MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 442         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 mai 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 177 din 29 martie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 512 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal

 

Decizia nr. 231 din 21 aprilie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 184 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

175. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de către agentii economici cu activitate industrială

 

504/501.- Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 177

din 29 martie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 512 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 512 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal, ridicată de Daniel Negri în Dosarul nr. 3.591/2003 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii că autorul exceptiei a depus la dosar o cerere de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător. O cerere în acelasi sens, nesemnată însă, a fost depusă la dosar si de către partea Emanuel Stancu.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune amânării cauzei.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a cauzei ca neîntemeiată.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că aceasta se referă la dispozitii legale ce urmează a se aplica de la o dată ulterioară, iar nu la dispozitii legale în vigoare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.591/2003, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor “art. 512 din noul Cod penal“, ridicată de Daniel Negri în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat este în contradictie cu dispozitiile art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală, privind neretroactivitatea legii, întrucât împiedică aplicarea imediată a dispozitiilor mai favorabile din noul Cod penal, în spetă, a prevederilor art. 108 din acest act normativ, potrivit cărora, “În cazul infractiunilor sanctionate cu pedeapsa închisorii, instanta poate să nu aplice nici o pedeapsă inculpatului care nu a avut antecedente penale, a acoperit prejudiciul cauzat si a dat dovezi temeinice că se poate îndrepta chiar fără aplicarea unei pedepse“. Autorul exceptiei arată că este vătămat “prin neaplicarea imediată a legii penale mai favorabile“.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În sustinerea acestei opinii se arată că “dispozitiile la care se raportează autorul exceptiei invocate nu sunt în prezent în vigoare, ele urmând să intre în vigoare abia la 29 iunie 2005“, precum si faptul că “judecarea procesului declarat de inculpat si solutionarea cauzei nu depind de norma pretins neconstitutională“.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, arătând că “exceptia priveste neconstitutionalitatea unei dispozitii legale care nu a intrat în vigoare - art. 512 din noul Cod penal“, apreciază că, fată de dispozitiile art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta înu poate fi admisă“.

Avocatul Poporului, mentionând că “prevederile legale criticate din noul Cod penal [...] intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv la 29 iunie 2005“, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor privind neconstitutionalitatea unei legi ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 512 din Legea nr. 301/2004 – Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, potrivit cărora “Prezentul Cod intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I“.

Autorul exceptiei sustine că aceste dispozitii legale sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), potrivit cărora “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile“, întrucât “mpiedică aplicarea, în ceea ce îl priveste, a unor dispozitii mai favorabile cuprinse în noul Cod penal.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu pot fi retinute criticile autorului exceptiei.

Stabilirea de către legiuitor, prin dispozitiile art. 512 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal, ca dată a intrării în vigoare a acestui act normativ a unei date ulterioare publicării sale în Monitorul Oficial al României este în deplină concordantă cu prevederile art. 78 din Constitutie, potrivit cărora “Legea se publică în Monitorul Oficial al României si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei“, si nu aduce atingere în nici un mod art. 15 alin. (2) din Legea fundamentală.

Astfel, textul de lege criticat nu contine nici o dispozitie cu aplicare sau efect retroactiv si, de asemenea, nici o dispozitie de excludere a aplicării de către instanta de judecată a legii penale mai favorabile, pentru a se retine contradictia invocată de autorul exceptiei.

De altfel, art. 512 din Codul penal ce urmează să intre în vigoare la data de 28 iunie 2005 nu are incidentă în cauza dedusă judecătii, aspect retinut de instanta de judecată, care însă, fără a face aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora: “(1) Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia. [...]

(6) Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale [...]“, a sesizat Curtea Constitutională cu această exceptie.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALÂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 512 din Legea nr. 301/2004 – Codul penal, ridicată de Daniel Negri în Dosarul nr. 3.591/2003 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 martie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALÂ

 

DECIZIA Nr. 231

din 21 aprilie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 184 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Claudia Margareta Nită - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 184 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Forsaga“ - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 3.300/2004 al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin normelor constitutionale invocate. Astfel, se arată că reglementarea suspendării facultative, si nu de drept, a executării unui act administrativ fiscal contestat are în vedere solutionarea cu celeritate a cauzelor specifice acestui domeniu si nu este de natură a încălca regimul constitutional al protectiei proprietătii private, consacrat de art. 44 din Legea fundamentală. Mai mult, se precizează că suspendarea solicitată poate fi acordată în conditiile în care organul competent apreciază această cerere ca fiind temeinic justificată.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor legale atacate fată de art. 23 alin. (11) din Constitutie, se arată că acestea nu au incidentă în cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 decembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.300/2004, Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 179 din Codul de procedură fiscală. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Forsaga“ - S.R.L. din Suceava într-o cauză având ca obiect o contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 179 din Codul de procedură fiscală încalcă normele constitutionale ale art. 23 alin. (11), referitoare la prezumtia de nevinovătie, precum si pe cele ale art. 44 alin. (2) si ale art. 136 alin. (5) din Constitutie, privind protectia proprietătii private. Astfel, se precizează că, potrivit dispozitiilor criticate, “o eventuală contestatie a unei persoane împotriva unui act constatator prin care s-au stabilit obligatii fiscale în favoarea statului nu suspendă executarea actului respectiv“, ceea ce reprezintă o gravă încălcare a dreptului de proprietate privată. Se mai sustine că un act constatator ilegal poate fi executat înainte ca organele competente în materie să pronunte o decizie definitivă de solutionare a contestatiei împotriva acelui act.

