MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 254         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

182. - Hotărâre privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si înfiintarea Societătii Comerciale “ISCIR-CERT” - S.A.

 

195. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a locuintelor de serviciu pe care le are în administrare si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor locuinte din administrarea sa

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si înfiintarea Societătii Comerciale “ISCIR-CERT”- S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Societatea Comercială “ISCIR-CERT”- S.A. prin reorganizarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, prin divizarea partială a unei părti din patrimoniul acesteia din urmă.

(2) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) este persoană juridică română, care se organizează ca societate comercială pe actiuni, sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, actionar unic în numele statului, si functionează potrivit legii si statutului prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Sediul Societătii Comerciale “ISCIR-CERT”- S.A. este în municipiul Bucuresti, str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5.

Art. 2. - Societatea Comercială “ISCIR-CERT”- S.A. are ca obiect principal de activitate evaluarea conformitătii si certificarea produselor, a sistemelor de management si a personalului.

Art. 3. - (1) Capitalul social al Societătii Comerciale “ISCIR-CERT”- S.A. este de 19.390.900 mii lei si se constituie prin preluarea unei părti din capitalul social al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, în baza situatiei financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2004.

(2) Capitalul social al Societătii Comerciale “ISCIR- CERT” - S.A. este detinut în întregime de statul român în calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Economiei si Comertului.

Art. 4. - (1) Societatea Comercială “ISCIR-CERT”- S.A. va prelua toate drepturile si îsi va asuma toate obligatiile corespunzătoare patrimoniului preluat de la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat si se subrogă în toate drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice ale societătii în raport cu tertii, pentru domeniul său de activitate.

(2) Predarea-preluarea activului si pasivului aferente capitalului social vărsat se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Personalul din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, necesar desfăsurării obiectului de activitate al societătii înfiintate conform prevederilor art. 1 alin. (1), se consideră transferat la Societatea Comercială “ISCIR-CERT”- S.A.

Art. 6. - (1) Societatea Comercială “ISCIR-CERT”- S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor, constituită din reprezentantii actionarului, si este administrată de consiliul de administratie.

(2) Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “ISCIR-CERT”- S.A. este formată din 3 membri, care sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului.

(3) Consiliul de administratie al Societătii Comerciale “ISCIR-CERT”- S.A. este format din 3 membri, dintre care unul este directorul general al societătii comerciale, numit si revocat de adunarea generală a actionarilor societătii comerciale, în baza mandatului emis de ministrul economiei si comertului.

(4) Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale societătii comerciale nou-înfiintate conform art. 1 alin. (1) sunt prevăzute în statutul propriu.

Art. 7. - Finantarea activitătii Societătii Comerciale “ISCIR-CERT”- S.A. se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii.

Art. 8. - Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea

Ministerului Economiei si Comertului, având ca activitate principală asigurarea în numele statului a protectiei utilizatorilor si siguranta în functionare pentru instalatiile si echipamentele sub presiune, precum si pentru instalatiile de ridicat, denumite în continuare instalatii si echipamente, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Sediul ISCIR este în municipiul Bucuresti, str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5.

(3) Capitalul social al ISCIR la data de 31 decembrie 2004 este de 409.524.277 mii lei.”

2. La articolul 2, literele a), b) si c) vor avea următorul cuprins:

“a) asigură în numele statului controlul respectării prevederilor legale din domeniul său de activitate, prin supraveghere tehnică, control si verificări în functionare, precum si prin supravegherea pietei atunci când este nominalizat pentru această activitate în reglementările tehnice, pentru instalatiile si echipamentele prevăzute în anexa nr. 1;

b) elaborează prescriptii tehnice pentru domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legislatiei armonizate din domeniul reglementat;

c) evaluează instalatiile si echipamentele în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile, cu exceptia acelor instalatii si echipamente ce fac obiectul legislatiei armonizate din domeniul reglementat;ă.

3. La alineatul (1) al articolului 3, literele b)-e), h), k), m), o) si r) vor avea următorul cuprins:

ăb) elaborează, actualizează si publică prescriptii tehnice privind proiectarea, omologarea, construirea, montarea, punerea în functiune, repararea, întretinerea, exploatarea, transportul, depozitarea, manipularea si verificarea instalatiilor si echipamentelor, precum si a aparatelor, componentelor, dispozitivelor de sigurantă, materialelor si mijloacelor de control aferente acestora, cu respectarea legislatiei armonizate în vigoare;

c) autorizează, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, capabilitatea agentilor economici care proiectează, construiesc sau montează instalatii si echipamente din domeniul său de activitate, cu exceptia celor ce fac obiectul legislatiei armonizate din domeniul reglementat;

d) autorizează, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, capabilitatea agentilor economici care repară, controlează prin mijloace distructive si nedistructive, întretin sau verifică instalatiile si echipamentele, precum si aparatele, componentele sau dispozitivele de sigurantă aferente acestora, din domeniul său de activitate, aflate în functiune;

e) autorizează laboratoarele si standurile unde se execută încercări în vederea omologării instalatiilor si echipamentelor, precum si a aparatelor, inclusiv a dispozitivelor de sigurantă aferente acestora, în conformitate cu prescriptiile tehnice;

............................................................................................

h) omologhează instalatiile si echipamentele, aparatele, componentele, materialele, dispozitivele de sigurantă si mijloacele de control aferente acestora, precum si procedurile de sudură, în conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice;

............................................................................................

