MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 190         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 7 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

15. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă

 

72. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

36. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste un model pentru listele unitătilor din România autorizate în conformitate cu prevederile legislatiei veterinare nationale transpuse si regulile ce se aplică transmiterii acestora Comisiei

 

271. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale în domeniul produselor pentru constructii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, literele d) si j) vor avea următorul cuprins:

“d) starea potential generatoare de situatii de urgentă - complex de factori de risc care, prin evolutia lor necontrolată si iminenta amenintării, ar putea aduce atingere vietii si sănătătii populatiei, valorilor materiale si culturale importante si factorilor de mediu;

.............................................................................................

j) tipuri de risc - cazuri de fortă majoră determinate de incendii, cutremure, inundatii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbusiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbusiri ale unor constructii, instalatii ori amenajări, esuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanse, esecul serviciilor de utilităti publice si alte calamităti naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici; grevele nu pot fi considerate tipuri de risc în conditiile prezentei ordonante de urgentă;”.

2. La articolul 4, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Pe timpul stării de alertă se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de fortă majoră.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie proportionale cu situatiile care le-au determinat si se aplică cu respectarea conditiilor si limitelor prevăzute de lege.”

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) La nivelul municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si al comunelor se constituie, sub conducerea primarului, comitete locale pentru situatii de urgentă, denumite în continuare comitete locale.

(2) Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, orasului, sectorului sau municipiului, după caz, si reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii si agenti economici din unitatea administrativ-teritorială respectivă, precum si manageri sau conducători ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activitătii, constituie factori de risc potential generatori de situatii de urgentă.

(3) Organizarea, atributiile si functionarea comitetelor locale se stabilesc prin dispozitie a primarului.”

4. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, asigură coordonarea unitară si permanentă a activitătilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgentă.”

5. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) La nivelul ministerelor, al altor institutii publice centrale cu atributii în gestionarea situatiilor de urgentă, al municipiilor - cu exceptia municipiului Bucuresti -, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti si comunelor se constituie centre operative pentru situatii de urgentă, denumite în continuare centre operative.”

6. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Contraventiilor prevăzute la art. 37 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

7. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Actele administrative emise pe timpul sau în legătură cu situatiile de urgentă, cu exceptia celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum si a actelor de comandament cu caracter militar, pot fi atacate la instantele judecătoresti, în conditiile legii contenciosului administrativ.”

Art. II. - În cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, sintagma Inspectoratul General se înlocuieste cu sintagma Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 15.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 72.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste un model pentru listele unitătilor din România autorizate în conformitate cu prevederile legislatiei veterinare nationale transpuse si regulile ce se aplică transmiterii acestora Comisiei

 

În temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/2004,

văzând Referatul de aprobare nr. 30.732 din 14 februarie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară care stabileste un model pentru listele unitătilor din România autorizate în conformitate cu prevederile legislatiei veterinare nationale transpuse si regulile ce se aplică transmiterii acestora Comisiei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei nr. 2001/106/CE ce stabileste un model pentru listele unitătilor autorizate de statele membre în conformitate cu diferite prevederi ale legislatiei veterinare comunitare si regulile ce se aplică transmiterii acestor liste Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 39 din 9 februarie 2001, p. 39.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare din momentul aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

 

Bucuresti, 22 februarie 2005.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

care stabileste un model pentru listele unitătilor din România autorizate în conformitate cu prevederile legislatiei veterinare nationale transpuse si regulile ce se aplică transmiterii acestora Comisiei

 

Art. 1. - (1) Listele unitătilor înscrise în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară trebuie elaborate si transmise Comisiei în formatul Word 97 (sau anterior), Excel 97 (sau anterior) ori în format pdf, la următoarea căsută de e-mail: Inforvet@cec.eu.int. Listele trebuie elaborate în conformitate cu specimenele de model mentionate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Orice modificare a specimenelor sau schimbarea destinatiei acestora trebuie notificată Comisiei de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 2. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică din momentul aderării României la Uniunea Europeană.

(2) Fără a prejudicia prevederile alin. (1), Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să elaboreze listele mentionate la art. 1 înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.

Procedura si aranjamentele necesare elaborării acestor liste trebuie să fie stabilite imediat după publicarea oficială a prezentei norme în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, le va transmite Comisiei Europene prin intermediul Ministerului Integrării Europene si Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si va stabili măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor adoptă cele mentionate la alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară, la publicarea oficială a acesteia.

Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. De asemenea, va facilita întocmirea documentelor necesare pentru sanctionarea încălcării legislatiei veterinare si pentru siguranta alimentelor ce constituie infractiuni.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 106/2001/CE. Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

1. Centrele de colectare autorizate în conformitate cu art. 11 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 236/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 20 noiembrie 2002, cele autorizate în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor ce guvernează miscarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene si România si importul lor din tări terte, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 65/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 3 iulie 2002, si în conformitate cu art. 2 pct. 9 din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene cu ovine si caprine, aprobată prin Ordinul ministrului  agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 66/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 9 mai 2002.

2. Centrele de colectare si stocare a materialului seminal, autorizate în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind conditiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importul-exportul si comercializarea materialului seminal de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 353/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 11 februarie 2002, si centrele de colectare a materialului seminal autorizate în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de material seminal de la porcine domestice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 477/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2002.

3. Echipele de colectare a embrionilor, autorizate în conformitate cu art. 4 alin. (1), (2) si (3) din Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de embrioni proaspeti si congelati proveniti de la animale domestice din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 74/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2002.

4. Facilitătile sau centrele de carantinare a păsărilor autorizate în conformitate cu art. 18 alin. (1) lit. d) din Norma sanitară veterinară privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 159/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 20 septembrie 2002, si cu prevederile Normei sanitare veterinare care stabileste cerintele de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru importul în România de păsări, altele decât păsările de fermă, si conditiile pentru carantinarea acestora, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 17/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 si 152 bis din 10 martie 2003.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

Fiecare listă va fi precedată de unul dintre titlurile mentionate mai jos. Aceste titluri include numărul de index al listei, definirile unitătilor respective, codul ISO al României si date ale versiunii listei (ziua/luna/anul). Unitătile trebuie precizate prin numărul de autorizare sau de înregistrare, în ordine numerică, în conformitate cu formatul model al acestei anexe.

I. Centre de colectare:

a) - lista centrelor de colectare autorizate pentru comertul între statele membre ale Uniunii Europene si România cu animale din speciile: bovine (Directiva 64/432/CEE ce transpune Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine), ecvine (Directiva 90/426/CEE ce transpune Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor ce guvernează miscarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene si România si importul lor din tări terte), ovine si caprine (Directiva 91/68/CEE ce transpune Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Comunitătii Europene cu ovine si caprine);

- .... (codul ISO al României);

- .../.../......../(data versiunii)

 

Codul

ISO

Numărul

de autorizare

Numele centrului

de colectare

Adresa centrului

de colectare

Telefon, fax,

adresa de e-mail

Specia

 

b) - lista centrelor de colectare autorizate pentru comertul între statele membre ale Uniunii Europene si România cu animale din speciile porcine (Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine, ce transpune Directiva 64/432/CEE);

- ... (codul ISO al României);

- .../.../....../(data versiunii)

 

Codul

ISO

Numărul

de autorizare

Numele centrului

de colectare

Adresa centrului

de colectare

Telefon, fax,

adresa de e-mail

 

II. Centre de colectare si stocare a materialului seminal:

a) - lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru comert între statele membre ale Uniunii Europene si România cu material seminal provenit de la animalele domestice din specia bovine (Norma sanitară veterinară privind conditiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importulexportul si comercializarea materialului seminal de bovine, ce transpune Directiva 88/407/CEE);

- ... (codul ISO al României);

- .../.../...../(data versiunii)

 

Codul

ISO

Numărul

de înregistrare

Numele centrului

de colectare

a materialului

seminal

Adresa centrului

de colectare

a materialului

seminal

Telefon, fax,

adresa de e-mail

 

b) - lista centrelor de stocare a materialului seminal aprobate pentru comertul între statele membre ale Uniunii Europene si România cu material seminal de la animale domestice din specia bovine (Directiva 88/407/CEE ce transpune Norma sanitară veterinară privind conditiile sanitare veterinare pentru recoltarea, importul-exportul si comercializarea materialului seminal de bovine);

- ... (codul ISO al României);

- .../.../....../(data versiunii)

 

Codul

ISO

Numărul

de înregistrare

Numele centrului

de stocare

a materialului

seminal

Adresa centrului

de stocare

a materialului

seminal

Telefon, fax,

adresa de e-mail

 

c) - lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate pentru comertul între statele membre ale Uniunii Europene si România cu material seminal de la animale domestice din specia porcine (Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor si certificarea veterinară pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de material seminal de la porcine domestice, ce transpune Directiva 90/429/CEE);

- ... (codul ISO al României);

- .../.../....../(data versiunii)

