MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 236         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 martie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 54 din 1 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (41) si (42) din Legea învătământului nr. 84/1995

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

43. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

151. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, cu completările ulterioare

 

171. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind constituirea si functionarea colectivului de analiză tehnică la nivel central

 

202. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 54

din 1 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (41) si (42) din Legea învătământului nr. 84/1995

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokar Gabor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Florentina Baltă - procuror

Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206/2000 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995 si ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, exceptie ridicată de Parohia Romano-Catolică Blaj - Tiur în Dosarul nr. 402/2004 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia civilă.

La apelul nominal răspund, prin consilier juridic, Scoala cu clasele I-VIII “Simion Bărnutiu" Blaj - Tiur, Grădinita Tiur, Inspectoratul Scolar al Judetului Alba, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul părtilor prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile criticate sunt în concordantă cu art. 136 alin. (3) din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât dispozitiile legale criticate nu instituie un transfer de proprietate, iar apartenenta acestor bunuri la domeniul public al statului implică existenta unui titlu legal si, prin urmare, nu sunt încălcate prevederile art. 44 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 iunie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 402/2004, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206/2000 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995 si ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, exceptie ridicată de Parohia Romano-Catolică Blaj - Tiur.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine că prin dispozitiile criticate “sunt cuprinse în domeniul public al statului, al comunelor, oraselor, municipiilor terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ preuniversitar de stat - grădinite, scoli generale, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale, scoli postliceale [...]”, fără a se distinge între “bunurile dobândite de statul român într-o manieră legală si cele care au intrat în posesia acestuia fără a exista un titlu pentru acesta”.

Se consideră că preluarea în proprietate a bunurilor în care se desfăsoară activitatea scolară fără existenta unui titlu legal din partea statului “echivalează cu o nationalizare indirectă la nivelul anului 2000”. Totodată, autorul exceptiei de neconstitutionalitate apreciază că “nimeni nu poate fi privat de proprietatea sa decât pentru caz de utilitate publică si după o justă si prealabilă despăgubire”.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate a art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995 “este inoportună, întrucât textul este inaplicabil”, fiind abrogat, iar în ceea ce priveste art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206/2000 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, se consideră că exceptia este întemeiată.

În lipsa indicării exprese de către autorul exceptiei a textului constitutional pretins încălcat, instanta apreciază, din motivarea exceptiei, că este vorba de art. 44 din Constitutie.

Instanta consideră că “textul art. 166 alin. (41) si (42) [din Legea nr. 84/1995], introduse prin art. 1 al O.U.G. nr. 206/2000 [...], suprainstituind regula că «terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ preuniversitar de stat» si respectiv «special de stat» «fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor, municipiului Bucuresti si judetean, după caz», decretează o măsură abuzivă de lipsire de proprietate asupra imobilelor proprietate privată aflate la data adoptării O.U.G. nr. 206/2000 în folosinta, fără chirie sau fără acte legale, a unor astfel de institutii”. Se mai arată că atât timp cât textul legal criticat “nu limitează că numai terenurile si clădirile proprietate de stat aflate legal în domeniul public sau privat al statului trec în domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor pe raza cărora functionează unitătile de învătământ mentionate, este neconform cu art. 44 din Constitutia României”. Astfel, în opinia instantei, se permite “încălcarea dreptului de proprietate asupra imobilelor proprietate privată detinute de institutiile de învătământ si care figurează în proprietatea privată a altor persoane”.

Se mai arată, totodată, că ordonantele de urgentă, în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (6) din Constitutie, “nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. De asemenea, instanta, în sprijinul opiniei sale, invocă si dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3), ale art. 32 alin. (5), precum si pe cele ale art. 136 alin. (5).

În consecintă, instanta apreciază că prevederile art. 166 alin. (41) si (42) din Legea nr. 84/1995, introduse prin art. 1 al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 206/2000, sunt neconstitutionale “în măsura în care acestea nu se limitează la declararea că fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor, municipiului Bucuresti si respectiv judetelor, numai a terenurilor si clădirilor proprietatea legală a statului român în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ mentionate în actul normativ în discutie”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate în ceea ce priveste art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 este inadmisibilă, iar în ceea ce priveste art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206/2000, este neîntemeiată. În argumentarea acestui punct de vedere, se arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 a fost respinsă prin Legea nr. 113/2002, iar, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptia de neconstitutionalitate a art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 este inadmisibilă. Cu privire la cea de-a doua critică de neconstitutionalitate, Guvernul precizează că aceasta, în realitate, priveste dispozitiile art. 166 alin. (41) si (42) din Legea învătământului nr. 84/1995, întrucât “Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206/2000 nu este un act de sine stătător, ci de modificare si completare a Legii învătământului nr. 84/1995”.

