MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 462         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 31 mai 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

159. – Lege privind Tariful vamal integrat român

 

471. – Decret pentru promulgarea Legii privind Tariful vamal integrat român

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 235 din 5 mai 2005 privind sesizarea de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, cu referire la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002

 

Opinie separată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

459. – Hotărâre privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

489. – Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P 100-1/2004

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Tariful vamal integrat român

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – (1) În vederea preluării la momentul aderării României la Uniunea Europeană a Tarifului vamal integrat comunitar, se introduce Tariful vamal integrat român.

(2) Tariful vamal integrat român reprezintă un cumul de prevederi legale aplicabile în domeniul vamal, care reuneste pe structura Tarifului vamal de import al României reglementările referitoare la importul si exportul bunurilor si la măsurile de politică comercială, codificate si integrate potrivit principiilor folosite în Tariful vamal integrat al Uniunii Europene.

(3) Tariful vamal integrat român are caracter indicativ, utilizatorii având obligatia de a cunoaste actele normative aplicabile fiecărei operatiuni vamale în parte si de a respecta prevederile acestora.

Art. 2. – Tariful vamal integrat român este pus la dispozitia persoanelor interesate de către Autoritatea Natională a Vămilor, prin Internet, pe site-ul institutiei.

Art. 3. – Componentele Tarifului vamal integrat român sunt grupe de informatii, structurate astfel:

a) subdiviziuni ale Nomenclaturii combinate utilizate ca bază pentru clasificarea mărfurilor în Tariful vamal de import al României;

b) taxele vamale si alte drepturi de import;

c) reduceri, exceptări sau scutiri de taxe vamale aplicabile importului de bunuri;

d) coduri aditionale, note de subsol si alte abrevieri, necesare întelegerii si utilizării informatiilor cuprinse în Tariful vamal integrat român;

e) alte date decât cele mentionate la lit. a)–d), necesare întelegerii si utilizării informatiilor cuprinse în Tariful vamal integrat român;

f) indicatii privind temeiul legal al informatiilor cuprinse în Tariful vamal integrat român.

Art. 4. – (1) Elaborarea si actualizarea Tarifului vamal integrat român se asigură de către Autoritatea Natională a Vămilor, care, în acest scop, îndeplineste următoarele atributii:

a) stabileste codurile Tarifului vamal integrat român la nivel de 10 cifre, codurile aditionale, notele de subsol, abrevierile aferente acestor coduri si celelalte date legate de reglementările în vigoare aplicabile în domeniul vamal;

b) integrează datele codificate în conformitate cu principiile Tarifului vamal integrat al Uniunii Europene;

c) actualizează permanent baza de date, prin gestionarea componentelor prevăzute la art. 3.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), Autoritatea Natională a Vămilor are în vedere următoarele elemente:

a) codurile Nomenclaturii combinate detaliate la nivel de 10 cifre si, după caz, coduri aditionale utilizate pentru declararea bunurilor ce fac obiectul importului;

b) codurile Nomenclaturii combinate si, după caz, coduri aditionale utilizate pentru declararea bunurilor ce fac obiectul exportului.

Art. 5. – Actele normative ce contin prevederi cu aplicabilitate în domeniul vamal vor fi transmise, spre avizare, de către initiator Autoritătii Nationale a Vămilor în vederea actualizării bazei de date a Tarifului vamal integrat român.

Art. 6. – Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din

Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 27 mai 2005.

Nr. 159.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Tariful vamal integrat român

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind Tariful vamal integrat român si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial  l României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 mai 2005.

Nr. 471.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 235

din 5 mai 2005

privind sesizarea de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, cu referire la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002

 

Curtea Constitutională a fost sesizată, în temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 17 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu privire la neconstitutionalitatea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, de către un grup de 27 de senatori, si anume: Corneliu Vadim Tudor, Aurel Ardelean, Liviu Doru Bindea, Carol Dina, Valentin Dinescu, Viorel Senior Duca, Gheorghe Viorel Dumitrescu, Gheorghe Funar, Constantin Găucan, Ilie Ilascu, Nicolae Iorga, Irina Loghin, Eugen Mihăescu, Viorica-Georgeta-Pompilia Moisiuc, Dorel-Constantin Onaca, Ilie Petrescu, Petru Stan, Claudiu Tănăsescu, Mihai Ungheanu, Verginia Vedinas, Ovidiu Teodor Cretu, Viorel Stefan, Mihail Lupoi, Doina Silistru, Sever Ster, Ioan Chelaru si Vasile Ion.

Sesizarea a fost trimisă Curtii Constitutionale cu Adresa nr. 892 din 22 martie 2005 a secretarului general al Senatului si formează obiectul Dosarului nr. 274A/2005.

În motivarea sesizării se sustine că legea este neconstitutională, întrucât dispozitiile art. 13 din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie contravin dispozitiilor art. 72 alin. (2) din Constitutie. Astfel, dispozitiile art. 13 lit. b) din legea criticată prevăd că sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie infractiunile prevăzute de Legea nr. 78/2000 dacă sunt comise – între alte categorii de persoane – de către deputati si senatori. Acest text de lege contravine prevederilor art. 72 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora urmărirea penală si trimiterea în judecată a deputatilor si senatorilor “se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie“. Autorii sesizării sustin că “textul constitutional citat este evident restrictiv, pentru că legiuitorul constituant care foloseste sintagma numai a avut în vedere posibilitatea ca să nu existe tendinta de a selegifera competenta de urmărire si cercetare a parlamentarilor de către un alt parchet, decât cel care se regăseste în Legea fundamentală“.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea de neconstitutionalitate a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a prezenta punctele lor de vedere.

Presedintele Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 51/603/RG din 1 aprilie 2005, punctul său de vedere în sensul că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată, pentru următoarele motive:

Parchetul National Anticoruptie este o structură autonomă cu personalitate juridică în cadrul Ministerului Public si îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si a ministrului justitiei. Astfel, cum precizează si art. 131 din Constitutia României, republicată, Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în conditiile legii, respectiv si în Parchetul National Anticoruptie, înfiintat ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie.