 

Codul

ISO

Numărul

de înregistrare

Numele centrului

de colectare

a materialului

seminal

Adresa centrului

de colectare

a materialului

seminal

Telefon, fax,

adresa de e-mail

 

III. Echipe de recoltare a embrionilor:

- lista echipelor de recoltare a embrionilor, autorizate pentru comertul între statele membre ale Uniunii Europene si România cu embrioni si ovule de la animalele domestice din specia bovine (Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de embrioni proaspeti si congelati proveniti de la animale domestice din specia bovine, ce transpune Directiva 89/556/CEE);

- ... (codul ISO al României);

- .../.../.../(data versiunii)

 

Codul

ISO

Numărul

de înregistrare

Numele echipei

veterinare (ET

sau ET/IVF)*)

Adresa echipei

veterinare

Telefon, fax,

adresa de e-mail

 


*) ET pentru echipele de recoltare a embrionilor, ET/IVF pentru echipele ce produc embrioni.

 

IV. Facilităti sau centre de carantină a păsărilor:

- lista facilitătilor sau a centrelor de carantină autorizate pentru importul de păsări, altele decât păsările de fermă (Norma sanitară veterinară privind stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, ce reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevăzute de legislatia specifică, ce transpune Directiva 92/65/CEE);

- ... (codul ISO al României);

- .../.../.../(data versiunii)

 

Codul

ISO

Numărul

de autorizare

Numele unitătii

locale veterinare

competente

Numărul ANIMO

al unitătii locale

veterinare responsabile

Telefon, fax,

adresa de e-mail

ale unitătii locale

veterinare

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale în domeniul produselor pentru constructii

 

În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2), ale art. 14 si 20 din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale în domeniul produselor pentru constructii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comisia de recunoastere a organismelor desemnate pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, constituită în cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în baza Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 288/2003 pentru aprobarea Procedurii de recunoastere a specificatiilor tehnice existente la nivel national, utilizate ca referinte pentru aplicarea marcajului CS în domeniul produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 28 martie 2003, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 22 februarie 2005.

Nr. 271.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de recunoastere a specificatiilor tehnice nationale în domeniul produselor pentru constructii

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură stabileste responsabilit ătile si metodologia de recunoastere a versiunii oficiale în limba română, cu denumirea de specificatii tehnice nationale în domeniul produselor pentru constructii, a următoarelor categorii de documente prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, care servesc direct sau indirect la aplicarea marcajului european de conformitate CE:

a) specificatiile tehnice nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene recunoscute la nivel comunitar, ale căror indicative sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) agrementele tehnice europene, eliberate în oricare stat membru al Uniunii Europene;

c) ghidurile pentru agremente tehnice europene, elaborate în cadrul Organizatiei Europene pentru Agremente Tehnice (EOTA).

(2) Prevederile prezentei proceduri nu se aplică în cazul în care specificatiile tehnice prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt standarde; acestea se adoptă ca standarde române de către organismul national de standardizare potrivit metodologiei proprii.

 

CAPITOLUL II

Reguli de procedură

 

Art. 2. - Recunoasterea specificatiilor tehnice nationale în domeniul produselor pentru constructii se face prin decizia Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii (C.T.P.C.).

Art. 3. - Versiunea în limba română a specificatiilor tehnice prevăzute la art. 1 constă în textul în limba română al documentului, la care se adaugă coperta natională, preambulul national, ultima pagină si, dacă este cazul, anexele nationale.

Art. 4. - Pentru recunoasterea unei specificatii tehnice nationale în domeniul produselor pentru constructii se parcurg următoarele etape:

a) initierea procedurii de recunoastere a unei specificatii tehnice nationale;

b) elaborarea specificatiei tehnice în faza de anteproiect, prin traducerea integrală în limba română a textului documentului publicat în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene si redactarea textului copertei nationale, a preambulului national, a ultimei pagini si, dacă este cazul, a anexelor nationale;

c) difuzarea anteproiectului către membrii Grupului de Lectură stabilit conform art. 7 alin. (1), pentru examinarea acestuia si formularea de observatii;

d) elaborarea specificatiei tehnice în faza de proiect, pe baza eventualelor observatii;

e) aprobarea specificatiei tehnice nationale de către C.T.P.C.

Art. 5. - (1) Initierea procedurii de recunoastere se face de către C.T.P.C.:

a) pe baza propunerii C.T.P.C. aprobate de autoritatea competentă pentru finantarea temei în cadrul programului de activităti aferente reglementărilor tehnice;

b) la solicitarea unei părti interesate, care poate fi o entitate sau un grup de entităti din sectorul public ori privat, care asigură finantarea activitătii pe bază de contract.

