MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 183         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

3. - Lege pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002

 

Tratat între România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile

 

60. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002

 

4. - Lege pentru înfiintarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, judetul Vrancea

 

61. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, judetul Vrancea

 

5. - Lege privind schimbarea denumirii si a satului de resedintă ale comunei Dorgos, judetul Arad

 

62. - Decret pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii si a satului de resedintă ale comunei Dorgos, judetul Arad

 

6. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

63. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

7. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi

 

64. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

270. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Tratatul dintre România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 3.

 

TRATAT

între România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile

 

România si Ucraina, denumite în continuare părti contractante,

acordând o importantă deosebită dezvoltării colaborării în domeniul asistentei juridice în cauzele civile,

au convenit asupra următoarelor:

 

PARTEA ÎNTÂI

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Ocrotirea juridică

 

1. Cetătenii unei părti contractante se bucură pe teritoriul celeilalte părti contractante, în ceea ce priveste drepturile lor personale si patrimoniale, de aceeasi ocrotire juridică ca si cetătenii acelei părti contractante.

Această prevedere se referă, deopotrivă, la persoanele juridice înfiintate în conformitate cu legislatia fiecăreia dintre părtile contractante.

2. Cetătenii unei părti contractante au dreptul să se adreseze liber si nestânjenit instantelor judecătoresti, Ministerului Public din România si Procuraturii din Ucraina, notarilor publici din România si notariatelor din Ucraina (denumite în cele ce urmează institutii judiciare), precum si altor institutii ale celeilalte părti contractante, în competenta cărora intră rezolvarea cauzelor civile, pot să îsi sustină interesele în fata acestora, să facă reclamatii si să introducă orice actiuni în aceleasi conditii ca si cetătenii acelei părti contractante.

3. Cauze civile în întelesul prezentului tratat sunt considerate, de asemenea, cauzele familiale si cauzele comerciale.

 

ARTICOLUL 2

Asistenta juridică

 

1. Institutiile judiciare ale părtilor contractante îsi acordă reciproc asistentă juridică în cauzele civile, în conformitate cu prevederile prezentului tratat.

2. Institutiile judiciare acordă asistentă juridică si altor institutii în competenta cărora intră rezolvarea unor probleme legate de cauzele civile.

 

ARTICOLUL 3

Obiectul asistentei juridice

 

Asistenta juridică cuprinde îndeplinirea unor activităti procesuale prevăzute de legislatia părtii contractante solicitate, cum ar fi audierea părtilor, martorilor, expertilor, efectuarea expertizelor, cercetărilor locale, recunoasterea si executarea hotărârilor judecătoresti în cauze civile, precum si în cauze penale referitor la latura civilă, înmânarea si expedierea documentelor judiciare si extrajudiciare.

 

ARTICOLUL 4

Modul de legătură

 

În realizarea asistentei juridice, institutiile judiciare ale părtilor contractante comunică între ele prin intermediul Ministerului Justitiei al României si Ministerului Justitiei al Ucrainei, în măsura în care prezentul tratat nu prevede altfel.

 

ARTICOLUL 5

Limba

 

1. Cererea de acordare a asistentei juridice si anexele la aceasta se întocmesc în limba părtii contractante solicitante, la care se atasează o copie legalizată a traducerii în limba celeilalte părti contractante.

2. Traducerea oficială se legalizează de către notar ori de către o persoană autorizată a institutiei judiciare solicitante sau de misiunea diplomatică ori de oficiul consular al părtii contractante solicitante.

3. Institutiile judiciare pot folosi pentru cererile de asistentă juridică formulare cu text bilingv, care vor fi stabilite de comun acord de către ministerele de justitie ale celor două părti contractante.

 

ARTICOLUL 6

Întocmirea documentelor

 

Actele transmise de institutiile judiciare si de alte institutii în vederea acordării asistentei juridice trebuie să fie prevăzute cu semnătura persoanei competente si să poarte sigiliul institutiei solicitante.

 

ARTICOLUL 7

Cererea de acordare a asistentei juridice

 

În cererea de acordare a asistentei juridice trebuie să fie prevăzute:

a) denumirea institutiei judiciare solicitante;

b) denumirea institutiei judiciare solicitate;

c) indicarea cauzei pentru care se solicită asistentă juridică;

d) numele si prenumele părtilor, calitatea procesuală, cetătenia lor, domiciliul sau resedinta, pe cât posibil ocupatia, iar în legătură cu persoanele juridice, denumirea si sediul lor;

e) numele si adresa reprezentantilor lor;

f) obiectul cererii, cu enuntarea fondului cauzei, si împrejurările supuse clarificării.

 

ARTICOLUL 8

Reguli privind acordarea asistentei juridice

 

1. În îndeplinirea cererii de acordare a asistentei juridice, institutia judiciară solicitată aplică legislatia statului său. Totusi, la cererea institutiei judiciare solicitante, institutia judiciară solicitată poate aplica normele procesuale ale părtii contractante solicitante, în măsura în care ele nu contravin legislatiei statului său.

2. Dacă institutia judiciară solicitată nu este competentă să îndeplinească cererea, ea o trimite institutiei judiciare competente si informează despre aceasta institutia judiciară solicitantă.

3. Institutia judiciară solicitată informează institutia judiciară solicitantă despre data si locul îndeplinirii cererii.

4. După îndeplinirea cererii, institutia judiciară solicitată transmite documentele institutiei judiciare solicitante; în cazul în care asistenta juridică nu a putut fi acordată, institutia judiciară solicitată restituie cererea si comunică despre împrejurările care au împiedicat îndeplinirea ei.

 

ARTICOLUL 9

Reguli privind înmânarea documentelor

 

1. Institutia judiciară solicitată efectuează înmânarea documentelor în conformitate cu regulile în vigoare în statul său, dacă documentele ce urmează a fi înmânate sunt întocmite în limba acestui stat sau sunt însotite de traduceri legalizate. În acele cazuri în care documentele nu sunt întocmite în limba părtii contractante solicitate sau nu sunt însotite de traduceri, ele se înmânează destinatarului, dacă acesta este de acord să le primească.

2. În cererea de înmânare trebuie să fie indicate adresa exactă a destinatarului si denumirea documentului înmânat.

Dacă adresa arătată în cererea de înmânare este incompletă sau inexactă, institutia judiciară solicitată ia măsuri pentru stabilirea adresei exacte, în conformitate cu legislatia sa.