Constitutia nu detaliază aspecte de organizare a parchetelor, însă aceste structuri organizatorice pot fi dezvoltate sau, dimpotrivă, restrânse, în raport cu necesitătile concrete ale societătii românesti, cu nevoia prevenirii si combaterii uneia sau alteia dintre faptele prevăzute de legea penală. Organizarea Parchetului National Anticoruptie ca structură a Ministerului Public si coordonarea acestui parchet de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie îndeplineste conditia statuată de art. 72 alin. (2) din Constitutia României, republicată. Toate actele efectuate de procurori si procedura urmată în activitatea de cercetare sunt coordonate de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Detinând atributul de coordonare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie va avea automat siatributul de supraveghere a ofiterilor de  politie judiciară, de îndrumare a procurorilor, de control al actelor încheiate de acestia.

Legea nr. 601/2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă Guvernului nr. 24/2004 privind cresterea transparentei în exercitarea demnitătilor publice si a functiilor publice, precum si intensificarea măsurilor de prevenire si combatere a coruptiei, în alin. (31) al art. 1, reglementează rolul coordonator al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul procurorului general al Parchetului National Anticoruptie. Coordonarea priveste îndrumări cu caracter general referitoare la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea si combaterea infractiunilor de coruptie, precum si solicitarea de informări asupra activitătii institutiei, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie fiind cel care solutionează si conflictele de competentă. Astfel, prin activitatea Parchetului National Anticoruptie, desfăsurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, se pot realiza, potrivit legii, pe baza documentelor si a actelor de procedură, urmărirea si trimiterea în judecată penală si a deputatilor si senatorilor. De altfel, prevederea privind competenta Parchetului National Anticoruptie de a instrumenta în cazul infractiunilor săvârsite de senatori sau deputati a functionat de la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002. În decursul timpului textul art. 13 alin. (1) lit. b) a fost amendat doar cu privire la subiectii infractiunilor, altii decât senatorii sau deputatii, ori cu privire la realizarea unui acord între partea introductivă la art. 13 alin. (1) lit. a), pe de o parte, si lit. b) a aceluiasi alineat, pe de altă parte. În ceea ce priveste Legea de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2004, aceasta completează sfera subiectilor prevăzuti la art. 13 alin. (1) lit. b) din acelasi act normativ.

Guvernul României a transmis Curtii Constitutionale, cu Adresa nr. 5/1.852/C.P.T. din 11 aprilie 2005, punctul său de vedere în sensul că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată, pentru următoarele motive:

Dispozitiile referitoare la competenta de urmărire penală si trimitere în judecată a deputatilor si senatorilor au fost introduse în cuprinsul alin. (2) al art. 72 prin Legea de revizuire a Constitutiei României nr. 429/2003, care a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003. Această prevedere nu are caracterul unei norme procesual penale, ci are valoare de principiu, care trebuie să stea la baza prevederilor legilor organice referitoare la organizarea si unctionarea institutiilor componente ale autoritătii judecătoresti. Asadar, prevederea constitutională mentionată, prin natura ei si prin locul unde este situată în Constitutie (în sectiunea a 2-a intitulată “Statutul deputatilor si al senatorilor“ din capitolul I “Parlamentul“ al titlului III), nu poate fi considerată ca normă prin care se configurează Ministerul Public, organizarea si componentele sale, întrucât aceste atribute sunt de domeniul legilor organice si deci ea nu limitează posibilitatea de organizare a acestuia prin legi organice. Functia sa este doar aceea de a stabili, la nivelul Constitutiei, că urmărirea si trimiterea în judecată a deputatilor si senatorilor care săvârsesc infractiuni, indiferent din ce categorie fac parte, se efectuează de către procuror si nu de către organele de cercetare penală.

Constitutia a utilizat termenul înumai“ pentru a sublinia faptul că urmărirea se face în mod obligatoriu numai de procuror.

Sintagma “Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie“, cuprinsă în textul alin. (2) al art. 72, trebuie înteleasă si interpretată în contextul întregului text din teza a doua a aceluiasi alineat. Astfel, întrucât în ultima parte a dispozitiilor alin. (2) teza a doua (ultima propozitie) se prevede că apartine Înaltei Curti de Casatie si Justitie competenta de judecată a deputatilor si senatorilor, deci celei mai înalte instante din sistemul organelor judiciare, în mod logic, simetric si potrivit principiilor Codului de procedură penală, competenta revine procurorului de la parchetul corespunzător instantei care, potrivit legii, judecă în primă instantă cauza.

Constitutia a prevăzut astfel că urmărirea penală se efectuează, în cazul deputatilor si senatorilor, de parchetul corespunzător Înaltei Curti de Casatie si Justitie, si nu de un parchet care functionează pe lângă o altă instantă. În acest sens trebuie înteleasă sintagma “Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie“ din alin. (2) al art. 72 din Constitutia revizuită.

Deoarece Parchetul National Anticoruptie functionează pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie – astfel cum prevede art. 1 alin. (1) în redactarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2003 –, este firesc ca sintagma “Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie“, folosită în alin. (2) al art. 72 din Constitutie, să îl includă si pe acesta, Parchetul National Anticoruptie având prerogativa de a-i urmări pe deputati si senatori atunci când săvârsesc infractiuni prevăzute de Legea nr. 78/2000. Dispozitia constitutională din art. 72 alin. (2) s-a referit, prin urmare, la orice parchet care functionează, potrivit legii, pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, dispozitiile care stabilesc competenta fiecăruia apartinând legilor ordinare. Urmărirea infractiunilor săvârsite de deputati si senatori, prevăzute în Legea nr. 78/2000, a fost dată în competenta Parchetului National Anticoruptie prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002. Toate actele normative de completare si de modificare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 au păstrat dispozitia prin care s-a conferit Parchetului National Anticoruptie competenta de urmărire penală si de trimitere în judecată a deputatilor si senatorilor pentru infractiuni de coruptie.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile criticate din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile din Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 15 din Legea nr. 47/1992, Curtea a fost legal sesizată si este competentă să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor legale criticate. Curtea observă că obiectul sesizării, asa cum a fost formulat de autorii acesteia, îl constituie dispozitiile Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie. Însă, în motivarea sesizării sunt criticate doar dispozitiile cuprinse la art. I pct. 2 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, cu referire la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie.