În continuare, autorul exceptiei face referiri cu privire la circumstantele de fapt ale cauzei, arătând, în esentă, că organele fiscale de control abuzează de prevederile criticate, tergiversând solutionarea contestatiilor si provocând, în cele din urmă, prin imobilizarea sumelor ilegal retinute, incapacitatea de plată si, în consecintă, falimentul firmelor executate.

Judecătoria Câmpulung Moldovenesc apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, întrucât textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor din Constitutie invocate. Precizând mai întâi că, în urma republicării Codului de procedură fiscală, art. 179 a devenit art. 184, arată că art. 23 alin. (11) din Constitutie, invocat de autorul exceptiei în motivarea sa, nu are incidentă în domeniul dreptului civil sau fiscal, deoarece acest articol reglementează un principiu fundamental al procesului penal, găsindu-si, prin urmare, aplicabilitatea doar în materia dreptului penal si procesual penal. De asemenea, textele de lege criticate nu încalcă nici prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (2), întrucât, în temeiul art. 184 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, organul de solutionare a contestatiei poate dispune suspendarea executării, dacă cererea este apreciată ca justificată. Se mai mentionează că legiuitorul a prevăzut în aceste cazuri o suspendare facultativă, si nu de drept a executării, cu scopul de a restrânge posibilitatea exercitării cu rea-credintă a contestatiei la executare, formulată exclusiv în scopul tergiversării executării.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se apreciază că suspendarea facultativă prevăzută de textele de lege criticate reprezintă tocmai o măsură de prevenire si limitare a eventualelor abuzuri în exercitarea cu rea-credintă a contestatiei la executare. Însă, potrivit alin. (2) al art. 184 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, dacă cererea de suspendare este temeinic justificată, organul de solutionare a contestatiei poate dispune, în functie de cazul individual, suspendarea executării, astfel că dispozitiile atacate sunt în deplin acord cu normele constitutionale invocate.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de art. 23 alin. (11) din Constitutie, se arată că acesta reglementează un principiu fundamental al procesului penal, neavând incidentă în speta dedusă judecătii.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, pentru următoarele argumente:

În legătură cu pretinsa încălcare a art. 23 alin. (11) din Constitutie, se arată că aceste prevederi nu au incidentă în cauză, fiind aplicabile numai în domeniul dreptului penal si numai persoanelor fizice.

Dispozitiile art. 184 alin. (2) din actul normativ criticat consacră suspendarea facultativă a executării actului administrativ fiscal în scopul evitării abuzurilor de drept si exercitării cu rea-credintă a contestatiei, o eventuală suspendare de drept a executării actului administrativ fiscal determinând amânarea realizării creantelor fiscale. Asa fiind, textele de lege criticate nu contravin art. 44 alin. (2) din Constitutie, “cu atât mai mult cu cât din interpretarea sistematică a dispozitiilor Legii fundamentale rezultă că limitele si continutul dreptului de proprietate sunt stabilite de lege“. În plus, se arată că, potrivit art. 2 alin. (3) din Codul de procedură fiscală si în lipsa dispozitiilor exprese ale acestuia, suspendarea executării se poate solicita în conditiile art. 403 din Codul de procedură civilă.

Cât priveste sustinerile autorului exceptiei referitoare la încălcarea dreptului de proprietate prin faptul că, în cazul admiterii contestatiei debitorului fiscal, Ministerul Finantelor Publice nu restituie sumele executate, se apreciază că acestea reprezintă chestiuni de aplicare a legii asupra cărora se pronuntă numai instanta de judecată, si nu cea de contencios constitutional.

În sprijinul acestor argumente sunt invocate deciziile nr. 176 din 20 aprilie 2004 si nr. 409 din 12 octombrie 2004, prin care Curtea Constitutională a mai analizat textele de lege criticate în prezenta cauză, stabilind că acestea nu contravin normelor si principiilor constitutionale.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 184 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală sunt constitutionale. Astfel, se arată că textele de lege criticate nu contravin sub nici un  aspect dreptului la proprietate privată, consacrat de art. 44 alin. (2) din Constitutie. În acest sens se sustine că “legiuitorul ordinar este competent să reglementeze cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principală conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitări rezonabile cu valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat“. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de dispozitiile art. 23 alin. (11) din Legea fundamentală, se apreciază că aceasta nu poate fi retinută, deoarece invocarea prezumtiei de nevinovătie nu are relevantă în cauza de fată.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor, Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 184 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004.

Aceste prevederi au următorul continut:

- Art. 184: Suspendarea executării actului administrativ fiscal

“(1) Introducerea contestatiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal.

(2) Organul de solutionare a contestatiei poate suspenda executarea actului administrativ atacat până la solutionarea contestatiei, la cererea temeinic justificată a contestatorului.

(3) Dacă se suspendă executarea unei decizii referitoare la baza de impunere, atunci se va suspenda si executarea deciziei de impunere ulterioare.

