MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 249         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

168. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

199. - Ordin al ministrului sănătătii privind înfiintarea Comitetului pentru Situatii de Urgentă în cadrul Ministerului Sănătătii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Sănătătii este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1.

Art. 2. - Ministerul Sănătătii exercită următoarele functii principale:

a) elaborarea politicii generale sanitare;

b) elaborarea si gestionarea programelor de sănătate;

c) asigurarea controlului calitătii serviciilor medicale prin directiile de sănătate publică;

d) elaborarea reglementărilor specifice domeniului sanitar;

e) asigurarea asistentei medicale de urgentă;

f) dotarea cu aparatură în profil teritorial;

g) colectarea si difuzarea informatiei;

h) coordonarea negocierilor si promovarea contractuluicadru al acordării îngrijirilor medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

i) aprobarea tarifelor minime si a celor recomandabile ce pot fi practicate în sistemul social de îngrijiri de sănătate;

j) sprijinirea cercetării medicale si a educatiei medicale;

k) finantarea cheltuielilor neprevăzute, determinate de situatii precum dezastre naturale, epidemii etc.

Art. 3. - În activitatea sa Ministerul Sănătătii vizează realizarea următoarelor obiective generale:

a) îmbunătătirea permanentă a stării de sănătate a populatiei;

b) prevenirea si combaterea practicilor care dăunează sănătătii;

c) educarea populatiei în scopul evitării îmbolnăvirilor;

d) formarea si specializarea resurselor umane din sectorul sanitar;

e) realizarea reformei în domeniul sanitar.

Art. 4. - (1) În îndeplinirea functiilor si a obiectivelor sale generale Ministerul Sănătătii are următoarele atributii:

1. organizează, coordonează si controlează, după caz, activităti de: asistentă de sănătate publică, promovare a sănătătii si medicinei preventive, asistentă medicală de urgentă, curativă, de recuperare medicală, asistentă medicală la domiciliu, care se acordă prin unitătile sanitare publice sau private, precum si asistentă de medicină legală si de medicină sportivă;

2. stabileste principalele obiective pe termen scurt, mediu si lung în domeniul sănătătii populatiei si al reformei în sectorul sanitar;

3. asigură supravegherea si controlul aplicării legislatiei de către institutiile si organismele care au responsabilităti în domeniul sănătătii publice si al asigurărilor sociale de sănătate si de către unitătile sanitare din sectorul privat de asistentă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România, autoritătile publice locale si cu alte institutii abilitate;

4. asigură realizarea programelor nationale de sănătate publică; aprobă si stabileste modul de finantare a acestora; 5. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, normele tehnice în domeniul asistentei de sănătate publică;

6. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, normele tehnice de organizare si functionare a unitătilor care asigură asistentă de sănătate publică;

7. elaborează norme privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat si împuterniceste personalul sanitar care efectuează inspectia sanitară de stat;

8. coordonează activitatea de inspectie sanitară de stat de la nivelul ministerelor cu retea sanitară proprie;

9. organizează sistemul informational din domeniul asistentei de sănătate publică si modul de raportare a datelor de către unitătile sanitare, pentru evaluarea stării de sănătate a populatiei; analizează si evaluează periodic indicatorii stării de sănătate a populatiei si criteriile de performantă a unitătilor sanitare;

10. organizează sistemul informatic al activitătii de ocrotire a sănătătii populatiei;

11. prezintă rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populatiei;

12. fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistentei de sănătate a populatiei;

13. îndrumă si controlează modul de aplicare a normelor de igienă si sanitar-antiepidemice în mediul de viată al populatiei si la locul de muncă;

14. stabileste si urmăreste, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;

15. organizează, coordonează si controlează, după caz, activitatea unitătilor de ocrotire si asistentă medicală a mamei si copilului, asistentă medicală de urgentă si asistentă medicală la locul de muncă;

16. colaborează cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu Ministerul Administratiei si Internelor si cu consiliile judetene sau locale, după caz, pentru coordonarea metodologică a activitătii institutiilor specializate care asigură servicii de asistentă medico-socială;

17. coordonează si controlează activitatea de asistentă medicală în statiunile balneare, climatice si balneoclimatice; eliberează autorizatia de functionare din punct de vedere medico-balnear si al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni, naturali, pentru unitătile medico-balneare si de recuperare;