Asadar, Curtea constată că numai aceste dispozitii formează obiectul controlului de constitutionalitate, care au următorul cuprins:

– Art. I: “2. La articolul unic punctul 2, alineatul 1 al articolului 13 va avea următorul cuprins:

Art. 13. – (1) Sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare, săvârsite în una dintre următoarele conditii:

a) [...]

b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale sau de gravitatea perturbării aduse unei autorităti publice, institutii publice sau oricărei alte persoane juridice, ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infractiunii de coruptie, sunt comise de către deputati, senatori, membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat si asimilatii acestora, judecătorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale, presedintele Consiliului Legislativ si loctiitorul acestuia, Avocatul Poporului si adjunctii săi, consilierii prezidentiali si consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, procurorii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi si ai camerelor judetene de conturi, guvernatorul si viceguvernatorul Băncii Nationale a României, presedintele si vicepresedintele Consiliului Concurentei, ceilalti magistrati, ofiteri, amirali, generali si maresali, ofiteri de politie si ofiteri din sistemul administratiei penitenciare, presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, primarii municipiilor si ai oraselor, prefectii, conducătorii autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, precum si persoanele care exercită atributii de control ale acestora, notarii publici, avocatii, comisarii Gărzii Financiare, persoanele care detin functii de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes national, al companiilor si societătilor nationale, al băncilor si societătilor comerciale la care statul este actionar majoritar, al institutiilor publice care au atributii în procesul de privatizare si al unitătilor centrale financiar-bancare, persoanele prevăzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare, si vamesii.“

În motivarea sesizării de neconstitutionalitate se sustine că prevederile criticate încalcă dispozitiile art. 72 alin. (2) din Constitutie, care au următorul cuprins: “Deputatii si senatorii pot fi urmăriti si trimisi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati fără încuviintarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea si trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecată apartine Înaltei Curti de Casatie si Justitie.“

Autorii sesizării arată că dispozitiile criticate încalcă aceste prevederi constitutionale, întrucât stabilesc competenta Parchetului National Anticoruptie de a efectua urmărirea si trimiterea în judecată penală a deputatilor si senatorilor, contrar dispozitiilor art. 72 alin. (2) din Constitutie, care stabilesc competenta Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Curtea constată că este evidentă intentia legiuitorului constituant de a stabili competenta exclusivă a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie de a efectua urmărirea si trimiterea în judecată penală a deputatilor si senatorilor, deoarece în constructia normei cuprinse la art. 72 alin. (2) din Constitutie a utilizat cuvântul “numai“, ceea ce îi conferă acesteia un caracter imperativ si exclusiv. Utilizând cuvântul “numai“, legiuitorul constituant a înteles că confere această competentă unei singure autorităti statale, si anume Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, care nu o poate partaja cu nici un alt parchet, oricare ar fi pozitia ierarhică sau competenta sa.

Tinând seama de faptul că normele de competentă sunt de strictă interpretare, Curtea urmează să retină intentia legiuitorului constituant nu numai în raport cu tehnica redactională a textului examinat, ci si în raport cu realitatea organizatorică a celor două institutii în alcătuirea sistemului autoritătilor publice, din momentul finalizării procesului de revizuire a Constitutiei.

Astfel, Parchetul National Anticoruptie a fost înfiintat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, fiind organizat ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie, structură autonomă cu personalitate juridică în cadrul Ministerului Public.

Activitatea acestui parchet se desfăsoară sub autoritatea ministrului justitiei, iar conducerea sa este exercitată de către un procuror general coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă fosta Curte Supremă de Justitie.

Dispozitiile art. 2 din aceeasi ordonantă precizează locul acestui parchet în cadrul autoritătii judecătoresti, prevăzând că “Parchetul National Anticoruptie este independent în raport cu instantele judecătoresti si cu parchetele de pe lângă acestea [...]“.

Intentia legiuitorului ordinar de a consolida independenta Parchetului National Anticoruptie rezultă din cuprinsul articolului unic pct. 1 lit. b) din Legea nr. 503/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, prin consolidarea autoritătii procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, prevăzându-se în mod expres, printre atributiile acestuia îconducerea, supravegherea si controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispozitiile procurorului de către ofiterii de politie judiciară aflati sub autoritatea exclusivă a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie“.

Astfel fiind, Curtea retine că legiuitorul constituant, tinând seama de existenta Parchetului National Anticoruptie organizat autonom fată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, a prevăzut în mod clar competenta exclusivă a celui din urmă de a efectua urmărirea si trimiterea în judecată penală a deputatilor si senatorilor, indiferent de natura infractiunilor săvârsite. Nu este de admis ca în Legea fundamentală a statului să se reglementeze competenta alternativă a autoritătilor publice.

Legiuitorul constituant a revizuit si organizarea parchetelor, completând cu un nou alineat dispozitiile art. 131 din Constitutie, având ca titlu marginal “Rolul Ministerului Public“, după cum urmează: “(3) Parchetele functionează pe lângă instantele de judecată, conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, în conditiile legii.“ Legea de revizuire a Constitutiei a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 22 septembrie 2003. fiinându-se seama de cerinta constitutională ca parchetele să functioneze pe lângă instantele de judecată, prin dispozitiile art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102 din 24 octombrie 2003 a fost modificat alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, după cum urmează: “Prin prezenta ordonantă de urgentă se înfiintează, la nivel national, Parchetul National Anticoruptie, care functionează pe lângă Curtea Supremă de Justitie ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie.“ Această ordonantă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003. Dispozitiile organizatorice de la art. 1 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie au mai fost modificate, păstrând caracterul autonom al mentionatului parchet – prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 27 aprilie 2004, care, în art. IV prevede: “1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie coordonează Parchetul National Anticoruptie, potrivit legii, prin intermediul procurorului general al acestui parchet. Coordonarea priveste îndrumări cu caracter general referitoare la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea si combaterea infractiunilor de coruptie, precum si solicitarea de informări asupra activitătii institutiei.“

Curtea constată că legiuitorul ordinar si-a mentinut conceptia de a conserva personalitatea juridică distinctă a Parchetului National Anticoruptie fată de parchetele organizate în subordinea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, asa cum rezultă din alin. (3) si (4) ale pct. 4 din aceeasi ordonantă, care au următorul cuprins:

“Art.4 [...] (3) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ordonator principal de credite.

