MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 215         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 martie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 113 din 24 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 si 4 din Codul de procedură penală cu referire la art. 255 si art. 257 din acelasi cod

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

160. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

161. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Tăsnad si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăsnad, judetul Satu Mare

 

162. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Dej si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul Cluj

 

163. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Sagna, judetul Neamt, si al municipiului Tecuci, judetul Galati, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

164. - Hotărâre pentru abrogarea si modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător si ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piată în unele zone publice

 

165. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor

 

170. - Hotărâre pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 113

din 24 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 si 4 din Codul de procedură penală cu referire la art. 255 si art. 257 din acelasi cod

 

Constantin Doldur - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 si 4 din Codul de procedură penală cu referire la art. 255 si art. 257 din acelasi cod, exceptie ridicată de Valentin Coman în Dosarul nr. 4.488/2004 al Judecătoriei Ploiesti.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, domnul avocat Nicusor Turcan, în baza delegatiei depuse la dosar, constatându-se lipsa părtilor Dan Bota, Uzina Mecanică Plopeni, Societatea Comercială “Ademira Trade” - S.R.L. din Brasov si Societatea Comercială “Eriotrans” - S.R.L. din Tecuci, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care reiterează argumentele expuse în fata instantei de judecată care a

sesizat Curtea Constitutională, solicitând, în final, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 28 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.488/2004, Judecătoria Ploiesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 si 4 din Codul de procedură penală cu referire la art. 255 si art. 257 din acelasi cod.

Exceptia a fost ridicată de Valentin Coman, inculpat în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate, care conditionează anularea actului de procedură făcut în încălcarea dispozitiilor legale ce reglementează desfăsurarea procesului penal de existenta unei vătămări ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act, sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul părtilor la un proces echitabil si art. 24 alin. (2) privind dreptul părtilor de a fi asistate de avocat, ales sau numit din oficiu. În acest sens arată că normele care reglementează desfăsurarea procesului penal sunt de interes public si, ca atare, orice încălcare a acestora ar trebui sanctionată cu nulitatea absolută, conditionarea anulării actului fiind considerată o derogare de la obligativitatea respectării legii, obligativitate imperativ prevăzută de Legea fundamentală.

Judecătoria Ploiesti si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate ar fi susceptibile de a încălca prevederile art. 21 alin. (3) si art. 24 din Constitutie, precum si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate nu sunt în contradictie cu textele constitutionale pretins încălcate, argumentele aduse de autorul exceptiei în motivarea acesteia privind doar probleme de aplicare a legii. Totodată, arată că, potrivit art. 361 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală, inculpatul poate ataca cu apel încheierile instantei considerate nelegale.

Avocatul Poporului consideră că exceptia este neîntemeiată. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea dispozitiilor de lege criticate în raport cu prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, arată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece nu se îngrădeste dreptul părtilor de a apela la instantele judecătoresti si de a se prevala de toate

garantiile procesuale care conditionează într-o societate democratică procesul echitabil. Totodată, apreciază că prevederile legale criticate constituie garantii ale respectării dreptului la apărare al învinuitului în tot cursul procesului penal.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 197 alin. 1 si 4 din Codul de procedură penală, care au următorul continut: “Încălcările dispozitiilor legale care reglementează desfăsurarea procesului penal atrag nulitatea actului, numai atunci când s-a adus o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act. [...] Încălcarea oricărei alte dispozitii legale decât cele prevăzute în alin. 2 atrage nulitatea actului în conditiile alin. 1, numai dacă a fost invocată în cursul efectuării actului când partea este prezentă sau la primul termen de judecată cu procedura completă când partea a lipsit la efectuarea actului. Instanta ia în considerare din oficiu încălcările, în orice stare a procesului, dacă anularea actului este necesară pentru aflarea adevărului si justa solutionare a cauzei.

De asemenea, autorul exceptiei de neconstitutionalitate face referire si la prevederile art. 255 si art. 257 din Codul  de procedură penală, care reglementează ascultarea învinuitului înainte de terminarea cercetării, respectiv prezentarea materialului de către procuror.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3) si ale art. 24 alin. (2), care au următorul cuprins:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21 alin. (3): “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”;

- Art. 24 alin. (2): “În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că nulitatea reprezintă o sanctiune procedurală extremă, care intervine numai atunci când alte remedii nu sunt posibile. Cum însă nu orice încălcare a unei norme procedurale provoacă o vătămare care să nu poată fi reparată decât prin anularea actului, legiuitorul, în art. 197 alin. 1 din Codul de procedură penală, a instituit regula potrivit căreia nulitatea actului făcut cu încălcarea dispozitiilor legale care reglementează desfăsurarea procesului penal intervine numai atunci când s-a adus o vătămare ce nu poate fi înlăturată în alt mod. Această reglementare reflectă preocuparea legiuitorului de a salva actele procedurale care, desi initial nu au respectat formele procedurale, îsi pot atinge scopul, prin completarea sau refacerea lor. Nimic nu împiedică persoana interesată ca, în ipoteza în care există o vătămare ce nu poate fi înlăturată, să invoce si să dovedească vătămarea pretinsă.

