MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 234         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 martie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

18. - Ordonantă de urgentă privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

           

19. - Ordonantă de urgentă privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului    

 

20 - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

           

181. – Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

           

190. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea realizării programului de construire de locuinte pentru personalul acestei institutii

           

191. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învătământ, salarizat potrivit OUG nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului si OUG nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit OUG nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998

 

În vederea sustinerii educatiei ca prioritate natională si a măsurilor de reformare a sistemului de învătământ, pentru realizarea cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările ulterioare,

având în vedere faptul că măsurile pe care le generează prezenta ordonantă de urgentă vizează interesul social, educational si constituie situatii de urgentă si extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) În cursul anului 2005 se asigură o crestere cu 12% a salariilor de bază ale personalului didactic din învătământ, stabilite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învătământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2002 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anii 2003 si 2004 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările ulterioare, fată de salariile de bază avute la 31 decembrie 2004, crestere ce se va aplica pentru lunile octombrie-decembrie 2005.

(2) În perioada martie-septembrie 2005, la salariul de bază din luna decembrie 2004 se va adăuga o sumă reprezentând 55% din diferenta calculată între salariul de bază corespunzător lunii octombrie 2005 si salariul de bază avut în luna decembrie 2004.

Art. 2. - (1) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, prevăzută în anexele nr. 1-4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, în anul 2005 va fi:

a) pentru perioada martie-septembrie 2005: 1.979.913 lei;

b) pentru perioada octombrie-decembrie 2005: 2.080.209 lei.

(2) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, pentru anexa nr. Ic la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 315/2003, cu modificările ulterioare, în anul 2005 va fi:

a) pentru perioada martie-septembrie 2005: 1.762.117 lei;

b) pentru perioada octombrie-decembrie 2005: 1.851.380 lei.

Art. 3. - (1) În anul 2005, personalul didactic salarizat între limitele corespunzătoare functiei poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salarială prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2004, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2005.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se efectuează până la data de 31 mai 2005.

Art. 4. - Salariile de bază calculate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea salariatului.

Art. 5. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică începând cu luna martie 2005.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educatiei si cercetării,
Mircea Miclea
Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finantelor publice,
Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 18.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ

privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

 

În vederea realizării Catedralei Mântuirii Neamului, simbol al celor două mii de ani de credintă crestină pe pământul românesc,

tinând cont de necesitatea stabilirii unui amplasament corespunzător pentru construirea ansamblului arhitectural, care să permită realizarea acestuia în cel mai scurt timp,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al celor două mii de ani de credintă crestină pe pământul românesc, se va construi în municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie, sectorul 5.

(2) Fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române.

(3) Guvernul României si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale implicate au obligatia de a acorda, la solicitarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, tot sprijinul necesar, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 2. - (1) Terenul în suprafată de 110.000 m2, situat în municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie, sectorul 5, identificat si delimitat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se transmite cu titlu gratuit în proprietatea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române si este destinat exclusiv construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.

(3) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - Terenul proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie, sectorul 5, reprezentând diferenta dintre suprafata prevăzută în Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României si suprafata prevăzută la art. 2 alin. (1), îsi păstrează regimul juridic.

Art. 4. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 26 iulie 2000, precum si Hotărârea Guvernului nr. 718/1991 privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investitii "Casa Republicii", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 25 noiembrie 1991, se modifică în mod corespunzător.

(2) Pe aceeasi dată, Legea nr. 441/2004 privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 1 noiembrie 2004, si Hotărârea Guvernului nr. 468/2003 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, precum si alte dispozitii contrare se abrogă.


PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic,

Adriean Videanu

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat
Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 19.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport

 

Pentru demararea de urgentă a lucrărilor necesare construirii unei arene sportive polivalente, moderne si multifunctionale, care să permită găzduirea manifestărilor sportive internationale în conditii de infrastructură omologate de FIFA/UEFA, cu terenuri de antrenamente si toate facilitătile impuse de normele internationale în domeniu,

întrucât fondurile pentru acoperirea integrală a costurilor aferente acestui obiectiv urmează să se asigure din profitul net al Companiei Nationale "Loteria Română" - S.A., se impune modificarea în regim de urgentă a reglementărilor în vigoare privind repartizarea profitului net al acestei companii în scopul alocării cu această destinatie si a sumelor ce urmează a fi repartizate o dată cu închiderea exercitiului financiar al anului 2004,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

"ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind repartizarea profitului Companiei Nationale «Loteria Română» - S.A."

