MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 459         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 31 mai 2005

 

SUMAR

 

DECRETE

 

467. – Decret privind rechemarea unui ambasador

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

41/29.664. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind colaborarea interinstitutională pentru receptionarea documentelor de transport însotitoare ale mărfii de către autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor din posturile de inspectie la frontieră, de la autoritatea vamală competentă din punctele de trecere a frontierei de stat navale si aeriene, la introducerea mărfurilor în România

 

145/645. – Ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză si al ministrului finantelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

466. – Ordin al ministrului sănătătii privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate cu plată, la cerere, în policlinicile cu plată

 

534. – Ordin al ministrului sănătătii privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, testare, prelevare, coordonare si transplant

 

548. – Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora

 

4.058. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct din învătământul preuniversitar de stat

 

5.028. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 30/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Sere Brasov“ – S.A. Brasov

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. – Domnul Dumitru Prunariu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Federatia Rusă.

Art. 2. – Domnul Dumitru Prunariu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 mai 2005.

Nr. 467.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 41 din 23 martie 2005

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

Nr. 29.664 din 18 mai 2005

 

ORDIN

privind colaborarea interinstitutională pentru receptionarea documentelor de transport însotitoare ale mărfii de către autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor din posturile de inspectie la frontieră, de la autoritatea vamală competentă din punctele de trecere a frontierei de stat navale si aeriene, la introducerea mărfurilor în România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 50.471 din 9 martie 2005, întocmit de Directia generală inspectie control, inspectie la frontieră si coordonarea institutelor veterinare,

având în vedere prevederile art. 40 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, aprobată si modificată prin Legea nr. 524/2003,

tinând cont de prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:

Art. 1. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este institutie a administratiei publice centrale autorizată să organizeze, să coordoneze, să gestioneze si să controleze activitatea posturilor de inspectie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare.

Art. 2. – Autoritătile nationale implicate în controlul la frontieră trebuie să se asigure că toate mijloacele de transport cu animale vii, produse de origine animală, nonanimală si alte mărfuri si materii ce sunt supuse inspectiei si controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor sunt introduse pe teritoriul României numai printr-un post de inspectie la frontieră stabilit prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004.

Art. 3. – (1) De îndată ce va fi în posesia documentelor cu privire la prezentarea la birourile vamale de frontieră a mijloacelor de transport navale si aeriene, care contin mărfuri ce sunt supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, autoritatea vamală competentă le va pune la dispozitie autoritătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor din postul de inspectie la frontieră.

(2) Autoritătile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor vor decide asupra necesitătii efectuării controalelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si vor selecta mărfurile supuse acestor controale specifice, notificând aceasta autoritătii vamale competente.

Această notificare va fi făcută până cel mai târziu în momentul eliberării de către autoritatea vamală competentă a permisului vamal de descărcare.

Art. 4. – Autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă de la posturile de inspectie la frontieră, navale si aeriene, si autoritatea vamală competentă din aceste puncte de trecere a frontierei de stat vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 5. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor împreună cu Autoritatea Natională a Vămilor vor controla ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 6. – Prezentul ordin a fost elaborat pentru implementarea graduală si în detaliu a Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 71/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele care intră în România din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 si nr. 157 bis din 12 martie 2003, ce transpune Directiva 97/78/CE referitoare la principiile ce guvernează controalele veterinare asupra produselor intrate în Comunitatea Europeană din tări terte.

Art. 7. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare

Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

COMISIA NATIONALĂ DE PROGNOZĂ

Nr. 145 din 16 mai 2005

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 645 din 19 mai 2005

 

ORDIN

privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001

 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 757/2003 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză si al Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

presedintele Comisiei Nationale de Prognoză si ministrul finantelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 228/1.437/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 11 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, cu produsele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale de Prognoză,

Ion Ghizdeanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând utilajele tehnologice, instalatiile, echipamentele, aparatele de măsură si control, automatizări si produse software, achizitionate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale

 

– completare –

Pozitia tarifară

Denumirea mărfii

ex. 8543.89.95

----- Altele (Detector metale din tesături)

ex. 8537.10.91

---- Aparate de comandă cu memorie programabilă (Bloc de comandă si control pentru actionarea liniilor de impregnare a tesăturilor cu silicon)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate cu plată, la cerere, în policlinicile cu plată

 

În temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plată în unitătile sanitare, cu completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

văzând Referatul Directiei generale buget si credite externe nr. MC 5.433 din 28 aprilie 2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă tarifele maxime pentru prestatiile medicale acordate cu plată, la cerere, de către policlinicile cu plată, potrivit anexelor nr. 1*) si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 247/2003 privind stabilirea tarifelor pentru prestatiile medicale acordate cu plată, la cerere, în policlinicile cu plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2003.