3. În cazul imposibilitătii înmânării documentelor, despre aceasta se anuntă imediat institutia judiciară a părtii contractante solicitante, mentionându-se totodată cauzele neîndeplinirii cererii; în acest caz se restituie documentele.

 

ARTICOLUL 10

Confirmarea înmânării documentelor

 

Institutia judiciară a părtii contractante solicitate transmite confirmarea înmânării documentelor, efectuată în conformitate cu regulile în vigoare pe teritoriul său.

Dovada înmânării documentelor trebuie să contină semnătura primitorului documentului, data, locul înmânării, precum si calitatea persoanei care a înmânat documentul.

 

ARTICOLUL 11

Înmânarea documentelor si audierea cetătenilor prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare

 

Părtile contractante au dreptul să înmâneze documentele si să ia mărturii propriilor cetăteni prin intermediul misiunilor lor diplomatice sau al oficiilor consulare. În acest caz nu poate fi aplicată nici o măsură de constrângere.

 

ARTICOLUL 12

Protectia martorilor si expertilor pe teritoriul celeilalte părti contractante

 

1. Dacă partea contractantă solicitantă apreciază că înfătisarea personală a unui martor sau expert în fata autoritătilor sale judiciare este în mod deosebit necesară, ea va face mentiune despre aceasta în cererea de înmânare a citatiei, iar partea contractantă solicitată va invita acest martor sau expert să se înfătiseze la autoritatea judiciară a părtii contractante solicitante.

Partea contractantă solicitată va face cunoscut celeilalte părti contractante răspunsul martorului sau expertului.

2. În cazul prevăzut la paragraful 1, în cerere sau în citatie se va mentiona cuantumul aproximativ al indemnizatiilor plătibile, precum si al cheltuielilor de călătorie si de sedere rambursabile.

3. Dacă i se prezintă o cerere în acest sens, partea contractantă solicitată va putea subscrie un avans martorului sau expertului. Despre aceasta se va mentiona în citatie, iar avansul va fi rambursat de către partea contractantă solicitantă.

4. Indemnizatiile cuvenite si cheltuielile de transport si de sedere rambursabile martorului sau expertului de către partea contractantă solicitantă vor fi calculate după tarifele de la locul lor de domiciliu sau resedintă si le vor fi acordate la nivel egal cu cel prevăzut de tarifele si regulamentele în vigoare pe teritoriul părtii contractante unde audierea trebuie să aibă loc.

5. Martorul sau expertul care nu a răspuns citatiei de înfătisare nu va putea fi supus nici unei sanctiuni ori măsuri de constrângere, în afară de cazul în care el se va duce din proprie initiativă pe teritoriul părtii contractante solicitante si dacă va fi din nou citat aici în mod legal.

6. Nici un martor sau expert, oricare ar fi cetătenia sa, care, ca efect al unei citatii, se va înfătisa la autoritătile judiciare ale părtii contractante solicitante nu va putea fi nici urmărit, nici detinut, nici supus vreunei alte restrictii a libertătii sale individuale pe teritoriul acestei părti contractante, pentru fapte sau condamnări anterioare plecării sale de pe teritoriul părtii contractante solicitate.

7. Imunitatea prevăzută la paragraful 6 va înceta dacă martorul sau expertul, având posibilitatea să părăsească teritoriul părtii contractante solicitante timp de 15 zile consecutive, după ce prezenta sa nu mai era cerută de autoritătile judiciare solicitante, va rămâne totusi pe acest teritoriu sau se reîntoarce aici după ce îl va fi părăsit.

8. Orice persoană detinută, a cărei înfătisare personală în calitate de martor este cerută de partea contractantă solicitantă, va fi transferată temporar pe teritoriul acesteia, sub conditia înapoierii sale în termenul indicat de partea contractantă si sub rezerva dispozitiilor art. 12 paragrafele 6 si 7, în măsura în care aceste dispozitii pot fi aplicate.

Transferarea va putea fi refuzată:

a) dacă persoana detinută nu consimte;

b) dacă prezenta sa este necesară într-un proces în curs pe teritoriul părtii contractante solicitate;

c) dacă transferarea sa este susceptibilă să îi prelungească detentia;

sau

d) dacă alte consideratii imperioase se opun transferării sale pe teritoriul părtii contractante solicitante.

 

ARTICOLUL 13

Valabilitatea documentelor

 

1. Documentele care au fost întocmite sau certificate de institutiile judiciare ale uneia dintre părtile contractante, prevăzute cu sigiliul si semnătura persoanei competente, au valabilitate pe teritoriul celeilalte părti contractante fără nici o altă legalizare. Aceasta se referă, de asemenea, la copiile si traducerile care sunt legalizate de institutiile competente.

2. Actele care pe teritoriul unei părti contractante se consideră ca fiind acte oficiale sunt socotite si pe teritoriul celeilalte părti contractante ca având forta probatorie a actelor oficiale.

 

ARTICOLUL 14

Cheltuieli legate de acordarea asistentei juridice

 

1. Fiecare parte contractantă suportă cheltuielile în legătură cu acordarea asistentei juridice pe teritoriul său.

2. În cazul unor mari cheltuieli, ministerele de justitie ale celor două părti contractante se vor consulta în vederea găsirii solutiei comune.

3. Dispozitiile paragrafelor 1 si 2 nu se aplică în cazul drepturilor cuvenite martorilor si expertilor prevăzute la art. 12.

 

ARTICOLUL 15

Transmiterea de informatii

 

Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Ucraina îsi vor comunica reciproc, la cerere, informatii privind legislatia în vigoare sau care a fost în vigoare în statele lor si practica judiciară.

 

ARTICOLUL 16

Transmiterea actelor de stare civilă si a altor documente

 

1. Autoritătile competente ale părtilor contractante îsi transmit reciproc, la cerere, acte privind starea civilă, precum si copii certificate de pe hotărârile judecătoresti în materie de stare civilă privind cetătenii celeilalte părti contractante.

2. Autoritătile mentionate la paragraful 1 comunică direct între ele.

3. Cererile cetătenilor uneia dintre părtile contractante privind transmiterea actelor de stare civilă pot fi adresate direct autoritătii de stare civilă competente a celeilalte părti contractante.

4. Documentele prevăzute la paragrafele 1 si 3 se transmit fără traducere si gratuit.

 

ARTICOLUL 17

Refuzul de a acorda asistentă juridică

 

Asistenta juridică nu se acordă dacă poate aduce prejudicii suveranitătii sau securitătii ori contravine principiilor de bază ale legislatiei părtii contractante solicitate.

