MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 187         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

96. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, în unele circumscriptii electorale

 

122. - Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale din perioada 2005-2008

 

123. - Hotărâre pentru stabilirea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, precum si a modelului listei membrilor organizatiei minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerile locale partiale din perioada 2005-2008

 

124. - Hotărâre pentru stabilirea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale partiale din perioada 2005-2008

 

125. - Hotărâre pentru stabilirea modelului stampilelor care se folosesc la alegerile locale partiale din perioada 2005-2008

 

126. - Hotărâre privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile locale partiale din perioada 2005-2008

 

127. - Hotărâre privind asigurarea hârtiei necesare pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale din perioada 2005-2008

 

128. - Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselorverbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din perioada 2005-2008 si a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor, consilierilor locali si a consilierilor judeteni

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, în unele circumscriptii electorale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste data de duminică, 3 aprilie 2005, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor consiliilor locale si primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, în circumscriptiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 10 februarie 2005.

Nr. 96.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari si consilii locale

 

I. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari si consilii locale:

1. Comuna Grădina, judetul Constanta

2. Comuna Florica, judetul Buzău

3. Comuna Pietrari, judetul Dâmbovita

4. Comuna Râu Alb, judetul Dâmbovita

5. Comuna Răscăeti, judetul Dâmbovita

6. Comuna Raciu, judetul Dâmbovita

7. Comuna Persinari, judetul Dâmbovita

8. Comuna Ciohorăni, judetul Iasi

9. Comuna Sopârlita, judetul Olt

II. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru consilii locale:

1. Comuna Mihăileni, judetul Botosani

2. Comuna Poiana Mare, judetul Dolj

III. Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari, respectiv primar general:

1. Comuna Sacu, judetul Caras-Severin

2. Comuna Ion Roată, judetul Ialomita

3. Comuna Ruginoasa, judetul Iasi

4. Comuna Mogosoaia, judetul Ilfov

5. Comuna Băita de sub Codru, judetul Maramures

6. Comuna Turnu Rosu, judetul Sibiu

7. Comuna Sandra, judetul Timis

8. Comuna Craidorolt, judetul Satu Mare

9. Municipiul Bucuresti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale din perioada 2005-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 113 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Cheltuielile necesare pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale care vor avea loc în perioada 2005-2008 se suportă din bugetele locale, judetene sau al municipiului Bucuresti, după caz.

(2) Cheltuielile pentru organizarea, dotarea si functionarea birourilor electorale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si a oficiilor electorale, precum si plata indemnizatiilor membrilor birourilor electorale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si ai oficiilor electorale, a statisticienilor, informaticienilor si a personalului tehnic auxiliar pentru alegerile locale partiale care vor avea loc în perioada 2005-2008 se suportă din bugetele judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, iar cele pentru organizarea, dotarea si functionarea celorlalte birouri electorale si pentru plata indemnizatiilor membrilor birourilor electorale, personalului tehnic auxiliar si statisticienilor, din bugetele locale.

Art. 2. - (1) Pe perioada exercitării atributiilor privind organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale, membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar li se asigură, de către institutiile la care sunt angajati, drepturile salariale cuvenite potrivit legii.

(2) Pentru membrii birourilor electorale se acordă o indemnizatie de 270.000 lei/zi de activitate, începând cu data constituirii biroului.

(3) Personalul tehnic auxiliar, statisticienii si informaticienii care participă la executarea operatiunilor generate de procesul electoral pe lângă birourile electorale primesc o indemnizatie de 220.000 lei/zi de activitate.

(4) Membrilor birourilor electorale de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală sau de sector al municipiului Bucuresti, judeteană sau a municipiului Bucuresti, precum si ai oficiilor electorale, informaticienilor, statisticienilor, personalului tehnic auxiliar, care participă la realizarea operatiunilor legate de alegerile locale partiale, precum si personalului Ministerului Administratiei si Internelor sau al Ministerului Apărării Nationale li se asigură în fiecare zi de activitate băuturi răcoritoare, cafea si gustări în limita sumei de 60.000 lei/persoană.

(5) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalului Ministerului Administratiei si Internelor sau al Ministerului Apărării Nationale, care este în misiune de pază a acestor birouri, li se vor asigura, în ziua votării, băuturi răcoritoare, cafea si gustări în limita sumei de 60.000 lei/persoană.

(6) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (2) si (3) se face pe baza listelor de prezentă avizate de presedintii birourilor electorale respective.

