MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 263         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 martie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 105 din 22 februarie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 81, 168 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

24. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 105

din 22 februarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 81, 168 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Constantin Doldur - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Toma - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (1), art. 168 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Titu Tărcan în Dosarul nr. 4.207/R/2004 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile legale criticate se aplică în mod egal tuturor celor aflati în aceeasi situatie juridică, astfel că acestea nu încalcă prevederile art. 16 din Constitutie. Apreciază că legiuitorul este îndreptătit să reglementeze în mod diferit situatii juridice distincte.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 22 noiembrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 4.207/R/2004, Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (1), art. 168 si 194 din Legea nr. 19/2000, exceptie ridicată de Titu Tărcan într-o cauză ce are ca obiect solutionarea unei contestatii împotriva deciziei de stabilire a pensiei.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate arată că întreaga legislatie a pensiilor este contrară Constitutiei, deoarece cuprinde reglementări inechitabile si cu caracter discriminatoriu pentru diferite categorii de pensionari si nu este conformă cu obligatia statului de a asigura pentru toti cetătenii un nivel de trai decent.

În concret, critica de neconstitutionalitate vizează următoarele dispozitii ale Legii nr. 19/2000: art. 78 alin. (8), pentru că la stabilirea punctajului anual al asiguratului nu se acordă spor pentru perioade lucrate peste stagiul minim de cotizare în alte sisteme de asigurări; art. 80 alin. (1), pentru că limitează valoarea unui punct de pensie la un coeficient de 30-50% din salariul mediu brut fată de alte categorii de persoane cu pensii speciale, care pot beneficia de 80% din salariul net; art. 81 alin. (1), pentru că prevede actualizarea valorii punctului de pensie numai în limita posibilitătilor financiare; art. 168, pentru că nu prevede recorelarea pensiilor în raport cu salariile majorate ale asiguratilor în activitate; art. 194, pentru că exclude de la drepturile efective de pensionare pe cei care au lucrat în două sau mai multe sisteme de asigurări sociale.

Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă apreciază că reglementările legale criticate nu sunt de natură a privilegia anumite categorii, ci se aplică tuturor cetătenilor care îndeplinesc aceleasi conditii.

În concluzie, instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (1), art. 168 si 194 din Legea nr. 19/2000 este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată nu este întemeiată, deoarece nici unul dintre textele de lege criticate nu contine dispozitii prin care să fie privilegiate unele categorii de cetăteni si discriminate altele, dacă acestea se află în situatii identice. Referitor la întreaga reglementare a sistemului public de pensii, Guvernul arată că are drept scop asigurarea unui nivel de trai decent tuturor cetătenilor ajunsi la vârsta de pensionare.

Avocatul Poporului apreciază că toate dispozitiile legale criticate prin exceptia de neconstitutionalitate sunt constitutionale. În acest sens, sustine că dispozitiile art. 77, 78 si 781 din Legea nr. 19/2000 au caracter tehnic si nu instituie privilegii sau discriminări între cetătenii aflati în situatii identice. În ceea ce priveste prevederile art. 194 alin. (2) din lege, Avocatul Poporului arată că acestea prevăd că prestatiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem. Aceasta reprezintă, în opinia prezentată, optiunea legiuitorului, care “a înteles că persoanele care nu se află în situatiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 să beneficieze de alte reglementări legale”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Curtea retine că la data sesizării sale dispozitiile art. 81 din Legea nr. 19/2000 fuseseră modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2004 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 31 august 2004, fiind cuprinse într-un singur alineat, care, ulterior sesizării Curtii, au fost modificate din nou, prin Legea nr. 534/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2004, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.135 din 1 decembrie 2004.

În această situatie, deoarece solutia legislativă actuală este, în principiu, aceeasi cu cele anterioare, Curtea, conform jurisprudentei sale, urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii textului de lege în noua redactare.

În consecintă, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 77, art. 78 alin. (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 81, 168 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 77: “(1) Punctajul mediu anual, realizat de asigurat în perioada de cotizare, se determină prin împărtirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) În situatia asiguratilor prevăzuti la art. 43 si 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevăzute la aceste articole.