18. avizează sau, după caz, elaborează si propune spre aprobare Guvernului contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, elaborat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu consultarea asociatiilor profesionale din domeniu si a ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie;

19. elaborează anual, împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, lista medicamentelor de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală;

20. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitări si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

21. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

22. emite reglementări privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;

23. emite autorizatii de functionare si norme tehnice pentru organizarea si functionarea unitătilor farmaceutice, îndrumă si controlează activitatea în reteaua farmaceutică;

24. stabileste si avizează preturile medicamentelor din tară si din import, cu exceptia medicamentelor care se eliberează fără prescriptie medicală;

25. autorizează furnizorii de dispozitive medicale si asigură certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale;

26. stabileste, creează si păstrează capacităti si rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătătii;

27. constituie, pentru situatii speciale, cu implicatii asupra sănătătii publice, rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide si alte materiale specifice si aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, normele metodologice de constituire, păstrare si utilizare a rezervei;

28. elaborează si organizează, împreună cu Academia de Stiinte Medicale Bucuresti, strategia de cercetare stiintifică medicală si asigură resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activităti;

29. elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 si ratificat prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare, si din Strategia natională de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

30. initiază, negociază si încheie, din împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internatională în domeniul ocrotirii sănătătii si reprezintă statul român în relatiile cu organismele internationale din domeniul sănătătii publice;

31. sprijină informarea si documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate;

32. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor, precum si a altui personal cu studii superioare din unitătile sanitare publice;

33. asigură, potrivit legii, numirea, transferarea, detasarea, promovarea, eliberarea personalului propriu, precum si evidenta acestuia;

34. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice si Normele cu privire la specialitătile medico-sanitare si paramedicale, atestatele de pregătire complementară pentru reteaua de asistentă medicală;

35. stabileste criterii pentru angajarea si promovarea personalului de specialitate medico-sanitar din unitătile sanitare;

36. organizează, în conditiile legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitătii si promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentisti, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti si pentru asistentii medicali din reteaua Ministerului Sănătătii si a ministerelor cu retea sanitară proprie;

37. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici, medici dentisti, farmacisti, chimisti, biologi si biochimisti din unitătile aflate în reteaua Ministerului Sănătătii;

38. stabileste anual numărul optim pe tară de medici rezidenti si specialisti;

39. elaborează strategiile si organizează activitatea privind formarea, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională si certificarea programelor de educatie medicală continuă; elaborează criterii pentru desfăsurarea activitătii de învătământ integrat;

40. elaborează metodologia de colaborare între spitale si institutii de învătământ superior medical;

41. aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea si realizarea activitătilor prevăzute la pct. 36 si 37, în conditiile legii;

42. aprobă structura organizatorică, normele de organizare si functionare, precum si procedurile de încadrare a personalului unitătilor publice din subordinea sa, în conditiile legii;

43. avizează structura organizatorică a unitătilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie;

44. emite aviz de oportunitate pentru înfiintarea sau desfiintarea unitătilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum si a denumirii acestora;

45. avizează functionarea si supraveghează activitatea tuturor formelor de prestare a serviciilor medicale private pe întregul teritoriu al tării, conform dispozitiilor legale;

46. initiază proiecte de hotărâri ale Guvernului pentru înfiintarea sau desfiintarea spitalelor publice;

47. aprobă reorganizarea, schimbarea sediului si a denumirii unitătilor sanitare publice;

48. elaborează norme pentru asigurarea conditiilor de cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale pentru unitătile sanitare;

49. elaborează si supune spre aprobare Guvernului planul national de paturi din unitătile sanitare publice;

50. elaborează normativele de personal ale unitătilor sanitare publice, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii;

51. înfiintează sau desfiintează, în conditiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sănătate publică, de interes national sau local;

52. avizează si aprobă, după caz, proiectarea si realizarea investitiilor în domeniul sanitar în unitătile din subordinea sa;

53. avizează activitătile bazate pe libera initiativă în domeniul sanitar si farmaceutic si veghează asupra climatului de concurentă loială;

54. negociază, contractează în sistem direct si asigură plata din bugetul de stat pentru efectuarea de studii, activităti si lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către institutiile de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa;

55. îndeplineste activităti de audit public intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

56. coordonează aplicarea de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate a politicilor si programelor în domeniul sanitar, elaborate de Ministerul Sănătătii;

