MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 216         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 martie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 12 din 18 ianuarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

Decizia nr. 26 din 20 ianuarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

254. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 12

din 18 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Gábor Kozsokár - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti si a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, exceptie ridicată de Tudor Avram, Austrianu Alina Elena, Nicolescu Violeta, Berechet-Comănescu Gabriela, Gheorghe Maria, Olteanu Georgeta, Tomoiu Ion, Diaconescu Sanda, Roibu Georgeta, Visoiu Otilia, respectiv Balea Maria, Văduva Floarea, Boncoi Sonica, Postaca Roxana, Neculaescu Elena, Bulandra Daniela-Dacia, Petrescu Cornelia, Serboiu Diana Isabella, Oancea Emanoela, Braga Ionela, Staicu Carmen, Pisaltu Gianina, Petrescu Doina, Bădescu Adriana Liliana, Bădita Roxana, Tomoiu Ioana, Cojocar Adela, Vasilescu Maria, State Aurelia, Lăzăroiu Liliana, Parghel Maria, Parghel Valeriu si Braga Eugen în dosarele nr. 702/Cv/2004 si nr. 703/Cv/2004 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 702/Cv/2004 si nr. 703/Cv/2004 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 707D/2004 la Dosarul nr. 706D/2004, care este primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă. Astfel, observă că textele de lege criticate au avut aplicabilitatea limitată în timp, ele nemaifiind în vigoare. Faptul că suspendarea acordării primei pentru concediul de odihnă este prevăzută si de art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004, ale cărui dispozitii sunt în vigoare, nu este de natură să schimbe această solutie, atâta vreme cât, prin dispozitiile art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002, au fost abrogate toate prevederile Legii nr. 50/1996 referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridică asimilat. În consecintă, dispozitiile art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 si-au încetat aplicarea cu privire la aceste categorii de persoane.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 29 septembrie 2004, pronuntate în dosarele nr. 702/Cv/2004 si nr. 703/Cv/2004, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti si a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001.

Exceptia a fost ridicată de către Tudor Avram, Austrianu Alina Elena, Nicolescu Violeta, Berechet-Comănescu Gabriela, Gheorghe Maria, Olteanu Georgeta, Tomoiu Ion, Diaconescu Sanda, Roibu Georgeta, Visoiu Otilia, judecători în cadrul Judecătoriei Câmpulung Muscel, si de către Balea Maria, Văduva Floarea, Boncoi Sonica, Postaca Roxana, Neculaescu Elena, Bulandra Daniela-Dacia, Petrescu Cornelia, Serboiu Diana Isabella, Oancea Emanoela, Braga Ionela, Staicu Carmen, Pisaltu Gianina, Petrescu Doina, Bădescu Adriana Liliana, Bădita Roxana, Tomoiu Ioana, Cojocar Adela, Vasilescu Maria, State Aurelia, Lăzăroiu Liliana, Parghel Maria, Parghel Valeriu si Braga Eugen, personal auxiliar în cadrul aceleiasi judecătorii, cu prilejul solutionării unor actiuni civile al căror obiect îl constituie pretentii privind drepturi salariale.

În motivarea exceptiei, autorii acesteia arată că, potrivit art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996, introdus prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, magistratii si celelalte categorii de personal salarizat potrivit acestei legi au dreptul, pe perioada concediului de odihnă, pe lângă indemnizatia de concediu, si la o primă egală cu indemnizatia brută sau cu salariul de bază brut din luna anterioară plecării în concediu. Acest drept legal nu a fost acordat în practică datorită faptului că aplicarea art. 411 din Legea nr. 50/1996 a fost suspendată până la 1 ianuarie 2002 prin art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001, iar prin art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 această suspendare a fost prelungită până la 31 decembrie 2002. De asemenea, consideră că prin dispozitiile legale criticate a fost restrâns exercitiul dreptului legal la prima de concediu, fără a exista vreuna din situatiile prevăzute de art. 53 din Constitutie, în care, prin lege, se poate restrânge exercitiul unor drepturi.

