MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 200      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

34. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere

 

101. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

14. - Ordonantă de urgentă privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105 din 16 noiembrie 2004 privind unele măsuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 martie 2005.

Nr. 34.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 101.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese

 

Tinând seama de imperativul adoptării celor mai bune practici existente în statele membre ale Uniunii Europene în materia controlului averilor si a constatării si cercetării conflictelor de interese, rezultat din Raportul de tară al Comisiei Europene pe anul 2004 pentru România, precum si din Raportul grupului de state împotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO), adoptat la Plenara din 28 iunie - 2 iulie 2004,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Anexa la Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - Alineatul (2) al articolului 111 din capitolul VI “Dispozitii comune” al titlului IV “Conflictul de interese si regimul incompatibilitătilor în exercitarea demnitătilor publice si functiilor publice” din cartea I “Reglementări generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei” din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Functiile si activitătile care se includ în declaratia de interese sunt:

a) calitatea de asociat sau actionar la societăti comerciale, companii/societăti nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale;

b) functia de membru în organele de conducere, administrare si control ale societătilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societătilor nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociatiilor sau fundatiilor ori al altor organizatii neguvernamentale;

c) calitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale;

d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute în cadrul partidelor politice, functia detinută si denumirea partidului politic.”

Art. III. - Formularul declaratiei de interese prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2003, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. IV. - Declaratia de avere si declaratia de interese, potrivit formularelor prevăzute în anexele nr. 1*) si 2*), se depun în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 14.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a