – Inspectia de stat exercită controlul de stat în ameliorare, reproductie, conservarea si protejarea patrimoniului în zootehnie si administrarea cotelor de lapte astfel:

1. aplică si respectă prevederile legislatiei în vigoare si normele emise de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si de A.N.A.R.Z. pe teritoriul tării si rezolvă sesizările si reclamatiile în domeniu;

2. controlează circulatia materialului biologic de reproductie pe teritoriul tării si modul cum se respectă normele tehnice si metodologice elaborate de A.N.A.R.Z. pentru producerea materialului seminal congelat, a embrionilor, ouălor de incubatie, precum si a hibrizilor comerciali;

3. controlează aplicarea normelor tehnice privind producerea si comercializarea ouălor pentru incubatie si a puilor de fermă, luând toate măsurile necesare în ceea ce priveste impunerea de penalităti pentru orice încălcare a acestora; retrage numărul de identificare acordat statiilor de incubatie care nu respectă prevederile normelor tehnice privind producerea si comercializarea ouălor pentru incubatie si a puilor de fermă;

4. controlează si avizează iesirile din efective ale animalelor de reproductie de înaltă valoare genetică în registrele genealogice ale raselor;

5. controlează respectarea normelor zootehnice de atestare a reproducătorilor, elaborate de compartimentele de profil ale A.N.A.R.Z.

6. controlează respectarea normelor tehnice de producere si utilizare a materialului seminal brut, refrigerat, congelat, elaborate de Laboratorul metodologic pentru controlul calitătii materialului seminal al A.N.A.R.Z., în corelatie cu consumul specific planificat pentru o gestatie;

7. instruieste comisiile de bonitare, clasare si autorizare a reproducătorilor masculi utilizati la montă naturală si controlează modul cum este organizată monta naturală dirijată, acolo unde este cazul, privind asigurarea cu reproducători valorosi autorizati de către unitătile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene, respectarea încărcăturii de femele pe reproducători, precum si modul de întretinere, furajare si utilizare a reproducătorilor masculi la montă naturală, în vederea obtinerii unei natalităti corespunzătoare fiecărei specii;

8. controlează activitatea de crestere, reproductie si gradul de ameliorare a cabalinelor de rasă din hergheliile de stat si particulare, participă la clasarea si ierarhizarea cabalinelor de rasă, verifică corectitudinea datelor înscrise în cărtile de rasă si autorizează armăsarii pepinieri din herghelii si de montă publică în scopul îmbunătătirii genetice a populatiilor de cabaline si al conservării patrimoniului genetic cabalin;

9. controlează, în colaborare tehnică cu Directia generală pentru ameliorare genetică în zootehnie din cadrul A.N.A.R.Z., modul în care se desfăsoară activitătile de reproductie si derularea programelor de ameliorare în fermele de elită si propune anual excluderea celor care nu respectă prevederile programului de ameliorare si introducerea altora, care corespund cerintelor privind regulamentul de functionare, încurajând astfel concurenta dintre producătorii de material de reproductie valoros din punct de vedere genetic;

10. execută aprecierea conformatiei corporale prin descrierea liniară a caracterelor de exterior la candidatele mame de tauri (CMT), precum si la fiicele taurilor introdusi în testare după descendenti în primele 100 de zile de la fătare si instruieste bonitorii pe rase din cadrul unitătilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene si al asociatiilor de crescători de animale;

11. execută nominalizarea împerecherilor la speciile de interes zootehnic, pentru asigurarea progresului genetic;

12. avizează si controlează, în colaborare tehnică cu centrele zonale, importurile si exporturile de material biologic de reproductie, material seminal congelat, ouă de incubatie, embrioni congelati si animale vii, aprobate de conducerea A.N.A.R.Z.;

13. execută evaluarea profesională a operatorilor de însământări artificiale si a controlorilor care efectuează controlul oficial al productiei.

Art. 4. – Persoanele abilitate pentru controlul ameliorării si reproductiei în zootehnie, detinătoare de legitimatie de inspector de stat, actionează în toate sectoarele si domeniile cresterii animalelor, precum si în regimul de circulatie a acestora si colaborează cu organizatiile de specialitate în domeniu, acolo unde situatia o impune.

Art. 5. – Inspectorii de stat care au asemenea atributii la nivel judetean au acces liber în toate exploatatiile zootehnice, localitătile si gospodăriile detinătoare de animale sau care comercializează animale de reproductie.

În cazul unitătilor zootehnice apartinând Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne sau altor unităti speciale, accesul se face în conditiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin A.N.A.R.Z. si respectivele ministere.

Art. 6. – Inspectia de stat constată si sanctionează contraventiile la normele zootehnice privind cresterea, exploatarea, reproductia si ameliorarea animalelor în cuantumul valoric al amenzilor prevăzute în art. 42 din Legea zootehniei nr. 72/2002, iar în caz de infractiuni, la propunerea directorului general al A.N.A.R.Z., sesizează organele de stat abilitate pentru cercetare penală.