Art. 3. – Directiile din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si policlinicile cu plată vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 28 aprilie 2005.

Nr. 466.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 588/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant si ale Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Transplant nr. M.C. 6.296 din 19 mai 2005,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se acreditează pentru activitatea de transplant hepatic Centrul de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic Fundeni.

Art. 2. – Se acreditează pentru activitatea de transplant cardiac următoarele unităti sanitare:

– Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti – Sectia de chirurgie cardiovasculară;

– Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures.

Art. 3. – Se acreditează pentru transplant renal si transplant de pancreas următoarele unităti sanitare:

– Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă si Transplant Renal Fundeni;

– Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta – Clinica de chirurgie.

Art. 4. – Se acreditează pentru transplant renal următoarele unităti sanitare:

– Centrul de Hemodializă si Transplant Renal Timisoara;

– Spitalul Clinic “C.I. Parhon“, Clinica de urologie.

Art. 5. – Se acreditează pentru transplant pulmonar următoarele unităti sanitare:

– Spitalul Clinic Militar Central Bucuresti – Clinica de chirurgie toracică;

– Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti – Sectia de chirurgie cardiovasculară.

Art. 6. – Se acreditează pentru transplant medular următoarele unităti sanitare:

– Centrul de Hematologie si Transplant Medular Fundeni;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures – Sectia clinică de hematologie si transplant de celule stem;

– Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Louis Turcanu“ Timisoara.

Art. 7. – Se acreditează pentru declararea donatorilor cadavru următoarele unităti sanitare:

– Institutul Clinic Fundeni – Clinica A.T.I.;

– Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti – Clinica A.T.I.;

– Spitalul Clinic de Urgentă “Bagdasar-Arseni“ Bucuresti – Clinica A.T.I.;

– Spitalul Clinic Universitar de Urgentă Bucuresti – Clinica A.T.I.;

– Spitalul Clinic Militar Central Bucuresti – Clinica A.T.I.;

– Spitalul Clinic de Adulti din Cluj-Napoca – Clinica A.T.I.;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Nr. 1 Timisoara – Clinica A.T.I.;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures – Clinica A.T.I.;

– Spitalul Clinic de Urgentă “Sfântul Spiridon“ Iasi – Clinica A.T.I.

Art. 8. – (1) Sefii sectiilor nominalizate la art. 7 vor desemna medicii responsabili de identificarea potentialilor donatori. Acestia vor fi informati asupra pacientilor internati zilnic, cu scor Glasgow mai mic sau egal cu 7.

(2) Evidentele prevăzute la alin. (1) vor fi aduse la cunostintă trimestrial Agentiei Nationale de Transplant.

Art. 9. – Unitătile sanitare acreditate pentru testare imunologică si virusologică sunt:

– Institutul Clinic Fundeni – Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA si virusologie;

– Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures – Laboratorul clinic imunologie transplant;

– Spitalul Clinic Judetean de Urgentă nr. 1 Timisoara – Centrul regional de imunologie de transplant;

– Spitalul Clinic de Urgentă “Sfântul Spiridon“ Iasi – Laboratorul de imunologie si genetică;

– Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca – Laboratorul clinic de analize medicale si imunologie.

Art. 10. – Se acreditează Serviciul de Ambulantă al Municipiului Bucuresti pentru activitatea de coordonare de transplant.

Art. 11. – Se acreditează pentru efectuarea transplantului de mână Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti, Clinica de chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă.

Art. 12. – Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si institutiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 13. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 697/1999 privind acreditarea unor centre medicale care să realizeze transplantul de tesuturi si organe se abrogă.