Tribunalul Arges - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 53 din Constitutie, întrucât suspendarea, în două rânduri succesive, a exercitării dreptului la prima de concediu recunoscut prin lege, o dată până la 1 ianuarie 2002 si apoi până la 31 decembrie 2002, echivalează cu o restrângere a exercitării acestui drept, care nu se impunea, neexistând nici o situatie din cele limitativ prevăzute de art. 53 din Constitutie care să justifice si să legitimeze luarea acestei măsuri.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, dispozitii potrivit cărora: “De asemenea, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozitii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă si ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum si aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000.”

De asemenea, autorii exceptiei critică si dispozitiile art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, dispozitii potrivit cărora: “Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 53 din Constitutie, potrivit cărora:

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, Curtea constată că termenul de suspendare prevăzut de art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 a fost prelungit în continuare si prin dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002, si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, până la data de 31 decembrie 2003, respectiv până la 31 decembrie 2004.

Dispozitia referitoare la suspendarea acordării primei pentru concediul de odihnă a fost preluată si în Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004, care la art. 8 alin. (7) prevede că: “Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005."

Curtea observă că textele de lege supuse controlului de constitutionalitate au avut caracter temporar, iar efectele lor au încetat la data prevăzută pentru aplicare. Astfel, dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 si-au încetat aplicarea la data de 1 ianuarie 2002, cele ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, la 31 decembrie 2002, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 si art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, la 31 decembrie 2003, respectiv la 31 decembrie 2004.

Asa fiind, în virtutea prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională nu se poate pronunta decât asupra constitutionalitătii unui text de lege în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001, art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 si art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă. Cât priveste dispozitiile art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, având în vedere că la data sesizării Curtii acestea mai erau încă în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate a acestui text de lege este respinsă ca devenită inadmisibilă.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004, Curtea observă că acestea sunt în vigoare si, în consecintă, urmează a analiza constitutionalitatea acestora în raport cu prevederile constitutionale invocate. Astfel, autorii exceptiei sustin că prin dispozitiile legale criticate a fost restrâns exercitiul dreptului legal la prima de concediu, fără a exista vreuna din situatiile prevăzute de art. 53 din Constitutie care reglementează posibilitatea restrângerii prin lege a exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Curtea apreciază că premisele de la care pleacă autorii exceptiei sunt gresite. Beneficiul unor drepturi salariale suplimentare, cum este si prima de concediu, nu constituie un drept constitutional fundamental, iar prevederile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente în privinta reglementării lor. În consecintă, legiuitorul este în drept să le acorde, să le modifice ori să înceteze acordarea lor, precum si să stabilească perioada în care le acordă. De altfel, aplicând acest principiu, legiuitorul a înteles ca prin prevederile art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 să abroge toate dispozitiile Legii nr. 50/1996 referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridică asimilat, astfel că prevederile art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 si-au încetat aplicarea cu privire la aceste categorii de persoane încă de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si  a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, exceptie ridicată de Tudor Avram, Austrianu Alina Elena, Nicolescu Violeta, Berechet-Comănescu Gabriela, Gheorghe Maria, Olteanu Georgeta, Tomoiu Ion, Diaconescu Sanda, Roibu Georgeta, Visoiu Otilia, respectiv Balea Maria, Văduva Floarea, Boncoi Sonica, Postaca Roxana, Neculaescu Elena, Bulandra Daniela-Dacia, Petrescu Cornelia, Serboiu Diana Isabella, Oancea Emanoela, Braga Ionela, Staicu Carmen, Pisaltu Gianina, Petrescu Doina, Bădescu Adriana Liliana, Bădita Roxana, Tomoiu Ioana, Cojocar Adela, Vasilescu Maria, State Aurelia, Lăzăroiu Liliana, Parghel  Maria, Parghel Valeriu si Braga Eugen în dosarele nr. 702/Cv/2004 si nr. 703/Cv/2004 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de aceiasi autori în aceleasi dosare.

3. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, exceptie ridicată de aceiasi autori în aceleasi dosare.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 ianuarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 26

din 20 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, precum si ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti si ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, exceptie ridicată de Licu Dimitrie Bogdan, Nită Laurentia Camelia, Stoichitescu Daniela Mihaela, Carp Marilena, Dabu Valerică, Bălăsescu Maximilian Ion, Rusu Simona Cristina, Cimpoeru Camelia Viviana, Cojoacă Andreea Corina, Voinescu Petre Dragos, Aldea Cristina, Marcu Ioana, Lucan Florina, Blaj Maria Luiza, Nica Andreea Ruxandra, Mocanu Mihai, Ilie Ana Maria, Buruiană Daniela, Cretu Codruta Mariana, Albu Alina, Bulgaru Nicoleta, Oancea Nicoleta Rozalia, Visan Alin Valentin, Serbănoiu Eusebiu Octavian, Neagoe Nicolae, Mihai Alexandra, Cojoacă Florin, Puntaru Costel Dănut, Lazăr Andrei, Răileanu Ruxandra, Tintea Oana Camelia, Alexandrescu Ioana Nicoleta, Nan Florica, Ciolcă Iuliana Marilena, Vraciu Mariean, Oprea Steluta Lili, Bucur Elena, Săvescu Carmen, Udroiu Mihai, Ghidersa Ana Maria, Damian Carmen, Costea Gratiela Camelia, Anton Eugen, Anghel Cristian, Petrianu Florentina, Bartha Ioana, Scarlat Mădălina, Grancea Mihail Cosmin, Crivăt Marius Marian, Burcea Mihaela, Udangiu Viorel Răzvan, Nuta Alexa Caterina, Crăescu Doina, Pavel Ioana, Nestor Dragos, Iacob Marius Constantin, Budăi Remus Damian, Gavadia Emiliea Elena, Bobe Claudia, Stan Gheorghe, Mihailiuc Alexandru, Neagu Tomită Ionut, Frâncu Constantin, Serbănoiu Nadin Andreea, Bulcu Aurel, Ifrim Nicoleta, Chiujdea Dan Nicolae, Gulii Mihaela, Dabija Eugen, Gherman Ionel Marian, Delcea Marian, Georgescu Alexandru Bogdan, Tomescu Remus Emilian, Burduja Dana Cristina, Roman Mihai Radu, Mustăreată Petruta, Chiriazi Ioan Sorin Daniel, Badea Viorel, Iordache Sandu Gabriel, procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, si Petcu Elena, Iordache Sorica, Constantin Ioana, Condret Cristina, Stefan Gheorghita, Bîrsu Nicoleta Mirela, Dragomir Ecaterina, Serbănescu Lucian, Stan Camelia Mirela, Cernat Ioana, Dudu Mariana, Cîrjaliu Ioana, Irimia Valerica, Rotaru Lucia, Mirea Georgeta, Mica Elena, Munteanu Daniela Pusa, Nechita Elisaveta, Simtea Elena Otilia, Gheondea Liliana Roxana, Puică Maria, Ene Lavinia Daniela, Silter Marinela Cristina, Mănescu Sorina, Matache Ana, Ivan Steluta, Marin Nina, Andreescu Sorina, Frîncu Cornelia, Famfir Teodora, Olteanu Gheorghe, Popescu Doina, Pavelescu Bogdan Romică, Ghergut Irina, Ion Ionela, personal auxiliar în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, în Dosarul nr. 6.254/LM/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă. În acest sens arată că dispozitiile de lege criticate nu mai sunt în vigoare, ca urmare a aplicării pe o perioadă determinată a acestora, asa cum se mentionează în însusi textul criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 18 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 6.254/LM/2004, Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti si celor ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, exceptie ridicată de Licu Dimitrie Bogdan, Nită Laurentia Camelia, Stoichitescu