MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 229          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Vineri, 18 martie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

17. - Ordonanta de urgenta pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

183. – Hotarare privind înfiintarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităti finantate integral din venituri proprii


188. – Hotarare privind acordarea unor ajutoare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

17. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului

373. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind îndeplinirea formalitătilor vamale de import pentru mărfurile perisabile

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile din judetul Suceava care primesc subventii de la bugetul judetean în anul 2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTA

pentru stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale

 

În scopul eliminării de urgentă a disfunctionalitătilor în elaborarea strategiei si politicilor de control în domeniile protectiei mediului, forestier si vânătoare si pentru limitarea efectelor negative care pot apărea prin interventia întârziată a statului în domeniile mentionate,

în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare care să permită desfăsurarea, în cel mai scurt timp, a activitătii unor institutii si structuri din cadrul administratiei publice centrale, elemente care vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Garda Natională de Mediu trece din subordinea Autoritătii Nationale de Control în subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, ca institutie publică de inspectie si control, si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat.

(2) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor va prelua si atributiile specifice Autoritătii Nationale de Control, aferente activitătii Gărzii Nationale de Mediu.

(3) Ministrul mediului si gospodăririi apelor va exercita atributiile ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, aferente coordonării activitătii Gărzii Nationale de Mediu.

Art. 2. - (1) Garda Natională de Mediu functionează la nivel central prin Comisariatul General si are în subordine comisariate regionale, institutii publice cu personalitate juridică, comisariate judetene organizate ca servicii în cadrul comisariatelor regionale de care apartin si Comisariatul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", organizat ca serviciu în cadrul Comisariatului Regional Galati.

(2) Garda Natională de Mediu se reorganizează prin suplimentarea numărului de 806 posturi existente cu un număr de 183 de posturi finantate de la bugetul de stat aprobat pentru anul 2005.

Art. 3. - (1) Se desfiintează inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic, institutii cu personalitate juridică din subordinea Gărzii Nationale de Mediu.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale preia, în conditiile legii, de la Garda Natională de Mediu un număr de 42 de posturi din structura comisariatelor de mediu si un număr de 157 de posturi din structura fostelor inspectorate teritoriale de regim silvic si cinegetic, cu personalul de specialitate silvicultură si/sau vânătoare aferent acestora.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale preia, în conditiile legii, de la Garda Natională de Mediu, în afara numărului de posturi prevăzute la alin. (2), si un număr de 42 de posturi dintre cele 183 de posturi prevăzute la art. 2 alin. (2).

(4) Personalul care se preia de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale în conditiile alin. (2) se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Numărul total de posturi pentru Garda Natională de Mediu este de 748 de posturi finantate integral de la bugetul de stat, din care 607 posturi rămase după cedarea din totalul de 806 posturi existente a celor 199 de posturi prevăzute în art. 3 alin. (2) si 141 de posturi dintre cele 183 de posturi prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 5. - Directiile teritoriale de regim silvic si de vânătoare, constituite în baza Ordonantei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiintarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare, aprobată prin Legea nr. 117/2004, se reorganizează ca inspectorate teritoriale de regim silvic si de vânătoare, institutii publice cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, finantate integral de la bugetul de stat.

Art. 6. - (1) Patrimoniul si fondurile corespunzătoare inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic, precum si cele corespunzătoare celor 42 de posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) se preiau prin protocol de predare-preluare încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si Garda Natională de Mediu.

(2) În actele normative în vigoare care reglementează regimul silvic si/sau vânătoarea, denumirile "inspectorate teritoriale de regim silvic si cinegetic" si "directii teritoriale de regim silvic si de vânătoare" se înlocuiesc cu denumirea "inspectorate teritoriale de regim silvic si de vânătoare".