 

ARTICOLUL 18

Cautio judicatum solvi

 

1. De la cetătenii unei părti contractante nu se poate cere cautiune (judicatum solvi) pe teritoriul celeilalte părti contractante numai pentru motivul că sunt străini ori nu au domiciliul sau resedinta pe acest teritoriu.

2. Dispozitiile paragrafului 1 se aplică si persoanelor juridice.

 

ARTICOLUL 19

Scutirea de cheltuieli de judecată

 

1. Cetătenii uneia dintre părtile contractante beneficiază pe teritoriul celeilalte părti contractante de scutire sau de plata în avans a taxelor si a altor cheltuieli de procedură, precum si de asistentă judiciară gratuită, în aceleasi conditii si în aceeasi măsură ca si cetătenii acelei părti contractante.

2. Scutirile despre care se face vorbire în paragraful 1 privesc toate activitătile procesuale din cauza respectivă, inclusiv activitatea de executare.

3. Pentru obtinerea scutirii de cheltuieli sau a asistentei judiciare gratuite trebuie prezentată o declaratie privind situatia personală, familială si materială a solicitantului.

4. Autoritatea care se pronuntă asupra acordării facilitătilor prevăzute în pragraful 1 îsi păstrează, în limitele competentei sale, dreptul de a controla declaratiile si explicatiile prezentate, precum si dreptul de a cere informatii si acte suplimentare.

 

ARTICOLUL 20

Eliberarea documentelor privind situatia personală, familială si patrimonială

 

1. Documentele privind situatia personală, familială sau patrimonială, necesare pentru primirea aprobării pentru scutirea de plata cheltuielilor de judecată, se eliberează de organele competente ale părtii contractante pe teritoriul căreia solicitantul are domiciliul sau resedinta.

2. Dacă solicitantul nu are domiciliul sau resedinta pe teritoriul părtilor contractante, este suficient documentul eliberat ori certificat de misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului său.

3. Instanta de judecată care pronuntă hotărârea cu privire la cererea de scutire de plata cheltuielilor de judecată poate să solicite organelor care au eliberat documentele explicatii suplimentare.

 

PARTEA A DOUA

Dispozitii speciale

 

SECTIUNEA I

Norme conflictuale

 

ARTICOLUL 21

Stabilirea competentei

 

1. Competenta instantei cu privire la examinarea cauzelor civile este stabilită de dispozitiile corespunzătoare ale prezentului tratat.

2. Dacă se formulează cereri având acelasi obiect si aceeasi cauză între aceleasi părti, în fata a două instante situate fiecare pe teritoriul altei părti contractante, sesizate potrivit regulilor stabilite de prezentul tratat, cea de-a doua instantă sesizată va suspenda judecata după primirea confirmării faptului că instanta mai întâi sesizată s-a declarat competentă.

 

ARTICOLUL 22

Statutul persoanei

 

1. Capacitatea de folosintă si capacitatea de exercitiu ale persoanei fizice se stabilesc de legislatia părtii contractante al cărei cetătean este această persoană.

2. Statutul persoanei juridice se stabileste de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia aceasta îsi are sediul.

 

ARTICOLUL 23

Limitarea capacitătii de exercitiu si stabilirea incapacitătii

 

1. Cauzele si conditiile pentru limitarea capacitătii de exercitiu sau stabilirea incapacitătii persoanei fizice sunt supuse legislatiei părtii contractante al cărei cetătean este persoana în cauză. Competenta în aceste cauze apartine institutiilor judiciare ale părtii contractante al cărei cetătean este persoana.

2. Dacă institutia judiciară a uneia dintre părtile contractante constată că există temei pentru limitarea capacitătii de exercitiu sau stabilirea incapacitătii cetăteanului celeilalte părti contractante, al cărui domiciliu, resedintă sau bunuri se află pe teritoriul acestei părti contractante, informează de îndată institutia judiciară competentă potrivit paragrafului 1. Dacă institutia judiciară competentă potrivit paragrafului 2 transmite competenta sa în această materie institutiei judiciare competente de la domiciliul sau resedinta persoanei ori nu îsi exprimă pozitia în termen de 3 luni, socotite de la data expedierii înstiintării, institutia judiciară de la domiciliul sau resedinta acestei persoane poate să examineze cauza în conformitate cu legislatia statului său, dacă temeiul pentru aceasta este prevăzut, de asemenea, în legislatia părtii contractante al cărei cetătean este persoana. Hotărârea pronuntată va fi transmisă institutiei judiciare competente a celeilalte părti contractante.

3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 se aplică, de asemenea, la ridicarea măsurilor de limitare a capacitătii de exercitiu sau de stabilire a interdictiei.

4. În cazurile care nu suportă amânare, institutia judiciară de la domiciliul sau resedinta persoanei în cauză, cetătean al celeilalte părti contractante, poate să ia măsuri provizorii, în conformitate cu legislatia sa, pentru protejarea acestei persoane sau a bunurilor sale. Hotărârea luată în legătură cu aceste măsuri va fi transmisă de îndată institutiei judiciare competente a părtii contractante al cărei cetătean este persoana. Măsurile luate îsi păstrează valabilitatea până în momentul în care institutia judiciară competentă a luat o altă hotărâre.

 

ARTICOLUL 24

Declararea disparitiei sau mortii unei persoane si stabilirea faptului mortii

 

1. În cauzele cu privire la declararea disparitiei sau mortii si stabilirea faptului mortii sunt competente institutiile judiciare ale părtii contractante al cărei cetătean era persoana la data când, potrivit ultimelor informatii, mai era în viată.

2. Institutiile judiciare ale unei părti contractante pot să declare disparitia sau moartea si să stabilească faptul mortii cetăteanului celeilalte părti contractante, la cererea persoanelor interesate, care domiciliază pe teritoriul acelei părti contractante, dacă asemenea drepturi si interese sunt prevăzute de legislatia părtii contractante solicitate.

3. Hotărârile pronuntate conform paragrafului 2 au consecinte juridice numai pe teritoriul părtii contractante ale cărei institutii judiciare au pronuntat acele hotărâri.

4. În cazurile prevăzute la paragrafele 1 si 2, institutiile judiciare ale părtilor contractante aplică legislatia statului lor.

 

ARTICOLUL 25

Încheierea căsătoriei

 

1. Conditiile de fond pentru încheierea căsătoriei se stabilesc, pentru fiecare persoană care se căsătoreste, potrivit legislatiei părtii contractante ai cărei cetăteni sunt. În afară de aceasta, trebuie să fie respectate si cerintele legislatiei părtii contractante pe teritoriul căreia se încheie căsătoria, în legătură cu interdictiile la încheierea căsătoriei.

