MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 209         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

172. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

173. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expozitia Mondială EXPO 2005 “Întelepciunea Naturii” Aichi, Japonia

 

176. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 96/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, în unele circumscriptii electorale

 

177. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

54. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind procedura acordării, suspendării si retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului  nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 18 decembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Subtitlul sectiunii B “Medicamente cu restrictie la prescriere, optiune terapeutică 2” va avea următorul cuprins:

“Nivelul de compensare pentru medicamentele corespunzătoare acestor DCI este de 50% (**)”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 172.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expozitia Mondială EXPO 2005

“Întelepciunea Naturii” Aichi, Japonia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2003 privind participarea României la Expozitia Mondială EXPO 2005 “Întelepciunea Naturii” Aichi, Japonia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 8 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se completează cu două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

“(2) Pavilionul national al României la expozitia mondială, pus la dispozitie de către organizatorii japonezi sub formă brută, este o constructie cu caracter provizoriu care nu intră în categoria mijloacelor fixe si care se redă organizatorilor, la închiderea expozitiei, în forma în care a fost atribuit.

(3) Roata de lemn din interiorul pavilionului României este un element decorativ care nu intră în categoria mijloacelor fixe.”

2. După alineatul (5) al articolului 6 se introduc cinci noi alineate, alineatele (6), (7), (8), (9) si (10), cu următorul cuprins:

“(6) În bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse si cheltuielile cu diurnele legale, cazarea si transportul ziaristilor, al membrilor colectivelor artistice, sportive, stiintifice si altele asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expozitiei mondiale.

(7) Cheltuielile prevăzute la alin. (6) se suportă de la titlul “Cheltuieli materiale si servicii”.

(8) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să închirieze sau să primească în folosintă, în tară si în Japonia, autovehicule si echipamente necesare participării la expozitia mondială, pe durata desfăsurării acesteia, precum si să efectueze cheltuieli legate de asigurarea, utilizarea, întretinerea si repararea acestora din bugetul prevăzut la alin. (1).

(9) Organizarea actiunilor de protocol si reprezentare în Japonia, pe durata desfăsurării expozitiei mondiale, se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 325/1996 privind modul si conditiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare si celelalte reprezentante oficiale ale României în străinătate pot să organizeze actiuni de protocol si reprezentare, si se efectuează cu aprobarea comisarului general al Sectiunii române.

(10) Scăderea din contabilitate a pagubelor care apar în timpul participării la expozitia mondială si care nu se datorează culpei vreunei persoane se face în baza aprobării ordonatorului principal de credite.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 96/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, în unele circumscriptii electorale

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 1 a punctului III “Circumscriptii electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari, respectiv primar general” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 96/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, în unele circumscriptii electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 4 martie 2005, se elimină.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul se organizează si functionează ca structură cu personalitate juridică în aparatul de lucru al Guvernului.

(2) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul are rolul de a asigura buna desfăsurare a raporturilor constitutionale dintre Guvern si Parlament.

Art. 2. - Pentru asigurarea bunei desfăsurări a raporturilor constitutionale dintre Guvern si Parlament, Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul îndeplineste următoarele functii:

a) functia de strategie, prin care se creează sistemul de relatii pentru fundamentarea si elaborarea Programului legislativ al Guvernului, în concordantă cu Programul de guvernare acceptat de Parlament;

b) functia de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea întregului sistem de promovare a initiativelor legislative si de urmărire a lor în toate fazele procesului legislativ, până la publicarea actelor normative în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor Constitutiei, celorlalte acte normative si procedurii parlamentare;

c) functia de reprezentare, prin care se asigură, în domeniul său de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a Guvernului României.

Art. 3. - (1) În realizarea rolului său Departamentul  pentru Relatia cu Parlamentul îndeplineste următoarele atributii principale:

a) întocmeste, pe baza Programului de guvernare acceptat de Parlament, proiectul Programului legislativ al Guvernului si asigură, în functie de priorităti, actualizarea anuală a acestuia;

b) prezintă Guvernului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, lista proiectelor de acte normative ce se constituie în priorităti legislative si urmăreste dezbaterea si adoptarea acestora de către Parlament;

c) urmăreste transmiterea proiectelor de legi initiate de Guvern către Camera Parlamentului care, potrivit art. 75 alin. (1) din Constitutia României, republicată, urmează să fie sesizată prima si trecerea acestora prin fazele procedurii legislative, până la promulgarea legii si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) sustine prioritătile Guvernului la întocmirea proiectului ordinii de zi si a programului de activitate în sedintele birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului;

e)  sustine cererile Guvernului cu privire la adoptarea unor proiecte de legi în procedură de urgentă de către Parlament;

f) transmite comisiilor permanente, care examinează în fond proiectele de legi sau propunerile legislative, amendamentele formulate de Guvern;