Art. 7. - (1) Pentru organizarea în cadrul aparatului de lucru al Guvernului a activitătii privind relatiile de parteneriat social ale Guvernului, Secretariatul General al Guvernului preia 10 posturi împreună cu fondurile aferente acestora de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

(2) Aparatul de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii preia de la Ministerul Economiei si Comertului activitatea privind mediul de afaceri. Pentru organizarea acestei activităti în cadrul aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii, Secretariatul General al Guvernului preia 8 posturi, functii publice, împreună cu personalul si fondurile aferente, de la Ministerul Economiei si Comertului.

(3) Numărul de posturi în aparatul de lucru al Guvernului, cu exceptia Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, finantate potrivit legii, se suplimentează în mod corespunzător cu numărul de posturi prevăzut la alin. (1) si (2).

Art. 8. - (1) Ministerul Afacerilor Externe preia activitatea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, precum si personalul si fondurile aferente de la Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni, înfiintat prin Legea nr. 150/1998 privind acordarea de sprijin comunitătilor românesti de pretutindeni, cu modificările ulterioare, ca institutie publică cu personalitate juridică, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 9. - (1) Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 950/2001, cu modificările si completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în subordinea Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Functiile si functionarii publici din cadrul Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 se transferă în interesul serviciului de la Ministerul Administratiei si Internelor la Cancelaria Primului-Ministru, păstrându-si toate drepturile anterior dobândite. Numărul maxim de posturi al Ministerului Administratiei si Internelor se diminuează cu 26, iar numărul maxim de posturi al Cancelariei Primului-Ministru se suplimentează, în mod corespunzător, cu acelasi număr de posturi. Activitătile privind evidenta contabilă, raportările periodice, precum si de resurse umane se realizează prin compartimentele de specialitate ale Cancelariei Primului-Ministru.

(3) Finantarea Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(4) Prin hotărâre a Guvernului, Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 poate fi reorganizată, inclusiv prin schimbarea denumirii acesteia si prin preluarea unor atributii în materia retrocedării de la alte structuri sau institutii publice.

Art. 10. - (1) Agentia Natională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, înfiintată prin Hotărârea Guvernului nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării în subordinea Autoritătii Nationale pentru Tineret.

(2) Finantarea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritătii Nationale pentru Tineret.

Art. 11. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în structura bugetului de stat si în bugetele autoritătilor si institutiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si cuprind prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.

Art. 12. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin hotărâre a Guvernului vor fi aprobate reorganizarea si functionarea autoritătilor si institutiilor publice care fac obiectul prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 13. - Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - În sensul prezentei ordonante, prin demnitar din administratia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se întelege: primul-ministru, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, seful Cancelariei Primului-Ministru, secretarul de stat si asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, conducătorul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat, precum si prefectul ca reprezentant al Guvernului."

2. Pozitia nr. 4 din anexa nr. 1 "Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe functii si niveluri de demnitari" va avea următorul cuprins:

 

Nr.crt.

Demnitar

Functii in cabinetul demnitarului

Director de cabinet

Asistent de cabinet

Consilier personal

Secretar personal

Curier personal

“4.

Secretarul de stat si asimilatul acestuia din cadrul ministerelor, Cancelariei Primul Ministru, Secretariatului General al Guvernului si Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul

1

1

2

1

1”

 

Art. 14. - Alineatul (2) al articolului 13 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de către o comisie interministerială care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Cancelariei Primului-Ministru."

Art. 15. - Alineatul (4) al articolului 25 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"(4) Dezbaterile din sedintele Guvernului si modul de adoptare a actelor acestuia, precum si a oricăror alte măsuri stabilite se înregistrează pe bandă magnetică si se consemnează în scris în stenograma sedintei, certificată de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si păstrată, conform legii, în cadrul Secretariatului General al Guvernului."

Art. 16. - Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

"Art. 25. - (1) Se înfiintează Oficiul National pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Nationale.

(2) Organizarea si functionarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se stabilesc prin regulament de organizare si functionare aprobat prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Apărării Nationale.

