MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 196         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 martie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 45 din 27 ianuarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

142. - Hotărâre privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Circulară privind măsurile care trebuie luate de către institutiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 45

din 27 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eugenia Stanciu, Constantin Crăcană, Ion Fabian, Vasile Pavel, Ioan Cretu, Dumitru Stănicel, Câmpean Teodor Georgevici si Maria Virginia Georgevici în Dosarul nr. 3.070/Ap/2004 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Arată că, reglementând dispozitiile criticate, legiuitorul a dorit să grăbească executarea hotărârilor, având în vedere faptul că, oricum, până la momentul în care are loc aceasta, trece o perioadă relativ mare de timp.

Asa fiind, prevederile art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu contravin Legii fundamentale, întrucât nu îngrădesc în nici un fel liberul acces la justitie si nici egalitatea de tratament, situatiile juridice diferite impunând tratamente juridice diferite.

Constată că prevederile art. 44 si 47 din Constitutie nu au incidentă în cauza de fată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 9 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.070/Ap/2004, Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eugenia Stanciu, Constantin Crăcană, Ion Fabian, Vasile Pavel, Ioan Cretu, Dumitru Stănicel, Câmpean Teodor Georgevici si Maria Virginia Georgevici.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că dispozitiile art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă, “cu referire la art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă”, care dau posibilitatea executării unei  hotărâri definitive, sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) si (2), art. 47 si ale art. 124 alin. (1) si (2) din Constitutie. Arată că debitorii proprietari, al căror drept de proprietate a fost recunoscut de justitie, si creditorul nu sunt egali, câtă vreme creditorul poate evacua debitorii din proprietatea acestora, până la solutionarea irevocabilă a procesului de comparare a titlurilor.

Asa fiind, dreptul debitorilor de a avea acces liber la justitie pentru solutionarea recursului este îngrădit de posibilitatea executării hotărârii atacate, prin obligarea lor de a-si părăsi proprietatea.

Ca atare, dreptul de proprietate al acestora nu este nici garantat si nici ocrotit egal cu cel al creditorului.

Totodată, dreptul debitorilor la un nivel de trai corespunzător, care presupune obligatia statului de a-l asigura, este încălcat, prin posibilitatea executării unei hotărâri care nu este irevocabilă, cu neglijarea totală a oricărei norme de protectie socială.

În sfârsit, atâta vreme cât se dă preferintă unui drept de proprietate fată de altul, dobândit în conditiile legii, justitia nu poate fi considerată nici unică, nici egală si nici impartială.

Dispozitiile art. 376 din Codul de procedură civilă creează astfel debitorilor o situatie păgubitoare, întrucât acestia, prin executarea hotărârii recurate, a cărei executare s-a cerut a fi suspendată până la judecarea recursului, pot fi evacuati din apartamentele proprietate personală, dobândite în mod valabil, prin cumpărare cu bună-credintă, conform Legii nr. 112/1995.

Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă apreciază că dispozitiile art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă preîntâmpină exercitarea abuzivă a drepturilor si depăsirea termenului rezonabil de executare, asa cum este prevăzut în art. 6 ¤1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În concluzie, instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu referire la art. 374 alin. 1 din acelasi cod, este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul constată că principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. Constată că, în cazul în care, în conditiile art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă, se învestesc cu formulă executorie hotărâri care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, acestea vor putea fi puse în executare, în conditiile legii, întrucât dreptul de a cere executarea silită nu poate fi conditionat de exercitarea de către debitor a tuturor căilor legale de atac împotriva titlului executoriu.

Apreciază că textul de lege criticat reprezintă exclusiv o garantie a asigurării echilibrului între persoane cu interese contrare, prin determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor lor legitime.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 21 si art. 124 alin. (2) din Constitutie, consideră că aceasta nu poate fi retinută. Arată în acest sens că, în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, întreaga procedură de executare silită, inclusiv textul de lege criticat, este prevăzută de lege, respectiv de partea a V-a din Codul de procedură civilă.