(4) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Parchetului National Anticoruptie se asigură de la bugetul de stat. Anual se constituie un depozit în valoare de 20 miliarde lei, pentru actiuni privind organizarea si constatarea infractiunilor flagrante de coruptie, la dispozitia procurorului general al Parchetului National Anticoruptie. Această sumă este prevăzută la titlul «Cheltuieli materiale si servicii» în bugetul Parchetului National Anticoruptie, iar modul său de gestionare si utilizare se va stabili prin ordin al procurorului general al acestui parchet.“

Curtea retine că modificările si completările aduse prin ordonantele de urgentă si legile de aprobare a acestora au păstrat statutul special al Parchetului National Anticoruptie fată de celelalte parchete din structura Ministerului Public si, în acelasi timp, organizarea Parchetului National Anticoruptie a fost pusă de acord cu prevederile art. 131 alin. (3) din Constitutia revizuită, si anume de a functiona pe lângă o instantă de judecată, fiind stabilită Curtea Supremă de Justitie – devenită Înalta Curte de Casatie si Justitie –, asa cum prevede art. 1 alin. (1) din Legea nr. 26/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 15 martie 2004.

Prevederile art. 131 alin. (3) din Constitutie, conform cărora “parchetele functionează pe lângă instantele de judecată“, nu exclud posibilitatea ca pe lângă o instantă să functioneze, în conditiile legii, mai multe parchete. Astfel, s-a putut prevedea că si Parchetul National Anticoruptie functionează pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, fără ca structurile sale teritoriale să fie arondate instantelor judecătoresti.

Curtea constată însă că art. 72 alin. (2) teza a doua din Constitutie nu dispune că urmărirea si trimiterea în judecată penală a deputatilor si a senatorilor se pot face de un parchet care functionează pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, ci textul constitutional identifică, printr-o denumire proprie, parchetul exclusiv competent de a efectua urmărirea penală si trimiterea în judecată, acesta fiind “Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie“, ceea ce exclude orice asimilare a acestuia cu un alt parchet. Atunci când Constitutia indică cu litere mari un subiect de drept – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie – nu se poate trage concluzia potrivit căreia ne-am afla în fata unei denumiri generice, aptă să absoarbă în continutul său orice parchet organizat pe lângă instanta supremă, care la rândul ei este unică. Tocmai de aceea, din interpretarea textului constitutional nu se poate ajunge la ideea că urmărirea si trimiterea în judecată penală a deputatilor si senatorilor, pentru săvârsirea faptelor de coruptie, pot fi date si în competenta altui parchet decât Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Curtea mai constată că dispozitiile art. 72 alin. (2) din Constitutie stabilesc competenta de urmărire penală ce îi revine Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie după calitatea persoanei, si anume de senator si de deputat, iar dispozitiile criticate stabilesc competenta după materie a Parchetului National Anticoruptie de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, încălcând Constitutia si deturnând natura competentei stabilite la nivel constitutional.

Curtea mai retine că stabilirea competentei exclusive a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie pentru a efectua urmărirea penală si a dispune trimiterea în judecată în cazul infractiunilor săvârsite de deputati sau senatori, fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate de acestia în exercitarea mandatului, nu are semnificatia absolvirii de răspundere penală. Prevederea constitutională instituie măsuri de protectie fată de eventuale abuzuri, sicane sau constrângeri la care ar putea fi expusi parlamentarii la niveluri inferioare de instrumentare a cauzelor penale. Pe de altă parte, s-a urmărit ca cercetarea si trimiterea în judecată a parlamentarilor să se facă de cea mai înaltă autoritate judiciară, cu atributii de conducere si supraveghere a urmăririi penale. Or, această autoritate este Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, al cărui conducător coordonează si activitatea Parchetului National Anticoruptie.

Având în vedere aceste considerente, dispozitiile art. 2 alin. (1), art. 61 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 146 lit. a) si ale art. 147 alin. (2) din Constitutie, precum si prevederile art. 11 alin. (1) lit. A.a) si ale art. 18 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că prevederile art. I pct. 2 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, cu referire la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul National Anticoruptie, prin care se stabileste că sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare, comise de către deputati si senatori, sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României, presedintelui Camerei Deputatilor, presedintelui Senatului, primuluiministru si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 5 mai 2005 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Constantin Doldur, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu si Serban Viorel Stănoiu, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat asistent,

Claudia Miu

 

OPINIE SEPARATĂ

 

Nu ne însusim solutia adoptată cu majoritate de voturi, pentru următoarele motive:

1. Sub titulatura de imunitate parlamentară, legiuitorul constituant a prevăzut, între altele, în art. 72 alin. (2) din Constitutia României, competenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie, de judecată penală a deputatilor si senatorilor si, corelativ, competenta Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie de a efectua urmărirea si trimiterea în judecată a acestora.

Caracterul protector al acestor dispozitii constitutionale prin care se stabileste competenta de judecată a Înaltei Curti de Casatie si Justitie se relevă în aceea că parlamentarul trimis în judecată penală este scos de sub jurisdictia instantei căreia i-ar reveni competenta potrivit regulilor generale – fiind apărat, astfel, de presiunile si vrăjmăsiile locale – si i se dă posibilitatea de a fi judecat de magistratii de la instanta aflată în vârful piramidei sistemului judiciar, care, în virtutea acestei pozitii, prezintă cele mai puternice garantii de independentă si impartialitate.

Tot astfel, stabilirea competentei Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie de urmărire si trimitere în judecată penală a deputatilor si senatorilor constituie o măsură de protectie împotriva eventualelor abuzuri sau sicane de ordin judiciar, tinând seama de locul parchetului mentionat în sistemul judiciar. Si în acest caz, ca si în cazul instituirii competentei de judecată în sarcina judecătorilor Înaltei Curti de Casatie si Justitie, legiuitorul constituant a avut în vedere ca atributia de urmărire si detrimitere în judecată a deputatilor si senatorilor să se exercite de magistratii dintr-un parchet care, functionând pe lângă cea mai înaltă instantă de judecată a tării, să prezinte, ca si magistratii acestei instante, garantii maxime de independentă si de impartialitate.

2. Autorii sesizării de neconstitutionalitate sustin că dispozitiile legale atacate contravin Constitutiei, având în vedere că identitatea Parchetului National Anticoruptie – căruia, prin aceste dispozitii legale, i se stabileste competenta de urmărire si trimitere în judecată a deputatilor si senatorilor pentru infractiuni de coruptie – este diferită de cea a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, abilitat prin art. 72 alin. (2) din Constitutie să efectueze urmărirea penală a deputatilor si senatorilor si să dispună trimiterea acestora în judecată.

