MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 237         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 martie 2005

 

SUMAR

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea si înregistrarea animalelor

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea si înregistrarea animalelor

 

In temeiul art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 5.054 din 14 ianuarie 2005, intocmit de Directia generală sanitară veterinară din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

 

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul pentru identificarea si înregistrarea animalelor, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

p. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru siguranta Alimentelor,

Gabriel Vasile Drăgan

 

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2005.

Nr. 5.

 

REGULAMENT

pentru identificarea si înregistrarea animalelor

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentului regulament urmatorii termeni se definesc astfel :

  animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv (bubalus bubalus) si bizoni (bison bison), ovine, caprine, suine si ecvine;

  autoritatea natională veterinară competentă - autoritatea centrală română responsabilă pentru sau însărcinată cu implementarea si actualizarea constantă a SNIIA în România, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor;

  Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor (denumita în continuare (ANSVSA) – autoritatea natională care reglementează, coordonează si controlează implementarea sistemului privind identificarea si înregistrarea animalelor în România;

  baza natională de date (denumita în continuare BND) ­- sistemul national integrat de informatii si aplicatii, a cărui gestiune si administrare este încredintată, conform legii, unui operator;

  crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confectionat din material plastic care poarta înregistrat prin imprimare numărul unic de identificare a animalului;

  carte de exploatatie - documentul de identificare a exploatatiei;

  detinător de animale - persoana fizica sau juridică ce are în posesie permanentă animale în calitate de proprietar de animale si/sau proprietar de exploatatie sau detine o posesie temporară asupra animalelor în calitate de îngrijitor al acestora sau de persoana careia i s-a încredintat îngrijirea lor. Aceasta categorie include, fără a se limita, conducătorii grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de transport în care se găsesc animale, precum si administratorii exploatatiilor autorizate sanitar-veterinar, de tipul: târguri sau expozitii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor, si administratorii unitătilor de taiere;

  directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor (denumită în continuare DSVSA) - serviciile publice descentralizate, subordonate tehnic si administrativ Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;

  exploatatie - fiecare unitate, întreprindere, constructie sau orice loc în aer liber (locatii), în cazul fermelor în aer liber, fiecare loc situat pe teritoriul Romaniei în care animalele la care se face referire în prezentul Regulament sunt tinute, îngrasate si îngrijite;

  identificarea animalelor - aplicarea crotaliilor, a altor mărci de identificare, precum si a mijloacelor electronice, care vor ajuta la identificarea permanentă a animalelor, fara a prejudicia - bunăstarea lor;

  mamă - o femelă părinte al unui animal, chiar dacă respectivul animal a fost sau nu produsul unui ovul ori embrion inseminat, dar care exclude o femela de la care a fost luat ovulul sau embrionul;

  medic veterinar împuternicit - medicul veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea sanitara veterinară si pentru siguranta alimentelor ca autoritate centrala sau judeteana, după caz, pe baza de contract cu autoritatea competentă, să efectueze unele activitati sanitar-veterinare-publice, în conditiile legii, inclusiv unele activitati de identificare si înregistrare a animalelor si exploatatiilor;

  medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat de autoritatea natională veterinară competentă, în conformitate cu definitia prevazuta în Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 236/2002 pentru aprobarea Normelor sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comertul Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine;

  miscarea animalelor - cresterea sau descresterea numărului de animale aflate intr-o exploatatie, din oricare motiv, inclusiv fătarea sau moartea unui animal;

  operator SNIIAA - persoana juridica careia i s-au încredintat, în conditiile legii, activitătile legate de proiectarea, construirea, implementarea, operarea si întretinerea sistemului privind identificarea si înregistrarea animalelor;

  pasaport - document oficial care înregistrează identitatea fiecarui animal, din specia bovina, inclusiv bubaline si bizoni;

  PIF - punctul de inspectie la frontieră;

  proprietar de animale - persoana fizică sau juridică ce are un drept de proprietate asupra unui animal;

• proprietar de exploatatie - persoana fizică sau juridică ce are în proprietate o exploatatie - bun imobil (chiar si teren imprejmuit sau nu) în care au fost ori sunt crescute animale;

• RNE - Registrul national al exploatatiilor, colectie de date în format electronic ce cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din România;

  registrul exploatatiei - colectie de date în format electronic ce cuprinde informatii despre animalele identificate din exploatatia respectiva si miscarea acestora si/sau colectia documentelor ce se remit proprietarului exploatatiei la consemnarea miscării animalelor (inclusiv la identificarea initială), prin arhivarea respectivelor exemplare din document, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător si pastrate prin grija proprietarului, pentru o perioada de minimum 3 ani de la data închiderii exploatatiei;

• seful exploatatiei - persoana fizica responsabilă civilmente;

  SNIIAA - Sistemul national de identificare si înregistrare a animalelor;

  transponder - dispozitiv electronic (microcip) de identificare, ce asigura o dubla functionalitate: stocarea unui cod de identificare unic si transmiterea acestuia atunci cand este activat de un camp de radiofrecventă corespunzător;

  unitate - componenta unei persoane juridice care desfasoară activităti de crestere, comercializare, colectare ori sacrificare a animalelor vii (ferme de animale, centre de colectare, tabere de vară, stâne, târguri si expozitii de animale, abatoare);

  vehicule - toate mijloacele de transport rutier, feroviar, naval si aerian, autorizate pentru transportul de animale si considerate în contextul prezentului regulament exploatatii.

 

ARTICOLUL 2

Principii, functii si obiective generale

 

(1) Prezentul regulament stabileste activitătile, competentele, sarcinile, responsabilitătile, regulile, documentele si sanctiunile referitoare la implementarea si operarea SNIIA pe întreg teritoriul Romaniei, astfel cum prevede legislatia natională, prin înregistrarea exploatatiilor, identificarea individuală a fiecarui animal si înregistrarea fiecarei miscări a acestora în vederea stabilirii trasabilitatii.

(2) Toate persoanele fizice sau juridice implicate în activitătile SNIIA vor garanta confidentialitatea tuturor datelor colectate, în conformitate cu legislatia natională în vigoare.

(3) Toate animalele din România vor fi identificate individual, utilizându-se câte o crotalie pentru animalele din speciile ovine, caprine si suine, două crotalii (cu acelasi cod de identificare) pentru animalele din specia bovine, respectiv un microcip pentru animalele din specia ecvine, în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute în anexa H.

(4) Animalele vor fi crotaliate astfel:

a) cele din speciile ovine, caprine si suine, în termen de 7 zile de la fătare;

b) cele din specia bovine, în termen de 20 de zile de la fătare;

c) cele din specia ecvine, în termen de 30 de zile de la fătare.

(5) Animalele mentionate în alin. (4) vor fi crotaliate înaintea oricarei mutări a acestora în afara exploatatiei.

(6) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (2) si (3):

a) fiecare exploatatie va fi înregistrată în RNE;

b) fiecarui proprietar de exploatatie i se va elibera o carte de exploatatie;

c) fiecare animal va fi crotaliat individual si va fi înregistrat în SNIIA;

d) animalelor din specia bovine li se va elibera un pasaport;

e) fiecare miscare a animalelor se va desfasura numai cu documentatia corespunzatoare si va fi înregistrata în SNIIA.

(7) Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate natională veterinară competenta, îi revin sarcinile privind controlul si supravegherea SNIIA.

(8) O parte dintre prerogativele ANSVSA se vor derula prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, prin medicii veterinari împuterniciti, prin medicii veterinari oficiali si prin intermediul operatorului SNIIA.

 

ARTICOLUL 3

Înregistrarea exploatatiilor

 

(1) Fiecare exploatatie din România trebuie înregistrată în RNE prin atribuirea unui cod alfa-numeric unic si permanent, generat prin SNIIA, prin grija operatorului, de catre:

a) medicul veterinar împuternicit (numai exploatatiile de tip gospodărie individuală),

b) DSVSA (numai exploatatiile autorizate).

(2) Toate exploatatiile din România vor avea câte o carte de exploatatie, care va contine cel putin informatiile cuprinse în anexa B, emisă de către operator si distribuită proprietarului exploatatiei prin grija medicului veterinar împuternicit.