Inspectorii de stat pot dispune retinerea sub sechestru a animalelor de reproductie destinate ameliorării genetice, suspecte de identitate dubioasă sau falsă, supuse intentiei de comercializare, până la clarificarea situatiei.

Costurile privind furajarea, întretinerea si chiria pentru perioada sechestrului sunt suportate de către cei care se fac vinovati.

Art. 7. – Inspectorii de stat efectuează supracontroale în unitătile cuprinse în controlul oficial al performantelor zootehnice, pentru verificarea prin sondaj a datelor înscrise în documentele oficiale ale unitătilor pentru ameliorare si reproductie în zootehnie judetene sau ale altor organizatii abilitate în efectuarea controlului oficial al productiilor, ale Societătii Comerciale “SEMTEST“ – S.A., precum si în alte centre de producere, prelucrare, stocare si difuzare a materialului biologic de reproductie. În situatiile în care se constată abateri de la normele de control oficial al productiei (COP), elaborate de A.N.A.R.Z. prin Directia generală pentru ameliorare genetică în zootehnie, precum si înscrierea de date fictive în evidentele primare se propune excluderea unitătilor respective din controlul oficial al productiei si se procedează la aplicarea sanctionării legale a celor vinovati, în functie de gravitatea faptelor comise.

Art. 8. – Importul si exportul de material biologic de reproductie se efectuează numai prin punctele de frontieră (vamale), nominalizate în acest scop de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, unde se vor organiza în mod obligatoriu puncte de control zootehnic prin Inspectia de stat, în colaborare cu serviciile sanitare veterinare de frontieră.

Art. 9. – Importurile si exporturile de material biologic de reproductie, sub aspectul cantitătii si calitătii zootehnice, se vor face numai cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin A.N.A.R.Z.

Societătile comerciale sau persoanele importatoare ori exportatoare sunt obligate să obtină avizul A.N.A.R.Z. înainte de încheierea contractelor ferme cu furnizorii sau cu beneficiarii loturilor importate ori exportate.

Art. 10. – Materialul biologic de reproductie, care se importă sau se exportă, trebuie să fie însotit în mod obligatoriu de certificate de origine si productivitate care să ateste identitatea, precum si valoarea genetică cerută prin caietul de sarcini elaborat de A.N.A.R.Z., însă numai cu avizele sanitare veterinare necesare, pe baza prevederilor legislatiei nationale si internationale.

Art. 11. – Dacă la punctele de frontieră sau pe parcurs se depistează material biologic de reproductie a cărui identitate este dubioasă sau nu corespunde cerintelor caietului de sarcini elaborat de A.N.A.R.Z., întregul lot nu va fi acceptat în controlul oficial al performantelor zootehnice.

Art. 12. – Se vor acorda avize de import pentru animalele vii numai după ce se verifică de către compartimentul de profil al Inspectiei de stat persoanele fizice sau juridice achizitoare, dacă unitatea sau crescătorul importator îndeplineste conditiile zootehnice privind cresterea, întretinerea si sistemul de exploatare corespunzătoare, astfel încât animalele importate să îsi poată exprima potentialul genetic înscris în documentele ce atestă originea si productivitatea acestora.

Art. 13. – Pentru speciile cu ciclu reproductiv scurt si mijlociu (ovine, porcine, păsări), la care interesează ameliorarea unor Onsusiri productive la rasele autohtone, nu se vor acorda avize de import pentru loturi masive, ci numai pentru loturi restrânse numeric ce se vor testa din punct de vedere al performantelor si capacitătii de adaptare în centrele de omologare abilitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin A.N.A.R.Z. si numai după verificarea capacitătii reale de productie sau a puterii de transmitere a caracterelor urmărite la populatiile indigene, iar dacă corespund din aceste puncte de vedere, se vor aproba importuri masive.

Art. 14. – Se vor acorda avize de export restrictiv si numai în cadrul unor conventii internationale de schimburi genetice de material biologic de reproductie din populatiile vulnerabile, din populatiile în pericol sau din populatiile în constituire, stabilite de A.N.A.R.Z. pe baza hotărârilor Sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, în colaborare cu Serviciul pentru protectia resurselor genetice animale din cadrul A.N.A.R.Z.

Art. 15. – Normele tehnice privind calitatea materialului biologic (material seminal congelat, embrioni congelati) importat, modul de ambalare si transport se vor întocmi anual de către institutele de cercetare- dezvoltare de profil, în functie de lucrările de selectie si de caracterele ce se urmăresc a fi modificate la fiecare rasă, pe specii, si vor fi avizate de A.N.A.R.Z.