Această sustinere nu poate fi primită, luând în considerare statutul constitutional al Ministerului Public – reglementat prin art. 131 si art. 132 din Legea fundamentală – si sistemul de organizare a parchetelor, reglementat prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, cu modificările si completările ulterioare.

3. Potrivit art. 131 alin. (2) si alin. (3) din Constitutia României, Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori, organizati în parchete care functionează pe lângă instantele judecătoresti.

Limitându-se să consacre organizarea Ministerului Public în concordantă cu conceptia general admisă asupra naturii juridice a acestei institutii – aceea de magistratură organizată pe lângă instantele judecătoresti – Constitutia nu nominalizează parchetele si nu instituie obligativitatea înfiintării câte unui parchet pe lângă fiecare instantă judecătorească si nici interdictia ca pe lângă aceeasi instantă de judecată să functioneze mai multe parchete.

Astfel, în functie de necesitătile apărării sociale, legiuitorul este liber să înfiinteze parchete numai pe lângă anumite instante de judecată – precedentul istoric îl constituie sistemul judiciar care a functionat până în 1948, în care parchetele erau organizate numai pe lângă tribunale, curti de apel si Curtea de Casatie, dar nu si pe lângă judecătorii – după cum are libertatea de a înfiinta pe lângă aceeasi instantă două sau mai multe parchete specializate, de exemplu pentru combaterea infractiunilor de coruptie sau pentru combaterea criminalitătii organizate.

În considerarea acestei libertăti constitutionale de reglementare si tinându-se seama de imperativul combaterii fenomenului coruptiei – fenomen în crestere evidentă si de neacceptat – prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, modificată si completată ulterior, a fost înfiintat Parchetul National Anticoruptie, ca parchet specializat în combaterea coruptiei.

Acest parchet a fost atasat încă prin textul initial al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, în mod implicit, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, căci prin art. 1 alin. (3) din ordonantă s-a precizat că este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si că procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Atasarea parchetului la Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost precizată explicit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 26/2004, în sensul că Parchetul National Anticoruptie “functionează pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie“. Precizarea era necesară pentru evitarea oricărei alte interpretări, în conditiile în care prin Legea nr. 429/2003 de revizuire a Constitutiei, art. 130 (devenit după republicare art. 131) a fost completat cu un alineat nou (3), prin care se statuează că “parchetele functionează pe lângă instantele de judecată“.

De asemenea, prin art. 76 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 pentru organizarea judiciară s-a prevăzut că Parchetul National Anticoruptie functionează ca “parchet pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie“.

4. Libertatea legiuitorului de a institui mai multe parchete pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie rezultă si din faptul că, în timp de Înalta Curte de Casatie si Justitie este nominalizată expres în art. 126 alin. (1), alin. (3) si alin. (4) din Constitutie, privind instantele judecătoresti – consacrându-se, deci, statut constitutional de unicitate acestei instante – Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nu i se atribuie, în sectiunea privind Ministerul Public, un asemenea statut.

5. În raport cu continutul dispozitiilor art. 131 alin. (3) din Constitutie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie poate fi caracterizat ca unul dintre parchetele care “functionează pe lângă instantele de judecată“, iar nominalizarea acestui parchet în art. 72 alin. (2) nu poate fi înteleasă decât ca o identificare generică.

Ratiunea acestei identificări este, pe de o parte, aceea de a se stabili competenta exclusivă a procurorului de a efectua urmărirea penală a deputatilor si senatorilor si de a se exclude posibilitatea ca aceasta să se efectueze după normele de procedură penală comune, de către organele de cercetare penală, iar pe de altă parte, pentru a se exclude posibilitatea judecării parlamentarilor pe calea actiunii directe formulate în fata instantei.

În sensul celor arătate este de retinut si faptul că norma constitutională din art. 72 alin. (2) este situată în Constitutia României în sectiunea a 2-a, intitulată “Statutul deputatilor si senatorilor“, din capitolul I “Parlamentul“ al titlului III, având prin natura sa functia de a defini una dintre conditiile de tragere la răspundere juridică a membrilor Parlamentului, iar nu rolul de a stabili organizarea si functionarea Ministerului Public. Principiile fondatoare ale Ministerului Public sunt prevăzute, asa cum s-a arătat, în art. 131 si art. 132, situate în cap. VI “Autoritatea judecătorească“, din titlul III al Constitutiei.

Interpretarea sistematică a Constitutiei conduce, asadar, la concluzia că nominalizarea prevăzută de art. 72 alin. (2) din Constitutie nu exclude posibilitatea ca urmărirea penală si trimiterea în judecată a deputatilor si senatorilor pentru infractiuni de coruptie să se efectueze de către Parchetul National Anticoruptie care, si acesta este, în termenii Ordonantei de urgentă nr. 43/2002 si ai Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, un “parchet pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie“.

6. Prevederile art. 72 alin. (2) din Constitutie, în conformitate cu care urmărirea si trimiterea în judecată a deputatilor si senatorilor se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, au fost adoptate prin legea de revizuire a Constitutiei. Având în vedere că la data când a fost revizuită Legea fundamentală, Parchetul National Anticoruptie exista si functiona, că ratiunea existentei acestei institutii era aceea de a descuraja fenomenul coruptiei la nivel înalt si că obiectivul principal al revizuirii l-a constituit crearea cadrului constitutional de aderare a României la Uniunea Europeană – iar eradicarea coruptiei la nivelul celor mai înalte autorităti ale statului era si atunci, cum este si în prezent, una dintre conditiile de bază ale primirii României în organizatia amintită – considerăm că este cu totul de neacceptat teza că legiuitorul constituant a urmărit înlăturarea din competenta Parchetului National Anticoruptie a cercetării infractiunilor de coruptie comise de deputati si senatori. De altfel, pentru atingerea unui asemenea scop nu era necesară revizuirea Constitutiei, fiind suficientă modificarea în sensul dorit a legii organice a Parchetului National Anticoruptie, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002.