Guvernul arată că prevederile art. 166 alin. (41) din Legea învătământului au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea “statuând că aceste prevederi nu aduc atingere dispozitiilor privitoare la garantarea proprietătii din Legea fundamentală”. Se sustine, totodată, că, “în spiritul celor statuate prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 85/2001, pentru a elimina o eventuală interpretare a textelor în cauză în sensul neconstitutionalitătii lor, prin Legea nr. 520/2002 s-a modificat alin. (42) al art. 166 din Legea nr. 84/1995, republicată, teza finală a acestui alineat prevăzând expres: «Nu fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, terenurile si clădirile detinute de unitătile de învătământ în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice»”. Guvernul arată că “această solutie legislativă este mentinută si prin proiectul de modificare si completare a Legii învătământului nr. 84/1995, republicată - forma adoptată de cele două Camere ale Parlamentului”.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă în ceea ce priveste art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2000, iar în ceea ce priveste art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206/2000, este neîntemeiată. În acest sens, se arată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 a fost respinsă prin Legea nr. 113/2002 si, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta decide numai asupra exceptiilor de neconstitutionalitate având ca obiect dispozitii legale care sunt în vigoare.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 166 alin. (41) si (42) din Legea învătământului nr. 84/1995, Avocatul Poporului apreciază că acestea nu încalcă prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2), întrucât “faptul că, potrivit art. 166 din Legea nr. 84/1995, terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unităti de învătământ de stat fac parte din domeniul public nu contravine regulii constitutionale potrivit căreia conditiile si limitele exercitării dreptului de proprietate privată sunt stabilite de lege”. De asemenea, se consideră că dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile art. 44 alin. (3) si (4) din Constitutie, întrucât “acest act normativ nu face referire la expropriere sau nationalizare”.

Potrivit punctului de vedere prezentat, “faptul că autorul a revendicat un imobil în care îsi desfăsoară în prezent activitatea o institutie de învătământ de stat nu împiedică cu nimic valorificarea de către acesta a dreptului de proprietate privată, deoarece, potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, fostilor proprietari ai acestor imobile li se acordă măsuri reparatorii prin echivalent”.

În punctul său de vedere, Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 44 alin. (5), (6), (7), (8) si (9) din Constitutie nu sunt relevante în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206/2000 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 713/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 decembrie 2001, precum si cele ale art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 17 aprilie 2000.

În ceea ce priveste art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995 [si nu art. I alin. (2), cum în mod gresit s-a indicat], Curtea observă că ordonanta de urgentă în cauză a fost respinsă prin Legea nr. 113/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 20 martie 2002, astfel că nu mai are nici o incidentă asupra Legii nr. 84/1995.

Astfel cum rezultă din motivarea exceptiei, obiectul acesteia, în realitate, îl constituie prevederile art. 166 alin. (41) si (42) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, astfel cum au fost modificate prin dispozitiile art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206/2000 si, ulterior, prin cele ale art. I pct. 1 din Legea nr. 713/2001 de aprobare a ordonantei de urgentă, cu modificări si completări, prin dispozitiile art. I pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, precum si prin dispozitiile articolului unic pct. 1 din Legea nr. 520/2002, de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2001, cu modificări si completări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prevederile criticate au fost modificate prin art. I pct. 14 din Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 iulie 2004, însă solutia legislativă initială a fost, în principiu, conservată. În concordantă cu jurisprudenta sa, Curtea va examina constitutionalitatea textului actual al art. 166 alin. (41) si (42) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale au următorul cuprins:

- Art. 166 alin. (41) si (42): “(41) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ preuniversitar de stat - grădinite, scoli generale, primare si gimnaziale, licee, seminarii teologice, grupuri scolare, scoli de arte si meserii si scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, si sunt în administrarea consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, prin delegare către consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat si sunt administrate de acestea. Nu fac parte din domeniul public al comunelor, oraselor si municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, terenurile si clădirile detinute de unitătile de învătământ în baza unor contracte de închiriere, concesionare sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.

(42) Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ special de stat fac parte din domeniul public judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si sunt în administrarea consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, prin delegare către consiliile de administratie ale unitătilor de învătământ respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unitătilor de învătământ special public sunt de drept proprietatea unitătilor de învătământ respectiv si sunt administrate de acestea”.

Din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate rezultă că autorul acesteia a invocat în sustinerea exceptiei încălcarea dispozitiilor art. 44 din Constitutie, care au următorul cuprins:

“(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Sunt interzise nationalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenentei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor.

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

Curtea retine că, în esentă, critica de neconstitutionalitate constă în sustinerea că, prin dispozitiile art. 166 alin. (41) si (42) din Legea învătământului nr. 84/1995, se realizează o expropriere în ceea ce priveste “terenurile si cădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ preuniversitar de stat”, încălcându-se astfel prevederile constitutionale referitoare la garantarea proprietătii, precum si cele referitoare la expropriere.

Curtea observă că dispozitiile art. 166 alin. (41) din Legea învătământului nr. 84/1995, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 206/2000, au mai format obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 85 din 20 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 iunie 2001, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (41) din Legea învătământului nr. 84/1995. De asemenea, Curtea, prin Decizia nr. 479 din 9 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 18 ianuarie 2005, a respins exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi dispozitii, în redactarea rezultată în urma modificării cuprinse în Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995.