k) realizează supravegherea tehnică pentru activitătile, personalul, instalatiile si echipamentele, precum si pentru aparatele, dispozitivele de sigurantă, materialele si mijloacele de control aferente acestora, pe care le-a autorizat, si decide, după caz, mentinerea sau retragerea autorizărilor acordate;

...........................................................................................

m) cercetează avariile si accidentele la instalatiile si echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează si expertizează cauzele, modul în care s-au produs si efectele rezultate si dispune măsurile ce se impun privind siguranta în functionare a acestora, după caz;

.............................................................................................

o) organizează cursuri de instruire privind modul de implementare a reglementărilor din domeniul său de activitate, derulează programe si campanii de informare, în scopul cresterii sigurantei în functionare a instalatiilor si echipamentelor, precum si a aparatelor, componentelor, dispozitivelor de sigurantă, materialelor si a mijloacelor de control aferente acestora;

.............................................................................................

r) editează si publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării sigurantei în functionare si al prevenirii accidentelor si avariilor;ă.

4. La alineatul (1) al articolului 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) elaborează prescriptii tehnice privind examinarea si autorizarea sudorilor, a personalului care execută examinări nedistructive si a personalului de exploatare pentru activitătile ce fac obiectul prescriptiilor tehnice prevăzute la lit. b);ă.

5. La alineatul (1) al articolului 3, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

“k1) autorizează persoane juridice referitor la activitătile de instruire si formare profesională pentru sudori, pentru personalul care execută examinări nedistructive, precum si pentru personalul de exploatare - fochisti, laboranti chimia apei, macaragii, liftieri si alte categorii de personal stabilite prin prescriptiile tehnice;”

6. După alineatul (2) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prescriptiile tehnice prevăzute la alin. (1) lit. b) si b1), precum si lista prevăzută la alin. (1) lit. q) se aprobă prin ordin al ministrului economiei si comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

7. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) În cadrul ISCIR se organizează două unităti cu activităti distincte, după cum urmează:

a) ISCIR-INSPECT care cuprinde Departamentul supraveghere tehnică si verificare în functionare si Departamentul prescriptii tehnice si care are în subordine inspectii teritoriale;

b) ISCIR-SP care cuprinde Departamentul supravegherea pietei si care poate avea în subordine reprezentanti în teritoriu.”

8. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(4) Inspectorul de stat sef numeste si revocă prin ordin inspectorii de stat sefi adjuncti, directorii, inspectorii sefi de departamente si inspectorii sefi ai inspectiilor teritoriale.”

9. Alineatul (6) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat sef se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente si subunităti necesare realizării obiectului său de activitate.”

10. Alineatele (2) si (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“(2) ISCIR are dreptul de a solicita informatii si documente de la persoane fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, repară, întretin, detin, exploatează si comercializează instalatii si echipamente, precum si aparate, componente, dispozitive de sigurantă, materiale si mijloace de control aferente acestora, cu respectarea legislatiei armonizate din domeniul reglementat.

(3) ISCIR are dreptul de acces la agentii economici si institutiile publice care detin sau construiesc, după caz, instalatii si echipamente din domeniul său de activitate, precum si în locurile în care acestea sunt utilizate.”

11. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - ISCIR are obligatia de a înainta către Ministerul Economiei si Comertului, la cerere, rapoarte si/sau informări privind activitatea proprie.”

12. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Finantarea activitătii ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnică, verificare în functionare si control, precum si din orice alte activităti cu caracter specific, prestate de ISCIR cu respectarea art. 3 alin. (1) lit. q).”

13. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.

14. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Activitatea de supraveghere a pietei poate fi finantată din veniturile ISCIR si/sau ale autoritătii competente potrivit prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, cu modificările si completările ulterioare. Fondurile necesare pentru sustinerea acestei activităti se prevăd special, la început de an, în bugetul de venituri si cheltuieli al ISCIR, ele urmând să fie folosite separat si numai în acest scop.”

Art. 9. - Anexele nr. 1, 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 2, 3 si, respectiv, 4 la prezenta hotărâre.

Art. 10. - Până la data de 31 decembrie 2005, Societatea Comercială “ISCIR-CERT”- S.A. preia competentele dobândite de către organismul de certificare a conformitătii produselor “ISCIR-CERT”din cadrul ISCIR prin ordinele ministrului economiei si comertului în vigoare.

În acest interval, Societatea Comercială “ISCIR-CERT”- S.A. va depune diligentele pentru îndeplinirea conditiilor necesare aprobării/desemnării în conditiile legislatiei în vigoare.

Art. 11. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o pozitie nouă, pozitia 581, care va avea următorul cuprins:

“581. Societatea Comercială “ISCIR-CERT”- S.A.”

Art. 12. - Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 9 martie 2005.

Nr. 182.

 

ANEXA Nr. 1

 

STATUTUL

Societătii Comerciale “ISCIR-CERT”- S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii comerciale este Societatea Comercială “ISCIR-CERT”- S.A., denumită în continuare “ISCIR-CERT”- S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte înscrisuri emanând de la ăISCIR-CERTă, denumirea societătii va fi precedată de cuvintele ăsocietatea comercialăă sau de initialele ăS.C.” si va fi urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, de sediul social, de numărul de înmatriculare si de codul unic de înregistrare la oficiul registrului comertului.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

“ISCIR-CERT”- S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) “ISCIR-CERT”- S.A. are sediul principal în România, municipiul Bucuresti, str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5.