(2) Prin contractul de finantare se stabilesc responsabilitătile implicate, termenele pe etape si termenul final de aprobare a specificatiei tehnice nationale, precum si sumele aferente, calculate pe bază de tarife.

Art. 6. - (1) Redactarea versiunii în limba română se face de elaboratori desemnati de C.T.P.C. astfel:

a) pentru redactarea traducerii documentului: specialisti din cadrul C.T.P.C., specialisti desemnati de către C.T.P.C. sau specialisti propusi de solicitant;

b) pentru redactarea preambulului si a anexelor nationale: specialisti din cadrul C.T.P.C. sau specialisti desemnati de către C.T.P.C.

(2) Elaborarea copertei nationale si a ultimei pagini se face de către responsabilul de temă stabilit conform art. 8.

(3) Regulile de tehnoredactare a versiunii în limba română, indicativele de codificare aferente si formatul-cadru pentru coperta natională, preambulul national, ultima pagină si anexele nationale se stabilesc, pe cele trei tipuri de documente prevăzute la art. 1, prin instructiuni elaborate si aprobate de C.T.P.C., cu avizul autoritătii competente.

(4) Elaboratorii răspund de redactarea corespunzătoare a versiunii în limba română în fazele de anteproiect si proiect si de predarea la termenele stabilite a documentelor întocmite responsabilului de temă.

Art. 7. - (1) Pentru fiecare procedură de recunoastere initiată, C.T.P.C. stabileste Grupul de Lectură (GdL), format din 3 specialisti din cadrul C.T.P.C., care nu participă ca elaboratori la redactarea versiunii române, pentru examinarea anteproiectului în ceea ce priveste:

a) verificarea corespondentei dintre textul versiunii în limba română si textul documentului original;

b) verificarea respectării terminologiei de specialitate;

c) verificarea traducerii si a continutului copertei, al preambulului si al anexelor nationale.

(2) În termen de maximum 10 zile de la primirea anteproiectului, membrii GdL trebuie să-si formuleze observatiile, care se analizează în sedintă comună împreună cu elaboratorii, iar modificările acceptate se consemnează într-un proces-verbal.

(3) În termen de maximum 5 zile de la data sedintei, GdL si elaboratorii trebuie să pună la dispozitie responsabilului de temă versiunea în limba română în faza de proiect.

Art. 8. - Pentru fiecare procedură de recunoastere initiată, C.T.P.C. numeste un responsabil de temă din cadrul secretariatului C.T.P.C., care răspunde de:

a) asigurarea circulatiei documentului pe parcursul etapelor recunoasterii;

b) organizarea sedintei GdL si întocmirea procesuluiverbal;

c) finalizarea copertei si a ultimei pagini a versiunii române cu datele prevăzute la art. 10;

d) constituirea dosarului aferent recunoasterii specificatiei tehnice.

Art. 9. - Aprobarea specificatiilor tehnice nationale se stabileste prin decizie semnată de presedintele C.T.P.C., care se transmite, în copie, autoritătii competente.

Art. 10. - (1) Pe coperta specificatiei tehnice nationale se înscriu următoarele informatii:

a) titlul în limba română si indicativul de codificare stabilit conform art. 6 alin. (3);

b) titlul în limba engleză si indicativul original, dacă există;

c) numărul si data deciziei de aprobare a C.T.P.C.;

d) datele de identificare ale C.T.P.C.;

e) dreptul de proprietate asupra documentului, asa cum rezultă din contractul de finantare.

(2) În preambulul national sau într-o anexă natională, după caz, se prezintă lista de corespondentă dintre documentele de referintă citate în documentul original si versiunile române ale acestora, dacă există.

(3) Pe ultima pagină a specificatiei tehnice nationale se înscriu următoarele informatii:

a) numele si locul de muncă ale elaboratorilor;

b) numele si locul de muncă ale membrilor GdL;

c) alte informatii relevante, după caz.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 11. - (1) Specificatiile tehnice nationale prevăzute la art. 1 lit. a) se înscriu în Lista cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate si ale specificatiilor tehnice recunoscute, prevăzută la art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004.

(2) Până la data intrării în vigoare a protocolului la Acordul european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale PECA în domeniul produselor pentru constructii sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu este încheiat anterior, specificatiile tehnice nationale prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate pentru aplicarea marcajului national de conformitate CS.