MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 256         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 martie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

59. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar

 

149. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare

 

204. - Hotărâre pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2003 privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak

 

212. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Oficiul Român pentru Adoptii, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

213. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Dâmbovita

 

214. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Festivalului International “George Enescu”

 

215. - Hotărâre privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfectionării si implementării legislatiei în domeniul restituirii proprietătii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135 din 14 decembrie 2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.241 din 22 decembrie 2004, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul I va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Litera h) a articolului 38 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

h) medicii în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurările sociale de sănătate.”

2. După articolul I se introduc articolele I1 si I2 cu următorul cuprins:

“Art. I1. - Litera i) a articolului 44 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasă, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

«i) asistentii medicali si moasele în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurările sociale de sănătate.»

Art. I2. - Litera h) a articolului 37 din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

«h) medicii dentisti în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurările sociale de sănătate.»”

3. După articolul II se introduce articolul III cu următorul cuprins:

“Art. III. - Pe data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă pct. 2 al art. III, pct. 1 al art. IV si art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 1 septembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 475/2004.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 martie 2005.

Nr. 59.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2005.

Nr. 149.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare

 

Având în vedere imposibilitatea preluării de către consiliile judetene, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a patrimoniului Corpului gardienilor publici si repartizarea acestuia către autoritătile administratiei publice locale pentru înfiintarea Politiei Comunitare, în termen de 90 de zile, care expiră la data de 1 aprilie 2005, prevăzut la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare,

tinând seama de termenul foarte scurt în care corpurile gardienilor publici trebuiau reorganizate în Politia Comunitară, după principii functionale total diferite, proces deosebit de complex si cu implicatii logistice si umane majore, care nu a putut fi încheiat,

dată fiind necesitatea eliminării acestor disfunctionalităti, atât în scopul operationalizării imediate a Politiei Comunitare, ca autoritate competentă în domeniul respectării si apărării valorilor comunitătilor locale, cât si în cel al evitării unei situatii de vid institutional, la nivel local, în domeniile de competentă ale acestui serviciu public,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În scopul asigurării ordinii si linistii publice, precum si pentru cresterea eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor apartinând domeniului public si privat al unitătilor administrativ-teritoriale, se poate înfiinta, la nivelul municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, Politia Comunitară, ca serviciu public de interes local, specializat.

..........................................................................................

(3) Politia Comunitară se poate constitui, după caz, prin reorganizarea corpurilor gardienilor publici existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) si (2).”

2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, în conditiile legii, de către consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care, până la data de 30 noiembrie 2005, au obligatia de a-l repartiza autoritătilor administratiei publice locale pentru înfiintarea Politiei Comunitare din unitatea administrativ-teritorială proprie.

(2) În judetele în care consiliile judetene înfiintează, în conditiile legii, servicii publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judetean, patrimoniul prevăzut la alin. (1) poate fi preluat de către aceste consilii, care au obligatia de a-l repartiza serviciilor respective.”

3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Drepturile si obligatiile născute din contractele încheiate de corpurile gardienilor publici se preiau în conditiile art. 20 de către Politia Comunitară sau, după caz, de către serviciile publice prevăzute la art. 20 alin. (2), cu acordul beneficiarilor activitătilor prestate de personalul acestor corpuri.

(2) Continuarea activitătilor desfăsurate de personalul fostelor corpuri ale gardienilor publici, în exercitarea obligatiilor rezultate din contractele prevăzute la alin. (1), se asigură de către personalul contractual încadrat în conditiile prezentei legi, la Politia Comunitară.

(3) Contractele prevăzute la alin. (1), care au ca obiect asigurarea pazei altor bunuri si obiective decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) si art. 2 alin. (1), nu mai pot fi prelungite sau reînnoite de către Politia Comunitară după expirarea termenelor pentru care au fost încheiate.”

4. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

“Art. 211. - (1) Până la completarea, prin achizitii proprii, a întregului necesar de arme si munitii, dotarea Politiei Comunitare cu aceste categorii de mijloace tehnice se asigură de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin structurile teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Politiei Române, după cum urmează:

a) gratuit, până la data de 31 decembrie 2005;

b) prin închiriere, începând cu data de 1 ianuarie 2006.

(2) Conditiile privind predarea-primirea armelor si munitiilor, în folosintă gratuită sau prin închiriere, după caz, se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 23.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2003 privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2003 privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 27 octombrie 2003, se completează cu un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins: “Nivelul diurnei acordate personalului trimis în misiune temporară în Irak, pe durata existentei riscurilor severe de insecuritate, se majorează cu 50%.”

Art. II. - În anul 2005 fondurile necesare pentru acoperirea majorării nivelului diurnei, aprobat prin prezenta hotărâre, se suportă din bugetul unitătilor trimitătoare, aprobat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 204.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Oficiul Român pentru Adoptii, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 si al art. 4 din Legea nr. 274/2004 privind înfiintarea si functionarea Oficiului Român pentru Adoptii, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005, pentru Oficiul Român pentru Adoptii, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 14.076.528 mii lei la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, din care la titlul “Cheltuieli de personal”, cu suma de 9.589.528 mii lei, la titlul “Cheltuieli materiale si servicii” cu suma de 2.187.000 mii lei si la titlul “Cheltuieli de capital” cu suma de 2.300.000 mii lei, în vederea asigurării fondurilor necesare organizării si functionării Oficiului Român pentru Adoptii, criteriu politic de integrare a României în Uniunea Europeană.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005.

Art. 3. - Secretariatul General al Guvernului si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Secretarul de stat al Oficiului Român pentru Adoptii,

Theodora Bertzi

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 212.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 4.960 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, comunei Râul Alb, judetul Dâmbovita, pentru finantarea unor lucrări urgente de consolidare a versantului Văii Râului Alb si refacerea drumului comunal DC 122, afectate de alunecările de teren din perioada februarie-martie 2005.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 213.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri în vederea organizării Festivalului International “George Enescu”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 50 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Culturii si Cultelor a Festivalului International “George Enescu”, denumit în continuare festivalul, care include si Concursul International “George Enescu”, denumit în continuare concursul.

Art. 2. - (1) În vederea realizării demersurilor si luării măsurilor necesare pentru buna organizare si desfăsurare a festivalului si concursului, se constituie o comisie de organizare.

(2) Comisia de organizare este condusă de ministrul culturii si cultelor si este formată din câte un reprezentant al:

a) Ministerului Finantelor Publice;

b) Ministerului Administratiei si Internelor;

c) Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

d) Ministerului Afacerilor Externe;

e) Ministerului Educatiei si Cercetării;

f) Primăriei Generale a Municipiului Bucuresti;

g) Societătii Române de Televiziune;

h) Societătii Române de Radiodifuziune;

i) Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”;

j) Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România;

k) Uniunii Criticilor Muzicali din România;

l) ARTEXIM - institutie publică subordonată Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Comisia de organizare se reuneste periodic sau ori de câte ori este nevoie pentru pregătirea festivalului si a concursului, la lucrările comisiei putând participa, în calitate de invitat, si un reprezentant al Administratiei Prezidentiale.

Art. 3. - (1) Comisia de organizare coordonează toate activitătile legate de buna organizare si desfăsurare a festivalului si concursului, realizând demersurile necesare si analiza stadiului pregătirilor.

(2) În vederea organizării si desfăsurării festivalului si concursului, comisia de organizare colaborează cu autoritătile si institutiile publice, cu organizatiile neguvernamentale, precum si cu alte persoane juridice si fizice.

(3) Institutiile publice implicate vor sprijini nemijlocit ARTEXIM, în vederea bunei desfăsurări a festivalului si concursului.