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Pentru finantarea unor obiective de interes public national, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare, începând cu exercitiul financiar al anului 2004, la Compania Natională «Loteria Română» - S.A. profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinatii:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) profitul net anual aferent activitătii de pronosticuri sportive se varsă la Agentia Natională pentru Sport pentru finantarea activitătii sportive, inclusiv Comitetului Olimpic Român si Federatiei Române de Fotbal;

f) minimum 60%, pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport si a următoarelor constructii: Arena Sportivă Polivalentă si Sala Natională Sportivă Polivalentă, sume care se varsă la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare.

(2) Profitul se repartizează pentru destinatiile si în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. f) si g) după deducerea sumelor aferente destinatiilor prevăzute la lit. a)-e) ale aceluiasi alineat."

3. Articolul 3 se abrogă.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul României, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale pentru Sport, va aproba prin hotărâre precizări privind stabilirea modalitătilor de alocare a sumelor pentru realizarea obiectivului "Arena Sportivă Polivalentă".

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finantarea constructiei de locuinte pentru tineret si săli de sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 11 iunie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 4 se abrogă.

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Agentiei este de 105, exclusiv demnitarii."

3. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în cadrul directiilor generale si directiilor pot fi constituite compartimente, în conditiile legii."

4. Anexa nr. 2 "Structura organizatorică a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici" se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 11 iunie 2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 181.

 

ANEXĂ
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 624/2003)

 

Numărul maxim de posturi = 105, exclusiv demnitarii

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 


*) În cadrul Serviciului integrare europeană, relatii internationale si comunicare functionează Unitatea de implementare a proiectelor.

**În cadrul Directiei economice, administrativ si protocol se organizează si Serviciul administrativ si protocol.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTARÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unui teren, aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea realizării programului de construire de locuinte pentru personalul acestei institutii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unui teren în suprafată de 2,1154 ha, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea derulării unui program de construire de locuinte pentru personalul acestei institutii.

(2) Se aprobă trecerea terenului în suprafată de 0,9150 ha, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti, pentru realizarea utilitătilor publice aferente programului de construire de locuinte prevăzut la alin. (1), constând în drumuri, alei, retele electrice, termice, de alimentare cu apă, de canalizare, precum si alte asemenea elemente stabilite de reglementările în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 alin. (2) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 190.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE
a unui teren aflat în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, al cărui regim
juridic se schimbă în vederea realizării programului de construire de locuinte pentru personalul acestei institutii

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridica de la care se transmite terenul

Persoana juridica la care se transmite terenul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Municipiul Bucuresti, sos. Straulesti nr. 58-60, sectorul 1

Statul roman din adminitrarea Ministerului Apararii Nationale

Statul roman în adminitrarea Ministerului Apararii Nationale

- imobil 3.058 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. MF 103.556

Suprafata terenului = 2,1154 ha

2.

Municipiul Bucuresti, sos. Straulesti nr. 58-60, sectorul 1

Statul roman din adminitrarea Ministerului Apararii Nationale

Statul roman în adminitrarea Ministerului Apararii Nationale

- imobil 3.058 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. MF 103.556

Suprafata terenului = 0,9150 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 153.000 euro, pentru efectuarea transplantului cardiac în străinătate, domnului Ghinea Adrian, în vârstă de 47 ani, domiciliat în municipiul Sibiu, str. Mirăslău nr. 20, judetul Sibiu.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii va aloca suma de 53.000 euro;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 100.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Sibiu, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia pentru Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Sibiu, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate va fi transferată de către Directia pentru Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Sibiu către Directia de Sănătate Publică a Judetului Sibiu, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii, prin Directia de Sănătate Publică a Judetului Sibiu, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 191.