(3) Oficiul National pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului apărării nationale, în conformitate cu dispozitiile legale.

(4) Numărul maxim de posturi ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării nationale.

(5) Oficiul National pentru Cultul Eroilor întocmeste proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Nationale."

2. La articolul 26, litera e) va avea următorul cuprins:

"e) propune Ministerului Apărării Nationale initierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiintarea, modificarea, precum si pentru construirea mormintelor si operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".

3. Articolul 29 se abrogă.

Art. 17. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1) al articolului 1, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, a căror functionare se stabileste prin hotărâre a Guvernului."

2. La alineatul (3) al articolului 2, după litera e) se introduc literele f)-m) cu următorul cuprins:

"f) asigurarea adoptării pozitiilor României în negocierile obiectivelor de importantă strategică ce privesc problematica europeană si implică o decizie a primului-ministru sau a Guvernului;

g) verificarea si sustinerea aplicării măsurilor impuse României prin mecanismul de monitorizare consolidată a pregătirilor de aderare la Uniunea Europeană;

h) monitorizarea si controlul modului de implementare a programelor cu finantare de la Uniunea Europeană si de la Banca Mondială, în vederea identificării si eliminării blocajelor care produc întârzieri în procesul de implementare;

i) coordonarea propunerilor de proiecte cu finantare internatională, în scopul armonizării si asigurării complementaritătii obiectivelor acestora cu cele cuprinse în Planul economic de preaderare, Planul national de aderare a României la Uniunea Europeană si Planul national de dezvoltare;

j) identificarea si eliminarea disfunctionalitătilor de ordin administrativ, institutional sau de altă natură, în vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor de preaderare;

k) asigurarea convergentei utilizării fondurilor si evitarea suprapunerilor, în scopul folosirii cât mai eficiente a asistentei financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană;

l) participarea la procesul decizional de stabilire a prioritătilor de ordin strategic în vederea utilizării eficiente a fondurilor structurale si de coeziune;

m) monitorizarea îndeplinirii angajamentelor restante în aplicarea acquisului comunitar la nivel local."

Art. 18. - Articolul 10 din Legea nr. 274/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Personalul Oficiului este format din functionari publici si personal contractual numit, respectiv încadrat, potrivit legii.

(2) Personalul Oficiului este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

(3) Personalul prevăzut la art. 7 poate beneficia de un spor de confidentialitate de până la 15% din salariul de bază, cuantumul acestuia urmând a se stabili prin ordin al secretarului de stat, cu avizul ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului."

Art. 19. - Alineatul (1) al articolului II din Ordonanta Guvernului nr. 72/2004 pentru modificarea art. 39 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

"(1) În cazul firmelor înmatriculate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 183/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2003 pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, persoanele juridice detinătoare ale acestora sunt obligate să solicite acordul autoritătii competente pentru folosirea denumirii, în conditiile legii, în termen de maximum 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante."

Art. 20. - Punctul 17 al articolului 12 din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

"17. operarea Sistemului electronic de achizitii publice, a Sistemului electronic national, a Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizatiilor de transport international rutier de marfă si pentru atribuirea electronică a traseelor nationale din programele de transport prin serviciile regulate judetene, interjudetene limitrofe si interjudetene."

Art. 21. - În actele normative în vigoare, sintagma "agenti economici" se înlocuieste cu sintagma "operatori economici".

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă următoarele prevederi:

a) alin. (21)-(23) ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare;

b) alin. (2) al art. 8, alin. (4) al art. 15, precum si partea introductivă si lit. a) ale alin. (5) al art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

c) lit. d) a alin. (1) si alin. (8) ale art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare;

d) pct. 49 al alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

e) lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

f) alin. (4) al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

g) alin. (1) al art. 2, alin. (2) al art. 6, lit. B si C ale art. 8 si alin. (2) al art. 5 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 603/2004 pentru reorganizarea si functionarea Gărzii Nationale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 5 mai 2004;

h) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministru de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de

afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii,

Gheorghe Copos

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Constantin Popescu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor-Marian Frâncu

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 17.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind înfiintarea pe lânga Consiliul Superior al Magistraturii a unei activitati finantate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităti finantate integral din venituri proprii privind organizarea concursurilor si examenelor de admitere, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare, Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, precum si Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, prin preluarea acestei activităti de la Ministerul Justitiei.

