MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 212         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 martie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 47 din 27 ianuarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 3 si ale art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

162. - Ordin al ministrului finantelor publice privind Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

3.543. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru suspendarea aplicării unor ordine ale ministrului educatiei si cercetării

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 47

din 27 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 3 si ale art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 3 si ale art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Biometric România Comimpex” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.807/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, prin avocat Elena Drăgoescu, cu împuternicire la dosar. Lipseste partea Societatea Comercială “Dade Behring Marburg” - G.m.b.H. din Germania, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, reprezentantul autorului exceptiei arată că dispozitiile criticate ar trebui să prevadă nu numai obligativitatea plătii cautiunii, ci si motivele pentru care se poate solicita suspendarea provizorie a executării unei hotărâri. Consideră că dispozitiile criticate încalcă art. 1 alin. (3) si art. 16 alin. (1) din Constitutie, acest din urmă text aplicându-se atât persoanelor fizice, cât si celor juridice. De asemenea, apreciază că se încalcă si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Arată că dispozitiile de lege criticate nu favorizează nici una dintre părti, legiuitorul protejând în mod egal drepturile si interesele acestora. Consideră că dispozitiile art. 300 alin. 3 si ale art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă nu contravin prevederilor din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 septembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 1.807/2004, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 3 raportate la dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Biometric România Comimpex” - S.R.L.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că dispozitiile art. 300 alin. 3 raportate la art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă contravin prevederilor art. 1 alin. (3) si art. 16 alin. (1) din Constitutie. În acest sens arată că prevederile art. 403 alin. 4 favorizează partea care a formulat cererea de suspendare. Consideră că toate persoanele ar trebui să aibă parte de un proces echitabil, care să fie guvernat de norme cuprinse în legi. Astfel, asa cum toate căile procedurale, precum si procedurile speciale sunt reglementate în mod expres în ceea ce priveste motivele pentru care pot fi admise, la fel ar trebui reglementată si cererea de suspendare provizorie privind executarea unei hotărâri.

Arată că dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă sunt neconstitutionale în raport de prevederile art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) din Constitutie.

Apreciază în acest sens că “acordarea în spetă a unei suspendări provizorii, până la solutionarea suspendării din recurs, ar constitui în mod clar o încălcare a drepturilor reclamantei care a obtinut o hotărâre de suspendare a activitătii pârâtei”. Cum obiectul dosarului de fond priveste concurenta neloială, iar suspendarea activitătii pârâtei s-a realizat tocmai pentru că au existat indicii că acesta ar fi practicat o concurentă neloială, consideră că suspendarea provizorie nu are temei de drept.

De asemenea, arată că prevederile art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă contravin dispozitiilor art. 6 ¤ 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin raportare la art. 11 alin. (2) din Constitutie. Apreciază că art. 6 ¤ 1 din conventie se referă atât la persoanele fizice, cât si la persoanele juridice, neexistând nici o distinctie între acestea.

În concluzie, consideră că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât nu prevăd motivele pentru care cererea de suspendare provizorie a executării unei hotărâri poate fi înaintată, deci nu este explicată notiunea de “caz urgent”.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă, la care se raportează si art. 300 alin. 3 din acelasi cod, nu contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 11, art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2) si ale art. 135 din Constitutie, întrucât măsura instituită se ia în considerarea naturii urgente a cauzelor, iar nu a persoanelor care o solicită.

În ceea ce priveste prevederile constitutionale ale art. 135, critica vizând art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă este considerată a fi irelevantă pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

În concluzie, instanta de judecată consideră că dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul constată că din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate rezultă că autorul acesteia are în vedere dispozitiile art. 300 alin. 2 si ale art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveste lăsarea la aprecierea instantei a cazurilor în care poate fi încuviintată suspendarea executării. Or, aceasta nu contravine prevederilor constitutionale, ci, din contră, dă expresie principiului înscris în art. 124 din Constitutie. De asemenea, art. 126 din Legea fundamentală permite stabilirea competentei instantelor si a procedurii de judecată prin lege.

