MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 265         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 martie 2005

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Regulament privind sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor

 

2. - Regulament privind ordinul de plată utilizat în operatiuni de transfer-credit

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

14.924. - Hotărâre privind aprobarea Normei pentru modificarea si completarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-II/1)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor

 

Având în vedere prevederile art. 22 si 23 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 63 si 64 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament are ca obiect:

a) autorizarea de către Banca Natională a României a sistemelor de plăti care asigură compensarea fondurilor;

b) procedura de administrare a riscului de decontare impusă de Banca Natională a României pentru sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor, în conditiile în care acestea nu au prevăzute proceduri proprii de administrare a riscului de decontare, impuse de administratorul de sistem si aprobate de Banca Natională a României.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. administrator de sistem - persoana juridică ce stabileste regulile sistemului de plăti care asigură compensarea fondurilor si răspunde de operarea acestuia;

2. instrumente financiare eligibile - titluri de stat si certificate de depozit emise de Banca Natională a României, acceptate de banca centrală pentru garantare în sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor;

3. participant compensator - entitătile care participă la un sistem si ale căror pozitii nete rezultate în urma compensării sunt decontate prin conturi de decontare deschise în sistemul ReGIS;

4. perioadă de observare - intervalul de 20 de zile bancare anterioare ultimei zile bancare a săptămânii curente;

5. perioadă de aplicare - zilele bancare aferente săptămânii următoare perioadei de observare;

6. plafon tehnic de garantare unilaterală - nivelul minim al garantiilor unilaterale pe care participatii compensatori au obligatia să le constituie la dispozitia Băncii Nationale a României în perioada de aplicare pentru decontarea pozitiilor nete calculate de sistemele la care acestia participă;

7. sistem - un sistem de plăti care asigură compensarea fondurilor, inclusiv un sistem care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare.

 

TITLUL I

Procedura de autorizare

 

Art. 3. - Sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor pot opera pe teritoriul României numai pe baza autorizatiei acordate de Banca Natională a României în temeiul art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României.

Art. 4. - (1) Procesul de autorizare de către Banca Natională a României cuprinde următoarele etape:

a) autorizarea prealabilă;

b) autorizarea de functionare.

(2) Autorizarea prealabilă nu garantează obtinerea autorizatiei de functionare a sistemului.

(3) Aparitia oricăror modificări fată de conditiile în care a fost acordată autorizatia prealabilă va determina o nouă evaluare din partea Băncii Nationale a României în cea de-a doua etapă a procesului de autorizare.

Art. 5. - (1) În vederea autorizării prealabile a unui sistem, administratorul de sistem va adresa Directiei reglementare si autorizare din cadrul Băncii Nationale a României o cerere de autorizare, însotită de următoarele documente:

a) copie conformă de pe documentele constitutive ale administratorului de sistem;

b) un studiu de fezabilitate continând cel putin informatii privind necesitatea punerii în functiune a sistemului, estimarea volumului operatiunilor pentru cel putin un an de activitate si caracteristicile sistemului proiectat/existent;

c) regulile de sistem si procedurile de operare;

d) procedurile de administrare a riscurilor asociate sistemului, inclusiv procedura de administrare a riscului de decontare, după caz;

e) procedurile pentru asigurarea continuitătii operationale în situatii neprevăzute;

f) o prezentare a infrastructurii care urmează a fi utilizată de sistem.

(2) În cazul în care consideră necesar, Banca Natională a României poate solicita informatii sau documente suplimentare fată de cele prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul sistemelor care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, documentatia prezentată va fi avizată în prealabil de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Art. 6. - Banca Natională a României va răspunde solicitării de autorizare prealabilă în termen de 90 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

Art. 7. - (1) Directia reglementare si autorizare din cadrul Băncii Nationale a României va evalua solicitările de autorizare în functie de obiectivele de politică si de standardele stabilite de Banca Natională a României în domeniul plătilor, precum si de standardele si practicile existente la nivel international, referitoare la criterii de sigurantă, eficientă si accesibilitate aplicabile diferitelor tipuri de sisteme.

(2) Standardele avute în vedere de Banca Natională a României sunt specifice tipului de sistem pentru care se solicită autorizarea, iar procesul de evaluare si caracteristicile recomandate au în vedere importanta sistemică a sistemului respectiv în contextul general al stabilitătii sistemului financiar national.

Art. 8. - Autorizatia prealabilă are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii, perioadă în care solicitantul are următoarele obligatii:

a) să încheie cu Banca Natională a României contractul de participare în sistemul ReGIS, care să prevadă si procedura de administrare a riscului de decontare;

b) să încheie contracte cu participantii compensatori, conforme cu regulile sistemului stabilite de administratorul de sistem;

c) să se asigure că participantii compensatori au încheiat contracte de participare la sistemul ReGIS cu Banca Natională a României, care să prevadă si aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare;

d) să asigure infrastructura necesară functionării sistemului.

Art. 9. - În vederea autorizării functionării unui sistem, administratorul de sistem va adresa Directiei reglementare si autorizare din cadrul Băncii Nationale a României o cerere de autorizare, însotită de următoarele documente:

a) lista participantilor compensatori;

b) un raport de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA - Certified Information Security Auditor), independent fată de sistemul auditat, care să certifice gradul de sigurantă al sistemului pentru care se solicită autorizarea;

c) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al administratorului de sistem, referitoare la existenta si functionalitatea infrastructurii prevăzute în documentatia de autorizare.

Art. 10. - (1) Banca Natională a României va răspunde solicitării de autorizare de functionare în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(2) Orice modificare adusă unui sistem care functionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României.

(3) În vederea analizării cererilor depuse potrivit alin. (2), Banca Natională a României poate solicita orice informatie si/sau documente considerate necesare de către aceasta.

(4) Banca Natională a României va decide asupra cererilor depuse de administratorul de sistem în conditiile alin. (2) în termen de 30 de zile de la data primirii cererii sau a informatiilor si documentatiei prevăzute la alin. (3), după caz.

(5) În cazul în care Banca Natională a României consideră că modificările aduse sistemului sunt importante în raport cu obiectivele sale în domeniul plătilor, Banca Natională a României va putea stabili termenele în care modificările respective vor putea deveni efective.

 

TITLUL II

Procedura de administrare a riscului de decontare

 

CAPITOLUL I

Aspecte generale

 

Art. 11. - Procedura de administrare a riscului de decontare, reglementată prin prezentul regulament, va fi finantată integral din resursele participantilor compensatori, cu exceptia sistemului de plăti care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Natională a României (respectiv sistemul care asigură compensarea multilaterală interbancară si compensarea bilaterală a plătilor de mică valoare în relatia cu contul curent general al Trezoreriei Statului).

Art. 12. - Decontarea finală a pozitiilor nete calculate de administratorii de sisteme se efectuează de către Banca Natională a României prin transferul irevocabil si neconditionat al fondurilor bănesti între conturile de decontare ale participantilor compensatori deschise în sistemul ReGIS, în conformitate cu regulile de sistem ale ReGIS si contractele de participare aferente.

Art. 13. - Procedura de administrare a riscului de decontare cuprinde două categorii de proceduri, care se vor aplica în ordine, mai întâi procedura de garantare unilaterală urmată, în cazul sistemelor care asigură compensarea fondurilor aferente operatiunilor cu carduri bancare, de procedura de garantare multilaterală.

 

CAPITOLUL II

Procedura de garantare unilaterală

 

SECTIUNEA 1

Plafonul tehnic de garantare unilaterală

 

Art. 14. - (1) Banca Natională a României calculează săptămânal, la nivelul fiecărui sistem, pentru fiecare participant compensator, un plafon tehnic de garantare unilaterală.