(2) “ISCIR-CERT”- S.A. poate înfiinta sedii secundare fără personalitate juridică, situate în localităti din tară sau din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante sau agentii, cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata “ISCIR-CERT”- S.A. este nelimitată, activitatea acesteia urmând să se desfăsoare de la data înmatriculării în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

ARTICOLUL 5

Scopul

 

“ISCIR-CERT”- S.A. are ca scop prestarea de servicii pentru certificarea conformitătii produselor, a sistemelor de management si a personalului.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

(1) Obiectul principal de activitate al “ISCIR-CERT”- S.A. constă în evaluarea conformitătii produselor, sistemelor de management si personalului prin efectuarea de testări si realizarea de analize tehnice (cod 7430).

(2) Obiecte secundare de activitate sunt:

1. activităti de arhitectură, inginerie si servicii de consultantă tehnică legate de acestea (cod 7420);

2. consultantă în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) (cod 7210);

3. consultantă si furnizare de programe informatice (software) si editare de programe (cod 722, 7221, 7222);

4. activităti legate de bazele de date (cod 7240);

5. alte activităti legate de informatică (cod 7260);

6. cercetare-dezvoltare în stiinte fizice si naturale, precum si în stiinte sociale si umaniste (cod 7310, 7320);

7. activităti juridice, de contabilitate si revizie contabilă, consultantă în domeniul fiscal; activităti de studii de piată si de sondaj; consultantă pentru afaceri si management (cod 741, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415);

8. activităti de instruire (cod 8042);

9. activităti de editare publicatii si de lucrări tehnico-stiintifice specifice activitătilor din obiectul său de activitate (cod 2222, 2223, 2225);

10. participare la organizatii profesionale si patronale (cod 911).

(3) Activitătile prevăzute ca obiecte secundare pot fi realizate numai în situtia în care prin aceste activităti nu se aduce atingere impartialitătii “ISCIR-CERT”- S.A., necesare în cadrul procesului de evaluare a conformitătii.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social al “ISCIR-CERT”- S.A. este de 19.390.900 mii lei, vărsat integral la data înfiintării, este împărtit în 193.909 actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare nominală de 100.000 lei, si se constituie prin aportul în natură din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR si spatiul în suprafată de 200,60 m2 având valoarea de 5.440.000,00 mii lei, înscris în Cartea Funciară Bucuresti sub nr. 3757, nr. cadastral 1887/2, pe baza situatiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2004, care va fi actualizată conform prevederilor legale.

(2) Capitalul social este în întregime detinut de Ministerul Economiei si Comertului, în numele statului, până la transmiterea actiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în conditiile legii, si este vărsat integral la data constituirii “ISCIR- CERT” - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constitutia României, republicată.

(3) Ministerul Economiei si Comertului este actionar unic în numele statului la “ISCIR-CERT”- S.A. si exercită toate drepturile si îsi asumă toate obligatiile ce decurg din această calitate, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

 

(1) Majorarea capitalului social se face în conditiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor sau, în situatia prevăzută la art. 15 alin. (6), consiliul de administratie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor, potrivit legii, în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din actualizarea valorii imobilizărilor societătii comerciale, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) conversia unor creante lichide si exigibile asupra “ISCIR-CERT”- S.A. cu actiuni ale acestuia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, acestia sunt obligati să convoace de îndată adunarea generală extraordinară a actionarilor pentru a hotărî fie reconstituirea capitalului social, fie reducerea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea “ISCIR-CERT”- S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor ori, în situatia prevăzută la art. 15 alin. (6), a consiliului de administratie, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 9

Actiunile

 

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate în proprietatea Ministerului Economiei si Comertului sunt exercitate de către acesta.

(2) Actiunile nominative ale “ISCIR-CERT”- S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Conversia si înstrăinarea actiunilor se vor putea realiza în conditiile stabilite de adunarea generală a actionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În conditiile legii, prin decizie a adunării generale a actionarilor, vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(4) Evidenta actiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul “ISCIR- CERT” - S.A. sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie.

(5) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

(6) Actiunile emise de “ISCIR-CERT”- S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în conditiile legii.

(7) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea detine actiuni ale “ISCIR-CERT”- S.A., potrivit reglementărilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 10

Obligatiuni

 

“ISCIR-CERT”- S.A. este autorizată să emită obligatiuni în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 11

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si vărsată de actionari, potrivit legii, le conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Detinerea actiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) În cazul în care o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în conditiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiuni.

(5) Obligatiile “ISCIR-CERT”- S.A. sunt garantate cu capitalul social al acestuia, iar actionarii răspund în limita actiunilor pe care le detin.

(6) Patrimoniul “ISCIR-CERT”- S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

 

ARTICOLUL 12

Cesiunea actiunilor

 

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la “ISCIR-CERT”- S.A., care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau către terti se efectuează în conditiile si cu procedura prevăzută de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative emise de “ISCIR-CERT”- S.A. se realizează prin declaratia făcută în registrul actionarilor, subscrisă de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor.

De asemenea, transmiterea se mai poate realiza si prin act autentic, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în registrul actionarilor.

 

ARTICOLUL 13

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă public faptul prin presă, în cel putin două ziare de largă circulatie din localitatea în care se află sediul principal al “ISCIR-CERT”- S.A. Actiunile pierdute se anulează.

(2) Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

 

ARTICOLUL 14

Reprezentarea

           

(1) În perioada în care statul este actionar unic la “ISCIR-CERT”- S.A., interesele acestuia în adunarea generală a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Economiei si Comertului.

(2) Reprezentantii în adunarea generală a actionarilor, în număr de 3, sunt numiti si sunt revocati prin ordin al ministrului economiei si comertului.

 

ARTICOLUL 15

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor a “ISCIR-CERT”- S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activitătii si asupra politicii sale economice si de afaceri.