În ambele decizii, Curtea a retinut în considerente că textul art. 166 alin. (41) din Legea învătământului nr. 84/1995 “nu contravine art. 41 alin. (1)-(3) din Constitutie. Reglementarea cuprinsă în textele de lege criticate de autorii exceptiei priveste terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea învătământul preuniversitar, făcând astfel parte din domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti.

Apartenenta acestor bunuri la domeniul public implică în mod incontestabil existenta unui titlu legal pe care instantele de judecată urmează să îl verifice. În măsura în care în procesul de aplicare a acestor prevederi legale s-ar nesocoti dispozitiile constitutionale referitoare la protectia proprietătii private, prevederile cuprinse în alin. (41) al art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, ar putea fi interpretate ca având un înteles contrar Constitutiei. Acest aspect priveste însă aplicarea legii, care este de competenta instantelor judecătoresti, iar nu controlul de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională.”

De asemenea, prin Decizia nr. 479 din 9 noiembrie 2004, Curtea a statuat că prin textele legale criticate “nu s-a operat un transfer de proprietate, astfel că nu se poate retine încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (3) si (6), prin care se reglementează exproprierea si stabilirea despăgubirilor în cazul exproprierii”.

Considerentele care au stat la baza celor două decizii ale Curtii Constitutionale îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii.

În ceea ce priveste invocarea încălcării dispozitiilor alin. (4) al art. 44 din Constitutie, Curtea retine că aceasta este neîntemeiată, întrucât nu a intervenit un transfer de proprietate care să fi fost dispus prin prevederile legale criticate.

Pentru identitate de ratiune, urmează să fie respinsă si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (42) din Legea învătământului nr. 84/1995, care au, în esentă, acelasi continut cu cele ale art. 166 alin. (41), referindu-se însă la terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea unitătile de învătământ special de stat.

Curtea retine că dispozitiile art. 44 alin. (5), (7)-(9) din Constitutie, invocate, de asemenea, de autorul exceptiei de neconstitutionalitate în sustinerea acesteia, nu sunt incidente în cauză, textele constitutionale respective referindu-se la conditiile folosirii subsolului oricărei proprietăti imobiliare de către autoritatea publică, la respectarea sarcinilor ce revin proprietarului, precum si la prezumtia caracterului licit a dobândirii proprietătii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin”(4) din Constitutie, al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 166 alin. (41) si (42) din Legea învătământului nr. 84/1995, exceptie ridicată de Parohia Romano-Catolică Blaj - Tiur în Dosarul nr. 402/2004 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 1 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/23 din Legea bugetului de stat pentru anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările ulterioare, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 15 martie 2005.

Nr. 43.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivele Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii în dezvoltarea exportului, denumit în continuare Program, sunt: facilitarea accesului întreprinderilor mici si mijlocii (IMM) românesti pe pietele externe, valorificarea potentialului de export al acestora, precum si reducerea decalajului de informatii de piată, de servicii de consultantă si instruire a IMM românesti fată de cele din Uniunea Europeană.

Programul urmăreste:

a) promovarea produselor si serviciilor întreprinderilor mici si mijlocii pe pietele externe;

b) stimularea comunicării si a parteneriatului în afaceri;

c) pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a exportului;

d) îmbunătătirea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de consultantă.

2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2005 este de 21.600.000.000 lei, defalcat astfel:

- 21,2 miliarde lei - pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili;

- 0,4 miliarde lei - la dispozitia Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie pentru asigurarea desfăsurării Programului, constând în cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea acestuia (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale si servicii).

3. Beneficiari eligibili

3.1. Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului societătile comerciale si societătile cooperative care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:

a) nu au datorii la bugetul de stat consolidat si la bugetele locale;

b) au capital social integral privat;

c) au cel putin un an de la data înfiintării, în momentul depunerii cererii de acord de principiu pentru finantare;

d) au o cifră de afaceri anuală de până la echivalentul în lei a 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilantului contabil care nu depăseste echivalentul în lei a 5 milioane de euro;

e) respectă criteriul de independentă, astfel cum acesta este definit la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările ulterioare;

f) au un număr mediu anual de salariati cuprins între 1 si 249 inclusiv;

g) au sediul, sunt înregistrate si îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

h) desfăsoară activităti de productie de bunuri si/sau prestări de servicii.

3.2. Sunt excluse de la finantare:

- societătile bancare, societătile de asigurare si reasigurare, societătile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societătile de valori mobiliare, societătile cu activitatea principală: comert, activităti de intermedieri financiare, activităti auxiliare intermedierilor financiare, activităti de consultantă pentru afaceri si management, activităti juridice, de contabilitate si revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal, selectia si plasarea fortei de muncă, precum si furnizorii de instruire si/sau consultantă;

- societătile care au ca obiect principal de activitate tipărirea materialelor pentru publicitate (cod CAEN 221, 222, 223), în cazul solicitării de finantare pentru activitatea de la pct. 4 subpct. 4.1 lit. d).