(2) Plafonul tehnic de garantare unilaterală se calculează ca fiind cea mai mare dintre pozitiile nete debitoare înregistrate zilnic de un participant compensator, la nivelul unui sistem, în cursul perioadei de observare, multiplicată cu indicele 1,2.

(3) În cazul sistemelor care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, plafonul tehnic de garantare unilaterală se calculează ca fiind cea mai mare dintre pozitiile nete debitoare înregistrate zilnic de un participant compensator la calculul prealabil al pozitiilor nete realizat de administratorul de sistem, în cursul perioadei de observare. În vederea realizării acestui calcul, administratorii de sisteme vor transmite zilnic Băncii Nationale a României, prin e-mail securizat transmis prin reteaua proprietară a TransFonD - S.A., semnat electronic sau pe suport hârtie, pozitiile nete prealabile ale participantilor compensatori prevăzute la art. 26 pct. 1.

(4) Plafonul tehnic de garantare unilaterală se comunică de către Banca Natională a României participantului compensator, prin e-mail securizat transmis prin reteaua proprietară a TransFonD - S.A., semnat electronic sau pe suport hârtie, în prima zi bancară după perioada de observare si este valabil pe toată durata perioadei de aplicare, dacă Banca Natională a României nu hotărăste altfel.

(5) În situatia cresterii sau diminuării rapide a valorii pozitiilor nete aferente unui participant compensator, precum si în orice alte cazuri, Banca Natională a României poate decide majorarea sau diminuarea plafonului tehnic de garantare unilaterală al acestuia la un nivel pe care îl consideră corespunzător pentru evitarea riscului de nedecontare.

Art. 15. - (1) În cazul în care un participant compensator constată că există diferente între plafonul tehnic de garantare unilaterală comunicat si cel rezultat din propriile calcule, poate comunica prin e-mail securizat semnat electronic, transmis prin reteaua proprietară a TransFonD - S.A. sau pe suport hârtie, respectiva neconcordantă Băncii Nationale a României.

(2) Banca Natională a României are obligatia să comunice prin e-mail securizat semnat electronic, transmis prin reteaua proprietară a TransFonD - S.A. sau pe suport hârtie, cel mai târziu în ziua bancară următoare, valoarea corectă a plafonului tehnic de garantare unilaterală sau valoarea pozitiilor nete care au stat la baza calculului acestuia.

Art. 16. - Banca Natională a României calculează si comunică plafonul tehnic de garantare unilaterală:

a) pentru participantii compensatori rezultati în urma divizării, prin împărtirea plafonului de garantare unilaterală existent înainte de divizare, în mod egal între participantii compensatori rezultati din divizare;

b) pentru participantii compensatori rezultati în urma fuziunii, prin însumarea plafoanelor tehnice de garantare unilaterală ale participantilor compensatori care au fuzionat.

Art. 17. - Pentru prima săptămână sau fractiune de săptămână de functionare, plafonul tehnic de garantare unilaterală pentru un nou participant compensator la unul sau mai multe sisteme va fi stabilit de acesta, pe propria răspundere, în functie de valoarea estimată a plătilor proprii, si va fi comunicat în prealabil Băncii Nationale a României.

 

SECTIUNEA a 2-a

Constituirea si eliberarea garantiilor unilaterale

 

Art. 18. - Participantul compensator este obligat să constituie garantii unilaterale, în lei, la dispozitia Băncii Nationale a României, cel putin la nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală calculat si comunicat de Banca Natională a României pentru fiecare sistem la care participă.

Art. 19. - Garantiile unilaterale, în lei, constituite de participantii compensatori pentru asigurarea decontării finale a propriilor pozitii nete, pot fi sub formă de:

a) fonduri evidentiate în rezervele din conturile de decontare ale participantilor compensatori deschise în evidentele sistemului ReGIS;

b) instrumente financiare eligibile, înregistrate în sistemul de înregistrare si decontare a titlurilor de stat.

Art. 20. - Constituirea garantiilor unilaterale, în lei, se face astfel:

a) pentru garantiile unilaterale sub formă de fonduri, în conturile de decontare ale participantilor compensatori deschise în evidentele sistemului ReGIS, constituirea se face zilnic, până la orele stabilite prin contractul de participare în ReGIS încheiat de Banca Natională a României cu participantii compensatori, în conformitate si cu regulile de sistem ale ReGIS si regulile administratorului de sistem;

b) pentru garantiile unilaterale sub formă de instrumente financiare eligibile, constituirea garantiilor se face săptămânal, cel mai târziu în prima zi bancară a perioadei de aplicare sau ori de câte ori este necesar în cursul acestei perioade, până la orele stabilite prin contractul de participare în ReGIS încheiat de Banca Natională a României cu participantii compensatori si prin regulile administratorului de sistem.

Art. 21. - (1) Până la intrarea în functiune a sistemului electronic de înregistrare si decontare a titlurilor de stat, în cazul constituirii garantiilor unilaterale sub formă de instrumente financiare eligibile, participantii compensatori au obligatia să remită Băncii Nationale a României, prin e-mail securizat transmis prin reteaua proprietară a TransFonD-S.A., semnat electronic sau pe suport hârtie, documentul “Borderou pentru constituirea garantiilor unilaterale sub formă de instrumente financiare eligibile”, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se acceptă drept garantii unilaterale instrumente financiare eligibile aflate în proprietatea participantului compensator si care nu sunt grevate de alte garantii reale mobiliare.

(3) După decontarea pozitiilor nete ale participantilor compensatori, eliberarea garantiilor unilaterale în fonduri si instrumente financiare eligibile se realizează de către sistemele ReGIS si, respectiv, sistemul de înregistrare si decontare a titlurilor de stat, în conformitate cu regulile de sistem ale acestora.

(4) Până la intrarea în functiune a sistemului electronic de înregistrare si decontare a titlurilor de stat, participantii compensatori pot solicita Băncii Nationale a României, prin e-mail securizat semnat electronic, transmis prin reteaua proprietară a TransFonD - S.A. sau pe suport hârtie, restituirea instrumentelor financiare constituite ca garantii, în baza documentului “Borderou pentru restituirea garantiilor unilaterale sub formă de instrumente financiare eligibile” (prevăzut în anexa nr. 2), în cazul în care plafonul tehnic de garantare unilaterală s-a diminuat de la o perioadă la alta, în cazul în care, pe parcursul perioadei de aplicare, participantul hotărăste să constituie garantii sub forma rezervelor în sistemul ReGIS sau doreste să înlocuiască instrumentele financiare eligibile constituite ca garantii cu altele.

Art. 22. - Garantiile unilaterale sub forma instrumentelor financiare eligibile vor fi evaluate conform valorii comunicate periodic de Directia operatiuni de piată din cadrul Băncii Nationale a României.

Art. 23. - Participantii compensatori sunt obligati să completeze, până cel târziu a doua zi bancară la ora stabilită prin contractul încheiat cu Banca Natională a României, garantiile unilaterale până la nivelul plafonului de garantare unilaterală ori de câte ori garantiile au fost executate partial sau în totalitate, ca urmare a aplicării procedurilor de garantare unilaterală.

