MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 248         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

41. - Lege pentru ratificarea Conventiei privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003

 

Conventie privind Institutul Forestier European

 

128. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 89 din 10 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) si ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

187. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea privată a Companiei Nationale “Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

204/69. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

11. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Conventia privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003 si semnată de România la Helsinki la 26 noiembrie 2003.

Art. 2. - (1) Contributia voluntară a României, în calitate de membru al Institutului Forestier European, la finantarea acestui institut se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

(2) Membrii asociati din România ai Institutului Forestier European achită cotizatia din bugetele proprii.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 41.


*) Traducere.

 

CONVENTIE

privind Institutul Forestier European*)

 

Părtile la prezenta conventie, denumite în continuare părti contractante,

amintind deciziile referitoare la pădure adoptate la Conferinta Natiunilor Unite privind mediul si dezvoltarea din 1992, propunerile de actiune ale Grupului interguvernamental privind pădurile si ale Forumului interguvernamental privind pădurile, Programul de lucru lărgit referitor la diversitatea biologică forestieră, raportat la Conventia privind diversitatea biologică, precum si rezultatul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă,

recunoscând progresul si realizările făcute în implementarea angajamentelor conferintelor ministeriale privind protectia pădurilor în Europa,

constiente de caracterul schimbător al pădurii europene si al problemelor forestiere, precum si de îngrijorările din cadrul societătii si de nevoia de a elabora date stiintifice relevante în scopul unui bun proces de decizie,

considerând că Institutul Forestier European a fost înfiintat ca o asociatie sub legislatia finlandeză în 1993, care să contribuie la studiul silviculturii, pădurilor si conservării pădurii la nivel european,

atente la valoarea adăugată a introducerii silviculturii si a cercetării forestiere într-un context international,

dorind să continue pe o bază internatională cooperarea lor în silvicultură si cercetare forestieră, evitând în acelasi timp dublarea eforturilor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Institutul

 

Institutul Forestier European, denumit în continuare Institutul, este înfiintat, prin prezenta conventie, ca o organizatie internatională. Institutul va avea sediul în Joensuu, Finlanda.

 

ARTICOLUL 2

Scop si functii

 

1. Scopul Institutului este de a întreprinde cercetări la nivel paneuropean cu privire la politica forestieră, inclusiv la aspectele sale de mediu, la ecologia, functiile multiple, resursele si sănătatea pădurilor europene si la oferta si cererea de lemn si alte produse si servicii forestiere, în scopul promovării conservării si managementului durabil al pădurilor din Europa.

2. Pentru realizarea scopului său Institutul:

a) oferă informatii relevante pentru factorii politici si de decizie din tările europene, referitoare la pădure si la sectorul industrial forestier;

b) conduce cercetări în domeniile mentionate mai sus;

c) dezvoltă metode de cercetare;

d) organizează si participă la întâlniri stiintifice; si

e) organizează si răspândeste cunostintele si rezultatele muncii sale.

 

ARTICOLUL 3

Informare

 

Părtile contractante sprijină activitatea Institutului cu informatii referitoare la păduri, în baza unei cereri specifice, atunci când aceste date nu sunt disponibile de la alte organisme detinătoare de date si care pot fi obtinute rezonabil. Pentru evitarea dublării eforturilor, Institutul îsi propune să asigure o coordonare corespunzătoare cu alte organizatii internationale, inclusiv cu cele care realizează colectarea datelor.

 

ARTICOLUL 4

Membrii, membrii asociati si afiliati ai Institutului

 

1. Părtile contractante sunt membre ale Institutului.

2. Calitatea de membru asociat al Institutului este deschisă pentru institute de cercetare, unităti de învătământ, organizatii comerciale, autorităti forestiere, organizatii neguvernamentale si institutii de natură similară din statele europene, denumite în continuare membri asociati. Calitatea de membru afiliat este deschisă pentru institutiile de natură similară din statele noneuropene, denumite în continuare membri afiliati. Membrii afiliati nu participă în procesul de luare a deciziilor din Institut.

 

ARTICOLUL 5

Organe de conducere

 

Organele Institutului vor fi un consiliu, o conferintă, un comitet si un secretariat condus de un director.