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1. Prin Program se sustin, prin alocatie financiară nerambursabilă, următoarele activităti de promovare a exportului desfăsurate de IMM în anul în curs:

a) participări la târguri si expozitii internationale, organizate în străinătate, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici;

b) participări la misiuni economice organizate în străinătate;

c) participări la târguri si expozitii internationale, organizate în tară, cu stand propriu sau în asociere cu alti agenti economici;

d) elaborarea si productia de materiale tipărite de promovare a agentului economic, redactate în limbi de circulatie internatională;

e) realizarea unui site pe Internet, pentru prezentarea activitătii solicitantului si a produselor promovate, în limba română si cel putin într-o limbă de circulatie internatională;

f) participări la cursuri de pregătire, în tară si/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a exportului;

g) contractarea unor servicii de consultantă pentru elaborarea planurilor de export, adaptate la activitatea si la situatia economico-financiară a firmei solicitante.

4.2. Valoarea maximă a finantării pentru fiecare dintre activitătile eligibile precizate la subpct. 4.1, cheltuielile eligibile, precum si cuantumul alocatiei financiare nerambursabile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

4.3. În cadrul Programului nu se decontează cheltuielile aferente activitătilor pentru care solicitantii beneficiază de alocatie financiară nerambursabilă sau orice alt tip de subventie în cadrul altor programe/subprograme cu finantare nerambursabilă.

4.4. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile, oferită beneficiarilor selectati, reprezintă echivalentul a 60% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar fără să depăsească plafoanele maxime stabilite pentru fiecare activitate eligibilă si în limita sumei maxime de 120 de milioane lei pentru un beneficiar.

4.5. În cadrul acestui program fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul unui an o alocatie financiară nerambursabilă totală de maximum 120 de milioane lei.

5. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finantare

5.1. Orice aplicant trebuie să obtină un acord de principiu al finantării în cadrul Programului, înainte de efectuarea plătilor si de executarea activitătii/activitătilor eligibile de promovare a exportului, conform anexei nr. 1 la prezenta procedură.

5.2. În vederea obtinerii acordului de principiu al finantării, solicitantul va completa si va transmite la Agentia Natională pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC), cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de a începe activitatea declarată de promovare a exportului, o cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 2 la Procedură, însotită de următoarele documente justificative îndosariate:

a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul societatea solicitantă, în care să se mentioneze următoarele informatii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali ai societătii, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare;

b) dovada cifrei de afaceri, în original, eliberată conform art. 7 alin. (6) si (7) din Legea nr. 346/2004, cu modificările ulterioare;

c) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului societătii solicitante privind numărul mediu anual de salariati, întocmită pe baza Registrului general de evidentă a salariatilor, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 346/2004, cu modificările ulterioare;

d) declaratia pe propria răspundere a reprezentantului societătii solicitante privind îndeplinirea criteriului de independentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările ulterioare, dacă printre asociati se găsesc si persoane juridice;

e) certificatele de atestare fiscală, în original, emise în conditiile legii, cu privire la îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul general consolidat si bugetele locale;

f) împuternicire semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

g) o copie a buletinului de identitate/cărtii de identitate al/a persoanei autorizate să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finantare;

h) lista tuturor documentelor depuse pentru obtinerea acordului de principiu pentru finantare.

5.3. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, completată si însotită de documentele justificative, va fi transmisă prin postă sau prin curier, cu mentiunea pe plic:  “Către Unitatea de Implementare a Programului (UIP) de sprijinire a IMM în dezvoltarea exportului” din cadrul ANIMMC, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucuresti.

Modelul cererii-tip de acord de principiu pentru finantare poate fi ridicat de la sediul ANIMMC, fiind disponibil si pe pagina de Internet, la adresa: www.animmc.ro .

Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare se completează prin tehnoredactare în limba română si poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic.

6. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

6.1. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie se constituie Unitatea de Implementare a Programului (UIP), compusă din reprezentanti ai ANIMMC, în scopul  evaluării solicitărilor si implementării Programului pentru anul în curs.

6.2. Cererea-tip de acord de principiu pentru finantare, completată si însotită de documentele justificative, va fi înregistrată la UIP-ANIMMC, în Registrul special al Programului, mentionându-se data, ora si numărul de înregistrare al cererii.

Înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finantare va începe după intrarea în vigoare a prezentului ordin si se va efectua în zilele de lucru, între orele 8,30-16,30. 6.3. Solicitările vor fi analizate conform principiului “primul venit - primul servit”, în limita bugetului alocat Programului, în concordantă cu data si ora înregistrării la ANIMMC a documentelor prevăzute la pct. 5.2, în baza verificării cererii-tip de acord de principiu pentru finantare si a documentelor justificative privind conformitatea cu criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, activitătilor si cheltuielilor propuse.

6.4. ANIMMC va face publică epuizarea bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, dată de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finantare.

6.5. Data-limită de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finantare este 21 octombrie a anului bugetar în curs, în conditiile neepuizării până la această dată a bugetului alocat Programului.

6.6. ANIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitării în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, însotită de toate documentele justificative.

Solicitantilor selectati pentru finantare, ANIMMC le va transmite o notificare privind acordul de principiu pentru finantare, conform anexei nr. 3 la prezenta procedură, pentru realizarea finantării în conditiile precizate în cerereatip de acord de principiu pentru finantare.