7. Instituirea competentei Parchetului National Anticoruptie de a efectua urmărirea penală în cazul infractiunilor de coruptie comise de deputati si senatori si de a dispune trimiterea acestora în judecată pentru infractiunile comise, corespunde întru totul cu scopul urmărit de legiuitorul constituant în norma prevăzută de art. 72 alin. (1), privind imunitatea parlamentară, dat fiind că prin pozitia acestui parchet în sistemul judiciar, prin organizare si prin normele pe care îsi întemeiază activitatea, se asigură cea mai solidă protectie a parlamentarilor împotriva sicanelor si abuzurilor de care ar avea a se teme în faza de urmărire a procesului penal sau în situatia creată prin judecarea lor pe calea actiunii directe formulate în fata instantei de judecată.

Astfel, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (1) din Constitutia României, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor, iar potrivit prevederilor art. 132 alin. (1) din Constitutie, procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic.

Prin normele si principiile citate, Legea fundamentală defineste Ministerul Public ca o institutie independentă de interese partizane si, deci, la adăpost fată de imixtiuni de orice natură, iar procurorilor le impune să-si exercite atributiile în mod impartial si în limitele legii, sub controlul ierarhic prevăzut de lege, asupra modului în care respectă aceste principii constitutionale.

Deosebit de aceste garantii de independentă si impartialitate, comune tuturor procurorilor din sistemul judiciar, procurorii din Parchetul National Anticoruptie prezintă garantiile generate de pozitia în care se află institutia lor, care functionează pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, si sunt coordonati direct de către procurorul general al parchetului din vârful ierarhiei Ministerului Public. Existenta garantiilor maxime de impartialitate si independentă în persoana procurorilor care compun Parchetul National Anticoruptie explică si faptul că acestora li s-a stabilit prin lege competenta exclusivă de a efectua urmărirea penală si trimiterea în judecată pentru infractiuni de coruptie, în cazul altor înalti demnitari si functionari ai statului, enumerati în art. 13 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002, între care, “...membri ai Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat si asimilatii acestora, judecătorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale, presedintele Consiliului Legislativ si loctiitorul acestuia, Avocatul Poporului si adjunctii săi, consilierii prezidentiali si consilierii de stat din cadrul Administratiei Prezidentiale, consilierii de stat ai primuluiministru...“.

Pentru toate aceste considerente, apreciem că nu se poate admite sustinerea autorilor sesizării, în sensul că prin dispozitiile legale atacate de acestia s-ar încălca normele privind imunitatea parlamentară, prevăzute în art. 72 alin. (2) din Constitutia României.

În consecintă, opinăm că prevederile art. I pct. 2 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 103/2004 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie, cu referire la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul National Anticoruptie sunt constitutionale.

 

Judecător,

Nicolae Cochinescu

Judecător,

Constantin Doldur

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului, institutie publică cu personalitate juridică, finantată de la bugetul de stat, se reorganizează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu competente în implementarea politicilor si legislatiei în domeniul protectiei mediului.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului exercită, în conditiile legii, atributii privind planificarea strategică, monitorizarea factorilor de mediu, autorizarea activitătilor cu impact asupra mediului, implementarea legislatiei sipoliticilor de mediu la nivel national, regional si local, stabilite de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor prin regulamentele de organizare si functionare.

(3) Agentia Natională pentru Protectia Mediului are sediul în municipiul Bucuresti, aleea Lacul Morii nr. 151, sectorul 6.

Art. 2. – (1) Agentiile regionale si agentiile judetene pentru protectia mediului trec din subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(2) Agentiile regionale pentru protectia mediului se reorganizează ca institutii publice cu personalitate juridică si structură functională distinctă, în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, finantate de la bugetul de stat.

(3) Agentiile judetene pentru protectia mediului sunt institutii publice cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu statut de servicii publice deconcentrate, finantate de la bugetul de stat.

(4) În structura Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se organizează si functionează laboratoarele nationale de referintă pentru aer, deseuri, zgomot si vibratii, precum si pentru radioactivitate.

 

CAPITOLUL II

Competentele si atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

Art. 3. – Agentia Natională pentru Protectia Mediului, ca autoritate de executie si implementare a Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, are următoarele functii:

a) de suport tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabilă;

b) de implementare a legislatiei din domeniul protectiei mediului;

c) de coordonare a activitătilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel national, regional si local;

d) de reprezentare în domeniul protectiei mediului în relatiile interne si externe, conform mandatului acordat de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

e) de autoritate în autorizarea activitătilor cu impact potential asupra mediului si asigurarea conformării cu prevederile legale.

Art. 4. – (1) În realizarea functiilor sale, Agentia Natională pentru Protectia Mediului are următoarele atributii principale:

a) autorizează activitătile cu impact asupra mediului, în conformitate cu competentele stabilite în actele de reglementare, si coordonează acest proces la nivel national, regional si local;

b) constată neconformitătile cu actele de autorizare emise si informează autoritatea de inspectie si control în domeniul protectiei mediului asupra acestora;

c) adoptă măsurile legale în cazul neconformitătilor cu actele de autorizare;

d) asigură suportul tehnic pentru elaborarea strategiilor si politicilor în domeniul protectiei mediului;

e) coordonează realizarea planurilor de actiune sectoriale si a planului national de actiune pentru protectia mediului;

f) colaborează si asigură suportul tehnic pentru elaborarea proiectelor actelor de reglementare specifice promovate de către autoritatea centrală pentru protectia mediului;

g) asigură functionarea laboratoarelor nationale de referintă pentru aer, deseuri, zgomot si vibratii, precum si pentru radioactivitate;

h) monitorizează stadiul îndeplinirii angajamentelor în domeniul protectiei mediului, asumate prin planurile de implementare negociate cu Comisia Europeană în procesul de aderare la Uniunea Europeană, si întocmeste periodic rapoarte de evaluare pentru informarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

i) asigură, în limita competentelor stabilite de către autoritatea publică centrală în domeniul mediului, legătura cu Agentia Europeană de Mediu;

j) colaborează cu agentii nationale sau federale similare si desfăsoară actiuni de cooperare internatională cu avizul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

k) elaborează rapoarte de sinteză privind starea mediului si monitorizează procesul de conformare a operatorilor economici la cerintele legislatiei de mediu;

l) monitorizează activitatea de administrare a ariilor naturale protejate si de protectie a monumentelor naturii;

m) colaborează la derularea activitătilor rezultate din angajamentele internationale ale României în domeniul protectiei mediului;

n) participă la programe si proiecte internationale si la parteneriate în proiecte de interes public;

o) facilitează accesul specialistilor la informatia tehnică de mediu si încurajează activitatea de cercetare în domeniul mediului;

p) sustine si se implică în initiativele societătii civile în domeniul protectiei mediului;

q) realizează pregătirea de specialitate a personalului apartinând autoritătilor publice regionale si locale pentru protectia mediului si Gărzii Nationale de Mediu, pe baza programului anual aprobat de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului;

r) fundamentează tehnic integrarea cerintelor de mediu în politicile interdepartamentale si participă la lucrările comisiei interministeriale de pe lângă autoritatea publică centrală pentru protectia mediului;

s) coordonează activitătile specifice pe domeniile conforme cu subcapitolele de negociere aferente capitolului 22 din Documentul de pozitie.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului organizează si coordonează Sistemul informational national de mediu.

