MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 194         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

10. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECRETE

 

82. - Decret privind numirea membrilor Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

152. - Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

65. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 133/2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiintat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

95. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista natională de deseuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deseuri

 

131.- Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

276/C/93/CP. - Ordin al ministrului justitiei si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Justitiei – Oficiul National al Registrului Comertului si Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind schimbul de informatii

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 38 si 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică, după cum urmează:

- domnul deputat Gheorghe Albu, apartinând Grupului parlamentar al P.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale;

- domnul deputat Alexandru Mocanu, apartinând Grupului parlamentar al P.D., este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru buget, finante si bănci;

- domnul deputat Petre Străchinaru, apartinând Grupului parlamentar al P.D., trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;

- domnul deputat Radu Lambrino, apartinând Grupului parlamentar al P.D., trece de la Comisia pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 martie 2005.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 10.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea membrilor Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 16 alin. (2) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului justitiei si ale ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se numesc ca membri ai Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului următoarele persoane:

a) doamna Renate Weber, consilier prezidential;

b) doamna Katalin Barbara Kibedi, secretar de stat la Ministerul Justitiei (procuror);

c) domnul Mihai Marian Eftimescu, secretar de stat la Ministerul Justitiei (judecător);

d) domnul Stefan Iancu, chestor de politie în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

e) domnul Gabriel Nită, chestor de politie în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - Decretul nr. 797 din 17 octombrie 2001 privind numirea membrilor Comisiei speciale pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârsirea unei infractiuni în exercitiul functiei de către membrii Guvernului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001, se abrogă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 82.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Regiei Autonome “Multiproduct”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.397/2004 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale Regiei Autonome “Multiproduct”, aflată în coordonarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.

Art. 2. - Modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 pentru Regia Autonomă “Multiproduct” este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Multiproduct” poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ionel Popescu

Ministrul finantelor publice,

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 152.


*) Anexa se comunică Ministerului Justitiei.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 133/2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiintat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările si completările ulterioare, si în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Se modifică anexa nr. 5 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 133/2004 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiintat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 19 martie 2004, cu modificările ulterioare, si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 65.

 

ANEXĂ1)

(Anexa nr. 5

la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 133/2004)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista natională de deseuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deseuri

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), ale art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă criteriile de acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista natională de deseuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deseuri, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prevederile cuprinse în anexă sunt revizuite periodic, în functie de modificarea cerintelor legislative nationale si europene si a conditiilor tehnico-economice.

Art. 2. - Lista natională de deseuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deseuri respectă clasificarea si codificarea din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase.

Art. 3. - Directia gestiune deseuri si substante chimice periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Agentia Natională pentru Protectia Mediului si agentiile regionale pentru protectia mediului duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 867/2002 privind definirea criteriilor care trebuie îndeplinite de deseuri pentru a se regăsi pe lista specifică unui depozit si pe lista natională de deseuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deseuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 25 noiembrie 2002.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 60 de zile de la publicare.

Art. 6. - Prezentul ordin transpune Decizia Consiliului 2003/33/CE stabilind criteriile si procedurile pentru acceptarea deseurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva 1999/31/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L11 din 16 ianuarie 2003.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 12 februarie 2005.

Nr. 95.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) coroborate cu prevederile art. 7 si ale art. 8 lit. s) din Legea gazelor nr. 351/2004,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă reorganizarea grupelor teritoriale de control ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN).

(2) Grupele teritoriale de control sunt situate în localitătile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Aria de competentă teritorială în care îsi desfăsoară activitatea de control fiecare grupă teritorială este prevăzută în anexa mentionată la alin. (2).

Art. 2. - Grupele teritoriale de control sunt entităti fără personalitate juridică, aflate în subordinea Departamentului inspectie, control, sesizări, reclamatii, grupe teritoriale din cadrul ANRGN.

Art. 3. - Atributiile grupelor teritoriale de control sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al ANRGN.

Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul ANRGN vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi referitoare la organizarea grupelor teritoriale de control ale ANRGN îsi încetează aplicabilitatea.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 25 februarie 2005.

Nr. 131.