(2) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Adunarea generală ordinară a actionarilor are următoarele atributii principale:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a “ISCIR-CERT”- S.A.;

b) alege si revocă administratorii si cenzorii, conform prevederilor legale;

c) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie, precum si cenzorilor;

e) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

f) numeste directorul general al “ISCIR-CERT”- S.A si stabileste nivelul remuneratiei acestuia, precum si premierea acestuia;

g) aprobă sau modifică bilantul contabil si contul de profit si pierdere după analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;

h) aprobă repartizarea profitului conform legii;

i) hotărăste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;

j) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piata internă si externă, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

k) analizează rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele referitoare la profit si dividende, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, relatiile cu clientii;

l) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse “ISCIR-CERT”- S.A. de către acestia;

m) hotărăste cu privire la ipotecarea, gajarea sau închirierea unor active ale “ISCIR-CERT”- S.A.;

n) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie;

o) aprobă delegările de competentă pentru consiliul de administratie;

p) reglementează dreptul de preemtiune al actionarilor si al salariatilor “ISCIR-CERT”- S.A. cu privire la cesiunea actiunilor si aprobă limitele si conditiile pentru cesionarea către salariatii săi a unui număr de actiuni proprii;

q) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege în sarcina sa.

(4) Pentru atributiile mentionate la alin. (3) lit. b), c), e), g), h), i), j), k), m), n) si o) adunarea generală a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(5) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste pentru a hotărî următoarele:

a) schimbarea formei juridice;

b) mutarea sediului;

c) schimbarea obiectului principal de activitate;

d) majorarea capitalului social, precum si reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni, în conditiile legii;

e) fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea;

f) dizolvarea anticipată;

g) emisiunea de obligatiuni;

h) modificarea numărului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si cesiunea actiunilor;

i) orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor;

j) aprobarea conversiei actiunilor nominative emise în formă dematerializată, în actiuni nominative, emise în formă materializată si invers;

k) aprobarea conversiei actiunilor preferentiale si nominative dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

l) aprobarea încheierii actelor juridice, încuviintate de către consiliul de administratie, prin care dobândeste, înstrăinează sau constituie garantie, bunuri aflate în patrimoniul “ISCIR-CERT”- S.A. a căror valoare depăseste 50% din valoarea contabilă a activului acesteia la data încheierii actului juridic respectiv;

m) înfiintarea sau desfiintarea sucursalelor, reprezentan telor ori agentiilor, fuziunea, divizarea si participarea la constituirea de noi persoane juridice din tară sau din străinătate, dacă prin aceasta nu se aduce atingere independentei “ISCIR-CERT”- S.A., necesare în cadrul procesului de evaluare a conformitătii.

(6) Pentru atributiile adunării generale extraordinare a actionarilor fiecare reprezentant trebuie să obtină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

 

ARTICOLUL 16

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunările generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare anuale precedente si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunarea generală a actionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(4) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea prezentului statut, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul “ISCIR-CERT”- S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea actionarului unic sau la cererea consiliului de administratie.

 

ARTICOLUL 17

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a actionarilor este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentati în adunare.

(2) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care să reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(3) În ziua si la ora mentionate în convocare, sedinta adunării generale a actionarilor va fi deshisă de presedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi tine locul.

(4) Adunarea generală a actionarilor va alege dintre actionarii prezenti un secretar care va verifica lista cu prezenta actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea sedintei, si va încheia procesul-verbal al adunării generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului, desemnati să reprezinte interesele “ISCIR-CERT”- S.A. în adunarea generală a actionarilor, si de secretarul care l-a întocmit.

(6) Procesul-verbal al adunării generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat.

(7) La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele cu prezenta actionarilor, precum si, după caz, mandatele speciale ale reprezentantilor mandatati de Ministerul Economiei si Comertului.

(8) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul “ISCIR- CERT” - S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 18

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunării generale a actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este conditionată de existenta mandatelor speciale.

(3) Hotărârile se vor putea lua în conditiile si cu majoritatea prevăzută de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(4) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti ori reprezentati se va putea decide ca votul să fie secret si în alte cazuri, cu exceptia situatiei în care este necesar votul nominal.

(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului pentru a fi mentionate în extras în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Hotărârile adunării generale a actionarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalitătilor prevăzute la alin. (6).

(8) Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor în conditiile legii si ale prezentului statut sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

(9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din “ISCIR-CERT”- S.A. si de a recupera contravaloarea actiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

 

ARTICOLUL 19

Organizare

 

(1) “ISCIR-CERT”- S.A. este administrată de un consiliu de administratie compus din 3 membri, dintre care unul este directorul general al acestuia.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani si pot fi revocati, după caz, prin hotărâre a Adunării generale a actionarilor a “ISCIR- CERT” - S.A.; ei sunt remunerati pentru această calitate cu o indemnizatie lunară.

(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.

(4) În situatia în care se creează un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia.

Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(5) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul “ISCIR-CERT”- S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui ori la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament si a reglementărilor legale în vigoare.

(7) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, în baza mandatului presedintelui.

(8) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(9) Conducerea “ISCIR-CERT”- S.A. se asigură de către un director general, care este si presedintele consiliului de administratie.

(10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

(11) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei.

Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(12) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(13) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de presedinte.

(14) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general al “ISCIR-CERT”- S.A. si poate recurge, de asemenea, la experti, pentru solutionarea anumitor probleme.

(15) În relatiile cu tertii “ISCIR-CERT”- S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(16) Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitie actionarilor, auditorului economicofinanciar extern si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele “ISCIR-CERT”- S.A.