Tăcerea legii constituie uneori o necesitate, dictată de nevoia ca cel care aplică legea să poată interveni în împrejurări definite prin notiuni generice, dar extrem de sugestive si cuprinzătoare. Critica autorului exceptiei se întemeiază pe o prezumtie inadmisibil de gresită aplicare a legii de către instantele judecătoresti si de aplicare discriminatorie a unor texte de lege, cazuri în care se pune o altă problemă decât cea a neconstitutionalitătii, si anume aceea a căilor legale de atac împotriva hotărârii judecătoresti.

Ca si instanta de judecată, arată că legea prevede măsura suspendării, în functie de elemente obiective care definesc, de la caz la caz, urgenta, iar nu de persoanele care o solicită. Pentru aceleasi considerente, opinează în sensul în care textul criticat nu încalcă nici dreptul la un proces echitabil.

În ceea ce priveste principiul liberei concurente, arată că nu există o legătură directă a acestuia cu prevederile a căror neconstitutionalitate a fost invocată.

În concluzie, Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 2 si 3 si ale art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că accesul liber la justitie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instantele judecătoresti, în cazul în care consideră că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest drept nu poate fi supus nici unei conditionări. Obligatia depunerii cautiunii, prevăzută de art. 300 alin. 3 din Codul de procedură civilă, are caracterul unei garantii instituite în favoarea creditorului, pentru acoperirea pagubelor ce i s-ar aduce ca urmare a suspendării executării silite. Arată că, în conditiile în care încheierea de solutionare a cererii de suspendare a executării silite poate fi atacată separat cu recurs, potrivit art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă, debitorul beneficiază de posibilitatea de a apela la instantele judecătoresti si de a se prevala de toate garantiile accesului liber la justitie. Invocă în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 76 din 20 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003.

Arată că textele de lege criticate nu aduc atingere prevederilor constitutionale privind egalitatea în fata legii si a autoritătilor publice, deoarece nu stabilesc discriminări, ci instituie un tratament juridic egal pentru toate părtile aflate în aceeasi situatie procesuală, fără nici o deosebire.

Constată că textele considerate a fi neconstitutionale nu contravin sub nici un aspect caracterului de stat de drept al României. Invocă în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 160 din 22 aprilie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 12 iunie 2003.

Apreciază că dispozitiile art. 11 si 135 din Constitutie nu au relevantă în cauză.

În concluzie, Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 300 alin. 3 si ale art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 300 alin. 3 si ale art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

- Art. 300 alin. 3: “Suspendarea la cerere a executării hotărârii poate fi acordată numai după depunerea unei cautiuni ce se va stabili, prin încheiere, cu ascultarea părtilor în camera de consiliu, scop în care acestea vor fi citate în termen scurt, chiar înainte de primul termen de judecată, dacă este cazul.

Dispozitiile art. 403 alin. 3 si 4 se aplică în mod corespunzător.”;

- Art. 403 alin. 3 si 4: “Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 si 2 instanta, în toate cazurile, se pronuntă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.

În cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonantă presedintială, până la solutionarea de către instantă a cererii de suspendare prevăzute de prezentul articol.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, care au următorul continut:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.”;

- Art. 11 alin. (2): “Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21 alin. (1) si (2): “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a): “(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.”

De asemenea, autorul exceptiei consideră că se încalcă si dispozitiile art. 6 ¤ 1din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care au următorul cuprins:

- Art. 6 ¤ 1: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa.

Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează să fie respinsă pentru următoarele considerente:

Dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, ci dau expresie principiului constitutional al egalitătii de tratament, întrucât, oferind debitorului posibilitatea de a solicita si a obtine suspendarea executării, o conditionează de plata unei cautiuni a cărei finalitate este aceea de a servi la acoperirea eventualelor daune cauzate creditorului, ca urmare a întârzierii executării solicitate cu rea-credintă de debitor si acordată cu usurintă de instantă; totodată, normele în cauză instituie obligatia instantei de a proceda la ascultarea părtilor, prilej cu care urmează să stabilească existenta unor motive temeinice de natură să impună si să justifice suspendarea; de asemenea, încheierea de suspendare este supusă căii de atac a recursului, care permite părtii nemultumite de solutia adoptată prin încheiere să obtină îndreptarea acesteia; în sfârsit, în ipoteza unor cazuri urgente, presedintele instantei poate dispune suspendarea provizorie a executării pe cale de ordonantă presedintială până la solutionarea de către instantă a cererii de suspendare.