(4) Organele de solutionare pot dispune instituirea măsurilor asigurătorii de către organul fiscal competent în conditiile prezentului cod.“

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate autorul invocă încălcarea normelor constitutionale ale art. 23 alin. (11), ale art. 44 alin. (2) teza întâi, precum si pe cele ale art. 136 alin. (5), care au următorul continut:

- Art. 23 alin. (11): “Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.“;

- Art. 44 alin. (2) teza întâi: “Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular.“;

- Art. 136 alin. (5): “Proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.“

Examinând textul de lege criticat, raportat la normele constitutionale invocate, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Critica de neconstitutionalitate vizează caracterul facultativ al suspendării executării unui act administrativ fiscal constatator de impunere, suspendare solicitată o dată cu introducerea contestatiei împotriva respectivului act. În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, suspendarea prevăzută de dispozitiile art. 184 din ordonanta criticată, având caracter facultativ, si nu obligatoriu, de drept, încalcă în mod grav atât prezumtia de nevinovătie, prevăzută de art. 23 alin. (11) din Constitutie, cât si regimul constitutional de protectie a proprietătii private, consacrat în art. 44 si în art. 136 alin. (5) din aceasta. Se sustine că, în conditiile în care sumele retinute prin actul constatator al organului de control fiscal sunt imobilizate cel putin până la momentul pronuntării deciziei definitive cu privire la contestatia formulată de debitor împotriva acelui act administrativ fiscal, există riscul declansării stării de incapacitate de plată sau de faliment al societătii comerciale executate, fiind afectat astfel dreptul de proprietate al acestora.

Examinându-se exceptia de neconstitutionalitate, raportat la normele constitutionale invocate, se constată că dispozitiile de lege criticate stabilesc procedura de solutionare a contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, precum si posibilitatea suspendării, la cererea temeinic justificată a contestatorului, a executării actului constatator atacat. Totodată, se observă că, desi autorul exceptiei invocă neconstitutionalitatea art. 184 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, critica formulată priveste doar dispozitiile alin. (1) al acestui articol, care stabilesc, cu titlu de regulă generală, faptul că simpla introducere a unei contestatii pe calea administrativă de atac nu suspendă, în mod automat, executarea acelui act administrativ fiscal. Examinându-se însă si celelalte dispozitii ale art. 184 - pe care autorul exceptiei omite a le avea în vedere -, se constată că la alin. (2) este prevăzută si exceptia de la regula stabilită în alin. (1), respectiv posibilitatea suspendării executării actului administrativ fiscal până la solutionarea contestatiei, dacă organul competent să solutioneze contestatia apreciază cererea ca temeinic justificată. Pe de altă parte, debitorul în cauză are posibilitatea de a se adresa instantei judecătoresti pentru a solicita suspendarea executării în cadrul procedurii prevăzute în art. 403 din Codul de procedură civilă. În consecintă, sustinerile autorului exceptiei privind consecintele grave aduse patrimoniului unei societăti comerciale executate, ca urmare a refuzului de plano al suspendării executării actului administrativ fiscal contestat până la pronuntarea deciziei definitive de către organul competent, sunt, pentru cele arătate mai sus, lipsite de temei legal si, cu atât mai mult, lipsite de temei constitutional.

Caracterul facultativ si nu obligatoriu, de drept, al suspendării executării unui act administrativ fiscal contestat are în vedere tocmai solutionarea cu celeritate a unor cauze specifice acestui domeniu, prin evitarea exercitării cu rea-credintă a dreptului de a contesta un astfel de act.

Legiuitorul a prevăzut însă si posibilitatea ca, examinând cererile formulate si apreciindu-le ca temeinic justificate, organul competent să acorde suspendarea executării actului administrativ fiscal contestat, prevenindu-se astfel situatii care, în practică, ar putea prejudicia în mod grav patrimoniul societătii comerciale executate.

În ceea ce priveste invocarea de către autorul exceptiei a art. 23 alin. (11) din Constitutie, se constată că aceste dispozitii nu au incidentă în cauza de fată, întrucât prezumtia de nevinovătie este un principiu ce guvernează procesul penal, fără a se aplica, deci, si procedurii contencioase fiscale sau administrative.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALÂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 184 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Forsaga“ - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 3.300/2004 al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 aprilie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. unv. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de către agentii economici cu activitate industrială

 

În baza obiectivelor stabilite în Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008 privind promovarea unui management durabil al resurselor si protectia mediului, a prevederilor art. 70 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995,

republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în scopul monitorizării îndeplinirii angajamentelor luate prin documentele care au stat la baza negocierilor în vederea aderării României la Uniunea Europeană,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Conducerile agentilor economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniile prevăzute în anexa nr. 1, denumiti în continuare agenti economici, sunt direct responsabile de asigurarea conformării cu prevederile reglementărilor din domeniul protectiei mediului.

(2) Agentii economici sunt obligati ca la elaborarea strategiei de firmă să aibă în vedere integrarea aspectelor privind protectia mediului.

(3) În scopul îmbunătătirii controlului si prevenirii impactului asupra mediului a activitătii industriale, agentii economici pot utiliza, printre altele, ca instrumente: acordurile voluntare încheiate cu autoritătile, implementarea Sistemului de management de mediu, analiza ciclului de viată a produselor, contabilitatea îde mediu“, eticheta ecologică si/sau declaratia de mediu pentru produse.

Art. 2. - (1) Agentii economici au obligatia să înfiinteze un compartiment cu atributii în domeniul protectiei mediului, care este în directa coordonare a directorului/directorului general.

(2) Compartimentele mentionate la alin. (1) vor fi dimensionate în functie de complexitatea problemelor de mediu ale agentului economic.

Art. 3. - Compartimentele mentionate la art. 2 alin. (1) au următoarele atributii principale:

a) elaborarea programelor de actiune pentru protectia mediului, cu includerea măsurilor specifice de reducere si prevenire a impactului negativ asupra mediului;

b) pregătirea documentatiei necesare pentru autorizare/reautorizare;

c) elaborarea planurilor de interventie în caz de poluare accidentală si asigurarea dotării cu materiale de interventie;

d) fundamentarea necesitătii elaborării de studii de impact, expertize tehnice si evaluare a riscului, altele decât cele prevăzute de legislatia în materie;

e) verificarea conformării cu legislatia de mediu, cu precădere la instalatiile si echipamentele identificate ca surse potentiale de poluare;

f) întocmirea rapoartelor periodice privind activitatea de protectie a mediului, pe care le supune aprobării conducerii;

g) coordonarea activitătii de instruire a personalului cu privire la problematica protectiei mediului.