57. aplică măsuri corespunzătoare în unitătile sanitare, în situatiile în care se constată nerespectarea prevederilor legale;

58. elaborează norme metodologice pentru proiectarea bugetului de venituri si cheltuieli de către unitătile sanitare publice;

59. avizează bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor de interes national finantate integral din venituri proprii;

60. exercită drepturile si obligatiile statului, ca actionar la societătile comerciale si companiile nationale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;

61. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare si privatizare a societătilor comerciale si/sau a companiilor nationale din portofoliul său;

62. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni;

63. colaborează cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la fundamentarea politicilor si la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatizării si restructurării;

64. elaborează si promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de actiuni, de vânzare de active si alte proceduri ori instructiuni privind domeniul său de activitate;

65. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agentii de privatizare în vederea vânzării participatiilor statului la societătile comerciale si/sau la companiile nationale din portofoliul său;

66. aprobă modelul contractului de administrare a unitătilor sanitare, pe bază de indicatori de performantă;

67. îndeplineste orice alte atributii care decurg din dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calitătii de actionar al statului la societătile si/sau la companiile nationale aflate în portofoliul său;

68. editează publicatii de specialitate si de informare profesională;

69. organizează, împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, licitatii în vederea derulării programelor nationale;

70. organizează licitatii pentru achizitia de medicamente, vaccinuri, materiale sanitare si reactivi, în numele si pentru institutiile sanitare din reteaua proprie;

71. poate împuternici unitătile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activităti, în vederea realizării obiectivelor sale.

(2) Ministerul Sănătătii îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor si pentru îndeplinirea atributiilor sale generale si specifice privind conceperea si punerea în aplicare de actiuni intersectoriale si de parteneriate public-privat si central-local, Ministerul Sănătătii va colabora cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, cu institutii publice de specialitate, cu structurile societătii civile si ale mediului de afaceri, din tară si din străinătate.

Art. 6. - În vederea exercitării atributiilor sale Ministerul Sănătătii este abilitat să solicite si să primească, în conditiile legii, informatii de la autoritătile administratiei publice, institutiile publice si persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competentă.

Art. 7. - (1) Conducerea Ministerului Sănătătii se exercită de către ministrul sănătătii.

(2) Ministrul sănătătii conduce întreaga activitate a Ministerului Sănătătii si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tară ori din străinătate.

(3) Ministrul sănătătii este ordonator principal de credite.

(4) În exercitarea atributiilor sale ministrul sănătătii emite ordine si instructiuni.

(5) În îndeplinirea atributiilor sale ministrul sănătătii este ajutat de 4 secretari de stat, de un secretar general si de un secretar general adjunct.

(6) În cazul în care ministrul sănătătii nu îsi poate exercita atributiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat care exercită aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru.

Art. 8. - (1) Secretarii de stat se subordonează ministrului sănătătii si îndeplinesc atributiile si sarcinile stabilite de acesta.

(2) Secretarii de stat coordonează domeniile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si exercită si alte atributii delegate prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 9. - Secretarul general si secretarul general adjunct sunt înalti functionari publici, subordonati ministrului sănătătii, si îndeplinesc atributiile prevăzute prin lege si sarcinile stabilite de acesta.

Art. 10. - (1) Pe lângă ministrul sănătătii functionează ca organ consultativ Colegiul ministerului.

(2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Presedintele Colegiului ministerului este ministrul sănătătii.

(4) Colegiul ministerului se întruneste, la cererea ministrului sănătătii, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea Ministerului Sănătătii.

Art. 11. - Structura organizatorică a Ministerului Sănătătii este prevăzută în anexa nr. 1

Art. 12. - (1) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului sănătătii se pot organiza si alte servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în conditiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii si posturile aferente Cabinetului ministrului.

(3) Ministerul Sănătătii functionează pe baza regulamentului de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 13. - (1) Unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică a unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Criteriile de constituire a structurilor organizatorice si de elaborare a statelor de functii pentru unitătile publice subordonate, precum si atributiile si regulamentul de organizare si functionare ale acestora se aprobă de ministrul sănătătii.

Art. 14. - Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătătii, prin ordin al ministrului sănătătii, poate constitui, pe perioade determinate, comisii de specialitate, consilii de experti sau colective de lucru formate din specialisti, pentru elaborarea unor proiecte specifice.