În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finantare nu este completată corect sau nu este însotită de toată documentatia necesară ori există neconcordante în informatiile furnizate, atunci procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării noii cereri-tip de acord de principiu pentru finantare cu completările si corectiile efectuate.

Solicitantii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3, cei care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate privind activitătile si cheltuielile în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta procedură sau cei care au depus cererile-tip de acord de principiu pentru finantare după data la care bugetul alocat Programului a fost epuizat vor primi scrisoare de înstiintare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finantare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.

7. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile

7.1. Alocatia financiară nerambursabilă va fi eliberată solicitantilor care au fost selectati, după ce acestia au efectuat activitatea/activitătile eligibile si plata cheltuielilor aferente acestora, în conformitate cu notificarea privind acordul de principiu pentru finantare.

7.2. Acordarea alocatiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile, prezentată în anexa nr. 5 la prezenta procedură, pe care solicitantul selectat trebuie să o transmită la ANIMMC prin postă sau curier, însotită de următoarele documente:

a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură;

b) documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură, în original si în copie, în ordinea activitătilor si documentelor justificative completate în formularul de decont, copiile având pe ele mentiunea conform cu originalul, stampila si semnătura împuternicitului sau administratorului societătii;

c) declaratia pe propria răspundere, semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii sau de împuternicitul acesteia, privind evidenta nominală a salariatilor si functiile de decizie sau de executie detinute de acestia în cadrul societătii beneficiare, în cazul solicitantilor care au participat la activitătile de promovare a exportului prevăzute la pct. 4 subpct. 4.1 lit. a), b), c) si f);

d) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocatiei financiare nerambursabile.

7.3. Beneficiarii sunt obligati să efectueze activitătile pentru care au solicitat finantare si să depună cererea de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile în termen de maximum două luni de la data emiterii notificării de acord de principiu pentru finantare, cu exceptia activitătilor prevăzute la subpct. 4.1 lit. a), b), c) si f), pentru care termenul limită de depunere a cererii de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile este de 15 zile lucrătoare de la data finalizării activitătii.

În caz contrar, solicitantul nu va mai putea beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul prezentului program multianual pe toată durata derulării acestuia.

7.4. Termenul limită pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile completată este 15 noiembrie a anului bugetar în curs.

7.5. Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăti compensatorii între părtile contractante, în cadrul activitătilor si cheltuielilor eligibile.

7.6. În cazul plătilor în valută se decontează valoarea în lei la cursul Băncii Nationale a României din ziua efectuării plătii de către beneficiar.

7.7. În urma analizei setului de documente prevăzut la subpct. 7.2, suma aprobată va fi virată de către ANIMMC în contul deschis de beneficiar la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îsi are sediul sau la care este luat în evidentă fiscală. Termenul de analiză a documentelor depuse este de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a alocatiei financiare nerambursabile (anexa nr. 5 la prezenta procedură).

Documentele originale vor fi ridicate de către beneficiari de la sediul ANIMMC, după virarea efectivă a alocatiei financiare nerambursabile.

7.8. ANIMMC are dreptul să verifice la sediul beneficiarilor Programului veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitătilor si cheltuielilor făcute de beneficiar în cadrul Programului.

În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentantii ANIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine alocatia financiară nerambursabilă ori au schimbat destinatia acesteia, beneficiarul are obligatia de a rambursa sumele primite.

7.9. Beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participării la prezentul program către UIP din cadrul ANIMMC, pentru o perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea prin postă, fax sau e-mail a formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură. Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 aprilie a anului următor expirării exercitiului financiar de referintă.

În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, beneficiarul nu va mai putea accesa nici unul dintre programele desfăsurate de către ANIMMC, pentru o perioadă de 5 ani.

8. Anularea cererii de solicitare a alocatiei financiare nerambursabile

8.1. În cazul în care una sau mai multe dintre informatiile cuprinse în cererea-tip de acord de principiu pentru finantare pentru care ANIMMC a transmis solicitantului notificarea privind acordul de principiu se modifică, solicitantii au obligatia de a transmite la ANIMMC, prin postă sau curier, cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării, pentru care există acord de principiu, conform anexei nr. 4 la prezenta procedură. Solicitantul beneficiază de alocatie financiară nerambursabilă pentru activitătile si cheltuielile rămase nemodificate.

Pentru activitătile, cheltuielile eligibile si părtile contractante care au suferit modificări, solicitantul poate transmite o nouă cerere-tip de acord de principiu pentru finantare, concomitent ori ulterior transmiterii cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării.

8.2. Cererea-tip de anulare totală sau partială a finantării, pentru care există acordul de principiu, se transmite semnată si stampilată de reprezentantul legal al societătii sau de împuternicitul agentului economic, după caz. Completarea cererii-tip de anulare totală sau partială a finantării se face prin tehnoredactare si în limba română.

9. Confidentialitate

Documentele justificative depuse de către solicitanti în cadrul prezentului Program sunt confidentiale, membrii UIP având obligatia de a nu dezvălui informatiile mentionate în acestea către terte persoane.