(3) În situatiile prevăzute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguratilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 si 5.

(4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numărului de puncte realizat în fiecare lună se utilizează cinci zecimale.” ;

- Art. 78 alin. (8): “Asiguratii care, după îndeplinirea conditiilor de pensionare pentru limită de vârstă, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumită perioadă la sistemul public, regăsindu-se în una dintre situatiile prevăzute la art. 5, beneficiază de majorarea punctajului realizat în această perioadă cu 0,3 % pentru fiecare lună, respectiv cu 3,6 % pentru fiecare an suplimentar.”;

- Art. 781: “(1) Numărul de puncte realizat de someri se calculează prin raportarea cuantumului drepturilor bănesti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de plăti compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurărilor pentru somaj. În aceste cazuri numărul de puncte se calculează prin raportarea sumei obtinute în urma aplicării coeficientului rezultat conform prevederilor art. 37 alin. (2) asupra drepturilor primite, la salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul National de Statistică pentru luna respectivă.”;

- Art. 80 alin. (1): “Anual, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, se stabileste valoarea unui punct de pensie. Aceasta se determină prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecărui an cu rata inflatiei, prognozată pentru anul bugetar următor de către institutia cu atributii în domeniu.”;

- Art. 81: “Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor art. 180 alin. (2), aferent pensiilor din sistemul public, se poate majora prin măsuri adoptate prin hotărâri ale Guvernului.”;

- Art. 168: “(1) Guvernul va lua măsuri de recorelare a tuturor categoriilor de pensii, având în vedere schimbările produse în baza de calcul a acestora începând cu anul 1991, ca urmare a trecerii la salarii individuale brute, a luării în considerare a sporurilor cu caracter permanent, precum si a majorării salariilor în sectorul bugetar sau negocierii acestora la societăti comerciale si regii autonome.

(2) Metodologia de recorelare a pensiilor în conditiile prevăzute la alin. (1) va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) După intrarea în vigoare a prezentei legi, pe baza analizei rezultatelor recorelării aplicate conform prevederilor alin. (1) si (2) Guvernul poate adopta măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor stabilite pe baza legislatiei anterioare.

(4) Programul si metodologia de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor alin. (3), se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.

(5) În cazul pensiilor de asigurări sociale ale agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, recorelarea pensiilor se face pe baza determinării timpului util conform metodologiei care a fost folosită la aplicarea prevederilor Legii nr. 80/1992, republicată, cu modificările ulterioare.”;

- Art. 194: “(1) Între sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) prestatiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.

(21) La acordarea indemnizatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a)-e), baza de calcul se constituie conform art. 99 alin. (1), (2) sau (3), după caz, numai din veniturile realizate în lunile în care persoana a fost asigurată în sistemul public de pensii.

(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime în muncă sau în serviciu în sistemul pensiilor militare si în celelalte sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate, se iau în calcul, optional, în unul dintre sisteme.

(4) Decontarea între sistemul public si celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate încetează începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii în muncă realizate în sectorul asigurărilor sociale de stat.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2) si art. 47 alin. (1) din

Constitutie, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 47 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Art. 47 alin. (2) din Constitutie consacră dreptul cetătenilor “la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistentă medicală în unitătile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asigurări sociale sau private, prevăzute de lege”. Potrivit acestor prevederi, legiuitorul este în drept si obligat să stabilească si să reglementeze în concret formele de asigurări sociale, conditiile si criteriile acordării acestor drepturi, precum si modul de calculare a lor. De asemenea, intră în atributiile exclusive ale legiuitorului să modifice ori să completeze legislatia existentă în materie, să o abroge si să elaboreze noi reglementări, în raport cu schimbările ce intervin în posibilitătile de îmbunătătire a măsurilor de protectie socială.