(2) Din veniturile proprii realizate prin activitatea prevăzută la alin. (1) se asigură:

a) cheltuielile corespunzătoare organizării concursurilor sau examenelor prevăzute de lege;

b) plata cu ora a membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor, a supraveghetorilor si a persoanelor care corectează lucrările candidatilor ori care solutionează contestatiile, numiti în conditiile legii.

(3) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de organizare a examenelor sau concursurilor si a supraveghetorilor se face luându-se în considerare, după caz, salariul de bază brut lunar, indemnizatia de încadrare brută lunară sau solda lunară brută a functiei în care este încadrat cel în cauză.

(4) Membrii comisiilor de examinare si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor pentru examenul de admitere sunt remunerati prin plata cu ora, luându-se în calcul indemnizatia brută lunară a functiei de judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 2. - (1) Finantarea activitătii prevăzute la art. 1 se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale activitătii prevăzute la art. 1 se constituie din:

a) sumele rezultate din taxele percepute pentru înscrierea la examenele sau concursurile de admitere;

b) donatii, legate sau sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, din tară sau din străinătate;

c) alte venituri legale.

(3) Cheltuielile curente si de capital ce se efectuează pentru realizarea activitătii prevăzute la art. 1 se finantează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (2).

Art. 3. - (1) Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea finantată integral din venituri proprii, prevăzută la art. 1, se întocmeste la venituri pe surse de provenientă, iar la cheltuieli după natura si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare.

(2) Excedentul anual rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reportează în anul următor si se utilizează cu aceleasi destinatii.

(3) Executia de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii prevăzute la art. 1 se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Raportarea executiei de casă a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii prevăzute la art. 1 se efectuează în conformitate cu instructiunile emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 4. - Pentru realizarea activitătii prevăzute la art. 1, Consiliul Superior al Magistraturii poate utiliza si personal de specialitate din afara institutiei, în conditiile legii.

Art. 5. - În relatiile contractuale, pentru realizarea activitătii prevăzute la art. 1, Consiliul Superior al Magistraturii este reprezentat de persoanele autorizate în acest scop prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 6. - Activitatea prevăzută la art. 1 se încadrează la acelasi capitol bugetar la care este încadrat si ordonatorul de credite care o organizează.

Art. 7. - Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care au ca obiect actiuni ce se desfăsoară în cadrul activitătii prevăzute la art. 1, se vor derula în continuare în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Sumele încasate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 872/2003 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a unei actiuni finantate integral din venituri proprii, aflate în soldul contului de venituri proprii al Ministerului Justitiei, vor fi virate în contul activitătii privind organizarea concursurilor si examenelor de admitere, deschis pe seama Consiliului Superior al Magistraturii la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Preluarea de către Consiliul Superior al Magistraturii de la Ministerul Justitiei a patrimoniului activitătii finantate integral din venituri proprii, respectiv a bilantului contabil si a executiei bugetare pe anul 2005, se face pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la aprobarea, în conditiile legii, a bugetului de venituri si cheltuieli al activitătii.

Art. 9. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Justitiei si al Consiliului Superior al Magistraturii pe baza protocolului de predare-primire.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 872/2003 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 6 august 2003.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Mihai-Marian Eftimescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 183.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind acordarea unor ajutoare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 25.400 euro, pentru efectuarea tratamentului în străinătate, domnului Soare Ovidiu, în vârstă de 49 ani, domiciliat în municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 3, bl. A1, ap. 55, sectorul 1.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă în lei si se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(3) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia pentru Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Municipiului Bucuresti către Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea cu suma de 4.319,35 euro pentru tratamentul efectuat în Austria de pacienta Aczel Erica Dora, domiciliată în comuna Zăbala, judetul Covasna.