În concluzie, textele mentionate, prin mijloacele procesuale puse la dispozitia părtilor, relevă preocuparea legiuitorului de a asigura echilibrul procesual si egalitatea de arme dintre acestea, lipsind de suport critica privitoare la încălcarea art. 16 alin. (1) si art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie.

Pe cale de consecintă, este lipsită de relevantă sustinerea încălcării prevederilor art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (2) si art. 13 alin. (1) si (2) lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 6 ¤1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, încălcarea acestora, prin normele procesuale criticate, putând interveni imediat, ca urmare a încălcării unor drepturi fundamentale care însă, asa cum s-a arătat, nu a avut loc.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 300 alin. 3 si ale art. 403 alin. 3 si 4 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Biometric România Comimpex” - S.R.L. în Dosarul nr. 1.807/2004 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 ianuarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 9 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.713 din 17 noiembrie 2004 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili si ale articolului unic din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.846 din 13 decembrie 2004 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de colectare a creantelor bugetare, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de inspectie financiar-fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală a contabilitătii publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 21 februarie 2005.

Nr. 162.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de administrare si monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

A. Procedura de înregistrare fiscală a marilor contribuabili

1. (1) Modificările intervenite în datele declarate initial de marii contribuabili si înscrise în certificatul de înregistrare, inclusiv cele privitoare la înregistrarea/scoaterea în/din evidentă ca plătitor de T.V.A., se fac prin depunerea cererii de înregistrare a mentiunilor/cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comertului judetean în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are sediul social.

(2) Declaratia de înregistrare a sediilor secundare se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul secundar, potrivit art. 28 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare. Organul fiscal care a înregistrat sediul secundar va transmite în termen de 5 (cinci) zile administratiei finantelor publice a municipiului resedintă de judet sau Directiei generale a marilor contribuabili din Bucuresti, pentru sediile secundare care îsi desfăsoară activitatea în raza municipiului Bucuresti sau judetului Ilfov, informatia privind obligatia de declarare a impozitului pe veniturile din salarii, evidentiată în vectorul fiscal.

2. La primirea de la oficiul registrului comertului judetean a modificărilor mentionate la pct. 1 alin. (1), Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice va actualiza cu aceste date registrul contribuabilului al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

B. Obligatiile declarative ale marilor contribuabili

1. Contribuabilii mari depun declaratiile fiscale la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, inclusiv declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea proprie.

2. În cazul contribuabililor mari care au sedii secundare, înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, conform legii, declararea impozitului pe veniturile din salarii pentru activitatea sediilor secundare se face la administratia finantelor publice a municipiului resedintă a judetului pe a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea sediul secundar respectiv, denumită în continuare organ fiscal competent pentru sediu secundar, cu exceptia sediilor secundare care îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucuresti sau a judetului Ilfov, care declară impozitul pe veniturile din salarii la Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

3. (1) Declaratiile fiscale se depun la organul fiscal competent, în format electronic, prin una dintre modalitătile prevăzute la art. 80 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

a) direct la registratura organului fiscal sau la postă prin scrisoare recomandată. În aceste situatii declaratia se depune pe suport magnetic, însotită de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii;

b) prin sisteme de transmitere la distantă, prin intermediul Sistemului Electronic National, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificările si completările ulterioare;

c) conform pct. H alin. (1).

(2) Sediile secundare declară impozitul pe salarii pentru activitatea proprie conform prevederilor lit. a).

Compartimentul cu atributii privind gestiunea declaratiilor din cadrul organului fiscal competent pentru sediul secundar procesează declaratiile primite si transmite lunar informatiile către Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

Declaratia fiscală pe format hârtie se arhivează la organul fiscal sus-mentionat.

4. Data depunerii declaratiei fiscale este data confirmării primirii, comunicată contribuabilului prin Sistemul Electronic National sau prin postă, ori data înregistrării declaratiei la registratura organului fiscal competent.

5. (1) În situatia în care contribuabilul a utilizat mai multe căi de transmitere a declaratiei fiscale, va fi înregistrată prima declaratie primită.