(17) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(18) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de “ISCIR-CERT”- S.A. pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abaterea de la statut ori pentru greseli în administrarea acestuia. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati.

(19) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată.

(20) Nu pot fi directori ai “ISCIR-CERT”- S.A. si ai sucursalelor acestuia persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicată.

(21) La sedintele consiliului de administratie în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul “ISCIR-CERT”- S.A. pot fi invitati si reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor care nu sunt membri de sindicat, dar care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 20

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare a “ISCIR-CERT”- S.A.;

b) aprobă nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi ai “ISCIR-CERT”- S.A., directorii din cadrul sucursalelor si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

c) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul “ISCIR-CERT”- S.A., cu aprobarea adunării generale a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

d) aprobă delegările de competentă pentru directorul general si pentru persoanele din conducere, în vederea executării operatiunilor “ISCIR-CERT”- S.A.;

e) aprobă competentele pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al “ISCIR-CERT”- S.A.;

f) aprobă încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competentă directorului general al “ISCIR-CERT”- S.A.;

g) supune anual spre analiză si aprobare adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea “ISCIR-CERT”- S.A., situatia financiară si contul de profit si pierdere pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale “ISCIR-CERT”- S.A. pe anul în curs;

h) convoacă adunarea generală extraordinară a actionarilor ori de câte ori este nevoie;

i) aprobă încheierea contractelor de import-export până la limita a maximum 50% din valoarea contabilă a activelor societătii comerciale la data încheierii actului juridic respectiv, cu aprobarea adunării generale a actionarilor;

j) stabileste drepturile, obligatiile si responsabilitătile personalului “ISCIR-CERT”- S.A., conform structurii organizatorice aprobate;

k) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu si aprobă eliberarea garantiilor;

l) aprobă numărul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale;

m) aprobă programele de cercetare, dezvoltare, investitii;

n) stabileste tactica si strategia de marketing;

o) stabileste si aprobă, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generală a actionarilor, modificări în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat;

p) negociază contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general si aprobă statutul personalului;

q) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.

B.1. Directorul general reprezintă “ISCIR-CERT”- S.A. în raporturile cu tertii.

2. Directorul general are, în principal, următoarele atributii:

a) aplică strategia si politicile “ISCIR-CERT”- S.A.;

b) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi, cu avizul consiliului de administratie;

c) angajează, promovează si concediază personalul salariat, în conditiile legii;

d) numeste, suspendă sau revocă directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor;

e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, ale cărui negociere si încheiere se desfăsoară în conditiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

f) negociază în conditiile legii contractele individuale de muncă;

g) încheie acte juridice, în numele si pe seama “ISCIR-CERT”- S.A., în limitele împuternicirilor acordate de consiliul de administratie;

h) stabileste îndatoririle si responsabilitătile personalului “ISCIR-CERT”- S.A.;

i) aprobă operatiunile de încasări si plăti potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) aprobă operatiunile de vânzare si cumpărare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului statut;

k) împuterniceste directorii executivi, directorii din cadrul sucursalelor si orice altă persoană să exercite orice atributie din sfera sa de competentă;

l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C.1. Directorii executivi si directorii din cadrul sucursalelor sunt numiti de directorul general si se află în subordinea acestuia, sunt functionari ai “ISCIR-CERT”- S.A., execută operatiunile acestuia si sunt răspunzători fată de acesta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.

2. Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a “ISCIR- CERT” - S.A.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea

 

ARTICOLUL 21

Cenzorii

 

(1) Gestiunea “ISCIR-CERT”- S.A. este controlată de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

(2) În perioada în care statul detine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti, care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea “ISCIR-CERT”- S.A., situatia patrimoniului, profitului si a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) în cursul exercitiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentă contabilă si informează consiliul de administratie despre neregulile constatate;

b) la încheierea exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor “ISCER-CERT” - S.A., bilantului contabil si contului de profit si pierdere, prezentând adunării generale a actionarilor un raport scris;

c) la lichidarea “ISCIR-CERT”- S.A. controlează operatiunile de lichidare;

d) prezintă adunării generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale “ISCIR-CERT”- S.A.

(6) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) să facă, în fiecare lună si inopinat, inspectii ale casei si să verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea “ISCIR-CERT”- S.A. ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;

b) să ia parte la adunările generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le consideră necesare;

c) să constate depunerea garantiei din partea administratorilor;

d) să vegheze ca dispozitiile legii si ale prezentului statut să fie îndeplinite de administratori si de lichidatori.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul “ISCIR-CERT”- S.A. si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani

consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea “ISCIR-CERT”- S.A., sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situatii privind încălcarea dispozitiilor legale si statutare.

(9) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în materie.

(10) Cenzorii si cenzorii supleanti sunt numiti de adunarea generală a actionarilor pe o perioadă de maximum 3 ani si pot fi realesi.

(11) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele prevăzute la art. 161 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, si în reglementările legale în vigoare.

(12) Cenzorii sunt obligati să depună înainte de începerea activitătii o garantie egală cu o treime din garantia stabilită pentru membrii consiliului de administratie.

(13) În caz de deces, imposibilitate fizică sau legală, încetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieste.

(14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămasi numesc altă persoană în locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a actionarilor.

(15) În cazul în care nu mai rămâne în functie nici un cenzor, consiliul de administratie va convoca de urgentă adunarea generală a actionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.