(3) Exploatatiile (cu exceptia celor autorizate) inscrise în RNE până la data intrării în vigoare a prezentului regulament vor fi validate de către medicul veterinar împuternicit.

 

ARTICOLUL 4

Inchiderea sau redeschiderea exploatatiilor

 

(1) Exploatatiile, cu exceptia exploatatiilor care fac obiectul vreunei interdictii sau restrictii de orice fel, se consideră închise din momentul în care nu mai sunt înregistrate animale la codul de exploatatie respectiv.

(2) Redeschiderea unei exploatatii închise se realizează de către SNIIA ca urmare a miscării animalelor având ca destinatie exploatatia respectivă.

(3) În cazul închiderii temporare sau permanentă a unei exploatatii autorizate se va proceda după cum urmează:

a) cu 7 zile înainte de data stabilită pentru încetarea activitătii, proprietarul respectivei unităti va notifica intentia de încheiere a activitătii către medicul veterinar oficial competent teritorial;

b) medicul veterinar oficial competent teritorial va controla existenta efectivelor de animale, destinatia acestora si va completa formularul de declarare eveniment, prevăzut în anexa E. Exemplarul albastru al formularului se transmite la DSVSA, unde se validează operatiunea în RNE, după care se arhivează conform legii;

c) În cazul în care o exploatatie autorizată este închisă prin ordonantă veterinară de închidere (temporară sau definitivă), înregistrarea în RNE se va face prin schimbarea stării unitătii din “activă” în “suspendată" în ziua emiterii respectivului ordin, prin grija DSVSA si pe baza ordonantei veterinare de închidere;

d) după închiderea temporară sau definitivă a unei exploatatii autorizate, SNIIA nu va permite tranzactii de animale având aceasta destinatie decât după parcurgerea procedurii descrise la art. 4 alin. (3) lit. e);

e) redeschiderea unei exploatatii autorizate închise temporar cade, în grija DSVSA prin modificarea în RNE a stării unitătii din „suspendată" în “activă” ca urmare a remedierii cauzelor care au condus la aceasta sau pe baza solicitării proprietarului exploatatiei, unde este cazul.

(4) SNIIA va stoca informatiile oricărei exploatatii pe o durata de 3 ani consecutivi din momentul în care nu mai există nici un animal în exploatatie.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile proprietarilor de exploatatii, ale proprietarilor de animale si ale detinătorilor de animale

 

ARTICOLUL 5

Obligatii privind regimul exploatatiilor

 

(1) În cazul constituirii unei noi exploatatii prin:

a) înfiintarea unei gospodării noi cu animale; sau

b) aparitia unui animal intr-o gospodărie care nu a avut animale în ultimii 3 ani (referinta 1 ianuarie 2004), proprietarul acesteia este obligat sa notifice medicului veterinar împuternicit, cu 7 zile inainte, intentia respectivă în vederea înregistrării exploatatiei în RNE, furnizând acestuia datele de identificare prevăzute în formularul de identificare prevazut în anexa C.

(2) Fiecare proprietar de exploatatie va colabora cu medicul veterinar împuternicit sau oficial competent teritorial, în cazul exploatatiilor autorizate, în vederea înregistrării exploatatiei si desfăsurarii altor activitati mentionate în prezentul regulament, după cum urmeaza:

a) În cazul unei exploatatii existente, proprietarul exploatatiei are urmatoarele obligatii:

(i) sa permită medicilor veterinari oficiali sa desfăsoare controale si inspectii la toate locatiile si pentru toate animalele;

(ii) să ofere medicilor veterinari împuterniciti sau oficiali răspunsuri corecte referitoare la informatiile solicitate, respectiv nume, prenume, CNP, adresa, adresa locatiilor, datele despre proprietării animalelor în cazul în care acestea apartin altor persoane;

(iii) sa declare medicilor veterinari împuterniciti sau oficiali, în perioada stabilită legal, orice modificare aparută în datele deja colectate cu privire la animale si exploatatie;

(iv) să păstreze si să actualizeze Registrul exploatatiei (colectia documentelor ce se remit proprietarului exploatatiei la consemnarea miscării animalelor, inclusiv la identificarea initială, prin arhivarea respectivelor exemplare din fiecare document, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător si păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioada de minimum 3 ani de la data închiderii exploatatiei);

b) În cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploatatii, proprietarul acesteia va informa medicul veterinar împuternicit, cu 7 zile înainte, despre respectiva intentie de deschidere a activitatii;

c) În cazul exploatatiilor supuse autorizarii sanitare veterinare, proprietarul exploatatiei se va adresa medicului veterinar oficial în momentul solicitării autorizatiei sanitare veterinare de functionare sau al solicitării de redeschidere a activitatii.

(3) În completarea obligatiilor mentionate în alin. (1), proprietatul va declara medicului veterinar împuternicit sau oficial competent teritorial închiderea temporară ori definitivă a activitătii exploatatiei, abatorului, taberei de vară, stânei, targului de animale sau centrului de colectare, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.

(4) Proprietarul exploatatiei autorizate (abator, tabără de vară, stand, târg de animale sau centru de colectare) va păstra documentele ce îi sunt remise si care compun Registrul exploatatiei pentru activităti de control veterinar.

(5) Pentru evidentele sale, proprietarul exploatatiei autorizate poate să îsi organizeze registrele în format electronic sau pe suport hârtie conform fluxului propriu, într-o formă care să asigure cel putin informatiile cuprinse în anexa A. Registrul va fi actualizat zilnic si va fi păstrat pentru control pe o perioada de cel putin 3 ani după închiderea activitătii exploatatiei.

(6) Proprietarul exploatatiei va pastra în bune conditii cartea exploatatiei, prezentând-o la fiecare înregistrare a unei miscări în sau din exploatatia sa. Proprietarul exploatatiei va comunica în termen de maximum 7 zile pierderea sau furtul acesteia medicului veterinar împuternicit, prin intermediul căruia va completa formularul de declarare eveniment, prevăzut în anexa E. Pe baza acestuia, proprietarului exploatatiei i se va elibera un duplicat contra cost.

 

ARTICOLUL 6

Obligatii privind identificarea si miscarea animalelor

 

(1) Fiecare proprietar de exploatatie are obligatia de a colabora cu medicul veterinar împuternicit sau oficial competent teritorial în cazul exploatatiilor autorizate, în vederea identificării si înregistrării animalelor de pe exploatatia sa.

(2) În termen de 7 zile de la achizitionarea sau încredintarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentului regulament, proprietarul exploatatiei sau detinătorul de animale va notifica prezenta respectivelor annimale în exploatatie către medicul veterinar împuternicit.

(3) Fiecare proprietar de exploatatie, de animale sau detinătorul acestora are obligatia de a notifica medicului veterinar împuternicit orice intentie de miscare a animalelor. În acest scop va solicită acestuia eliberarea formularului de miscare - certificat de sănătate, prevazut în anexa D.

(4) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar fată de cerintele prevăzute la alin. (1), (2) si (3), noul proprietar si/sau detinător au obligatia de a solicită înregistrarea miscării si în pasaportul bovinei, în cazul în care această miscare are ca rezultat schimbarea proprietarului sau a exploatatiei.

(5) Numai animalele inscrise în formularul de miscare - certificat de sănătate pot fi mutate de pe o exploatatie pe alta, inclusiv cele având drept destinatie un abator, în vederea tăierii.

(6) Detinătorul are obligatia de a avea asupra sa pe timpul miscării animalelor urmatoarele documente:

a) pasaportul, în cazul animalelor din specia bovine;

b) cartea de exploatatie;

c) formularul de miscare - certificat de sănătate, astfel:

(i) în drum spre exploatatia de tranzit (târguri) sau de destinatie, exemplarele albastru - matca si cuponul, rosu - matca si verde - matca si cuponul;

(ii) la întoarcere spre exploatatia de origine, exemplarul verde - matca si rosu - matca, pentru animalele ce au fost înstrainate sau tăiate, respectiv toate exemplarele ce i-au fost remise la emitere de către medicul veterinar împuternicit, pentru animalele cu care se întoarce pe exploatatia de origine.