(2) Orice corectie ulterioară a unei declaratii fiscale se face prin depunerea unei declaratii rectificative, în conditiile legii.

C. Solutionarea deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, aferente lunii martie 2005

Prevederile cap. IV pct. 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 338/2004 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare se aplică persoanelor impozabile definite în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, începând cu deconturile cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, aferente lunii martie 2005, cu termen de depunere până la 25 aprilie 2005.

D. Solicitarea documentelor de către marii contribuabili

Solicitarea documentelor de către marii contribuabili se face prin cerere:

a) depusă la registratura Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) transmisă prin postă;

c) prin alte mijloace, cum ar fi fax, e-mail.

E. Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili

1. Eliberarea documentelor solicitate de marii contribuabili se face:

a) la sediul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, împuternicitului sau reprezentantului legal al contribuabilului;

b) prin transmitere postală, la cererea contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

2. În vederea eliberării documentelor solicitate prin fax sau e-mail, contribuabilii vor prezenta Directiei generale de administrare a marilor contribuabili originalul cererii de eliberare a acestor documente.

F. Procedura de plată a obligatiilor fiscale la marii contribuabili

1. Plata obligatiilor fiscale se efectuează de către debitorii mari contribuabili, distinct pe fiecare impozit, taxă, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv dobânzi si penalităti de întârziere.

2. (1) Pentru persoanele juridice mari contribuabili, care au sedii secundare, plătitoare de obligatii fiscale, inclusiv de impozit pe venit pentru activitatea proprie, este persoana juridică.

(2) Plătile marilor contribuabili în contul obligatiilor datorate bugetului general consolidat se fac la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

3. Prin exceptie de la prevederile pct. 2 alin. (2), plătile pentru impozitul pe venit se efectuează de către marii contribuabili persoane juridice, cu exceptia celor din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, precum si de către sediile secundare din judete ale tuturor marilor contribuabili, pentru impozitul pe venitul din salarii, la unitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului resedintă de judet în care se află acestea.

4. Plata impozitului pe venitul din salarii pentru sediile secundare din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, atât ale marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, cât si din celelalte judete, se efectuează la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

5. Informatiile referitoare la plătile efectuate de contribuabili conform alineatelor precedente, încasate în conturile deschise la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti si la unitătile de trezorerie si contabilitate publică a municipiilor resedintă de judet, în care se află sediul social al marilor contribuabili si/sau sediile secundare, se transmit zilnic de către acestea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

6. Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti si trezoreriile municipiilor resedintă de judet vor aloca lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele fiecărei luni în care s-a încasat acest impozit, cotele defalcate prevăzute de lege, cuvenite bugetelor locale ale comunelor si oraselor judetului Ilfov, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si bugetelor locale ale consiliilor judetene din judetul în care se află persoana juridică mare contribuabil sau sediile secundare, după caz.

7. Documentele de plată întocmite de către debitorii mari contribuabili, în vederea achitării impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare ale acestora, aflate pe raza teritorială a altui organ fiscal decât Directia generală de administrare a marilor contribuabili, vor cuprinde în mod obligatoriu si următoarele informatii:

a) codul de identificare fiscală si denumirea persoanei juridice care face plata;

b) codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata.

8. (1) Conturile de disponibilităti ale marilor contribuabili din judete, precum si cele ale sediilor secundare din judete ale marilor contribuabili, în care se încasează sume de la institutiile publice în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) si ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările si completările ulterioare, se deschid la unitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiilor resedintă de judet.

(2) Unitătile de trezorerie si contabilitate publică ale municipiilor resedintă de judet vor transmite la finele fiecărei zile Directiei generale de administrare a marilor contribuabili situatia sumelor încasate în contul 50.69 “Disponibil al agentilor economici”, deschis pe numele agentilor economici prevăzuti la alin. (1), iar aceasta are obligatia de a stabili, în prima zi lucrătoare de la primirea situatiilor respective, lista agentilor economici cu obligatii bugetare neachitate, precum si suma aferentă acestor obligatii, care se indisponibilizează în cont.