Art. 15. - (1) Ministerul Sănătătii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu si pentru activitătile specifice, un număr de autoturisme stabilit conform legii, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Consumul lunar mediu de carburanti pentru aceste autoturisme este cel prevăzut de normele legale în vigoare.

Art. 16. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functionează directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătătii, în subordinea cărora functionează alte unităti cu sau fără personalitate juridică, conform prevederilor legale.

(2) Regulamentul de organizare si functionare, organigrama directiilor de sănătate publică si conditiile specifice ocupării functiilor publice de conducere din directiile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 168.

 

ANEXA Nr. 1

 

Numărul maxim de posturi: 225, exclusiv demnitarii si posturile aferente Cabinetului ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

A MINISTERULUI SĂNĂTĂTII

 


*) În subordinea directiilor de sănătate publică functionează unităti sanitare cu paturi, finantate din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu un număr maxim de posturi de 144.978, precum si servicii de ambulantă, centre de diagnostic si tratament, centre medicale si ambulatorii de specialitate ale spitalelor, cu un număr maxim de posturi de 24.712.

**) În anul 2005 numărul maxim de posturi este diminuat cu 133 de posturi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăsurării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii

 

A. Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii

I. Unităti finantate integral de la bugetul de stat:

1. directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate*)

2. Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

3. Institutul de Sănătate Publică “Prof. dr. Iuliu Moldovan” Cluj-Napoca

4. Institutul de Sănătate Publică Iasi

5. Institutul de Sănătate Publică “Prof. dr. Leonida Georgescu” Timisoara

6. Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures

7. Centrul de Sănătate Publică Sibiu

8. Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti

9. Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C.T. Nicolau” Bucuresti

10. Centrul de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti

11. Academia de Stiinte Medicale Bucuresti

12. Agentia Natională de Transplant Bucuresti

13. Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1 este de 5.798**), din care:

- Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig 29

- Spitalul Tichilesti (leprozerie) 28

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 2-12 este de 1.976*).

Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 13 este de 136.

 

II. Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:

1. Institutul Oncologic “Prof. dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti

2. Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricută” Cluj-Napoca

3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti

4. Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti

5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucuresti

6. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

7. Institutul de Endocrinologie “C.I. Parhon” Bucuresti

8. Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu” Bucuresti

9. Institutul de Boli Cerebrovasculare “Prof. dr. Vlad Voiculescu” Bucuresti

10. Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C.C. Iliescu” Bucuresti

11. Institutul Inimii “Prof. dr. Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca

12. Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals” Bucuresti

13. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. “Prof. dr. Dorin Hociotă” Bucuresti

14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

15. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

16. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

17. Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures

18. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

19. Centrul de Cardiologie Iasi

20. Centrul de Cardiologie Craiova

21. Centrul de Patologie Neuromusculară “Dr. Radu Horia” Vâlcele

22. Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Adolescenti “Cristian Serban” Buzias

23. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna

24. Spitalul de Recuperare Borsa

25. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

26. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei

27. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Săpoca

28. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

29. Spitalul de Psihiatrie Zam

30. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Pădureni-Grajduri

31. Spitalul de Psihiatrie Gătaia

32. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel

33. Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola” Iasi

34. Spitalul de Cardiologie Covasna

35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie-Nord

36. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol

37. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia

38. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

39. Sanatoriul de Nevroze Predeal

40. Sanatoriul Balnear Slănic Moldova

41. Centrul National de Acupunctură si Homeopatie Bucuresti

42. Statia Centrală de Transport Sanitar si Ambulantă Aeriană Bucuresti.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-40 este de 15.145.

 

NOTĂ :

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la  pct. 41 si 42, precum si pentru ambulatoriile de specialitate care functionează în structura unitătilor sanitare cu paturi, subordonate Ministerului Sănătătii, este de 1.097.

Unitătile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în conditiile legii.

 

III. Unităti finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:

1. Institutul National de Medicină Legală “Mina Minovici” Bucuresti

2. Institutul de Medicină Legală Iasi

3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

4. Institutul de Medicină Legală Timisoara

5. Institutul de Medicină Legală Craiova

6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mures.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-6 este de 380.

IV. Unităti finantate integral din venituri proprii:

1. Agentia Natională a Medicamentului Bucuresti

2. Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.

Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1 si 2 este de 740.