Art. 4. - (1) Agentii economici aflati în portofoliul Ministerului Economiei si Comertului au obligatia să transmită semestrial Directiei infrastructura calitătii si mediu din cadrul Ministerului Economiei si Comertului informatiile privind protectia mediului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(2) Agentii economici, altii decât cei la care se face referire la alin. (1), au obligatia să transmită informatiile privind activitatea de protectie a mediului numai la solicitarea Ministerului Economiei si Comertului.

Art. 5. - Agentii economici au obligatia să informeze operativ, în situatia producerii unui accident, conducerea ministerului cu privire la cauza, momentul, estimarea daunelor provocate si măsurile luate pentru diminuarea impactului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 66/2001 se abrogă.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 13 aprilie 2005.

Nr. 175.

 

ANEXA Nr. 1

 

DOMENII

în care agentii economici îsi desfăsoară activitatea conform Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN

 

Subsectiunea

Cod CAEN

CA - Industria extractivă de produse energetice

1010-1200

CB - Industria extractivă de produse neenergetice

1310-1450

DB - Industria textilă si a produselor textile

1711-1930

DD - Fabricarea lemnului si a produselor din lemn

2010-2052

DE - Fabricarea celulozei, hârtiei si a produselor din hârtie

2111-2125

DF - Fabricarea produselor de cocserie, a produselor obtinute prin rafinarea petrolului si a combustibililor nucleari

2310-2330

DG - Fabricarea substantelor, a produselor chimice si a fibrelor si firelor sintetice si artificiale

2411-2470

DH - Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

2511-2524

DI - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2611-2682

DJ - Industria metalurgică si a produselor din metal

2710-2875

DK - Industria de masini si echipamente

2911-2972

DL - Industria de echipamente electrice si optice

3001-3350

DM - Industria mijloacelor de transport

3410-3550

DN - Alte activităti industriale

3611-3720

EA - Energie electrică si termică, gaze si apă

4011-4030

 

ANEXA Nr. 2

 

INFORMATII PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI

 

Informatiile se transmit după cum urmează:

a) până la data de 31 iulie, informatiile aferente primului semestru;

b) până la data de 31 ianuarie, informatiile aferente anului precedent

 

Tabelul nr. 1

 

Stadiul obtinerii autorizatiilor de mediu*) la sfârsitul semestrului/anului (după caz)

 

Nr.

crt.

Obiective — total,

din care:

Observatii

Detin autorizatie de mediu

Nr. autorizatiei/termen de valabilitate

În curs de obtinere

(stadiu)

Nu s-a demarat procedura de obtinere

a autorizatiei de mediu

0.

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

TOTAL:

*) Se mentionează explicit situatia obtinerii autorizatiei integrate de mediu (după caz).

NOTĂ:

Suplimentar se va mentiona dacă agentul economic are certificat Sistemul de Management de Mediu.

 

Tabelul nr. 2

 

Programe de actiuni, măsuri pentru prevenire si/sau limitare a impactului asupra mediului

 

Nr. crt.

Programe de actiuni*)

Observatii

Planificate

Stadiul realizării**)

0.

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 


*) Se mentionează explicit acele actiuni pentru instalatiile pentru care s-a obtinut perioada de tranzitie, în vederea conformării cu legislatia în vigoare.

**) Realizat, în curs de realizare, amânat.

NOTĂ:

Se au în vedere programe de modernizări, reparatii, instalarea sistemului de automonitorizare, monitorizare a factorilor de mediu, măsuri specifice de interventie, măsuri organizatorice, stadiul implementării si certificării/mentinerii sistemului de management de mediu, conform SR EN ISO 14001:1997, programe de instruire etc.

 

Tabelul nr. 3

 

Cheltuieli pentru protectia mediului

 

Nr. crt.

Cheltuieli pentru protectia mediului

(milioane lei)

Observatii

Planificate

Realizate

0.

1

2

3

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

NOTĂ:

Se au în vedere cheltuielile aferente investitiilor sau componentelor de investitii specifice de protectie a mediului, costurile de operare ale echipamentelor de depoluare, programelor de actiuni prezentate în tabelul nr. 2, precum si cheltuielile care privesc plata taxelor la Fondul pentru mediu, amenzi si penalităti (după caz) etc.

 

Tabelul nr. 4

 

Nivelul de conformare cu prevederile legislatiei privind protectia mediului

 

Nr. crt.

Nivelul de conformare

Modalitatea de solutionare

Observatii

(amenzii)

Depasiri ale limitelor admise de reglementarile in vigoare

Cauza

0.

1

2

 

3

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 5

 

Probleme deosebite semnalate privind protectia mediului

 

Nr.

crt.

Probleme deosebite semnalate

Modalitatea de solutionare

Observatii

(amenzii)

Poluari accidentale

Cauza

0.

1

2

 

3

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Tabelul nr. 6

 

Situatia gestionării deseurilor

 

Nr. crt.

Cantitatea generata – total, din care:

Observatii*

Tip de deseu

(cod din HG 856/2002)

Valorificare

Eliminare

Reciclare

Coincinerare

Incinerare

Depozitare

0.