(3) Unitătile de trezorerie si contabilitate publică a municipiilor resedintă de judet nu vor deconta ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPHT), prin care agentii economici prevăzuti la alin. (1) sau alte persoane juridice împuternicite de acestia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu exceptia celor în care se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrală sau partială a drepturilor salariale.

(4) Sumele încasate în contul 50.69 “Disponibil al agentilor economici” în plus fată de cele indisponibilizate, precum si cele pentru care nu s-a întocmit de către organele fiscale lista prevăzută la alin. (2) în termenul stabilit pot fi transferate în conturi bancare, cu conditia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiintată poprirea prin titluri executorii.

G. Procedura de inspectie fiscală a marilor contribuabili

1. Activitatea de inspectie fiscală, asa cum este definită la titlul VII din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se efectuează de Directia de inspectie financiar-fiscală din cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

2. Actiunile de inspectie fiscală începute si nefinalizate până la termenul din graficul de predare-primire se vor finaliza de organele de inspectie fiscală care le-au început, iar actul de control încheiat, însotit, după caz, de actul administrativ fiscal întocmit de către acestia, se va transmite la Directia generală de administrare a marilor contribuabili pentru valorificare, conform prevederilor legale.

3. Contestatiile la actele administrative fiscale încheiate conform precizărilor de la pct. 2 vor fi însotite de punctul de vedere emis de organul de inspectie fiscală care a efectuat inspectia si se vor depune la organele fiscale emitente ale actelor contestate, care le vor transmite spre solutionare organelor competente constituite în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sau către Directia generală de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, după caz, conform prevederilor legale.

4. (1) Inspectia fiscală a activitătii sediilor secundare ale marilor contribuabili se face de către organele de inspectie fiscală ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, cu exceptia municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială se află sediul secundar, prin cuprinderea actiunii în programul de activitate al directiilor generale ale finantelor publice judetene, aprobat de conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Pentru sediile secundare care îsi desfăsoară activitatea în municipiul Bucuresti inspectia fiscală se va efectua de către organele de inspectie ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

(2) Coordonarea actiunilor de inspectie fiscală la sediile secundare ale marilor contribuabili revine Directiei generale de administrare a marilor contribuabili - Directia de inspectie financiar-fiscală.

(3) În cazul în care contribuabilul are, potrivit legii, obligatii de plată la sediile secundare, iar competenta de administrare a acestora revine organului fiscal teritorial, potrivit art. 34 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, competenta de efectuare a inspectiei fiscale revine organelor de inspectie fiscală teritorială.

(4) Contestatiile la actele administrative fiscale emise de organele de inspectie fiscală referitoare la obligatiile de plată ale sediilor secundare se vor depune la organul de inspectie fiscală teritorială si se vor solutiona de către organele competente cu solutionarea contestatiilor din directiile generale ale finantelor publice judetene sau, după caz, de către Directia generală de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, conform legii.

5. Actiunile de control încrucisat solicitate de directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti pentru a fi efectuate la marii contribuabili sau la sediile secundare ale acestora, aflate în raza lor teritorială, se vor realiza de către organele de inspectie fiscală ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili - Directia de inspectie financiar-fiscală. Prin exceptie fată de prevederea de mai sus, competenta privind efectuarea actiunilor de control încrucisat se poate delega altui organ fiscal, conform art. 96 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Delegarea de competentă va fi acordată de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili - Directia de inspectie financiar-fiscală directiilor generale ale finantelor publice judetene pentru efectuarea de controale, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Un exemplar din procesul-verbal întocmit în acest caz se va transmite pentru valorificare si conexare la dosarul fiscal al contribuabilului gestionat de Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

H. Procedura de îndrumare pentru marii contribuabili

1. Îndrumarea contribuabililor mari în aplicarea prevederilor legislatiei fiscale se asigură de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili. Suplimentar, în situatia în care, din motive tehnice, Sistemul Electronic National nu este operational pentru toti contribuabilii mari, îndrumarea acestora în ceea ce priveste depunerea si primirea declaratiilor fiscale se asigură si de către compartimentele de asistentă din cadrul administratiei finantelor publice a municipiului resedintă a judetului pe a cărui rază teritorială se află localitatea unde îsi are sediul social contribuabilul. Informatiile din declaratie si declaratia fiscală vor fi transmise de către organul fiscal mentionat mai sus la Directia generală de administrare a marilor contribuabili prin sistemul de evidentă separată pe plătitori pentru contribuabilii mari, pentru a fi preluate în evidenta pe plătitori si în dosarul fiscal al contribuabilului mare.

2. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicitării contribuabililor, fie din initiativa organului fiscal. Îndrumarea ca urmare a solicitării contribuabililor mari se realizează în mod prioritar prin e-mail sau telefonic. Îndrumarea din initiativa organului fiscal se asigură atât prin elaborarea si distribuirea de materiale de informare (ghiduri, brosuri, pliante, afise etc.), cât si prin orice alte mijloace care pot asigura transmiterea corespunzătoare a informatiilor si mesajelor.

I. Procedura de gestiune a înlesnirilor la plată în derulare pentru conventiile încheiate pe seama sediilor secundare, exclusiv pentru impozitul pe veniturile din salarii

1. Pentru marii contribuabili urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

2. Pentru marii contribuabili care au sedii secundare, urmărirea modului de respectare a înlesnirilor la plată acordate în baza actelor normative în materie se realizează de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, pe baza informatiilor transmise de organele fiscale competente pentru sediile secundare, la solicitarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

3. Actul administrativ emis de Directia generală de administrare a marilor contribuabili, prin care se comunică contribuabilului mare pierderea înlesnirii la plată, se transmite si organelor fiscale la care sediile secundare sunt înregistrate ca plătitoare de obligatii bugetare.

J. Reglementarea procedurii de executare silită pentru sediile secundare plătitoare de impozit pe veniturile din salarii

Pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de sediul secundar al contribuabilului mare, organul de executare al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili este abilitat să efectueze procedura de executare silită asupra veniturilor si bunurilor urmăribile ale persoanei juridice mare contribuabil si/sau ale sediului secundar, în calitate de organ de executare coordonator, prevederile art. 132 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

K. Reglementarea activitătii juridice ca urmare a organizării activitătii de administrare a marilor contribuabili în cadrul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili

Pentru litigiile având ca obiect contestatiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin acte de control sau de impunere întocmite de către organele de control abilitate, contestatiile la executarea silită sau contestatiile împotriva actelor prin care se dispun si se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, litigiile ce privesc procedurile de reorganizare judiciară si faliment, precum si orice alte litigii, Directia generală de administrare a marilor contribuabili se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale directiilor generale ale finantelor publice judetene si dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 aprilie 2005, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, indiferent de faza de judecată.

Directia generală de administrare a marilor contribuabili poate delega consilierii juridici din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene să reprezinte interesele Directiei generale de administrare a marilor contribuabili în litigiile aflate pe rolul instantelor judecătoresti. Toate actele procedurale necesare solutionării cauzei vor fi elaborate de Directia generală de administrare a marilor contribuabili si transmise, în original, directiilor generale ale finantelor publice judetene, în vederea depunerii si sustinerii acestora în fata instantelor de judecată.

L. Procedura de monitorizare a marilor contribuabili

Activitatea de monitorizare a marilor contribuabili administrati de Directia generală de administrare a marilor contribuabili este realizată de către Directia generală de colectare a creantelor bugetare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

În activitatea de monitorizare sunt inclusi si contribuabilii stabiliti de comun acord de Ministerul Finantelor Publice si Fondul Monetar International, pentru care sunt stabilite tinte de reducere a arieratelor, indiferent dacă îndeplinesc sau nu îndeplinesc criteriul unic de selectie ca mare contribuabil.

Monitorizarea colectării veniturilor la bugetul general consolidat de la marii contribuabili se realizează pe baza raportării lunare pe care Directia generală de administrare a marilor contribuabili o va transmite Directiei generale de colectare a creantelor bugetare.

Până la data de 15 a lunii următoare celei de raportare Directia de administrare a marilor contribuabili va transmite Directiei generale de colectare a creantelor bugetare situatia privind obligatiile de plată si încasările în contul bugetului general consolidat, conform formularelor 01-04*).