Art. 16. – Derogări de la normele de import-export se vor face numai cu avizul Consiliului Zootehnic Consultativ, constituit conform art. 45 din Legea nr. 72/2002, si cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 17. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către specialistii din Inspectia de stat, din reteaua natională de reproductie si selectie a animalelor, împuterniciti de directorul general al A.N.A.R.Z., de persoane competente în domeniu din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si al structurilor subordonate, împuternicite de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

Art. 18. – Modelele de legitimatii pentru persoanele împuternicite conform art. 17 sunt prezentate în anexa nr. 2 la ordin, având elemente comune si diferentiate în functie de nivelul national, zonal si judetean, de competentele teritoriale ale Inspectiei de stat si de persoanele care semnează legitimatiile respective: ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, directorul general al A.N.A.R.Z. Machetele si tipărirea acestor legitimatii se efectuează de conducerea A.N.A.R.Z., iar contravaloarea lor este suportată de fiecare posesor, în conditiile legislatiei în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU AMELIORARE SI REPRODUCTIE ÎN ZOOTEHNIE

 

“Prof. dr. G.K. Constantinescu“

Seria ............ Nr. .........

(Exp: pt. jud. Alba, AB 00001)

 

PROCES - VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor la normele zootehnice

Nr. ...... din ......... 200...

 

1. Domnul/doamna ........................................, fiul/fiica lui ................................ si al/a ......................, născut/născută la data de ..................., în .......................... judetul ............................, domiciliat/domiciliată în .........................................., str. ..................................... nr. ........., bl. ......, sc. ......, ap. ........., judetul/sectorul ......................, cu resedinta în ................., în serviciu la .................................., cu sediul în ........................................., legitimat cu actul de identitate seria ................... nr. ..............., eliberat de .......................... la data de ...................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, si cu legitimatia nr. ........, ca agent constatator ............................................, în calitate de .........................................., din cadrul .................., constat că în ziua de ...................... 200........., la ora ...................

2. Agentul economic (persoană juridică, persoană fizică autorizată sau asociatie familială – denumirea) ....................., cu sediul în ............................, înmatriculat la oficiul registrului comertului ......................... sub nr. .............../200................. din ..........................., cod fiscal nr. ..........................., cont bancar nr. .........................., deschis la Banca ........................., a contravenit normelor zootehnice, săvârsind următoarele: ................................................................, fapt/fapte prevăzut/prevăzute si sanctionat/sanctionate de Legea zootehniei nr. 72/2002 si de art. .................... lit. .......... pct. ......... din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996.

Agentul economic (crescătorul) se face vinovat de producerea următoarelor pagube: ................................................................................................................................................. conform actelor anexate.

În conformitate cu prevederile Legii zootehniei nr. 72/2002 si ale art. ......... lit. ......... pct. ......... din Hotărârea Guvernului nr. 1.223/1996 aplic contravenientului avertisment/ amendă de ................. lei (..........................), care se va achita în termen de 15 zile de la primirea prezentului proces-verbal, în contul bugetului de stat – amenzi contraventionale.

Contravenientul poate plăti în termen de 48 de ore de la luarea la cunostintă a prezentului proces-verbal de sanctionare jumătate din minimul amenzii, adică ............................ (..................... lei).

Chitanta de achitare a sumei se va depune sau se va trimite recomandat la ............ din localitatea ......................, str. ......................... nr. ........., judetul (sectorul) .............

În caz de neplată în termenul fixat, suma datorată va fi urmărită conform normelor referitoare la executarea silită.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie, depunându-se si prezentul proces-verbal si se solutionează de către judecătoria pe a cărei rază teritorială s-a comis contraventia.

Contravenientul (nu) este de fată si (refuză să) ia cunostintă de continutul procesului-verbal.

Contravenientul a obiectat următoarele: .....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Martor la constatare a fost domnul/doamna ......................................... din localitatea ......................, str. .................. nr. ........., judetul (sectorul) .........................., legitimat/legitimată prin actul de identitate seria .................. nr. ..................

 

Inspector al Inspectiei de Stat Zootehnice,

Martor,

............

Contravenient,

Am primit un exemplar

Data .........

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti

 

În temeiul dispozitiilor art. 11 si ale anexei la Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

văzând Referatul Directiei generale buget si credite externe nr. MC 5.434 din 28 aprilie 2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă tarifele maxime pentru prestatiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul National de Medicină Sportivă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 110/2000 privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate la cerere, contra cost, de Institutul National de Medicină Sportivă.

Art. 3. – Directia generală de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare, Directia generală buget si credite externe si Institutul National de Medicină Sportivă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 467.

 

ANEXĂ*)

 

TARIFELE

stabilite pentru prestatiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 160/1998*)

pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

 


*) Republicată în temeiul art. V din Legea nr. 592/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 160/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 6 august 1998, si a mai fost modificată prin:

– Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/1999 pentru completarea art. 25 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 25 mai 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 8 noiembrie 2001.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Profesiunea de medic veterinar este o profesie iberală si independentă, cu organizare autonomă reglementată. ste organizată si functionează în baza principiului autonomiei, în adrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari.

