MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 262         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 martie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 94 din 15 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

216. - Hotărâre privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atributii în procesul aderării României la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

217. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocatiei de hrană zilnice pentru personalul navigant si auxiliar îmbarcat pe nave

 

218. - Hotărâre privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

343. - Ordin al ministrului finantelor publice privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 94

din 15 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Constantin Doldur - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Aurelia Popa - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Liu Kaijun în Dosarul nr. 6.496/2004 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate.

În acest sens arată că termenul instituit de textul de lege criticat nu are o natură imperativă si, în cazul depăsirii sale, actele de procedură nu sunt lovite de nulitate. De asemenea, cerinta termenului rezonabil trebuie să fie interpretată în sensul diligentelor statului de a asigura celeritatea procedurilor, iar nu un proces mai lung. În sprijinul acestor argumente invocă si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 iulie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 6.496/2004, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România. Exceptia a fost ridicată de către Liu Kaijun, cetătean chinez, cu prilejul solutionării unei plângeri împotriva Hotărârii nr. 819.196/h/DN din 17 mai 2004 a Oficiului National pentru Refugiati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 aduc atingere, sub aspectul nerespectării cerintei termenului rezonabil, dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, precum si dispozitiilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil. În acest sens arată că termenul de 30 de zile, în care instanta trebuie să solutioneze plângerea împotriva hotărârii privind acordarea statutului de refugiat, este un termen prea scurt, atât în raport cu obiectul cauzei “care obligă la o investigare minutioasă, vizând relevarea si analizarea tuturor circumstantelor si motivelor care l-au determinat pe reclamant să refuze protectia tării de origine si să solicite protectia României”, cât si cu dificultatea administrării probatoriului. Consecinta este aceea că, în imposibilitate de a parcurge toate etapele cercetării judecătoresti, atât magistratul, cât si părtile se văd obligati fie să renunte la unele etape, precum administrarea probelor, fie să le parcurgă în mare viteză, realizându-se astfel, “un proces pur formal”, în care reclamantul este prejudiciat. În conceptia autorului exceptiei, dreptul la un proces echitabil impune “posibilitatea efectivă si reală de exercitare a dreptului la justitie si de participare directă la propriul proces, cu respectarea tuturor drepturilor procesuale, inclusiv a dreptului de apărare, si la administrarea întregului probatoriu necesar dovedirii temeiurilor cauzei sale [...]”, iar exigentele impuse de legiuitor trebuie să fie îndeajuns de rezonabile încât să nu antreneze însăsi existenta dreptului. Această interpretare a cerintei termenului rezonabil si-o întemeiază pe solutia pronuntată în cauza Airey contra Irlandei (1979), în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că “un obstacol de fapt poate să încalce prevederile Conventiei în aceeasi măsură ca un obstacol juridic”.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că termenul de 30 de zile prevăzut de textul de lege criticat este un termen de  recomandare, “termen ce nu poate retine instanta în a efectua o cercetare judecătorească completă si a acorda petentilor dreptul la un proces echitabil cu solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil”. De asemenea, consideră că textul de lege ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate nu contine nici o prevedere care să contravină principiului înfăptuirii justitiei în numele legii, al independentei judecătorilor si al supunerii lor numai legii.