 

ARTICOLUL 6

Consiliul

 

1. Consiliul va fi alcătuit din reprezentantii membrilor, care se vor întâlni în sesiuni ordinare la fiecare 3 ani. O sesiune extraordinară poate fi organizată la cererea unui membru sau a Comitetului, în baza aprobării cu majoritatea simplă a membrilor.

2. Consiliul:

a) va numi membrii Comitetului în conformitate cu art. 8 paragrafele 2 a), c) si d);

b) va aproba numirea directorului în conformitate cu art. 8 paragraful 4 d);

c) va stabili cadrul politic de lucru al Institutului;

d) va decide asupra problemelor generale de natură tehnică, financiară sau administrativă, înaintate de membri, de Conferintă sau de Comitet;

e) va aproba, cu majoritatea simplă a membrilor, liniile directoare necesare pentru functionarea Institutului si a organelor sale; si

f) va aproba si va amenda, cu majoritatea simplă a membrilor, regulile de procedură.

3. Fiecare membru are un singur vot. Deciziile vor fi luate prin consens, cu exceptia cazurilor contrare prevăzute de prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 7

Conferinta

 

1. Conferinta va fi alcătuită din reprezentantii membrilor asociati. Conferinta se va desfăsura o dată pe an în sesiune plenară si va lua decizii cu majoritatea simplă a membrilor.

Membrii afiliati pot participa la sesiunea plenară anuală a Conferintei. Institutiile si organizatiile regionale sau internationale care nu au calitatea de membru afiliat ori asociat al Institutului pot fi invitate să participe la sesiunea plenară a Conferintei conform regulilor stabilite de către Comitet.

2. Inter alia, Conferinta:

a) va numi membrii Comitetului conform art. 8 paragrafele 2 b), c) si d);

b) va fixa plata cotizatiei pentru membrii asociati si afiliati;

c) va face recomandări pentru a initia activităti în vederea realizării scopurilor Institutului;

d) va aproba bilantul auditului financiar;

e) va aproba planul de lucru pentru următorul an, înaintat de către Comitet;

f) va trece în revistă si va adopta raportul anual privind activitătile Institutului; si

g) va aproba si va amenda propriile reguli de procedură.

 

ARTICOLUL 8

Comitetul

 

1. Comitetul va fi compus din 8 persoane cu competente stabilite în domeniul activitătilor Institutului. Acesti membri ai Comitetului nu vor îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

2. a) Patru membri ai Comitetului vor fi numiti de către Consiliu pe o perioadă de 3 ani.

b) Patru membri ai Comitetului vor fi numiti de către Conferintă pe o perioadă de 3 ani.

c) Consiliul si Conferinta vor adopta reguli cu privire la procesul de numire si de rotatie a membrilor pe care îi numesc.

d) Posturile vacante vor fi completate prin proceduri scrise de către Consiliu sau, respectiv, Conferintă.

3. Comitetul se va întruni cel putin o dată pe an si va lua decizii cu majoritatea simplă a membrilor.

4. Comitetul are următoarele atributii:

a) în cadrul politicii formulate de către Consiliu, va stabili si va revizui programul administrativ si de cercetare

al Institutului;

b) va adopta orice reguli interne dacă sunt necesare, în baza recomandărilor Consiliului;

c) va aproba bugetul si conturile;

d) va numi directorul, în baza încuviintării Consiliului;

e) va aproba admiterea si expulzarea membrilor afiliati si asociati;

f) va raporta Consiliului si Conferintei;

g) va aproba acordul la care se face referire în art. 12, în baza recomandărilor Consiliului;

h) va aproba si va amenda regulile sale de procedură; si i) va stabili regulile la care se face referire în art. 7 paragraful 1.

 

ARTICOLUL 9

Secretariatul

 

1. Secretariatul, condus de către director, va fi alcătuit din personalul Institutului.

2. În conformitate cu directivele generale ale Consiliului, Conferintei si Comitetului, directorul va numi personalul de care este nevoie pentru scopurile Institutului, în termenii si pentru executarea anumitor sarcini stabilite de director.

 

ARTICOLUL 10

Resursele financiare

 

Resursele financiare necesare pentru functionarea Institutului vor fi furnizate de:

a) membrii asociati si afiliati, prin intermediul cotizatiilor de membru;

b) membri, prin contributii voluntare, dacă acestia doresc; si

c) alte surse disponibile.