(2) Asociatia Generală a Medicilor Veterinari din România este forul stiintific si profesional neguvernamental al medicilor veterinari, are cuprinde si coordonează activitatea asociatiilor, societătilor si ligilor de profil membre.

(3) Medicina veterinară este o stiintă medicală care aigură confortul si protectia animalelor si contribuie la mentinerea sănătătii publice si la protectia mediului.

Art. 2. – (1) Profesiunea de medic veterinar se exercită în România de către orice persoană, cetătean român, care posedă diplomă de medic veterinar echivalată potrivit legii, precum si de cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si de cetătenii Elvetiei, care posedă diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente care atestă această calificare prevăzută de lege, eliberate de o institutie de învătământ din aceste state.

(2) Pot exercita profesia de medic veterinar în România si cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetătenii Elvetiei, care posedă diplome, certificate sau alte documente ce atestă calificarea de medic veterinar, eliberate de institutii de învătământ superior veterinar din tări terte, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene.

(3) Pot exercita profesia de medic veterinar în România si cetătenii statelor terte, cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetătenii Elvetiei, care posedă diplome, certificate sau alte documente eliberate de institutii de învătământ veterinar din state terte, care atestă această calificare, echivalate potrivit legii.

(4) Recunoasterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor documente, care atestă calitatea de medic veterinar, se realizează de către Colegiul Medicilor Veterinari.

(5) Medicii veterinari, cetăteni români cu domiciliul în străinătate, precum si medicii veterinari cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si cetătenii Elvetiei, care exercită profesia de medic veterinar în România, au aceleasi drepturi si obligatii cu privire la exercitarea acesteia ca si medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 3. – (1) Profesiunea de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătătii animalelor, sănătătii publice, protectia consumatorului si a mediului înconjurător, în scopul ameliorării efectivelor de animale, al asigurării securitătii alimentare a populatiei, al facilitării relatiilor comerciale si al păstrării echilibrului ecologic.

(2) Prin natura liberală a profesiei, medicul veterinar cu drept de liberă practică, în exercitarea profesiei sale, nu este functionar public.

Art. 4. – Profesiunea de medic veterinar are exclusivitate în următoarele domenii de competentă:

a) sănătatea animalelor;

b) sănătatea publică veterinară si igiena produselor animaliere si de origine animală;

c) inspectia si controalele veterinare de frontieră;

d) supravegherea si diagnosticul de laborator veterinar;

e) controlul igienei furajelor;

f) coordonarea identificării si înregistrării animalelor;

g) instruirea si educatia veterinară continuă;

h) testarea, înregistrarea si autorizarea producerii si comercializării produselor de uz veterinar si ale altor materii care pot influenta starea de  sănătate a animalelor;

i) comercializarea cu amănuntul si utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special si medicamentelor de uz veterinar;

j) consultantă si audit veterinar.

Art. 5. – Medicul veterinar îsi exercită profesiunea în colaborare cu alte profesiuni, în următoarele domenii:

a) apărarea sănătătii publice si protectia consumatorului;

b) cresterea si furajarea animalelor;

c) selectia, ameliorarea si reproductia animalelor;

d) realizarea produselor de uz veterinar si a altor materii care influentează starea de  sănătate a animalelor;

e) cercetări de genetică animală fundamentală si aplicativă;

f) protectia animalelor domestice si a celor sălbatice;

g) industrializarea si valorificarea produselor animaliere si de origine animală;

h) protectia mediului si controlul poluării;

i) statistica medical-veterinară;

j) comercializarea produselor de uz veterinar, cu exceptia celor prevăzute la art. 4 lit. i);

k) controlul miscării animalelor, al produselor animaliere si de origine animală;

l) cercetarea medical-veterinară;

m) nutritia animalelor;

n) biotehnologii medical-veterinare;

o) învătământul medical-veterinar.

Art. 6. – În exercitarea profesiunii, medicul veterinar aplică, respectă si este protejat de legile statului, precum si de prevederile Statutului medicului veterinar si ale Codului de deontologie medical-veterinară aprobate de Congresul National al Medicilor Veterinari, cu respectarea legii.

Art. 7. – Profesiunea de medic veterinar se exercită în cadrul următoarelor structuri profesionale:

a) reteaua veterinară de stat;

b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal;

c) institutiile de învătământ veterinar autorizate si acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu;

d) alte institutii publice si private.

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea profesiunii de medic veterinar

 

SECTIUNEA 1

Colegiul Medicilor Veterinari

 

Art. 8. – (1) Se înfiintează Colegiul Medicilor Veterinari, ca formă de organizare profesională autonomă, neguvernamentală, apolitică si nonprofit. Colegiul are personalitate juridică.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari reprezintă interesele si apără drepturile profesionale ale membrilor săi.

(3) Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilitătii si ierarhiei.

(4) Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt:

a) Congresul national;

b) Consiliul national;

c) consiliile judetene si al municipiului Bucuresti.