Legea nr. 19/2000 are caracter general în reglementarea drepturilor la pensie si a altor drepturi de asigurări sociale în sistemul public, care se aplică în mod egal pentru toti cetătenii care îndeplinesc conditiile prevăzute pentru a beneficia de drepturile acordate în acest sistem. Celelalte sisteme de asigurări sociale sunt reglementate prin alte legi.

Legiuitorul este în drept, în considerarea unor situatii deosebite, să adopte, prin legi speciale, reglementări diferite pentru anumite categorii socio-profesionale. Tratamentul juridic diferit, instituit pentru anumite categorii socio-profesionale, nu reprezintă nici privilegii si nici discriminări, în sensul interzis de art. 16 alin. (1) din Constitutie, ci se justifică, obiectiv si rezonabil, prin situatia diferită în care se află acele categorii de cetăteni. De altfel, eventualele neconcordante între reglementările cuprinse în diferite acte normative nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii la situatiile prevăzute.

Modul de stabilire a punctajului anual si a punctajului mediu, a valorii punctului de pensie, a conditiilor de includere a anumitor perioade în stagiul de cotizare si acordarea anumitor sporuri pentru perioadele cotizate peste stagiul standard sunt prevăzute prin norme cu caracter tehnic, care se aplică în mod egal persoanelor aflate în situatii identice.

Valoarea punctului de pensie, limita maximă a cuantumului pensiei, conditiile de recalculare si de recorelare a pensiilor anterior stabilite, ca si indexarea acestora, nu se pot face decât în raport cu resursele fondurilor de asigurări sociale disponibile.

Reglementarea sistemului de pensii prevede recunoasterea reciprocă, între diferite sisteme de asigurări sociale, a perioadei de cotizare, pentru stabilirea conditiilor de înscriere la pensie.

Legea dispune, în acelasi timp, că drepturile prevăzute în sistemul public se acordă numai în raport cu perioadele cotizate în acest sistem. Această nouă optiune a legiuitorului se justifică prin evitarea decontărilor anevoioase între diferite sisteme, urmând ca fiecare cetătean să îsi primească drepturile din sistemul la care a cotizat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77, art. 78 alin. (8), art. 781, art. 80 alin. (1), art. 81, 168 si 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Titu Tărcan în Dosarul nr. 4.207/R/2004 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 februarie 2005.

 

PRESEDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR

Magistrat-asistent,

Cristina Toma

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În vederea sustinerii programului de guvernare si pentru corelarea unor dispozitii din legislatia fiscală, precum si pentru asigurarea echilibrului bugetar necesar încadrării în angajamentele asumate de România în ceea ce priveste nivelul veniturilor si cheltuielilor, care să asigure stabilirea unui deficit al bugetului general consolidat corelat cu obiectivele macroeconomice, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta odonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17

Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevăzute la art. 38.”

2. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(3) Contribuabilii care au optat până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, conform prevederilor legale, pentru impunerea veniturilor aferente contractelor de vânzare cu plata în rate, pe măsură ce ratele devin scadente, beneficiază în continuare de această facilitate pe durata derulării contractelor respective; cheltuielile corespunzătoare sunt deductibile la aceleasi termene scadente, proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a contractului.”

3. La articolul 21 alineatul (3), litera f) se abrogă.

4. La alineatul (4) al articolului 21, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

“s) cheltuielile cu taxele si cotizatiile către organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) si m).”

5. Alineatul (12) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(12) Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în brevete de inventie amortizabile si care au dedus cheltuieli de amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora conform prevederilor legale, la data punerii în functiune a mijlocului fix sau a brevetului de inventie, până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, au obligatia să păstreze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculează si se stabilesc dobânzi si penalităti de întârziere de la data aplicării facilitătii respective, potrivit legii.”

6. Alineatul (5) al articolului 30 se abrogă.

7. Articolul 33 se abrogă.

8. La articolul 41, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

“g1) venituri din transferul proprietătilor imobiliare, definite conform art. 771;”.