Art. 4. - Pentru organizarea si desfăsurarea festivalului si a concursului se stabilesc următoarele atributii si responsabilităti principale:

A. Ministerul Culturii si Cultelor, în calitate de organizator al festivalului si concursului:

a) asigură si răspunde de buna desfăsurare a festivalului si concursului;

b) coordonează comisia de organizare;

c) aprobă componenta comisiilor de licitatie si încheierea contractelor de către ARTEXIM, precum si programul prevăzut la pct. M lit. g);

d) încheie contractul de productie/finantare a festivalului si concursului cu ARTEXIM;

e) asigură participarea colectivelor artistice ale institutiilor publice de cultură din subordine la realizarea festivalului si concursului;

f) asigură sălile si celelalte spatii necesare ale institutiilor publice din subordine, care vor fi utilizate pentru pregătirea si desfăsurarea festivalului si concursului.

B. Ministerul Finantelor Publice:

a) asigură derularea în conditii optime a operatiunilor financiare legate de transferul sumelor stabilite în bugetul festivalului si concursului;

b) acordă sprijinul necesar desfăsurării în bune conditii a operatiunilor vamale legate de importul temporar al instrumentelor si al bagajului artistic, pentru festival si concurs.

C. Ministerul Administratiei si Internelor:

a) asigură desfăsurarea în bune conditii a traficului în care sunt implicate vehiculele care transportă artistii participanti si bagajul artistic al acestora;

b) asigură paza si securitatea în perimetrul sălilor de concerte si al locurilor de cazare ale participantilor la festival si concurs;

c) acordă sprijinul necesar desfăsurării în bune conditii a operatiunilor legate de intrarea/iesirea din tară a participantilor străini;

d) asigură, pe perioada desfăsurării manifestărilor, conditiile optime de trafic în zona unde au loc festivalul si concursul.

D. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:

a) acordă asistentă de specialitate în rezolvarea problemelor de transport international (aerian) al participantilor la festival/concurs;

b) acordă asistentă de specialitate în rezolvarea problemelor de transport intern al participantilor la festival/concurs;

c) acordă asistenta necesară desfăsurării operative a măsurilor în aeroporturile de intrare/iesire din tară a participantilor si celuilalt personal implicat în desfăsurarea festivalului/concursului;

d) asigură conditiile necesare desfăsurării în bune conditii a transportului la Bucuresti al ansamblurilor artistice din Cluj, Iasi si Timisoara, conform unui program stabilit cu institutiile implicate;

e) asigură, prin departamentele/personalul de specialitate, initierea si derularea unor programe cultural-turistice pentru mediatizarea evenimentului si atragerea unui număr important de turisti în sălile de desfăsurare a concertelor.

E. Ministerul Afacerilor Externe:

a) asigură mediatizarea eficientă a evenimentului în mediul diplomatic, la nivelul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si centrelor culturale ale României în străinătate;

b) acordă sprijinul necesar pentru obtinerea documentelor de intrare si sedere în România ale invitatilor la festival/concurs.

F. Primăria Generală a Municipiului Bucuresti:

a) sprijină prin mijloace specifice mediatizarea eficientă a evenimentului;

b) asigură conditiile necesare desfăsurării corespunzătoare a manifestărilor din cadrul “Pietei Festivalului”;

c) asigură amenajările corespunzătoare pentru primirea oaspetilor străini, cu respectarea planului general de desfăsurare a manifestărilor organizate în cadrul festivalului/concursului;

d) asigură, direct sau prin unitătile din subordine, mijloacele si conditiile necesare participării publicului la concertele si spectacolele organizate;

e) acordă sprijinul necesar pentru asigurarea utilitătilor, inclusiv a energiei electrice, pentru functionarea în bune conditii a echipamentelor utilizate în “Piata Festivalului” si în sălile de concerte.