Din ansamblul acestor reglementări rezultă că părtile au acces la justitie, iar debitorul are la dispozitie garantii procedurale care îi permit să se adreseze instantei si, pentru motive întemeiate, să solicite suspendarea executării sau chiar anularea titlului care se execută.

De altfel, stabilirea continutului si limitelor dreptului de proprietate implică, în mod necesar, o restrângere a exercitiului său în considerarea drepturilor si intereselor altor persoane.

Constată că dispozitiile art. 47 alin. (1) din Constitutie nu au nici o legătură cu prevederile de lege criticate.

În concluzie, Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că reglementarea criticată se aplică tuturor persoanelor aflate în situatia prevăzută în ipoteza normei, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, nerelevând astfel nici o contradictie cu prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Totodată, textul de lege dedus controlului nu aduce atingere, sub nici un aspect, accesului liber la justitie.

Dispozitiile art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă nu împiedică persoana împotriva căreia se face executarea de a se prevala de toate garantiile procedurale care îi permit să se adreseze instantei, să formuleze contestatie la executare si să solicite suspendarea sau întoarcerea executării.

Nu poate fi retinută nici critica de neconstitutionalitate prin raportare la dispozitiile art. 124 alin. (1) din Constitutie, întrucât întreaga procedură de executare silită, inclusiv învestirea cu formulă executorie a hotărârilor, este prevăzută de lege, respectiv de Codul de procedură civilă.

În ceea ce priveste prevederile art. 44 alin. (1) si (2) si ale art. 47 alin. (1) si (2) din Constitutie, acestea nu au incidentă în cauză.

În concluzie, Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Textul de lege criticat are următorul continut: “Se învestesc cu formula executorie hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, înscrisurile autentice, precum si orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii, în cazurile anume prevăzute de lege.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (1) si (2), art. 47 si ale art. 124 alin. (1) si (2) din Constitutie, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 44 alin. (1) si (2): “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 47: “(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.

(2) Cetătenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetătenii au dreptul si la măsuri de asistentă socială, potrivit legii.”;

- Art. 124 alin. (1) si (2): “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează să fie respinsă pentru următoarele considerente:

Adoptarea reglementării criticate a fost impusă de preocuparea legiuitorului pentru asigurarea celeritătii în derularea procedurii de executare silită, în concordantă cu reglementarea de principiu în materie, consacrată prin art. 300 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia recursul nu este suspensiv de executare decât în cazurile expres si limitativ prevăzute de lege.

Nu se poate sustine că astfel s-ar încălca principiul egalitătii de tratament între părtile în litigiu, nu doar pentru că acestea, aflându-se în situatii diferite, nu pot beneficia de acelasi tratament, ci si, mai ales, pentru că solutia preconizată de autorii exceptiei, potrivit căreia începerea executării silite ar trebui conditionată de pronuntarea unei hotărâri irevocabile ar fi de natură să îl prejudicieze pe reclamant, al cărui drept, desi recunoscut de două instante (în fond si apel), nu ar putea fi valorificat în considerarea protectiei unui interes ipotetic al pârâtului, a cărui legitimitate fusese infirmată de aceleasi două instante.

O asemenea sustinere nu poate fi retinută nici pentru că acesta din urmă are posibilitatea, prevăzută la art. 300 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă, de a solicita si obtine suspendarea executării hotărârii recurate pentru motive temeinice si cu plata unei cautiuni; de asemenea, chiar în ipoteza în care instanta nu dispune suspendarea, pârâtul, în măsura în care i se admite recursul, poate obtine întoarcerea executării.

Nici critica referitoare la îngrădirea accesului liber la justitie nu poate fi primită în considerarea ratiunilor evidentiate mai sus.