 

ARTICOLUL 11

Bugetul si conturile

 

Bugetul si conturile Institutului vor fi aprobate cu majoritatea simplă a membrilor de către Comitet, la propunerea directorului.

 

ARTICOLUL 12

Personalitate juridică, privilegii si imunităti

 

Institutul va avea personalitate juridică natională si internatională. Pe teritoriul Finlandei se va bucura de privilegiile si imunitătile necesare pentru a-si exercita functiile. Aceste privilegii si imunităti vor fi stabilite într-un acord între Institut si Guvernul Finlandei.

 

ARTICOLUL 13

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu este solutionat prin negociere sau prin bunele oficii ale Comitetului, poate, în baza acordului mutual al părtilor la diferend, să fie supus concilierii pe baza Regulilor optionale de conciliere ale Curtii Permanente de Arbitraj.

 

ARTICOLUL 14

Semnarea si exprimarea consimtământului de a fi legat prin conventie

 

1. Prezenta conventie va fi deschisă pentru semnare statelor europene si organizatiilor europene pentru integrare economică regională, la Joensuu, la 28 august 2003.

Ulterior, ea va rămâne deschisă pentru semnare la Helsinki, la Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei, până la 28 noiembrie 2003.

2. Prezenta conventie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele si organizatiile europene pentru integrare economică regională semnatare. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Finlandei, care va avea rolul de depozitar.

3. Prezenta conventie va fi deschisă aderării statelor europene si organizatiilor europene pentru integrare economică regională care nu au semnat-o. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

4. În întelesul prezentei conventii, un stat european este un stat care este eligibil pentru calitatea de membru al Comisiei Economice pentru Europa a Natiunilor Unite ca stat european.

 

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare

 

1. Prezenta conventie va intra în vigoare în a 60-a zi de la data depunerii celui de-al optulea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. Pentru fiecare stat si organizatie pentru integrare economică regională, care a ratificat, a acceptat, a aprobat sau a aderat la prezenta conventie după depunerea celui de-al optulea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta conventie va intra în vigoare în a 60-a zi de la data depunerii de către acel stat sau acea organizatie pentru integrare economică regională a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

 

ARTICOLUL 16

Dispozitii tranzitorii

 

1. La intrarea în vigoare a prezentei conventii, institutele de cercetare, unitătile de învătământ, organizatiile comerciale, autoritătile forestiere, organizatiile neguvernamentale si institutiile cu un caracter similar din statele europene, care sunt membri sau membri asociati ai Institutului Forestier European fondat în 1993 ca o asociatie conformă cu legislatia finlandeză si care, până la acea dată, nu au înaintat o cerere de retragere, în conformitate cu statutul acestuia, vor deveni membri asociati ai Institutului.

Institutiile cu caracter similar din statele noneuropene, care sunt membri asociati ai Institutului Forestier European mentionat, în absenta unei notificări de retragere, vor deveni membri afiliati ai Institutului.

2. După intrarea în vigoare a prezentei conventii, Institutul va initia negocieri cu Institutul Forestier European fondat în 1993 ca o asociatie conformă cu legislatia finlandeză, pentru transferul activitătilor, fondurilor, activului si pasivului celui din urmă către Institut.

 

ARTICOLUL 17

Amendamente

 

1. Prezenta conventie poate fi amendată prin unanimitate de voturi ale membrilor prezenti la sesiunea Consiliului sau printr-o procedură scrisă. Orice propunere de amendare va fi comunicată de către depozitar cu cel putin 8 săptămâni înainte. În cazul unei proceduri scrise depozitarul va stabili termenul pentru răspunsuri.

2. Amendamentul va intra în vigoare în a 60-a zi de la data la care toate părtile contractante au notificat depozitarului că au îndeplinit formalitătile cerute de către legislatia natională cu privire la amendamentul respectiv.

3. Cu exceptia cazului în care Conferinta aprobă acest lucru, amendamentele nu vor afecta pozitia institutională a membrilor afiliati sau asociati.

 

ARTICOLUL 18

Retragerea

 

O parte contractantă se poate retrage din prezenta conventie prin trimiterea unei notificări scrise de retragere la depozitar. Retragerea va fi efectivă la un an după primirea notificării de retragere de către depozitar.

 

ARTICOLUL 19

Dispozitii finale

 

Prezenta conventie îsi va înceta valabilitatea dacă, în orice moment după intrarea sa în vigoare, rămân mai putin de 8 părti contractante.