2. Forma încheierii căsătoriei se stabileste de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia se încheie căsătoria.

 

ARTICOLUL 26

Raporturile juridice personale si patrimoniale ale sotilor

 

1. Raporturile juridice personale si patrimoniale ale sotilor care au cetătenia unei părti contractante si domiciliază pe teritoriul celeilalte părti contractante se stabilesc de legislatia părtii contractante ai cărei cetăteni sunt.

2. În cazul în care sotii au aceeasi cetătenie si unul domiciliază pe teritoriul unei părti contractante, iar celălalt pe teritoriul celeilalte părti contractante, raporturile lor juridice personale si patrimoniale se stabilesc de legislatia părtii contractante ai cărei cetăteni sunt.

3. Dacă unul dintre soti este cetătean al unei părti contractante, iar celălalt este cetătean al celeilalte părti contractante si unul dintre ei domiciliază pe teritoriul unei părti contractante, iar celălalt pe teritoriul celeilalte părti contractante, raporturile lor juridice personale si patrimoniale se stabilesc de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia au avut ultimul domiciliu comun.

4. În cazul în care sotii au cetătenii diferite si ambii domiciliază pe teritoriul unei părti contractante, raporturile lor juridice personale si patrimoniale se stabilesc de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia au domiciliul comun.

5. Dacă sotii nu au aceeasi cetătenie si nici domiciliul comun pe teritoriile părtilor contractante, se aplică legislatia părtii contractante a cărei institutie judiciară examinează cauza.

6. Competenta de a lua hotărâri referitorare la raporturile juridice personale si patrimoniale ale sotilor, prevăzute la paragrafele 1-4, apartine institutiilor judiciare ale părtii contractante a cărei legislatie reglementează aceste raporturi.

În cazurile prevăzute la paragraful 5, sunt competente institutiile judiciare ale ambelor părti contractante.

 

ARTICOLUL 27

Divortul si nulitatea căsătoriei

 

1. În cauzele privind desfacerea căsătoriei prin divort se aplică în mod corespunzător legislatia si sunt competente institutiile judiciare potrivit art. 26.

2. În cauzele privind nulitatea căsătoriei se aplică legislatia părtii contractante potrivit regulilor stabilite la art. 25. În privinta competentei de jurisdictie se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 26 paragraful 6.

 

ARTICOLUL 28

Raporturile juridice dintre părinti si copii

 

1. Cauzele privind stabilirea si contestarea filiatiei se solutionează în conformitate cu legislatia părtii contractante al cărei cetătean este copilul la data nasterii sale.

2. Raporturile juridice dintre părinti si copii sunt guvernate de legea părtii contractante al cărei cetătean este copilul. Dacă copilul domiciliază pe teritoriul celeilalte părti contractante, poate fi aplicată legea acelei părti contractante, dacă este mai favorabilă intereselor copilului.

3. În cazurile mentionate la paragrafele 1 si 2 sunt competente institutiile judiciare ale părtii contractante a cărei legislatie reglementează raportul juridic, cu respectarea intereselor copilului.

 

ARTICOLUL 29

Adoptia

 

1. Conditiile de fond pentru încheierea adoptiei, desfacerea acesteia si anularea ei sunt stabilite de legislatia părtilor contractante ai căror cetăteni sunt adoptatul si adoptatorul.

2. Forma adoptiei si nulitatea acesteia sunt supuse legislatiei părtii contractante pe teritoriul căreia se încheie adoptia.

3. În cauzele prevăzute la paragrafele 1 si 2 competenta apartine institutiei judiciare a părtii contractante al cărei cetătean este cel adoptat la data formulării cererii.

 

ARTICOLUL 30

Tutela si curatela

 

1. În cauzele de tutelă si curatelă privind cetătenii părtilor contractante, în măsura în care prezentul tratat nu prevede altfel, este competentă institutia de tutelă si curatelă a părtii contractante al cărei cetătean este persoana cu privire la care este necesară tutela sau curatela. În aceste cazuri se aplică legislatia acestei părti contractante.

2. Raporturile juridice dintre tutore sau curator si persoana care se află sub tutelă ori curatelă se stabilesc potrivit legislatiei părtii contractante a cărei institutie de tutelă si curatelă l-a numit pe tutore sau curator.

3. În cazul în care sunt necesare măsuri privind tutela sau curatela în interesul persoanei aflate sub tutelă ori al persoanei căreia i se instituie curatela, al cărei domiciliu, resedintă sau bunuri se află pe teritoriul celeilalte părti contractante, institutia de tutelă si curatelă a acestei părti contractante trebuie să informeze de îndată institutia de tutelă si curatelă a părtii contractante competentă conform paragrafului 1.

4. În cazuri de urgentă, institutia de tutelă si curatelă a celeilalte părti contractante poate lua singură măsurile necesare, însă ea trebuie să informeze de îndată despre măsurile prealabile luate institutia competentă conform paragrafului 1. Măsurile luate rămân valabile până când această institutie ia o altă hotărâre.

5. Institutia competentă conform paragrafului 1 poate transmite tutela sau curatela institutiei competente a celeilalte părti contractante, când persoana care se află sub tutelă ori curatelă are domiciliul, resedinta sau bunurile pe teritoriul acestei părti contractante. Transmiterea este valabilă numai în cazul în care institutia solicitată este de acord să primească tutela sau curatela si informează despre aceasta institutia solicitantă.

6. Institutia care, în conformitate cu paragraful 5, a acceptat tutela sau curatela, îndeplineste aceste măsuri în conformitate cu legislatia statului său. Totusi această institutie nu are dreptul să adopte hotărâri în probleme privind statutul personal al celui care se află sub tutelă sau curatelă.

 

ARTICOLUL 31

Bunuri imobile si mobile

 

1. Raporturile juridice privind bunurile imobile si mobile sunt stabilite de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia sunt situate bunurile imobile sau se află bunurile mobile.

2. Determinarea naturii imobiliare sau mobiliare a bunului se face potrivit legislatiei părtii contractante pe teritoriul căreia este situat sau se află bunul.

3. Examinarea cauzelor privind raporturile juridice asupra bunurilor mentionate la paragraful 1 este de competenta institutiei judiciare a părtii contractante a cărei legislatie se aplică.