9. La articolul 42, literele a) si g) vor avea următorul cuprins:

“a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, precum si cele de aceeasi natură primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Nu sunt venituri impozabile indemnizatiile pentru: risc maternal, maternitate, cresterea copilului si îngrijirea copilului bolnav, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit legii;

..........................................................................................................

g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul personal, altele decât câstigurile din transferul titlurilor de valoare, precum si altele decât cele definite la cap. VIII1;”.

10. Alineatul (2) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

“(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevăzute în categoriile de venituri din investitii, din jocuri de noroc si din transferul proprietătilor imobiliare.”

11. La articolul 55 alineatul (4), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

“k1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav si accentuat, încadrate cu contract individual de muncă;”.

12. La articolul 65 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente pentru care rata dobânzii este mai mică sau egală cu nivelul ratei medii a dobânzii pe piata interbancară - BUBID la o lună, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul, precum si la depuneri la casele de ajutor reciproc;”.

13. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

“(2) Veniturile sub formă de dobânzi se impun cu o cotă de 10% din suma acestora. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează si se retine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situatia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectuează la momentul plătii dobânzii.

Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plătii dobânzii, pentru venituri de această natură pe baza contractelor civile.”

14. La articolul 67 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:

“e) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra câstigului din transferul titlurilor de valoare înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii, respectiv prin aplicarea unei cote de 1% asupra câstigului din transferul titlurilor de valoare înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile de la data dobândirii;”.

15. La articolul 67 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

“e1) impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra câstigului din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen pe bază de contract si orice alte operatiuni similare;”.

16. La articolul 67 alineatul (3), litera g) va avea următorul cuprins:

“g) impozitul calculat si retinut la sursă, potrivit lit. e) si e1), se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut, cu exceptia prevederilor lit. c) si d);”

17. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art. 76

Stabilirea venitului net din premii si din jocuri de noroc

Venitul net este diferenta dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc si suma reprezentând venit neimpozabil.”

18. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

“Art. 77

Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc

(1) Venitul sub formă de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinere la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursă, cu o cotă de 20% aplicată asupra venitului net care nu depăseste cuantumul de 100 milioane lei si cu o cotă de 25% aplicată asupra venitului net care depăseste cuantumul de 100 milioane lei.

(3) Obligatia calculării, retinerii si virării impozitului revine plătitorilor de venituri.

(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii si din jocuri de noroc, în bani si/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 6.000.000 lei pentru fiecare concurs sau joc de noroc, realizate de acelasi organizator sau plătitor într-o singură zi.

(5) Impozitul calculat si retinut în momentul plătii este impozit final.

(6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut.”

19. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII1, cu următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL VIII1

Venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

Art. 771

Definirea venitului din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

(1) Venitul impozabil din transferul proprietătilor imobiliare, cu exceptia operatiunilor de schimb sau aport în natură la capitalul social al unei societăti comerciale, reprezintă diferenta favorabilă dintre suma realizată din înstrăinarea proprietătilor imobiliare, terenuri si/sau constructii, si valoarea de bază a acestora.

(2) Valoarea de bază a proprietătilor imobiliare este, în functie de modalitatea de dobândire a imobilului:

a) pretul de achizitie;

b) costul constructiilor realizate de contribuabil;

c) pretul orientativ minim al proprietătilor imobiliare la data dobândirii, utilizat de camera notarilor publici în circumscriptia căreia este situat imobilul.

(3) Pentru calculul valorii de bază, pretul de achizitie se determină, la alegerea contribuabilului, ca fiind oricare dintre: a) pretul cu care a fost dobândit imobilul, majorat cu 5%;

b) pretul cu care a fost dobândit imobilul, la care se adaugă costul lucrărilor si serviciilor de natură să crească valoarea imobilului, la data efectuării acestora, dovedite prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în conditiile legii.

(4) Costul constructiilor realizate de contribuabil se determină, la alegerea contribuabilului, ca fiind oricare dintre:

a) costul constructiilor realizate de contribuabil la data realizării, dovedite prin raport de expertiză întocmit de un expert autorizat, în conditiile legii;

b) pretul orientativ minim al proprietătilor imobiliare la data finalizării constructiei, utilizat de camera notarilor publici în circumscriptia căreia este situat imobilul, majorat cu 5%.