(2) Ajutorul se acordă în lei si se suportă din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Covasna, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

Art. 3. - Fundamentarea sumelor solicitate si justificarea celor utilizate pentru efectuarea tratamentelor în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti si prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Covasna, care vor efectua plătile si vor certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorii de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 188.


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind continutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului

 

Având în vedere:

- prevederile art. 16 alin. (1) si ale art. 20 alin. (1) lit. d) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

- prevederile art. 143 lit. b) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind continutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile generale din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si agentii economici din industria minieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

INSTRUCTIUNI TEHNICE
privind continutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului si a Proiectului tehnic de refacere a mediului

 I. Planul de refacere a mediului

1. Date generale despre:

1.1. titularul activitătii;

1.2. localizarea si accesul la perimetrul de explorare/exploatare;

1.3. descrierea cadrului natural din zona perimetrului (geologia zăcământului, solul, resursele de apă, clima si calitatea aerului, elemente de ecologie acvatică si ecologie);

1.4. modul de încadrare a obiectivului în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare.

2. Descrierea proiectului:

2.1. situatia resurselor/rezervelor de substante minerale utile;

2.2. descrierea principalelor faze ale activitătii propuse:

2. 2.1 organizare de santier;

2.2.2. amenajarea accesului în perimetrul de explorare/exploatare;

2.2.3. lucrări de pregătire;

2.2.4. lucrări de explorare/exploatare;

2.2.5. descrierea principalelor faze ale activitătii de prelucrare-preparare;

2.3. dotări cu utilaje si echipamente;

2.4. deseuri rezultate din activitatea de explorare/exploatare:

2.4.1. tipul deseurilor si caracteristicile fizice si chimice ale acestora;

2.4.2. colectarea si depozitarea deseurilor miniere.

3. Factorii de mediu afectati de activitatea minieră de explorare/exploatare:

3.1. aerul;

3.2. solul si subsolul;

3.3. apele de suprafată si subterane;

3.3. vegetatia si fauna;

3.4. asezările umane.

4. Măsuri pentru limitarea impactului asupra factorilor de mediu.

5. Propuneri de folosire pentru viitoarea exploatare a terenului, luându-se în considerare valoarea acestuia în functie de potentialul agricol al solului.

6. Concluzii.

II. Proiectul tehnic de refacere a mediului

1. Elemente generale:

1.1. date privind recunoasterea obiectivului minier:

- localizarea administrativ-teritorială;

- accesul în zonă;

- morfologia suprafetei;

1.2. geologia regiunii si a zăcământului:

- situatia resurselor/rezervelor.

2. Prezentarea generală a obiectivului minier:

2.1. descrierea programului de lucrări miniere;

2.2. stadiul actual al lucrărilor miniere;

2.3. lucrări miniere programate în perioada următoare;

2.4. lucrări de dezafectare programate;

2.5. situatia terenurilor la data elaborării studiului si la finalul perioadei.

3. Deteriorări ale mediului generate de activitatea de exploatare:

3.1. stabilitatea suprafetei terenurilor, a versantilor si taluzurilor de carieră/haldă;

3.2. degradarea terenurilor prin excavatii, depozitarea sterilelor miniere, desolificări etc.;

3.3. poluarea acviferelor de suprafată sau subterane;

3.4. Degradarea calitătii aerului prin emisii de pulberi, noxe etc.;

3.5. deteriorarea vegetatiei (defrisări, desolificări etc.).