 

ARTICOLUL 32

Forma actului juridic

 

1. Forma actului juridic este determinată de legislatia părtii contractante care se aplică fondului, dar este suficientă respectarea formei prevăzute de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia actul produce efecte.

2. Forma actului juridic privind bunurile imobile este reglementată de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia este situat bunul.

 

ARTICOLUL 33

Răspunderea delictuală

 

1. Despăgubirile pentru prejudiciile rezultate din raporturile juridice delictuale sunt reglementate de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia a avut loc fapta cauzatoare de prejudiciu.

2. Dacă atât persoana care a cauzat prejudiciul, cât si cea care a suferit paguba sunt cetăteni ai unei părti contractante, se aplică legislatia acestei părti contractante.

3. În cazurile prevăzute la paragrafele 1 si 2 este competentă institutia judiciară a părtii contractante pe teritoriul căreia a avut loc fapta sau orice altă împrejurare care serveste ca bază pentru cererea de despăgubire. Este deopotrivă competentă institutia judiciară a părtii contractante pe teritoriul căreia domiciliază pârâtul.

4. Dispozitiile paragrafelor 1-3 nu se aplică dacă prin conventii internationale multilaterale, care reglementează aceeasi materie si la care cele două părti contractante sunt membre, se prevăd alte reguli.

 

ARTICOLUL 34

Dreptul de mostenire

 

1. Dreptul de mostenire asupra bunurilor mobile este reglementat de legislatia părtii contractante al cărei cetătean a fost autorul succesiunii la data decesului.

2. Dreptul de mostenire asupra bunurilor imobile este reglementat de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia sunt situate bunurile.

3. Cetătenii unei părti contractante sunt egali în drepturi cu cetătenii celeilalte părti contractante care domiciliază pe teritoriul acesteia, în ceea ce priveste capacitatea de a întocmi sau de a revoca testamentul privind bunurile care se află pe teritoriul celeilalte părti contractante sau drepturile care trebuie să fie realizate acolo, precum si în legătură cu capacitatea de a dobândi prin mostenire bunuri sau drepturi.

 

ARTICOLUL 35

Succesiunea vacantă

 

Dacă, potrivit legislatiei părtilor contractante în sensul art. 34, nu există mostenitori, bunurile mobile revin în proprietatea statului al cărui cetătean a fost autorul succesiunii la data decesului, iar bunurile imobile revin în proprietatea statului pe teritoriul căruia sunt situate.

 

ARTICOLUL 36

Forma testamentului

 

Întocmirea, modificarea si revocarea testamentului sunt reglementate de legislatia părtii contractante al cărei cetătean a fost autorul succesiunii la data întocmirii sau revocării testamentului. Totusi, este suficient dacă a fost respectată legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia a fost întocmit, modificat sau revocat testamentul.

 

ARTICOLUL 37

Competenta în cauzele succesorale

 

1. Cauzele succesorale privind bunurile mobile intră în competenta institutiilor judiciare ale părtii contractante al cărei cetătean a fost autorul succesiunii la data decesului.

2. Cauzele succesorale privind bunurile imobile intră în competenta institutiilor judiciare ale părtii contractante pe teritoriul căreia este situat bunul imobil.

 

ARTICOLUL 38

Măsuri de conservare a succesiunii

 

1. Institutiile judiciare competente ale unei părti contractante iau, de îndată, potrivit legislatiei lor, măsurile necesare pentru conservarea bunurilor succesorale rămase pe teritoriul său, ca urmare a decesului unui cetătean al celeilalte părti contractante, sau care ar reveni unui cetătean al acestei părti contractante.

2. În cazul prevăzut la paragraful 1, institutiile judiciare competente sunt obligate să informeze de îndată misiunea diplomatică sau oficiul consular al celeilalte părti contractante despre măsurile care au fost luate pentru conservarea succesiunii, precum si despre decesul autorului succesiunii, despre persoanele care au declarat drepturile lor la succesiune, despre împrejurările cunoscute de ele privind persoanele care au dreptul la succesiune si despre domiciliul acestora, despre existenta testamentului, despre cuantumul si valoarea succesiunii.

3. La cererea misiunii diplomatice sau a oficiului consular se predau acestora bunurile succesorale si documentele autorului succesiunii.

4. Misiunea diplomatică sau oficiul consular al unei părti contractante are dreptul să reprezinte interesele cetătenilor acestei părti contractante, în problemele succesiunii, în fata institutiilor judiciare ale celeilalte părti contractante fără un mandat special.

5. Dacă cetăteanul unei părti contractante moare în timpul călătoriei pe teritoriul celeilalte părti contractante, unde el nu a avut domiciliul, obiectele aflate asupra sa se predau pe bază de listă misiunii diplomatice sau oficiului consular al părtii contractante al cărei cetătean a fost autorul succesiunii.

 

ARTICOLUL 39

Predarea succesiunii

 

1. Dacă, după terminarea procedurii succesorale, bunurile succesorale mobile sau suma de bani realizată din vânzarea bunurilor succesorale mobile ori imobile, aflate pe teritoriul uneia dintre părtile contractante, care se cuvin unor succesori cetăteni ai celeilalte părti contractante care îsi au domiciliul sau resedinta pe teritoriul acestei din urmă părti contractante, vor fi predate acestora. În cazul neprezentării personale sau prin mandatar a succesorilor în vederea preluării bunurilor ori sumei de bani mentionate, acestea vor fi predate misiunii diplomatice sau oficiului consular al părtii contractante ai cărei cetăteni sunt.

2. Aceste bunuri pot fi transmise succesorilor dacă:

a) pretentiile creditorilor autorului succesiunii formulate înăuntrul termenului stabilit de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia se află bunurile succesorale au fost satisfăcute sau asigurate;

b) au fost achitate sau asigurate toate taxele în legătură cu succesiunea;

c) institutiile competente si-au dat aprobarea pentru exportul bunurilor succesorale, în cazul în care aceasta este necesară.

3. Transmiterea sumelor de bani se efectuează în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul părtilor contractante.

 

SECTIUNEA a II-a

Recunoasterea si executarea hotărârilor

 

ARTICOLUL 40

Obiectul recunoasterii si executării

 

1. Părtile contractante recunosc si execută reciproc, în conditiile prevăzute de prezentul tratat, hotărârile definitive ale institutiilor judiciare pronuntate în cauzele civile, în cauzele penale cu privire la despăgubiri civile, inclusiv dispozitiile acestora referitoare la cheltuielile de judecată.