Asa fiind, se retine că normele criticate nu aduc atingere prevederilor constitutionale referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si la dreptul părtilor la un proces echitabil, deoarece, pe de o parte, acestea sunt aplicabile în egală măsură tuturor celor cărora li s-a produs o vătămare în drepturile lor procesuale prin încălcarea dispozitiilor legale care reglementează desfăsurarea procesului penal, asigurându-se astfel dreptul părtilor la un proces echitabil, iar pe de altă parte, conditionarea anulării actului de procedură care nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege de existenta unei vătămări ce nu poate fi înlăturată în alt mod, nu are semnificatia unei sustrageri a acestuia de la aplicarea sanctiunilor legale sau a unei “derogări” de la obligativitatea respectării legii, asa cum neîntemeiat sustine autorul exceptiei.

În argumentarea exceptiei de neconstitutionalitate se face referire si la dispozitiile art. 255 si art. 257 din Codul de procedură penală. Astfel, potrivit art. 255, dacă nu a fost pusă în miscare actiunea penală si organul de cercetare penală constată că există învinuit si că sunt suficiente probe împotriva lui, procedează la o nouă ascultare, aducându-i la cunostintă învinuirea si întrebându-l dacă are noi mijloace de apărare. În cazul în care învinuitul nu solicită probe noi sau dacă probele propuse nu sunt întemeiate, cercetarea se consideră terminată, dosarul urmând a fi înaintat, conform art. 256 din Codul de procedură penală, procurorului, cu un referat în care se consemnează rezultatul cercetării si propunerile ce se impun, precizându-se, dacă este cazul, să se procedeze la trimiterea în judecată. În conformitate cu prevederile art. 257 din Codul de procedură penală, procurorul, primind dosarul, îl cheamă pe învinuit spre a-i prezenta materialul de urmărire penală, potrivit art. 250 si următoarele din acelasi cod, ceea ce înseamnă că trimiterea în judecată se efectuează legal. Drept urmare, procurorul are obligatia chemării învinuitului, de unde rezultă că cel mai  important moment al urmăririi penale - trimiterea în judecată – se realizează cu înstiintarea învinuitului de către procuror asupra învinuirii ce i se aduce. În aceste conditii, în  acord cu dispozitiile art. 24 alin. (2) din Constitutie, învinuitul are posibilitatea să fie asistat de un apărător si să dispună de timpul necesar pentru a-si pregăti apărarea, având cunostintă de solutia dată de procuror în urma examinării materialului primit de la organul de cercetare penală. În plus, este de observat că, în realitate, ceea ce a determinat invocarea exceptiei de neconstitutionalitate este modul de aplicare si interpretare a legii. Or, art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale stabileste că aceasta nu se poate pronunta sub aceste aspecte, ci numai asupra întelesului contrar al legii în raport cu dispozitiile Constitutiei. De altfel, dispozitiile normative criticate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, concretizat în Decizia nr. 133 din 18 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 5 aprilie 2004. Chiar dacă, în solutionarea acestei exceptii, Curtea a examinat constitutionalitatea art. 197 alin. 1 din Codul de procedură penală, în raport cu alte prevederi din Legea fundamentală decât cele invocate de autorul exceptiei de fată, instanta de contencios constitutional a analizat textul criticat si din perspectiva încălcării principiului egalitătii în drepturi, stabilind că acesta nu este nesocotit.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 1 si 4 din Codul de procedură penală cu referire la art. 255 si art. 257 din acelasi cod, exceptie ridicată de Valentin Coman în Dosarul nr. 4.488/2004 al Judecătoriei Ploiesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2005.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat

în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea Bazei “Cutezătorii”, formată din constructii si terenul aferent, proprietate privată a statului, situată în municipiul Bucuresti, str. Glodeni nr. 3, sectorul 2, împreună cu mijloacele fixe, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate privată a statului, care se transmite, fără plată, din proprietate privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Datele de identificare a bunurilor