Daniela Mihaela, Carp Marilena, Dabu Valerică, Bălăsescu Maximilian Ion, Rusu Simona Cristina, Cimpoeru Camelia Viviana, Cojoacă Andreea Corina, Voinescu Petre Dragos, Aldea Cristina, Marcu Ioana, Lucan Florina, Blaj Maria Luiza, Nica Andreea Ruxandra, Mocanu Mihai, Ilie Ana Maria, Buruiană Daniela, Cretu Codruta Mariana, Albu Alina, Bulgaru Nicoleta, Oancea Nicoleta Rozalia, Visan Alin Valentin, Serbănoiu Eusebiu Octavian, Neagoe Nicolae, Mihai Alexandra, Cojoacă Florin, Puntaru Costel Dănut, Lazăr Andrei, Răileanu Ruxandra, Tintea Oana Camelia, Alexandrescu Ioana Nicoleta, Nan Florica, Ciolcă Iuliana Marilena, Vraciu Mariean, Oprea Steluta Lili, Bucur Elena, Săvescu Carmen, Udroiu Mihai, Ghidersa Ana Maria, Damian Carmen, Costea Gratiela Camelia,  Anton Eugen, Anghel Cristian, Petrianu Florentina, Bartha Ioana, Scarlat Mădălina, Grancea Mihail Cosmin, Crivăt Marius Marian, Burcea Mihaela, Udangiu Viorel Răzvan, Nuta Alexa Caterina, Crăescu Doina, Pavel Ioana, Nestor Dragos, Iacob Marius Constantin, Budăi Remus Damian, Gavadia Emiliea Elena, Bobe Claudia, Stan Gheorghe, Mihailiuc Alexandru, Neagu Tomită Ionut, Frâncu Constantin, Serbănoiu Nadin Andreea, Bulcu Aurel, Ifrim Nicoleta, Chiujdea Dan Nicolae, Gulii Mihaela, Dabija Eugen, Gherman Ionel Marian, Delcea Marian, Georgescu Alexandru Bogdan, Tomescu Remus Emilian, Burduja Dana Cristina, Roman Mihai Radu, Mustăreată Petruta, Chiriazi Ioan Sorin Daniel, Badea Viorel, Iordache Sandu Gabriel, procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, si Petcu Elena, Iordache Sorica, Constantin Ioana, Condret Cristina, Stefan Gheorghita, Bîrsu Nicoleta Mirela, Dragomir Ecaterina, Serbănescu Lucian, Stan Camelia Mirela, Cernat Ioana, Dudu Mariana, Cîrjaliu Ioana, Irimia Valerica, Rotaru Lucia, Mirea Georgeta, Mica Elena, Munteanu Daniela Pusa, Nechita Elisaveta, Simtea Elena Otilia, Gheondea Liliana Roxana, Puică Maria, Ene Lavinia Daniela, Silter Marinela Cristina, Mănescu Sorina, Matache Ana, Ivan Steluta, Marin Nina, Andreescu Sorina, Frîncu Cornelia, Famfir Teodora, Olteanu Gheorghe, Popescu Doina, Pavelescu Bogdan Romică, Ghergut Irina, Ion Ionela, personal auxiliar în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, într-o cauză având ca obiect plata unei prime de concediu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece suspendarea aplicării unei legi prin care se recunoaste un drept echivalează cu restrângerea exercitiului acelui drept, fără a exista vreuna dintre situatiile în care art. 53 din Constitutie permite restrângerea exercitiului unor drepturi.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si litigii de muncă consideră că dispozitiile legale criticate sunt conforme prevederilor art. 53 din Constitutie. Astfel, arată că dreptul de a beneficia de plata unei prime de concediu nu reprezintă unul dintre drepturile fundamentale reglementate si garantate de Legea fundamentală.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că este atributia legiuitorului să dispună suspendarea aplicării unui act normativ, acest eveniment legislativ fiind expres reglementat de lege, tocmai pentru a nu aduce atingere drepturilor sau libertătilor persoanelor. Dispozitiile criticate nu privesc drepturi fundamentale ale cetătenilor statuate de Constitutie.