(7) La întoarcerea solicitantului, acesta are obligatia de a notifica medicul veterinar împuternicit, prin predarea către acesta a documentelor ce au însotit animalul, astfel:

a) În cazul în care a înstrăinat animalul sau acesta a fost sacrificat, va face dovada evenimentului, predând exemplarul rosu – matca, al formularului de miscare - certificat de sănătate;

b) În cazul în care animalul s-a întors în exploatatia de origine, va preda medicului veterinar împuternicit exemplarul albastru - matca si cuponul si exemplarul rosu – matca, al ­formularului de miscare - certificat de sănătate.

(8) Proprietarul exploatatiei are obligatia de a retine, păstra si arhiva în registrul de fermă, exemplarele verzi (matca) ale tuturor formularelor de miscare - certificate de sănătate eliberate pentru animalele care au fost si/sau sunt în exploatatie.

(9) În vederea monitorizării miscării animalelor, proprietarul exploatatiei, al animalelor, sau detinătorul acestora are obligatia de a prezenta organelor de inspectie veterinară documentele de însotire a animalelor pe parcursul miscării acestora.

(10) La sosirea animalelor în exploatatii de tranzit de tip târguri, detinătorul are obligatia de a prezenta medicului veterinar oficial documentele de însotire a miscării si de a preda exemplarul verde-cuponul formularului de miscare - certificat de sănătate.

(11) La constituirea unei exploatatii de tranzit de tip păsune sezoniera, cireadă în tabere de vară, turmă în transhumantă, prin încredintarea animalelor către un detinător sau către proprietarul acelei exploatatii de tranzit, acesta va prelua numai animale care sunt însotite de formularul de miscare - certificat de sănătate, iar în cazul bovinelor, si de pasaport.

(12) În perioada în care animalele se afla intr-o exploatatie de tranzit de tip păsune sezonieră; cireadă în tabere de vară, turma în transhumantă, proprietarul acesteia sau detinătorul animalelor are obligatia de a avea în permanentă asupra sa:

a) pasaportul (în cazul animalelor din specia bovine);

b) cartea exploatatiei;

c) formularele de miscare - certificate de sănătate ale tuturor animalelor din respective exploatatie (turmă, cireadă).

 

ARTICOLUL 7

Obligatii privind transportul animalelor

 

Orice persoana care transportă un animal pe teritoriul României are urmatoarele obligatii:

a) să accepte numai animalele crotaliate care sunt însotite de formularul de miscare - certificat de sănătate sau certifical veterinar de sănătate pentru export, după caz, iar pentru bovine, si de pasaport;

b) să verifice la îmbarcare, pentru fiecare animal, corespondenta între pasaportul bovin, formularul de miscare ­certificat de sănătate si crotalie pentru animalele din specia bovine, precum si corespondenta între crotalie si formularul de miscare ­certificat de sănătate pentru celelalte specii de animale;

c) să prezinte la control persoanelor responsabile de controlul oficial animalele si toate documentele mentionate la lit. a);

d) să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii călatorii, în conformitate cu legislatia în vigoare;

e) să transporte animalele în vehicule autorizate sanitar­-veterinar în acest scop.

 

ARTICOLUL 8

Obligatii privind activitatea din abatoare

 

(1) Fiecare abator va detine si va actualiza un registru al abatorului care va fi inscriptionat cu codul abatorului atribuit de SNIIA.

(2) Administratorul abatorului (unitătii de tăiere), denumit în continuare detinător, este responsabil pentru mentinerea si actualizarea registrului abatorului si are următoarele obligatii:

a) Să permită accesul în abator numai animalelor, crotaliate care sunt însotite de un formular de miscare - certificat de sănătate, iar în cazul bovinelor, si de pasaport;

b) Să verifice, pentru fiecare animal, dacă există concordanta între crotalie si documentele prevăzute la lit: a).

(3) În completarea activitatilor mentionate la alin. (2), detinătorul are următoarele obligatii:

a) Să înlăture crotaliile tuturor animalelor tăiate sub supravegherea medicului veterinar împuternicit;

b) Să înregistreze în registrul abatorului cel putin următoarele date referitoare la animalele tăiate: data tăierii, codul animalului, codul abatorului, codul exploatatiei de origine, numărul animalelor tăiate, numărul lotului de animale (numai în abatoarele care taie mai mult de 20 de capete/saptămană), greutatea carcasei, codul de identificare al carcasei (numai în abatoarele care taie mai mutt de 20 de capete/săptămână), destinatia cărnii, numărul autorizatiei de transport si numărul de inmatriculare al vehiculului care a adus animalele la abator;

c) Să actualizeze zilnic registrul abatorului si să îl pastreze pentru control o perioada de cel putin 3 ani după închiderea activitătii;

d) Să preia de la proprietarul animalelor din specia bovine, destinate tăierii în abator, pasapoartele acestora si să le înmâneze medicului veterinar împuternicit cu activitatea din abator.

(4) Registrul abatorului poate fi păstrat pe suport hârtie sau pe suport electronic.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile medicului veterinar împuternicit

 

ARTICOLUL 9

Obligatii privind identificarea si înregistrarea exploatatiilor

 

(1) Medicul veterinar împuternicit va verifica si va actualiza permanent datele cu privire la exploatatiile si animalele aflate în circumscriptia sanitar-veterinară ce îi este arondata.

(2) În vederea îndeplinirii acestei sarcini, prin vizitarea fiecarei exploatatii medicul veterinar împuternicit va efectua urmatoarele activitati:

a) Va completa toate rubricile destinate identificării exploatatiei, conform formularului de identificare prevăzut în anexa C;

b) Va înregistra exploatatiile nou-înfiintate, cu exceptia celor autorizate;

c) Va actualiza datele privind modificările apărute în datele exploatatiilor din RNE [schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului proprietarului, divizarea gospodăriilor în urma partajului (de divort, de succesiune etc)].

(3) Medicul veterinar împuternicit va distribui cărtile de exploatatie si pasapoartele animalelor din specia bovine în termen de maximum 7 zile de la primirea lor, prin înmânare către proprietarul exploatatiei, efectuând totodată un scurt instructaj privind functiile cărtii si ale pasaportului, precum si obligatiile ce revin detinătorului acestora.

(4) În cazul închiderii definitive a unei exploatatii, medicul veterinar împuternicit va prelua cartea exploatatiei respective si o va trimite până în ultima zi lucrătoare a lunii respective către DSVSA.

(5) În cazul înfiintării unei exploatatii noi, după data de 1 ianuarie 2006, medicul veterinar împuternicit va completa formularul de identificare prevazut în anexa C, iar la primirea cărtii de exploatatie de la operatorul SNIIA o va înmâna contra cost proprietarului exploatatiei.

(6) În cazul pierderii, furtului sau disparitiei cărtii de exploatatie, medicul veterinar împuternicit va anunta operatorul prin intermediul SNIIA, iar la primirea duplicatului de la operator acesta îl va înmâna proprietarului exploatatiei contra cost.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiile privind identificarea si înregistrarea animalelor

 

(1) Medicii veterinari împuterniciti sunt responsabili cu efectuarea identificării animalelor si cu aplicarea crotaliilor sau a transponderelor, după caz.

(2) Medicul veterinar împuternicit are urmatoarele obligatii:

a) Să aplice crotalii auriculare sau transpondere, după caz, tuturor animalelor prezente în exploatatiile din localitătile arondate circumscriptiei veterinare, inclusiv celor nou-născute, înregistrându-le totodată si proprietarul;

b) Să completeze rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului crotaliei sau a transponderului, precum si a informatiilor solicitate în formularul de identificare prevazut în anexa C;

c) Să introduca imediat în SNIIA datele cu privire la exploatatiile si animalele identificate, pe echipamentele de natura tehnicii de calcul si de comunicatii puse la dispozitie de către operator;

d) Să păstreze exemplarul rosu al formularului de identificare prevăzut în anexa C, să înmâneze exemplarul verde proprietarului exploatatiei si sa expedieze originalul formularului de identificare (exemplarul albastru) către DSVSA, până în ultima zi lucratoare a lunii respective, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 

ARTICOLUL 11

Obligatiile privind miscarea animalelor

 

