MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 218         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 martie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

14. - Hotărâre privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirilor si semnelor electorale ale partidelor politice si aliantelor electorale care participă la alegerile locale partiale din data de 3 aprilie 2005

 

15. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, oficiilor electorale si birourilor electorale ale sectiilor de votare din Circumscriptia Electorală a Municipiului Bucuresti

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTĂRÂRE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirilor si semnelor electorale ale partidelor politice si aliantelor electorale care participă la alegerile locale partiale din data de 3 aprilie 2005

 

Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, reprezentat prin presedinte - domnul judecător Mihai Drăgutescu,

având în vedere denumirea si semnele electorale comunicate de partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care îndeplinesc conditiile art. 52 alin. (2)-(6) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2005, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirilor si semnelor electorale*) ale următoarelor partide politice si aliante electorale:

- Partidul Umanist din România (social-liberal);

- Partidul National Democrat Crestin;

- Partidul Popular din România;

- Partidul Social Democrat;

- Alianta “Dreptate si Adevăr” Partidul National Liberal - Partidul Democrat;

- Partidul Crestin Democrat;

- Alianta Electorală Polul Popular Crestin Democrat;

- Partidul Socialist Unit;

- Partidul Blocul National Democrat;

- Partidul Popular România Mare;

- Actiunea Populară;

- Partidul Crestin;

- Partidul Muncitoresc Român.

 

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti,

judecător Mihai Drăgutescu

 

Bucuresti, 13 martie 2005.

Nr. 14.

.

 

SEMNE ELECTORALE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

 

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

aHOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, oficiilor electorale si birourilor electorale ale sectiilor de votare din Circumscriptia Electorală a Municipiului Bucuresti

 

Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, reprezentat prin presedinte - domnul judecător Mihai Drăgutescu,

având în vedere proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, oficiilor electorale si birourilor electorale ale sectiilor de votare din Circumscriptia Electorală a Municipiului Bucuresti,

constatând că sunt întrunite conditiile cumulative prevăzute de lege pentru a fi aprobat,

în temeiul dispozitiilor Legii nr. 67/2004 privind alegerea autoritătilor administratiei publice locale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2005,

hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă cu majoritatea voturilor membrilor Regulamentul de organizare si functionare a Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, oficiilor electorale si birourilor electorale ale sectiilor de votare din Circumscriptia Electorală a Municipiului Bucuresti, cuprins în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 este valabil numai cu semnul de control constând în semnătura presedintelui Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti si stampila Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti pe fiecare pagină.

Art. 3. - Se dispune publicarea regulamentului prevăzut la art. 1 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti,

judecător Mihai Drăgutescu

 

Bucuresti, 13 martie 2005.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENTUL

de organizare si functionare a Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, oficiilor electorale si birourilor electorale ale sectiilor de votare din Circumscriptia Electorală a Municipiului Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Birourile si oficiile electorale sunt organisme legal constituite în vederea organizării si desfăsurării operatiunilor specifice perioadei electorale.

(2) Perioada electorală începe o dată cu aducerea la cunostintă publică a zilei alegerilor si se încheie o dată cu publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Birourile si oficiile electorale din Circumscriptia Electorală a Municipiului Bucuresti sunt constituite din membri desemnati prin tragere la sorti, efectuată de presedintele Tribunalului Bucuresti, din persoane stabilite de lege si din reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, stabiliti de conducerile organizatiilor municipale ale acestora.

 

CAPITOLUL II

Categorii de structuri electorale

 

Art. 3. - Pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale din municipiul Bucuresti se constituie următoarele categorii de structuri electorale:

a) Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, cu atributii si de birou electoral central conform art. 31 alin. (3) si (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2005;

b) oficiile electorale de sector;

c) birourile electorale ale sectiilor de votare.

 

SECTIUNEA 1

Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti

 

Art. 4. - Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti se constituie din 2 judecători, în exercitiu la Tribunalul Bucuresti, si din 13 reprezentanti ai partidelor politice parlamentare.