(3) Agentia Natională pentru Protectia Mediului organizează si coordonează Sistemul national de monitorizare integrată a mediului.

(4) Agentia Natională pentru Protectia Mediului se implică în procesul de educatie în domeniul protectiei mediului si editează materiale cu caracter informativ.

(5) Agentia Natională pentru Protectia Mediului furnizează, la cerere, informatii sau date de mediu, în conformitate cu prevederile legale.

(6) Agentia Natională pentru Protectia Mediului organizează cursuri de perfectionare a personalului autoritătilor publice pentru protectia mediului, conform prevederilor legale.

(7) În scopul instruirii personalului, Agentia Natională pentru Protectia Mediului constituie, în conditiile legii, centre de perfectionare în domeniul protectiei mediului.

(8) Agentia Natională pentru Protectia Mediului organizează si coordonează secretariatele tehnice sau comisiile constituite la solicitarea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(9) Agentia Natională pentru Protectia Mediului îndeplineste si alte atributii stabilite de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

Art. 5. – Operatorii economici, autoritătile si institutiile publice sunt obligate să comunice Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului informatiile de mediu solicitate, la termenele stabilite, si să coopereze pentru furnizarea unor informatii noi, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Conducerea si structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

Art. 6. – (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat.

(2) Presedintele si vicepresedintele sunt numiti si revocati din functie, în conditiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului mediului si gospodăririi apelor.

(3) Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul acesteia.

(4) În exercitarea conducerii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului presedintele emite decizii si aprobă instructiuni tehnice sau metodologice si regulamentele de organizare si functionare pentru institutiile din subordine, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(5) Presedintele conduce întreaga activitate a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si îndeplineste functia de ordonator secundar de credite.

(6) Presedintele reprezintă Agentia Natională pentru Protectia Mediului în raporturile cu autoritatea centrală, cu alte autorităti si institutii publice, cu persoane juridice si fizice române si străine, precum si în justitie.

(7) Vicepresedintele este înlocuitorul de drept al presedintelui si îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare aprobat de către ministrul mediului si gospodăririi apelor si cele delegate prin decizie a presedintelui.

(8) Regulamentul de organizare si functionare va fi elaborat si aprobat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. – (1) Pe lângă presedinte functionează, ca organ consultativ, Colegiul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(2) Colegiul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului va avea în componentă reprezentanti ai Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, ai Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, ai agentiilor regionale pentru protectia mediului, ai agentiilor judetene pentru protectia mediului, un reprezentant al sindicatelor din domeniul protectiei mediului, reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale de mediu si cadre didactice universitare si cercetători cu activitate recunoscută în domeniul protectiei mediului.

(3) Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se aprobă prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Colegiul este condus de presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(5) Colegiul se întruneste periodic sau la cererea presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Art. 8. – (1) Structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza servicii, birouri si compartimente functionale sau colective de lucru cu caracter temporar, în conditiile legii.

(3) Agentia Natională pentru Protectia Mediului se reorganizează si are, la nivelul anului 2005, un număr de 195 de posturi, inclusiv demnitarii si cabinetul presedintelui, finantate de la bugetul de stat.

(4) La nivelul anului 2006 se suplimentează numărul de posturi cu 144 de posturi finantate de la bugetul de stat.

(5) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorică detaliată si statul de functii se aprobă prin ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

Art. 9. – (1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercită activităti de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întretinererepara tii si de deservire.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fisa postului, pe baza Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea, functionarea si atributiile institutiilor din subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

Art. 10. – Agentiile regionale pentru protectia mediului îndeplinesc atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului la nivel regional, în domeniile implementării strategiilor si politicilor de mediu, legislatiei si reglementărilor în vigoare, si coordonează elaborarea planurilor de actiune la nivel regional.

Art. 11. – Agentiile regionale pentru protectia mediului emit acte de autorizare în domeniul protectiei mediului, în conformitate cu competentele atribuite de Agentia Natională pentru Protectia Mediului, prevăzute în actele de reglementare.

Art. 12. – Agentiile regionale pentru protectia mediului organizează colective pentru implementarea instrumentelor structurale la nivel regional, care sunt coordonate direct de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

Art. 13. – (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului are în subordine 8 agentii regionale pentru protectia mediului, constituite în fiecare regiune de dezvoltare stabilită potrivit prevederilor Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Agentiile regionale pentru protectia mediului sunt:

a) Agentia Regională pentru Protectia Mediului Bacău pentru Regiunea 1 – Nord-Est;

b) Agentia Regională pentru Protectia Mediului Galati pentru Regiunea 2 – Sud-Est;

c) Agentia Regională pentru Protectia Mediului Pitesti pentru Regiunea 3 – Sud-Muntenia;

d) Agentia Regională pentru Protectia Mediului Craiova pentru Regiunea 4 – Sud-Vest Oltenia;

e) Agentia Regională pentru Protectia Mediului Timisoara pentru Regiunea 5 – Vest;

f) Agentia Regională pentru Protectia Mediului Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 – Nord-Vest;

g) Agentia Regională pentru Protectia Mediului Sibiu pentru Regiunea 7 – Centru;

h) Agentia Regională pentru Protectia Mediului Bucuresti pentru Regiunea 8 – Bucuresti–Ilfov.