G. Ministerul Educatiei si Cercetării:

a) asigură conditiile de desfăsurare a concursului - sectiunea pian - la Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti (sala “George Enescu”, săli de repetitie, personal tehnic si de specialitate);

b) asigură participarea elevilor scolilor si liceelor de specialitate din România la concertele organizate în “Piata Festivalului”.

H. Societatea Română de Televiziune, în calitate de coproducător al festivalului si concursului:

a) asigură prin mijloace specifice (emisiuni speciale, interviuri, agende ale festivalului, alte materiale) mediatizarea, transmisia si înregistrarea festivalului/ concursului, în baza unui program stabilit de comun acord;

b) oferă material informativ canalelor media interesate;

c) asigură realizarea filmului Festivalul International “George Enescu” - editia a XVII-a - 2005, prezintă programe speciale în cadrul manifestărilor organizate în “Piata Festivalului”;

d) în baza contractelor încheiate, asigură un spatiu publicitar ce va fi utilizat pentru promovarea festivalului si prezentarea sponsorilor.

I. Societatea Română de Radiodifuziune, în calitate de coproducător al festivalului si concursului:

a) asigură prin mijloace specifice (emisiuni speciale, interviuri, agende ale festivalului, alte materiale, mediatizarea, transmisia si înregistrarea festivalului/concursului, în baza unui program stabilit de comun acord;

b) oferă material informativ canalelor media interesate;

c) prezintă programe speciale în cadrul manifestărilor organizate în “Piata Festivalului”;

d) în baza contractelor încheiate, asigură un spatiu publicitar ce va fi utilizat pentru promovarea festivalului si prezentarea sponsorilor;

e) asigură participarea în programul festivalului a formatiilor proprii (Orchestra Natională Radio, Corul Radio si Orchestra de Cameră Radio);

f) asigură sălile de concerte si de repetitii necesare pregătirii si desfăsurării festivalului si concursului.

J. Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”:

a) asigură conditiile de desfăsurare a concertelor la Sala Mare a Palatului (sală, culise, anexe, personal tehnic etc.);

b) prin personalul si dotările proprii asigură sprijinul necesar organizării transportului local si a catering-ului la sălile de spectacole.

K. Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România:

a) asigură participarea si prezentarea compozitorilor români contemporani si a creatiilor acestora prin programe speciale, organizate în cadrul festivalului;

b) asigură buna desfăsurare a Simpozionului International de Muzicologie.

L. Uniunea Criticilor Muzicali din România:

a) asigură participarea membrilor uniunii la realizarea materialelor de specialitate ale festivalului si concursului;

b) asigură participarea membrilor uniunii la manifestările organizate, în vederea reflectării evenimentelor în massmedia. M. ARTEXIM:

a) împreună cu presedintele de onoare al festivalului urmăreste îndeplinirea formalitătilor preliminare necesare contactării si confirmării prezentei artistilor, formatiilor si orchestrelor pentru participarea la festival si concurs;

b) răspunde, din punct de vedere managerial, de organizarea festivalului si a concursului;

c) răspunde pentru executarea obligatiilor asumate prin contractele semnate cu participantii la festival;

d) contractează sau, după caz, realizează materialele necesare desfăsurării spectacolelor din cadrul festivalului si concursului;

e) răspunde de organizarea transportului international si intern, a cazării si de asigurarea serviciilor necesare bunei organizări si desfăsurări a festivalului si concursului, în baza contractelor încheiate;

f) realizează materialele publicitare necesare prezentării corespunzătoare a evenimentului;

g) prin valorificarea drepturilor de înregistrare, difuzare si redifuzare a manifestărilor din cadrul festivalului, asigură realizarea unui program promotional si de imagine, pentru punerea în valoare a spiritualitătii românesti si afirmarea imaginii pozitive a României în lume, în contextul eforturilor de integrare în structurile europene;

h) asigură legătura cu asociatiile si federatiile la care festivalul si concursul sunt afiliate.