Art. 14. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 20 mai 2005.

Nr. 534.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum si organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. M.C. 6.084/2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 8 octombrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 15 din anexă va avea următorul cuprins:

“(3) Autorizatiile de functionare emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, a căror valabilitate nu a putut fi prelungită din motive obiective, se vor preschimba în baza unui raport de inspectie favorabil.“

2. Alineatul (4) al articolului 15 din anexă va avea următorul cuprins:

“(4) Cererea pentru planificarea inspectiei de farmacie se va depune la Ministerul Sănătătii – Directia generală farmaceutică si aparatură medicală – în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.“

Art. II. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.         

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 23 mai 2005.

Nr. 548.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct din învătământul preuniversitar de stat

 

Având în vedere prevederile art. 145 alin. (7) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 20 alin. (1) si ale art. 21 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct din învătământul preuniversitar de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – Se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.822/2005 privind Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct de la unitătile de învătământ preuniversitar.

Art. 4. – De la data intrării în vigoare a prezentei metodologii se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.297/2004 privind Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct de la unitătile de învătământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 5 aprilie 2004.

Art. 5. – Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 10 mai 2005.

Nr. 4.058.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a concursului pentru functiile de director si director adjunct din învătământul preuniversitar de stat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta metodologie este elaborată pe baza prevederilor art. 145 alin. (1), (2) si (7) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20–23 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. – (1) La concursul pentru ocuparea functiilor de director1) sau de director adjunct din învătământul preuniversitar de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) conditiile de studii prevăzute la alin. (2);

b) sunt titulare în învătământul preuniversitar, au cel putin gradul didactic II si o vechime la catedră de cel putin 5 ani2);

c) dovedesc calităti profesionale, manageriale si morale reflectate prin calificativul îbine“ sau îfoarte bine“ în ultimii 3 ani si nu au fost sanctionate disciplinar în anul scolar curent;

d) nu au fost condamnate pentru săvârsirea unei infractiuni sau nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

e) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei.


1) În centrul judetean de asistentă psihopedagogică (CJAPP) functia de director este îndeplinită de coordonatorul acestuia.

2) Pentru candidatul la functia de coordonator CJAPP conditia de vechime este de cel putin 5 ani în activitatea de asistentă si consiliere psihopedagogică.

 

(2) Conditiile de studii necesar a fi îndeplinite de candidatii care participă la concursul pentru ocuparea functiilor de director3) sau de director adjunct din învătământul preuniversitar de stat sunt următoarele:

a) conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)–c) din Legea nr. 128/1997, pentru unitătile de învătământ cu personalitate juridică, având în structură numai grupe de învătământ prescolar;

b) conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 128/1997, pentru unitătile de învătământ care au în structură clasele I-VIII, V-VIII, V-X, I-X si pentru scolile de arte si meserii;

c) conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, pentru unitătile de învătământ care au în structură clasele I-XII/XIII, V-XII/XIII, IX-XII/XIII sau clase de învătământ postliceal;

d) conditiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, pentru unitătile de învătământ special.

(3) În unitătile de învătământ cu sectii de predare în limba unei minorităti nationale se recomandă ca unul dintre directori să fie cunoscător al limbii respective.

(4) La unitătile de învătământ cu filiera tehnologică se recomandă ca unul dintre directori să fie de specialitate (inginer, economist, medic etc.), iar la filiera vocatională si la unitătile de învătământ special, unul dintre directori să aibă specialitatea corespunzătoare profilului unitătii de învătământ.

(5) La concursul pentru ocuparea celui de-al doilea post de director adjunct, la unitătile de învătământ în a căror structură sunt incluse si clase ale învătământului primar sau grupe de învătământ prescolar, pot participa institutori/institutoare, învătători/învătătoare sau educatori/educatoare, după caz.

(6) Participarea la concursul pentru functia de director3) sau de director adjunct din învătământul preuniversitar militar si din învătământul teologic este conditionată de obtinerea avizului ministerului de resort sau a binecuvântării din partea cultului respectiv.


3) În CJAPP functia de director este îndeplinită de coordonatorul acestuia.