Situatia se întocmeste pe fiecare mare contribuabil si, separat, pe fiecare buget, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj. Informatiile necesar a fi completate în situatia de mai sus rezultă din evidenta analitică pe plătitori si constituie baza documentară de analiză si informare atât pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală, cât si pentru Ministerul Finantelor Publice.

Informatiile cuprinse în formularele 01-04, transmise de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili, vor fi preluate si transmise numai în format electronic, pe baza datelor din evidenta analitică pe plătitori.

M. Măsuri tranzitorii

Dispozitii tranzitorii privind solutionarea deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare:

A. Solutionarea deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare în cazul plătitorilor care, după data de 1 aprilie 2005, îndeplinesc criteriile de selectie pentru încadrarea în categoria marilor contribuabili.

1. Deconturile cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, aferente lunii februarie 2005, cu termen de depunere până la 25 martie 2005, depuse de către persoanele impozabile care, la data mentionată, sunt administrate de către administratiile finantelor publice municipale, orăsenesti sau comunale, se solutionează potrivit procedurii stabilite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 338/2004, de către organul fiscal competent, la data depunerii decontului.

Decizia de rambursare emisă de organul fiscal competent la data depunerii decontului se transmite, în vederea compensării si/sau rambursării, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

2. Deconturile cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, aferente lunii februarie 2005, cu termen de depunere până la 25 martie 2005, depuse de către persoanele impozabile, care la data mentionată se încadrează în categoria marilor contribuabili si sunt administrate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene, se transferă, în vederea solutionării, Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

B. Solutionarea deconturilor cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare în cazul plătitorilor care, până la data de 31 martie 2005, s-au încadrat în categoria marilor contribuabili, iar după data de 1 aprilie 2005 nu mai îndeplinesc criteriile pentru încadrarea în această categorie:

1. Deconturile cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, aferente lunii februarie 2005, cu termen de depunere până la 25 martie 2005, depuse de către persoanele impozabile care, la data mentionată, sunt administrate de către structurile specializate de administrare a marilor contribuabili, se solutionează potrivit procedurii prevăzute la cap. IV pct. (1) din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 338/2004, de către organul fiscal competent, la data depunerii decontului.

Decizia de rambursare emisă de organul fiscal competent la data depunerii decontului se transmite, în vederea compensării si/sau rambursării, unitătii fiscale teritoriale în a cărei rază teritorială plătitorul respectiv îsi are domiciliul fiscal si care, după data de 1 aprilie 2005, devine organ fiscal competent.

2. Deconturile cu sume negative de T.V.A. cu optiune de rambursare, aferente lunii martie 2005, cu termen de depunere până la 25 aprilie 2005, se depun la unitatea fiscală teritorială în a cărei rază teritorială plătitorul îsi are domiciliul fiscal si se solutionează potrivit procedurii generale prevăzute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 338/2004.

În vederea aplicării procedurii generale de solutionare a solicitărilor de rambursare, până la data de 20 aprilie 2005, pentru această categorie de plătitori se va stabili Standardul Individual Negativ (SIN).

C. Societătile comerciale organizatoare de jocuri de noroc de tip “Cazino” se transmit spre administrare Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, până la data de 15 aprilie 2005.


*) Formulare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru suspendarea aplicării unor ordine ale ministrului educatiei si cercetării

 

În conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

în conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pe durata anului universitar 2004/2005 se suspendă aplicarea următoarelor ordine ale ministrului educatiei si cercetării:

a) Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.822/2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de conferentiar universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 12 ianuarie 2005;

b) Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.823/2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea titlului de profesor universitar, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 41 din 12 ianuarie 2005;

c) Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.824/2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul II (CS II), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 12 ianuarie 2005;

d) Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.825/2004 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind ocuparea posturilor/acordarea gradului profesional de cercetător stiintific gradul I (CS I), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 12 ianuarie 2005.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică pe durata anului universitar 2004/2005.

Art. 3. - Directia generală învătământ superior, Directia generală inovare, transfer tehnologic si infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării comunică prezentul ordin institutiilor de învătământ superior, Academiei Române si institutiilor/unitătilor de cercetare-dezvoltare, care îl vor duce la îndeplinire.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 3.543.