MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 219         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

140. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pietei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

169. - Hotărâre pentru aprobarea finantării proiectului “Organizarea în România a celei de-a 55-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sănătătii” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

77. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind concesionarea serviciului public de distributie a energiei electrice

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Turtana Turt OC”

 

7. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Stăruinta Bărbătesti OC”

 

8. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Salina Ocna Sibiului”

 

9. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Trandafirul Beresti OC3”

 

10. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Danubiana Corabia OC”

 

11. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Credep Ludus”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pietei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pietei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 8 iulie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (4), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) cei responsabili de introducerea pe piată sau punerea în functiune a produselor actionează pentru ca produsele neconforme să fie aduse în conformitate cu cerintele reglementărilor tehnice aplicabile si pun în aplicare măsurile dispuse de organele de control, atunci când este cazul.”

2. Alineatul (6) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(6) Obiectivele supravegherii pietei privesc asigurarea că produsele sunt în conformitate cu cerintele reglementărilor tehnice aplicabile si, implicit, asigurarea protectiei sănătătii si securitătii persoanelor, protectiei mediului, a animalelor domestice si proprietătii sau a altor interese acoperite de reglementările tehnice.”

3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Organul de control trebuie să asigure că nu există conflicte de natura celor prevăzute la art. 3.”

4. Alineatul (3) al articolului 4 se abrogă.

5. La articolul 6, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) stabilirea măsurilor ce trebuie luate de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia sau de către altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produsului, pentru îndeplinirea conformitătii, după caz.”

6. Partea introductivă de la alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Monitorizarea produselor introduse pe piată sau puse în functiune se realizează, după caz, în principal, prin:”

7. La articolul 8 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) vizitarea regulată a locurilor unde se comercializează si se depozitează produsele;”

8. Alineatul (4) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

“(4) Organul de control poate monitoriza produsele prezentate la târguri, expozitii, demonstratii si altele asemenea si verifică dacă pentru produsele care nu corespund cerintelor prevăzute în reglementările tehnice aplicabile sunt furnizate indicatii vizibile care să precizeze clar că astfel de produse nu pot fi comercializate sau puse în functiune în România sau în Comunitatea Europeană înainte de a fi realizate conform cerintelor reglementărilor tehnice aplicabile.”

9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Pot fi verificate prin verificări formale, după caz, prezenta si modul de aplicare a marcajului, disponibilitatea declaratiei de conformitate EC, informatiile ce însotesc produsul si/sau corecta alegere a procedurilor de evaluare a conformitătii.”

10. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“(2) Neprezentarea documentatiei tehnice în conditiile prevăzute la alin. (1) poate constitui un motiv suficient pentru a pune la îndoială conformitatea produsului cu cerintele din reglementarea tehnică aplicabilă.”

11. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Declaratia de conformitate EC si documentatia tehnică trebuie să fie puse la dispozitie organului de control de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia sau de către altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produsului, conform prevederilor reglementărilor tehnice.”

12. La articolul 15, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) pentru îndeplinirea conformitătii, organul de control poate solicita producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau altei persoane responsabile pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produsului, după caz, să realizeze conformitatea cu prevederile din reglementările tehnice aplicabile produsului introdus pe piată sau care este pus în functiune;

b) în situatia în care măsurile initiale nu au condus la rezultatele asteptate sau rezultatele obtinute sunt considerate insuficiente, organul de control va lua măsurile potrivite pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piată sau punerea în functiune a produsului în cauză si/sau pentru a asigura retragerea lui de pe piată.

Retragerea de pe piată a produselor neconforme poate fi cerută să fie realizată de către producător, reprezentantul său autorizat sau de către altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produsului.”

13. Alineatul (4) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

“(4) Orice decizie luată privind restrictionarea sau interzicerea introducerii pe piată ori punerii în functiune sau privind retragerea de pe piată a unor produse trebuie să fie motivată, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produsului, după caz, trebuind să fie informată în scris în acest sens. Această comunicare va contine, de asemenea, informatii în legătură cu dreptul celui în cauză de a contesta decizia, precum si cu termenul în care contestatia poate fi făcută, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”

14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Persoanele fizice sau juridice care desfăsoară activităti de comercializare ulterior introducerii pe piată a produselor, denumite în continuare distribuitori, trebuie să fie capabile să identifice, după caz, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produsului ori persoana care i-a furnizat produsul.”