 

Art. 3. – Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, denumit în continuare inspectorat scolar, prin inspectorul cu politici de selectie, evidentă, mobilitate si promovare a personalului didactic, certifică, la înscriere, pentru fiecare candidat la functia de director/director adjunct posibilitatea ca în cazul reusitei la concurs acesta să poată efectua numărul de ore de predare în unitatea de învătământ pentru care se organizează concursul.

Art. 4. – (1) Dacă o persoană doreste să candideze pentru functia de director sau de director adjunct la mai multe unităti de învătământ, aceasta trebuie să depună câte un dosar pentru fiecare post pentru care candidează.

(2) Candidatii care au fost declarati admisi la mai multe posturi vor înainta în scris comisiei de concurs optiunea pentru o singură unitate de învătământ, în termen de două zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor contestatiilor la ultimul concurs sustinut. După exprimarea optiunii scrise, fiecare post rămas vacant va fi ocupat de următorul candidat declarat admis. În termen de 24 de ore de la exprimarea optiunii scrise se afisează rezultatul final al concursului respectiv.

Art. 5. – Pentru postul neocupat prin concurs sau eliberat între perioadele de concurs inspectoratul scolar numeste director prin detasare în interesul învătământului, până la organizarea unui nou concurs. Concursul se va organiza până la sfârsitul anului scolar în care s-a făcut numirea prin detasare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului pentru functiile de director

si de director adjunct

 

Art. 6. – Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de directori/directori adjuncti se organizează de către inspectoratul scolar.

Art. 7. – Concursul de ocupare a postului vacant de director/director adjunct se organizează de regulă în două perioade ale anului scolar: 1 octombrie – 30 noiembrie si 1 martie – 30 aprilie. Graficul de desfăsurare se stabileste de fiecare inspectorat scolar si se comunică Ministerului Educatiei si Cercetării în vederea monitorizării concursului.

Art. 8. – (1) Inspectoratul scolar are obligatia de a anunta în presa locală si centrală organizarea concursului, cu cel putin 30 de zile înainte, mentionând locul unde sunt afisate lista posturilor de director/director adjunct vacante din unitătile de învătământ pentru care se va desfăsura concursul si informatiile referitoare la înscrierea si participarea la concurs a candidatilor.

(2) Inspectoratul scolar afisează la sediul propriu lista posturilor de conducere vacante, fisa postului, tematica, bibliografia, perioada de înscriere, metodologia de concurs si lista documentelor necesare înscrierii la concurs.

(3) Înscrierea la concurs se încheie cu 7 zile înainte de prima zi a sesiunii de concurs. Nu sunt acceptati la înscriere decât candidatii ale căror dosare întrunesc integral conditiile din prezenta metodologie.

(4) Inspectoratul scolar afisează la sediul său, în cel mult 3 zile de la data încheierii înscrierilor la concurs, graficul desfăsurării concursului, cu specificarea programului zilnic, a locului de desfăsurare, precum si lista candidatilor înscrisi.

(5) Inspectoratul scolar înaintează graficul de desfăsurare a concursurilor la Ministerul Educatiei si Cercetării, directia de resort, cu cel putin 3 zile înainte de data initială a perioadei de organizare a concursurilor.

(6) Orice modificare din motive obiective a programului de desfăsurare a concursului este adusă la cunostintă candidatilor si observatorilor, în scris, cu cel putin 48 de ore înainte, de către un membru al comisiei de concurs. Când termenul de 48 de ore nu poate fi respectat din motive exceptionale si care tin de componenta comisiei de concurs – deces, îmbolnăvire gravă a presedintelui sau a unor membri ai comisiei –, secretarul sau un membru al comisiei întocmeste un proces-verbal prin care se constată motivele datorită cărora concursul nu se poate desfăsura.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei de concurs si de observatorii prezenti, iar concursul este reprogramat de către inspectoratul scolar, cu anuntarea celor implicati.

(7) Comunicarea inspectoratului scolar către Ministerul Educatiei si Cercetării, directia de resort, privind reprogramarea concursului respectiv este însotită de copia procesului-verbal sus-mentionat.