De altfel, observă că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii acestui text de lege, respingând criticile de neconstitutionalitate ca neîntemeiate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate. Astfel, referindu-se la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr.  102/2000 în raport cu prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie, arată că legislatia română referitoare la acordarea statutului de refugiat conferă celui ce solicită acest statut toate garantiile prevăzute de actele internationale ce reglementează acest domeniu. În acest sens mentionează Conventia de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor, act ce nu indică o procedură de urmat în vederea stabilirii statutului de refugiat, lăsând statelor competenta de a stabili cadrul procedural cel mai adecvat si mai adaptat sistemului administrativ si jurisdictional intern. Prevederi asemănătoare se regăsesc si în Manualul privind procedurile si criteriile de determinare a statutului de refugiat, elaborat de Înaltul Comisariat pentru Refugiati, care obligă statele să acorde solicitantilor un minimum de garantii, si anume posibilitatea formulării unei plângeri împotriva actului prin care se refuză acordarea statutului de refugiat, precum si posibilitatea de a rămâne pe teritoriul statului căruia îi solicită acordarea statutului de refugiat, pe durata solutionării acestei plângeri. De asemenea, potrivit art. 21 din Directiva 2003/9/CE privind normele minimale de examinare ale cererilor de acordare a statutului de refugiat, statele membre ale Uniunii Europene trebuie să prevadă posibilitatea ca deciziile negative să fie contestate, conform procedurilor prevăzute de dreptul national, fiind necesar, în ultimă instantă, ca decizia să facă obiectul unui control judiciar. Guvernul observă că nici unul dintre aceste acte internationale nu interzice statelor părti să stabilească norme procedurale în materia examinării cererilor de acordare a statutului de refugiat, care să prevadă anumite termene de solutionare. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, retine că, în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, conceptul de “termen rezonabil” presupune ca procedura în fata instantelor să nu prezinte întârzieri, tergiversări pentru care autoritătile statale să fie responsabile. În acest sens aminteste cazurile Botazzi contra Italiei (1999), Kudla contra Poloniei (2000), Yagtzilar si altii contra Greciei (2001) si Rouard contra Belgiei (2004). Asa fiind, apreciază că textul de lege criticat nu poate fi interpretat decât ca o expresie a vointei legiuitorului de a răspunde acestor exigente. În fine, referindu-se la dispozitiile constitutionale care consacră dreptul la un proces echitabil, apreciază că termenul de 30 de zile în care urmează să fie solutionată plângerea are caracter de recomandare, neexistând nici un impediment ca părtile să solicite si să obtină administrarea unui amplu probatoriu si desfăsurarea unei cercetări judecătoresti minutioase. Cât priveste cerinta asigurării unei proceduri judiciare efective având ca obiect examinarea plângerii împotriva deciziei organului administrativ prin care s-a respins cererea de acordare a statutului de refugiat, precizează că, în jurisprudenta sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului se limitează la a obliga statele părti să confere acestei proceduri un caracter suspensiv de executare a deciziei negative a organului administrativ, asa cum reiese din cauza Conka contra Belgiei (2002).

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens arată că textul de lege criticat nu opreste părtile interesate de a apela la instantele judecătoresti, de a fi apărate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditionează, într-o societate democratică, desfăsurarea unui proces echitabil. Din contră, apreciază că instituirea unor termene mai scurte dă expresie preocupării legiuitorului de a asigura solutionarea cauzei într-un termen rezonabil. De altfel, constată că în acelasi sens s-a pronuntat si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 231/2004 si Decizia nr. 295/2001.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si cel al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii potrivit cărora: “Plângerea se înaintează de îndată instantei competente, care o va solutiona în termen de 30 de zile.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor texte de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora: “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.”

De asemenea, critica de neconstitutionalitate este raportată si la prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care prevăd că: “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. [...]”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, art. 15 alin. (5) devenind, după renumerotare, art. 16 alin. (5). Prin urmare, Curtea urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii acestui articol de lege.

Curtea observă, de asemenea, că prevederile legale ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate au mai fost supuse controlului de constitutionalitate în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 52 si 53 din Constitutie.

Printre argumentele retinute în sprijinul constitutionalitătii acestui text de lege, în Decizia nr. 231 din 25 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 24 iunie 2004, instanta de contencios constitutional l-a mentionat si pe acela că, prin prevederile legale criticate, “nu a fost restrânsă exercitarea unor drepturi sau libertăti constitutionale, stabilirea termenelor de judecată sau procedura solutionării căilor de atac nefiind prevăzute de Constitutie, ci de lege”.

Alături de aceste considerente, Curtea retine si faptul că termenul instituit de art. 16 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 este un termen relativ sub aspectul sanctiunilor ce le implică nerespectarea sa. Asa fiind, în cazul depăsirii sale, validitatea actelor de procedură nu este afectată, ci, eventual, pot fi sanctionate doar persoanele care au tergiversat nejustificat îndeplinirea acestor acte. În consecintă, acest termen este conceput să vină în sprijinul persoanelor care solicită acordarea statutului de refugiat si ale căror cauze comportă o urgentă evidentă, prin asigurarea unui proces rapid.

De asemenea, Curtea constată că textul de lege criticat se circumscrie conditiei termenului rezonabil, asa cum apare acesta în interpretarea Curtii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, în nici una dintre cauzele supuse judecătii Curtii de la Strasbourg această cerintă nu a fost interpretată în sensul obligatiei statelor si a autoritătilor de a asigura un proces mai lung. Din contră, solutia constantă a fost aceea că “justitia nu trebuie realizată cu întârzieri de natură să-i compromită eficacitatea si credibilitatea”, sens în care pot fi amintite hotărârile pronuntate în cauzele Moreira de Azevedo contra Portugaliei (1990) si H. contra Frantei (1989).