(16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum si constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

(17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a actionarilor.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea

 

ARTICOLUL 22

Finantarea activitătii proprii

 

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, “ISCIR-CERT”- S.A. utilizează sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

 

ARTICOLUL 23

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării “ISCIR- CERT” - S.A. la oficiul registrului comertului.

 

ARTICOLUL 24

Personalul

 

(1) Personalul de conducere si de executie din cadrul “ISCIR-CERT”- S.A. este numit, angajat si concediat de directorul general.

(2) Angajarea si concedierea personalului din sucursalele “ISCIR-CERT”- S.A. se fac de către conducătorul sucursalei în limita delegării de competentă care i-a fost acordată.

(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(4) Drepturile si obligatiile personalului “ISCIR-CERT”- S.A. se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă si prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi ale personalului angajat se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de executie si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

 

ARTICOLUL 25

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul “ISCIR-CERT”- S.A. se stabileste de către consiliul de administratie, în conformitate cu prevederile legale.

 

ARTICOLUL 26

Evidenta contabilă si bilantul contabil

 

(1) “ISCIR-CERT”- S.A. va tine evidenta contabilă în lei, va întocmi anual situatia financiară si contul de profit si pierdere, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Situatia financiară si contul de profit si pierdere vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 27

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul “ISCIR-CERT”- S.A. se stabileste pe baza situatiei financiare aprobate de adunarea generală a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul “ISCIR-CERT”- S.A. rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunării generale a actionarilor si dispozitiilor legale în vigoare.

(3) “ISCIR-CERT”- S.A. îsi constituie un fond de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către “ISCIR-CERT”- S.A., în conditiile legii, după aprobarea situatiei financiare de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 28

Registrele

 

“ISCIR-CERT”- S.A. va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie si, respectiv, a cenzorilor, toate registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea, litigii

 

ARTICOLUL 29

Asocierea

 

(1) “ISCIR-CERT”- S.A. poate constitui, singur sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăti comerciale ori alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut.

(2) “ISCIR-CERT”- S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului său de activitate.

(3) Conditiile de participare a “ISCIR-CERT”- S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive ori prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a actionarilor.

 

ARTICOLUL 30

Modificarea formei juridice

 

(1) Schimbarea formei juridice a “ISCIR-CERT”- S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege.

(2) În perioada în care Ministerul Economiei si Comertului este actionar unic, transformarea formei juridice a “ISCIR-CERT”- S.A. se va putea face numai cu aprobarea adunării generale a actionarilor.

 

ARTICOLUL 31

Dizolvarea

 

(1) Dizolvarea “ISCIR-CERT”- S.A. va avea loc în următoarele situatii:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declaarea nulitătii;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) pierderea unei jumătăti din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

e) deschiderea procedurii falimentului;

f) când numărul actionarilor scade sub minimul legal;

g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Hotărârea de dizolvare a “ISCIR-CERT”- S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 32

Lichidarea

 

(1) Dizovarea “ISCIR-CERT”- S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

(2) Lichidarea “ISCIR-CERT”- S.A. si distributia produsului net al lichidării patrimoniului se fac în conditiile legii si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 33

Litigiile

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între “ISCIR-CERT”- S.A. si persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre “ISCIR-CERT”- S.A. si persoanele juridice române ori străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IX

ARTICOLUL 34

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legale referitoare la societătile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

 

INSTALATII SI ECHIPAMENTE SUB PRESIUNE SI INSTALATII DE RIDICAT

 

A. Echipamente sub presiune si instalatii de ridicat clasice, supuse regimului de verificare tehnică:

1. Cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte si similare

2. Recipiente care lucrează sub presiune

3. Conducte pentru fluide sub presiune

4. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, instalatii de transport pe cablu, instalatii de ridicat pe plan înclinat

5. Aparate de încălzit, în uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos

6. Arzătoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos

7. Dispozitivele de sigurantă pentru instalatiile si aparatele prevăzute la pct. 1-6 inclusiv

8. Aparatură si instalatii de automatizare aferente echipamentelor si instalatiilor prevăzute la pct. 1-7 inclusiv.

B. Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si componente din cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare, supuse regimului de verificare tehnică:

1. Generatoare de abur, apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului

2. Recipiente care lucrează sub presiune

3. Conducte de abur si apă, precum si pentru alte lichide, vapori si gaze tehnice uscate sau umede

4. Pompe

5. Armături

6. Suporturile elementelor sub presiune

7. Macarale, poduri rulante si mecanisme de ridicat

8. Ascensoare

9. Dispozitivele de sigurantă pentru instalatiile prevăzute la pct. 1, 2, 3, 7 si 8.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

 

INSPECTII TERITORIALE ALE ISCIR

 

Nr.

crt.

Denumirea inspectiei teritoriale

Raza de activitate

1.

IT ISCIR Bacău

- Judetul Bacău

- Judetul Neamt

2.

IT ISCIR Brasov

- Judetul Brasov

- Judetul Covasna

3.

IT ISCIR Bucuresti

- Municipiul Bucuresti

- Judetul Ilfov

- Judetul Giurgiu

- Judetul Ialomita

- Judetul Teleorman

- Judetul Călărasi

4.

IT ISCIR Cluj-Napoca

- Judetul Cluj

- Judetul Maramures

- Judetul Bistrita

- Judetul Sălaj

5.

IT ISCIR Constanta

- Judetul Constanta

- Judetul Tulcea

6.

IT ISCIR Craiova

- Judetul Dolj

- Judetul Gorj

- Judetul Mehedinti

- Judetul Olt

7.

IT ISCIR Galati

- Judetul Galati

- Judetul Brăila

- Judetul Vrancea

8.