(5) Pentru proprietătile imobiliare obtinute de contribuabil într-o modalitate din care nu rezultă valoarea la care a fost dobândit imobilul, valoarea de bază este pretul orientativ minim al proprietătilor imobiliare, utilizat de camera notarilor publici în circumscriptia căreia este situat imobilul la data dobândirii. În situatia în care la data dobândirii nu existau preturi orientative minime utilizate de camera notarilor publici, se ia în calcul primul pret orientativ introdus.

(6) Pentru tranzactiile cu bunuri imobiliare, altele decât cele prevăzute la alin. (8) lit. b), detinute cu titlu de proprietate o perioadă mai mare de 3 ani, valoarea de bază se actualizează de la data dobândirii cu rata inflatiei pe economie din ultima lună a trimestrului expirat, comunicată de Institutul National de Statistică.

(7) Pierderea din transferul proprietătii imobiliare reprezintă pierderea definitivă a contribuabilului.

(8) Nu se impozitează următoarele venituri din transferul proprietătilor imobiliare:

a) venitul obtinut din transferul proprietătii asupra imobilelor, constructii si terenuri, pentru care contribuabilului i-a fost reconstituit dreptul de proprietate în conditiile legislatiei în vigoare;

b) venitul obtinut din transferul proprietătii asupra constructiilor cu destinatia de locuintă si terenul aferent acestora, detinute cu titlu de proprietar o perioadă mai mare de 3 ani;

c) venitul obtinut din transferul bunurilor imobiliare dobândite de contribuabil prin mostenire legală sau donatie între rude până la gradul al patrulea inclusiv, cu cel putin 3 ani înaintea înstrăinării.

Art. 772

Stabilirea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare

(1) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit art. 771.

(2) Notarii publici care autentifică actele între vii translative ale dreptului de proprietate au obligatia de a calcula, de a încasa si de a vira impozitul la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost autentificat actul.

(3) În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor se face prin altă procedură decât cea notarială, contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut organelor fiscale în a căror circumscriptie este situat imobilul înstrăinat, în maximum 3 zile de la data înstrăinării bunului.

(4) Procedura de declarare, de calcul si de plată a impozitului se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 773

Obligatiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietătilor imobiliare

Notarii publici au obligatia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaratie informativă privind transferurile de proprietăti imobiliare, cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzactie:

a) părtile contractante;

b) valoarea înscrisă în documentul de transfer;

c) impozitul pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal;

d) taxele notariale aferente transferului.”

20. La articolul 116 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) 10% pentru veniturile din dobânzile la depozite la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la bănci si la alte institutii de credit autorizate si situate în România;”.

21. La articolul 117, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) dobânda pentru depozitele la vedere/cont curent de la bănci sau alte institutii de credit din România, pentru care rata dobânzii este mai mică sau egală cu nivelul ratei medii a dobânzii pe piata interbancară - BUBID la o lună, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii pentru care se face calculul;”.

22. La articolul 141 alineatul (1), literele k) si m) vor avea următorul cuprins:

“k) prestările de servicii culturale, precum si livrările de bunuri strâns legate de aceste servicii, efectuate de institutii publice sau de organizatii culturale nonprofit;

..........................................................................................................

m) activitătile specifice posturilor publice nationale de radio si de televiziune, cu exceptia activitătilor de publicitate si altor activităti de natură comercială;”

23. La articolul 141 alineatul (1), litera n) se abrogă.

24. La articolul 141 alineatul (2), literele f) si j) se abrogă.

25. La articolul 142, litera g) se abrogă.

26. La articolul 162, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) uleiuri minerale si electricitate.”

27. Articolul 176 va avea următorul cuprins:

“Art. 176

Nivelul accizelor

Nivelul accizelor pentru următoarele produse este:

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

sau

a grupei de produse

U.M.

Acciza*)

(echivalent

euro/U.M.)

1.