 

CAPITOLUL III

Procedura de garantare multilaterală

 

Art. 24. - (1) În cazul în care fondurile disponibile din contul de decontare si garantia unilaterală a unui participant compensator dintr-un sistem nu acoperă pozitia sa netă debitoare si nici nu pot fi mobilizate fonduri suplimentare pentru acoperirea acestei pozitii de către participantul respectiv sau de către administratorul de sistem, Banca Natională a României va refuza decontarea pozitiilor nete transmise de sistemul respectiv în ReGIS si va solicita administratorului de sistem aplicarea procedurii de garantare multilaterală, care constă în recalcularea pozitiilor nete prin excluderea tranzactiilor care au determinat pozitia netă debitoare neacoperită de către participantul compensator în cauză.

(2) Transmiterea pozitiilor nete recalculate conform prevederilor alin. (1) se va face conform contractului de participare în ReGIS încheiat de Banca Natională a României si administratorul sistemului respectiv.

(3) Banca Natională a României nu are nici o responsabilitate privind refacerea compensării interbancare.

(4) În cazul în care pozitiile nete nu sunt prezentate în intervalul de timp stabilit prin regulile de sistem ale ReGIS si prin contractul de participare în ReGIS încheiat de Banca Natională a României si administratorul sistemului respectiv, Banca Natională a României nu va efectua decontarea operatiunilor sistemului de compensare pentru ziua de decontare respectivă.

 

CAPITOLUL IV

Aplicarea procedurii de administrare a riscului de decontare

 

Art. 25. - Administratorul de sistem aplică procedura de administrare a riscului de decontare, convenită pe bază contractuală cu Banca Natională a României, având în vedere următoarele principii, tinând cont de tipul de sistem:

a) pentru sistemele care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, precum si pentru sistemul de plăti care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Natională a României, sunt necesare eliminarea riscului de decontare si decontarea în aceeasi zi în care instructiunea de plată pentru decontarea pozitiilor nete a fost introdusă în sistemul ReGIS, în acest sens nefiind aplicabilă procedura de garantare multilaterală;

b) pentru sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor aferente operatiunilor cu carduri bancare este posibilă aplicarea procedurii de garantare multilaterală, iar decontarea pozitiilor nete se poate realiza si ulterior zilei în care instructiunea de plată pentru decontarea pozitiilor nete a fost introdusă în sistemul ReGIS.

 

SECTIUNEA 1

Sistemele care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare

 

Art. 26. - În cazul sistemelor care asigură si decontarea operatiunilor cu instrumente financiare, procedura de administrare a riscului de decontare se va aplica în următoarele etape, în conformitate cu prevederile regulilor de sistem ale sistemului ReGIS si sistemului de înregistrare si decontare a titlurilor de stat si ale contractului de participare în ReGIS încheiat de Banca Natională a României si administratorul de sistem:

1. Sistemul va realiza un calcul prealabil al pozitiilor nete ale participantilor compensatori.

2. Administratorul de sistem va solicita sistemului ReGIS si, după caz, sistemului electronic de înregistrare si decontare a titlurilor de stat sau Băncii Nationale a României, la ora prevăzută în contractul de participare în ReGIS încheiat cu Banca Natională a României, comunicarea valorii garantiilor constituite sub formă de fonduri si, respectiv, instrumente financiare eligibile de către participantii compensatori pentru sistemul respectiv.

3. În cazul în care pozitia netă debitoare a unui participant compensator nu este acoperită de valoarea totală a garantiilor constituite de acesta pentru sistem, administratorul de sistem va comunica participantului compensator în cauză valoarea cu care trebuie suplimentate garantiile unilaterale aferente sistemului, participantii având la dispozitie un interval de timp pentru această operatiune. Intervalul de timp mentionat va fi corelat cu prevederile contractului de participare în ReGIS încheiat de administratorul de sistem cu Banca Natională a României si cu cele ale regulilor de sistem pentru sistemul ReGIS si pentru sistemul de înregistrare si decontare a titlurilor de stat.

4. La expirarea intervalului de timp mentionat la pct. 3, administratorul de sistem va solicita sistemului ReGIS si, după caz, sistemului electronic de înregistrare si decontare a titlurilor de stat sau Băncii Nationale a României comunicarea noilor valori ale garantiilor constituite sub formă de fonduri si, respectiv, instrumente financiare eligibile de către participantii compensatori pentru sistem.

5. În cazul în care pozitia netă debitoare a fiecărui participant compensator este acoperită de valoarea totală a garantiilor constituite de acesta pentru sistem în sistemul ReGIS si în sistemul de înregistrare si decontare a titlurilor de stat, administratorul de sistem va transmite o instructiune de plată pentru decontarea pozitiilor nete în sistemul ReGIS.

6. În cazul în care pozitia netă debitoare a unui participant compensator nu este acoperită nici la acest moment de valoarea totală a garantiilor constituite de respectivul participant pentru sistem în sistemul ReGIS si în sistemul de înregistrare si decontare a titlurilor de stat, administratorul de sistem va recalcula pozitiile nete prin excluderea tranzactiilor care au determinat pozitia debitoare neacoperită, astfel încât pozitiile nete debitoare rezultate să fie acoperite de garantiile constituite de participanti, si va transmite instructiunea de plată pentru decontarea pozitiilor nete în sistemul ReGIS în conformitate cu noile pozitii nete calculate. Pentru tranzactiile excluse din calculul pozitiilor nete, administratorul de sistem poate transmite instructiuni de plată în sistemul ReGIS în vederea decontării pe bază brută.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sistemele de plăti care asigură compensarea fondurilor aferente operatiunilor cu carduri bancare

 

Art. 27. - În cazul sistemelor de plăti care asigură compensarea fondurilor aferente operatiunilor cu carduri bancare, se va aplica procedura de garantare unilaterală, urmată de procedura de garantare multilaterală, dacă este cazul.

 

SECTIUNEA a 3-a

Sistemul de plăti care asigură compensarea fondurilor si care este administrat de Banca Natională a României

 

Art. 28. - (1) Sistemul de plăti care asigură compensarea fondurilor, administrat de Banca Natională a României, va utiliza procedura de administrare a riscului de decontare, reglementată de cap. II.

(2) În cazul în care un participant compensator nu îsi poate acoperi pozitia netă debitoare în urma aplicării procedurii de garantare unilaterală si nici nu îsi poate procura fondurile necesare pentru decontarea propriei pozitii nete debitoare până la sfârsitul zilei de decontare, orice institutie de credit si/sau Trezoreria Statului pot să furnizeze participantului respectiv fondurile necesare decontării, prin constituirea unor depozite interbancare în lei în favoarea participantului debitor, în conditii stabilite de părti, cu titlu de depozite de garantare exceptionale.

 

TITLUL III

Sanctiuni

 

Art. 29. - (1) Constituie încălcări ale prevederilor prezentului regulament:

a) aplicarea procedurilor de garantare multilaterală ca urmare a imposibilitătii de decontare a unuia dintre participantii compensatori;

b) acoperirea pozitiei nete debitoare dintr-un credit acordat de o institutie de credit si/sau Trezoreria Statului, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2);

c) neconstituirea sau nerefacerea de către un participant compensator a garantiilor unilaterale până cel putin la nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, ale contractului de participare în ReGIS încheiat cu Banca Natională a României si cu cele ale regulilor sistemului ReGIS;

d) orice altă nerespectare a prevederilor prezentului regulament si a măsurilor de remediere dispuse de Banca Natională a României în aplicarea acestuia.

(2) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament, Banca Natională a României poate aplica administratorilor de sisteme si/sau participantilor compensatori măsuri de remediere si/sau sanctiuni prevăzute în legislatia bancară.