(7) Veniturile din indemnizatiile prevăzute la alin. (2)-(5) se impozitează conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Prin zi de activitate se întelege munca desfăsurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore.

(9) În afara drepturilor prevăzute la alin. (2) si (3), membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităti beneficiază de indemnizatia de delegare, precum si de decontarea cheltuielilor de transport si de cazare,

care vor fi suportate din bugetele locale, judetene sau al municipiului Bucuresti, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare ce stabilesc aceste drepturi pentru personalul din institutiile publice.

Art. 3. - La alegerile locale partiale, care vor avea loc în perioada 2005-2008, indemnizatia cuvenită membrilor birourilor electorale, respectiv sumele alocate pentru protocol, se determină prin aplicarea succesivă a indicilor inflatiei din anii respectivi la sumele prevăzute la art. 2 alin. (2) si (3), respectiv alin. (4) si (5).

Art. 4. - (1) Prefectii asigură imprimarea buletinelor de vot, a timbrelor autocolante, confectionarea stampilelor cu mentiunea “Votat”, a celor de control ale sectiilor de votare si a stampilelor birourilor electorale de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală, respectiv de sector al municipiului Bucuresti, precum si a celor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si împreună cu autoritătile administratiei publice locale realizează copii de pe listele electorale permanente, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

(2) Institutul National de Statistică asigură, la cererea autoritătilor administratiei publice locale, tipărirea proceselorverbale pentru constatarea rezultatelor votării si efectuarea operatiunilor tehnice si informatice privind stabilirea rezultatelor alegerilor locale partiale.

(3) În vederea achizitionării si distribuirii acestor materiale si servicii necesare votării, autoritătile administratiei publice locale implicate în alegerile partiale vor avansa prefecturii, respectiv Institutului National de Statistică, sumele necesare, urmând ca aceste institutii să deconteze cheltuielile făcute.

(4) La alegerile locale partiale din perioada 2005-2008 achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare bunei organizări si desfăsurări a acestora se face în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare. Pentru cazuri de urgentă entitatea achizitoare poate stabili efectuarea achizitiilor în conformitate cu prevederile art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Institutul National de Statistică, la solicitarea autoritătilor administratiei publice locale, va asigura statisticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea cu tehnică de calcul si exploatarea programelor de prelucrare a datelor pentru efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor locale partiale.

(2) Institutul National de Statistică va pune la dispozitie autoritătilor administratiei publice locale modelele personalizate ale proceselor-verbale ce vor fi utilizate în centralizarea voturilor si în constatarea rezultatelor alegerilor locale partiale.

Art. 6. - Pentru organizarea si desfăsurarea procesului electoral la alegerile locale partiale consumul de carburanti si cheltuielile cu telefoanele, efectuate de autoritătile si institutiile publice implicate, se suplimentează cu 50% fată de normativele în vigoare, în luna premergătoare si în luna desfăsurării alegerilor.

Art. 7. - Pentru reducerea cheltuielilor de organizare si desfăsurare a alegerilor, primarii si prefectii vor lua măsuri pentru utilizarea materialelor specifice procesului electoral, folosite la alegerile anterioare. După încheierea alegerilor vor asigura depozitarea si conservarea acestora în conditii corespunzătoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 122.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, precum si a modelului listei membrilor organizatiei minoritătilor nationale, ce vor fi folosite pentru alegerile locale partiale din perioada 2005-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (5), art. 41 alin. (5), art. 83 alin. (2) si al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La alegerile locale partiale care vor fi organizate în perioada 2005-2008 se utilizează modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale suplimentare, al extrasului de pe lista electorală permanentă sau suplimentară, al listei sustinătorilor, al declaratiei de acceptare a candidaturii, precum si modelul listei membrilor organizatiei minoritătilor nationale aprobate pentru alegerile autoritătilor administratiei publice locale din anul 2004, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 505/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 16 aprilie 2004, care vor fi adaptate corespunzător în ceea ce priveste data desfăsurării scrutinului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 123.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerile locale partiale din perioada 2005-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 50 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La alegerile locale partiale din perioada 2005-2008 se utilizează buletinele de vot ale căror modele sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 506/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 16 aprilie 2004, care vor fi adaptate în mod corespunz ător în ceea ce priveste data desfăsurării scrutinului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 124.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea modelului stampilelor care se folosesc la alegerile locale partiale din perioada 2005-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modelul stampilelor care se folosesc la alegerile locale partiale din perioada 2005-2008, potrivit anexelor nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 125.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia la alegerile locale partiale din perioada 2005-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 78 alin. (8) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) La alegerile locale partiale din perioada 2005-2008, cetătenilor cu drept de vot, posesori ai cărtii de identitate, care îsi exercită dreptul de vot li se aplică pe aceasta un timbru autocolant cu mentiunea “Votat” si data scrutinului.