g) asigură participarea reprezentantilor Guvernului la sedintele comisiilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, precum si la sedintele în plen ale Camerei Deputatilor si Senatului de fiecare dată când prezenta membrilor Guvernului în Parlament este obligatorie;

h) asigură sustinerea guvernamentală a proiectelor de legi în comisiile permanente si în cadrul dezbaterilor din sedintele celor două Camere ale Parlamentului;

i) transmite către elaboratori proiectele de legi în forma adoptată de Guvern, rapoartele asupra acestor proiecte elaborate de comisiile permanente, precum si formele adoptate de către fiecare dintre cele două Camere ale Parlamentului;

j) elaborează proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, precum si alte proiecte de acte normative solicitate de Guvern;

k) avizează, din punct de vedere al oportunitătii, proiectele de ordonante de urgentă ale Guvernului;

l) primeste si distribuie întrebările si interpelările adresate de parlamentari Guvernului ori membrilor acestuia; asigură transmiterea răspunsurilor si prezentarea acestora în termenele stabilite de regulamentele parlamentare;

m) ia măsurile necesare pentru pregătirea si sustinerea pozitiei Guvernului în cazul motiunilor simple si al motiunilor de cenzură;

n) asigură prezentarea punctului de vedere al Guvernului în cazul propunerilor legislative în general si al informării prevăzute la art. 111 din Constitutia României, republicată, în cazul în care o initiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor sociale de stat;

o) prezintă informatiile si documentele cerute Guvernului si celorlalte autorităti ale administratiei publice, în cadrul controlului parlamentar, de către Camera Deputatilor, de către Senat sau de către comisiile parlamentare, prin intermediul presedintilor acestora;

p) asigură depunerea spre dezbatere de către Parlament sau de către una dintre Camerele acestuia a rapoartelor si declaratiilor primului-ministru cu privire la politica Guvernului;

q) efectuează studii asupra legislatiei si propune măsuri pentru modificarea, completarea sau abrogarea unor acte normative;

r) prezintă Guvernului informări, la sfârsitul sesiunilor ordinare ale Parlamentului, cu privire la procesul legislativ, controlul parlamentar si la relatiile dintre Guvern si Parlament;

s) asigură accesul liber si neîngrădit al cetătenilor la informatiile de interes public pe care le gestionează, în conformitate cu reglementările în vigoare;

t) asigură transparenta decizională în cadrul departamentului, prin supunerea spre dezbatere publică a proiectelor de acte normative pe care le elaborează.

(2) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul îndeplineste si alte atributii prevăzute de lege sau de hotărâri ale Guvernului, precum si însărcinări date de primul-ministru.

Art. 4. - (1) În exercitarea atributiilor sale, Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul colaborează cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.

(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul are dreptul să solicite informatii de la ministere, de la celelalte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la alte institutii publice.

Art. 5. - (1) Conducerea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se exercită de către ministrul delegat, membru al Guvernului, ordonator tertiar de credite.

(2) Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul reprezintă departamentul în raporturile cu autoritătile publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul îndeplineste, în domeniul de activitate al departamentului, atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În exercitarea atributiilor ce îi revin, ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(5) În activitatea de conducere a departamentului ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul este ajutat de un secretar de stat.

(6) Atributiile secretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru relatia cu Parlamentul.

Art. 6. - Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul răspunde de întreaga activitate a departamentului în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru relatia cu Parlamentul, se pot organiza servicii si birouri.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexă, prin regulamentul de organizare si functionare a departamentului, aprobat prin ordin al ministrului delegat.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se stabilesc prin fisa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului propriu de organizare si functionare.

(4) Numărul maxim de posturi al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul este de 58, inclusiv demnitarii si personalul cabinetelor acestora.

(5) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea ori încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului delegat pentru relatia cu Parlamentul.

(6) Personalul necesar desfăsurării activitătii Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul este numit sau angajat, după caz, cu respectarea dispozitiilor legale, în limita numărului maxim de posturi stabilit.

Art. 8. - În  structura Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se organizează si functionează, potrivit legii, cabinetul ministrului delegat pentru relatia cu Parlamentul si cabinetul secretarului de stat, cu personal propriu.

Art. 9. - Finantarea activitătii Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 10. - Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul dispune de spatii corespunzătoare desfăsurării activitătii sale atât în sediul Guvernului, cât si la sediile Senatului si Camerei Deputatilor.