 

ANEXE Nr. 1*)

la procedură

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, cu completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine,

văzând Lista cu clasificatorii autorizati propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Referatul de aprobare nr. 85.638 din 2 martie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004 si completat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 952/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.239 din 22 decembrie 2004, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 11 martie 2005.

Nr. 151.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA CU CLASIFICATORII AUTORIZATI

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind constituirea si functionarea colectivului de analiză tehnică la nivel central

 

În temeiul prevederilor Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 294/2003,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 18 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se constituie colectivul de analiză tehnică la nivel central, pentru participarea autoritătilor publice centrale care au atributii si răspunderi specifice în domeniul protectiei mediului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordurilor de mediu.

(2) Colectivul de analiză tehnică astfel constituit este organism consultativ fără personalitate juridică, ce functionează pe lângă Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.

Art. 2. - (1) Colectivul de analiză tehnică se compune din reprezentanti ai Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, prin directiile si compartimentele de specialitate, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Sănătătii, Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerului Administratiei si Internelor -Inspectoratul general pentru situatii de urgentă - protectie civilă si pompieri.

(2) Componenta nominală a colectivului de analiză tehnică este aprobată de presedintele acestuia pe baza propunerilor formulate de conducătorii ministerelor respective.

(3) Membrii colectivului de analiză tehnică sunt reprezentati la nivel de director general sau director, după caz. În situatiile în care acestia sunt în imposibilitatea de a participa, reprezentarea se face la nivel de consilier, împuternicit de secretarul de stat.

(4) În functie de specificul proiectului supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, componenta colectivului de analiză tehnică se poate lărgi cu reprezentanti ai altor autorităti publice centrale (Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetării, Academia Română, Agentia Natională pentru Resurse Minerale, Administratia Natională “Apele Române” etc.).

(5) În functie de ordinea de zi a reuniunii, oricare dintre membrii colectivului de analiză tehnică poate supune spre aprobare presedintelui propunerea de participare, cu rol consultativ, a unor specialisti, cercetători si/sau cadre didactice universitare cu activitate recunoscută în domeniul respectiv, în vederea asigurării asistentei tehnice, stiintifice sau juridice suplimentare de care este nevoie.

Art. 3. - (1) Presedintele colectivului de analiză tehnică este secretarul de stat pentru protectia mediului.

(2) În situatiile în care secretarul de stat pentru protectia mediului este în imposibilitatea de a-si exercita functia de presedinte al colectivului de analiză tehnică, acesta deleagă responsabilitătile si atributiile sale directorului Directiei evaluare impact, controlul poluării si managementul riscului.

Art. 4. - (1) Colectivul de analiză tehnică participă la procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, pentru proiectele de investitii aferente activitătilor/instalatiilor cu impact semnificativ asupra mediului, aflate în competenta de rezolvare a Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

(2) Colectivul de analiză tehnică exercită următoarele atributii:

a) participă la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, pentru toate etapele de procedură prevăzute în legislatia în vigoare, respectiv: etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, etapa de definire a domeniului evaluării si de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului si etapa de analiză a calitătii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

b) participă la procesul de luare a deciziilor privind emiterea/respingerea motivată a acordurilor de mediu pentru activitătile/instalatiile cu impact semnificativ asupra mediului, aflate în competenta Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor;

c) solicită completări din perspectiva cerintelor specifice pentru domeniile relevante ale proiectului supus analizei;

d) poate solicita, după caz, expertizarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului de către unităti specializate, persoane fizice sau juridice atestate în acest scop;

e) participă la sedintele de dezbatere publică, după caz;

f) analizează evaluarea propunerilor publicului, realizată de titularul proiectului;

g) recomandă, prin consens, decizia finală.

Art. 5. - (1) Colectivul de analiză tehnică se întruneste în situatiile prevăzute de Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, cu modificările si completările ulterioare, sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui.

(2) Colectivul de analiză tehnică adoptă la prima sa reuniune regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 6. - (1) Directia evaluare impact, controlul poluării si managementul riscului asigură secretariatul colectivului de analiză tehnică.

(2) Atributiile si responsabilitătile secretariatului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al colectivului de analiză tehnică.

Art. 7. - (1) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor ia decizia finală asupra emiterii/respingerii motivate a acordului de mediu pentru proiectele de investitii aferente activitătilor/instalatiilor cu impact semnificativ asupra mediului, aflate în competenta acestuia, luând în considerare punctele de vedere exprimate în cadrul colectivului de analiză tehnică si relevanta acestora, în functie de competentele stabilite prin legislatia de protectie a mediului în vigoare.

(2) Decizia finală a Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, argumentată, se transmite titularului activitătii si, spre informare, membrilor colectivului de analiză tehnică, în termen de 3 zile de la sedinta colectivului.

(3) Informarea publicului asupra deciziei finale se face în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.388/2003 privind constituirea si functionarea colectivului de analiză tehnică la nivel central, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 11 martie 2005.