2. Pe teritoriul părtilor contractante se recunosc, de asemenea, fără o procedură specială, hotărârile institutiilor de tutelă si curatelă, institutiilor care înregistrează actele de stare civilă si altor institutii competente în cauzele civile, care prin caracterul lor nu trebuie executate.

 

ARTICOLUL 41

Examinarea cererilor de încuviintare a executării hotărârilor

 

1. Examinarea cererilor de încuviintare a executării hotărârilor intră în competenta instantelor judecătoresti ale părtii contractante pe teritoriul căreia trebuie să fie îndeplinită executarea.

2. Cererea de încuviintare a executării se depune la instanta de judecată care a pronuntat hotărârea în primă instantă, care o transmite instantei de judecată competente să pronunte hotărârea privind cererea.

3. Continutul cererii se stabileste de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia trebuie să fie îndeplinită executarea.

4. La cererea de încuviintare a executării este necesar să se anexeze:

a) o copie legalizată a hotărârii instantei de judecată, documentul oficial care atestă că hotărârea este definitivă si executorie, dacă aceasta nu rezultă din însusi textul hotărârii, precum si o adeverintă privind executarea ei, dacă hotărârea a fost executată mai întâi pe teritoriul părtii contractante unde a fost pronuntată;

b) un document din care să rezulte că pârâtului care nu a participat la proces i s-a înmânat la timp, cel putin o dată si în formă cuvenită, înstiintarea de chemare în instantă;

c) traducerile certificate ale documentelor prevăzute la lit. a) si b).

5. Dacă la acordarea încuviintării de executare silită instanta are îndoieli, ea poate să ceară persoanei care a înaintat cererea de executare a hotărârii să dea explicatii, precum si să îl interogheze pe debitor asupra continutului cererii.

 

ARTICOLUL 42

Procedura executării

 

1. Procedura executării este reglementată de legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia trebuie să fie îndeplinită executarea.

2. În ceea ce priveste cheltuielile de judecată legate de executare, se aplică legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia hotărârea trebuie pusă în executare.

 

ARTICOLUL 43

Refuzul recunoasterii si executării hotărârilor judecătoresti

 

Recunoasterea hotărârilor judecătoresti sau încuviintarea executării acestora poate fi refuzată dacă:

a) persoana obligată prin hotărâre nu a luat parte la proces ca urmare a faptului că acesteia sau reprezentantului său nu i-a fost înmânată la timp si în forma cuvenită citatia la proces;

b) în acelasi litigiu între aceleasi părti a fost pronuntată mai înainte o hotărâre definitivă pe teritoriul părtii contractante unde trebuie să fie recunoscută si executată hotărârea sau dacă la institutiile judiciare ale acestei părti contractante a fost pornită mai înainte o procedură în aceeasi cauză;

c) în conformitate cu legislatia părtii contractante pe teritoriul căreia hotărârea trebuie să fie recunoscută si executată, cauza este de competenta exclusivă a institutiilor judiciare ale acesteia, dacă din prezentul tratat nu rezultă altfel.

 

ARTICOLUL 44

Tranzactiile judiciare

 

Prevederile art. 40-43 privind hotărârile judecătoresti se aplică si tranzactiilor confirmate de instanta de judecată.

 

ARTICOLUL 45

Transferul obiectelor si sumelor de bani

 

Transferul obiectelor si sumelor de bani obtinute ca rezultat al executării se îndeplineste potrivit legislatiei părtii contractante pe teritoriul căreia se execută hotărârea.

 

PARTEA A TREIA

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 46

Intrarea în vigoare a tratatului

 

Prezentul tratat este supus ratificării si intră în vigoare în 30 de zile de la data efectuării schimbului instrumentelor de ratificare.

 

ARTICOLUL 47

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferend cu privire la aplicarea si interpretarea dispozitiilor prezentului tratat va fi solutionat prin consultări si negocieri bilaterale.

 

ARTICOLUL 48

Modificarea si completarea tratatului

 

Prezentul tratat poate fi modificat si completat prin aceeasi procedură urmată la încheierea sa.

 

ARTICOLUL 49

Raporturile cu alte tratate internationale

 

Dispozitiile prezentului tratat nu aduc atingere dispozitiilor altor tratate internationale multilaterale încheiate de părtile contractante.

 

ARTICOLUL 50

Valabilitatea tratatului

 

Prezentul tratat se încheie pe o perioadă nelimitată.

Fiecare dintre cele două părti contractante poate oricând să îl denunte printr-o notificare scrisă. Tratatul îsi încetează valabilitatea după trecerea unui termen de 6 luni de la data primirii notificării scrise de către cealalată parte contractantă.

Încheiat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002, în două exemplare, fiecare în limbile română si ucraineană, ambele texte având aceeasi valabilitate.

 

Pentru România,

Adrian Năstase

Pentru Ucraina,

Kinah Anatolyi

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Tratatului dintre România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 60.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, judetul Vrancea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Spulber, judetul Vrancea, având în componentă satele Spulber, Carsochesti-Corăbita, Morăresti, Păvălari, Tojanii de Jos, Tojanii de Sus si Tipău, prin reorganizarea comunei Paltin.

(2) Resedinta comunei Spulber se stabileste în satul Spulber.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Paltin are în componentă satele Paltin, Ghebari, Prahuda, Tepa si Vâlcani.

(2) Resedinta comunei Paltin rămâne în satul Paltin.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor publice locale în comuna Spulber, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii, care vor reprezenta autoritătile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Paltin.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Vrancea si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Vrancea si Consiliul Local al Comunei Paltin repartizează veniturile si cheltuielile bugetului pe anul 2005 al comunei Paltin între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Spulber se administrează si se gestionează prin autoritătile administratiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul judetului Vrancea.

(3) Bugetul comunei Spulber pe anul 2005 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Vrancea.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Paltin si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar, al comunei Spulber.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 6. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 4.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Spulber, prin reorganizarea comunei Paltin, judetul Vrancea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, judetul Vrancea, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 61.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind schimbarea denumirii si a satului de resedintă ale comunei Dorgos, judetul Arad

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Denumirea comunei Dorgos, judetul Arad, se schimbă în Ususău.

(2) Satele componente ale comunei Ususău sunt următoarele: Ususău, Bruznic, Dorgos, Pătârs si Zăbalt.