Art. 9. – (1) Colegiul Medicilor Veterinari are următoarele atributii:

a) va da avizul consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementările si normele de exercitare a profesiunii în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislatiei în vigoare;

b) elaborează Codul de deontologie medical-veterinară, Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar, ale căror prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiunii de medic veterinar;

c) acordă medicilor veterinari atestatul de liberă practică;

d) aplică sanctiunile disciplinare prevăzute de regulamentul său de organizare si functionare, suspendă sau retrage atestatul de liberă practică;

e) reprezintă profesiunea în fata organelor guvernamentale, a altor foruri profesionale si stiintifice, a institutiilor publice sau private;

f) promovează relatiile pe plan extern cu organizatii si institutii profesionale similare;

g) tine evidenta membrilor săi si actualizează permanent tabloul general al acestora;

h) propune anual Ministerului Educatiei si Cercetării cifra de scolarizare pentru învătământul superior medical-veterinar;

i) acordă sprijin informational, eliberează documente oficiale medicilor cetăteni români care solicită aceasta oficial, pentru a exercita profesia în Uniunea Europeană sau în alte state, precum si medicilor veterinari cetăteni străini care solicită să profeseze în România, în conditiile legii.

(2) În materia recunoasterii calificărilor profesionale obtinute în statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, precum si în materia exercitării profesiei de medic veterinar de către cetătenii statelor mentionate, Colegiul Medicilor Veterinari adoptă hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementările comunitare.

Art. 10. – (1) Ministerul Educatiei si Cercetării împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în colaborare cu institutiile de învătământ superior din domeniu, la propunerea Colegiului Medicilor Veterinari si a Asociatiei Generale a Medicilor Veterinari din România, stabilesc profilurile profesionale de bază si specializările medicilor veterinari.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale “mpreună cu Colegiul Medicilor Veterinari si institutiile de învătământ superior organizează concursul si eliberează certificate care atestă gradul profesional de medic primar veterinar.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari colaborează cu institutiile publice în stabilirea directiilor de dezvoltare si de perfectionare a învătământului medical-veterinar universitar si postuniversitar, în concordantă cu cerintele si standardele internationale si cu legislatia României.

Art. 11. – Componenta Consiliului national, a consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conditiile si modul de îndeplinire a atributiilor si competentelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia.

Art. 12. – (1) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie din:

a) taxa de înscriere în colegiu, cotizatiile lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestări stiintifice si culturale, precum si din drepturi editoriale;

b) subventii, donatii si sponsorizări din partea unor persoane fizice sau juridice, din tară sau din străinătate, în conditiile legii;

c) chirii, dobânzi si orice alte surse legale.

(2) Consiliile judetene si al municipiului Bucuresti virează lunar Colegiului Medicilor Veterinari o cotă de 50% din cotizatiile încasate. Fondurile bÎnesti pot fi utilizate pentru perfectionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse si de ajutoare, crearea de institutii cu scop stiintific, investitii legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activităti ale colegiului, cheltuieli administrativ-gospodăresti si pentru fondul de salarii pentru aparatul tehnico-administrativ propriu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Congresul National al Medicilor Veterinari

 

Art. 13. – (1) Congresul National al Medicilor Veterinari este forul reprezentativ suprem al profesiunii de medic veterinar si se constituie din delegati alesi în adunările generale ale consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti ale Colegiului Medicilor Veterinari.

(2) Congresul National al Medicilor Veterinari se Ontruneste o dată la 3 ani. La cererea majoritătii consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, Consiliul national convoacă Congresul extraordinar.

(3) Congresul National al Medicilor Veterinari este legal constituit, dacă sunt prezente două treimi din numărul delegatilor convocati, si adoptă hotărâri cu votul majoritătii simple.

Art. 14. – Congresul National al Medicilor Veterinari are următoarele atributii:

a) adoptă Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari;

b) adoptă Statutul medicului veterinar;

c) adoptă propuneri de acte normative privind profesiunea de medic veterinar si aprobă Codul de deontologie medicalveterinară;

d) adoptă hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea si perfectionarea medicilor veterinari, precum si criteriile pentru promovarea profesională;

e) adoptă rezolutii si recomandări privind programul său stiintific;

f) adoptă hotărâri privitoare la relatiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari si Asociatia Generală a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale si stiintifice din tară si din străinătate.

Art. 15. – Hotărârile Congresului National al Medicilor Veterinari sunt definitive si obligatorii pentru toti membrii Colegiului Medicilor Veterinari.

 

CAPITOLUL III

Membrii Colegiului Medicilor Veterinari

 

Art. 16. – (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobândeste de orice medic veterinar, cetătean român sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European ori cetătean elvetian, indiferent de convingerile politice, religioase, culturale, de origine etnică, care îndeplineste următoarele conditii:

a) exercită în mod legal profesiunea de medic veterinar în România, în conformitate cu dispozitiile art. 2;

b) nu se află în cazurile de nedemnitate prevăzute de legislatia în vigoare;

c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.