Art. 5. - În componenta prevăzută la art. 4 Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti îndeplineste toate atributiile si însărcinările ce îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2005.

 

SECTIUNEA a 2-a

Oficiile electorale

 

Art. 6. - (1) La nivelul fiecărui sector se constituie câte un oficiu electoral, ca structură electorală intermediară între Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti si birourile electorale ale sectiilor de votare din sectorul respectiv.

(2) Legătura dintre birourile electorale ale sectiilor de votare din sectoare si Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti - repartizarea buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votării, centralizarea rezultatelor votării si orice altă operatiune electorală din municipiul Bucuresti - se realizează prin intermediul oficiilor electorale.

Art. 7. - Oficiile electorale sunt alcătuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si 6 membri [art. 31 alin. (2) din Legea nr. 67/2004, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2005].

Art. 8. - Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti, prin tragere la sorti, dintre judecătorii în exercitiu ai judecătoriei sectorului.

Art. 9. - Membrii oficiului electoral sunt desemnati de organizatiile municipale ale partidelor politice parlamentare.

Dacă un partid politic parlamentar nu are organizatie în municipiul Bucuresti, desemnarea reprezentantului se face de conducerea centrală a partidului.

Art. 10. - (1) Completarea oficiului electoral cu reprezentantii partidelor politice parlamentare se face de către presedintele oficiului electoral în termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia. Completarea se face în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai fiecărui partid.

(2) Dacă oficiul electoral nu poate fi completat cu numărul de membri prevăzut de lege, întrucât numărul partidelor parlamentare este mai mic decât al membrilor oficiului, operatiunea de completare se repetă până la organizarea oficiului electoral cu numărul legal de membri.

Art. 11. - (1) În îndeplinirea atributiilor ce le sunt stablite prin lege, oficiile electorale adoptă hotărârile cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotărâtor.

(3) Hotărârile oficiului electoral se semnează de presedinte sau de loctiitorul acestuia si de membri.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu are nici o influentă asupra valabilitătii hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în conditiile alin. (1).

Art. 12. - În termen de 24 de ore de la constituirea oficiilor electorale, Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti comunică acestora ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati ai partidelor parlamentare care au desemnat candidat la functia de primar general al municipiului Bucuresti în vederea completării birourilor electorale ale sectiilor de votare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Birourile electorale ale sectiilor de votare

 

Art. 13. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcătuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si 9 membri.

(2) Presedintele si loctiitorul acestuia nu pot face parte din partide politice.

(3) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt, de regulă, juristi, care, potrivit declaratiei pe propria răspundere, nu fac parte din nici un partid politic.

(4) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti, prin tragere la sorti, dintre persoanele înscrise pe o listă întocmită de prefect, la propunerea primarilor. Tragerea la sorti se face pe functii.

(5) În vederea tragerii la sorti a presedintelui sectiei de votare si a loctiitorului acestuia, presedintele Tribunalului Bucuresti efectuează gruparea în listă a participantilor, având în vedere ca locuintele acestora să fie cât mai aproape de sediul biroului electoral al sectiei de votare.

(6) În cazul în care numărul juristilor este insuficient, lista întocmită de prefect potrivit alin. (4) se completează cu alte persoane propuse de primar, care au, de regulă, cel putin studii medii, se bucură de prestigiu în localitatea în care domiciliază si nu fac parte din nici un partid politic.

Lista cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. Persoanele prevăzute în listă, care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora, rămân la dispozitia presedintelui Tribunalului Bucuresti pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor stabiliti potrivit alin. (4).

Art. 14. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare se completează cu reprezentanti propusi de organizatiile municipiului Bucuresti ale partidelor politice parlamentare care desemnează candidati la functia de primar general.

(2) În vederea completării birourilor electorale ale sectiilor de votare, oficiile electorale vor aduce la cunostintă presedintilor sectiilor de votare ordinea comunicată potrivit art. 12 de Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti privind numărul cumulat de senatori si deputati ai partidelor parlamentare care au desemnat candidat la functia de primar general al municipiului Bucuresti.

