MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 435         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 mai 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

177. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la declaratiile industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată

 

219. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate «in situ»“, indicativ GP 112-04

 

681. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind agrearea unor unităti medicale si psihologice din judetul Tulcea pentru examinarea personalului navigant fluvial si maritim, salariat al unitătilor armatoare din acest judet

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la declaratiile industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată

 

În conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (2) si alin. (6) lit. c), d), h), i), ale art. 10-14 si ale art. 61 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice referitoare la declaratiile industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice nr. 337/2000 privind aprobarea Normelor metodologice de întocmire si transmitere a declaratiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 22 decembrie 2000.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Liliana Ghervasuc

 

Bucuresti, 12 mai 2005.

Nr. 177.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

referitoare la declaratiile industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată

 

Prezentele norme metodologice reglementează procedurile de întocmire si transmitere a declaratiilor industriale, în conformitate cu dispozitiile art. 10-14 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicată*), denumită în continuare lege.


*) Legea nr. 56/1997 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 10 februarie 2004.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme metodologice:

a) prin conventie se întelege Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993;

b) persoană înseamnă orice persoană fizică sau juridică aflată pe teritoriul României, inclusiv autoritătile publice;

c) platformă reprezintă un complex integrat local, constând în una sau mai multe instalatii, având niveluri administrative intermediare aflate sub o singură conducere si dispunând de o infrastructură comună, cum ar fi: birouri administrative si alte birouri, ateliere de reparatii si întretinere, utilităti, laborator analitic central, statie de epurare centrală, cabinet medical, laboratoare de cercetare si dezvoltare, magazii de depozitare (sinonime: combinat, uzină, fabrică);

d) instalatie reprezintă o zonă, structură sau clădire, relativ autonomă, continând una sau mai multe unităti cu infrastructură auxiliară si asociată, cum ar fi: un mic sector administrativ, spatii de depozitare si manipulare a materiilor prime si a produselor, statie de epurare, laborator de control analitic, serviciu de prim ajutor, cabinet medical specific, evidentă cu privire la intrările, miscările interioare si iesirile de substante declarabile si de materii prime sau de produse formate din acestea, după caz (sinonime: instalatie de productie, atelier);

e) unitate reprezintă combinatia de echipamente sau utilaje, inclusiv vasele de reactie cu conductele si armăturile aferente acestora, necesare pentru producerea, prelucrarea sau consumarea unei substante (sinonime: unitate productivă, unitate de proces);

f) substante chimice înscrise în lista nr. 2 reprezintă substante chimice toxice si precursorii înscrisi în lista nr. 2 din anexa nr. 1 la lege;

g) substante chimice înscrise în lista nr. 3 reprezintă substante chimice toxice si precursorii înscrisi în lista nr. 3 din anexa nr. 1 la lege;

h) substantă organică definită (SOD) înseamnă orice substantă chimică apartinând clasei de compusi chimici care cuprinde toti compusii carbonului, cu exceptia oxizilor si sulfurilor acestuia, a carbonatilor metalici si carburilor metalice, si care poate fi identificată prin denumirea chimică, formula structurală (dacă aceasta se cunoaste) si prin numărul CAS (dacă acesta este atribuit), si care nu este cuprinsă în listele de substante chimice din anexa nr. 1 la lege.

Din categoria SOD, definită la lit. h), nu fac parte polimerii si oligomerii, indiferent dacă acestia contin elementele sulf, fluor sau fosfor;

i) substantă PSF înseamnă substantă organică definită, asa cum este precizată la lit. h, care contine în moleculă elementele fosfor, sulf sau fluor;

j) număr CAS înseamnă numărul din Registrul Chemical Abstract Service, corespunzător fiecărei substante chimice identificabile prin denumirea chimică si formula chimică structurală;

k) producerea unei substante chimice înseamnă formarea acesteia printr-o reactie chimică, inclusiv reactie chimică mediată biologic sau biochimic, inclusiv procesele asociate în care substanta chimică nu este transformată într-o altă substantă (de exemplu: purificarea, separarea, extractia, distilarea, rafinarea);