B. Unităti aflate sub autoritatea Ministerului Sănătătii:

1. Compania Natională “Unifarm” - S.A. Bucuresti

2. Societatea Comercială “Antibiotice” - S.A. Iasi

3. Societatea Comercială “Sanevit” - S.A. Arad.

C. Unităti aflate în coordonarea Ministerului Sănătătii:

1. Casa Natională de Asigurări de Sănătate Bucuresti

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în

Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes” Bucuresti

3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti

4. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

5. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti.


*) În anul 2005 numărul maxim de posturi este diminuat cu 133 de posturi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfăsurării activitătii de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum si a activitătii privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale.

 

ANEXA Nr. 3

 

PARCUL AUTO

al Ministerului Sănătătii pentru activităti specifice

 

Nr.

crt.

Activitatea specifică

Numărul

de autoturisme

Consumul maxim de

carburant pe lună

(litri)

1.

Programul comunitar de sănătate publică

1

300

2.

Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile

1

300

3.

Programul de sănătate a copilului si familiei

1

300

4.

Programul de strategii si politici de sănătate

1

300

5.

Activitatea de inspectie sanitară de stat

1

300

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind înfiintarea Comitetului pentru Situatii de Urgentă în cadrul Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere prevederile art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2005, si ale art. 2 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004, precum si Referatul de aprobare nr. M.C. 3.230 din 15 martie 2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003*) privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie Comitetul pentru Situatii de Urgentă în cadrul Ministerului Sănătătii. Structura acestuia este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se constituie Grupul de consultanti ai Comitetului pentru Situatii de Urgentă din cadrul Ministerului Sănătătii în structura prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se constituie la directiile de sănătate publică teritoriale, spitale si serviciile judetene de ambulantă comitete pentru situatii de urgentă si centre operative cu functionare termporară.

Art. 4. - Personalul încadrat la comitetele pentru situatii de urgentă din teritoriu si centrele operative temporare se va instrui cu prioritate pentru obtinerea Atestatului de pregătire complementară de “management medical al dezastrelor”, pentru a se asigura pregătirea unitară în principiile medicinei de dezastre.

Art. 5. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii si din unitătile teritoriale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 878/2000.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 15 martie 2005.

Nr. 199.


*) Hotărârea Guvernului nr. 743/2003, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 168/2005, reprodusă la pag. 1-7, iar denumirile structurilor mentionate în anexele nr. 1 si 2 la ordin au fost actualizate în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA

Comitetului pentru Situatii de Urgentă din cadrul Ministerului Sănătătii

 

Nr.

Crt.

Functia

Functia în cadrul Comitetului pentru Situatii de Urgentă

din cadrul Ministerului Sănătătii

1.

Ministrul sănătătii

presedinte

2.

Secretarul de stat asistentă medicală

vicepresedinte si reprezentantul Ministerului Sănătătii în Comitetul National pentru Situatii de Urgentă

3.

Secretarul de stat pentru integrare europeană al Ministerului Sănătătii

membru

4.

Secretarul de stat pentru relatia cu sindicatele si cu Parlamentul al Ministerului Sănătătii

membru

5.

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

membru

6.

Secretarul general al Ministerului Sănătătii

membru

7.

Directorul general al Directiei generale de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare

membru

8.

Directorul Directiei de sănătate publică

membru

9.

Inspectorul sanitar de stat

membru

10.

Directorul general al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală

membru

11.

Directorul general al Directiei generale integrare europeană si relatii externe

membru

12.

Directorul Directiei de resurse umane si dezvoltare profesională

membru

13.

Directorul general al Directiei generale buget si credite externe

membru

14.

Expertul NATO pentru medicină de dezastre

membru

 

ANEXA Nr. 2

 

STRUCTURA

Grupului de consultanti ai Comitetului pentru Situatii de Urgentă din cadrul Ministerului Sănătătii

 

Nr.

crt.

Institutia si reprezentantul

Functia

1.

Reprezentantul Directiei asistentă medicală din cadrul Ministerului Apărării Nationale

consultant

2.

Reprezentantul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

consultant

3.

Reprezentantul Directiei medicale din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

consultant

4.

Reprezentantul Directiei medicale din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

consultant

5.

Directorul general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie “Cantacuzino” Bucuresti

consultant

6.

Directorul Institutului de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals” Bucuresti

consultant

7.

Directorul Institutului National de Hematologie Transfuzională

“Prof. dr. C.T. Nicolau” Bucuresti

consultant

8.

Directorul Oficiului Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti

consultant