Baza “Cutezătorii” municipiul Bucuresti, str. Glodeni nr. 3, sectorul 2

Statul român, din administrarea Regiei

Autonome “  Patrimoniului Protocolului

de Stat”

 

Statul român, în administrarea Administratia Ministerului Educatiei si Cercetării

1. Clădire centrală “Cutezătorii”

2. Vila “Diana”

5. Cabină poartă + depozit de materiale

4. Căsute camping - 3 bucăti

3. Cantină-restaurant

6. Cabină poartă + magazie pentru rame de bărci

7. Cabinet cu spălător si depozit

8. Chiosc pentru răcoritoare

9. Terasă de vară

10. Scenă din beton în aer liber

11. Corp exterior: spălător + dusuri

12. Clădire WC

13. Garaje metalice

14. Magazie din tablă

15. Centrală termică

16. Bazin de înot (25x15 m)

17. Bazin de înot (60x15 m)

18. Dane din beton

19. Tobogane - 2 bucăti

20. Platformă teren de tenis

21. Parapet metalic pe malul lacului

22. Teren de volei

23. Teren de fotbal

24. Teren de parcare

25. Pistă teren de zgură

26. Împrejmuire teren

27. Rampă auto

28. Mese betonate pentru tenis de masă - 17 bucăti

29. Împrejmuire bază

30. Împrejmuire teren de fotbal

31. Împrejmuire parcare la cantină

32. Statie de pompare lac

33. Teren în suprafată totală de 57.093,95 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Tăsnad

si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăsnad, judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Tăsnad si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăsnad, judetul Satu Mare.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 161.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Tăsnad si în administrarea Consiliului Local al Orasului Tăsnad, judetul Satu Mare

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

se Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

 

Orasul Tăsnad, Aleea Zorilor nr. 29-31, judetul Satu Mare

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Orasul Tăsnad, Consiliul Local al Orasului Tăsnad, judetul Satu Mare

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.774

- imobil 5266

- suprafata totală a terenului = 920 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Dej

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Dej si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul Cluj.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 162.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Dej

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul Cluj

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

se Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

 

Municipiul Dej, Str. Crângului, judetul Cluj

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Municipiul Dej, Consiliul Local al Municipiului Dej

- imobil 5231

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.691

- suprafata totală a

terenului = 1.108 m2

 

Municipiul Dej, cartierul Dealul Florilor, microraion II, judetul Cluj

 

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Municipiul Dej, Consiliul Local al Municipiului Dej

- imobil 5232

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.692

- suprafata totală a terenului = 1.672 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Sagna,

judetul Neamt, si al municipiului Tecuci, judetul Galati, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Sagna, judetul Neamt, si al municipiului Tecuci, judetul Galati, si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 163.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Sagna, judetul Neamt, si al municipiului Tecuci, judetul Galati, si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public

al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

 

Satul Vulpăsesti, comuna Sagna, judetul Neamt

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Comuna Sagna, judetul Neamt, Consiliul Local al Comunei Sagna

- imobil 3432

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 107.217

- suprafata construită = 303 m2

- suprafata desfăsurată = 323 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 9.646 m2

Municipiul Tecuci, str. Furniceni, judetul Galati

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Municipiul Tecuci, judetul Galati, Consiliul Local al Municipiului Tecuci

- imobil 3380

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 107.039

- suprafata construită = 133 m2 

- suprafata desfăsurată = 133 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv

constructiile = 10.000 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea si modificarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător si ale Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piată în unele zone publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 181 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piată în unele zone publice, publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 9 se abrogă.

2. Nota la anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

 NOTĂ: Registrul se numerotează, se snuruieste si se sigilează. Numărul fiselor si data începerii se consemnează în procesul-verbal, pe prima filă a registrului, semnat de administratorul pietei.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul agriculturii,

pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 164.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor măsuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor se  organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală.

(2) Autoritatea Natională a Vămilor asigură aplicarea strategiei si programului de guvernare în domeniul vamal si exercită atributiile stabilite prin lege.

(3) Sediul Autoritătii Nationale a Vămilor este în municipiul Bucuresti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.

Art. 2. - Autoritatea Natională a Vămilor asigură aplicarea legislatiei în domeniul vamal, în mod uniform, impartial, transparent si nediscriminatoriu, tuturor

persoanelor fizice si juridice, indiferent de statutul lor juridic si de forma de organizare si functionare a acestora.