l) prelucrarea sau procesarea unei substante chimice înseamnă un proces fizic, cum ar fi conditionarea, extractia sau purificarea, prin care substanta chimică nu este transformată într-o altă substantă chimică;

m) consumul unei substante chimice înseamnă transformarea acesteia în una sau mai multe substante chimice printr-o reactie chimică;

n) prag de declarare înseamnă cantitatea de substantă chimică înscrisă în lista nr. 2, produsă, prelucrată sau consumată în decursul oricăruia dintre cei 3 ani calendaristici precedenti sau care se anticipează că va fi produsă, prelucrată ori consumată în anul calendaristic următor sau cantitatea de substantă chimică înscrisă în lista nr. 3, produsă în anul calendaristic precedent ori anticipată că va fi produsă în anul calendaristic următor sau cantitatea de substantă organică definită, respectiv substantă PSF produsă în anul calendaristic precedent, stabilită de lege ca limită inferioară peste care sunt obligatorii întocmirea si transmiterea declaratiilor;

Art. 2. - (1) Persoanele juridice, inclusiv autoritătile publice care întocmesc si transmit declaratii industriale în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, sunt obligate să stabilească o persoană de contact cu Agentia Natională de Control al Exporturilor, denumită în continuare ANCEX, si un înlocuitor al acesteia. Persoanele respective trebuie să aibă competenta tehnică necesară pentru întocmirea declaratiilor si dovedirea respectării prevederilor conventiei, cu ocazia inspectiilor internationale ale Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice.

(2) Numele si prenumele persoanei de contact si ale înlocuitorului acesteia se comunică ANCEX prin formularul A prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

(3) Desemnarea unei noi persoane de contact sau a unui înlocuitor al acesteia, precum si orice altă modificare intervenită în datele cuprinse în formularul A se notifică ANCEX în cel mult 10 zile de la efectuarea acestora, prin transmiterea formularului A modificat.

(4) La schimbarea persoanei de contact sau a înlocuitorului acesteia, conducătorul persoanei juridice, inclusiv al autoritătii publice, are responsabilitatea supravegherii instruirii persoanei nou-numite asupra tuturor obligatiilor ce revin persoanei juridice respective, conform dispozitiilor legii.

(5) Prevederile alin. (3) se aplică corespunzător si persoanelor fizice care efectuează operatiuni de import si export cu substante chimice înscrise în liste si, potrivit legii, întocmesc si transmit declaratii.

Art. 3. - Pesoanele juridice, inclusiv autoritătile publice care întocmesc si transmit declaratii industriale în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice, trebuie să se informeze cu privire la noutătile apărute în domeniul controlului interzicerii armelor chimice, prin accesarea site-ului ANCEX si a materialelor elaborate de aceasta.

 

CAPITOLUL II

Persoanele obligate să transmită declaratii industriale si termenele de transmitere

 

Art. 4. - În conformitate cu prevederile legii, următoarele persoane sunt obligate să transmită la ANCEX declaratii anuale industriale:

a) persoanele care detin platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii, care au produs, au prelucrat ori au consumat în oricare dintre cei 3 ani calendaristici anteriori sau care anticipează că vor produce, vor prelucra ori vor consuma în anul calendaristic următor substante chimice înscrise în lista nr. 2 peste următoarele praguri de declarare:

- 0,5 kg pentru BZ (nr. crt. 3);

- 50 kg pentru amiton (nr. crt. 1) si PFIB (nr. crt. 2);