15. La articolul 22, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) să actioneze în colaborare cu producătorii, reprezentantii autorizati ai acestora sau cu alte persoane responsabile pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produselor, pentru prevenirea introducerii pe piată sau punerii în functiune a produselor neconforme si pentru informarea utilizatorilor asupra aspectelor privind sănătatea si securitatea;

b) să prevină sau să solicite prevenirea, de către producători, reprezentantii autorizati ai acestora sau de către alte persoane responsabile pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produselor, a persoanelor care ar putea fi supuse riscurilor ca urmare a introducerii pe piată sau a punerii în functiune a produselor neconforme;”

16. Alineatele (1) si (3) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Măsura privind restrictionarea ori interzicerea introducerii pe piată sau punerii în functiune a unui produs ori retragerea acestuia de pe piată, prevăzută la art. 20 alin. (1), în cazul în care neconformitatea este stabilită cu referire la o eroare sistematică de proiectare sau la întreaga serie de produse fabricate, oricât de limitată ar fi seria, conduce la invocarea clauzei de salvgardare, în situatia în care reglementarea tehnică aplicabilă produsului prevede această cerintă.

..........................................................................................

(3) Măsura natională de restrictionare ori de interzicere a introducerii pe piată sau punerii în functiune a unui produs ori de retragere a unui produs de pe piată trebuie să fie bazată pe dovezi care să constituie mijloace suficiente pentru demonstrarea erorilor privind proiectarea produsului sau fabricarea acestuia si care să indice un pericol previzibil, potential sau actual ori altă neconformitate substantială, chiar si în situatia în care produsele sunt corect fabricate, instalate, întretinute si folosite conform scopului propus sau rezonabil prevăzut.”

17. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Autoritătile competente informează Comisia Europeană că invocă clauza de salvgardare imediat după începerea actiunii ce implică restrictionarea ori interzicerea introducerii pe piată sau punerii în functiune a produselor periculoase sau neconforme ori retragerea de pe piată a acestora. În conditiile în care reglementarea tehnică impune, autoritătile competente vor informa si statele membre ale Uniunii Europene în legătură cu această decizie.”

18. La articolul 25, literele b) si e) vor avea următorul cuprins:

“b) numele si adresa producătorului, ale reprezentantului autorizat al acestuia si suplimentar, dacă este necesar, numele si adresa altei persoane responsabile pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produselor, după caz;

...........................................................................................

e) informatii asupra procedurii care a fost folosită de către organul de control pentru verificarea conformitătii produsului;”

19. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Autoritatea competentă este obligată să aplice orice decizie a Comisiei Europene luată la nivel european, care priveste restrictionarea liberei circulatii a mărfurilor.”

20. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

“Art. 261. - Dacă în urma analizei Comisia Europeană consideră că invocarea clauzei de salvgardare nu se justifică, notificarea prevăzută la art. 24 alin. (1) va fi retrasă; în baza comunicării realizate de către Comisia Europeană, autoritatea competentă va întreprinde măsurile necesare pentru restabilirea liberei circulatii a mărfurilor.”

21. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:

“Art. 29. - (1) În situatia în care producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produselor nu îsi are sediul pe teritoriul României, în scopul de a obtine informatii privind declaratia de conformitate EC sau detalii în legătură cu documentatia tehnică ori pentru a primi informatii referitoare la lantul de distributie a produsului în vederea luării de măsuri justificate împotriva tuturor celor care sunt responsabili pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a unui produs care nu respectă cerintele reglementărilor tehnice aplicabile, organul de control va contacta autoritatea de supraveghere a pietei din statul membru în care este înregistrat acel producător, reprezentant autorizat al acestuia sau acea altă persoană responsabilă pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produselor, după caz. Dacă un organism notificat a fost implicat, organul de control va contacta, de asemenea, si autoritatea de supraveghere a pietei din statul membru în a cărui jurisdictie se află acel organism notificat.”

22. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Entitătile cu responsabilităti privind supravegherea în utilizare a produselor, în situatia în care obligatia privind supravegherea pietei nu le revine conform prevederilor reglementărilor tehnice, informează organele de control responsabile cu privire la neconformitătile constatate în timpul exercitării functiei lor, dacă aceste neconformităti privesc proiectarea sau fabricarea produselor ori dacă din analiza factorilor ce au generat un incident rezultă că produsul nu era conform cerintelor reglementărilor tehnice aplicabile, în momentul introducerii pe piată sau punerii în functiune.

(2) Organul de control este obligat să primească si să analizeze reclamatiile consumatorilor sau ale altor utilizatori ai produsului ori ale producătorilor, reprezentantilor autorizati ai acestora sau ale altor persoane responsabile pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produselor, referitor la concurenta neloială, si să actioneze în sensul întreprinderii măsurilor ce se impun. În toate situatiile organul de control va comunica celor care au formulat reclamatiile informatii privind rezultatele obtinute în mod direct în urma investigării subiectului ce a făcut obiectul reclamatiei, cu respectarea prevederilor art. 5.”

23. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Contravaloarea mărfurilor si a esantioanelor prelevate pentru verificarea conformitătii produselor cu cerintele aplicabile, precum si cheltuielile ocazionate de examinarea si încercarea produselor în laboratoare se suportă de către organul de control. Dacă în urma testării se stabileste că producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau altă persoană responsabilă de introducerea pe piată sau punerea în functiune a produsului a introdus pe piată ori a pus în functiune un produs care nu respectă cerintele din reglementările tehnice aplicabile, organul de control recuperează cheltuielile efectuate de la cel care a introdus pe piată sau a pus în functiune produsul neconform, după caz.”

24. Alineatul (2) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

“(2) Punerea la dispozitie contra cost sau gratuit a produselor dovedite neconforme, precum si a celor interzise sau restrictionate temporar de la introducere pe piată sau punere în functiune, conform prevederilor art. 20, determină organul de control să solicite organelor îndreptătite ale statului aplicarea sanctiunilor complementare: să confiste aceste produse sau să impună retinerea produselor în locatii stabilite de către acestea, pe cheltuiala producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piată ori punerea în functiune a produselor respective, după caz.”

25. La articolul 35, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) să emită declaratii publice în care să specifice:

(i) produsele care sunt sau pot fi nesigure, producătorii ori distribuitorii unor astfel de produse;

(ii) acei producători sau reprezentanti autorizati ai acestora ori acele persoane responsabile pentru introducerea pe piată sau punerea în functiune a produsului, ale căror practici sau activităti privind anumite produse pot afecta negativ sănătatea si siguranta persoanelor, protectia mediului, a animalelor domestice si a proprietătii sau alte interese acoperite de reglementările tehnice;

(iii) orice alte probleme care pot afecta negativ sănătatea si siguranta persoanelor, protectia mediului, a animalelor domestice si a proprietătii sau alte interese acoperite de reglementările tehnice.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pietei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Ionel Mantog,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Ene Dinga

 

Bucuresti, 24 februarie 2005.

Nr. 140.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării proiectului “Organizarea în România a celei de-a 55-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sănătătiidin fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea proiectului “Organizarea în România a celei de-a 55-a sesiuni a Comitetului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sănătătii”.

Art. 2. - Finantarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 2 din 24 februarie 2005, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii cu suma de 16,7 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Sănătătii si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 noiembrie 2005.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Sănătătii pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 169.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind concesionarea serviciului public de distributie a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune si a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 109/2005 pentru aprobarea continutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distributia energiei electrice,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă concesionarea serviciului public de distributie a energiei electrice în zonele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă caietele de sarcini ale concesiunii serviciului public mentionat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 2*).

(2) Se aprobă contractele de concesiune aferente serviciului public mentionat la art. 1, prevăzute în anexa nr. 3*).

Art. 3. - (1) Procedura pentru acordarea concesiunii serviciului public de distributie a energiei electrice prevăzut la art. 1 este licitatia publică deschisă cu preselectie.

(2) Instructiunile-cadru privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare a serviciului public mentionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 4*).

Art. 4. - Comisia pentru activitatea de concesionare în domeniul distributiei energiei electrice si a gazelor naturale va organiza licitatia pentru atribuirea concesiunii în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare aplicabile.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Ioan Codrut Seres

 

Bucuresti, 3 martie 2005.

Nr. 77.


*) Anexele nr. 2, 3 si 4 se obtin de către persoanele interesate, în conditiile arătate în anuntul privind organizarea licitatiei publice deschise cu preselectie, de la sediul comisiei din str. Mendeleev nr. 36-38, et. 10, camera 105, sectorul 1, Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 1

 

ZONELE

pentru concesionarea serviciului public de distributie a energiei electrice

 

1. Zona I cuprinde judetele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis

2. Zona II cuprinde judetele: Călărasi, Constanta, Ialomita si Tulcea

3. Zona III cuprinde judetele: Bacău, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui

4. Zona IV cuprinde judetele: Teleorman, Dolj, Mehedinti, Arges, Vâlcea, Olt si Gorj

5. Zona V cuprinde judetele: Ilfov si Giurgiu, precum si municipiul Bucuresti

6. Zona VI cuprinde judetele: Brăila, Buzău, Vrancea, Galati, Prahova si Dâmbovita

7. Zona VII cuprinde judetele: Alba, Brasov, Harghita, Covasna, Sibiu si Mures

8. Zona VIII cuprinde judetele: Maramures, Bistrita, Cluj, Bihor, Sălaj si Satu Mare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Turtana Turt OC”

 

Având în vedere cererea de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Turtana Turt OC”, formulată de CREDITCOOP Casa Centrală prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit, aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României privind fuziunea prin absorbtie a cooperativelor de credit “Careiana Carei” si “Turtana Turt OC”, din data de 10 februarie 2005, urmare căreia Cooperativa de credit “Turtana Turt OC” este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se Cooperativei de credit “Careiana Carei”, în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0432 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Turtana Turt OC”, cu sediul în Turt, str. Calinete bl. A19, judetul Satu Mare, număr de ordine în registrul comertului J30/83/1998, ca urmare a cererii de retragere a autorizatiei de functionare formulate de CREDITCOOP Casa Centrală.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 6.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Stăruinta Bărbătesti OC”