Art. 3. - Modelul si caracteristicile siglei Autoritătii Nationale a Vămilor sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) În realizarea obiectului său de activitate Autoritatea Natională a Vămilor exercită, în principal, următoarele atributii:

1. aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale si din legislatia în domeniul vamal;

2. organizează, îndrumă si controlează activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale din subordine;

3. urmăreste si supraveghează respectarea legislatiei vamale pe întregul teritoriu al tării si exercită controlul specific potrivit reglementărilor în vigoare;

4. ia măsuri de prevenire si combatere, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, a oricăror infractiuni si contraventii în domeniul vamal;

5. participă împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal;

6. aplică prevederile Tarifului vamal de import al României si ale altor acte normative referitoare la acesta;

7. aplică măsurile cu caracter vamal rezultate din acordurile de liber schimb sau comert liber încheiate între România, pe de o parte, si Uniunea Europeană sau tările aflate în curs de integrare în Uniunea Europeană, pe de altă parte;

8. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal dn conventiile si tratatele internationale la care România este parte;

9. urmăreste aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat, a regulilor generale de stabilire a originii bunurilor si de evaluare în vamă a mărfurilor, precum si a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, la accize si la alte drepturi vamale;

10. elaborează norme metodologice pentru organele proprii de control si le supune spre aprobare Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală;

11. elaborează si adoptă norme tehnice pentru introducerea procedurilor simplificate de vămuire;

12. elaborează propuneri privind sistematizarea si armonizarea legislatiei vamale;

13. actionează pentru îndeplinirea întocmai a programelor privind integrarea vamală europeană;

14. coordonează si îndrumă activitatea directiilor regionale vamale si a birourilor vamale pe linia prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural national; urmăreste, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operatiuni vamale;

15. verifică modul de declarare de către titularul operatiunii vamale sau de către comisionarul vamal a drepturilor cuvenite bugetului de stat; încasează si virează aceste drepturi la bugetul de stat; stabileste eventualele diferente prin controale ulterioare si asigură încasarea acestora; aplică formele si instrumentele de plată si de garantare a plătii taxelor si drepturilor vamale în conformitate cu legislatia în vigoare; asigură colectarea creantelor bugetare;

16. controlează mijloacele de transport încărcate cu  mărfuri de import, export sau aflate în tranzit, precum si bagajele însotite sau neînsotite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României si verifică legalitatea si regimul vamal al acestora, potrivit reglementărilor vamale în vigoare; retine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislatia vamală si pentru care legea prevede o astfel de sanctiune;

17. verifică, potrivit reglementărilor vamale în vigoare, pe timp de zi si de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii si alte obiective si poate preleva, în conditiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele acreditate sau, după caz, proprii în vederea identificării si expertizării mărfurilor supuse vămuirii;

18. efectuează investigatii, supravegheri si verificări, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situatii de încălcare a legislatiei vamale de către persoane fizice si juridice; verifică registre, corespondenta si alte forme de evidentă si are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentatia si informatiile privind operatiunile vamale; sesizează organele de urmărire penală competente atunci când există indiciile săvârsirii unor infractiuni;

19. exercită, în cadrul controlului vamal ulterior verificarea oricăror documente, registre si evidente referitoare la mărfurile vămuite. Controlul se poate face la orice persoană care se află în posesia acestor acte sau detine informatii în legătură cu acestea. Controlul ulterior se efectuează pe o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă;

20. asigură sistemul informatic integrat vamal, datele si prelucrările acestora pentru statistica vamală si de comert exterior; gestionează informatiile cu privire la colectarea datoriei vamale;

21. reprezintă, în fata instantelor direct sau prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice interesele statului în cazurile de încălcare a normelor vamale;

22. întocmeste studii, analize si elaborează proiecte de acte normative privind organizarea activitătii Autoritătii Nationale a Vămilor, pe care le supune ministrului finantelor publice cu avizul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru a fi valorificate si promovate;

23. face propuneri de avizare a proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere si institutii centrale care cuprind măsuri referitoare la domeniul vamal;

24. aplică legislatia în ceea ce priveste raporturile de serviciu si raporturile de muncă ale personalului din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor;

25. organizează, prin Scoala de Finante Publice si Vamă, programe de formare, pregătire si perfectionare profesională a personalului vamal;

26. elaborează si fundamentează, cu avizul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii vamale si îl supune spre aprobare ministrului finantelor publice; asigură executarea acestuia;

27. organizează si asigură alocarea, miscarea, evidenta si controlul mijloacelor si echipamentelor din dotarea Autoritătii Nationale a Vămilor;

28. colaborează, pe bază de protocol, cu structurile Ministerului Administratiei si Internelor abilitate, precum si cu alte organe ale statului sau asociatii patronale, cu atributii în aplicarea legii ori interesate în realizarea politicii vamale;

29. cooperează, pe bază de reciprocitate, cu autoritătile vamale ale altor state, precum si cu organismele internationale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării si combaterii fraudelor vamale.