- 500 kg pentru precursori (nr. crt. 4-14);

b) persoanele care detin platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii care au produs în anul calendaristic precedent sau care se anticipează că vor produce în anul calendaristic următor mai mult de 20 de tone dintr-o substantă chimică înscrisă în lista nr. 3;

c) persoanele care detin platforme cuprinzând una ori mai multe instalatii care produc sau consumă ca intermediari produse secundare ori deseuri de fabricatie ale substantelor chimice din listele nr. 2 si/sau nr. 3 peste pragurile de declarare prevăzute la lit. a) si b), care sunt chimic stabile si care pot fi izolate pe fluxul tehnologic, desi în conditii normale de lucru procesul de izolare nu are loc;*)

d) persoanele care au importat sau au exportat în anul calendaristic precedent substante chimice înscrise în listele nr. 2 si/sau nr. 3, indiferent de cantitate;

e) persoanele care detin platforme care au produs prin sinteză în anul calendaristic precedent mai mult de 100 de tone de substante organice definite, neînscrise în liste, inclusiv substante PSF, cu exceptia platformelor care produc în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi;

f) persoanele care detin platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii care au produs prin sinteză în anul calendaristic precedent mai mult de 10 tone dintr-o substantă PSF.

Art. 5 - (1) Persoanele prevăzute la art. 4 lit. a) - f) vor transmite declaratii anuale cu privire la activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent, până la 1 februarie.

(2) Persoanele prevăzute la art. 4 lit. a) si b) vor transmite declaratii anuale privind activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor, până la 1 septembrie.

(3) Activitătile planificate ulterior transmiterii declaratiilor anuale privind activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor se comunică de către persoanele prevăzute la art. 4 lit. a) si/sau b) cu cel putin 25 de zile înainte de începerea acestora.


*) Prevedere adoptată la a IX-a Conferintă a statelor părti la conventie (documentul C-9/DEC.6 din 30 noiembrie 2004).

 

CAPITOLUL III

Formularele pentru declaratiile industriale si reguli de întocmire si transmitere a acestora

 

Art. 6. - (1) Declaratiile se prezintă sub forma unor seturi de formulare cuprinzând datele si informatiile care trebuie transmise în conformitate cu prevederile legii. Structura si continutul formularelor sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Formularul A va însoti orice declaratie, va fi semnat de conducătorul institutiei, care îsi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea informatiilor furnizate în formularele de declaratie, si va fi stampilat. Toate celelalte pagini ale declaratiei vor fi semnate de persoana de contact cu ANCEX sau de înlocuitorul acesteia.

Art. 7. - (1) Declaratiile privind activitătile desfăsurate în anul calendaristic precedent, transmise de persoaneleprevăzute la art. 4 lit. a)-f) din prezentele norme

metodologice, vor fi însotite de formularul A “Date generale de identificare a platformei industriale sau a societătii” si de formularul B-1 “Declaratii anuale referitoare la activitătile desfăsurate în anul ...”.

(2) Declaratiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe formularele specifice astfel:

a) persoanele care detin platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii care au produs, prelucrat sau consumat peste pragurile cantitative prevăzute la art. 4 lit. a), persoanele definite conform art. 4 lit. c), precum si persoanele care au importat sau au exportat în anul calendaristic precedent substante chimice înscrise în lista nr. 2 vor completa următoarele formulare: 2.1; 2.1.1; 2.2; 2.3; 2.3.1; 2.3.2 si 2.4;

b) persoanele care au efectuat în anul calendaristic precedent numai operatiuni de import sau export cu substante chimice înscrise în lista nr. 2 vor completa următoarele formulare: 2.1 si 2.1.1;

c) persoanele care detin platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii care au produs în anul calendaristic precedent peste 20 de tone dintr-o substantă chimică înscrisă în lista nr. 3, precum si persoanele definite conform art. 4 lit. c) vor completa următoarele formulare: 3.1; 3.2; 3.3 si 3.4;

d) persoanele care au efectuat în anul calendaristic precedent operatiuni de import sau export cu substante chimice înscrise în lista nr. 3 vor completa următoarele formulare: 3.1 si 3.1.1;

e) persoanele care detin platforme care au produs prin sinteză în cursul anului calendaristic precedent mai mult de 100 de tone de substante organice definite (SOD), inclusiv substante PSF, precum si persoanele care detin platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii care au produs fiecare prin sinteză în cursul anului calendaristic precedent mai mult de 10 tone dintr-o substantă PSF vor completa următoarele formulare: 4.1 si 4.2;

Art. 8. - (1) Declaratiile privind activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor, transmise de persoanele prevăzute la art. 4 lit. a) si/sau b), vor fi însotite de formularul A “Date generale de identificare a platformei industriale sau a societătii” si de formularul B-2 “Declaratii anuale referitoare la activităti prevăzute pentru anul ...”.