Art. 9. – Inspectorul scolar general emite, potrivit legii si prezentei metodologii, cu 3 zile înainte de prima probă a concursului, decizia de constituire a comisiei de elaborare a subiectelor pentru concurs, iar cu 48 de ore înainte de prima probă a concursului, decizia de constituire a comisiei si subcomisiilor de concurs, precum si decizia de constituire a comisiei de contestatii.

Art. 10. – Dosarul de înscriere la concurs, verificat si avizat în ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor de participare la concurs de către consilierul juridic al inspectoratului scolar se depune la inspectorul cu politici de selectie, evidentă, mobilitate si promovare a personalului didactic si trebuie să contină:

1. cerere de înscriere, în care se mentionează si limba modernă pentru care optează;

2. curriculum vitae (redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004) (anexa nr. 1);

3. copii, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unitătii de învătământ de la care provine candidatul, de pe:

a) certificatul de nastere si, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;

b) actul de titularizare în unitatea de învătământ în care functionează;

c) adeverintele/certificatele/diplomele de acordare a gradelor didactice/a titlului stiintific de doctor;

d) carnetul de muncă sau documentul echivalent eliberat de unitatea de învătământ, în conformitate cu art. 34 alin. (5) din Codul muncii (Legea nr. 53/2003), completat la zi;

e) hotărârile judecătoresti pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive;

f) alte documente doveditoare, anexate în original sau în copie, avizate “conform cu originalul“ de conducerea ultimei unităti de învătământ, care să sustină declaratiile din curriculum vitae;

4. copii legalizate de pe actele de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de licentă sau echivalentă, foi matricole etc.); legalizarea acestora se face la biroul notarului public;

5. adeverintă de vechime la catedră, în specialitate (în original);

6. adeverintă cu punctajul si calificativele pentru ultimii 3 ani (în original);

7. certificat medical (în original) eliberat de un cabinet de medicina muncii, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

8. declaratie de autosuspendare pe durata mandatului, pentru cei care detin functii de conducere în partide politice, vizată de organul de conducere al partidului respectiv;

9. proiect de dezvoltare institutională pentru unitatea de învătământ pentru care candidează, în plic sigilat;

10. cazier judiciar (în original);

11. declaratie autentică, pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenta ca agent ori colaborator al organelor de securitate, ca politie politică;

12. opisul dosarului, în două exemplare; un exemplar se restituie, cu semnătura persoanei care a înregistrat înscrierea. Dosarul se numerotează pe fiecare filă, iar numărul total de file se consemnează în opis.

Art. 11. – Dosarul este înregistrat numai dacă sunt respectate în totalitate conditiile prevăzute la art. 10. În caz contrar, dosarul se respinge. După înregistrare nu se mai admite completarea cu documente a dosarului de concurs.

Art. 12. – Comisia pentru elaborarea subiectelor de concurs este formată din:

a) presedinte – un inspector scolar de specialitate;

b) membri – 4–5 directori, recunoscuti prin autoritate profesională si morală, provenind de la diferite tipuri de unităti de învătământ, un contabil/administrator financiar de la o unitate de învătământ, un psihopedagog.

Art. 13. – Subiectele vor fi elaborate de comisii distincte pentru fiecare nivel si filieră de învătământ.

Presedintele comisiei pentru elaborarea subiectelor de concurs secretizează subiectele în plenul comisiei si le păstrează în deplină securitate până la predarea lor către presedintele comisiei de concurs.

Art. 14. – (1) Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director este constituită după cum urmează:

a) presedinte – un inspector scolar general adjunct, de regulă cel care are în subordine compartimentul management;

b) 4 membri:

– un inspector scolar pentru management scolar si evaluare institutională sau un inspector scolar de specialitate;

– un director4) recunoscut prin autoritatea sa profesională si morală de la o unitate de învătământ din judet/municipiul Bucuresti, de cel putin acelasi nivel cu cel al unitătii de învătământ pentru care se organizează concursul;

– seful compartimentului financiar-contabilitate de la inspectoratul scolar;

– un profesor de psihologie, pedagogie sau un psihopedagog scolar;

c) secretar – un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/director/director adjunct de la o unitate de învătământ.


4) Un coordonator al unui CJAPP din alt judet, pentru functia de coordonator CJAPP, respectiv un director de la palatul copiilor din alt judet, pentru functia de director la palatul copiilor.