Art.  11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 748/2003 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul,

Bogdan Olteanu

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 177.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind procedura acordării, suspendării si retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin se aplică furnizorilor de servicii de certificare calificată, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, care doresc să îsi desfăsoare activitatea ca furnizori acreditati, si stabileste procedura privind acordarea, suspendarea si retragerea deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare de către autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autoritate - autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu, conform art. 25 si 26 din Legea nr. 455/2001;

b) acreditare - calificativul acordat de către autoritate unui furnizor de servicii de certificare, la solicitarea acestuia, în urma verificării documentatiei si a raportului de audit efectuat de o tertă parte, în vederea stabilirii concordantei dintre sistemele, procedurile si practicile afirmate si cele existente în realitate;

c) audit - procesul de verificare a concordantei dintre sistemele, procedurile si practicile afirmate de către furnizorul care solicită acreditarea si cele existente în realitate;

d) auditor - persoana juridică numită de către autoritate pentru efectuarea auditului de acreditare, în urma evaluării îndeplinirii criteriilor de selectie;

e) registru - Registrul furnizorilor de servicii de certificare, care este constituit si actualizat de către autoritatea de reglementare si supraveghere specializată în domeniu si care are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, stocarea datelor de identificare si a unor informatii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum si informarea publicului cu privire la datele si informatiile stocate.

Art. 3. - (1) Verificarea conditiilor de acreditare se face de către un auditor numit de către autoritate.

(2) Numirea auditorului se face în urma unui proces de calificare, pe baza criteriilor stabilite de către autoritate si în urma selectiei acestuia dintre candidatii calificati.

(3) În acest scop autoritatea va face public anuntul de selectie o dată cu punerea la dispozitie oricărei părti interesate, contra cost, a conditiilor de calificare. Anuntul va cuprinde inclusiv data limită de depunere a documentatiei de calificare.

(4) Orice persoană juridică care a intrat în posesia conditiilor de calificare conform alin. (3) poate participa la procesul de calificare.

(5) În urma primirii documentelor de calificare din partea candidatilor, autoritatea verifică respectarea criteriilor stabilite, întocmeste si comunică furnizorului lista candidatilor calificati.

(6) Furnizorul care solicită acreditarea selectează dintre candidatii calificati auditorul care va fi numit de către autoritate pentru efectuarea auditului de acreditare.

Art. 4. - În urma selectiei efectuate de către furnizor, autoritatea emite decizia de numire a auditorului. Forma si continutul acestei decizii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - Auditul se realizează pe cheltuiala furnizorului.

Art. 6. - Pe perioada efectuării auditului, autoritatea poate solicita orice documente referitoare la activitatea furnizorului care solicită acreditarea si poate desemna personal propriu pentru a participa la procesul de audit.

Art. 7. - (1) Rezultatul auditului efectuat asupra activitătii furnizorului va fi prezentat la nivel de raport de audit însotit de opinia de audit.

(2) Autoritatea îsi rezervă dreptul de a respinge cererea de acreditare în urma analizei raportului de audit, precum si cazul unei opinii de audit exprimate cu rezerve.

(3) În cazul unor observatii referitoare la raportul de audit prezentat, autoritatea are obligatia comunicării acestora atât furnizorului, cât si auditorului, în termen de 5 zile de la prezentarea raportului.

Art. 8. - (1) În termen de 10 zile de la prezentarea opiniei de audit favorabile, autoritatea emite decizia de acreditare si înscrie în registru mentiunea privind acreditarea furnizorului.

(2) În cazul respingerii cererii de acreditare, autoritatea va comunica furnizorului motivele respingerii.

(3) Forma si continutul deciziei de acreditare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art.9. - Semnăturile electronice extinse bazate pe certificate calificate eliberate de către furnizor pe perioada suspendării acreditării sunt exceptate de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 455/2001.

Art. 10. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 14 februarie 2005.

Nr. 54.

 

ANEXA Nr. 1

 

Având în vedere:

- Legea nr. 233/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice;

- Hotărârea Guvernului nr. 744/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

- Ordinul nr. 54/2005 privind procedura acordării, suspendării si retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare;

- Referatul de aprobare al Directiei de reglementări si standarde în tehnologia informatiei, antifraudă si securitatea retelelor,

 

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei numeste ................ pentru a efectua auditul în vederea acreditării furnizorului de servicii de certificare calificată ..............., în conformitate cu prevederile art. 16 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi comunicat ................ în termen de 5 zile.

Art. 3. - În termen de 30 de zile ............ va prezenta autoritătii de reglementare si supraveghere în domeniu raportul de audit, însotit de opinia de audit, efectuate în vederea acreditării .................... .

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

 

ANEXA Nr. 2

 

Având în vedere:

- Legea nr. 233/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice;

- Hotărârea Guvernului nr. 744/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001 privind aprobarea Normelor tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

- Ordinul nr. 54/2005 privind procedura acordării, suspendării si retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare;

- Referatul de aprobare al Directiei de reglementări si standarde în tehnologia informatiei, antifraudă si securitatea retelelor,

 

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin ................ dobândeste calitatea de furnizor acreditat de servicii de certificare calificată, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică si ale art. 16-20 din Normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2001.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi comunicat ................ în termen de 5 zile, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, semnat digital.

Art. 3. - Statutul de furnizor acreditat de servicii de certificare calificată este acordat ............... pentru o perioadă de 3 ani de la data prezentului ordin, sub incidenta prevederilor mentionate la art. 1.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,