Faptul că instanta de judecată a înteles să renunte la unele etape, precum administrarea probelor, fie să le parcurgă în mare viteză, realizând astfel, “un proces pur formal”, asa cum sustine autorul exceptiei, reprezintă o chestiune de aplicare a legii, ce nu intră însă în competenta Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Liu Kaijun în Dosarul nr. 6.496/2004 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 15 februarie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente în vederea întăririi structurilor cu atributii în procesul aderării României la Uniunea Europeană din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) În vederea întăririi structurilor cu atributii în cadrul procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se suplimentează cu 48 de posturi.

(2) Posturile suplimentare prevăzute la alin. (1) si fondurile aferente se asigură prin redistribuire din bugetele institutiilor publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe baza protocoalelor întocmite în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările în structura bugetului de stat, în volumul si în structura bugetelor ordonatorilor principali de credite si în anexele la acestea pe anul 2005, corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Hotărârile de organizare si functionare a ministerelor si institutiilor publice prevăzute în anexă se vor modifica în mod corespunzător, potrivit prevederilor prezentei hotârâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 216.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe institutii publice a posturilor care se distribuie

 

Nr.

crt.

Institutia publică

Numărul

de posturi

 

TOTAL:

din care:

finantate de la bugetul de stat

din acestea:

48

 

48

1.

Ministerul Finantelor Publice

5

2.

Ministerul Economiei si Comertului

4

3.

Ministerul Educatiei si Cercetării

4

4.

Ministerul Administratiei si Internelor

5

5.

Ministerul Sănătătii

5

6.

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

5

7.

Cancelaria Primului-Ministru

5

8.

Autoritatea Natională de Control

3

9.

Secretariatul General al Guvernului (din acest număr: 5 posturi din cabinetul ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniile mediului de afaceri si întreprinderilor mici si mijlocii, un post din cabinetul ministrului de stat pentru coordonarea activitătilor din domeniul economic si un post din Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul)

12

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocatiei de hrană zilnice pentru personalul navigant si auxiliar îmbarcat pe nave

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 71 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocatiei de hrană zilnice pentru personalul navigant si auxiliar îmbarcat pe nave, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 4 mai 1994, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Personalul navigant si auxiliar îmbarcat pe navele apartinând institutiilor publice si regiilor autonome beneficiază de alocatie de hrană zilnică în cuantumurile prevăzute în anexa nr. 1.”

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile cap. VI “Transporturi” din anexa nr. 3 “Alocatia de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare si din regiile autonome cu specific deosebit, începând de la 1 octombrie 1998” la Hotărârea Guvernului nr. 173/1998 privind măsuri de protectie socială aplicabile pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale, alocatiilor de stat pentru copii, precum si altor venituri ale populatiei în anul 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 30 martie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 217.

“ANEXĂ

 

ALOCATIILE DE HRANĂ ZILNICE

pentru personalul navigant si auxiliar îmbarcat pe nave apartinând institutiilor publice si regiilor autonome

 

Nr.

crt.

Categoriile de nave si de personal

Numărul de calorii/

om/zi

Lei/zi

1.

Nave maritime de transport de mărfuri si de călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere, de transport fluvial, platforme de foraj si extractie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport de mărfuri si de călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drăgi fluviale si maritime, salande, macarale autopropulsate si nepropulsate, slepuri, ceamuri, remorchere portuare si pilotine

4.400

185.000

2.

Restul navelor si corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie, pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul constructiei si reconstructiei în tară

4.000

165.000

3.

Scafandri

4.800

200.000”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 2.190/2004 pentru aprobarea concesionării serviciilor de sigurantă legarea-dezlegarea navelor maritime si remorcajul de manevră a navelor maritime în porturile Constanta, Midia si Mangalia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.202 din 15 decembrie 2004, se prorogă până la data de  15 septembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 218.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili

 

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) si ale art. 33 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

având în vedere prevederile art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

pentru cresterea eficientei administrării marilor contribuabili si în scopul îmbunătătirii colectării veniturilor bugetare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 aprilie 2005 marii contribuabili care se administrează în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, sunt contribuabilii care îndeplinesc criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1.

(2) În categoria marilor contribuabili se încadrează si contribuabilii, persoane juridice, care nu îndeplinesc criteriile de selectie prevăzute în anexa nr. 1, administrati în prezent de directiile generale ale finantelor publice judetene si de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 2. - (1) Lista marilor contribuabili care se administrează de Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si de directiile generale ale finantelor publice judetene, întocmită pe baza criteriilor de selectie, este prezentată în anexa nr. 2.

(2) Lista marilor contribuabili definiti conform art. 1 alin. (2) este prezentată în anexa nr. 3.