În sfârsit, invocarea ca texte de referintă a art. 44 alin. (1) si (2), art. 47 alin. (1) si (2) si art. 124 alin. (1) si (2) din Constitutie este lipsită de relevantă, domeniul de incidentă al acestora fiind cu totul altul decât acela al normei procedurale criticate, ceea ce înlătură de plano posibilitatea oricărei coliziuni între ele, rationamentul prin care se tinde la acreditarea unei pretinse relatii de contrarietate între respectivele texte fiind artificial si fortat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eugenia Stanciu, Constantin Crăcană, Ion Fabian, Vasile Pavel, Ioan Cretu, Dumitru Stănicel, Câmpean Teodor Georgevici si Maria Virginia Georgevici în Dosarul nr. 3.070/Ap/2004 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Fondul de salarii si numărul mediu de personal prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli pentru agentii economici monitorizati, aprobate pentru anul 2005 potrivit legii, precum si reducerile efective de personal, defalcate pe trimestre la nivelul fiecărui minister si autoritate publică centrală, sunt prevăzute în anexele nr. 1*) si, respectiv, nr. 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Fondul de salarii prevăzut la alin. (1) reprezintă limita maximă în anul 2005 si constituie baza de calcul a drepturilor salariale ce urmează a fi negociate prin contractele colective de muncă.

Art. 2. - (1) Plafoanele trimestriale cuprinse în anexa nr. 1 referitoare la fondul de salarii si la numărul mediu de personal reprezintă limite maxime, iar valorile referitoare la reducerea efectivă de personal, prevăzute în anexa nr. 2, reprezintă limite minime.

(2) În limita plafoanelor prevăzute în anexa nr. 1 si tinând seama de valorile prevăzute în anexa nr. 2, fiecare minister, autoritate publică centrală, inclusiv Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, va defalca si va transmite indicatorii respectivi fiecărui agent economic monitorizat, aflat sub autoritate sau în coordonare, după caz.

Art. 3. - Drepturile salariale ocazionale prevăzute în contractele colective de muncă sau, după caz, în contractele individuale de muncă, încheiate la nivelul agentilor economici prevăzuti la art. 1, reprezentând prima de vacantă, prima acordată cu ocazia sărbătorilor de Pasti, prima acordată cu ocazia zilei festive a unitătilor si altele de această natură, denumite bonusuri, se vor plăti astfel încât, cumulat de la începutul anului, să reprezinte pe primele trei trimestre ale anului 2005 cel mult 65% si, respectiv, cel mult 35% în trimestrul IV, din suma anuală corespunzătoare bonusurilor cuprinse în fondul de salarii aprobat.

Art. 4. - (1) În trimestrele I, II, III si IV ale anului 2005 agentii economici monitorizati vor retine din fondul de salarii stabilit potrivit art. 2 alin. (2) o sumă reprezentând 4% din fondul de salarii aferent fiecărui trimestru, care se va utiliza numai cu avizul ministrului sau, după caz, al conducătorului autoritătii publice centrale, respectiv al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Suma reprezentând 4% din fondul de salarii aferent trimestrului I va putea fi utilizată numai în trimestrele următoare.

(3) Utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se aprobă astfel încât, cumulat de la începutul anului, fondul de salarii consumat de agentii economici monitorizati să se încadreze în plafoanele stabilite pe fiecare unitate.

Art. 5. - (1) Lunar, fondul de salarii va fi ajustat în sensul diminuării cu suma aferentă personalului externalizat, definit ca plecări ale personalului ca urmare a desprinderii, după caz, a unei unităti, subunităti, activităti sau transferului personalului la o altă unitate.

(2) În fiecare lună sumele aferente externalizărilor de personal vor fi calculate ca produs între numărul de salariati externalizati până la momentul respectiv si salariul mediu lunar brut realizat la nivelul agentului economic, începând din luna în care a avut loc externalizarea, până la sfârsitul anului.

Art. 6. - În cazul nerealizării obiectivelor stabilite agentului economic potrivit prevederilor art. 2 si 3, drepturile bănesti ale conducătorului unitătii si, respectiv, ale personalului de conducere al unitătii se diminuează potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare.