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 


*) Se precizează cantitătile de deseuri gestionate prin altă operatiune.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 504 din 20 aprilie 2005

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 501 din 8 aprilie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.491/1.627/2004 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întretinerea, repararea si construirea de drumuri locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 971 din 22 octombrie 2004.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Sebastian Bodu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

ANEXĂ

 

NORME

privind fundamentarea, acordarea si justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităti desfăsurate de unii agenti economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane Unităti care vor aplica prevederile prezentelor norme

 

Art. 1. - (1) Agentii economici care beneficiază pentru desfăsurarea activitătii de sume de la bugetul de stat, destinate acoperirii de cheltuieli materiale, subventii/transferuri, precum si de sume destinate rambursării creditelor externe/interne, plătii dobânzilor si comisioanelor, în baza prevederilor art. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, după caz, sunt:

a) Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.;

b) Regia Autonomă “Administratia Fluvială a Dunării de Jos“;

c) Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu“ - S.A.;

d) Societatea Natională “Aeroportul International Constanta“ - S.A.;

e) Societatea Natională “Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia“ - S.A.;

f) Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ - S.A.;

g) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători“ - S.A.;

h) Autoritatea Feroviară Română - AFER;

i) Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex“ - S.A.

j) Compania Natională “Aeroportul International Henri Coandă Bucuresti“ - S.A.;

k) Societatea Comercială “Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM“ - S.A.;

l) Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime“ - S.A. Constanta;

m) Compania Natională de Radiocomunicatii Navale “Radionav“ - S.A.;

n) Societatea Comercială “NAVROM Delta“ - S.A. Tulcea;

o) Compania Natională “Administratia Canalelor Navigabile“ - S.A.

(2) Prevederile prezentelor norme se vor aplica si altor agenti economici care vor beneficia de sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1).

 

Înscrierea în bugetul de stat

Art. 2. - (1) Agentii economici mentionati la art. 1 au obligatia de a prezenta Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului propuneri pentru înscrierea în bugetul de stat a sumelor ce reprezintă cheltuieli curente, rambursări de credite externe/interne si plăti de dobânzi si comisioane, în vederea cuprinderii acestora în bugetul ministerului, în termenele stabilite de Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Anual, în etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, fiecare agent economic care beneficiază de sume de la bugetul statului fundamentează necesarul acestora, urmărind realizarea în conditii corespunzătoare a obiectului de activitate, cu încadrarea în limitele transmise de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Sumele destinate rambursării creditelor externe/interne si plătilor de dobânzi si comisioane se vor stabili în functie de scadente.

(3) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de ordonator principal de credite, transmite fiecărui agent economic sumele aprobate în bugetul de stat pentru anul respectiv, cu defalcare pe trimestre.

(4) Agentii economici beneficiari ai sumelor respective răspund de utilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost acordate.

(5) Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici mentionati la art. 1 sunt aprobate conform prevederilor legale privind înfiintarea acestora, în cadrul termenului prevăzut de legea anuală a bugetului de stat.

 

Solicitarea lunară a subventiilor/transferurilor de către unii agenti economici.

Art. 3. - (1) Agentii economici care beneficiază de subventii/transferuri vor întocmi lunar, în 5 exemplare, formularul prevăzut în anexa nr. 1 “Notă de fundamentare si justificare a subventiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru .... la data de ....“.

(2) Nivelul subventiilor/transferurilor solicitate pentru perioada respectivă va rezulta ca diferentă între veniturile si cheltuielile prognozate a se realiza în luna respectivă si se va încadra în bugetul aprobat pentru fiecare agent economic care beneficiază de sumele respective, potrivit actului constitutiv. Justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se va face lunar, pe baza datelor rezultate din balanta de verificare.

(3) Veniturile se vor defalca în functie de natura lor, conform prevederilor legale. Veniturile din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 1 vor corespunde totalului veniturilor din clasa 7 din balanta de verificare diminuat cu sumele reprezentând surse de investitii, subventii/transferuri, inclusiv veniturile cu destinatie specială, rambursări de credite externe/interne, plăti de dobânzi si comisioane la credite externe/interne primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform legii anuale a bugetului de stat, si înregistrate.

(4) Cheltuielile se vor defalca pe naturi de cheltuieli, iar acolo unde anumite cheltuieli prezintă o pondere însemnată, acestea se înscriu ca alineat distinct, mentionându-se documentul în baza căruia se efectuează cheltuiala (de exemplu: contract ....).

(5) Cheltuielile din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 1 vor corespunde totalului cheltuielilor din clasa 6 din balanta de verificare, diminuat cu sumele aferente cheltuielilor de investitii, cheltuielilor efectuate din fondurile cu destinatie specială, rambursărilor de credite externe/interne, plătilor de dobânzi si comisioane la credite externe/interne si programelor cu finantare rambursabilă/nerambursabilă.

(6) Pentru transportul feroviar public de călători, agentul economic prestator Ontocmeste, în 5 exemplare, documentatia conform anexei nr. 2 “Notă de fundamentare si justificare a subventiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători la data de .....“. Veniturile (rd. 4+rd. 5) din coloana nr. 4 din anexa nr. 2 vor corespunde totalului veniturilor din clasa 7 din balanta de verificare, diminuat cu sumele reprezentând surse de investitii, subventii/transferuri, rambursări de credite externe/interne, plăti de dobânzi si comisioane la credite externe/interne primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform legii anuale a bugetului de stat, si înregistrate. Cheltuielile din coloana nr. 4 din anexa nr. 2 vor corespunde totalului cheltuielilor din clasa 6 din balanta de verificare, diminuat cu cheltuielile de investitii si cheltuielile aferente derulării creditelor externe si a programelor cu finantare rambursabilă/nerambursabilă.