Art. 3. - (1) Contribuabilii nou-înfiintati se administrează de către organul fiscal competent potrivit legii si sunt încadrati în categoria marilor contribuabili după îndeplinirea criteriilor de selectie prevăzute în anexa nr. 1, constatate prin situatiile financiare anuale depuse conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Prin exceptie, societătile bancare, societătile de asigurare, societătile de investitii financiare si societătile comerciale organizatoare de jocuri de noroc tip “Cazino”, nou-înfiintate, se transmit spre administrare Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, în termen de 10 zile de la data înregistrării sau autorizării lor.

Art. 4. - (1) Contribuabilii mari a căror cifră de afaceri în anul precedent este inferioară celei stabilite drept criteriu de selectie a acestora pentru încadrarea în categoria marilor contribuabili vor fi scosi din administrare după 4 ani dacă în această perioadă nu mai îndeplinesc criteriile de selectie.

(2) Contribuabilii rezultati în urma divizării unui mare contribuabil vor fi administrati în continuare ca mari contribuabili în conditiile prezentului ordin.

Art. 5. - Anual, până la data de 31 august, se actualizează lista marilor contribuabili care urmează a fi administrati începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Art. 6. - (1) Începând cu data de 1 aprilie 2005, administrarea marilor contribuabili, persoane juridice, nominalizati în anexele nr. 2*) si 3*), care au sediul social în municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, se realizează de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

(2) De la aceeasi dată ceilalti mari contribuabili prevăzuti în anexele nr. 2 si 3 se administrează de compartimentele de specialitate organizate la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene unde acestia îsi au sediul social.

(3) Contribuabilii mari administrati conform alin. (2) si nominalizati în anexa nr. 2 vor fi transferati spre administrare Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, în două etape, respectiv 1 iulie 2005 si 1 octombrie 2005.

(4) Predarea-primirea se va face conform anexei nr. 4, pe bază de protocol de predare-primire.

Art 7. - (1) Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de către compartimentele de specialitate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea.

(2) Administrarea sediilor secundare care îsi desfăsoară activitatea în municipiul Bucuresti si judetul Ilfov se realizează de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se vor elabora procedurile de administrare si monitorizare a marilor contribuabili.

Art. 10. - Începând cu data de 1 aprilie 2005 se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.713/2004 privind organizarea activitătii de administrare a marilor contribuabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.124 din 29 noiembrie 2004.

Art. 11. - Directia generală de colectare a creantelor bugetare, Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generală de inspectie financiar-fiscală, Directia generală de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei, Directia generală a contabilitătii publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 25 martie 2005.

Nr. 343.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE DE SELECTIE

 

A. Contribuabilii mari, persoane juridice, sunt contribuabilii cu cifra de afaceri raportată în situatiile financiare încheiate la 31 decembrie 2003 mai mare sau egală cu 500,0 miliarde lei si/sau contribuabilii mari monitorizati de Fondul Monetar International, inclusiv entitătile rezultate în urma divizării acestora în anul 2004.

B. Contribuabilii care desfăsoară activităti specifice:

- Banca Natională a României;

- societătile bancare;

- societătile de asigurări;

- societătile de investitii financiare;

- societătile comerciale organizatoare de jocuri de noroc tip “Cazino”.

 

ANEXE

 

LISTA

marilor contribuabili care se administrează de Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si de directiile generale ale finantelor publice judetene

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

privind judetele si numărul de mari contribuabili ce se predau spre administrare de la directiile generale ale finantelor publice judetene la Directia generală de administrare a marilor contribuabili

 

Etapa I - la 1 iulie 2005 - total 347 mari contribuabili, din care:

 

Judet

Număr de mari contribuabili

Arges

30

Brăila

7

Brasov

46

Buzău

16

Călărasi

8

Caras-Severin

9

Constanta

35

Covasna

7

Dâmbovita

17

Dolj

23

Giurgiu

12

Gorj

18

Harghita

6

Ialomita

16

Mehedinti

8

Olt

11

Prahova

51

Teleorman

13

Vâlcea

14

 

Etapa II - la 1 octombrie 2005 - total 444 mari contribuabili, din care:

 

Judet

Număr de mari contribuabili

Alba

22

Arad

24

Bacău

44

Bihor

24

Bistrita-Năsăud

8

Botosani

16

Cluj

43

Galati

32

Hunedoara

36

Iasi

28

Maramures

9

Mures

16

Neamt

15

Sălaj

6

Satu-Mare

18

Sibiu

24

Suceava

9

Timis

33

Tulcea

15

Vaslui

15

Vrancea

7