Art. 7. - La începutul fiecărui trimestru ministerele, autoritătile publice centrale, inclusiv Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, vor prezenta Guvernului o informare cu privire la modul de îndeplinire, de către agentii economici monitorizati, a obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre, pentru trimestrul expirat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

p. Ministrul economiei si comertului,

Ionel Mantog,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Gabriel Ionel Zbîrcea

 

Bucuresti, 28 februarie 2005.

Nr. 142.

 

ANEXA Nr. 1

 

PLAFOANELE

trimestriale ale fondului de salarii si ale numărului mediu de personal în anul 2005 la agentii economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001

 

ANEXA Nr. 2

 

OBIECTIVELE

privind reducerile efective de personal în anul 2005 la agentii economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind măsurile care trebuie luate de către institutiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.840/2004 pentru aprobarea Precizărilor referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale si ale art. 44 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. 1. - (1) Începând cu luna mai 2005, Banca Natională a României va alimenta institutiile de credit cu moneda nouă, în baza unor conventii încheiate cu acestea.

(2) Pentru însemnele monetare noi ce urmează a fi ridicate de la Banca Natională a României până la data de 1 iulie 2005, institutiile de credit vor constitui garantii la dispozitia Băncii Nationale a României constând din titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice si/sau certificate de depozit emise de Banca Natională a României, din emisiunile care nu sunt scadente în perioada pentru care sunt constituite garantiile. Acestea vor fi evaluate la valoarea actualizată din ziua anterioară datei de constituire. Garantiile vor acoperi în procent de 100% valoarea bancnotelor si monedelor noi ridicate de la Banca Natională a României, valoare actualizată la momentul încheierii contractului de garantie dintre institutia de credit si Banca Natională a României.

(3) Noile bancnote si monede cu care vor fi alimentate institutiile de credit înaintea datei de 1 iulie 2005 vor fi evidentiate în contabilitatea acestora, extrabilantier, în contul 9981 “Alte valori primite”.

(4) În baza garantiilor constituite potrivit alin. (2), institutiile de credit vor putea utiliza la efectuarea plătilor noile bancnote si monede începând cu data de 1 iulie 2005.

(5) În data de 4 iulie 2005 se vor deconta operatiunile de ridicare de numerar în monedă nouă, inclusiv comisioanele aferente acestora, prin initierea de mesaje de plată în sistemul ReGIS de către institutiile de credit.

Art. 2. - (1) Banca Natională a României va pune în circulatie, în perioada 1 iulie 2005 - 31 decembrie 2006, însemne monetare sub forma noilor bancnote si monede, în mod treptat, efectuând plăti si încasări în ambele emisiuni. Sucursalele Băncii Nationale a României nu vor efectua, la solicitarea institutiilor de credit/Trezoreriei Statului, schimb de bancnote si monede bune din vechea emisiune cu bancnote si monede din noua emisiune.

(2) Institutiile de credit/Trezoreria Statului vor efectua în perioada 1 iulie 2005 - 31 decembrie 2006 plăti si încasări în numerar în ambele monede. Ele vor efectua în continuare verificarea însemnelor monetare din vechea emisiune primite prin încasări, repunerea în circulatie a celor corespunzătoare si depunerea la Sucursalele Băncii Nationale a României a celor uzate.

Art. 3. - (1) Pentru adaptarea ATM-urilor si a altor echipamente de procesat numerar în vederea utilizării noilor însemne monetare, specificatiile tehnice ale noilor monede si bancnote si specimenele vor fi prezentate de către Banca Natională a României institutiilor de credit/Trezoreriei Statului începând cu luna martie 2005.

(2) Până la 30 iunie 2005 sumele înscrise pe bonurile eliberate de ATM-uri, ASV-uri, POS-uri sau afisate pe ecranele acestora vor fi exprimate în moneda veche, iar începând cu data de 1 iulie 2005, în monedă nouă, indiferent dacă operatiunile se efectuează cu însemne monetare vechi sau noi.