 

(2) Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director adjunct este constituită după cum urmează:

a) presedinte – un inspector scolar general adjunct, de regulă cel care are în subordine compartimentul management;

b) 4 membri:

– un inspector scolar pentru management

scolar/inspector scolar pentru evaluare institutională/inspector scolar de specialitate;

– directorul unitătii de învătământ pentru care se organizează concursul;

– un profesor de psihologie, pedagogie sau un psihopedagog scolar;

– reprezentantul consiliului scolar local;

c) secretar – un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/director/director adjunct de la o unitate de învătământ.

(3) La desfăsurarea concursului pentru functiile de director si director adjunct sunt invitati să participe în calitate de observator:

– un părinte desemnat/delegat de consiliul reprezentativ al părintilor din unitatea de învătământ pentru care se organizează concursul;

– câte un reprezentant desemnat de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ, care au organizatii sindicale în unitatea de învătământ; la unitătile de învătământ la care nu există organizatie sindicală, un reprezentant al salariatilor de la unitatea scolară pentru care se tine concursul, ales în consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă.

– un reprezentant al consiliului local;

– pentru liceu, un observator de la Ministerul Educatiei si Cercetării.

Inspectoratul scolar invită, în scris, observatorii să asiste la desfăsurarea concursului, cu cel putin 48 de ore înainte de data acestuia. Neprezentarea observatorilor nu afectează legalitatea desfăsurării concursului.

(4) Secretarul si observatorii participă la activitătile comisiei de concurs, dar nu se implică în examinarea si evaluarea candidatilor. Observatorii au dreptul de acces la toate documentele de concurs si de a-si consemna observatiile în procesul-verbal. Dacă în derularea concursului observatorii sesizează presedintelui comisiei vicii de procedură sau de organizare, acesta are obligatia de a remedia de îndată neajunsurile sesizate. În cazul în care sunt semnalate erori sau abuzuri referitoare la evaluarea candidatilor, consemnate în procesul-verbal, inspectorul scolar general va analiza situatia semnalată si va dispune măsurile legale care se impun.

(5) Observatorii nu au dreptul de a face sesizări privind corectitudinea organizării si desfăsurării concursului după încheierea acestuia decât în situatia în care nu s-a dat curs sesizării consemnate în procesul-verbal.

(6) Pentru unitătile de învătământ militar, din comisia de concurs face parte, în calitate de membru, si un delegat desemnat de ministerul de resort, iar pentru unitătile de învătământ teologic, din comisia de concurs face parte, în calitate de membru, inspectorul de specialitate pentru învătământ teologic din Ministerul Educatiei si Cercetării sau un reprezentant al acestuia.

(7) Inspectoratul scolar solicită, în scris, ministerului de resort delegatul pentru comisia de concurs de la unitatea de învătământ militar si Ministerului Educatiei si Cercetării delegatul pentru comisia de concurs de la unitatea de învătământ teologic.

 

CAPITOLUL III

Probele de concurs si evaluarea candidatilor

 

Art. 15. – (1) Concursul pentru functiile de conducere din unitătile de învătământ constă în următoarele probe:

a) curriculum vitae – analiza si evaluarea acestuia se fac pe baza itemilor si punctajului prezentati în anexa nr. 2. Punctajul maxim este de 40 de puncte (5 x 8 puncte/membru al comisiei). Proba nu este eliminatorie;

b) interviu – prin interviu se evaluează cunostintele de legislatie scolară, de management educational si se analizează calitatea proiectului de dezvoltare institutională propus de candidat. Evaluarea se face pe baza răspunsurilor date la un set de 5 întrebări si în urma prezentării proiectului de dezvoltare institutională al unitătii de învătământ pentru care candidează. Competentele de comunicare în limba de circulatie internatională pentru care au optat candidatii se evaluează pe baza traducerii aceluiasi text pentru concurentii care candidează pentru acelasi post. Lungimea textului trebuie să fie de 10–15 rânduri, iar traducerea se face din limba străină respectivă în limba română.