(2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.

Art. 17. – (1) Prevederile art. 16 nu se aplică în cazul exercitării profesiei de către cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si de către cetătenii elvetieni sub formă de prestări de servicii.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), cetătenii statelor mentionate se înregistrează în registrul tinut de Colegiul Medicilor Veterinari în acest scop, fără a dobândi calitatea de membri.

(3) Pentru prestarea de servicii persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, în conditiile legii.

(4) În exercitarea profesiei în forma prestării de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesională.

Art. 18. – Membrii Colegiului Medicilor Veterinari pot fi membri activi si membri de onoare. Criteriile de includere a membrilor în una dintre aceste categorii sunt prevăzute în Statutul medicului veterinar.

Art. 19. – La înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari, medicul veterinar depune în fata consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti al Colegiului Medicilor Veterinari, într-un cadru solemn, următorul jurământ: “Jur să-mi exercit profesiunea cu competentă si responsabilitate, în mod demn, cu probitate si devotament, actonâd în toate  împrejurăile printr-o conduităexemplară în spiritul normelor Codului de deontologie medical-veterinarăsi al respectăii legilor tării.

Voi folosi toate cunostintele mele profesionale si stiintifice pentru promovarea si apărarea sănătătii animalelor, protectia sănătătii omului si a conditilor ecologice.

Jur să apăr, cu toate puterile mele, onoarea, prestigiul si nobilele traditi ale profesiunii de medic veterinar!

 Art. 20. – (1) Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au următoarele drepturi:

a) în exercitarea profesiunii sunt ocrotiti de lege;

b) să-si exercite profesiunea medical-veterinară, în conditiile legii;

c) să-si desfăsoare activitatea nestingherit si fără vreo imixtiune din partea altor categorii profesionale;

d) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice încălcare a dreptului de exercitare a profesiei;

e) să asiste la sedintele organelor de conducere a Colegiului Medicilor Veterinari;

f) să aleagă si să fie alesi;

g) să participe la formele de perfectionare profesională continuă;

h) să folosească însemnele si titlurile profesionale sau academice.

(2) Insulta, calomnia ori amenintarea, săvârsită împotriva medicului veterinar în timpul exercitării profesiei si în legătură cu aceasta, se pedepseste conform legii.

(3) Lovirea sau alte violente săvârsite împotriva medicului veterinar, în conditiile exercitării profesiei, se pedepsesc conform legii.

(4) Actiunea penală se pune în miscare la plângerea prealabilă a părtii vătămate, iar pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), si din oficiu. Retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

Art. 21. – Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au următoarele obligatii:

a) să respecte legile si celelalte acte normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic veterinar si să se supună hotărârii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;

b) să respecte si să aplice în orice împrejurare normele de etică si deontologie medical-veterinară;

c) să promoveze întregul ansamblu de măsuri menite să conducă la dezvoltarea cresterii animalelor si a potentialului lor productiv;

d) să protejeze sănătatea omului împotriva bolilor comune omului si animalelor, să participe la protejarea mediului, în scopul mentinerii echilibrului ecologic;

e) să urmărească si să sprijine măsurile de protectie a animalelor, în conformitate cu reglementările internationale;

f) medicul veterinar care desfăsoară activitate medicalveterinară răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale.

Art. 22. – Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari si exercitarea profesiunii de medic veterinar devin nedemne si se suspendă pentru:

a) desfăsurarea unor activităti care contravin normelor Codului de deontologie medical-veterinară, constatate, sanctionate si rămase definitive;

b) interzicerea exercitării profesiunii pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară, rămasă definitivă;

c) în caz de neplată a cotizatiilor si a contributiilor profesionale, timp de 6 luni neîntrerupt de la scadenta acestora.

Art. 23. – Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari încetează:

a) dacă împotriva medicului veterinar s-au luat măsuri de ridicare a dreptului de a profesa, ca sanctiune disciplinară sau ca urmare a hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari, pentru evidentă incapacitate profesională ori boală psihică, atestată de comisia medicală de expertiză;

b) dacă medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o faptă care constituie culpă profesională, prevăzută si pedepsită de Codul penal, care îl face nedemn de a-si exercita profesiunea.

 

CAPITOLUL IV

Calificarea, specializarea si promovarea în grade profesionale a medicilor veterinari

 

Art. 24. – Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari poate atesta, în conditiile prezentei legi, medici veterinari în diferite profiluri profesionale.

Art. 25. – Consiliul National al Colegiului Medicilor Veterinari face propuneri privind criteriile de obtinere a gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în:

a) asistentă medical-veterinară;

b) epidemiologie veterinară;

c) supraveghere si diagnostic de laborator;

d)  sănătate publică veterinară si igiena produselor animaliere si de origine animală;

e) patologia reproductiei

 

CAPITOLUL V

Libera practică medical-veterinară

 

Art. 26. – (1) Activitătile efectuate prin liberă practică medical-veterinară sunt: asistenta medical-veterinară, însământările artificiale, diferitele servicii de specialitate si consultantă tehnică si legislativă sanitar-veterinară, producerea si comercializarea medicamentelor antiparazitare si de uz veterinar si a aparaturii si instrumentarului de uz veterinar.