Art. 4. - După încetarea puterii circulatorii a vechilor însemne monetare, în perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2009, se va putea efectua preschimbarea acestora prin sucursalele Băncii Nationale a României sau prin institutiile de credit numite prin ordin al guvernatorului Băncii Nationale a României, fără percepere de comisioane.

Art. 5. - Pentru noua monedă natională ce va intra în circulatie la data de 1 iulie 2005, conform standardului ISO 4217 privind codurile internationale ale valutelor, se va folosi codul de monedă: RON 946 minor unit 2 (1 leu = 100 de bani).

Art. 6. - (1) La contabilizarea operatiunilor si la întocmirea raportărilor periodice si a situatiilor financiare anuale institutiile de credit/Trezoreria Statului, după caz, vor avea în vedere următoarele:

a) până la data de 30 iunie 2005 institutiile de credit/Trezoreria Statului vor tine contabilitatea în monedă veche. Registrele de contabilitate, formularele financiarcontabile comune pe economie, cele privind taxa pe valoarea adăugată, precum si alte registre, situatiile si jurnalele de evidentă se vor întocmi în monedă veche;

b) raportările contabile, prudentiale si oricare alte raportări ale institutiilor de credit către Banca Natională a României pentru data de 30 iunie 2005 se vor întocmi în monedă veche;

c) începând cu data de 1 iulie 2005 toate raportările către Banca Natională a României, inclusiv situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2005, se vor întocmi în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziunile leului, prin rotunjire;

d) la data de 1 iulie 2005 institutiile de credit/Trezoreria Statului vor realiza conversia în moneda nouă a soldurilor initiale, a rulajelor si soldurilor finale cuprinse în balanta de verificare la 30 iunie 2005. Toate bunurile, drepturile si obligatiile exprimate sau evaluabile în moneda veche, născute anterior datei de 1 iulie 2005, vor fi convertite în moneda nouă, inclusiv ratele neachitate la termen, restante, în sold la 30 iunie 2005.

(2) Răspunderea pentru corectitudinea conversiei revine administratorului sau altei persoane care are obligatia administrării institutiei respective.

(3) Începând cu data de 1 iulie 2005 contabilitatea institutiilor de credit/Trezoreriei Statului se va tine în moneda nouă, denumită, potrivit legii, leu, cu subdiviziunea acestuia, banul.

(4) Operatiunea de conversie a sumelor existente la data de 30 iunie 2005 în moneda nouă se va efectua de către institutiile de credit/Trezoreria Statului, astfel:

a) fie prin rotunjirea sumelor în monedă veche la ordinul sutelor, în plus pentru valori mai mari de 50 inclusiv, respectiv în minus pentru valori mai mici de 50, urmată de împărtirea la 10.000 (zece mii) a sumelor astfel rezultate;

b) fie prin împărtirea sumelor în monedă veche la 10.000 (zece mii), urmată de rotunjirea zecimalelor sumelor astfel obtinute la a doua zecimală (banul), prin adaos sau lipsă, astfel: suma rezultată în urma împărtirii ce depăseste 0,0050 lei noi inclusiv se rotunjeste la 0,01 lei noi, iar suma mai mică de 0,0050 lei noi se rotunjeste la 0 (zero) lei noi;

c) pentru efectuarea operatiunii de conversie se vor avea în vedere si prevederile (altele decât cele referitoare la metoda de conversie) enuntate la pct. A.4 din Precizările referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.840/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.247 din 23 decembrie 2004.

(5) La regularizarea diferentelor rezultate din conversie se procedează astfel: diferentele rezultate din conversia elementelor de activ si a celor de pasiv se preiau în contul 3799 “Alte conturi de regularizare”. La data de 31 decembrie 2005 soldul contului 3799 “Alte conturi de regularizare” se trece pe cheltuieli sau venituri, respectiv în conturile 6497 “Alte cheltuieli diverse de exploatare” ori 7497 “Alte venituri diverse din exploatare”, după caz.