(2) Modelul timbrului autocolant este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detasa fără a se produce deteriorarea acestui document.

(4) În cazul unui al doilea tur de scrutin, timbrul autocolant se aplică peste timbrul de la primul tur.

Art. 2. - (1) Timbrele autocolante se asigură de către autoritătile administratiei publice locale prin prefectii judetelor si al municipiului Bucuresti, în care se organizează alegerile locale partiale, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor. Achizitionarea timbrelor autocolante se face în termen de 20 de zile de la data aducerii la cunostintă publică a datei alegerii.

(2) Primarii predau timbrele autocolante, pe bază de proces-verbal, presedintilor birourilor sectiilor de votare până cel târziu în preziua alegerilor.

(3) După încheierea votării, presedintii birourilor sectiilor de votare vor preda primarilor timbrele autocolante neutilizate.

Art. 3. - Timbrele autocolante vor avea acelasi format pentru toate circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri locale partiale, vor fi imprimate cu litere de aceeasi mărime, cu aceleasi caractere si cu aceeasi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor posesori ai cărtii de identitate, cu un plus de 10%.

Art. 4. - Membrii biroului electoral al sectiei de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărtii de identitate si completează cu cerneală neagră data scrutinului.

Art. 5. - În vederea distribuirii corecte a timbrelor autocolante, Ministerul Administratiei si Internelor va comunica primarilor, cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării, numărul alegătorilor posesori ai cărtii de identitate, înscrisi în listele electorale permanente, pe fiecare sectie de votare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 126.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind asigurarea hârtiei necesare pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale din perioada 2005-2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La alegerile locale partiale din perioada 2005-2008 cantitatea de hârtie necesară pentru tipărirea buletinelor de vot si a altor materiale necesare desfăsurării procesului electoral va fi furnizată unitătilor administrativteritoriale în care se organizează alegerile, de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat achizitionează din tară cantitatea de hârtie, în functie de necesarul solicitat.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor si Administratia Natională a Rezervelor de Stat stabilesc de comun acord cantitatea de hârtie necesară în vederea organizării alegerilor locale partiale, în functie de numărul unitătilor administrativ-teritoriale în care se organizează alegerile si de numărul de alegători.

Art. 3. - Fondurile necesare pentru achizitionarea hârtiei în vederea organizării alegerilor locale partiale din perioada 2005-2008 vor fi asigurate din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în care au loc astfel de alegeri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 127.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din perioada 2005-2008 si a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor, consilierilor locali si a consilierilor judeteni

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 121 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor alegerilor locale din perioada 2005-2008 si a modelului certificatului doveditor al alegerii primarilor, consilierilor locali si a consilierilor judeteni.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale ale sectiilor de votare, privind stabilirea rezultatelor votării pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor comunelor, oraselor si municipiilor, precum si pentru alegerea consiliilor judetene, potrivit anexelor nr. 1A, 1B si 1C.

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale ale sectiilor de votare, privind stabilirea rezultatelor votării pentru alegerea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si a primarilor acestora, pentru alegerea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a primarului general al municipiului Bucuresti, potrivit anexelor nr. 1D, 1E, 1F si 1G.

Art. 3. - (1) Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscriptie comunală, orăsenească si municipală, privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al consiliului local si, respectiv, pentru functia de primar la comune, orase si municipii, potrivit anexelor nr. 2A si 2B.

(2) Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscriptie ale sectoarelor municipiului Bucuresti, privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al consiliului local si, respectiv, pentru functia de primar al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit anexelor nr. 2C si 2D.

(3) Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de către oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, privind centralizarea rezultatelor votării de la sectiile de votare de pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru functia de primar general al municipiului Bucuresti si pentru functia de consilier al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit anexelor nr. 2E si 2F.