Nr. 171.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.498/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale asistentă medicală nr. M.C. 2.807 din 4 martie 2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 si nr. 61 bis din 18 ianuarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. II, punctul II.2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, subprogramul 2.1 “Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare”, rubricile “Obiective”, “Activităti” si “Indicatori de evaluare” vor avea următorul cuprins:

“Obiective

- Realizarea unei evidente complete la nivel national a bolnavilor cu proceduri de cardiologie interventională

- Tratamentul cu pace makeri al bradiaritmiilor simptomatice cu risc vital, inclusiv al sindromului de nod sinusal bolnav, forma braditahiaritmică.

Activităti

- Realizarea Registrului national de cardiologie interventională

- Depistarea activă si diagnosticul neinvaziv al persoanelor cu bradiaritmiile mentionate

- Proceduri de cardiologie interventională: implantare de pace makeri SSI, VDD sau DDD în raport cu profilul clinic si electrofiziologic al aritmiei si cu starea clinică a pacientului (cu morbidităti cardiovasculare relevante)

Indicatori de evaluare

a) Indicatori de rezultat

- Scăderea mortalitătii specifice prin cardiopatii ischemice - 150 decese/100.000 locuitori

- Scăderea mortalitătii specifice (moarte subită) la pacientii implantati

- Remisiunea insuficientei cardiace cronice, a insuficientei renale si a manifestărilor neurologice

b) Indicatori fizici

- Realizarea Registrului national de cardiologie interventională

- Număr de pace makeri implantati/an - 1.090

c) Indicatori de eficientă

Cost registru - 1.000.000 mii lei

Cost mediu/pace maker - 33.000 mii lei.”

2. La anexa nr. II, punctul II.2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, subprogramul 2.2 “Preventie si control în patologia oncologică”, rubrica “Activităti” va avea următorul cuprins:

“- Screening pentru cancerul de col uterin în judetele Bacău, Maramures, Dâmbovita, Dolj, Constanta, Gorj, Iasi, Ilfov, Satu Mare, Mures, Bihor, Timis, Sibiu, Suceava si municipiul Bucuresti, Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului «Alfred Rusescu» Bucuresti si institutele oncologice din Bucuresti si Cluj-Napoca - Screening pentru cancerul glandei mamare în judetele Bihor, Constanta, Dâmbovita, Dolj, Iasi, Timis, Mures si municipiul Bucuresti, institutele oncologice din Bucuresti si Cluj-Napoca si Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului «Alfred Rusescu» Bucuresti”

- Screening pentru cancerul colo-rectal în judetele Cluj, Dolj, Constanta, Timis, Mures si municipiul Bucuresti, Institutul Clinic Fundeni si Institutul Oncologic Cluj, Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

- Screening pentru cancerul de prostată în Institutul Clinic Fundeni, Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca”.

3. La anexa nr. II, punctul II.2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, subprogramul 2.3 “Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice”, rubrica “Obiective” va avea următorul cuprins:

“Obiectiv nr. 1 - Recuperarea functiei auditive prin utilizarea protezelor implantabile (implant cohlear si proteze auditive BAHA)

Obiectiv nr. 2 - Prevenirea complicatiilor leziunilor vasculare cerebro-vertebrale prin tehnici de abord endovascular (embolizări, angioplastii, aplicări de stent-uri etc.)

Obiectiv nr. 3 - Implantarea dispozitivelor de stimulare profundă la bolnavii cu maladie Parkinson.”

4. La anexa nr. II, punctul II.2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, subprogramul 2.10 “Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească”, rubrica “Activităti” va avea următorul cuprins:

“- Formarea continuă a personalului

- Actiuni de pregătire pentru interventie în caz de dezastre

- Transportul cazurilor speciale de neonatologie

- Mentenantă dispecerate si asigurare de truse de urgentă pentru centrele de permanentă

- Achizitionarea de autosanitare

- Reparatii aeronave

- Organizarea si functionarea birourilor de asigurare si îmbunătătire a calitătii serviciilor de urgentă.”

5. La anexa nr. II, punctul II.2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, subprogramul 2.12 “Transplant de organe si tesuturi”, rubrica “Activităti” va avea următorul cuprins:

“- Testarea imunologică si virusologică a potentialilor donatori

- Coordonarea activitătii de transplant (coordonarea prelevării organelor si tesuturilor de la donator cadavru, deplasarea echipelor operatorii în vederea efectuării procedurilor de transplant, organizarea actiunilor de instruire a coordonatorilor locali, sprijin logistic pentru crearea retelei nationale de coordonare, facilităti pentru familiile donatorilor, mijloace de comunicare, plata coordonatorului de transplant)

- Mentinerea în conditii fiziologice a donatorilor aflati în moarte cerebrală (inclusiv testarea acestora)

- Managementul Registrului national de transplant si înscrierea pacientilor noi pe listele de asteptare

- Monitorizarea pacientilor transplantati

- Alte activităti necesare realizării transplantului de organe si tesuturi.”