Prima de concediu este un drept salarial suplimentar, care nu este prevăzut de Constitutie, ci a fost reglementat cu scopul îmbunătătirii calitătii vietii salariatilor, în măsura în care resursele financiare ale bugetului permit aceasta, dispozitiile art. 53 din Constitutie nefiind relevante în cauza dedusă judecătii.

Avocatul Poporului, în ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 fată de art. 53 din Constitutie, arată că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, suspendarea aplicării unor dispozitii legale în baza cărora se acordă magistratilor prima pentru concediul de odihnă nu pune în discutie restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti fundamentale.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 fată de cele ale art. 53 din Constitutie, arată că, potrivit principiului anualitătii bugetului de stat, care este de natură constitutională, Legea nr. 743/2001 a fost în vigoare în cursul anului 2002, perioadă pentru care s-a aprobat bugetul de stat. Actul normativ care contine textul criticat nu mai este în vigoare, fiind incidente prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, astfel încât exceptia dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 este inadmisibilă.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, dispozitii potrivit cărora: “De asemenea, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozitii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă si ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum si aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000.”

De asemenea, autorii exceptiei critică si dispozitiile art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, dispozitii potrivit cărora “Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 53 din Constitutie, care au următorul continut:

- Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, Curtea constată că termenul de suspendare prevăzut de art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 a fost prelungit în continuare si prin dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002, si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003, până la data de 31 decembrie 2003, respectiv până la 31 decembrie 2004.

Dispozitia referitoare la suspendarea acordării primei pentru concediul de odihnă a fost preluată si în Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004, în art. 8 alin. (7) conform căruia: “Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.”

Curtea observă că textele de lege supuse controlului de constitutionalitate au avut caracter temporar, iar efectele lor au încetat la data prevăzută pentru aplicare. Astfel, dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 si-au încetat aplicarea la data de 1 ianuarie 2002, cele ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001, la 31 decembrie 2002, ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 si art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, la 31 decembrie 2003, respectiv la 31 decembrie 2004.

Asa fiind, în virtutea prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora Curtea Constitutională nu se poate pronunta decât asupra constitutionalitătii unui text de lege în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001, art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001 si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003, având în vedere că la data sesizării Curtii acestea mai erau încă în vigoare, exceptia de neconstitutionalitate a acestui text de lege urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 8 alin. (7) din Legea nr. 511/2004, Curtea observă că acestea sunt în vigoare si, în consecintă, urmează a analiza constitutionalitatea acestora în raport cu prevederile constitutionale invocate.