Bere,

din care:

hl/1 grad Plato1)

0,74

1.1. Bere produsă de producătorii independenti cu o capacitate de productie anuală ce nu depăseste 200 mii hl

 

0,43

2.

Vinuri

hl de produs

 

2.1. Vinuri linistite

 

0,00

2.2. Vinuri spumoase

 

34,05

3.

Băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri

hl de produs

 

3.1. linistite

 

0,00

3.2. spumoase

 

34,05

4.

Produse intermediare

hl de produs

51,08

5.

Alcool etilic

hl alcool pur2)

465,35

 

Produse din tutun

6.

Tigarete

1.000 tigarete

9,10 + 30%

7.

Tigări si tigări de foi

1.000 bucăti

22,13

8.

Tutun destinat fumatului,

din care:

kg

29,51

 

8.1 Tutun destinat rulării în tigarete

kg

29,51

 

Uleiuri minerale

 

 

9.

Benzine cu plumb

Tonă

1.000 litri

480,00

369,60

 

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

sau

a grupei de produse

U.M.

Acciza*)

(echivalent

euro/U.M.)

10.

Benzine fără plumb

tonă

1.000 litri

425,06

327,29

11.

Motorine

tonă

1.000 litri

307,59

259,91

12.

Păcură

1.000 kg

6,81

13.

Gaze petroliere lichefiate,

din care:

1.000 kg

 

13.1. Utilizate drept carburant

 

128,26

13.2. Utilizate pentru încălzire

 

113,50

13.3. Utilizate în consum casnic3)

 

0,00

14.

Gaz natural utilizat drept carburant (codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00)

gigajoule

1,59

15.

Petrol lampant (kerosen)4),

din care:

 

 

15.1. Utilizat drept carburant

tonă

1.000 litri

469,89

375,91

15.2. Utilizat pentru încălzire

tonă

1.000 litri

469,89

375,91

16.

Benzen toluen, xileni si alte amestecuri de hidrocarburi aromatice

tonă

469,89

 

Electricitate (codul NC 2716)

17.

Electricitate utilizată în scop comercial

MWh

0,14

18.

Electricitate utilizată în scop necomercial

MWh

0,30”

 

28. Alineatul (1) al articolului 177 va avea următorul cuprins:

“(1) Pentru tigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 19,92 euro/1.000 tigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteste acciza minimă.”

29. La articolul 177, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) La propunerea Ministerului Finantelor Publice, Guvernul poate modifica acciza minimă în functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vândută, astfel încât nivelul accizei minime să reprezinte 90% din acciza aferentă tigaretelor din categoria de pret cea mai vândută.”

30. La articolul 200 alineatul (1), literele h), i), j) si k) se abrogă.

31. La articolul 201 alineatul (1), literele h), j), k) si l) se abrogă.

32. La articolul 207, literele k) si m) vor avea următorul cuprins:

“k) aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu înregistrare cu codul NC 8525 40; aparate fotografice numerice cu codul NC 8525 40;

..........................................................................................................

m) aparate pentru conditionat aer cu codurile NC 8415 10 10 si 8415 10 90;”.


*) Nivelul accizelor armonizate va fi majorat anual începând cu data de 1 iulie 2006, în conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, la Capitolul 10 - Impozitarea.

1) Gradul Plato reprezintă greutatea de zahăr exprimată în grame, continută în 100 g de solutie măsurată la origine la temperatura de 20ş/4şC.

2) Hl alcool pur reprezintă 100 litri alcool etilic rafinat cu concentratia de 100% alcool în volum, la temperatura de 20şC, continut într-o cantitate dată de produs alcoolic.

3) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se întelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

4) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.

 

33. La articolul 208, alineatele (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(4) Nivelul accizelor pentru alte produse:

 

Nr.

crt.

Denumirea produsului

sau a grupei de produse

Acciza

(%)

1.

Confectii din blănuri naturale (cu exceptia celor de iepure, oaie, capră)

45

2.

Articole din cristal1)

55

3.

Bijuterii din aur si/sau din platină, cu exceptia verighetelor

25

4.