(2) Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din sistemul unic sanitar-veterinar national.

Art. 27. – (1) Medicii veterinari cu drept de liberă practică îsi pot desfăsura activitatea independent, atât ca persoane fizice autorizate, cât si ca persoane juridice.

(2) Pentru sprijinirea liberalizării profesiunii de medic veterinar, directiile sanitar-veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si regiile autonome sau alte institutii de care apartin dispensarele veterinare pot vinde, închiria sau concesiona medicilor veterinari care devin liber-profesionisti clădirile, spatiile, dotările si mijloacele existente în circumscriptiile sanitar-veterinare de asistentă si în clinicile veterinare de stat. Se exceptează de la vânzare locuintele.

(3) În scopul prevăzut la alin. (2) autoritătile administratiei publice locale pot închiria, concesiona sau vinde, după caz, medicilor veterinari care devin liber-profesionisti, clădirile si spatiile, precum si dotările si mijloacele aferente acestora, în care se desfăsoară activitatea circumscriptiilor sanitar-veterinare si care se află în proprietatea publică sau privată a comunelor, oraselor si municipiilor.

(4) Medicii veterinari care devin liber-profesionisti si rămân în localitatea de domiciliu au drept de preemtiune la închirierea si la concesionarea clădirilor si amenajamentului respectiv în care se realizează activitatea specifică de medic veterinar, în cadrul circumscriptiei.

(5) Clădirilor, spatiilor, precum si dotărilor aferente nu li se va schimba destinatia, fiind obligatorie folosirea numai în scopul medicinei veterinare. Schimbarea destinatiei se va putea realiza numai cu avizul autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 28. – (1) În exercitarea profesiei sale, medicul veterinar cu drept de liberă practică se organizează si functionează în cadrul:

a) cabinetului medical-veterinar, în una dintre următoarele forme:

1. cabinet medical-veterinar;

2. cabinete medical-veterinare asociate;

b) societătilor comerciale cu obiect principal de activitate activitătile veterinare.

(2) În formele de organizare a profesiei prevăzute la alin. (1) îsi exercită profesia medicii veterinari titulari sau asociati, care pot avea ca salariati ori colaboratori medici veterinari sau orice altă categorie de personal.

Art. 29. – (1) Cabinetul medical-veterinar este unitatea fără personalitate juridică, furnizoare de servicii medical-veterinare.

(2) În cabinetul medical-veterinar îsi exercită profesia medicul veterinar titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici veterinari sau orice altă categorie de personal.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale veterinare asociate, în scopul exercitării în comun a activitătii. Medicii veterinari titulari ai unor cabinete asociate îsi păstrează drepturile si rersponsabilitătile individuale prevăzute de lege.

Art. 30. – (1) Cabinetele medical-veterinare asociate pot avea patrimoniu comun.

(2) Medicul veterinar poate schimba oricând forma de organizare a profesiei, cu înstiintarea autoritătii care a aprobat înfiintarea si înregistrarea cabinetului medical-veterinar.

Art. 31. – Unitătile medical-veterinare cu personalitate juridică, ce se înfiintează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, vor functiona cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) au ca obiect de activitate principal activitătile veterinare;

b) sunt înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicalveterinare.

Art. 32. – (1) Actul de înfiintare a cabinetelor medicalveterinare este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, ce se întocmeste la consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, după aprobarea sa de către Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. Certificatul de înregistrare este necesar pentru obtinerea autorizatiei de functionare a cabinetului, o copie a acestuia fiind înmânată titularului.

(2) Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare se tine de către Colegiul Medicilor Veterinari.

Art. 33. – (1) Clădirilor, spatiilor, precum si dotărilor aferente nu li se va schimba destinatia, fiind obligatorie folosirea numai în scopul practicării medicinii veterinare.

(2) Schimbarea destinatiei se poate realiza numai cu acordul proprietarului.

Art. 34. – (1) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului, utilizate în prezent pentru activităti medical-veterinare, vor fi trecute în domeniul privat al statului, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi vândute, închiriate sau concesionate cabinetelor medical-veterinare ori, după caz, unitătilor medical-veterinare cu personalitate juridică.

(3) Normele metodologice privind vânzarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 35. – Limitele dotării cabinetelor medical-veterinare se stabilesc de către Biroul executiv al Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 36. – Tarifele si onorariile pentru libera practică medicalveterinară se stabilesc de către fiecare medic veterinar, pe criterii de competentă, Colegiul Medicilor Veterinari stabilind tarifele minime unice si obligatorii.

Art. 37. – (1) Medicamentele si produsele antiparazitare de uz veterinar se comercializează numai din depozite, puncte farmaceutice si farmacii veterinare autorizate legal.