Art. 30. - În cazul în care, într-o anumită zi bancară, un participant compensator nu constituie sau nu îsi reface garantiile unilaterale în lei până cel putin la nivelul plafonului tehnic de garantare unilaterală, Banca Natională a României poate proceda la excluderea participantului atât din sistemul respectiv, cât si din toate celelalte sisteme în care acesta este participant, pe baza propriei analize privind bonitatea participantului respectiv.

Art. 31. - (1) În cazul în care Banca Natională a României constată aparitia unor deficiente în cadrul unui sistem, datorate unui participant compensator, Banca Natională a României poate proceda la suspendarea acestuia atât din sistemul respectiv, cât si din toate celelalte sisteme în care acesta este participant, pe baza propriei analize privind bonitatea participantului respectiv.

(2) Încetarea suspendării îsi produce efectele în ziua bancară imediat următoare zilei bancare în care Banca Natională a României constată remedierea deficientelor mentionate la alin. (1), cu respectarea regulilor administratorului de sistem.

Art. 32. - În cazul deciziei de suspendare sau de excludere din unul dintre sisteme a unui participant, Banca Natională a României va consulta administratorul sistemului respectiv asupra momentului suspendării sau excluderii din sistem a participantului si va notifica administratorii celorlalte sisteme asupra acestei decizii.

 

TITLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 33. - Pentru decontarea finală a operatiunilor aferente unei anumite zile de decontare, Banca Natională a României nu efectuează corectii prin conturile de decontare din sistemul ReGIS ale participantilor compensatori în zile de decontare ulterioare.

Art. 34. - (1) Sistemele care sunt în functiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament si care intră sub incidenta acestuia se consideră autorizate si îsi vor desfăsura activitatea cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Sistemele mentionate la alin. (1) vor transmite Băncii Nationale a României, în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, documentatia actualizată aferentă regulilor de sistem si procedurilor de operare, procedura de administrare a riscului de decontare si a celorlalte riscuri asociate sistemului, procedurile pentru asigurarea continuitătii operationale în situatii neprevăzute, o prezentare a infrastructurii care este utilizată de sistem, precum si un raport de audit realizat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA – Certified Information Security Auditor) independent, care să certifice gradul de sigurantă al sistemului respectiv.

Art. 35. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 36. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 8/1996 privind regimul de decontare specială si autorizare a caselor de compensatii interbancare, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 20 iunie 1997, cu modificările si completările ulterioare, Norma Băncii Nationale a României nr. 3/1998 privind plafoanele tehnice de garantare unilaterală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 3 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 37. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 8 aprilie 2005.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

Sigla si denumirea participantului ..............................................................

Cod BIC .........................................

 

BORDEROU Nr. .......

din data de ..............

pentru constituirea garantiilor unilaterale sub formă de instrumente financiare eligibile

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea sistemului1)

Tipul garantiei2)

Cod ISIN

Data scadentei

Nr. de bucăti gajate

Valoarea nominală

totală

Valoarea la zi

Totală

1.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

x

x

x

 

 

 

 

 

Se confirmă primirea prezentului portofoliu.

 

Persoanele autorizate:

Banca Natională

a României

...............................................

(numele si prenumele)

...............................................

(functia)

(S.S./L.S.)

Data ..............

TransFonD - S.A.

...............................................

(numele si prenumele)

...............................................

(functia)

(S.S./L.S.)

Data ............

 

Persoanele autorizate:

Participant

...............................................

(numele si prenumele)

..............................................

(functia)

(S.S./L.S.)

Data .............

Participant

...............................................

(numele si prenumele)

...............................................

(functia)

(S.S./L.S.)

Data ............


1) Se va completa denumirea sistemului pentru care se constituie garantii unilaterale (SNCDD, BVB, VISA, MasterCard, CCI).

2) Se va completa cu TS (în cazul titlurilor de stat) sau cu CD (în cazul certificatelor de depozit).

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Sigla si denumirea participantului ..............................................................

Cod BIC ..............................................

 

BORDEROU Nr. .......

din data de ..............

pentru restituirea garantiilor unilaterale sub formă de instrumente financiare eligibile

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea sistemului1)

Tipul garantiei2)

Cod ISIN

Data scadentei

Nr. de bucăti gajate

Valoarea nominală

totală

Valoarea la zi

Totală

1.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

x

x

x

 

 

 

 

 

Se confirmă restituirea prezentului portofoliu.

 

Persoanele autorizate:

Banca Natională

a României

...............................................

(numele si prenumele)

...............................................

(functia)

(S.S./L.S.)

Data ..............

TransFonD - S.A.

...............................................

(numele si prenumele)

...............................................

(functia)

(S.S./L.S.)

Data ............

 

Persoanele autorizate:

Participant

...............................................

(numele si prenumele)

..............................................

(functia)

(S.S./L.S.)

Data .............

Participant

...............................................

(numele si prenumele)

...............................................

(functia)

(S.S./L.S.)

Data ............


1) Se va completa denumirea sistemului pentru care se constituie garantii unilaterale (SNCDD, BVB, VISA, MasterCard, CCI).

2) Se va completa cu TS (în cazul titlurilor de stat) sau cu CD (în cazul certificatelor de depozit).

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind ordinul de plată utilizat în operatiuni de transfer-credit

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 56 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 si 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare, si ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică ordinelor de plată pentru plătile efectuate în monedă natională pe teritoriul României, cu exceptia ordinelor de plată pentru plătile efectuate în baza instructiunilor de transfer-credit între diferite unităti ale Trezoreriei Statului, celor procesate în conformitate cu Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, si ordinelor de plată procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2003 privind decontarea plătilor de mică valoare în relatia cu Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 14 iulie 2003.

Art. 2. - În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. ordin de plată - o instructiune neconditionată, dată în orice formă de emitent institutiei receptoare, în mod direct sau prin intermediul unui sistem de plăti, în scopul punerii la dispozitia unui beneficiar a sumei de plată indicate în ordinul de plată, prin creditarea unui cont al acestuia deschis la institutia destinatară sau, după caz, prin eliberarea sumei respective în numerar, în conditiile în care:

a) institutia receptoare dispune de fondurile corespunzătoare sumei de bani prevăzute în ordinul de plată fie prin debitarea unui cont al emitentului, fie prin încasarea în numerar a sumei respective de la emitent;

b) instructiunea nu prevede că plata trebuie să fie efectuată la cererea beneficiarului;

2. transfer-credit - o serie de operatiuni care începe prin emiterea de către plătitor a unui ordin de plată dat unei institutii de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumită sumă de bani si care se finalizează prin acceptarea respectivului ordin de plată de către institutia destinatară;

3. emitent - persoana care emite un ordin de plată pe cont propriu; poate fi plătitorul sau orice institutie emitentă, inclusiv institutia initiatoare;

4. plătitor - prima persoană care emite, în nume si pe cont propriu, ordinul de plată în cadrul unui transfer-credit; plătitorul poate fi un client al institutiei initiatoare sau institutia initiatoare;

5. beneficiar - persoana desemnată prin ordinul de plată de către plătitor să primească o anumită sumă de bani; beneficiarul poate fi un client al institutiei destinatare sau institutia destinatară;

6. institutie initiatoare - prima institutie care emite un ordin de plată pe cont propriu în cadrul unui transfer-credit;

7. institutie destinatară - institutia care receptionează si acceptă un ordin de plată fie în nume propriu, fie pentru a pune la dispozitia beneficiarului o anumită sumă de bani, prin creditarea contului beneficiarului sau prin eliberarea sumei respective în numerar, în cadrul unui transfer-credit;