(1) În cazul miscării animalelor având ca efect descresterea numărului de animale în exploatatia de referinta, ca urmare a vânzărilor, donatiilor, încredintărilor sau transferului de animale, medicul veterinar împuternicit va întocmi si va elibera un formular de miscare - certificat de sănătate, prevăzut în anexa D, pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel:

a) Răspunde solicitării proprietarului exploatatiei sau a detinătorului de animale în cel mai scurt termen;

b) Completează formularul de miscare - certificat de sănătate si eliberează exemplarele albastru (matca si cuponul) si verde (matca si cuponul), precum si matca de la exemplarul rosu ale acestuia pentru fiecare animal sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara exploatatiei si care are o destinatie comuna. Formularul de miscare - certificat de sănătate este valabil până cand animalele sosesc la locul de destinatie, dar nu mai mult de 3 zile de la eliberare (cu exceptia grupurilor de animale aflate în miscare de tip transhumanta);

c) Înregistrează în SNIIA, concomitent cu eliberarea certificatului, evenimentul respectiv, în vederea notificării automate a miscani;

d) Păstrează exemplarul rosu - cupon detasabil al formularului de miscare - certificat de sănătate emis si îl arhivează în ordine cronologică;

e) În exploatatiile autorizate de tipul fermelor autorizate sarcinile descrise la lit. a), b) si d) cad în sarcina medicului veterinar împuternicit din respectiva unitate, care are si obligatia de a trimite în termen de maximum 3 zile o fotocopie de pe exemplarul albastru si de pe matca exemplarului rosu al formularului de miscare - certificat de sănătate medicului veterinar oficial competent teritorial, în vederea înregistrării evenimentului în SNIIA;

f) Procedura descrisa la lit. e) se aplică si în cazul în care medicul veterinar împuternicit are si calitatea de concesionar.

(2) În cazul miscării animalelor avand ca efect cresterea numărului de animale în exploatatia de referinta (fatări, cumpărari, încredintări, transfer), medicul veterinar împuternicit va proceda astfel:

a) În cazul fătărilor:

(i) Răspunde solicitării proprietarului exploatatiei sau a detinătorului de animale în termen de 7 zile;

(ii) Aplica crotalii auriculare sau transpondere, după caz, animalelor fătate în exploatatie, identificându-le totodată si proprietarul;

(iii) Completează rubricile destinate identificării animalelor, prin înscrierea codului crotaliei sau a transponderului în formularul de identificare prevăzut în anexa C;

(iv) Păstrează exemplarul rosu al formularului de identificare, înmânează exemplarul verde proprietarului exploatatiei si expediază originalul formularului de identificare (exemplarul albastru) către DSVSA, până în ultima zi lucratoare a fiecărei luni, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

(v) Înregistrează evenimentul în SNIIA în vederea notificării automate a miscării, în aceeasi zi cu eliberarea documentelor;

(vi) În plus fată de cele mentionate la pct. (i), (ii), (iii), (iv) si (v), pentru animalele din specia bovine completează datele cu privire la eveniment în pasaportul bovinei;

(vii) Păstrează formularul de identificare prevazut în anexa C (exemplarul rosu) si îl arhivează în ordine cronologică.

b) În cazul cumpărărilor, al încredintărilor sau al transferului:

(i) răspunde solicitării proprietarului exploatatiei sau a detinătorului de animale în termen imediat;

(ii) preia de la proprietarul exploatatiei exemplarul albastru ­matca formularului de miscare - certificat de sănătate si introduce si/sau confirmă datele în SNIJA;

(iii) În cazul bovinelor, în plus fată de cele mentionate la pct. (i) si (ii), completează datele cu privire la eveniment în pasaportul bovinei.

 

ARTICOLUL 12

Obligatiile privind înregistrarea unor evenimente

 

În vederea înregistrării unor evenimente precum: sacrificarea traditională, moartea sau disparitia de animale, medicul veterinar împuternicit are urmatoarele obligatii:

a) Să răspundă solicitării proprietarului exploatatiei sau a detinătorului de animale în cel mai scum termen;

b) În cazul mortii, sacrificării traditionale sau disparitiei, să completeze formularul de declarare eveniment, prevăzut în anexa E, si să înmâneze exemplarul verde al acestuia către solicitant;

c) Să colecteze crotaliile animalelor si sa le expedieze împreună cu exemplarul albastru al formularului de declarare eveniment, prevăzut în anexa E, către DSVSA, până în ultima zi lucratoare a fiecarei luni;

d) Să înregistreze evenimentul în SNIIA în vederea notificării automate a miscării, în aceeasi zi cu eliberarea documentelor;

e) În plus fată de cele mentionate la lit. a)-d), pentru animalele din specia bovine să completeze datele cu privire la eveniment în pasaportul bovinei si sa transmită DSVSA;

f) Să păstreze si să arhiveze în ordine cronologică exemplarul rosu al formularului de declarare eveniment, prevăzut în anexa E;

g) În cazul semnalării de către proprietar sau de către o autoritate competentă a pierderii crotaliei unui animal, completarea formularului de declarare eveniment reprezintă solicitarea eliberării unui duplicat, iar expedierea ei de către operator si confirmarea primirii acesteia reprezintă reintroducerea animalului respectiv în SNIIA;

h) În cazul aparitiei unui animal declarat dispărut si cu crotalia aplicată, va completa formularul de identificare prevăzut în anexa C;

i) În cazul aparitiei unui animal declarat dispărut si cu crotalia lipsă, va completa formularul de identificare prevazut în anexa C si va aplica o nouă crotalie în cazul animalelor din speciile ovine, caprine si suine, iar în cazul animalelor din specia bovine, animalul va fi declarat neidentificabil si va fi tăiat în conditiile legii;

j) În cazul pierderii cărtii exploatatiei sau a pasaportului bovinei, completarea formularului de declarare eveniment reprezintă solicitarea eliberării unui duplicat.

 

ARTICOLUL 13

Obligatiile privind activitatea din abatoare

 

(1) Dupa tăiere, medicul veterinar împuternicit responsabil cu activitatea din abator are urmatoarele obligatii:

a) Să completeze data tăierii si codul abatorului pe pasaport, sa semneze si să stampileze pasaportul, în cazul bovinelor;

b) Să preia crotaliile animalelor tăiate si să le transmită împreuna cu pasaportul fiecărui animal (în cazul bovinelor) medicului veterinar oficial competent teritorial.

(2) Dacă medicul veterinar împuternicit responsabil cu activitatea din abator constată că un animal destinat tăierii:

a) Are o singură crotalie, poate emite o autorizatie de taiere a bovinei pentru consum;

b) Nu are nici o crotalie, nu va permite tăierea animalului si va informa imediat medicul veterinar oficial competent teritorial care va desfăsura o anchetă completă a cazului si, în colaborare cu DSVSA, va investiga locul de unde a fost adus respectivul animal si va cere informatii relevante despre detinătorul anterior al animalului. După investigatie, directorul DVSAJ, informându-l pe medicul veterinar împuternicit, mentionat anterior, va emite o autorizatie de tăiere a animalului pentru consum sau, în functie de rezultatul anchetei, va aplica prevederile art. 24 alin. (2).

(3) Procedura mentionată la alin. (2) poate fi urmată numai dacă animalul a fost însotit de un formular de miscare - ­certificat veterinar de sănătate, iar în cazul bovinelor, si de pasaport, pe baza cărora se poate stabili originea animalului, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 24 alin. (2).

(4) Tăierea animalelor din specia bovine în afara unui abator se poate realiza numai ca tăiere de urgentă, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

ARTICOLUL 14

Obligatii privind importul de animale

 

(1) În cazul importurilor de animale, medicul veterinar împuternicit derulează urmatoarele activitati:

a) Verifică notificarea miscării dinspre PIF în SNIIA si documentele însotitoare ale animalelor;

b) Identifică, înregistrează si crotaliază, în termen de 7 zile de la data importului, animalele provenite din tările terte, urmând procedura prevăzută în prezentul regulament în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii Europene, va înregistra animalul pastrând crotaliile din statul membru de origine;

c) Colectează toate pasapoartele bovinelor de la detinătorul animalelor si le transmite la DSVSA.

(2) Completarea formularului de identificare pentru animalele importate si înregistrarea acestora în SNIIA constituie solicitarea eliberării noilor pasapoarte pentru bovinele importate atat din statele membre ale Uniunii Europene, cat si din tările nemembre ale Uniunii Europene.