Punctajul maxim al probei este:

• pentru cunostinte de legislatie scolară si management educational: 5 x 13 puncte/răspuns complet la întrebare = 65 de puncte;

• pentru competente de comunicare în limba străină aleasă:

5 x 1 punct/membru al juriului = 5 puncte;

• pentru proiectul de dezvoltare institutională a unitătii de învătământ pentru care candidează: 5 x 6 puncte/membru al juriului = 30 de puncte;

Total: 100 de puncte.

(2) Cele două probe sunt obligatorii. Utilizarea calculatorului în prezentarea proiectului si/sau în redactarea răspunsurilor la întrebări se va puncta conform anexei nr. 1.

(3) Punctajul total maxim este de 140 de puncte [40 de puncte proba a) + 100 de puncte proba b)], iar punctajul minim pentru promovarea concursului este de 90 de puncte.

(4) Pentru unitătile de învătământ militar si pentru unitătile de învătământ teologic punctajul total maxim este de 168 de puncte (6 x 8 = 48 de puncte curriculumul vitae + 6 x 20 = 120 de puncte interviul), punctajul minim pentru promovarea concursului fiind de 100 de puncte.

(5) Subiectele cu întrebări si baremul de evaluare si notare al acestora se realizează de către presedinte si membrii comisiei de elaborare a subiectelor de concurs.

Comisia are obligatia de a elabora un număr de subiecte stabilit în functie de numărul candidatilor, astfel: pentru 1–4 candidati se vor elabora 20 de subiecte. Pentru fiecare candidat în plus (fată de 4) se adaugă câte 3 subiecte.

(6) Continuturile subiectelor de concurs elaborate de comisie sunt secrete. Înainte de începerea concursului presedintele comisiei de elaborare a subiectelor predă plicurile cu subiecte, sigilate, presedintelui comisiei de concurs. Plicurile vor contine subiectele de concurs atât pe suport hârtie, cât si în format electronic. Presedintele comisiei de concurs numerotează plicurile cu subiecte.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

Art. 16. – (1) Evaluarea curriculumului vitae se face de către presedintele comisiei de concurs si de către membrii acesteia, în plenul ei, prin acordarea de puncte potrivit itemilor si punctajului mentionati în anexa nr. 2, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în curriculum vitae. Punctajul se aduce la cunostintă candidatului. În cazul în care se consideră depunctat, candidatul poate contesta pe loc evaluarea curriculumului vitae, asistând la reevaluarea acestuia, sau, în scris, la comisia de contestatii.

(2) Pentru proba de interviu candidatul extrage la întâmplare un plic cu întrebări, al cărui număr se înscrie în borderoul de notare si pe care îl predă comisiei de concurs în vederea sustinerii primei părti a interviului.

Subiectele extrase nu se reintroduc în concurs.

(3) Proba de interviu nu trebuie să depăsească 20–30 de minute pentru fiecare candidat.

(4) Punctajul realizat la interviu se anuntă candidatului prin afisare, după terminarea probei. Evaluarea proiectului de dezvoltare institutională a unitătii de învătământ pentru care candidează se face de către comisia de concurs în lipsa candidatului, pe baza criteriilor stabilite de comisia de elaborare a subiectelor de concurs si prezentate candidatilor la înscrierea la concurs.

(5) Cele două probe de concurs se desfăsoară în aceeasi zi.

(6) Punctajul acordat la fiecare probă pentru fiecare candidat este înscris în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 17. – (1) Sunt declarati promovati candidatii care au realizat cel putin punctajul minim.

(2) Este declarat reusit la concurs candidatul promovat care a obtinut cel mai mare punctaj total.

(3) În cazul egalitătii de punctaj, este declarat reusit candidatul promovat cu cel mai mare punctaj total la proba de interviu. Dacă egalitatea se păstrează, departajarea se va face luându-se în considerare punctajele obtinute la criteriul 1 – punctul B, pentru directori, respectiv punctul A, pentru directori adjuncti, si la criteriul 2 punctul C din anexa nr. 2.

(4) Pentru directorul adjunct validarea rezultatului concursului se face pe baza hotărârii consiliului de administratie al unitătii de învătământ, care alege unul dintre candidatii promovati, cu consultarea prealabilă a consiliului profesoral. Consiliul de administratie comunică în cel mult 3 zile, în scris, comisiei de concurs numele candidatului ales dintre cei promovati.