(3) Resedinta comunei Ususău, judetul Arad, se stabileste în satul Ususău.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 5.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii si a satului de resedintă ale comunei Dorgos, judetul Arad

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind schimbarea denumirii si a satului de resedintă ale comunei Dorgos, judetul Arad, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 62.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68 din 16 septembrie 2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 24 septembrie 2004, cu următoarea modificare:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Începând cu luna octombrie 2004, coeficientii de multiplicare pentru functiile didactice de predare prevăzute în anexele nr. II si III la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului se înlocuiesc cu valorile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonantă de urgentă.

Coeficientii de multiplicare prevăzuti în anexele nr. 1 si 2 cuprind sporul de stabilitate si sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător transelor de vechime în învătământ, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (11) si (13) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Începând cu luna octombrie 2004, coeficientii de multiplicare prevăzuti în anexa nr. 3 cuprind si sporuri pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui/fiecărei grad/trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru personalul didactic de predare cu vechime de peste 10 ani în învătământ, care nu îndeplineste conditia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la îndeplinirea vechimii neîntrerupte în învătământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficientilor de multiplicare prin împărtire cu 1,15%, fată de cei prevăzuti la transele respective în anexele nr. 1 si 2.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 6.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 63.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78 din 7 octombrie 2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2004, cu următoarele modificări:

- La articolul 2, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Finantarea Agentiei Nationale pentru Romi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Agentia Natională pentru Romi preia, pe bază de protocol, dotările si fondurile aferente activitătii Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relatii Interetnice.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 7.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale pentru Romi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 64.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de evaluare si desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii

 

În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de evaluare si desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, constituită în cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în baza Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 289/2003 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 9 aprilie 2003, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 22 februarie 2005.

Nr. 270.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de evaluare si desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - Prezenta procedură stabileste cadrul institutional, conditiile si regulile de procedură pentru evaluarea, desemnarea si notificarea organismelor, cu sediul în România, care pot elibera agremente tehnice europene, denumite în continuare organisme ETA.

Art. 2. - Prevederile prezentei proceduri au la bază următoarele documente de referintă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 11 mai 2004;

b) Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru constructii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.190/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005;

c) Standardul SR EN ISO 9001 - Sisteme de management al calitătii. Cerinte.

Art. 3. - (1) Termenii de specialitate utilizati în prezenta procedură sunt prevăzuti si definiti în documentele de referintă mentionate la art. 2.

(2) Prescurtările utilizate în textul procedurii au următoarele semnificatii:

- C.T.P.C. - Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii;

- EOTA - Organizatia Europeană pentru Agremente Tehnice;

- PECA - Protocol la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale.

 

CAPITOLUL II

Cadrul institutional si conditiile de desemnare

 

Art. 4. - (1) Autorizarea organismelor de a elibera agremente tehnice europene se stabileste de către autoritatea competentă prevăzută la art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, la solicitarea organismului interesat si pe baza propunerilor formulate de C.T.P.C., prin Comisia de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, constituită prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004, denumită în continuare Comisia de recunoastere.

(2) Desemnarea organismelor ETA, precum si suspendarea sau retragerea desemnărilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) De la data intrării în vigoare a protocolului PECA în domeniul produselor pentru constructii sau de la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu este încheiat anterior, organismele ETA desemnate se notifică de către autoritatea competentă Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene.

Art. 5. - (1) Evaluarea specifică a solicitărilor pentru desemnare ca organisme ETA, precum si supravegherea organismelor ETA desemnate se realizează de către C.T.P.C.

(2) Costurile aferente evaluării si supravegherii organismelor ETA se stabilesc pe bază de tarife, care se actualizează periodic, si se suportă de organismele solicitante.

Art. 6. - (1) Pot fi autorizate ca organisme ETA persoane juridice sau entităti din cadrul unor persoane juridice, cu sediul în România, care dovedesc că îndeplinesc cerintele prevăzute la art. 19 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004, tratate potrivit prevederilor prezentei proceduri.

(2) Organismele ETA notificate potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) trebuie să adere la EOTA; după obtinerea calitătii de membru EOTA pot initia si derula procedurile de agrementare adoptate în cadrul EOTA, preluate prin Regulamentul privind agrementul tehnic european pentru produse pentru constructii.

(3) Demersurile procedurale si costurile aferente obtinerii si păstrării calitătii de membru EOTA sunt în sarcina organismelor ETA notificate.

Art. 7. - (1) În cazul în care sunt notificate mai multe organisme ETA, unul dintre acestea este nominalizat ca purtător de cuvânt al României în cadrul EOTA.

(2) Nominalizarea organismului prevăzut la alin. (1) se stabileste, la propunerea C.T.P.C., prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Reguli de procedură

 

Art. 8. - (1) Organismele interesate transmit autoritătii competente o cerere de desemnare ETA, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Cererea trebuie însotită de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului sau alt act juridic echivalent privind înregistrarea, în copie;

b) statutul sau alt act constitutiv, în copie;

c) memoriu de prezentare privind activitatea desfăsurată, relevantă pentru domeniul specific;

d) extras din regulamentul de organizare si functionare, cu referire la activitatea specifică;

e) documentul de certificare a sistemului propriu de management al calitătii pentru activitatea specifică, în copie;

f) certificatul de acreditare emis de organismul national de acreditare pentru laboratorul sau laboratoarele propriu/proprii si/sau subcontractant/subcontractante, care participă la activitatea specifică;

g) datele specifice de personal privind locul de muncă, functia, calificarea si experienta profesională, pentru toti specialistii implicati în activitatea specifică;

h) descrierea sumară a spatiilor de lucru, a echipamentelor tehnice si a surselor documentare disponibile pentru activitatea specifică, cu precizarea apartenentei acestora;

i) declaratiile pe propria răspundere ale directorului si celorlalti specialisti implicati în activitatea specifică, privind respectarea criteriilor deontologice profesionale;

j) documente referitoare la subcontractarea unor activităti aferente activitătii specifice, după caz: documente de subcontractare încheiate, în copie, sau modelul contractului de subcontractare;

k) alte documente cu relevantă pentru activitatea specifică, după caz.

(3) Cererile de desemnare ETA se înregistrează prin secretariatul Comisiei de recunoastere, care transmite documentele însotitoare, în termen de 4 zile, la C.T.P.C., în vederea evaluării specifice.

Art. 9. - (1) Prin evaluarea specifică în vederea autorizării, efectuată pe baza documentelor prezentate si a unui audit la sediul solicitantului, se constată în ce măsură solicitantul face dovada competentei si capacitătii sale de a desfăsura activitatea specifică potrivit cerintelor.