Astfel, autorii exceptiei sustin că prin dispozitiile legale criticate a fost restrâns exercitiul dreptului legal la prima de concediu, fără a exista vreuna dintre situatiile prevăzute de art. 53 din Constitutie, care reglementează posibilitatea restrângerii prin lege a exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Curtea constată că premisele de la care pleacă autorii exceptiei sunt gresite. Beneficiul unor drepturi salariale suplimentare, cum este si prima de concediu, nu constituie un drept constitutional fundamental, iar prevederile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente în privinta reglementării lor. În consecintă, legiuitorul este în drept să le acorde, să le modifice ori să înceteze acordarea lor, precum si să stabilească perioada în care le acordă. De altfel, aplicând acest principiu, legiuitorul a înteles ca prin prevederile art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 să abroge toate dispozitiile Legii nr. 50/1996 referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridică asimilat, astfel că prevederile art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 si-au încetat aplicarea cu privire la aceste categorii de persoane încă de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 177/2002.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 10 alin. (3) din  Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, exceptie ridicată de Licu Dimitrie Bogdan, Nită Laurentia Camelia, Stoichitescu Daniela Mihaela, Carp Marilena, Dabu Valerică, Bălăsescu Maximilian Ion, Rusu Simona Cristina, Cimpoeru Camelia Viviana, Cojoacă Andreea Corina, Voinescu Petre Dragos, Aldea Cristina, Marcu Ioana, Lucan Florina, Blaj Maria Luiza, Nica Andreea Ruxandra, Mocanu Mihai, Ilie Ana Maria, Buruiană Daniela, Cretu Codruta Mariana, Albu Alina, Bulgaru Nicoleta, Oancea Nicoleta Rozalia, Visan Alin Valentin, Serbănoiu Eusebiu Octavian, Neagoe Nicolae, Mihai Alexandra, Cojoacă Florin, Puntaru Costel Dănut, Lazăr Andrei, Răileanu Ruxandra, Tintea Oana Camelia, Alexandrescu Ioana Nicoleta, Nan Florica, Ciolcă Iuliana Marilena, Vraciu Mariean, Oprea Steluta Lili, Bucur Elena, Săvescu Carmen, Udroiu Mihai, Ghidersa Ana Maria, Damian Carmen, Costea Gratiela Camelia, Anton Eugen, Anghel Cristian, Petrianu Florentina, Bartha Ioana, Scarlat Mădălina, Grancea Mihail Cosmin, Crivăt Marius Marian, Burcea Mihaela, Udangiu Viorel Răzvan, Nuta Alexa Caterina, Crăescu Doina, Pavel Ioana, Nestor Dragos, Iacob Marius Constantin, Budăi Remus Damian, Gavadia Emiliea Elena, Bobe Claudia, Stan Gheorghe, Mihailiuc Alexandru, Neagu Tomită Ionut, Frâncu Constantin, Serbănoiu Nadin Andreea, Bulcu Aurel, Ifrim Nicoleta, Chiujdea Dan Nicolae, Gulii Mihaela, Dabija Eugen, Gherman Ionel Marian, Delcea Marian, Georgescu Alexandru Bogdan, Tomescu Remus Emilian, Burduja Dana Cristina, Roman Mihai Radu, Mustăreată Petruta, Chiriazi Ioan Sorin Daniel, Badea Viorel, Iordache Sandu Gabriel, procurori în cadrul Parchetului de pe lângă

Tribunalul Bucuresti, si Petcu Elena, Iordache Sorica, Constantin Ioana, Condret Cristina, Stefan Gheorghita, Bîrsu Nicoleta Mirela, Dragomir Ecaterina, Serbănescu Lucian, Stan Camelia Mirela, Cernat Ioana, Dudu Mariana, Cîrjaliu Ioana, Irimia Valerica, Rotaru Lucia, Mirea Georgeta, Mica Elena, Munteanu Daniela Pusa, Nechita Elisaveta, Simtea Elena Otilia, Gheondea Liliana Roxana, Puică Maria, Ene Lavinia Daniela, Silter Marinela Cristina, Mănescu Sorina, Matache Ana, Ivan Steluta, Marin Nina, Andreescu Sorina, Frîncu Cornelia, Famfir Teodora, Olteanu Gheorghe, Popescu Doina, Pavelescu Bogdan Romică, Ghergut Irina, Ion Ionela, personal auxiliar în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, în Dosarul nr. 6.254/LM/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a pentru conflicte de muncă si litigii de muncă.

2. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

3. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 ianuarie 2005.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

 

În temeiul art. 36 alin. (3) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru constructii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Organismele cuprinse în lista prevăzută la art. 1 îsi pot exercita atributiile ce le revin pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, pe o perioadă limitată până la data intrării în vigoare a Protocolului sectorial PECA sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu a fost încheiat anterior.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

 

Bucuresti, 21 februarie 2005.

Nr. 254.

 

ANEXĂ*)

 

LISTĂ

cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru constructii

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a