Art. 14. – Agentiile regionale pentru protectia mediului au următoarele atributii principale:

a) exercită, la nivel regional, atributiile Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, conform art. 4 alin. (1) lit. a)–c), e), h), k)–p), cu aprobarea acesteia;

b) participă la elaborarea si monitorizarea planului de dezvoltare regională;

c) colaborează cu agentiile judetene pentru protectia mediului din cadrul regiunii de dezvoltare pentru elaborarea rapoartelor de sinteză si constituirea bazelor de date de mediu la nivel regional;

d) coordonează elaborarea si monitorizarea planurilor de actiune regionale pentru protectia mediului;

e) evaluează si actualizează anual, în cooperare cu Garda Natională de Mediu si alte autorităti publice, planurile regionale proprii sau capitolele de mediu integrate în alte planuri regionale;

f) asigură asistentă de specialitate agentiilor judetene pentru protectia mediului;

g) colaborează cu Garda Natională de Mediu în emiterea actelor de autorizare si în realizarea controlului conformării si aplicării legislatiei de mediu;

h) gestionează si disponibilizează, în limita prevederilor legale, informatia de mediu la nivel regional.

Art. 15. – (1) Conducerea agentiei regionale pentru protectia mediului este asigurată de un director executiv, numit prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu avizul conform al ministrului mediului si gospodăririi apelor.

(2) Directorul executiv al agentiei regionale pentru protectia mediului coordonează procesul de cooperare cu agentiile de protectie a mediului judetene din cadrul aceleiasi regiuni de dezvoltare, în vederea îndeplinirii atributiilor stabilite prin prezenta hotărâre si detaliate în regulamentul de organizare si functionare aprobat de presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Art. 16. – (1) Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul-cadru de organizare si functionare al agentiei regionale pentru protectia mediului se aprobă prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Structura organizatorică a agentiei regionale pentru protectia mediului asigură coordonarea, prin compartimente de specialitate, a activitătilor de protectie a mediului la nivelul regiunii de dezvoltare.

(3) Regulamentul de organizare si functionare se supune actualizării periodic.

(4) Prin decizie a directorului executiv si cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza colective temporare, în conditiile legii.

Art. 17. – (1) Agentia regională pentru protectia mediului elaborează planul de dezvoltare institutională a agentiei, cu obiective pe termen scurt si mediu, privind resursele financiare si umane si modificările structurale necesare pentru realizarea atributiilor sale.

(2) Planul de dezvoltare institutională se aprobă prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Planul de dezvoltare institutională se actualizează anual.

(3) Planul de dezvoltare institutională este parte integrantă din regulamentul de organizare si functionare al agentiei regionale pentru protectia mediului.

Art. 18. – Personalul de conducere si de executie din cadrul agentiilor regionale pentru protectia mediului are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercită activităti de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire.

Art. 19. – (1) Numărul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru agentiile regionale si agentiile judetene pentru protectia mediului este de 2.248, la nivelul anului 2005.

(2) Cresterea numărului de posturi, până în anul 2006, se va asigura prin suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, prin legile bugetare anuale.

Art. 20. – (1) Agentiile judetene pentru protectia mediului cu sediul în judetele în care sunt organizate agentii regionale pentru protectia mediului, potrivit art. 13, se reorganizează si se separă de structura agentiilor regionale pentru protectia mediului.

(2) Agentiile judetene pentru protectia mediului îndeplinesc atributiile prevăzute de legislatia în vigoare pentru autoritătile publice teritoriale pentru protectia mediului la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti.

(3) Conducerea agentiilor judetene pentru protectia mediului este asigurată de un director executiv numit prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, cu avizul conform al ministrului mediului si gospodăririi apelor, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 21. – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se asigură din alocatii de la bugetul de stat prin autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului poate beneficia de granturi, vărsăminte, donatii si asistentă financiară din partea unor organisme internationale.

(3) Institutiile din subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului pot beneficia de granturi, vărsăminte, donatii si asistentă financiară din partea unor organisme internationale, după informarea si aprobarea prealabilă de către conducerea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Art. 22. – Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului se face potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 23. – Institutiile publice cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, si numărul maxim de personal al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 24. – (1) Numărul mijloacelor de transport auto si norma de consum lunar necesare desfăsurării activitătii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, precum si a structurilor din subordinea acesteia sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Repartizarea parcului de mijloace de transport se face prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Art. 25. – La capitolul I din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, punctele 2 si 3 se abrogă.

Art. 26. – (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului preia de la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, pe bază de protocol de predare-preluare, numărul de posturi, fondurile aferente personalului si alocatia bugetară corespunzătoare agentiilor regionale si agentiilor judetene pentru protectia mediului.

(2) Posturile corespunzătoare functiilor de conducere din cadrul agentiilor regionale si agentiilor judetene pentru protectia mediului vor fi ocupate prin concurs, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 27. – Patrimoniul agentiilor regionale si agentiilor judetene pentru protectia mediului, prevăzute la art. 2, se preia de la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor de către Agentia Natională pentru Protectia Mediului pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 28. – Încadrarea, salarizarea si acordarea altor drepturi personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si al structurilor subordonate acesteia, ale functionarilor publici si personalului contractual se fac în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare aplicabile personalului din institutiile publice centrale si structurilor subordonate acestora.

Art. 29. – Anexele nr. 1, 2 s 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 30. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.625/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea agentiilor regionale de protectia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 27 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 mai 2005.

Nr. 459.

 

ANEXA Nr. 11)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTIILE PUBLICE

cu personalitate juridică, care functionează în subordinea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, finantate integral din bugetul de stat

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

1.

8 agentii regionale pentru protectia mediului

2.

4 agentii pentru protectia mediului judetene

 

NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru institutiile prevăzute în prezenta anexă este de 2.248.

 

ANEXA Nr. 3

 

PARCUL AUTO SI NORMA DE CONSUM LUNAR

necesare desfăsurării activitătii Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, precum si a structurilor din subordinea acesteia

 

Nr. crt.

Numărul maxim de autovehicule

Consumul/autovehicul/ambarcatiune  (litri)

1.

200 autoturisme

300

2.

50 autolaboratoare/autoutilitare

300

3.

15 ambarcatiuni

10 l/h x 40 ore/lună = 400

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P 100-1/2004

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 12 din 2 februarie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate – CTS 4,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Reglementarea tehnică “Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri“, indicativ P 100-1/2004, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti – UTCB, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 12 luni de la data publicării lui.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului nr. 3/N/1992 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru proiectarea antiseismică a constructiilor de locuinte social-culturale, agrozootehnice si industriale“, indicativ P 100-92, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 1–2/1992, precum si orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 5 aprilie 2005.

Nr. 489.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 462 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“ Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.