(7) Agentii economici vor prezenta formularele prevăzute în anexele nr. 1 si nr. 2 spre avizare directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, până la data de 25 a lunii curente, pentru sumele justificate în luna precedentă. Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili verifică si avizează “Nota de fundamentare si justificare a subventiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru .... la data de ....“ si “Nota de fundamentare si justificare a subventiilor/transferurilor primite de a bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători la data de ....“, pentru coloana nr. 3, respectiv coloana nr. 4, în baza datelor prezentate în balanta de verificare contabilă pentru luna precedentă, la sediul organului de avizare.

Avizul se acordă pe baza datelor prezentate sub responsabilitatea agentului economic, cu rezerva controlului ulterior asupra modului de utilizare a acestor surse bugetare, ocazie cu care se dispun măsurile de regularizare a eventualelor diferente.

(8) În cursul lunilor ianuarie-februarie agentii economici nu vor completa coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 1 si coloana nr. 4 a formularului prevăzut în anexa nr. 2, după caz.

(9) Veniturile din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 1 vor fi defalcate conform anexei nr. 1/a) “Defalcarea veniturilor ce se realizează la luna .... de agentul economic ....“.

(10) “Cheltuielile preliminate pentru luna în curs“ (coloana nr. 4 din formularul prevăzut în anexa nr. 1) vor fi prezentate detaliat în formularul prevăzut în anexa nr. 1/b) “Memoriu privind justificarea sumelor preliminate a se plăti în luna în curs“, ce va cuprinde toate plătile efective ale agentilor economici până la data de 20 a lunii respective, la care se vor adăuga plătile preliminate a se efectua până la sfârsitul lunii. În plătile respective se pot regăsi si avansurile acordate potrivit legii pentru achizitii de bunuri si servicii.

(11) Aceste plăti urmează să se regăsească în conturile de cheltuieli si stocuri, conturi care permit, conform prezentelor norme, justificarea în anul financiar curent a utilizării sumelor primite. Dacă la finele anului financiar plătile respective nu se regăsesc în conturile de cheltuieli sau în variatia de stoc, se va proceda la regularizarea acestora cu bugetul de stat.

(12) În cazul plătilor mai mari de 800 milioane lei, se vor anexa copii de pe documentele care dovedesc oportunitatea efectuării plătii.

(13) În cazul lucrărilor de întretinere si reparatii capitale la infrastructură, formularul prevăzut în anexa nr. 1/b) va fi însotit de documentatia aprobată conform prevederilor legale.

(14) În cazul în care apar disponibilităti în cont la finele lunii precedente celei în care se solicită deschiderea de credite, se vor explica motivele care au determinat acest disponibil. Neprezentarea acestei explicatii va conduce în mod automat la diminuarea subventiilor/transferurilor în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite.

(15) La fundamentarea subventiilor/transferurilor se vor lua în calcul si cresterile de stocuri fată de luna precedentă.

(16) Stocurile avute în vedere sunt de regulă cele legate de caracterul sezonier al unor activităti (de exemplu, în cazul Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. - procurarea bitumului pentru perioadele de vară, stocurile de nisip, sare, motorină, combustibil etc. pentru perioada de iarnă - si al Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos“ Galati - asigurarea stocurilor de combustibil pentru cazuri de înghet al Dunării).

(17) Valoarea acestor stocuri se cumulează cu sumele ce figurează la pct. II “Cheltuieli“ din formularul prevăzut în anexa nr. 1. Suma acestora va sta la baza justificării subventiilor/transferurilor solicitate.

(18) O dată cu transmiterea acestor documente se va prezenta Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în mod obligatoriu, si balanta de verificare contabilă întocmită pentru luna precedentă celei în care se solicită deschiderea de credite, precum si formularul “Situatia obligatiilor fată de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale la data de ....“, prevăzut în anexa nr. 1/c).

(19) Notele de fundamentare si justificare (formularele prevăzute în anexele nr. 1 si 2), avizate conform alin. (7), inclusiv formularele prevăzute în anexele nr. 1/a), 1/b) si 1/c), după caz, se prezintă până la data de 28 a fiecărei luni la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generală economică si buget, în vederea analizării utilizării sumelor primite, a fundamentării unor noi sume pentru luna următoare si a întocmirii cererii de deschidere a creditelor bugetare.

(20) În cazul în care un agent economic nu mai solicită subventii/transferuri pentru o anumită perioadă, acesta are obligatia de a prezenta justificarea subventiilor/transferurilor primite, în fiecare lună, cu cheltuielile perioadei respective.

(21) Pentru solicitarea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prezintă la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor, împreună cu documentatia întocmită în conformitate cu Normele metodologice privind deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(22) Agentii economici care au beneficiat în cursul anului de subventii sau de transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului au obligatia de a verifica, pe baza deconturilor definitive, dacă alocatiile bugetare primite sunt justificate si, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite în contul de venituri ale bugetului de stat “Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti“, deschis la Trezoreria Statului, până la data de 31 ianuarie a anului următor, dacă legea nu prevede altfel.

 

Solicitarea si justificarea sumelor de la bugetul de stat reprezentând contributia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transporturi, precum si a sumelor destinate rambursării creditelor externe/interne, plătilor de dobânzi si comisioane

Art. 4. - (1) Agentii economici care primesc sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, reprezentând contributia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transporturi, precum si sume destinate rambursării creditelor externe/interne, plătilor de dobânzi si comisioane aferente, completează în 5 exemplare formularul prevăzut în anexa nr. 3 “Notă privind fundamentarea si justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul de stat reprezentând contributia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a ....., rambursări de credite externe/interne, plăti de dobânzi si comisioane“. În sustinerea datelor se întocmesc formularele prevăzute în anexele nr. 3/a)-3/f), conform modelelor prezentate.