Art. 7. - La întocmirea documentelor justificative si financiar-contabile, institutiile de credit/Trezoreria Statului, după caz, vor avea în vedere următoarele aspecte:

a) începând cu data de 1 iulie 2005 facturile si toate documentele justificative si financiar-contabile vor fi întocmite în moneda nouă. De asemenea, registrele de contabilitate, registrele privind T.V.A., orice alte registre sau jurnale utilizate de către institutiile de credit, precum si documentele generate de aplicatiile informatice ale acestora vor fi întocmite în monedă nouă;

b) începând cu data de 1 iulie 2005 toate formularele emise de institutiile de credit/Trezoreria Statului, care contin simbolizarea monedei nationale prin codul ROL, vor face referire la codul alocat pentru leul nou, RON.

Art. 8. - (1) În evidenta contabilă valorile înscrise în facturi si în alte documente emise în monedă veche anterior datei de 30 iunie 2005 si primite după data de 1 iulie 2005 vor fi convertite în monedă nouă, în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările ulterioare.

(2) În perioada 1 martie 2005 - 30 iunie 2006 comisioanele si tarifele practicate de către institutiile de credit vor fi afisate la sediile acestora, la locul de prestare a serviciilor, atât în monedă veche, cât si în monedă nouă.

(3) Sumele înscrise pe instrumentele de plată de debit, respectiv cecuri, cambii si bilete la ordin, care, în baza unor conventii încheiate între semnatari înaintea datei de 1 iulie 2005, se află în posesia beneficiarilor si urmează a fi introduse spre decontare după această dată, vor fi convertite conform raportului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 348/2004, cu modificările ulterioare, de către institutiile de credit, pe răspunderea posesorului instrumentului de plată în cauză.

(4) Începând cu data de 1 iulie 2005, toate plătile între institutiile de credit, între acestea si Banca Natională a României, precum si a celor în relatia cu Trezoreria Statului vor fi efectuate în monedă nouă.

(5) Pe tot parcursul perioadei în care moneda veche are putere circulatorie, respectiv până la data de 31 decembrie 2006, soldul registrului de casă va fi evidentiat în monedă nouă. Prezentarea componentei soldului de casă se va face în functie de structura numerarului existent, respectiv în moneda nouă si moneda veche, după caz.

Situatia numerarului existent în casele de circulatie ale institutiilor de credit/Trezoreriei Statului la finele fiecărei luni va fi prezentată cantitativ si valoric, pe fiecare cupiură, totalul general fiind exprimat în monedă  nouă, la nivel de ban.

Art. 9. - Cursurile în lei ale valutelor publicate de Banca Natională a României în lista cursurilor pietei valutare vor fi cotate cu 4 zecimale (de exemplu, 1 EUR = n,zzzz RON).

Art. 10. - În perioada 1 martie 2005 - 30 iunie 2006 institutiile de credit vor afisa cursurile de schimb de vânzare/cumpărare pentru valutele convertibile si substitutele de numerar atât în monedă veche, cât si în monedă nouă.

Art. 11. - Pentru adaptarea aplicatiilor informatice ale institutiilor de credit/Trezoreriei Statului, zilele de 30 iunie si 1 iulie 2005 vor fi zile nebancare. În acest sens, Banca Natională a României va emite precizări privind decontarea transferurilor de fonduri, care să prevadă că decontarea transferurilor de fonduri între institutiile de credit, între acestea si Banca Natională a României, precum si a celor în relatia cu Trezoreria Statului se va finaliza în vechea monedă până pe 29 iunie 2005 inclusiv. Decontările aferente operatiunilor din ultima zi bancară a lunii iunie 2005 vor fi efectuate în aceeasi zi.

Art. 12. - Prevederile din prezenta circulară se aplică de către institutiile de credit/Trezoreria Statului, după caz, de sucursalele Băncii Nationale a României, precum si de sucursalele din România ale institutiilor de credit străine.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 25 februarie 2005.

Nr. 7.