(2) Declaratiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe formularele specifice astfel:

a) persoanele care detin platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii care se anticipează că vor produce, prelucra sau consuma în anul calendaristic următor substante chimice înscrise în lista nr. 2 peste pragurile cantitative prevăzute la art. 4 lit. a) vor completa următoarele formulare: 2.2; 2.3; 2.3.1; 2.3.2 si 2.5;

b) persoanele care detin platforme cuprinzând una sau mai multe instalatii care se anticipează că vor produce în anul calendaristic următor peste 20 de tone dintr-o substantă chimică înscrisă în lista nr. 3 vor completa următoarele formulare: 3.2; 3.3 si 3.4.

Art. 9. - (1) Declaratiile privind activitătile planificate suplimentar vor fi însotite de formularul A “Date generale de identificare a platformei industriale sau a societătii” si de formularul B-3 “Declaratii referitoare la activităti planificate suplimentar”.

(2) Declaratiile prevăzute la alin. (1) privind activitătile planificate suplimentar în cursul anului la care se referă declaratia privind activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor, transmise de persoanele prevăzute la art. 4 lit. a), se întocmesc pentru diferite situatii, prin completarea formularelor specifice, astfel:

a) o instalatie nedeclarată, care începe productia, prelucrarea sau consumul unei substante înscrise în lista nr. 2 în decursul acelui an, peste pragul de declarare; se vor completa formularele 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 (numai în cazul productiei) si 2.5;

b) o substantă suplimentară, înscrisă în lista nr. 2, care este produsă, prelucrată sau consumată într-o instalatie declarată, în decursul acelui an; se vor completa formularele 2.2, 2.3.2 (numai în cazul productiei) si 2.5;

c) un tip suplimentar de activitate legată de o substantă înscrisă în lista nr. 2, prelucrare, consum, export direct, vânzare sau transfer; se vor completa formularele 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 (numai în cazul productiei) si 2.5;

d) orice altă schimbare necantitativă în legătură cu declaratiile (cu exceptia denumirii instalatiei sau platformei, a numelui proprietarului, a denumirii societătii care o operează si a adresei platformei sau instalatiei); se vor completa formularele 2.2, 2.3, 2.3.1 si 2.5;

e) orice perioadă de timp suplimentară în care are loc o activitate legată de o substantă înscrisă în lista nr. 2; orice schimbare în legătură cu perioada declarată trebuie  comunicată în cazul în care data de începere sau de încheiere a productiei declarate, prevăzută pentru anul calendaristic următor, a prelucrării sau a consumului se modifică cu 3 luni fată de data mentionată în declaratia anuală privind activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor; se vor completa formularele 2.2 si 2.5;

f) orice crestere a productiei anuale declarate, prevăzută pentru anul calendaristic următor, a prelucrării sau consumului de substante înscrise în lista nr. 2; se vor completa formularele 2.2 si 2.5.

Art. 10. - Declaratiile privind activitătile planificate suplimentar în cursul anului la care se referă declaratia privind activitătile prevăzute pentru anul calendaristic următor, transmisă de persoanele prevăzute la art. 4 lit. b), se întocmesc, pentru diferite situatii, prin completarea formularelor specifice astfel:

a) o instalatie nedeclarată care începe productia de substante înscrise în lista nr. 3 în decursul acelui an, peste pragul de declarare; se vor completa formularele 3.2, 3.3 si 3.4;

b) o substantă suplimentară, înscrisă în lista nr. 3, care este produsă într-o instalatie declarată, în decursul acelui an; se vor completa formularele 3.2, 3.3 si 3.4;