IT ISCIR Iasi

- Judetul Iasi

- Judetul Vaslui

9.

IT ISCIR Oradea

- Judetul Bihor

- Judetul Satu Mare

10.

IT ISCIR Pitesti

- Judetul Arges

- Judetul Vâlcea

11.

IT ISCIR Ploiesti

- Judetul Prahova

- Judetul Buzău

- Judetul Dâmbovita

12.

IT ISCIR Sibiu

- Judetul Sibiu

- Judetul Alba

- Judetul Hunedoara

13.

IT ISCIR Suceava

- Judetul Suceava

- Judetul Botosani

14.

IT ISCIR Târgu Mures

- Judetul Mures

- Judetul Harghita

15.

IT ISCIR Timisoara

- Judetul Timis

- Judetul Arad

- Judetul Caras-Severin

 

NOTĂ:

În cadrul inspectiilor teritoriale pot functiona reprezentanti în teritoriu ai ISCIR-SP.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001)

 

Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a locuintelor de serviciu pe care le are în administrare si trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor locuinte din administrarea sa

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a locuintelor de serviciu pe care le are în administrare, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a locuintelor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, identificate potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Teodor Atanasiu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 195.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind vânzarea de către Ministerul Apărării Nationale a locuintelor de serviciu pe care le are în administrare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Locuintele de serviciu aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale se pot vinde în conditiile legii, personalului propriu, personalului militar trecut în rezervă sau în retragere, personalului civil pensionat sau disponibilizat, precum si mostenitorilor acestora, soti ori copii.

Art. 2. - Prin contract de închiriere valabil încheiat, în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, se întelege contractul încheiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare si a reglementărilor interne privind repartizarea si închirierea locuintelor de serviciu.

Art. 3. - Nu pot cumpăra locuintele de serviciu următoarele persoane:

a) cele care au detinut sau detin în proprietate o fostă locuintă de serviciu achizitionată de la Ministerul Apărării Nationale, indiferent de numărul de camere;

b) cele a căror activitate a încetat prin demisie sau din motive imputabile lor;

c) cele care au detinut sau detin, ele ori sotul, sotia sau copiii aflati în întretinere, o locuintă proprietate personală care corespundea ca număr de camere numărului membrilor de familie existent la momentul încheierii contractului de închiriere, conform dispozitiilor legale;

d) cele care au detinut ori detin, ele sau sotul, sotia ori copiii aflati în întretinere, două sau mai multe locuinte proprietate personală, indiferent de numărul de camere.

 

CAPITOLUL II

Vânzarea locuintelor de serviciu

 

Art. 4. - (1) Vânzarea locuintei de serviciu se poate face cu plata integrală sau în rate.

(2) Ratele lunare nu pot depăsi jumătate din salariile nete ale familiei.

Art. 5. - (1) Vânzarea locuintelor de serviciu se face prin structurile din cadrul Ministerului Apărării Nationale abilitate prin ordin al ministrului, denumite în continuare unităti vânzătoare, în baza următoarelor documente:

a) cererea de cumpărare a locuintei de serviciu, formulată de titularul contractului de închiriere;

b) dovada calitătii titularului contractului de închiriere, demonstrată prin înscrisuri;

c) contractul de închiriere în original sau în copie certificată de către unitatea militară care i-a încheiat contractul;

d) dovada achitării la zi a întretinerii si a chiriei, după caz;

e) declaratii autentificate de la soti si membrii majori aflati în întretinere, din care să rezulte:

- că nu se încadrează în nici una dintre situatiile prevăzute la art. 3;

- existenta creditelor si suma ratelor lunare ale acestora;

f) adeverinte de salariu de la membrii de familie, din care să rezulte veniturile si retinerile lunare;

g) dovada achitării pretului sau a avansului;

h) actul de identitate si de căsătorie, în copie si original;

i) certificatele de nastere sau actele de identitate ale copiilor aflati în întretinere, în copie si original.

(2) Documentele se retin la dosarul de vânzarecump ărare a locuintei de serviciu, mai putin originalele actelor de identitate si certificatele de nastere si cele de căsătorie, copiile acestora fiind certificate de către reprezentantii unitătii vânzătoare.

Art. 6. - (1) Cererea de cumpărare a locuintei de serviciu se depune la unitatea vânzătoare care are în responsabilitate zona în care se găseste locuinta. Unitatea vânzătoare verifică documentele prevăzute la art. 5 alin. (1), planifică efectuarea măsurătorilor, după caz, si întocmeste contractele de vânzare-cumpărare.

(2) În cazul în care nu se poate da curs cererii prevăzute la alin. (1), unitatea vânzătoare, în termen de 30 de zile, comunică refuzul motivat titularului contractului de închiriere.

(3) Solicitantul poate contesta modul de solutionare a cererii în conditiile stabilite de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art. 7. - (1) O dată cu locuinta se transmit cumpărătorului acesteia si drepturile legale asupra cotelor indivize din suprafetele spatiilor auxiliare, dotările si utilitătile comune, asupra bunurilor accesorii care, prin natura lor, nu pot fi folosite decât în comun.

(2) Dreptul de proprietate se dobândeste si asupra terenului aferent clădirii, pe cote-părti, proportional cu suprafata construită a locuintelor de serviciu, asa cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau fisele tehnice de măsurători ale terenului.

Art. 8. - Contractul de vânzare-cumpărare se încheie între Ministerul Apărării Nationale, reprezentat de unitătile vânzătoare, si persoanele care au acest drept recunoscut de lege.