(3) Organizatiile municipale ale partidelor politice parlamentare care desemnează candidati la functia de primar general al municipiului Bucuresti înregistrează la oficiile electorale lista cu reprezentanti si delegatiile acestora (titulari si rezerve) necesare completării birourilor electorale ale sectiilor de votare până cel mai târziu la desemnarea presedintilor birourilor sectiilor de votare.

(4) Listele si delegatiile, precum si ordinea comunicată de Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti vor fi înmânate presedintilor sectiilor de votare o dată cu actul de învestitură - comunicarea de la Tribunalul Bucuresti.

(5) Completarea se face de către presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora, cu reprezentanti ai partidelor parlamentare care au depus candidat pentru functia de primar general al municipiului Bucuresti, în ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori si deputati pentru aceste partide.

(6) Dacă numărul de membri prevăzut de lege este mai mare decât numărul de partide parlamentare, operatiunea se repetă până la constituirea biroului cu numărul de membri legal stabilit.

(7) Un partid politic parlamentar care desemnează candidat la functia de primar general al municipiului Bucuresti nu poate avea mai mult de 3 reprezentanti în biroul electoral al sectiei de votare.

Art. 15. - (1) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se consemnează într-un proces-verbal, care constituie actul de învestitură pentru membrii biroului.

(2) Procesul-verbal cu componenta biroului electoral al sectiilor de votare se afisează, în mod obligatoriu, imediat după întocmire, la sediul sectiei de votare.

 

CAPITOLUL III

Functionarea birourilor electorale ale sectiilor de votare si a oficiilor electorale

 

Art. 16. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare si oficiile electorale functionează legal în prezenta majoritătii membrilor.

(2) La stabilirea majoritătii prevăzute la alin. (1) intră în calcul si presedintele si loctiitorul acestuia.

Art. 17. - (1) Convocarea membrilor Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti si ai oficiilor electorale în sedintă se face telefonic sau prin orice alt mijloc, în timp util, din dispozitia presedintelui sau a loctiitorului acestuia, prin aparatul tehnic.

(2) În cazul birourilor electorale ale sectiilor de votare, convocarea se face de către presedinte sau de loctiitorul acestuia.

(3) În convocare se vor preciza ora si locul de desfăsurare a sedintei.

Art. 18. - (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei se propune de către presedinte si de loctiitorul acestuia sau de o treime din numărul membrilor si se aprobă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.

(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, presedintele este obligat să le supună dezbaterii.

Art. 19. - (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea biroului electoral, la propunerea presedintelui, loctiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 20. - (1) Sedintele biroului electoral sunt conduse de presedinte sau de loctiitorul acestuia.

(2) În lipsa presedintelui biroului electoral, atributiile acestuia sunt îndeplinite de loctiitorul său.

Art. 21. - (1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt si numai după acordarea acestuia de către presedinte.

(2) În luările de cuvânt în cadrul biroului electoral membrii acestuia se vor limita strict la problema pusă în discutie si nu vor profera acuzatii la adresa celorlalti membri.

Art. 22. - (1) Presedintele poate retrage cuvântul acordat, în situatia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discutie. Dacă cel în cauză nu se supune, presedintele poate suspenda sedinta.

(2) Se interzice interventia unui membru al biroului electoral în discutii în timpul prezentării de către un alt membru a punctului său de vedere.

(3) Membrilor biroului electoral li se poate acorda dreptul la replică, în situatia în care la adresa lor au fost aduse acuzatii de un alt membru al biroului electoral, si pot solicita să li se prezinte scuze de către acestia.

Art. 23. - Prezenta la sedinte a membrilor biroului electoral este obligatorie. În cazuri justificate, presedintele biroului electoral poate aproba ca unii membri ai acestuia să lipsească de la sedintă.

Art. 24. - Reprezentantii partidelor politice parlamentare în biroul electoral nu pot primi si nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.