c) o schimbare a scopului pentru care substanta înscrisă în lista nr. 3 va fi produsă în instalatia declarată; se vor completa formularele 3.2 si 3.4;

d) orice altă schimbare necantitativă în legătură cu declaratiile, cu exceptia denumirii instalatiei sau a platformei, a numelui proprietarului, a denumirii societătii care o operează si a adresei platformei sau instalatiei; se vor completa formularele 3.2, 3.3 si 3.4;

e) orice crestere a productiei, care a fost dată în declaratia anuală privind productia de substante înscrise în lista nr. 3, prevăzută pentru anul calendaristic următor; se vor completa formularele 3.2, 3.3 si 3.4.

Art. 11. - (1) Fiecare formular se redactează pe o pagină format A4. Dacă pentru completarea formularului nu este suficientă o pagină, se va continua pe numărul necesar de pagini.

(2) Paginile fiecărei declaratii se numerotează în continuare, începând cu formularul A, care este pagina 1. Toate paginile declaratiei vor fi semnate de către

persoana de contact cu ANCEX sau de înlocuitorul acesteia.

(3) Pe fiecare pagină a declaratiei se înscrie în partea din dreapta sus o formulă de identificare a paginii, având următorul continut: <Cod> pagina <numărul> din <numărul> pagini; Data <ZZ-LL-AAAA>

Exemplu:

APR Pagina 2 din 7 pagini; Data 10.01.2004

Codul societătii este stabilit de către ANCEX si comunicat persoanelor de contact.

(4) Anexele cu date si informatii suplimentare, care nu fac parte din continutul formularelor, precum si descrieri si scheme de instalatii, desene etc. se numerotează separat si se identifică prin numere de anexe.

(5) La întrebările la care se solicită un răspuns prin DA sau NU răspunsul se va da prin marcarea căsutei corespunzătoare.

Art. 12. - Dacă declaratiile contin date sau informatii clasificate, aceasta se precizează, conform legislatiei în vigoare, pe prima pagină a declaratiei, precum si în căsuta dinaintea fiecărei rubrici care contine datele si informatiile clasificate. Se va preciza, codificat, categoria acestuia: secret de serviciu;

Exemplu:

Cantitatea exportată: 2.000 tone

Pentru datele si informatiile neclasificate, în căsuta dinaintea rubricii respective se trage o linie orizontală. Persoana de contact va analiza cu toată grija atribuirea

corectă a caracterului secret, evitându-se orice exagerare în acest sens.

Art. 13. - Codurile folosite pentru redactarea răspunsurilor la unele întrebări conform precizărilor din formulare sunt prevăzute în anexa nr. 2. În cazul în care răspunsul presupune folosirea mai multor coduri, acestea se despart prin “;”.

Exemplu:

Descrierea principalelor activităti ale instalatiei: B01; B02

Art. 14. - Datele calendaristice se prezintă întotdeauna sub forma ZZ-LL-AAAA (ziua-luna-anul). Intervalurile de timp se precizează prin luna si anul (LL-AAAA) începutului si, respectiv, sfârsitului intervalului, despărtite de “/”.

Exemplu:

Perioada în care s-a produs substanta: 09.2003/01.2004

Art. 15. - (1) În declaratiile privind platformele care produc, prelucrează sau consumă substante chimice înscrise în lista nr. 2 si platformele care produc substante chimice înscrise în lista nr. 3, în situatiile în care substanta este produsă, prelucrată sau consumată în amestec, precum si în declaratiile privind operatiunile de import-export cu substantele mentionate în amestec, persoanele care transmit astfel de declaratii vor trebui să specifice cantitatea si concentratia substantei în amestec, precum si echivalentul acesteia exprimat în 100%.