(3) Medicul veterinar împuternicit va pastra o copie a fiecarui pasaport returnat si trimis la DSVSA, va preda exemplarul verde al formularului de identificare proprietarului animalelor, va transmite la DSVSA exemplarul albastru si va pastra si va arhiva exemplarul rosu al acestui formular.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile medicului veterinar oficial

 

ARTICOLUL 15

Obligatiile privind identificarea si înregistrarea exploatatiilor

 

(1) Medicul veterinar oficial este răspunzator pentru activitatea de înregistrare si actualizare a datelor privind exploatatiile autorizate conform procedurilor mentionate la art. 5.

(2) Medicul veterinar oficial va distribui cărtile de exploatatie pentru exploatatiile autorizate, în termen de maximum 7 zile de la primirea lor, prin înmânare personală către seful exploatatiei, efectuând totodată un scurt instructaj privind functiile cărtii si obligatiile ce revin detinătorului acesteia.

(3) Pentru exploatatiile autorizate medicul veterinar oficial (de pe langa CSVZ sau CSVSA, după caz) va efectua înregistrarea solicitării de autorizare în RNE, la depunerea acesteia, unitatea aflându-se în curs de autorizare; SNIIA nu va permite tranzactii de animale având aceasta destinatie decât după obtinerea autorizatiei sanitare veterinare.

(4) La emiterea autorizatiei sanitare veterinare de către DSVSA, exploatatia autorizata va fi înregistrata în RNE cu starea „activă" prin proceduri generate de SNIIA.

(5) În cazul redeschiderii unei exploatatii autorizate a cărei activitate a fost închisă temporar la solicitarea proprietarului, procedura de reautorizare se va efectua cu mentinerea codului de exploatatie avut initial.


 

ARTICOLUL 16

Obligatiile privind identificarea si înregistrarea animalelor

 

(1) În cazul mutării în afara exploatatiei a animalelor destinate exportului, medicul veterinar oficial va elibera un certificat veterinar de sănatate pentru export, conform legislatiei în vigoare.

(2) Alte obligatii ale medicului veterinar oficial:

a) Desfăsoară activitati de inspectie obligatorie la exploatatii;

b) Execută un program operational de monitorizare a activitătilor de identificare si înregistrare a animalelor, stabilit de ANSVSA;

c) Aplică sanctiuni care vizeaza proprietarii exploatatiilor si detinătorii animalelor, în cazul încălcării măsurilor stabilite de prezentul regulament.

 

ARTICOLUL 17

Obligatii privind miscarea animalelor

 

Medicul veterinar oficial înregistrează, în cazul exploatatiilor autorizate, în SNIIA, intrările si iesirile de animale pe baza documentelor transmise de către medicul veterinar împuternicit din unitatea respectivă, în termen de 24 de ore de la primirea for.

 

ARTICOLUL 18

Obligatii privind activitatea din abatoare

 

Medicul veterinar oficial competent teritorial va face înregistrările evenimentelor în SNIIA, în termen de 5 zile, pe baza documentelor transmise de către medicul veterinar împuternicit responsabil cu activitatea din abator, după care va transmite crotaliile împreună cu pasapoartele (in cazul bovinelor) la DSVSA, o dată pe săptămână, în cazul abatoarelor care taie mai mult de 20 de capete/săptămâna si o data pe lună, în cazul abatoarelor care taie mai putin de 20 de capete/săptămână.

 

ARTICOLUL 19

Obligatii privind exportul de animale

 

În cadrul activitătilor legate de exportul de animale medicii veterinari oficiali responsabili teritorial au urmatoarele obligatii:

a) verifică dacă animalele destinate exportului sunt identificate, crotaliate si înregistrate si au pasapoarte, în cazul bovinelor;

b) eliberează certificatul veterinar de sănătate pentru export doar pentru animalele identificate, crotaliate, înregistrate si cu pasaport, în cazul bovinelor;

c) păstrează si arhivează o copie a certificatului veterinar de sănătate pentru export;

d) înregistrează în SNIIA iesirea animalelor în aceeasi zi în care a eliberat certificatul veterinar de sănătate pentru export, pe baza informatiilor cuprinse în acesta;

e) notifică exportul de animale către PIF prin proceduri generate de SNIIA.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile DSVSA

 

ARTICOLUL 20

Obligatii privind gestiunea si controlut exploatatiilor

 

(1) DSVSA va păstra formularele primite de la medicul veterinar împuternicit sau oficial pentru cel putin 3 ani, va verifica introducerea datelor în RNE si va monitoriza si controla SNIIA.

(2) În completarea atributiilor mentionate la art. 3 si 4, în cadrul activitătii de gestiune si control al exploatatiilor, DSVSA are următoarele obligatii:

a) să verifice toate formularele primite de la medicul veterinar împuternicit sau oficial; în cazul formularelor incomplete, îl va informa pe medicul veterinar împuternicit sau pe medicul veterinar oficial, cerând corectarea greselilor; medicul veterinar împuternicit sau medicul veterinar oficial trebuie să notifice efectuarea corecturii direct la DSVSA;

b) sa înregistreze toate datele trimise de medicul veterinar împuternicit sau oficial, inclusiv datele referitoare la deschiderea-închiderea exploatatiilor autorizate de tipul abatoarelor, pasunilor sezoniere, a taberelor de vară, stânilor si pietelor de animale, a punctelor si centrelor de colectare, precum si începerea si încheierea temporară sau definitivă a activitătilor;

c) sa înregistreze exploatatia autorizată, la emiterea autorizatiei sanitare veterinare, în RNE, cu starea ,,activă" prin proceduri generate de SNIIA.

 

ARTICOLUL 21

Obligatii privind monitorizarea identificării si înregistrării animalelor

 

(1) DSVSA are urmatoarele obligatii:

a) Să înregistreze toate formularele prevăzute în anexele C, D si E, primite de la medicul veterinar împuternicit sau de la medicul veterinar oficial, în cazul în care acesta, pe considerente exclusiv de ordin tehnic (de natura imposibilitătii realizării unei conexiuni de comunicare punct la punct cu BND), nu poate efectua înregistrarea datelor în SNIIA. Constatarea imposibilitătii stabilirii conexiunii se face de DSVSA si de către operator, prin reprezentanti;

b) Să verifice si se valideze din punct de vedere formal toate formularele primite; în cazul formularelor incomplete, îi va informa pe medicii veterinari împuterniciti sau pe medicii veterinari oficiali, cerând corectarea greselilor; corectura va fi efectuată de către medicul veterinar împuternicit sau de către medicul veterinar oficial;

c) Să arhiveze toate formularele trimise de medicii veterinari împuterniciti sau de medicii veterinari oficiali si să le păstreze cel putin 3 ani;

d) Să preia, să depoziteze si să distribuie, la sediul DSVSA, ­medicilor veterinari împuterniciti, crotaliile, mijloacele de aplicare, formularele si tehnica de calcul si comunicatii puse la dispozitie de către operator sau de ANSVSA, după caz;

e) Să aloce (în cazul bovinelor) sau sa verifice (în cazul ovinelor, caprinelor si suinelor) alocarea electronică a crotaliilor;

f) sa înmâneze medicului veterinar împuternicit, pe baza de proces-verbal, componentele SNIIA mentionate la fit. d);

g) Să valideze tipărirea, pe baza situatiei computerizate generate de SNIIA, a pasapoartelor emise, în conditiile legii, pentru bovinele identificate si înregistrate si să le transmită medicului veterinar împuternicit, în termen de 14 zile;

h) Să coordoneze activitătile si să asigure asistenta tehnică necesară pentru medicii veterinari împuterniciti sau medicii veterinari oficiali;

i) Să preia, să verifice în SNIIA si sa distrugă crotaliile animalelor sacrificate sau moarte, predate de către medicul veterinar împuternicit sau de către medicul veterinar oficial, după caz, asigurând totodată si distrugerea lor, în conditiile legii.

(2) DSVSA, pe baza rapoartelor generate de sistem, în urma verificarii datelor si formularelor de înregistrare, va confirma si va certifica în scris legalitatea si conformitatea actiunilor si deconturilor în vederea efectuării plătii de către ANSVSA sau operator, după caz.