8. institutie emitentă - orice institutie, cu exceptia institutiei destinatare, care emite un ordin de plată, inclusiv institutia initiatoare;

9. institutie receptoare - institutia care receptionează un ordin de plată în vederea executării acestuia, inclusiv institutiile initiatoare si destinatară;

10. institutie intermediară - orice institutie emitentă sau receptoare, alta decât cea a emitentului sau a beneficiarului, care participă la executarea unui transfercredit;

11. institutie - oricare dintre următoarele entităti:

a) o institutie de credit, în acceptiunea legislatiei bancare în vigoare;

b) Trezoreria Statului;

c) Banca Natională a României;

12. receptie - procedura prin care o institutie recunoaste că a primit un ordin de plată în vederea verificării autenticitătii acestuia printr-o procedură de securitate, a acceptării si executării ordinului de plată;

13. acceptare - procedura prin care o institutie recunoaste ca valabil un ordin de plată receptionat, în vederea executării, obligându-se să execute serviciul de a transfera fondurile corespunzătoare sumei prevăzute în ordinul de plată, la termenele si în conditiile dispuse de emitent prin ordinul de plată respectiv;

14. procedură de securitate - o procedură stabilită prin conventie între emitent si institutia receptoare, în scopul:

a) de a determina dacă un ordin de plată, o modificare sau o revocare a unui ordin de plată provine de la persoana indicată ca fiind emitent;

b) de a detecta erorile în transmiterea sau în continutul ordinului de plată ori a comunicării de modificare sau revocare a acestuia;

15. executare - procedura de emitere a unui ordin de plată de către o institutie emitentă cu scopul de a pune în aplicare un ordin de plată acceptat anterior sau, în cazul institutiei destinatare, punerea la dispozitia beneficiarului a sumei indicate în ordinul de plată;

16. perioadă de executare - o perioadă de o zi sau două zile bancare consecutive în care un ordin de plată poate fi executat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, care începe cu ziua bancară în care ordinul de plată a fost acceptat;

17. zi bancară - acea parte a unei zile pe parcursul căreia o institutie receptionează, acceptă sau refuză executarea ordinelor de plată, a modificărilor si revocărilor acestora;

18. procesare directă (în engl. straight-throughprocessing sau STP) - procesare automată a ordinelor de plată de către institutii, inclusiv în ceea ce priveste acceptarea si executarea acestora, fără nici o interventie umană;

19. revocarea unui ordin de plată - anularea unui ordin de plată dat de un emitent unei institutii receptoare, la solicitarea emitentului, până cel mai târziu în momentul acceptării acestuia de către institutia receptoare.

 

CAPITOLUL II

Continutul ordinului de plată

 

Art. 3. - (1) Fără a restrictiona institutia initiatoare si plătitorul să convină si includerea altor mentiuni sau utilizarea unui anumit format, ordinul de plată trebuie să includă următoarele elemente obligatorii:

a) identificarea ca ordin de plată;

b) identificarea plătitorului, prin nume/denumire si cont (codul IBAN al contului acestuia deschis la institutia initiatoare, codul IBAN atribuit centralei ori unitătii teritoriale a institutiei initiatoare sau, după caz, codul BIC) ori doar prin nume/denumire, în cazul în care plătitorul nu are cont deschis la institutia initiatoare;

c) identificarea beneficiarului, prin nume/denumire si cont (codul IBAN al contului acestuia deschis la institutia destinatară, codul IBAN atribuit centralei ori unitătii teritoriale a institutiei destinatare sau, după caz, codul BIC) ori prin nume/denumire si adresă, în cazul în care beneficiarul nu are cont deschis la institutia destinatară;

d) identificarea institutiei initiatoare, prin denumirea centralei sau, după caz, a unitătii teritoriale si/sau codul BIC, în cazul în care plătitorul diferă de institutia initiatoare;

e) identificarea institutiei receptoare, prin denumirea centralei sau, după caz, a unitătii teritoriale si/sau codul BIC, în cazul în care beneficiarul diferă de institutia receptoare;

f) suma si denominarea sumei;

g) data emiterii ordinului de plată, care trebuie să fie unică, posibilă si certă;

h) elementul sau elementele care să permită verificarea autenticitătii ordinului de plată de către institutia initiatoare.

(2) În cazul plătilor efectuate în relatia cu Trezoreria Statului, ordinul de plată va contine în plus următoarele elemente obligatorii:

a) codul de identificare fiscală al plătitorului;

b) codul de identificare fiscală al beneficiarului;

c) numărul de evidentă a plătii, alocat de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

d) numărul ordinului de plată dat de plătitor;

e) referinte privind continutul economic al operatiunii;

f) data debitării contului plătitorului de către institutia initiatoare (care se va completa de către institutia initiatoare).

(3) În plus fată de mentiunile prevăzute la alin. (1) si

(2), institutia initiatoare va putea conveni cu plătitorul ca acesta să furnizeze, după caz, si elemente suplimentare, cum ar fi, spre exemplu:

a) exprimarea în litere a sumei prevăzute în ordinul de plată;

b) data plătii, care reprezintă ziua bancară în care plătitorul doreste ca fondurile să fie puse la dispozitia beneficiarului de către institutia destinatară, în cazul în care această dată este prevăzută de plătitor;

c) referinte privind continutul economic al operatiunii care a generat ordinul de plată, în cazul plătilor interbancare;

d) ordinul expres al plătitorului ca institutia initiatoare să execute ordinul de plată printr-un anumit sistem de plăti sau printr-o anumită institutie intermediară;

e) codul de identificare fiscală al plătitorului, în cazul plătilor interbancare.

(4) Ordinele de plată introduse de institutii în sistemele de plăti vor satisface si cerintele prevăzute în regulile sistemelor respective.

(5) În cazul în care în ordinele de plată sunt prevăzute informatii în formă codificată sau trunchiată conform întelegerii institutiilor receptoare cu emitentii (inclusiv institutii emitente), institutiile receptoare vor dezvolta în operatiunile lor metode de decodificare (relevare) cu performante minime acceptate de comun acord, care să permită evitarea riscului de a opera cu mentiuni obligatorii insuficient definite si nesatisfăcătoare pentru cel care se constituie obligat printr-un ordin de plată.

(6) În cazul ordinelor de plată care iau forma unor mesaje electronice de plată transmise prin sisteme de plăti, datorită restrictiilor impuse de utilizarea unor mesaje electronice standard, numele/denumirile titularilor de conturi si, după caz, adresele acestora pot fi trunchiate de institutii în momentul completării mesajelor electronice aferente.

Trunchierea se va realiza prin metode stabilite prin conventie încheiată între institutii. Metodele de trunchiere trebuie să asigure un grad adecvat de sigurantă în interpretarea informatiilor trunchiate si vor fi aduse de institutii la cunostintă clientilor, în scris.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile părtilor si principii de procedură

 

SECTIUNEA 1

Obligatiile emitentului

 

Art. 4. - (1) Ordinele de plată vor fi completate în conformitate cu cerintele prevăzute la art. 3.

(2) Un emitent este obligat printr-un ordin de plată numai dacă acesta a fost emis de el sau de o persoană mandatată de acesta.

(3) În cazul în care un ordin de plată a fost supus aplicării unei proceduri de securitate, alta decât simpla comparare a semnăturilor, un prezumat emitent, care nu este obligat conform prevederilor alin. (2), va fi tinut răspunzător dacă:

a) institutia receptoare a acceptat ordinul de plată receptionat, în urma verificării autenticitătii acestuia prin aplicarea procedurii de securitate;

b) procedura de securitate aplicată de institutia receptoare reprezintă o metodă rezonabilă pentru asigurarea protectiei împotriva plătilor neautorizate, acceptată si utilizată de institutiile de credit.