(2) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili verifică si avizează formularul prevăzut în anexa nr. 3 pentru coloanele nr. 3 si 4, pe baza datelor rezultate din documentele bancare ce atestă cumpărarea valutei utilizate pentru rambursarea creditelor externe/interne, a plătilor de dobânzi si comisioane aferente, la sediul organului de avizare. Avizul se acordă pe baza datelor prezentate sub responsabilitatea agentului economic, cu rezerva controlului ulterior asupra modului de utilizare a acestor surse bugetare, ocazie cu care se dispun măsurile de regularizare a eventualelor diferente.

(3) Notele de fundamentare si justificare, cuprinzând formularele prevăzute în anexele nr. 3/a)-3/f), avizate conform alin. (2), se prezintă Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Directia generală economică si buget, în vederea analizării modului de utilizare a sumelor primite si a modului de fundamentare a sumelor pentru luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.

(4) În cazul în care din formularul prevăzut în anexa nr. 3 rezultă că agentul economic respectiv nu a utilizat integral sumele puse la dispozitie pentru perioada de la începutul anului până la sfârsitul lunii anterioare celei în care se solicită deschiderea creditelor bugetare, cu sumele respective se va diminua necesarul pe luna pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.

(5) În situatia inversă, cu sumele de primit se va majora necesarul pe luna pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare, în limita sumelor aprobate în bugetul de stat.

(6) Agentii economici care au beneficiat în cursul anului de sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pot păstra la finele anului în conturile deschise la unităti bancare numai valuta procurată în scopul rambursării la extern a ratelor de împrumuturi externe guvernamentale si al plătii dobânzilor sau comisioanelor acestora, cu termene scadente până la data de 15 ianuarie a anului următor.

Sumele rămase neconsumate vor fi restituite în contul de venituri ale bugetului de stat “Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti“, deschis la Trezoreria Statului, până la data de 31 ianuarie, dacă legea nu prevede altfel.

 

Solicitarea, acordarea si justificarea sumelor de la bugetul de stat, reprezentând cheltuieli curente pentru întretinerea, repararea si administrarea drumurilor nationale

Art. 5. - (1) Cheltuielile curente ce se pot finanta din sume de la bugetul de stat pentru drumurile nationale sunt:

a) cheltuieli pentru administrare, întretinere si reparatii curente si periodice la drumurile publice, lucrările de artă, constructiile, utilajele, echipamentele si mijloacele de transport specifice sectorului de drumuri, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă lucrărilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrărilor, avansurile lunare acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitatii, taxe, avize si autorizatii, precum si pentru serviciile aferente;

b) cheltuieli pentru reparatii capitale la drumurile publice, lucrări de artă si constructii, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă lucrărilor astfel nominalizate, variatia stocului de materiale, avansurile la începerea lucrărilor, avansurile lunare, acordate potrivit prevederilor legale, cheltuieli pentru licitatii, taxe, avize si autorizatii, precum si serviciile aferente.

(2) a) Unitătile teritoriale din subordinea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. vor întocmi cererea justificativă conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 “Cerere justificativă privind sumele necesare pentru cheltuieli curente pentru întretinerea, repararea si administrarea drumurilor nationale pentru luna ...... 200 ......“, pe care o vor transmite Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. până la data de 16 a lunii curente pentru luna următoare.

b) Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. va analiza si va transmite Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, până la data de 20 a lunii curente pentru luna următoare, sumele solicitate prin cererile justificative conform anexei nr. 5 “Cerere justificativă privind sumele necesare pentru cheltuieli curente pentru întretinerea, repararea si administrarea drumurilor nationale pentru luna ...... 200 ......“. Decontul justificativ va fi însotit de balanta de verificare centralizată, precum si de copii de pe documentele ce atestă plata unor sume de peste 800 milioane lei.

c) Pentru sumele primite în luna în care se Ontocmeste documentatia de fundamentare a sumelor solicitate si care nu pot fi justificate pe bază de balantă de verificare, se va întocmi un memoriu justificativ ce va cuprinde principalele tipuri de plăti ce s-au efectuat până la momentul întocmirii documentelor, precum si plătile ce se prelimină a se efectua până la sfârsitul lunii respective.

d) Cu sumele primite în plus fată de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative se vor diminua sumele din cererile justificative, întocmite potrivit prezentelor norme.

(3) După verificarea si aprobarea cererilor justificative, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Directia generală economică si buget, va solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare.

În limita creditelor bugetare deschise Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va vira sumele cuvenite Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(4) a) Lunar, până la data de 16, unitătile teritoriale ale Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. vor transmite acesteia decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite până la sfârsitul lunii anterioare, întocmit pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 “Decont justificativ privind cheltuieli finantate de la bugetul de stat, reprezentând sumele necesare pentru cheltuieli curente pentru întretinerea, repararea si administrarea drumurilor nationale pentru luna ...... 200 ......“, pe baza datelor înregistrate în balantele de verificare contabilă.

b) Lunar, până la data de 20, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., pe baza datelor rezultate din balantele de verificare contabilă proprii si din deconturile justificative întocmite si transmise potrivit prevederilor alin. (5), va depune la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite până la sfârsitul lunii anterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 “Decont justificativ privind cheltuieli finantate de la bugetul de stat reprezentând sumele necesare pentru cheltuieli curente pentru întretinerea, repararea si administrarea drumurilor nationale pentru luna ...... 200 ......“. La justificarea si fundamentarea sumelor solicitate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. se va lua în calcul si cresterea de stocuri.