 

Având în vedere cererea de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Stăruinta Bărbătesti OC”, formulată de CREDITCOOP Casa Centrală prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit, aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României privind fuziunea prin absorbtie a cooperativelor de credit “Jiul Târgu Jiu” si “Stăruinta Bărbătesti OC”, din data de 10 februarie 2005, urmare căreia Cooperativa de credit “Stăruinta Bărbătesti OC” este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se Cooperativei de credit “Jiul Târgu Jiu”, în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0271 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Stăruinta Bărbătesti OC”, cu sediul în satul Bărbătesti, comuna Bărbătesti, judetul Gorj, număr de ordine în registrul comertului J18/88/1991, ca urmare a cererii de retragere a autorizatiei de functionare formulate de CREDITCOOP Casa Centrală.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 7.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Salina Ocna Sibiului”

 

Având în vedere cererea de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Salina Ocna Sibiului”, formulată de CREDITCOOP Casa Centrală prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit, aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României privind fuziunea prin absorbtie a cooperativelor de credit “Progresul Sibiu” si “Salina Ocna Sibiului”, din data de 10 februarie 2005, urmare căreia Cooperativa de credit “Salina Ocna Sibiului” este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se Cooperativei de credit “Progresul Sibiu”, în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0444 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Salina Ocna Sibiului”, cu sediul în Ocna Sibiului, Str. Băilor nr. 4, bl. 1, sc. A, ap. 4, judetul Sibiu, număr de ordine în registrul comertului J32/275/2000, ca urmare a cererii de retragere a autorizatiei de functionare formulate de CREDITCOOOP Casa Centrală.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 8.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Trandafirul Beresti OC3”

 

Având în vedere cererea de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Trandafirul Beresti OC3”, formulată de CREDITCOOP Casa Centrală prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit, aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României privind fuziunea prin absorbtie a cooperativelor de credit “Izvorul Liesti” si “Trandafirul Beresti OC3”, din data de 10 februarie 2005, urmare căreia Cooperativa de credit “Trandafirul Beresti OC3” este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se Cooperativei de credit “Izvorul Liesti”, în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0249 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Trandafirul Beresti OC3”, cu sediul în Beresti, Str. Trandafirilor bl. C1, judetul Galati, număr de ordine în registrul comertului J17/10.039/1992, ca urmare a cererii de retragere a autorizatiei de functionare formulate de CREDITCOOOP Casa Centrală.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 9.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Danubiana Corabia OC”

 

Având în vedere cererea de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de Credit “Danubiana Corabia OC”, formulată de CREDITCOOP Casa Centrală prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit, aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României privind fuziunea prin absorbtie a cooperativelor de credit “Romanati Caracal” si “Danubiana Corabia OC”, din data de 10 februarie 2005, urmare căreia Cooperativa de credit “Danubiana Corabia OC” este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se Cooperativei de credit “Romanati Caracal”, în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0391 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Danubiana Corabia OC”, cu sediul în Corabia, str. Ion Heliade Rădulescu nr. 4, parter, judetul Olt, număr de ordine în registrul comertului J28/130/1993, ca urmare a cererii de retragere a autorizatiei de functionare formulate de CREDITCOOP Casa Centrală.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 10.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Credep Ludus”

 

Având în vedere cererea de retragere a autorizatiei de functionare a Cooperativei de credit “Credep Ludus”, formulată de CREDITCOOP Casa Centrală prin Scrisoarea nr. VII/SD/5.926 din 27 decembrie 2004, în baza art. 7 alin. 3 din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/2003 privind fuziunea si divizarea cooperativelor de credit, aprobarea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României privind fuziunea prin absorbtie a cooperativelor de credit “Muresul Târgu Mures” si “Credep Ludus”, din data de 10 februarie 2005, urmare căreia Cooperativa de credit “Credep Ludus” este absorbită, întregul său patrimoniu transmitându-se Cooperativei de credit “Muresul Târgu Mures”, în temeiul prevederilor art. 89 lit. a) liniuta a patra din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României hotărăste:

Art. 1. - Se retrage Autorizatia de functionare seria B nr. 0378 din data de 23 septembrie 2002 a Cooperativei de credit “Credep Ludus”, cu sediul în Ludus, Str. Republicii nr. 25, judetul Mures, număr de ordine în registrul comertului J26/2.579/1992, ca urmare a cererii de retragere a autorizatiei de functionare formulate de CREDITCOOP Casa Centrală.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi transmisă CREDITCOOP Casa Centrală si va intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 4 martie 2005.

Nr. 11.