(2) Autoritatea Natională a Vămilor îndeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 5. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor este condusă de un vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, reprezintă autoritatea vamală în raporturile cu autoritătile si institutiile publice, agentii economici, celelalte persoane juridice si fizice, precum si cu orice alte organisme din tară sau din străinătate si răspunde în fata presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau a ministrului finantelor publice, după caz, pentru întreaga activitate a sistemului vamal.

(3) În exercitarea atributiilor sale, vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, emite, în conditiile legii, ordine cu caracter individual sau normativ si instructiuni de aplicare a reglementărilor vamale în limitele competentelor prevăzute de lege.

(4) Ordinele cu caracter normativ si instructiunile de aplicare a reglementărilor vamale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 6. - (1) Directorul Directiei supraveghere si control vamal si directorul Directiei tehnici de vămuire si tarif  vamal se numesc, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) Directorul Directiei supraveghere si control vamal si directorul Directiei tehnici de vămuire si tarif vamal, după caz, sunt înlocuitorii de drept ai vicepresedintelui  Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, în cazul în care acesta nu îsi poate exercita atributiile curente.

(3) Delegarea competentelor ca înlocuitor de drept al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(4) Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, poate delega prin ordin îndeplinirea unor atributii ce îi revin în calitate de conducător al institutiei si altor functionari publici de conducere în afara celor mentionati la alin. (2).

Art. 7. - (1) Aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente functionale si se stabileste numărul posturilor de conducere, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Directorii, directorii adjuncti, sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor, cu exceptia celor prevăzuti la art. 6 alin. (1), se numesc, potrivit legii, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Natională a Vămilor si unitătile subordonate acesteia este de 4.588, exclusiv postul de demnitar.

(4) Autoritatea Natională a Vămilor are reprezentanti permanenti la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internationale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale. Desemnarea acestora se face prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

Art. 8. - (1) Structura organizatorică a directiilor regionale, birourilor si punctelor vamale, unităti subordonate Autoritătii Nationale a Vămilor, se aprobă prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(2) Directorii executivi, directorii executivi adjuncti, sefii de servicii, sefii de birouri si ai altor compartimente functionale din structura directiilor regionale vamale se numesc, prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, potrivit legii.

(3) Directorii executivi ai directiilor regionale vamale au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

Art. 9. - (1) Statul de functii pentru aparatul central al Autoritătii Nationale a Vămilor se aprobă de către presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(2) Statele de functii pentru directiile regionale vamale si birourile vamale se aprobă de către vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 10. - (1) Atributiile si sarcinile structurilor functionale din aparatul central, precum si din unitătile subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare si

functionare aprobat de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor.

(2) Atributiile si răspunderile individuale ale functionarilor publici si ale personalului contractual din structura Autoritătii Nationale a Vămilor se stabilesc prin fisa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare si cu legislatia în vigoare.

(3) Răspunderea personalului Autoritătii Nationale a Vămilor este cea prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2004, cu  modificările ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, si de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - (1) Autoritatea Natională a Vămilor are în dotare mijloace de transport auto si navale, pentru activităti specifice, în structura, numărul si consumul de carburanti prevăzute în pct. I din anexa nr. 3.

(2) Repartizarea sau, după caz, redistribuirea pe structuri ale Autoritătii Nationale a Vămilor a mijloacelor de transport se face prin ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, cu încadrarea în normativele prevăzute în pct. I din anexa nr. 3.

(3) Pentru îndeplinirea atributiilor în domeniul controlului antidrog si materialelor explozive, Autoritatea Natională a Vămilor are în dotare câini dresati potrivit pct. II din anexa nr. 3.

Art. 12. - Formarea si perfectionarea personalului vamal se realizează prin cursuri de pregătire specifice domeniului de activitate organizate la nivel central si

teritorial, prin Scoala de Finante Publice si Vamă, precum si prin programe de formare specializată în administratia publică. Pregătirea profesională va fi efectuată ca urmare a unei analize a necesarului, acordându-se prioritate formării de formatori. Întreaga pregătire profesională a personalului vamal este coordonată la nivel central, fiind organizată o evidentă a pregătirii profesionale.