Art. 25. - (1) În îndeplinirea atributiilor ce le sunt stabilite prin Legea nr. 67/2004, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2005, birourile electorale ale sectiilor de votare si oficiile electorale adoptă hotărârile cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotărâtor.

(3) Hotărârile biroului electoral se semnează de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membri.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu are nici o influentă asupra valabilitătii hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în conditiile alin. (1).

(5) Hotărârile biroului electoral se aduc la cunostintă publică prin orice mijloace de publicitate.

Art. 26. - Hotărârile Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti sunt obligatorii pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale ale sectiilor de votare si oficiile electorale, precum si pentru toate organismele cu atributii electorale, de la data aducerii lor la cunostintă publică.

Art. 27. - Hotărârile Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, prin care se dau interpretări unor prevederi ale legilor electorale, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) Din birourile electorale ale sectiilor de votare pot face parte numai cetătenii cu drept de vot.

(2) Candidatii în alegeri, sotiile, rudele si afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau oficiilor electorale.

Art. 29. - (1) Reprezentantii partidelor politice parlamentare pot fi înlocuiti, pentru motive întemeiate, apreciate de la caz la caz, la cererea celor care i-au propus.

(2) Înlocuirea se poate face numai cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, după caz, a oficiului electoral si numai până în preziua votării, iar în cazul Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, acesta hotărăste înlocuirea propriilor membri.

(3) În caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, înlocuirea se poate face chiar si în ziua alegerilor conform alin. (2).

Art. 30. - Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti îsi încetează activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor.

Art. 31. - Oficiile electorale îsi încetează activitatea după predarea către autoritătile competente, pe bază de proces-verbal, a tuturor documentelor pe care le-au detinut.

Art. 32. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare si oficiile electorale de sector îsi încetează activitatea conform legii.

(2) În cazul organizării turului al doilea de scrutin, birourile electorale ale sectiilor de votare îsi reiau activitatea în ziua premergătoare desfăsurării acestuia. În acest caz, birourile îsi încetează activitatea în conditiile alin. (1).

Art. 33. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare si oficiile electorale sunt obligate să stabilească un program de functionare care se aduce la cunostintă publică prin afisare si care va fi respectat întocmai.

(2) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si ai oficiilor electorale sunt obligati să asigure permanenta activitătii pe întreaga durată a programului, iar în cazul termenelor care expiră la ora 24,00, va fi prezent în mod obligatoriu presedintele sau loctiitorul.

Art. 34. - (1) În vederea realizării transparentei în activitatea Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti si a oficiilor electorale, acestea desemnează un purtător de cuvânt din rândul magistratilor sau reprezentantilor partidelor. Purtătorul de cuvânt este împuternicit să informeze mass-media cu problemele dezbătute si solutionate. Purtătorul de cuvânt poate fi înlocuit prin votul majoritătii membrilor Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti ori ai oficiilor electorale.

(2) Prefectul si presedintele de sedintă al Consiliului General al Municipiului Bucuresti vor asigura spatii adecvate pentru reprezentantii mass-media si pentru desfăsurarea conferintelor de presă.

Art. 35. - În temeiul art. 33 alin. (5) din Legea nr. 67/2004, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2005, prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti

Presedinte,

Mihai Drăgutescu

Loctiitor,

Magdalena Petre

Membri:

P.S.D. - 1 Doru Giugula

P.N.L. - 1 Cristian Ene

P.D. - 1 Marian Zlotea

P.R.M. - 1 Adrian Roseti

P.U.R. - 1 Mihail Crăciunescu

P.S.D. - 2 Nicolae Chirilă

P.N.L. - 2 Mircea Morozan

P.D. - 2 Codrin Haraba

P.R.M. - 2 Oana Iordache

P.S.D. - 3 Mircea Augustin Petre

P.N.L. - 3 Dan Ion Oprea

P.D. - 3 Decebal Lohan

P.R.M. - 3 Tatiana Pârvulescu