Drept care subsemnatii, pe deplin împuterniciti de guvernele lor, au semnat prezenta conventie.

Adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003, în limba engleză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei privind Institutul Forestier European, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 martie 2005.

Nr. 128.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 89

din 10 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) si ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Dana Titian - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) si ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Victor Ruse în Dosarul nr. 678/C+C/2004 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că persoanele la care se referă textele de lege criticate se găsesc în situatii obiectiv diferite, astfel încât impunerea unui tratament juridic diferit este justificată.

Acest punct de vedere se sprijină si pe jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale în care s-a statuat că principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, astfel că, dacă la situatii identice tratamentul juridic trebuie să fie identic, la situatii obiectiv diferite tratamentul juridic instituit de legiuitor nu poate fi decât diferit.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 678/C+C/2004, Curtea de Apel Galati – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) si ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. Exceptia a fost ridicată de Victor Ruse într-o cauză civilă având ca obiect un litigiu de asigurări sociale.

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate au un caracter discriminatoriu, contravenind astfel prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, cât si celor ale art. 2 lit. b) din Legea nr. 19/2000. Motivând această sustinere, arată că prevederile art. 51 din Legea nr. 19/2000 fac imposibil cumulul facilitătilor prevăzute de art. 42 alin. (1) si art. 50 alin. (1) din aceeasi lege.

Curtea de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată. Astfel, în opinia sa, textele de lege criticate sunt în concordantă cu principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, întrucât reglementează situatii diferite. În consecintă, instituirea unui tratament juridic diferit este justificată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, referindu-se la sustinerile autorului exceptiei potrivit cărora prevederile legale criticate contravin art. 2 lit. b) din Legea nr. 19/2000, arată că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece constitutionalitatea sau neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unor dispozitii ale acestora se apreciază în raport cu reglementările Constitutiei, iar nu în raport cu alte dispozitii legale. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate adusă prevederilor art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) si ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 în raport cu principiul constitutional consacrat în art. 16 alin. (1), apreciază că este neîntemeiată. În acest sens, arată că, din analiza textelor de lege criticate, “nu rezultă discriminări ale uneia sau alteia dintre categoriile de asigurati, ci doar faptul că legiuitorul a ales să reglementeze diferit situatii diferite”. De altfel, aminteste că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, egalitatea nu înseamnă uniformitate, astfel că pot fi instituite tratamente juridice diferite pentru anumite categorii de persoane sau grupuri dacă există o justificare obiectivă si rezonabilă. În sfârsit, mentionează si faptul că textele de lege supuse controlului de constitutionalitate se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare.

Avocatul Poporului consideră că textele legale criticate sunt constitutionale, nefiind în contradictie cu principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie. Argumentând acest punct de vedere, arată că prevederile art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) si ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 se aplică tuturor categoriilor de pensionari care îndeplinesc aceleasi conditii de pensionare, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare. În acelasi timp, aceste texte de lege “reglementează situatii diferite de acordare a pensiei, în functie de vârsta asiguratului si stagiul de cotizare realizat de acesta, ceea ce impune si justifică, în mod obiectiv si rezonabil, aplicarea unor tratamente juridice diferite”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) si ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Aceste texte de lege au următoarea redactare:

- Art. 42 alin. (1): “Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfăsurat activitatea total sau partial în conditii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1.”;

- Art. 50 alin. (1): “Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depăsit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani pot solicita pensie anticipată partială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.”;

- Art. 51: “(1) Asiguratii care au desfăsurat activităti în conditii deosebite sau în conditii speciale de muncă, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe această bază, pot beneficia de prevederile art. 50. În aceste cazuri reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) diminuarea prevăzută la art. 50 alin. (2) nu se aplică pentru numărul de luni cu care se reduce vârsta standard de pensionare datorită activitătii desfăsurate în conditii deosebite si/sau speciale de muncă.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si persoanelor care beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare conform art. 48, precum si de cele prevăzute de legi speciale.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora: “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, dreptul la pensie, ca si dreptul la alte forme de asigurări sociale ori de protectie socială, se acordă potrivit legii. Astfel, legiuitorul este în drept ca, în reglementarea cadrului sistemului public de pensii, să stabilească criteriile si conditiile concrete în care asiguratii pot beneficia de pensie, tipurile de pensii care pot fi acordate, regulile generale de acordare a acestora si regulile derogatorii pentru situatii deosebite, precum si modul de calcul al pensiilor.