Art. 13. - (1) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene si consiliile locale asigură spatiile corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii

autoritătii vamale din teritoriu sau, după caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, în conditiile legii.

(2) Autoritatea Natională a Vămilor va propune, în programul propriu de investitii, fondurile necesare pentru construirea de sedii proprii.

Art. 14. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe aceeasi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 165.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

SIGLA

Autoritătii Nationale a Vămilor

 

Are următoarele caracteristici: are formă ovală, fondul este albastru, cu margine galbenă. În partea superioară este redată stema României, în culorile oficiale.  Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscriptia “ROMANIA”, în culoare albastră. În partea inferioară a siglei apare inscriptia “VAMA”, imprimată în alb, iar dedesubt, simbolul “Mercur”, inscriptionat în galben. Marginea de jos a ovalului este prezentată în fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele “DOUANE” si “CUSTOMS”.

 

ANEXA Nr. 2*)

Numărul maxim de posturi,

exclusiv demnitarul = 4.588

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a aparatului central al Autoritătii Nationale a Vămilor

 

ANEXA Nr. 3

 

DOTĂRI

 

I. MIJLOACE DE TRANSPORT

 

Nr. crt.

UNITATEA/SUBUNITATEA

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăti)

Consumul maxim aprobat  (litri)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

1. Autoritatea - Autoturisme 6 350 l/lună Natională a Vămilor - Autovehicule pentru transport de marfă si de persoane (activităti de aprovizionare, deplasare a personalului operativ, protocol) 4 350 l/lună

2. Directia - Autoturisme operative (supravegheri, însotiri, controale, investigatii) 92 350 l/lună supraveghere - Autovehicule (autoutilitare pentru depistarea drogurilor, substantelor cu si control regim special, prelevări de probe, transportul câinilor) 10 350 l/lună vamal - Autoturism operativ (control, inspectii - unitate nucleară) 1 300 l/lună

- Autospeciale (laborator mobil pentru control vamal cu raxe X, raze gamma) 6 1.500 l/lună

3. Directii - Autoturisme (câte unul pentru fiecare directie regională vamală) 10 350 l/lună regionale - Autovehicule pentru transport de marfă si de persoane (activităti vamale de aprovizionare, deplasare a personalului operativ, protocol) 20 350 l/lună

4. Birouri vamale - Autoturisme operative (câte unul pentru fiecare birou vamal) 110 350 l/lună

- Autoturisme operative (control pistă - pentru fiecare birou vamal din aeroporturile internationale) 9 150 l/lună

- Autovehicule operative pentru birourile vamale de frontieră (transport de valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ, supraveghere porturi, zone libere) 22 900 l/lună

- Autovehicule operative pentru birourile vamale cu puncte vamale între 5-90 km fată de localitatea de resedintă (transport de valori, de bunuri confiscate, al personalului operativ) 27 300 l/lună

- Salupe pentru patrulare, control si supraveghere vamală, în limitele de 10 80 l/oră pentru competentă maximum 60 de ore/lună 3 100 l/oră pentru maximum 60 de ore/lună

 

II. CÂINI

 

Nr. crt.

Numărul maxim

Unitatea

Denumirea

 

 

 

 

 

1. Directia supraveghere si control vamal Câini dresati pentru Serviciul antidrog si controlul produselor cu regim special 60

 

NOTĂ:

a) Listele cu birourile vamale de frontieră si de interior (cu puncte vamale între 5-90 km fată de localitătile de resedintă) care au dreptul la autovehicule operative pentru transportul valorilor, bunurilor confiscate si al personalului operativ se aprobă de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Natională a Vămilor, la propunerile temeinic justificate ale directorilor executivi ai directiilor regionale vamale, dar nu mai mult de 27.

b) Nu se consideră depăsiri ale consumului normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul de mijloace aprobat pentru Autoritatea Natională a Vămilor, directiile regionale si/sau birourile vamale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În întelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activitătilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, control tehnic si financiar, efectuare a plătilor, precum si activităti specifice de coordonare, cu privire la instrumentele de preaderare PHARE si ISPA, fondurile FEOGA sectiunea Garantare, fondurile structurale si fondul de coeziune;

b) coordonatorul national al asistentei - CNA (National Aid Coordinator - NAC) - oficial din cadrul administratiei publice centrale, responsabil cu activitatea de programare si coordonare natională a programelor. CNA asigură o legătură strânsă între procesul general de aderare si utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, fiind, de asemenea, responsabil cu monitorizarea si cu evaluarea programelor PHARE. CAN este sprijinit în exercitarea atributiilor sale de către o directie de specialitate, aflată în subordinea sa;