(2) Criteriile de evaluare urmărite si criteriile de acceptare sunt:

a) obiectul de activitate: să cuprindă activităti de natură tehnică si/sau stiintifică cu profil adecvat domeniului produselor pentru constructii;

b) organizarea: să fie identificată organizarea structurală si procesuală pentru conducerea si desfăsurarea activitătii specifice, prin care, pentru evaluarea adecvării la utilizare a produselor, să se asigure independenta de decizie, impartialitatea deciziei în raport cu interesele producătorilor implicati si participarea echilibrată la decizie a tuturor părtilor interesate;

c) managementul calitătii: să fie documentat, implementat si certificat un sistem de management al calitătii pentru activitatea specifică, în conformitate cu cerintele aplicabile ale standardului SR EN ISO 9001;

d) capabilitatea tehnico-stiintifică: să dispună de personal având calificarea, instruirea si experienta adecvate, precum si de echipamente tehnice, proceduri documentate si surse de date corespunzătoare, care să asigure baza stiintifică si practică pentru efectuarea examinărilor, încercărilor si a evaluării produselor noi.

Art. 10. - (1) C.T.P.C. efectuează evaluarea specifică în termen de 30 de zile de la primirea, din partea Comisiei de recunoastere, a documentelor depuse de solicitant.

(2) Dacă documentatia depusă initial nu este completă, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data finalizării dosarului.

(3) Constatările din cadrul evaluării sunt consemnate într-un raport de evaluare, care împreună cu dosarul complet de evaluare se transmite Comisiei de recunoastere în termenul prevăzut la alin. (1). În concluziile raportului de evaluare se mentionează propunerea de acceptare sau de respingere a autorizării, precizându-se, dacă este cazul, motivele respingerii.

Art. 11. - (1) Comisia de recunoastere analizează dosarul de evaluare si decide asupra propunerilor din raportul de evaluare, în termen de 15 zile de la primirea acestuia.

(2) În cazul în care este necesar pentru luarea deciziei privind autorizarea, Comisia de recunoastere poate întreprinde orice alte măsuri justificate pentru informarea sa completă si corectă. Cheltuielile ocazionate de realizarea măsurilor se suportă de solicitanti.

(3) Rezultatul analizei efectuate de Comisia de recunoastere si decizia acesteia se consemnează printr-un proces-verbal în registrul unic gestionat de comisie.

(4) În ordinul privind desemnarea organismelor ETA, prevăzut la art. 4 alin. (2), si în notificările prevăzute la art. 4 alin. (3) se precizează denumirea completă si sediul organismelor care au fost autorizate.

(5) Dosarele constituite în procesul de evaluare se retransmit la C.T.P.C., care le păstrează o perioadă de 10 ani. Dosarele se pun, la cerere, la dispozitie autoritătii competente pentru desemnare sau organelor de control împuternicite de aceasta.

Art. 12. - (1) Organismele ETA trebuie să îndeplinească în mod permanent cerintele si conditiile care au stat la baza deciziei de autorizare, cerintele prevăzute la alin. (2), precum si cerintele de functionare impuse de regulile interne ale EOTA.

(2) Organismele ETA au următoarele obligatii generale:

a) să respecte regulile de procedură privind initierea, procesarea si eliberarea agrementelor tehnice europene;

b) să sprijine autoritatea competentă care le-a desemnat să efectueze, prin C.T.P.C., monitorizarea activitătii lor, prin schimb curent de informatii, audituri planificate de supraveghere si, dacă este cazul, inspectii inopinate;

c) să facă cunoscute autoritătii competente care le-a desemnat, cu cel putin 10 zile înainte de a fi puse în aplicare, intentiile de modificare importante survenite în legătură cu conditiile care au stat la baza deciziei de autorizare sau orice altă măsură care ar putea afecta îndeplinirea cerintelor pentru autorizare.

Art. 13. - (1) Comisia de recunoastere analizează periodic situatia organismelor ETA desemnate si notificate, pe baza documentelor întocmite în cadrul actiunilor de monitorizare si a propunerilor formulate de către C.T.P.C., a eventualelor sesizări si reclamatii si a oricăror alte informatii relevante pe care le detine, si decide, dacă este cazul, de comun acord cu EOTA, mentinerea, suspendarea sau retragerea desemnărilor acordate.

(2) Suspendarea sau retragerea desemnării unui organism ETA survine în cazul nerespectării cerintelor prevăzute la art. 12 sau la solicitarea organismului ETA în cauză.

(3) Solicitarea de către organismul ETA a suspendării sau retragerii desemnării trebuie înaintată autoritătii competente cu minimum 3 luni înainte de încetarea activitătii.

(4) Deciziile Comisiei de recunoastere privind suspendarea sau retragerea desemnării unor organisme se consemnează prin procese-verbale în registrul unic gestionat de comisie si se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, conform prevederilor art. 4 alin. (2).

(5) Organismele cărora li s-a suspendat sau li s-a retras desemnarea se notifică Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene de către autoritatea competentă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 14. - Desemnarea organismelor ETA poate fi acordată pe o perioadă de 5 ani sau, în cazuri motivate, pe o perioadă mai scurtă; la expirarea perioadei respective autoritatea competentă poate decide prelungirea desemnării sau o nouă evaluare.

Art. 15. - (1) Până la data intrării în vigoare a protocolului PECA în domeniul produselor pentru constructii sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu este încheiat anterior, organismele ETA desemnate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) pot adera la EOTA în calitate de membru observator, fără a avea dreptul de a initia proceduri de agrementare.

(2) Demersurile procedurale si costurile aferente obtinerii calitătii de membru observator EOTA sunt în sarcina organismelor ETA interesate.

 

ANEXĂ

la procedură

 

Nr. ......./data .....

 

CERERE DE DESEMNARE ETA

 

- Model -

 

Solicitantul: ........................................................................................................................................ (denumirea completă, sediul, telefon/fax, e-mail, cod unic de înregistrare, nr. de ordine în registrul comertului), reprezentat prin director/presedinte .............................................................1), în aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Procedura de evaluare si desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. ............., solicită Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului să fie evaluat în vederea desemnării ca organism autorizat să elibereze agremente tehnice europene.

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente2):

- ................................................

- ................................................

- ................................................

 

Director/Presedinte3)

........................................

 


1) Numele si prenumele.

2) Documentele necesare conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Procedura de evaluare si desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru constructii.

3) Numele, prenumele, semnătura directorului/presedintelui si stampila firmei solicitante.