(3) Alte obligatii ale DSVSA:

a) Să asigure asistenta tehnica pentru medicii veterinari împuterniciti;

b) Să fie interfata de colaborare în plan teritorial cu operatorul si cu structurile aflate în subordine (CSVZ, CSVSA), precum si cu medicii veterinari împuterniciti;

c) Să introducă în SNIIA informatiile si datele, conform prezentului regulament;

d) Să desfăsoare activităti de inspectie obligatorie la exploatatii;

e) Să execute programe operationale de monitorizare a SNIIA, în conformitate cu sarcinile stabilite la nivel national de către ANSVSA;

f) Să aplice sanctiuni si să initieze investigatii care vizează proprietarii sau detinătorii, în cazul încălcării măsurilor stabilite de prezentul regulament.


 

ARTICOLUL 22

Obligatii privind monitorizarea activitatii de taiere a animalelor

 

DSVSA are obligatia de a verifica, în cadrul programului de monitorizare, crotaliile (si pasapoartele în cazul bovinelor) si documentele eliberate pentru animalele tăiate în abatoare sau în cazul tăierilor traditionale.

 

ARTICOLUL 23

Importul de animale

 

În cazul importului de animale DSVSA are următoarele obligatii:

a) Să verifice înregistrările animalelor importate si datele exploatatiei de destinatie în SNIIA;

b) Să păstreze, în cazul în care există, pasapoartele animalelor provenite din tările nemembre ale Uniunii Europene, primite de la medicul veterinar împuternicit pentru cel putin 3 ani;

c) Să transmită la ANSVSA pasapoartele animalelor din statele membre ale Uniunii Europene în vederea trimiterii lor ulterioare către tara de origine;

d) Să transmită, în termen de 14 zile de la înregistrare la medicul veterinar împuternicit, un pasaport pentru bovine nou­-inscriptionat cu codul crotaliei din tara de origine sau inscriptional cu noul cod de crotaliere.

 

ARTICOLUL 24

Inspectie si control

 

(1) DSVSA va efectua inspectii si controale pe tematica identificării si înregistrării animalelor în exploatatii.

(2) Orice animal găsit fară crotalii si făra pasaport pentru bovine sau formular de miscare-certificat de sănătate ori cu un pasaport pentru bovine care nu corespunde crotaliei va fi plasat sub ordin de restrictie, izolat de restul animalelor si trimis pentru examinare veterinara oficială. În acest caz, dacă în termen de 3 zile de la gasirea animalului nu se revendică dreptul de proprietate si nu se poate stabili de unde provine respectivul animal, medicul veterinar împuternicit sau medicul veterinar oficial va pregăti tăierea animalului intr-o perioadă diferita de cea pentru tăierile obisnuite, iar distrugerea carcasei va fi facuta sub control veterinar oficial, făra a se aduce prejudicii mediului inconjurator, în conformitate cu legislatia natională.

 

CAPITOLUL VI

Obligatiile ANSVSA

 

ARTICOLUL 25

Monitorizarea identificarii si înregistrării animalelor si exploatatiilor

 

Fiecare transport de animale care urmeaza să fie importate de România atat din statete membre ale Uniunii Europene, cat si din tările nemembre ale Uniunii Europene va contine numai animale crotaliate si însotite de certificate veterinare de sănătate eliberate de autoritatea competenta din tara de origine. Certificatul veterinar de sănătate mentionat anterior va fi conform prevederilor legale în vigoare.

 

ARTICOLUL 26

Animale importate

 

ARTICOLUL 27

Obligatiile medicului veterinar inspector PIF în cazul importurilor de animate

 

Pentru fiecare transport de animale provenite din statele membre ale Uniunii Europene sau din tările nemembre ale Uniunii Europene, medicul veterinar inspector PIF are următoarele obligatii:

a) să verifice corespondenta dintre pasaportul bovinei si crotalii, efectuând controalele prevăzute de legislatia natională. Pentru fiecare bovina provenită din statele membre ale Uniunii Europene controalele vor include verificarea corespondentei dintre pasaportul acesteia si crotalii;

b) Să verifice prin sondaj corespondenta dintre crotalii si certificatul veterinar de sănătate pentru bovinele provenite din tări terte si pentru ovine, caprine si suine, indiferent de provenienta;

c) să completeze formularul electronic de notificare a miscani în SNIIA pentru fiecare animal sau grup de animale care urmează să fie mutat la aceeasi destinatie;

d) Să înmaneze pasapoartele bovinelor detinatorului de animale, în cazul transportului de animale provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene;

e) sa păstreze pe hartie sau pe suport electronic o înregistrare a fiecărui document PIF de notificare a miscării completat si a fiecărui certificat veterinar de sănătate.

 

ARTICOLUL 28

Obligatiile medicului veterinar inspector PIF în cazul exporturilor de animale

 

În cazul exporturilor de animale, medicii veterinari inspectori PIF au următoarele obligatii:

a) Să verifice identitatea animalului respectiv si dacă acesta îndeplineste cerintele prevăzute în prezentul regulament. Daca animalul nu îndeplineste cerintele prevăzute în prezentul regulament, inspectorul PIF nu va permite exportul respectivului animal care va fi supus prevederilor legislatiei veterinare în ceea ce priveste eliminarea lui;

b) sa verifice notificarea exportului;

c) Să preia pasaportul, în cazul bovinelor, si să îl transmită la ANSVSA în termen de 7 zile de la data exportului;

d) să pastreze o copie a certificatului veterinar de sănătate pentru export.

(1) ANSVSA va elabora un plan anual de monitorizare a implementării activitatilor. Acest plan va contine indicatori specifici privind corectitudinea si acuratetea datelor.

(2) ANSVSA, în colaborare cu DSVSA si cu medicii veterinari oficiali, va implementa anual planul de monitorizare pentru minimum 10% din exploatatii, piete de animate, centre de colectare, păsuni sezoniere si abatoare, în vederea verificării tuturor aspectelor prevăzute în prezentul regulament, ca verificări ale corectitudinii datelor înregistrate în RNE.

(3) Toate erorile găsite de serviciile veterinare vor fi raportate imediat la DSVSA pentru luarea măsurilor de corectare. DSVSA va raporta anual la ANSVSA rezultatele activitătilor de monitorizare.

(4) În cazul exporturilor de animale din specia bovine, ANSVSA preia si arhiveaza pentru o perioadă de minimum 3 ani pasapoartele animalelor exportate, transmise de PIF.

 

CAPITOLUL VII

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 29

Dispozitii tranzitorii

 

(1) Emiterea documentelor de tipul “Formular de miscare - ­certificat de sănătate" si “Formular de declarare eveniment" se va face începând cu data de 1 aprilie 2005. Emiterea documentelor de tipul “Formular de miscare - certificat de sănătate" si “Formular de declarare eveniment" de la data precizată se va face numai pentru animalele identificate si înregistrate în SNIIA.

(2) Până la data de 1 aprilie 2005, prin grija medicului veterinar împuternicit, miscările animalelor sau celelalte evenimente descrise în prezentul regulament, cu privire la animalele identificate si înregistrate, vor fi consemnate astfel încât datele si informatiile cuprinse în formularele mentionate să poata fi reconstituite de către acesta si ulterior, prin proceduri generate de către SNIIA, aceste miscari si evenimente sa fie introduse în BND.

(3) În cazul în care un medic veterinar împuternicit, care întreprinde actiunile de identificare a animalelor într-o exploatatie, constată prezenta unui animal deja crotaliat cu mijloacele de identificare descrise în prezentul regulament, va proceda astfel:

a) solicită proprietarului formularul de miscare - certificat de sănătate prevazut în anexa D si înregistrează animalul în BND conform prevederilor art. 11 alin. (2) lit. b);

b) dacă proprietarul animalului nu poate face dovada miscării prin prezentarea documentului mentionat la lit. a), va înregistra animalul în SNIIA, utilizând formularul de identificare prezentat în anexa C. După înregistrare va introduce respectivele date si în BND, utilizând acelasi model de formular.

(4) Până la data de 30 iunie 2005, în procedura de completare a formularului de identificare prevăzut în anexa C, codul exploatatiei nu va fi înscris în rubrica corespunzătoare la fata locului (în exploatatia unde se execută operatiunile de identificare), ci va fi completat de către medicii veterinari împuterniciti, pe exemplarele albastru si rosu, în momentul introducerii datelor în BND, prin procedure generate de SNIIA.