6. La anexa nr. II, punctul II.3 “Program de sănătate a copilului si familiei”, Interventia nr. 17 “Reabilitarea asistentei medicale de pediatrie si pentru nou-născuti”, obiectivul 1 “Reabilitarea sectiilor/compartimente pediatrie, terapie intensivă, structuri de primiri urgente” va avea următorul cuprins:

,,OBIECTIVUL 1. REABILITAREA SECTIILOR/COMPARTIMENTELOR DE PEDIATRIE, TERAPIE INTENSIVĂ, STRUCTURILOR DE PRIMIRI URGENTE

- reabilitarea infrastructurii: compartimentări, instalatii electrice, gaze medicale, încălzire etc. a compartimentelor de pediatrie, terapie intensivă, ATI, structurilor de primiri urgente, sălilor de operatie cu spatiile anexe, precum si procurarea de echipamente, instrumentar si mobilier specific îngrijirilor acordate copiilor în sectiile/compartimentele de terapie intensivă si de pediatrie

- procurare de instrumentar, echipamente specifice pentru investigatii de laborator si paraclinice

- activităti de informatizare medicală

- activităti de educatie medicală continuă

- cheltuieli complementare programului «Managementul integrat al bolilor cronice ale copilului».”

7. La anexa nr. III, punctul 2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, subprogramul 2.10 “Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească” va avea următorul cuprins:

“2.10. Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească

Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti

Servicii judetene de ambulantă si a municipiului Bucuresti

Unităti de primire urgente

Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.”

8. La anexa nr. III, punctul 2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, subprogramul 2.11 “Preventie geriatrică/gerontologică si protectia vârstnicului, profilaxie si recuperare balneo-fizioclimatologică” va avea următorul cuprins:

“2.11. Preventie geriatrică/gerontologică si protectia vârstnicului, profilaxie si recuperare balneo-fizioclimatologică

Institutul National de Geriatrie si Gerontologie «Ana Aslan»

Spitalul de Bolnavi Cronici si Geriatrie «Sf. Luca»

Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie.”

9. La anexa nr. III, punctul 2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile”, subprogramul 2.13 “Tratamentul pentru toxicodependentă” va avea următorul cuprins:

“2.13. Tratamentul pentru toxicodependentă

Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi

Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel Timis

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta

Spitalul de Psihiatrie «Domnita Bălasa» Ilfov

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti

Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Al. Obregia» Bucuresti

Spitalul de Psihiatrie «Dr. C-tin Gorgos» Bucuresti

Centrul de Evaluare si Tratament al Toxicodependentilor Tineri «Sf. Stelian»

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

Spitalul de Psihiatrie Botosani”.

10. La anexa nr. III, punctul 3 “Program de sănătate a femeii si copilului”, subprogramul 3.7 “Prevenirea encefalopatiei cauzate de fenilcetonurie si hipotiroidism congenital” va avea următorul cuprins:

“3.7. Prevenirea encefalopatiei cauzate de fenilcetonurie si hipotiroidism congenital

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului «Alfred Rusescu» - institutie coodonatoare

Directiile de sănătate publică Cluj si Timis

Spitalul Clinic Judetean Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Copii III Timisoara

Sectiile, compartimentele de nou-născuti din judetele în care se efectuează screening-ul

Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca.”

11. La anexa nr. III, punctul 3 “Program de sănătate a femeii si copilului”, subprogramul 3.13 “Prevenirea aparitiei, depistarea precoce, monitorizarea si recuperarea deficientelor senzoriale si de dezvoltare neuropsihomotorie la copil, precum si profilaxia epilepsiei rezistente la tratament va avea următorul cuprins:

“3.13 Prevenirea aparitiei, depistarea precoce, monitorizarea si recuperarea deficientelor senzoriale si de dezvoltare neuropsihomotorie la copil, precum si profilaxia epilepsiei rezistente la tratament

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului «Alfred Rusescu» Bucuresti

Directiile de sănătate publică Arges, Cluj, Mures, Timis si a municipiului Bucuresti

Spitalul de Pediatrie Pitesti

Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca - Sectia clinică de neuropsihiatrie a copilului si adolescentului Cluj -

institutie coordonatoare

Spitalul Judetean Mures - Clinica de neuropsihiatrie infantilă

Spitalul Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Al. Obregia»

Bucuresti, Sectia clinică de neurologie pediatrică Spitalul Clinic de Copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucuresti

Spitalul Clinic de Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Panait Sîrbu» Bucuresti

Spitalul Clinic de Copii «Marie Curie» Bucuresti - Sectia recuperare copii

Spitalul Clinic de Copii «Louis Turcanu» Timisoara - Sectia clinică de neuropsihiatrie infantilă si Compartimentul O.R.L.

Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix - Bihor - Sectia recuperare copii «1 Mai»

Sanatoriul Balnear Techirghiol - Sectia recuperare copii

Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Adolescenti «Cristian Serban» Buzias, judetul Timis

Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. «Prof. Dr. Dorin Hociotă» Bucuresti

Spitalul de Recuperare Borsa - Maramures

Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, Clinica de O.R.L. - Compartimentul de implant cohlear.”

Art. II. - Directiile de sănătate publică judetene, unitătile sanitare implicate, precum si directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 15 martie 2005.

Nr. 202.