Art. 4. - Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de Biroul Electoral de Circumscriptie a Municipiului Bucuresti, privind:

a) centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 3A;

b) centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatului pentru functia de primar general al municipiului Bucuresti, potrivit anexei nr. 3B;

c) centralizarea pe municipiul Bucuresti a voturilor si rezultatului alegerilor pentru consiliile locale de sector, potrivit anexei nr. 3C;

d) centralizarea pe municipiul Bucuresti a voturilor si rezultatului pentru alegerea primarilor de sector, potrivit anexei nr. 3D.

Art. 5. - Se aprobă modelele proceselor-verbale, care vor fi utilizate de birourile electorale de circumscriptie judeteană, privind:

a) centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor si atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al consiliului judetean, potrivit anexei nr. 4A;

b) centralizarea pe judet a voturilor si rezultatului alegerilor pentru consiliile locale, potrivit anexei nr. 4B;

c) centralizarea pe judet a voturilor si rezultatului pentru alegerea primarilor, potrivit anexei nr. 4C.

Art. 6. - Se aprobă modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor locali si a primarilor, precum si a consilierilor judeteni, potrivit anexei nr. 5.

Art. 7. - Anexele nr. 1A-1G*), 2A-2F*), 3A-3D*), 4A-4C*) si 5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Clementina Ivan-Ungureanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 128.

 

ANEXE

 

MODELUL

stampilei de control a sectiei de votare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 63-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a

Pagina a 74-a

Pagina a 75-a

Pagina a 76-a

Pagina a 77-a

Pagina a 78-a

Pagina a 79-a

Pagina a 80-a

Pagina a 81-a

Pagina a 82-a

Pagina a 83-a

Pagina a 84-a

Pagina a 85-a

Pagina a 86-a

Pagina a 87-a

Pagina a 88-a

Pagina a 89-a

Pagina a 90-a

Pagina a 91-a

Pagina a 92-a

Pagina a 93-a

Pagina a 94-a

Pagina a 95-a

Pagina a 96-a

Pagina a 97-a

Pagina a 98-a

Pagina a 99-a

Pagina a 100-a

Pagina a 101-a

Pagina a 102-a

Pagina a 103-a

Pagina a 104-a

Pagina a 105-a

Pagina a 106-a

Pagina a 107-a

Pagina a 108-a

Pagina a 109-a

Pagina a 110-a

Pagina a 111-a

Pagina a 112-a

Pagina a 113-a

Pagina a 114-a

Pagina a 115-a

Pagina a 116-a

Pagina a 117-a

Pagina a 118-a

Pagina a 119-a

Pagina a 120-a

Pagina a 121-a

Pagina a 122-a

Pagina a 123-a

Pagina a 124-a

Pagina a 125-a

Pagina a 126-a

Pagina a 127-a

Pagina a 128-a

Pagina a 129-a

Pagina a 130-a

Pagina a 131-a

Pagina a 132-a

Pagina a 133-a

Pagina a 134-a

Pagina a 135-a

Pagina a 136-a

Pagina a 137-a

Pagina a 138-a

Pagina a 139-a

Pagina a 140-a

Pagina a 141-a

Pagina a 142-a

Pagina a 143-a

Pagina a 144-a

Pagina a 145-a

Pagina a 146-a

Pagina a 147-a

Pagina a 148-a

Pagina a 149-a

Pagina a 150-a

Pagina a 151-a

Pagina a 152-a

Pagina a 153-a

Pagina a 154-a

Pagina a 155-a

Pagina a 156-a

Pagina a 157-a

Pagina a 158-a

Pagina a 159-a

Pagina a 160-a

Pagina a 161-a

Pagina a 162-a

Pagina a 163-a

Pagina a 164-a

Pagina a 165-a

Pagina a 166-a

Pagina a 167-a

Pagina a 168-a

Pagina a 169-a

Pagina a 170-a

Pagina a 171-a

Pagina a 172-a

Pagina a 173-a

Pagina a 174-a

Pagina a 175-a

Pagina a 176-a

Pagina a 177-a

Pagina a 178-a

Pagina a 179-a

Pagina a 180-a

Pagina a 181-a

Pagina a 182-a

Pagina a 183-a

Pagina a 184-a

Pagina a 185-a

Pagina a 186-a

Pagina a 187-a

Pagina a 188-a

Pagina a 189-a

Pagina a 190-a

Pagina a 191-a

Pagina a 192-a

Pagina a 193-a

Pagina a 194-a

Pagina a 195-a

Pagina a 196-a

Pagina a 197-a

Pagina a 198-a

Pagina a 199-a

Pagina a 200-a

Pagina a 201-a

Pagina a 202-a

Pagina a 203-a