Art. 5. - (1) Un prezumat emitent nu este totusi tinut răspunzător conform art. 4 alin. (3) dacă dovedeste că ordinul de plată acceptat de institutia receptoare, în forma receptionată, a rezultat din actiunea unei persoane, alta decât:

a) un actual sau un fost angajat al prezumatului emitent; sau

b) o persoană a cărei relatie cu prezumatul emitent i-a permis acesteia accesul la procedura de securitate.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situatia în care institutia receptoare dovedeste că ordinul de plată a rezultat din actiunea unei persoane care a avut acces la procedura de securitate din vina prezumatului emitent.

Art. 6. - (1) Un emitent este obligat printr-un ordin de plată în termenii prevăzuti în ordinul de plată receptionat de institutia receptoare.

(2) Emitentul nu este tinut răspunzător de un duplicat eronat al unui ordin de plată, de o eroare sau de o neconcordantă dintr-un ordin de plată, dacă:

a) emitentul si institutia receptoare au convenit o procedură de detectare a duplicatelor eronate, a erorilor sau neconcordantelor din ordinele de plată; si

b) utilizarea procedurii de la lit. a) de către institutia receptoare a evidentiat ori ar fi putut evidentia duplicatul eronat, eroarea sau neconcordanta.

Art. 7. - Obligatia emitentului de a plăti institutiei receptoare pentru un ordin de plată emis se naste la momentul când institutia receptoare acceptă respectivul ordin de plată, dar această plată nu este obligatoriu a fi efectuată înainte de începutul perioadei de executare a respectivului ordin de plată. În cazul în care plata se face totusi înaintea începutului perioadei de executare a ordinului de plată, aceasta se consideră efectuată pe riscul emitentului.

Art. 8. - Prevederile art. 4-7 se aplică în mod corespunzător si în cazul modificării si revocării unui ordin de plată.

Art. 9. - Plata obligatiei emitentului fată de institutia receptoare, conform art. 7, se consideră a fi efectuată:

a) în momentul în care s-a făcut debitarea contului emitentului, în cazul în care acesta are un cont deschis la institutia receptoare, sau în momentul punerii la dispozitie institutiei receptoare a fondurilor aferente ordinului de plată, în numerar, în cazul în care emitentul nu detine un cont la institutia receptoare; sau

b) în momentul în care institutia emitentă creditează un cont al institutiei receptoare deschis la aceasta; sau

c) în momentul în care institutia emitentă creditează un cont al institutiei receptoare deschis la o altă institutie; sau

d) în momentul în care decontarea finală este făcută în contul institutiei receptoare în conformitate cu regulile unui sistem de plăti sau cu un acord de compensare bilaterală existent între institutia emitentă si cea receptoare; sau

e) la un alt moment prevăzut de legislatie, dacă prevederile lit. a), b), c) si d) nu sunt aplicabile.

 

SECTIUNEA a 2-a

Acceptarea sau refuzul unui ordin de plată de către o institutie receptoare, alta decât institutia destinatară

 

Art. 10. - O institutie receptoare poate accepta sau poate refuza un ordin de plată receptionat de la emitent.

Art. 11. - Un ordin de plată se consideră acceptat de către institutia receptoare în oricare dintre următoarele situatii:

a) la receptia sa de la emitent, în cazul în care între emitent si institutia receptoare există un acord în acest sens, în vigoare la începutul perioadei de executare a ordinului de plată, inclusiv cu privire la procedura de înregistrare a momentului receptiei;

b) în momentul în care institutia receptoare l-a înstiintat pe emitent privind acceptarea; sau

c) în momentul în care institutia receptoare procedează la executare;

d) în momentul în care institutia receptoare a debitat un cont al emitentului deschis la aceasta, ca plată pentru ordinul de plată respectiv;

e) în momentul încasării în numerar de la emitent a sumei prevăzute în ordinul de plată, în cazul în care emitentul nu are cont deschis la institutia receptoare.

Art. 12. - O institutie receptoare care nu acceptă un ordin de plată este obligată să transmită emitentului, în forma convenită între acestia, o comunicare de refuz a executării ordinului de plată, inclusiv motivul refuzului, până cel târziu la sfârsitul ultimei zile a perioadei de executare.

Fac exceptie de la această regulă situatiile în care:

a) institutia receptoare nu îl poate identifica pe emitent din lipsă de informatii;

b) plata urmează să se realizeze prin debitarea contului emitentului deschis la institutia receptoare si nu există suficiente fonduri pentru aceasta;

c) plata urmează să se realizeze în alte moduri si aceasta nu a fost efectuată.

Art. 13. - Un ordin de plată receptionat îsi încetează efectele dacă nu este nici acceptat nici refuzat, conform art. 10-12, până la sfârsitul celei de-a doua zile bancare următoare momentului receptiei inclusiv.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile institutiei receptoare, alta decât institutia destinatară

 

Art. 14. - (1) O institutie receptoare care acceptă un ordin de plată are obligatia să execute respectivul ordin de plată până cel târziu în ziua bancară următoare datei acceptării.

(2) Dacă în ordinul de plată este indicată o anumită dată a plătii mai îndepărtată, institutia receptoare va executa ordinul de plată acceptat, astfel încât data respectivă să fie respectată.

Art. 15. - O institutie receptoare care receptionează un ordin de plată după încheierea zilei bancare are dreptul să considere că ordinul de plată respectiv a fost receptionat în ziua bancară următoare acestei date.

Art. 16. - (1) Dacă o institutie receptoare consideră că nu este posibil să execute un ordin de plată primit de la un emitent în conditiile cerute de acesta sau că executarea respectivului ordin de plată ar determina costuri excesive ori întârzieri în finalizarea transferului-credit, respectiva institutie trebuie să aducă de îndată acest fapt la cunostintă emitentului, printr-o comunicare în scris, înainte de încheierea perioadei de executare a ordinului de plată si să îi solicite instructiuni suplimentare.

(2) Dacă un ordin de plată nu poate fi executat deoarece nu contine poate mentiunile obligatorii sau datorită insuficientei ori inconsecventei datelor pe care le contine, institutia receptoare îl va înstiinta pe emitent,  dacă acesta poate fi identificat, prin mijloacele convenite de părti, cel mai târziu în ziua bancară următoare ultimei zile a perioadei de executare.

(3) Dacă termenul prevăzut la alin. (1) si (2) nu a fost respectat, institutia receptoare poate datora emitentului dobânzi de întârziere pentru orice sumă primită de la emitent pentru perioada în care a retinut suma respectivă peste termenele prevăzute la alin. (1) si (2). Această dobândă va fi dedusă din dobânda de întârziere plătibilă beneficiarului conform art. 30 alin. (1).

 

SECTIUNEA a 4-a

Acceptarea sau refuzul unui ordin de plată de către institutia destinatară

 

Art. 17. - Institutia destinatară poate accepta sau poate refuza un ordin de plată primit de la un emitent.