Art. 9. - Plata integrală a locuintei, a avansului si a ratelor se face la unitatea vânzătoare în numerar la casierie, prin mandat postal sau direct în contul unitătii.

Art. 10. - (1) Toate cheltuielile privind contractul de vânzare-cumpărare sunt în sarcina cumpărătorului.

(2) Ministerul Apărării Nationale, prin unitătile vânzătoare, îsi garantează încasarea pretului prin constituirea ipotecii asupra locuintei în favoarea sa.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea locuintelor de serviciu

 

Art. 11. - (1) Evaluarea locuintelor de serviciu destinate vânzării se face prin unitătile vânzătoare din cadrul ministerului, potrivit următoarelor criterii:

a) locuintele de serviciu date în folosintă înainte de anul 1990 se vor vinde la pretul calculat potrivit art. 6 alin. 1 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) locuintele de serviciu date în folosintă după anul 1990, realizate sau achizitionate cu fonduri de la bugetul de stat, se vor evalua în temeiul art. 6 alin. 2 din Decretul-lege nr. 61/1990, al Legii nr. 85/1992,  republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 608/1990 privind stabilirea preturilor de vânzare ale locuintelor construite din fondurile statului, receptionate după 1 ianuarie 1990, în functie de pretul de realizare sau de achizitie, actualizat cu rata inflatiei.

(2) La pretul de vânzare stabilit potrivit alin. (1) se aplică coeficientul de uzură în timp prevăzut în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pretul de vânzare stabilit potrivit criteriilor prevăzute la alin. (1) si (2) nu va putea fi mai mic decât valoarea de înregistrare din contabilitate.

(4) La pretul de vânzare a locuintelor de serviciu se aplică taxa pe valoarea adăugată, cu exceptia situatiilor prevăzute la pct. 3 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 12. - (1) Pentru neachitarea la termenul scadent de către cumpărător a ratelor lunare, acesta datorează dobânzile si penalitătile de întârziere prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) În caz de neplată a 3 rate scadente de către cumpărătorul locuintei, unitatea vânzătoare va putea cere executarea silită asupra locuintei si evacuarea detinătorului, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul public al statului

1.

Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 1, judetul Vaslui

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 3415

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 106898

2.

Municipiul Botosani, str. Blănari nr. 2, judetul Botosani

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 3414

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 106878

3.

Municipiul Bucuresti, str. Vânători nr. 5, sectorul 5

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 3211

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103623

4.

Orasul Borsa, Str. Libertătii nr. 1,

judetul Maramures

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 1787 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 106652

5.

Comuna Borcea, judetul Călărasi

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 2734

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103691

6.

Municipiul Buzău, bd. Maresal Alexandru Averescu nr. 2, judetul Buzău

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 2817 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 106964

7.

Municipiul Caransebes, Str. Ardealului nr. 166, judetul Caras-Severin

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 3181

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. nr. 104166

8.

Municipiul Deva, str. Mihai Eminescu nr. 132, judetul Hunedoara

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 340 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 104175

9.

Municipiul Dej, Str. Pandurilor nr. 7,

judetul Cluj

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 2822 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 106689

10.

Orasul Ianca, judetul Brăila

 

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 906 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 107010

11.

Comuna Păltinoasa, judetul Suceava

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 1709 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 106868

12.

Orasul Ineu, Str. Dunării nr. 8, judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 911 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103506

13.

Orasul Ineu, str. Mihai Eminescu nr. 25,

judetul Arad

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 2364

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103508

14.

Comuna Giarmata, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 960 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. nr. 103491

15.

Municipiul Lugoj, str. Andrei Mocioni nr. 30, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 2939

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103525

16.

Municipiul Lugoj, Str. Timisorii nr. 132,

judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 3297

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103527

17.

Municipiul Mangalia, str. Stefan cel Mare nr. 23, judetul Constanta

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 2430

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103934

18.

Municipiul Marghita, Str. Eroilor nr. 9,

judetul Bihor

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 3114 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 106705

19.

Municipiul Medgidia, Bd. Independentei nr. 2, judetul Constanta

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 3311 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 107135

20.

Municipiul Ploiesti, str. Torcători nr. 2,

judetul Prahova

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 615 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103780

21.

Municipiul Sibiu, str. Avrig nr. 2-4, judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 700 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 104077

22.

Municipiul Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 76,

judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 793 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 104078

23.

Municipiul Sibiu, sos. Alba Iulia nr. 71,

judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 2924 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 104087

24.

Municipiul Sibiu, str. Dimitrie Anghel nr. 4,

judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 2856

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 104086

25.

Comuna Sintereag, judetul Bistrita-Năsăud

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 1674 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 106757

26.

Municipiul Slatina, bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 2, judetul Olt

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 2947

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103920

27.

Municipiul Târgoviste, Bd. Unirii nr. 2,

judetul Dâmbovita

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 3370 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103829

28.

Municipiul Târgoviste, Str. Eternitătii nr. 15, judetul Dâmbovita

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 2898

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103816

29.

Municipiul Târgu Jiu, calea Bucuresti nr. 52, judetul Gorj

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 663 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 103930

30.

Municipiul Târgu Secuiesc, Str. Constructorilor nr. 1, judetul Covasna

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 3165 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 104116

31.

Municipiul Timisoara, str. Chisodei nr. 152, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 1366 (partial) — locuintele de serviciu

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 106613

32.

Municipiul Târgu Mures, str. Mărăsti nr. 15, judetul Mures

Ministerul Apărării Nationale

— imobil 5234

— cod = 8.29.09

— nr. M.F. = 104115