Potrivit regulilor generale, pot beneficia de pensie persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare si au realizat stagiul de cotizare prevăzut de lege.

Pensia pentru persoanele care au lucrat în conditii deosebite de muncă, pensia anticipată si pensia anticipată partială sunt reglementate ca exceptii de la regulile generale, avându-se în vedere situatiile speciale în care se află anumite categorii de persoane. Legiuitorul a instituit, în consecintă, norme speciale referitoare la perioadele care se iau în calcul, stabilind, după caz, luarea ori neluarea în calcul a perioadelor asimilate cu stagiul de cotizare.

Astfel, această reglementare nu face decât să dea expresie principiului constitutional al egalitătii, care, asa cum Curtea Constitutională a subliniat în mai multe rânduri în jurisprudenta sa, nu are semnificatia uniformitătii. Prin urmare, dacă în cazul unor situatii identice se impune un tratament juridic identic, în situatii obiectiv diferite, asa cum este cazul în spetă, este justificată instituirea unui tratament juridic diferit.

În aceeasi ordine de idei, Curtea observă că regulile speciale instituite de textele de lege criticate se aplică deopotrivă tuturor persoanelor care se află în situatiile speciale prevăzute în ipoteza normelor legale.

De altfel, aceleasi concluzii au fost retinute de instanta de contencios constitutional si în Decizia nr. 355 din 10 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003, si în Decizia nr. 418 din 14 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.061 din 16 noiembrie 2004, când Curtea a analizat constitutionalitatea prevederilor art. 41 si ale art. 50 din Legea nr. 19/2000 în raport cu principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice.

În ceea ce priveste criticile pe care autorul exceptiei le aduce prevederilor art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) si ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 în raport cu dispozitiile art. 2 lit. b) din aceeasi lege, Curtea constată că exercitarea controlului de neconstitutionalitate vizează conformitatea dispozitiilor legale criticate cu prevederile constitutionale, iar nu eventuala necorelare existentă între dispozitiile unor legi. De altfel, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 prevede că: “Sunt neconstitutionale prevederile actelor prevăzute la alin. (1), care încalcă dispozitiile sau principiile Constitutiei.”

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (1), art. 50 alin. (1) si ale art. 51 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Victor Ruse în Dosarul nr. 678/C+C/2004 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea privată a Companiei Nationale “Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (3) si al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspectie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum si conditiile de aprobare a posturilor de inspectie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii si produselor provenind din tările terte, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea cu plată a unui imobil - constituit din constructie si teren -, situat în orasul Otopeni, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a Companiei Nationale “Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, în vederea înfiintării posturilor de inspectie veterinară la frontieră, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Imobilul transmis potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Plata imobilului constituit din constructie si teren, prevăzut la art. 1 alin. (1), se va asigura din prevederile bugetare aprobate Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pe anul 2005, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Suprafata exactă a terenului se va stabili pe bază de măsurători cadastrale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Răzvan Tîru

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 187.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului - constituit din constructie si teren -, care se transmite cu plată din proprietatea privată a Companiei Nationale “Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Orasul Otopeni,

judetul Ilfov (imobilul este situat la estul Terminalului Cargo TAROM, la intersectia căilor de rulare “C” si “P”)

Compania Natională “Aeroportul International Henri Coandă – Bucuresti” - S.A.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si  pentru Siguranta Alimentelor

- clădire în suprafată de 490,00 m2

- teren în suprafată totală de 1,4 ha

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 204 din 16 martie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 69 din 16 martie 2005

 

ORDIN

privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005;

- Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005;

- Referatului de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. M.C. 3.387/1.034/2005,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 101/90/2004 privind aprobarea Listei preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 11 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

LISTA

preturilor de referintă corespunzătoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale

 

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată si completată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital,

în baza hotărârii adoptate în sedinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 24 februarie 2005,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 2/2005 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 2. - Regulamentul mentionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicat în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia ( www.cnvmr.ro ).

Art. 3. - Directia generală autorizare-reglementare împreună cu Secretariatul general si cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 21 martie 2005.