 

ANEXĂ

 

GRUPE TERITORIALE DE CONTROL

ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

Sediul grupei teritoriale

Judetele deservite

Arad

Arad, Bihor, Caras-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Timis

Bucuresti

Arges, Brasov, Covasna, Dâmbovita, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, Vâlcea

Constanta

Brăila, Buzău, Călărasi, Constanta, Galati, Ialomita, Tulcea, Vrancea

Iasi

Iasi, Bacău, Botosani, Neamt, Suceava, Vaslui

Târgu Mures

Alba, Bistrita-Năsăud, Cluj, Harghita, Maramures, Mures, Satu Mare, Sălaj, Sibiu

 

 

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 276/C din 21 februarie 2005

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

Nr. 93/CP din 16 februarie 2005

 

ORDIN

privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului si Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind schimbul de informatii

 

Având în vedere dispozitiile art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale,

conform prevederilor art. 4 alin. (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, astfel cum a fost modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.007/2004,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, astfel cum a fost modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.007/2004,

ministrul justitiei si presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emit

următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului si Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind schimbul de informatii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Katalin Barbara Kibedi,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

privind schimbul de informatii

 

Încheiat între:

Ministerul Justitiei, cu sediul în Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin doamna Monica Luisa Macovei, ministru,

si

Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu sediul în Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, reprezentată prin domnul Eugen Ovidiu Chirovici, presedinte,

denumite în protocol părti, care au convenit încheierea prezentului protocol în următoarele conditii:

1. Obiectul protocolului

Obiectul prezentului protocol îl constituie furnizarea de informatii din baza de date a registrului comertului central computerizat, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, astfel cum a fost modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.007/2004.

2. Modalitătile de schimb si actualizare ale informatiilor detinute

2.1. Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului va furniza, cu titlu gratuit, situatiile statistice privind înregistrarea si radierea firmelor, structura firmelor în functie de provenienta capitalului [autohton, mixt (participare română si străină), privat, regii autonome, companii nationale], forma juridică de înregistrare.

2.2. Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului va colabora cu Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind continuarea procesului de simplificare a înregistrării si autorizării firmelor.

2.3. Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se angajează să utilizeze informatiile obtinute de la Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului în scopul realizării de rapoarte, analize, sinteze, precum si a raportului anual solicitat de Parlamentul si Guvernul României. Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va pune la dispozitia Ministerului Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului materialele realizate.

2.4. În materialele elaborate Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie va preciza sursa informatiilor.

2.5. Schimbul de informatii se va realiza între Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului si Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie - Directia strategii, politici si analize pentru întreprinderi mici si mijlocii si integrare europeană, denumite în continuare subiecti.

2.6. Modalitătile de schimb de informatii sunt: suport hârtie, suport magnetic, electronic.

2.7. Schimbul de informatii se va realiza pe calea cea mai rapidă dintre modalitătile prevăzute la pct. 2.6, disponibilă la momentul efectuării acestuia.

3. Conditii exprese pentru schimbul de informatii

3.1. Schimbul informatiilor se face pe bază de reciprocitate.

3.2. În vederea stabilirii unor norme unitare de elaborare a nomenclatoarelor comune, precum si pentru identificarea unitară a agentilor economici, părtile vor constitui grupe de lucru cu caracter permanent sau temporar.

4. Asigurarea securitătii si confidentialitătii informatiilor

Părtile se obligă să asigure securitatea si confidentialitatea informatiilor astfel obtinute, în conformitate cu legislatia specifică în vigoare.

5. Dispozitii finale

5.1. În realizarea prezentului protocol, părtile sunt reprezentate prin subiectii definiti la pct. 2.5.

5.2. Modificarea sau completarea prezentului protocol poate fi făcută, de comun acord, la initiativa scrisă a oricărei părti si va produce efectele la termenul stabilit de comun acord.

5.3. Persoanele desemnate să asigure îndeplinirea si respectarea conditiilor de derulare a prezentului protocol sunt:

- din partea Ministerului Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului: doamna Maria Fomin, director, telefon 327.34.32, e-mail: maria.fomin@onrc.ro;

- din partea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie: doamna Anca Popescu, director, telefon 336.14.51, e-mail: anca.popescu@mimmc.ro.

5.4. Părtile convin ca perioada de valabilitate a prezentului protocol să fie de un an de la data semnării de către părti.

5.5. Prelungirea prezentului protocol se poate face în mod tacit, pe noi perioade de câte un an, în conditiile în care nici una dintre părti nu invocă, cu 30 de zile înainte de expirarea duratei, încetarea acestuia.

Încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

Ministerul Justitiei

Katalin Barbara Kibedi,

secretar de stat

Agentia Natională

pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

Eugen Ovidiu Chirovici,

Presedinte

Oficiul National al Registrului Comertului

Eugen Ghiulea,

director