c) coordonatorul national al Programului ISPA CNI (National ISPA Coordinator - NIC) - oficial din cadrul administratiei publice centrale, responsabil cu activitatea de programare, implementare si monitorizare a proiectelor. CNI asigură o legătură strânsă între procesul general de aderare si folosirea asistentei financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, fiind, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea proiectelor ISPA. CNI este sprijinit în exercitarea atributiilor sale de către o directie de specialitate, aflată în subordinea sa;

d) responsabilul national cu autorizarea finantării RNAF (National Authorising Officer - NAO) - oficial din cadrul administratiei publice centrale care conduce Fondul National - FN. RNAF are întreaga responsabilitate a managementului financiar al fondurilor comunitare PHARE si ISPA;

e) Fondul National - FN - entitate cu rol de trezorerie centrală din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin intermediul căreia fondurile de preaderare ale Uniunii Europene sunt transferate către beneficiari;

f) autoritate de implementare pentru Programul PHARE - institutie a administratiei publice centrale sau locale,  agentie guvernamentală, agentie de dezvoltare regională sau autoritate administrativă autonomă finantată din venituri proprii, care răspunde de implementarea si monitorizarea implementării tehnice a proiectelor PHARE;

g) agentie de implementare pentru Programul PHARE - structură în cadrul institutiei publice a administratiei publice centrale, responsabilă cu organizarea si desfăsurarea licitatiilor, a contractărilor si cu efectuarea plătilor, precum si cu implementarea tehnică în cazul proiectelor de sprijinire a investitiilor si, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finantare, a altor proiecte;

h) Oficiul de Plăti si Contractare PHARE OPCP (Central Finance and Contracts Unit - CFCU) – directie din cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabilă cu organizarea si desfăsurarea licitatiilor, a contractărilor si cu efectuarea plătilor în cadrul proiectelor de dezvoltare institutională si, dacă se prevede explicit în memorandumurile de finantare, a altor proiecte. Pentru aceste proiecte implementarea tehnică este realizată de un responsabil de program - RP (Senior Programme Officer - SPO);

i) agentie de implementare pentru Programul ISPA - organism de implementare, responsabil cu organizarea si desfăsurarea licitatiilor, contractarea, efectuarea plătilor si implementarea tehnică si financiară a măsurilor beneficiare de asistentă acordată prin ISPA;

j) Unitate de implementare a Proiectului în cadrul Programului PHARE - structură în cadrul autoritătii de implementare, organizată la nivel de departament, directie generală, directie, serviciu sau birou, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului autoritătii de implementare, cu regulament de organizare si functionare propriu, având rol de coordonare a activitătilor prin care se realizează implementarea tehnică a proiectelor si managementul tehnic al acestora si al contractelor aferente;

k) Unitate de implementare a Proiectului în cadrul Programului ISPA - structură în cadrul entitătii desemnate drept beneficiar final, în conformitate cu Memorandumul de finantare ISPA, constituită prin ordin sau decizie a conducătorului entitătii respective, cu regulament de organizare si functionare propriu, având rol de implementare tehnică si îndeplinire a obiectivelor din Memorandumul de finantare ISPA;

l) autoritate de management - structură din cadrul unei institutii publice, care asigură gestionarea asistentei financiare din fondurile structurale si fondul de coeziune;

m) organism intermediar - structură specifică din cadrul unei institutii, desemnată de către autoritatea de management si care, prin delegare de atributii de la aceasta si/sau de la autoritatea de plată, implementează măsurile finantate din fondurile structurale si proiectele finantate din fondul de coeziune;

n) autoritate de plată - organismul care elaborează si înaintează cererile de plată si primeste de la Comisia Europeană sumele aferente fondurilor structurale si fondului de coeziune.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică următoarelor categorii de personal:

a) personalul de conducere si personalul de specialitate, constituit din functionari publici sau personal încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, având atributii în procesul de gestionare a asistentei financiare nerambursabile comunitare sau care desfăsoară activităti adiacente, de natură financiar-contabilă sau juridică, încadrat în următoarele structuri:

- directiile de specialitate din subordinea coordonatorului national al asistentei (CNA), având responsabilităti în coordonarea asistentei comunitare;

- directiile de specialitate din subordinea coordonatorului national al Programului ISPA (CNI), având responsabilităti în coordonarea asistentei comunitare;

- Fondul National de Preaderare;

- agentiile de implementare pentru programele PHARE si ISPA;

- Oficiul de Plăti si Contractare PHARE;

- unitătile de implementare pentru programele din cadrul autoritătilor de implementare PHARE si ISPA;

- autoritătile de management, desemnate prin hotărâre a Guvernului;

- organismele intermediare, desemnate prin hotărâre a Guvernului;

- autoritătile de plată, desemnate prin hotărâre a Guvernului;

b) alte categorii de personal încadrat în structurile de control al gestionării asistentei financiare nerambursabile comunitare din cadrul institutiilor publice, având atributii în procesul de control al fondurilor comunitare.