(5) La primirea cărtii exploatatiei conform prevederilor art. 9 alin. (3), proprietarul exploatatiei are obligatia de a completa câmpul respectiv în formularul de identificare (exemplarul verde) predat acestuia cu ocazia identificării si înregistrării animalelor.

 

ARTICOLUL 30

Precizari generale

 

(1) În cazul în care se înregistrează un numar mai mare de animale decat numărul de rânduri disponibile pe formularele din anexele C si D, se va utiliza documentul “Continuare formular" prevazut în anexa F.

Informatii minime continute de Registrul exploatatiei

1. Registrul exploatatiei trebuie sa cuprindă următoarele informatii, actualizate la zi:

a) date referitoare la exploatatie:

- codul de identificare a exploatatiei;

- adresa exploatatiei;

- numele si adresa detinătorului;

b) date referitoare la animalele din exploatatie:

- codul de identificare a animalului;

- data nasterii;

- data identificării;

- sexul;

- rasa si genotipul, daca se cunosc;

- ziua, luna si anul în care animalul a decedat în exploatatie;

- informatii despre orice înlocuire a crotaliilor sau a dispozitivelor electronice;

c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploatatie:

- codul de identificare a animalului;

- codul de identificare a exploatatiei de la care animalele au fost transferate;

- data intrării;

d) date referitoare la animalele care parăsesc exploatatia:

- codul de identificare a exploatatiei sau abatorului de destinatie;

- data plecării;

- numărul de înmatriculare a mijlocului de transport (inclusiv remorca).

Informatiile continute de Cartea de exploatatie

Documentul Carte de exploatatie va contine cel putin următoarele informatii:

a) codul exploatatiei;

b) adresa exploatatiei;

c) numele si prenumele proprietarului exploatatiei;

d) adresa proprietarului exploatatiei.

(2) În cazul formularului de miscare - certificat de sănătate vor fi utilizate formularele de continuare prevăzute în anexa F, cu conditia ca acestea sa fie eliberate doar pentru animalele din speciile ovine, caprine, suine sau cabaline, care provin din aceeasi exploatatie si au ca destinatie comună aceeasi exploatatie, inclusiv abator, pasune sezonieră, tabără de vară, stână, centru de colectare.

(3) Este interzisă utilizarea documentului “Continuare formular”, prevăzut în anexa F, pentru animalele care au ca destinatie un târg de animale.

(4) În cazul utilizării formularului de continuare prevăzut în anexa F, ca document-anexă la formularul de miscare - certificat de sănătate, noul proprietar al animalelor are obligatia de a înmâna medicului veterinar împuternicit, în vederea înregistrării în SNIIA, o fotocopie a tuturor formularelor de continuare colectate de la vechiul proprietar.

(5) Introducerea datelor în SNIIA, cu privire la exploatatie si animalele identificate, pe echipamentele de natura tehnicii de calcul si de comunicatii puse la dispozitie de către operator se va realiza de către medicul veterinar împuternicit. Începând cu data de la care acesta intră în posesia echipamentelor si se validează canalul de comunicatie punct la punct (BND ­echipament alocat medicului veterinar împuternicit).

(6) Animalele din specia ecvine, identificate (microcipate) până la data publicării prezentului regulament, vor fi introduse obligatoriu în SNIIA prin intermediul formularului de identificare completat pentru fiecare exploatatie de către mediul veterinar împuternicit, cu ocazia identificării, înregistrării si crotalierii animalelor din speciile bovine, ovine, caprine si suine din exploatatia respectivă.

(7) Prevederile contrare prezentului regulament se abrogă.

(8) Anexele A, B, C, D, E, F, G si H) fac parte integrantă din prezentul regulament.

(9) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

 

ANEXA H la regulament

 

 

Specificatiile tehnice ale crotaliilor si dispozitivelor electronice utilizate pentru identificarea animalelor

 

 

SECTIUNEA 1

Specificatii tehnice ale crotaliilor de bovine


              

1. Codul de pe crotalia auriculară pentru bovine trebuie să contină următoarele:

a) numele producătorului, inscriptionat: în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere a celor doua părti;

b) dedesubt, codul de tară, reprezentat de doua litere majuscule cu înăltimea de 0,8 cm, care semnifică codul ISO al tării, respectiv RO;

c) sub codul de tară se inscriptionează acronimul autoritătii sanitare veterinare centrale a Romaniei, cu litere majuscule cu inaltimea de 0,8 cm, respectiv ANSVSA;

d) În stânga acronimului se vor inscriptiona de către producător logoul acestuia si data fabricatiei crotaliei, iar în dreapta, cu cifre romane, numărul duplicatului crotaliei, dacă este cazul; prima crotalie va purta cifra 1;

e) codul de bare este dispus sub acronim pe un singur rând si este constituit din maximum 12 pozitii de grosimi diferite, cu înaltimea de 0,8 cm, corespunzand cifrelor ce se inscriu dedesubt;

f) sub codul de bare se înscriu pe un sir de 8 cifre cu înăltimea de 0,5 cm, care reprezinta: primele doua, codul judetului, urmatoarea cifra este cifra de control, iar restul de 5 cifre reprezintă primele cifre din numarul de ordine al animalului;

g) ultimul rând de caractere este format din 4 cifre cu înăltimea de 2 cm, care reprezintă ultimele 4 dintre cele 9 cifre ale numărului de ordine al animalului.

2. Codul de identificare a bovinei va fi format din 14 caractere ce vor fi mentionate în bazele de date, două litere urmate de codul numeric format din 12 cifre, caracterele având următoarea semnificatie:

a) primele două sunt litere si reprezintă codul tării, respectiv R0;

b) următoarele două sunt cifre si reprezintă codul judetului, respectiv de la 01 la 42;

c) următorul caracter este cifra pentru control;

d) următoarele 9 caractere sunt cifre si reprezintă numărul de ordine al animalului.

3. Bovinele destinate pentru evenimente culturale si sportive, cu exceptia expozitiilor si târgurilor fără vânzare, pot să fie identificate, în locul crotaliei auriculare, cu un sistem de identificare ce oferă garantii echivalente si este autorizat de către autoritatea veterinară centrală a României.

4. Crotalia auriculară trebuie să aibă două părti ce vor fi inscriptionate identic. Aceste două părti componente ale crotaliei trebuie să se poată misca una fată de alta după aplicarea la urechea animalului. Distanta dintre cele două părti componente ale crotaliei trebuie să fie cuprinsă între 9 si 12 mm. Cele două părti componente ale fiecarei crotalii auriculare trebuie să poătă fi separate, după aplicare, numai prin ruperea definitivă a mijlocului de unire dintre ele, fără posibilitatea de a se reasambla. Mijlocul de legătura dintre cele două pă componente ale unei crotalii trebuie se suporte o tractiune de 300 N, măsurată în plan axial, caracteristică ce trebuie să se mentină o perioadă de cel putin 7 ani.

5. Modelul de crotalie trebuie să fie proiectat în asa fel încât să se poată introduce doar într-o anumită pozitie în clestele aplicator.

6. Crotalia trebuie să îndeplinească urmetoarele conditii:

a) să poată fi folosită - aplicată - doar o singură data;

b) numărul acesteia nu trebuie să se repete;

c) Să fie durabilă si greu de deteriorat;

d) să fie lipsită de nocivitate.

7. Aplicarea crotaliilor la urechile animalului se face cu un cleste special. Clestele de aplicare trebuie:

a) să aibă meritionat numele producătorului;

b) se fie construit în asa fel încat aplicarea crotaliei să se poată face într-un singur mod;

 

c) să se deschidă usor si să poata fi manevrat cu o singură mână;

d) să nu producă urechii leziuni nedorite;

e) clestele, transportul, logistica si împachetarea trebuie să corespundă anumitor norme stabilite de autoritatea veterinară centrala a României.

8. Cifrele si literele înscrise pe crotalie, precum si codul de bare trebuie să fie de culoare neagră, iar culoarea crotaliei auriculare trebuie să fie galben-lamaie.

9. Materialul din care sunt confectionate crotaliile auriculare:

a) nu trebuie să contină substante nocive;

b) trebuie să se încadreze în normele legislative referitoare la reciclare;

c) nu trebuie să producă reactii alergice;

d) nu trebuie să influenteze negativ procesul de vindecare a leziunilor produse de aplicare;

e) nu trebuie să se deformeze la temperaturi cuprinse între –20şC si +40şC sau sub influenta luminii ultraviolete normale.