4. Lucrări de refacere a mediului:

4.1. lucrări pentru stabilizarea versantilor naturali, a taluzurilor de carieră/haldă;

4.2. lucrări de rambleiere a excavatiilor;

4.3. lucrări pentru ecologizarea haldelor de steril si/sau iazurilor de decantare;

4.4. managementul apelor (colectare, drenare, epurare, deversare);

4.5. lucrări de decontaminare a terenurilor;

4.6. lucrări de resolidificare a terenurilor;

4.7. lucrări pentru refacerea vegetatiei (plantări, înierbări);

4.8. alte lucrări necesare.

5. Volumele fizice si valorice ale lucrărilor de refacere a mediului:

5.1. liste cu lucrările care se vor executa si cantitătile necesare;

5.2. costuri unitare pe categorii de lucrări;

5.3. costurile totale ale lucrărilor de refacere a mediului;

5.4. sursele de finantare a lucrărilor de refacere a mediului.

6. Graficul de executie a lucrărilor de refacerea mediului;

6.1. corelarea executiei lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere;

6.2. etapele de realizare a lucrărilor de refacere a mediului.

7. Monitorizarea:

7.1. obiectivele programului de monitorizare;

7.2. perioada estimată a lucrărilor de monitorizare;

7.3. lucrări de întretinere si/sau de refacere a unor lucrări;

7.4. costurile lucrărilor de monitorizare.

Observatie: Planul de refacere a mediului si Proiectul tehnic de refacere a mediului se întocmesc de persoane juridice sau fizice atestate de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru perioade de timp, în functie de evolutia si conditiile rezultate ca urmare a activitătilor miniere. În cadrul acestor perioade se stabilesc etape anuale de realizare a lucrărilor pentru refacerea mediului, în volume fizice si valorice, care vor sta la baza constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului.

 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind îndeplinirea formalitatilor vamale de import pentru marfurile perisabile

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 366/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor si ale Ordonantei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor măsuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Activitătile privind îndeplinirea formalitătilor vamale de import pentru mărfurile perisabile cuprinse la cap. 6, si din Tariful vamal de import al României, transportate pe cale rutieră, destinate să fie vămuite în municipiul Bucuresti sau în judetul Ilfov, se efectuează la locatiile situate în orasul Otopeni, str. Horia, Closca si Crisan nr. 61-63 (arondată Biroului vamal Băneasa), judetul Ilfov, si în municipiul Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 566-570, sectorul 6 (arondată Biroului vamal Antrepozite), si Bd. Metalurgiei nr. 132, sectorul 4 (arondată Biroului vamal Bucuresti Sud).

Art. 2. - (1) Efectuarea operatiunilor de vămuire pentru aceste categorii de mărfuri perisabile se desfăsoară în programul de lucru glisant în intervalul 8,00-16,00/10,00-18,00.

(2) Timpul de lucru săptămânal poate fi extins cu 8 ore suplimentare, care pot fi efectuate cu acordul functionarului public.

Art. 3. - Mijloacele de transport rutier care se prezintă la intrarea în tară cu mărfurile perisabile mentionate la art. 1 vor fi tranzitate la unul dintre birourile vamale mentionate în prezentul ordin.

Art. 4. - Pentru efectuarea operatiunilor vamale la locatiile mentionate la art. 1 au acces liber toti comisionarii vamali agreati să îsi desfăsoare activitatea pe lângă birourile vamale la care acestea sunt arondate.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care Ordinul secretarului de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor nr. 826/2004 îsi încetează aplicabilitatea.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 15 martie 2005.

Nr. 373.

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

 

LISTA
cuprinzând asociatiile si fundatiile din judetul Suceava care primesc subventii de la bugetul judetean în anul 2005, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr.

crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Cuantumul subventiei aprobate

1.

Fundatia umanitară Ciocănesti - Bucovina"

50% din cheltuielile primare, dar nu mai mult de 3 miliarde lei/an, în functie de numărul persoanelor asistate

2.

Parohia Bogdănesti

50% din cheltuielile primare, dar nu mai mult de 3 miliarde lei/an, în functie de numărul persoanelor asistate