Art. 3. - (1) În conformitate cu prevederile art. 2 si 3 din Legea nr. 490/2004, salariile de bază ale personalului prevăzut la art. 2 se majorează cu 75% fată de cele prevăzute de lege, potrivit bugetului aprobat al fiecărei institutii publice.

(2) Majorarea salariului de bază se realizează în baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor Publice, în calitatea sa de institutie coordonatoare natională a asistentei si coordonatoare natională a Programului ISPA.

Art. 4. - (1) Numărul si structura posturilor ocupate de personal care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară vor fi cele stabilite în urma eliberării avizelor prealabile de către Ministerul Finantelor Publice.

(2) Lista cuprinzând numărul si structura posturilor ocupate de personalul care gestionează asistenta financiară nerambursabilă comunitară, aprobată prin ordin al ministrului finantelor publice, va fi publicată pentru informare în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, si va fi reactualizată trimestrial sau ori de câte ori se consideră necesar.

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 3, institutiile publice în cadrul cărora functionează structurile mentionate la art. 2 vor solicita Ministerului Finantelor Publice avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor comunitare.

(2) Avizul se acordă de către ministrul finantelor publice sau, prin delegare, de către secretarul de stat având calitatea de coordonator national al asistentei (CNA) si coordonator national al Programului ISPA (CNI).

Art. 6. - Institutiile publice în cadrul cărora functionează structurile prevăzute la art. 2 vor solicita avizul Ministerului Finantelor Publice pe baza următoarelor documente:

a) regulamentul de organizare si functionare al institutiei publice;

b) structura organizatorică a institutiei publice;

c) ordinul/decizia de constituire a organismelor mentionate la art. 2 lit. a), emis/emisă de către conducătorul institutiei respective;

d) ordinul/decizia de numire a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atributii în gestionarea fondurilor comunitare, emis/emisă de către conducătorul institutiei respective, care va cuprinde si lista persoanelor numite;

e) fisele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate de către conducătorul institutiei respective si care să cuprindă toate atributiile si timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora.

Art. 7. - Fiecare ordonator principal de credite, în cadrul căruia functionează structuri dintre cele prevăzute la art. 2, va aplica la încadrarea personalului pe functii specifice gestionării asistentei financiare nerambursabile comunitare aceleasi criterii de încadrare general aplicabile, potrivit propriilor reguli de organizare si functionare.

Art. 8. - Atributiile specifice domeniului gestionării asistentei financiare nerambursabile comunitare, ale personalului pentru care se solicită avizarea, prevăzute în fisa postului, trebuie să reprezinte minimum 75% din obiectivele si atributiile de serviciu sau minimum 75% din timpul total alocat îndeplinirii tuturor atributiilor de serviciu prevăzute în fisa postului.

Art. 9. - (1) Pe baza documentatiei depuse, Ministerul Finantelor Publice se pronuntă în termen de 15 zile lucrătoare, în sensul eliberării avizului sau respingerii, cu observatii, a solicitării de aviz.

(2) Pocedura internă de avizare se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - Institutiile publice al căror personal beneficiază de cresterile salariale prevăzute la art. 3 vor comunica Ministerului Finantelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare de personal, structură, organizare si/sau functionare, intervenită după obtinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 6.

Art. 11. - În situatiile în care directiile de specialitate din subordinea secretarului de stat având calitatea de coordonator national al asistentei (CNA) si coordonator national al Programului ISPA (CNI) constată încălcări ale conditiilor în baza cărora a fost emis avizul, ministrul finantelor publice poate retrage sau modifica avizul acordat.

Art. 12. - Nu fac obiectul de reglementare al prezentei hotărâri a Guvernului persoanele încadrate în functii de demnitar (ministru, secretar de stat) sau în functii asimilate acestora, personalul încadrat la cabinetele demnitarilor, precum si corpul consilierilor de integrare.

Art. 13. - În ceea ce priveste personalul din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare acordate prin Fondul European de Orientare si Garantare Agricolă, sectiunea Garantare, normele metodologice de aplicare vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 170.