Art. 18. - (1) În cazul în care ordinul de plată primit de la institutia destinatară identifică beneficiarul atât prin nume/denumire, cât si printr-un cod IBAN/BIC, iar aceste două informatii identifică persoane diferite, în vederea acceptării, institutia beneficiarului poate proceda după cum urmează:

a) în cazul în care institutia destinatară procesează ordinele de plată în mod direct, aceasta va lua în considerare doar codul IBAN/BIC ca element unic de identificare a beneficiarului în vederea creditării contului acestuia;

b) în celelalte cazuri, institutia destinatară va verifica dacă numele/denumirea beneficiarului si codul IBAN/BIC identifică acelasi beneficiar, în caz contrar acceptarea ordinului de plată neputându-se realiza.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), institutia destinatară nu este tinută răspunzătoare pentru ordinele de plată în care numele/denumirea beneficiarului si codul IBAN/BIC nu identifică acelasi beneficiar.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), la solicitarea emitentului, institutia destinatară va depune diligentele necesare pentru recuperarea fondurilor bănesti directionate în mod necuvenit în contul beneficiarului identificat doar după codul IBAN/BIC si pentru returnarea acestora emitentului, cu deducerea corespunzătoare a tuturor cheltuielilor legate de returnare.

(4) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru creditarea eronată a unui cont, altul decât cel al beneficiarului identificat si prin nume/denumire, institutia destinatară este tinută răspunzătoare de consecintele ce decurg din această actiune.

(5) În cazul în care ordinul de plată primit de Trezoreria Statului în calitate de institutie destinatară identifică beneficiarul atât prin nume/denumire, cât si printr-un cod de identificare fiscală, iar aceste două informatii identifică persoane diferite, aceasta va lua în considerare doar codul de identificare fiscală ca element unic de identificare a beneficiarului în vederea creditării contului acestuia.

(6) În cazul în care ordinul de plată primit de Trezoreria Statului în calitate de institutie destinatară identifică continutul economic al operatiunii atât prin explicatii, cât si printr-un cod IBAN, iar aceste două informatii reprezintă informatii diferite, aceasta va lua în considerare doar codul IBAN ca element unic de identificare a continutului economic al operatiunii în vederea creditării contului beneficiarului.

(7) În cazurile prevăzute la alin. (5) si (6), Trezoreria Statului nu este tinută răspunzătoare pentru ordinele de plată în care numele/denumirea beneficiarului si codul de identificare fiscală nu identifică acelasi beneficiar sau pentru ordinele de plată în care referintele privind continutul economic al operatiunii si codul IBAN nu exprimă acelasi lucru.

(8) Restituirea, la solicitarea emitentului, a sumelor înregistrate în conturi bugetare de către Trezoreria Statului potrivit prevederilor alin. (5) si (6) se efectuează potrivit reglementărilor legale în vigoare în domeniul fiscal.

Art. 19. - Un ordin de plată se consideră acceptat de către institutia destinatară în oricare dintre următoarele situatii:

a) la receptia sa de la emitent, în cazul în care între emitent si institutia destinatară există un acord în acest sens în vigoare la momentul receptiei, inclusiv cu privire la procedura de înregistrare a momentului receptiei;

b) în momentul în care institutia destinatară l-a înstiintat pe emitent privind acceptarea;

c) în momentul în care institutia destinatară a debitat un cont al emitentului deschis la aceasta ca plată pentru ordinul de plată respectiv;

d) în momentul în care a creditat contul beneficiarului sau a pus, în alt mod, fondurile bănesti la dispozitia acestuia;

e) în momentul în care a comunicat beneficiarului că are dreptul să retragă sau să utilizeze fondurile provenite în urma acceptării ordinului de plată respectiv;

f) în momentul în care institutia destinatară a utilizat fondurile pentru acoperirea unei datorii a beneficiarului fată de aceasta sau le-a folosit în conformitate cu hotărârea unei instante judecătoresti ori a unei alte autorităti competente.

Art. 20. - Institutia destinatară care nu acceptă un ordin de plată receptionat este obligată să transmită emitentului, în forma convenită între acestia, o comunicare de refuz a executării ordinului de plată, inclusiv motivul refuzului, până cel târziu la sfârsitul zilei bancare următoare ultimei zile din perioada de executare. Fac exceptie de la această regulă situatiile în care:

a) institutia destinatară nu poate identifica emitentul din lipsă de informatii;

b) plata obligatiei emitentului fată de institutia destinatară, respectiv a sumei prevăzute în ordinul de plată, nu se poate realiza;

c) executarea ordinului de plată a fost refuzată de un sistem de plăti, caz în care comunicarea de refuz se realizează în conformitate cu regulile sistemului respectiv.

Art. 21. - Un ordin de plată îsi încetează efectele dacă nu este nici acceptat nici refuzat, conform art. 19 si 20, până la sfârsitul celei de-a doua zile bancare următoare ultimei zile a perioadei de executare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Obligatiile institutiei destinatare

 

Art. 22. - În urma acceptării unui ordin de plată, institutia destinatară are obligatia să pună fondurile la dispozitia beneficiarului în ziua acceptării sau cel mai târziu în ziua bancară următoare ori să le folosească în concordantă cu mentiunile continute de ordinul de plată si cu relatiile contractuale existente între ea si beneficiar.

Art. 23. - Dacă un ordin de plată nu poate fi executat deoarece nu contine toate mentiunile obligatorii sau datorită insuficientei ori inconsecventei datelor pe care le contine, institutia destinatară îl va înstiinta pe emitent, dacă acesta poate fi identificat, prin mijloacele convenite de părti, cel mai târziu în ziua bancară următoare ultimei zile a perioadei de executare.

Art. 24. - (1) În cazul în care beneficiarul, altul decât o institutie, nu are cont deschis la institutia destinatară, iar fondurile prevăzute în ordinul de plată urmează să fie puse la dispozitia beneficiarului în numerar, institutia destinatară are obligatia înstiintării beneficiarului identificabil, cel mai târziu în ziua bancară următoare finalizării transferuluicredit.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1), institutia destinatară va păstra la dispozitia beneficiarului suma aferentă ordinului de plată pentru o perioadă de maximum 10 zile bancare de la data finalizării transferului-credit, după care va returna institutiei initiatoare suma respectivă în ziua bancară următoare expirării acestui termen, mai putin costurile aferente returnării.

 

CAPITOLUL IV

Solutionarea transferurilor-credit nefinalizate, eronate sau întârziate

 

SECTIUNEA 1

Returnarea fondurilor bănesti în cazul transferurilor-credit nefinalizate

 

Art. 25. - (1) În cazul în care un transfer-credit nu este finalizat, institutia initiatoare este obligată să returneze plătitorului suma primită de la acesta în baza odinului de plată.

(2) Dacă la restituirea sumei rezultând din ordinul de plată neexecutat apar din partea plătitorului pretentii de dobânzi de întârziere, acestea vor fi achitate plătitorului de către institutia initiatoare, pentru intervalul de timp cuprins între începutul perioadei de executare si data returnării sumei.

(3) Institutia initiatoare si fiecare institutie emitentă ulterioară au dreptul la recuperarea oricăror fonduri bănesti plătite institutiei receptoare către care au emis ordinul de plată, împreună cu dobânda de întârziere calculată pentru intervalul de timp cuprins între începutul perioadei de executare si data returnării sumei.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi schimbate printr-un acord intervenit între părti.

(5) Dacă ordinul de plată nu s-a executat din cauza unor motive care nu tin de plătitor, achitarea dobânzilor de întârziere datorate conform alin. (2) si (3) se va face la cererea plătitorului sau a oricărei institutii emitente.

(6) O institutie receptoare nu este obligată conform alin. (1) să returneze fondurile bănesti care au făcut obiectul unui ordin de plată receptionat dacă, la rândul său, institutia nu poate obtine returnarea respectivelor fonduri deoarece institutia intermediară care a primit ordin expres să execute transferul-credit a suspendat executarea respectivei plăti sau este oprită de lege să efectueze returnarea respectivei sume.