(2) Produsele biologice de uz veterinar se comercializează numai din depozite veterinare autorizate si se folosesc numai de către medicii veterinari, persoane fizice sau juridice autorizate, în  cadrul actului medical-veterinar.

Art. 38. – (1) Medicii veterinari cu drept de liberă practică, pe bază de contract încheiat cu directiile sanitar-veterinare, efectuează actiunile prevăzute în programul de supraveghere, profilaxie si combatere a bolilor la animale care sunt transmisibile la om, precum si alte activităti care concură la supravegherea sanitar-veterinară a teritoriului.

(2) Tarifele de plată pentru actiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Colegiul Medicilor Veterinari si se negociază pentru noul an bugetar cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor si  Dezvoltării Rurale prin Agentia Natională Sanitară Veterinară.*)

Art. 39. – Atributiile si competentele medicilor veterinari liber-profesionisti, precum si îndeplinirea unor îndatoriri publice se stabilesc printr-un regulament elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari împreună cu Agentia Natională Sanitar-Veterinară*).


*) Conform art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii veterinare, toate referirile la Agentia Natională Sanitară Veterinară din legislatia în vigoare se consideră ca fiind făcute la Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor. Conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, în subordinea Guvernului si în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.

 

CAPITOLUL VI

Proceduri si sanctiuni

 

Art. 40. – Comisia Superioară de Deontologie si Litigii, comisiile judetene de deontologie si litigii, respectiv a municipiului Bucuresti, judecă încălcarea si nerespectarea legislatiei si a reglementărilor specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum si abaterile deontologice si disciplinare ale medicilor veterinari.

Art. 41. – Membrii Colegiului Medicilor Veterinari care încalcă legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar si nu respectă Codul de deontologie medicalveterinară răspund disciplinar, în functie de gravitatea abaterii, si li se va aplica una dintre următoarele sanctiuni:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) mustrare severă;

d) suspendarea dreptului de a exercita medicina veterinară pe o perioadă care nu poate depăsi un an de la data emiterii hotărârii comisiei;

e) radierea din evidenta Colegiului Medicilor Veterinari, ceea ce determină interzicerea definitivă de a exercita medicina veterinară pe teritoriul României, care se poate lua numai de către Comisia Superioară de Deontologie si Litigii la propunerea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 42. – Comisia judeteană de deontologie si litigii, respectiv a municipiului Bucuresti, reprezintă prima structură ce solutionează aspectele mentionate la art. 40, iar Comisia Superioară de Deontologie si Litigii reprezintă forumul national si structura de apel pentru orice încălcare, nerespectare sau abatere săvârsită de un medic veterinar si nesolutionată la nivel judetean.

Art. 43. – Procedura privind solutionarea litigiilor si abaterilor săvârsite de către medicii veterinari este stabilită în regulamentul de ordine interioară pentru Comisia Superioară de Deontologie si Litigii, comisiile judetene de deontologie si litigii si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

Art. 44. – Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari nu exclude răspunderea penală, contraventională, civilă sau materială, potrivit prezentei legi, conform prevederilor legale.

Art. 45. – Exercitarea fără drept a oricărei activităti specifice profesiei de medic veterinar constituie infractiune si se sanctionează potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 46. – (1) Controlul privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medical-veterinare, indiferent de forma de organizare, se exercită de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin Agentia Natională Sanitară Veterinară*) si de către Colegiul Medicilor Veterinari.

(2) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medical-veterinare se exercită de către autoritatea sanitar-veterinară centrală si teritorială, Colegiul Medicilor

Veterinari sau de alte organe abilitate, în conditiile legii.

Art. 47. – Următoarele acte vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, si constituie reglementări specifice pentru punerea în aplicare a dispozitiilor prezentei legi:

a) Statutul medicului veterinar;

b) Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Veterinari;

c) Codul de deontologie medical-veterinară;

d) Regulamentul privind atributiile si competentele medicilor veterinari cu drept de liberă practică în îndeplinirea unor îndatoriri publice.

Art. 48. – În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Asociatiei Generale a Medicilor Veterinari din România va organiza adunări generale ale filialelor judetene si a municipiului Bucuresti pentru alegerea consiliilor judetene si a Consiliului National al Colegiului Medicilor Veterinari. După alegerea acestor organe, Adunarea Medicilor Veterinari din România îsi încetează activitatea.

 

NOTĂ:

Redăm mai jos art. II, III si IV din Legea nr. 592/2003 privind modificarea si completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, care nu au fost cuprinse în prezenta republicare.

Art. II. – În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, se va realiza transpunerea reglementărilor comunitare în materia recunoasterii calificărilor profesionale obtinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Elvetia, precum si în exercitarea profesiei de medic veterinar de către cetătenii statelor mentionate.

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. – La data intrării în vigoare a prezentei legi orice alte dispozitii contrare se abrogă.


*) A se vedea nota de subsol de la pag. 15.