Exemplu:

27 kg 35% dimetilfosfit reprezentând 9,45 kg dimetilfosfit 100%

(2) Substantele chimice înscrise în lista nr. 2 nu pot fi importate sau exportate din/către state care nu sunt părti la conventie, exceptie făcând:

a) produsele continând 1% sau sub 1% substante chimice înscrise în lista nr. 2 partea A;

b) produsele continând 10% sau sub 10% substante chimice înscrise în lista nr. 2 partea B;

c) produsele reprezentând bunuri de consum ambalate pentru vânzarea cu amănuntul si pentru uz personal.

Art. 16. - (1) Activitătile de productie, prelucrare sau consum pentru substantele chimice înscrise în lista nr. 2, precum si operatiunile de import sau export, efectuate cu state-părti la conventie, cu amestecuri care contin sub 30% substante chimice înscrise în lista nr. 2 partea B si în lista nr. 3 nu trebuie declarate.

(2) În situatiile în care substantele chimice înscrise în listele nr. 2 si 3 pot fi recuperate usor din amestecurile în care acestea se află în concentratie sub 30% este necesară întocmirea declaratiilor corespunzătoare.

(3) Operatiunile de import sau export, productie, prelucrare ori consum cu substante chimice înscrise în lista nr. 2 partea A se declară indiferent de concentratie.

Art. 17. - Calcularea cantitătii cumulate de substante organice definite, incluzând toate substantele PSF din platformă, se face tinându-se cont de următoarele:

a) la producerea a două sau mai multe SOD pe aceeasi instalatie în procese diferite se însumează cantitătile de SOD obtinute;

b) la producerea a două sau mai multe SOD pe aceeasi instalatie într-un proces în trepte, când acestea sunt transformate succesiv, se ia în calcul doar cantitatea ultimei SOD obtinute;

c) în cazul în care o SOD produsă într-o instalatie este folosită ca intermediar într-o altă instalatie de pe platformă pentru obtinerea altei SOD, se însumează cantitătile de SOD din cele două instalatii.

Art. 18. - (1) Declaratiile se transmit la ANCEX prin curier sau prin organe specializate, cu respectarea normelor în vigoare privind manipularea si transportul documentelor continând informatii clasificate.

(2) Declaratiile care nu contin informatii clasificate pot fi transmise si prin fax. În acest ultim caz, declarantul este obligat să verifice telefonic receptionarea corectă a documentului transmis si, în termen de 10 zile, să trimită si declaratia în original.

Art. 19. - (1) Declaratiile se transmit la ANCEX împreună cu o adresă de însotire în care se specifică numărul de pagini continute.

(2) Întocmirea declaratiilor se face pe baza modelelor de formulare cuprinse în anexa nr. 1, pe calculator sau la masina de scris, preluându-se în totalitate continutul formularelor care se impun si completându-se rubricile corespunzătoare, după caz.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate

«in situ»“, indicativ GP 112-04

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 10 din 11 mai 2004 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 12 si Procesul-verbal de avizare nr. 47 din 15 octombrie 2004 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea tehnică “Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate «in situ»“, indicativ

GP 112-04, elaborată de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 17 februarie 2005.

Nr. 219.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind agrearea unor unităti medicale si psihologice din judetul Tulcea pentru examinarea personalului navigant fluvial si maritim, salariat al unitătilor armatoare din acest judet

 

În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se agreează Policlinica Judeteană Tulcea pentru examinarea medicală a personalului navigant fluvial si maritim, salariat al unitătilor armatoare din judetul Tulcea.

(2) Se agreează laboratoarele de psihologie auto din judetul Tulcea pentru examinarea psihologică a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei din sectorul auto, precum si pentru examinarea psihologică a personalului navigant fluvial si maritim, salariat al unitătilor armatoare din judetul Tulcea.

Art. 2. - Examinarea medicală si psihologică se efectuează în conditiile prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 28 mai 2003, modificat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 7/2004.

Art. 3. - Directia securitate medico-socială si sănătate va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.116/2004 privind agrearea unor unităti medicale si psihologice din judetul Tulcea pentru examinarea personalului navigant fluvial, salariat al unitătilor armatoare din acest judet, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 24 iunie 2004, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 10 mai 2005.

Nr. 681.