Art. 5. - Încheierea contractelor pentru organizarea si desfăsurarea festivalului si a concursului se realizează de ARTEXIM, cu aprobarea Ministerului Culturii si Cultelor, care alocă prin contract încheiat cu ARTEXIM fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor, în limita bugetului propriu aprobat.

Art. 6. - Finantarea cheltuielilor de organizare si desfăsurare a celei de-a XVII-a editii a Festivalului International “George Enescu” în anul 2005 se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul 38 “Transferuri”, cu suma de 193.722.000 mii lei, si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005 de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii”.

Art. 7. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2005.

Art. 8. - Finantarea transportului international dus-întors în România al personalitătilor, pentru festival, se asigură din fondurile alocate Ministerului Culturii si Cultelor pentru organizarea si desfăsurarea festivalului.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 628/2004 privind declararea anului 2005 “Anul George Enescu” si pentru stabilirea unor măsuri referitoare la organizarea editiei a XVII-a a Festivalului International “George Enescu”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 30 aprilie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Monica Octavia Muscă

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 214.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfectionării si implementării legislatiei în domeniul restituirii proprietătii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În scopul îmbunătătirii legislatiei în domeniul restituirii proprietătii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, si pentru asigurarea respectării si garantării dreptului fundamental de proprietate, se constituie Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfectionării si implementării legislatiei în domeniul restituirii proprietătii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, denumit în continuare grup interministerial, organism fără personalitate juridică, care functionează pe lângă Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Componenta grupului interministerial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Principalele atributii ale grupului interministerial sunt următoarele:

a) modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările si completările ulterioare;

b) modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare;

c) elaborarea legislatiei privind stabilirea si acordarea despăgubirilor în echivalent.

Art. 3. - (1) Grupul interministerial este coordonat de ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul, în calitate de presedinte, sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti.

(2) Grupul interministerial se întruneste săptămânal si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, la convocarea unuia dintre vicepresedinti.

(3) În vederea exercitării atributiilor care îi revin, grupul interministerial poate constitui grupuri de lucru formate din specialisti din cadrul autoritătilor publice reprezentate.

(4) La lucrările grupului interministerial pot participa în calitate de invitati reprezentanti ai autoritătilor administratiei publice centrale cu activitate în domeniile vizate, care ar putea contribui la solutionarea unor puncte aflate pe ordinea de zi.

Art. 4. - Secretariatul grupului interministerial este asigurat de Cancelaria Primului-Ministru prin Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001.

Art. 5. - Responsabilitatea pentru elaborarea documentelor prevăzute la art. 2 revine fiecărui membru al grupului interministerial.

Art. 6. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 elaborează proiectul regulamentului de organizare si functionare a grupului interministerial, care va fi analizat si adoptat în forma stabilită în prima sedintă de lucru a acestuia.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Ministrul delegat pentru relatia cu Parlamentul,

Bogdan Olteanu

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 215.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfectionării si implementării legislatiei în domeniul restituirii proprietătii imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Nr.

crt.

Denumirea institutiei

Numele, prenumele si functia în institutie

Calitatea în grupul

interministerial

1.

Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

Bogdan Olteanu, ministru delegat

presedinte

2.

Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001

Ingrid Zaarour, secretar de stat

vicepresedinte

3.

Cancelaria Primului-Ministru

Vlad Moisescu, consilier de stat al primului-ministru

vicepresedinte

4.

Reprezentant al ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile culturii, învătământului si integrării europene

Szasz Attila, director

membru

5.

Cancelaria Primului-Ministru

Alexandru Cojocaru, consilier de stat al primului-ministru

membru

6.

Ministerul Finantelor Publice

Nicolae Ivan, secretar de stat

membru

7.

Ministerul Finantelor Publice

Dragos Neacsu, secretar de stat

membru

8.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Gabriel Ionel Zbîrcea, presedinte

membru

9.

Ministerul Justitiei

Marian Eftimescu, secretar de stat

membru

10.

Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie

Bogdan Cătuneanu, director general

membru