10. Toate caracterele precizate trebuie să rămână inscriptionate pe crotalie pentru o perioadă de cel putin 7 ani si nu trebuie să poată fi îndepărtate prin spălare sau stergere cu hârtie abrazivă.

11. Crotalia trebuie să fie usor de aplicat, fără a necesita o dexteritate deosebită.

 

 

SECTIUNEA a 2-a

Specificatii tehnice ale crotaliilor de suine

 

 

1. Crotalia auriculară utilizată pentru identificarea suinelor se aplică în urechea animalului si poartă un cod de înregistrare unic.

2. Crotalia trebuie aplicată într-o pozitie în care este usor vizibilă de la distantă.

3. Crotalia trebuie să poarte inscriptionate următoarele:

a) acronimul autoritătii veterinare centrale a României, cu litere majuscule, respectiv ANSVSA, inscriptionat în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere a celor două părti;

b) codul de bare reprezentând codul de identificare a animalului;

c) codul ISO al tării, respectiv RO pentru România, urmat de 3 cifre: prima cifră reprezintă specia, respectiv 3 - porcine, iar următoarele două cifre reprezintă numărul seriilor de cate 9.999.999 de crotalii (de exemplu: 01 pentru prima serie de 9.999.999 de crotalii, 02 pentru a doua serie de 9.999.999 de crotalii etc.); toate aceste caractere au inăltimea de 4 mm;

d) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre, grupate semantic, cu înăltimea de 5 mm.

4. Codul de identificare a animalului va fi format din 12 caractere alfanumerice, literele RO urmate de 10 cifre.

5. Crotalia trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) se fie formată din două părti, adică partea „tată" si partea “mamă";

b) partea “tată” trebuie să aibă minimum două caneluri de tăiere;

c) decupajul realizat prin tăiere trebuie să fie mai mare decat pinul de penetrare, astfel încât crotalia să se poată roti liber în jurul axei;

d) canalul de jonctiune din partea “mamă” trebuie să fie de tip “deschisă";

e) corpul conic al pinului de penetrare trebuie să fie din material dur, eventual metalic, celelalte părti fiind din material mai moale;

f) pinul conic trebuie să permită ventilarea si aerarea;

g) să fie confectionată din poliuretan sau orice alt material plastic;

h) să fie reciclabilă;

i) să fie rezistentă la temperaturi ambientale ridicate/scăzute si să fie usor de citit pe toată durata vietii animalului;

              

j) sa nu contină substante care sunt nocive;

k) sa nu fie reutilizabilă;

l) imprimarea sa fie lizibilă prin tehnologie laser si imposibil de modificat;

m) imprimarea se va realize exclusiv pe partea „tată";

n) să confere o cat mai bună si rapidă vindecare auriculară;

o) aplicarea crotaliei sa nu se face prin presare, ci prin incizie a auriculului (la momentul aplicării crotaliei), astfel încât pielea sa fie tăiată si nu presată în crotalia „mamă".

 

 

SECTIUNEA a 3-a

Specificatii tehnice ale crotaliilor utilizate pentru identificarea ovinelor si caprinelor

 

 

1. Crotaliile de identificare a ovinelor si caprinelor se aplică în urechea animalului si poartă un cod de înregistrare unic.

2. Crotalia trebuie aplicată într-o pozitie în care este usor vizibilă de la distantă

3. Crotalia trebuie sa poarte inscriptionate următoarele:

a) acronimul autoritătii veterinare centrale a României cu litere majuscule, respectiv ANSVSA, inscriptionat în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere a celor doua parti ;

b) cod de bare, reprezentând codul de identificare a animalului;

c) codul ISO al tării, respectiv RO pentru România, urmat de trei cifre: prima reprezintă specia, respectiv 1 - ovine, 2 ­caprine, iar următoarele două reprezintă numărul seriilor de câte 9.999.999 de crotalii, (de exemplu 01 pentru prima serie de 9.999.999 de crotalii; 02 pentru a doua serie de 9.999.999 de crotalii etc.); toate aceste caractere au înăltimea de 4 mm;

d) ultimul rând de caractere este format din 7 cifre, grupate semantic, cu înăltimea de 5 mm.

4. Codul de identificare a animalului va fi format din 12 caractere alfanumerice, RO urmat de 10 cifre.

5. Crotalia trebuie sa îndeplinească următoarele conditii:

a) sa fie formată din două parti, adica partea “tată” si partea “mama”;

b) partea „tată" trebuie să aiba minim 2 caneluri de taiere;

c) decupajul realizat prin tăiere trebuie sa fie mai mare decat pinul de penetrare, astfel încât crotalia sa se poată roti liber în jurul axei;

d) canalul de jonctiune din partea „mamă" trebuie sa fie de tip “deschis";

e) corpul conic al pinului de penetrare trebuie sa fie din material dur, eventual metalic, celelalte parti fiind din material mai moale;

f) pinul conic trebuie sa permită ventilarea si aerarea;

g) să fie confectionată din poliuretan sau orice alt material plastic;

h) sa fie reciclabilă;

i) sa fie rezistentă la temperaturi ambientale ridicate/scă si să fie usor de citit pe toata durata vietii animalului;

j) să nu contină substante care sunt nocive;

k) să nu fie reutilizabilă;

l) imprimarea să fie lizibilă, prin tehnologie laser si imposibil de modificat;

m) imprimarea se va realiza exclusiv pe partea „tată";

 

n) sa confere o cat mai bună si rapidă vindecare auriculară;

o) aplicarea crotaliei sa nu se face prin presare, ci prin incizie a auriculului (la momentul aplicării crotaliei), astfel încat pielea sa fie taiată si nu presată în crotalia „mama".

 

 

SECTIUNEA a 4-a

Specificatii tehnice ale dispozitivelor utilizate pentru identificarea electronică a cabalinelor

 

 

1. Caracteristicile transponderului:

a) Standard de operare ISO 11784/11785;

b) cod unic de identificare format din 15 caractere;

c) unicitatea codului de identificare sa fie garantată de către producatorul/distribuitorul transponderului;

d) codul unic de identificare să nu poată fi copiat sau modificat;

e) codul unic de identificare programat numai de către producător în timpul realizării transponderului;

f) unicitatea codului unic de identificare verificată de către producător în timpul realizarii transponderului;

g) frecventa de activare - 134,2 kHz;

2. Caracteristicile capsulei injectabile:

a) material - sticla biocompatibilă;

b) tratată antimigrare subcutanată;

c) culoare - transparentă;

d) formă - cilindrică;

e) dimensiuni: lungime 11,5 mm (+/-4,5%), diametru 2,12 mm (+/-4,5%);

f) temperatura de stocare - de la –40şC la +85şC;

g) temperatura de operare - de la –20şC la +75şC;

h) rezistentă la ape - conform IP 68;

i) rezistentă la vibratii - conform IEC 68 PART 2-47;

j) rezistentă la soc - conform IEC 68 PART 2-29.

3. Injectorul folosit la identificarea electronică a ecvinelor trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

a) să fie un dispozitiv de unica folosintă;

b) să aibă un format ergonomic pentru manevrarea cu precizie si sigurantă în timpul implantării;

c) să fie prevăzut cu componente specifice:

(i) cu rol de prevenire a actionării accidentale, involuntare;

(ii) cu rol de protectie, de izolare a acului implantor;

d) să fie ambalat individual în mediu steril, garantat minimum 30 de luni de la data ambalării;

e) să fie etichetat cu codul unic de înregistrare al tagului electronic de identificare.

4. Cititorul folosit la identificarea electronică a ecvinelor trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

a) raza de actiune - minimum 40 mm;

b) frecventa de lucru - 134,2 kHz;

c) temperatura de functionare - de la 0şC la +65şC;

d) forma - ergonomică;

e) alimentare prin acumulator;

f) Standard de operare ISO 11784/11785;

g) capacitate de functionare în doua moduri: FDX-A si FDX-B.

5. Cititoarele trebuie să fie capabile se activeze/să citească toate transponderele cu caracteristicile descrise la pct. 1.