Art. 26. - O institutie receptoare obligată să returneze o sumă pentru un transfer-credit nefinalizat este descărcată de această obligatie fată de emitentul ordinului de plată respectiv atunci când face returnarea direct plătitorului. În aceste conditii, institutia initiatoare, precum si orice altă institutie obligată să returneze suma sunt descărcate de respectiva obligatie de plată.

Art. 27. - Un plătitor care, conform prevederilor prezentei sectiuni, are dreptul să recupereze o sumă prevăzută într-un ordin de plată poate recupera fondurile respective de la orice institutie obligată să returneze suma, în cazul în care acea institutie nu a făcut anterior acest lucru.

Art. 28. - Prevederile art. 26-27 nu se aplică unei institutii dacă prin aplicarea acestora ar fi afectate drepturile si obligatiile institutiei respective decurgând dintr-un acord sau din regulile unui sistem de plăti, în vigoare, si la care ea participă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Solutionarea transferurilor-credit eronate

 

Art. 29 - (1) În cazul în care suma prevăzută într-un ordin de plată emis de către o institutie receptoare este mai mică decât suma prevăzută în ordinul de plată pe care l-a acceptat anterior în vederea executării si aceasta nu se datorează deducerii costurilor aferente transferului, respectiva institutie este obligată să emită un ordin de plată pentru diferentă.

(2) În cazul în care transferul-credit a fost finalizat, dar suma prevăzută într-un ordin de plată emis de către institutia emitentă este mai mare decât cea prevăzută în ordinul de plată pe care l-a acceptat anterior în vederea executării, respectiva institutie are dreptul să recupereze diferenta de la beneficiar, respectiv beneficiarul este obligat să restituie în această circumstantă diferenta respectivă către institutia emitentă la prima cerere a acesteia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Solutionarea transferurilor-credit finalizate cu întârziere

 

Art. 30. - (1) În cazul în care un transfer-credit este finalizat cu întârziere datorită faptului că o institutie receptoare nu si-a respectat obligatiile conform art. 16 alin. (1) si (2), beneficiarul poate solicita plata unei dobânzi de întârziere, calculată la suma prevăzută în ordinul de plată pentru perioada de întârziere cauzată, pentru această obligatie fiind emise instrumente de plată distincte.

(2) Obligatia unei institutii receptoare conform alin. (1) poate fi stinsă prin efectuarea plătii către institutia receptoare următoare sau direct către beneficiarul ordinului de plată. În cazul în care o institutie receptoare,  alta decât institutia destinatară, primeste o astfel de sumă, aceasta are obligatia să transmită respectiva sumă următoarei institutii receptoare. În cazul în care institutia receptoare este institutia destinatară, aceasta va transmite respectiva sumă beneficiarului.

Art. 31. - Institutia initiatoare si orice institutie receptoare ulterioară care nu este institutie obligată conform art. 30 alin. (1) are dreptul să-si recupereze dobânda de întârziere plătită emitentului de la care a receptionat un ordin de plată, fie de la institutia receptoare căreia i-a transmis această sumă, fie de la institutia obligată conform aceluiasi articol.

Art. 32. - (1) O institutie receptoare care nu face o comunicare conform art. 16 alin. (1) si (2) este obligată să plătească dobândă de întârziere emitentului ordinului de plată pentru orice sumă pe care a primit-o de la acesta conform art. 7 pentru perioada în care a retinut suma respectivă peste perioada prevăzută la art. 16 alin. (1) si (2).

(2) O institutie destinatară care nu face o comunicare conform art. 23-24 este obligată să plătească dobândă de întârziere emitentului ordinului de plată pentru orice sumă pe care a primit-o de la acesta conform art. 7, calculată pentru perioada în care a retinut suma respectivă.

(3) În cazul în care institutia destinatară nu îsi îndeplineste una dintre obligatiile prevăzute la art. 22-24, aceasta este obligată fată de beneficiar, în termenii întelegerilor dintre cele două părti.

Art. 33. - (1) Dobânzile de întârziere datorate conform art. 30-32 se achită la cererea celor îndreptătiti.

(2) Dobânda de întârziere se va calcula prin aplicarea unei rate a dobânzii convenite, care nu poate fi mai mică decât rata dobânzii de referintă stabilită de Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL V

Finalizarea transferului-credit

 

Art. 34. - (1) În cazul în care un ordin de plată a fost emis în scopul stingerii unei obligatii a plătitorului fată de beneficiar, această obligatie este stinsă în momentul în care institutia destinatară acceptă ordinul de plată în favoarea beneficiarului.

(2) Un transfer-credit este finalizat atunci când are loc acceptarea prevăzută la alin. (1).

(3) În momentul în care transferul-credit este finalizat, institutia destinatară devine obligată fată de beneficiar pentru suma înscrisă pe ordinul de plată acceptat.

Art. 35. - (1) Un transfer-credit este finalizat indiferent dacă suma prevăzută în ordinul de plată acceptat de institutia destinatară este mai mică decât suma prevăzută initial de către plătitor în ordinul de plată datorită faptului că una sau mai multe institutii receptoare au dedus valoarea costurilor aferente.

(2) Finalizarea transferului-credit nu împiedică exercitarea dreptului beneficiarului de a recupera ulterior totalul acestor costuri aferente de la plătitor.

Art. 36. - Până la finalizarea unui transfer-credit fiecare institutie implicată în acesta are obligatia de a sprijini plătitorul sau oricare institutie emitentă anterioară. De asemenea, fiecare institutie implicată are dreptul de a solicita sprijinul oricărei institutii receptoare ulterioare, în vederea finalizării în conditii corespunzătoare a transferuluicredit.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 37. - Prezentul regulament intră în vigoare la data de 8 aprilie 2005.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 23 februarie 2005.

Nr. 2.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normei pentru modificarea si completarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-II/1)

 

Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, întrunit în plenul sedintei din ziua de 14 martie 2005,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, cu modificările si completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările si completările ulterioare, luând în analiză prezentarea spre aprobare a Normei pentru modificarea si completarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-II/1), si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, cu modificările si completările ulterioare;

- Nota nr. 195 din 7 martie 2005, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- avizul favorabil acordat de Comisia pregătitoare în sedinta din data de 9 martie 2005 si propunerile formulate în sedinta din data de 14 martie 2005 de către membrii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

HOTĂRĂSTE:

Se aprobă Norma pentru modificarea si completarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-II/1), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Consiliului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

Dragos Neacsu

 

Bucuresti, 14 martie 2005.

Nr. 14.924.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-II/1)

 

Art. I. - Normele privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK, în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (NI-GAR-02-II/0), reconfirmate prin Hotărârea Consiliului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 14.700/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 si nr. 64 bis din 19 ianuarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

- Litera c) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul continut:

“c) Comision de garantare, care se va plăti de către Garantat/Ordonator la data semnării Conventiei de contragarantare, în valuta scrisorii de garantie emise de EXIMBANK, această obligatie de plată constituind conditie de intrare în vigoare a Conventiei.

Comisionul se va plăti pe baza notificărilor prealabile emise de EXIMBANK, cu 5 zile înainte de termenul de plată convenit. După încasarea comisionului, EXIMBANK va realiza plata acestui comision în contul de corespondent al statului.

Pentru alimentarea fondurilor statului, sumele încasate vor fi convertite în lei de către EXIMBANK la cursul de schimb comunicat de B.N.R., valabil la data plătii comisionului de garantie.”

Art. II. - Prezenta normă intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.