(5) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va înregistra pe cheltuieli sumele utilizate pentru administrarea, întretinerea si repararea drumurilor nationale, pe baza deconturilor justificative depuse de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Solicitarea/alocarea sumelor din transferuri consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane

Art. 6. - (1) Alocarea sumelor din transferuri consolidabile pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane se face de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, având la bază documentele analizate, centralizate si în concordantă cu strategia în domeniul drumurilor locale, transmise de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Consiliile locale vor depune cereri justificative, conform anexei nr. 8 “Cerere justificativă privind sumele necesare pentru transferuri consolidabile finantate de la bugetul de stat pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane pentru luna ... 200 ...“, la Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. până la data de 16 a lunii curente pentru luna următoare, iar aceasta va centraliza cererile si le va transmite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, până la data de 20 a lunii curente pentru luna următoare, conform anexei nr. 9 “Cerere justificativă privind sumele necesare pentru transferuri consolidabile finantate de la bugetul de stat pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane pentru luna ...... 200 ......“, în limita programelor aprobate si cu încadrarea în trimestrializarea transmisă de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si aprobată de Ministerul Finantelor Publice.

(3) După verificarea si aprobarea cererilor justificative Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Directia generală economică si buget, va solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare.

(4) a) Lunar, până la data de 10, consiliile judetene si/sau municipale vor transmite Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane, decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite până la sfârsitul lunii anterioare, întocmit pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 “Decont justificativ privind sumele necesare pentru transferuri consolidabile finantate de la bugetul de stat pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane pentru luna ...... 200 ......“, pe baza datelor înregistrate în balantele de verificare contabilă.

b) Lunar, până la data de 15, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., pe baza datelor rezultate din deconturile justificative întocmite si transmise potrivit prevederilor lit. a), va depune la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului decontul justificativ privind utilizarea sumelor primite până la sfârsitul lunii anterioare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 “Decont justificativ privind sumele necesare pentru transferuri consolidabile finantate de la bugetul de stat pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane pentru luna ...... 200 ......“, pe baza datelor înregistrate în balantele de verificare contabilă. c) Cu sumele primite în plus fată de cheltuielile prezentate prin deconturile justificative se vor diminua sumele din cererile justificative întocmite potrivit prezentelor norme.

(5) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va înregistra pe cheltuieli sumele utilizate de consiliile judetene si municipale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane, pe baza deconturilor justificative depuse la Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(6) Consiliile judetene si municipale care au beneficiat în cursul anului de transferuri consolidabile de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane au obligatia de a verifica, pe baza deconturilor definitive, dacă alocatiile bugetare primite sunt justificate si, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite în contul de venituri ale bugetului de stat “Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti“, deschis la Trezoreria Statului, până la data de 31 ianuarie a anului următor, dacă legea nu prevede altfel.

 

Dispozitii finale

Art. 7. - (1) Formularele “Notă de fundamentare si justificare a subventiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru ......la data de ...... “, “Notă de fundamentare si justificare a subventiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători la data de ...“, “Notă privind fundamentarea si justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul de stat reprezentând contributia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a ......, rambursări de credite externe/interne, plăti de dobânzi si comisioane“, “Decont justificativ privind cheltuielile finantate de la bugetul de stat reprezentând sumele necesare pentru cheltuieli curente pentru întretinerea, repararea si administrarea drumurilor nationale pentru luna ...... 200 ......“, precum si “Decont justificativ privind sumele necesare pentru transferuri consolidabile finantate de la bugetul de stat pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi în localitătile rurale si urbane pentru luna ..... 200 .....“ vor constitui documentele prin care se va aproba de către ordonatorul principal de credite înregistrarea în contabilitatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a sumelor cheltuite, inclusiv a plătilor efectuate pentru taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, serviciilor si lucrărilor achizitionate în ultimele luni ale anului, pentru care decontul de T.V.A. se Ontocmeste si se regularizează cu bugetul de stat în următorul an financiar.

Cu sumele respective agentul economic va face regularizarea direct cu bugetul de stat.

(2) Taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, serviciilor si lucrărilor achizitionate, plătită din sumele primite de la bugetul de stat reprezentând contributia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de transporturi, va fi inclusă în documentele de justificare.

(3) Taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, serviciilor si lucrărilor achizitionate de către agentii economici înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată se deduce potrivit prevederilor art. 145 si 147 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(4) După încheierea exercitiului bugetar anual, agentii economici vor vira la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor, serviciilor si lucrărilor achizitionate plătite în cursul anului din sumele primite de la bugetul de stat reprezentând contributia Guvernului la realizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii în transporturi si care a fost dedusă potrivit prevederilor art. 145 si 147 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, potrivit legislatiei în vigoare.

(5) Operatiunile de regularizare a T.V.A. cu bugetul de stat prevăzute la alin. (4) nu se evidentiază în conturile specifice de T.V.A. si nici în decontul de T.V.A. Pentru determinarea sumelor de regularizat cu bugetul de stat se vor tine evidente extracontabile.

(6) Toate formularele de fundamentare si justificare a sumelor primite de la bugetul de stat vor cuprinde în mod obligatoriu mentiunea: “Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise“ si vor purta semnătura persoanelor autorizate (de regulă, directorul general si directorul economic).

Art. 8. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXE

la norme

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a