Produse de parfumerie

 

4.1. Parfumuri,

din care:

35

- ape de parfum

25

4.2. Ape de toaletă,

din care:

15

- ape de colonie

10

5.

Aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporând un receptor de semnale videofonice; combine audio2)

20

6.

Dublu radiocasetofoane cu redare de pe bandă magnetică sau compact disc

20

7.

Aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu înregistrare; aparate fotografice numerice

30

8.

Cuptoare cu microunde

20

9.

Aparate pentru conditionat aer

20

10.

Arme de vânătoare si arme de uz individual, altele decât cele de uz militar sau de sport

100

11.

Iahturi si bărci cu motor pentru agrement

 

11.1. Iahturi

50

11.2. Bărci cu motor pentru agrement

30

 

(5) Nivelul accizelor pentru autoturisme sau autoturisme de teren, inclusiv din import rulate:

 

 

Tipul autoturismului

Acciza pentru autoturisme

sau autoturisme de teren noi

(%)

Acciza pentru autoturisme

sau autoturisme de teren rulate

(%)

1.

Autoturisme echipate cu motor cu benzină:

 

 

a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm3

1

2,5

b) cu capacitate cilindrică între 1.601 si 1.800 cm3

2,5

5,5

c) cu capacitate cilindrică între 1.801 si 2.000 cm3

4

10

d) cu capacitate cilindrică între 2.001 si 2.500 cm3

8

21

e) cu capacitate cilindrică de peste 2.500 cm3

11

32

2.

Autoturisme echipate cu motor Diesel:

 

 

a) cu capacitate cilindrică sub 1.601 cm3

1

2,5

b) cu capacitate cilindrică între 1.601 si 2.000 cm3

2,5

5,5

 

c) cu capacitate cilindrică 4 11

între 2.001 si 2.500 cm3

 

 

 

d) cu capacitate cilindrică între 2.501 si 3.200 cm3

8

21

 

e) cu capacitate cilindrică

de peste 3.200 cm3

11

32”

 

Art. II. - În cazul autoturismelor sau al autoturismelor de teren din import, inclusiv rulate, introduse în tară în baza contractelor de leasing initiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, baza de impozitare pentru accize este valoarea de intrare la care se adaugă cuantumul taxelor vamale si alte taxe speciale, după caz, datorate la momentul închiderii operatiunii de import.

Art. III. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2005.

(2) Prevederile art. I pct. 1-21 inclusiv intră în vigoare la data de 1 mai 2005.

(3) Prevederile art. I pct. 22-25 se aplică începând cu data de 1 iunie 2005.

(4) Stabilirea cotei de impozit care se aplică pentru câstigul din veniturile sub formă de dobânzi prevăzute la art. 67 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 si transferul titlurilor de valoare prevăzute la art. 67 alin. (3) lit. e) din aceeasi lege se determină pe bază de pro rata temporis, luându-se în calcul o cotă de impunere de 1% pentru perioada de până la 30 aprilie 2005 si, respectiv, cota de impozit prevăzută de lege după data de 1 mai 2005.

(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice din investitii si din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, definite conform cap. V si VIII1 din titlul III din Legea nr. 571/2003, cota de impozit este de 16%.

Art. IV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) art. XXXVII din Ordonanta Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 507/2004;

b) alin. (2) al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare.

Art. V. - În vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul produselor accizabile supuse sistemului de marcare, antrepozitarii autorizati vor utiliza pentru marcare numai banderole si timbre înseriate si numerotate. Termenul si procedura de aplicare a noilor modele de marcaje, precum si regimul stocului de marcaje valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


1) Prin cristal se întelege sticlă având un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.

2) Combinele audio sunt produse ce reunesc (în aceeasi carcasă sau în module) cel putin patru aparate sau functiuni diferite, dintre care cel putin trei sunt functiuni audio (receptie, înregistrare pe bandă magnetică, înregistrare pe compact disc, reproducere disc patefon, reproducere compact disc, reproducere bandă magnetică etc.).

 

Art. VI. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

 

Bucuresti, 24 martie 2005.

Nr. 24.