Art. 18. – Secretarul comisiei de concurs întocmeste procesul-verbal, în care consemnează desfăsurarea si rezultatele concursului, precum si mentiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de presedintele comisiei de concurs, de membrii acesteia si de persoanele desemnate ca observatori.

Art. 19. – Punctajele obtinute la cele două probe si punctajul total se afisează la sediul inspectoratului scolar după încheierea concursului, în aceeasi zi.

Art. 20. – (1) Eventualele contestatii se depun la registratura inspectoratului scolar, în termen de 3 zile lucrătoare de la afisarea punctajelor, iar inspectoratul scolar face publică lista contestatarilor la sfârsitul celor 3 zile.

(2) Contestatiile se solutionează de către o comisie constituită după cum urmează:

a) presedinte – inspectorul scolar general;

b) membri:

– presedintele comisiei judetene de finantare si administrare a învătământului preuniversitar;

– un inspector scolar de specialitate/inspector scolar, altul decât cel din comisia de concurs;

– un director5) al unei unităti de învătământ cu acelasi nivel cu cea a directorului membru în comisia de concurs;

– un reprezentant al consiliului scolar local, altul decât cel din comisia de concurs;

– un profesor de psihologie, pedagogie sau un psihopedagog;

c) secretar – un inspector scolar/de specialitate de la inspectoratul scolar/un director/director adjunct de la o unitate de învătământ.

La lucrările comisiei de contestatii este invitat, în scris, să participe în calitate de observator câte un reprezentant desemnat de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramură. La unitătile de învătământ la care nu există organizatie sindicală este invitat, în scris, să participe reprezentantul personalului didactic de la unitatea de învătământ pentru care se tine concursul, ales în consiliul profesoral prin vot secret, cu majoritate simplă.

(3) Secretarul si observatorii participă la activitătile comisiei de contestatii, dar nu se implică în solutionarea contestatiilor. Secretarul comisiei de contestatii întocmeste procesul-verbal.

(4) Hotărârea comisiei de contestatii se comunică contestatarului în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, cu confirmare de primire.

(5) Hotărârea comisiei de contestatii este definitivă si poate fi atacată numai prin procedura contenciosului administrativ.

(6) În termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de concurs se afisează la sediul inspectoratului scolar rezultatele finale ale acestuia.

(7) Numirea si salarizarea directorilor/directorilor adjuncti se vor face în conformitate cu art. 145 alin. (7) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu art. 21 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 21. – Informatiile false cuprinse în curriculumul vitae, falsul în declaratii, falsul în înscrisuri oficiale si sub semnătură privată, observate de comisia de concurs înaintea sau în timpul desfăsurării concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs si sesizarea organelor competente, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc în plus si la invalidarea rezultatelor concursului si la reprogramarea acestuia, dacă sunt constatate cu privire la câstigătorul concursului.

Art. 22. – (1) Sesizările care vizează nerespectarea conditiilor de înscriere la concurs, potrivit prevederilor art. 2, sau referitoare la valabilitatea documentelor din dosarul de înscriere la concurs, potrivit art. 10, dovedite înaintea sau în timpul concursului, atrag eliminarea candidatului din concurs, iar cele dovedite după finalizarea concursului conduc la invalidarea rezultatelor concursului si la reprogramarea acestuia, dacă sunt constatate în legătură cu câstigătorul concursului.

(2) Candidatul si persoanele responsabile, membre ale comisiei de înscriere, care au încălcat prevederile prezentei metodologii, sunt sanctionate potrivit legii.

Art. 23. – Presedintii comisiilor, membrii acestora, precum si persoanele desemnate ca observatori, înainte de desfăsurarea concursului dau o declaratie pe propria răspundere că nu au în rândul candidatilor sot, sotie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ori relatii conflictuale cu vreun candidat.

Art. 24. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


5) Un coordonator al unui CJAPP, recunoscut prin autoritatea sa profesională, altul decât cel din comisia de concurs.

 

ANEXE

la metodologie

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 30/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Sere Brasov“ – S.A. Brasov

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin:

Articol unic. – Se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 30/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Sere Brasov“ – S.A. Brasov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 22 iulie 2004, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, în temeiul art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 20 mai 2005.

Nr. 5.028.