MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 266         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

Hotărârea nr. 91 din 16 martie 2005

 

Hotărârea nr. 92 din 16 martie 2005

 

Hotărârea nr. 93 din 16 martie 2005

 

Hotărârea nr. 94 din 16 martie 2005

 

Hotărârea nr. 95 din 16 martie 2005

 

Hotărârea nr. 96 din 16 martie 2005

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂREA Nr. 91

din 16 martie 2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 7 si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Recrutarea în vederea ocupării functiei de grefier se realizează, de regulă, prin Scoala Natională de Grefieri.

Art. 2. - (1) Concursul de admitere se organizează anual, la nivel national, de către Scoala Natională de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Concursul se desfăsoară separat pentru posturile de grefieri cu studii superioare juridice si grefieri cu studii medii sau alte studii superioare.

Art. 3. - La concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc următoarele conditii:

- au cetătenie română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu;

- nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal si se bucură de o bună reputatie;

- cunosc limba română;

- sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

- au studii superioare juridice si, respectiv, studii medii sau alte studii superioare, după caz.

Art. 4. - (1) Tematica si data desfăsurării concursului de admitere sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri.

(2) Numărul de locuri se stabileste în functie de necesarul de personal calificat al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 5. - Pentru înscrierea la concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri, candidatii vor plăti o taxă stabilită anual prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, taxă ce va fi folosită pentru organizarea concursului, constând în cheltuieli de logistică, închirieri de săli de concurs si plata comisiilor de concurs, arătate mai jos în cuprinsul prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Înscrierea candidatilor

 

Art. 6. - (1) Data si locul sustinerii concursului, tematica, durata cursurilor, numărul de locuri si modalitatea repartizării pe posturi, precum si cuantumul taxei de înscriere la concurs vor fi afisate la sediile Consiliului Superior al Magistraturii, Scolii Nationale de Grefieri si ale tribunalelor, cu cel putin 60 de zile înainte de data începerii concursului.

(2) Aceste date vor putea fi accesate si pe site-urile Scolii Nationale de Grefieri si Consiliului Superior al Magistraturii.

Anuntul privind desfăsurarea concursului se va publica si într-un cotidian central.

Art. 7. - (1) Cererile de înscriere tipizate se elaborează de Consiliul Superior al Magistraturii si se înaintează tribunalelor o dată cu tematica concursului si prezentul regulament.

(2) Taxa de înscriere se plăteste la casieria tribunalului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei, tribunalul va utiliza chitantier separat de cel folosit pentru activitatea curentă.

Chitantele se întocmesc în trei exemplare, dintre care originalul se va înmâna candidatului. Sumele astfel obtinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii, prin ordin de plată.

Art. 8. - (1) La înscriere candidatii vor primi formularul cererii tipizate, un exemplar al prezentului regulament, precum si tematica stabilită pentru concursul la care participă.

(2) La cererea de înscriere se vor anexa:

a) actul de identitate (copie);

b) diploma de bacalaureat sau studii superioare (copie legalizată);

c) certificatul de cazier judiciar (original);

d) certificatul de cazier fiscal (original);

e) curriculum vitae;

f) adeverintă medicală din care să rezulte că sunt apti pentru exercitarea profesiei;

g) chitanta de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Art. 9. - (1) Cererile tipizate pentru înscrierea la concurs se depun, cu cel putin 40 de zile înainte de data concursului, la cabinetele presedintilor tribunalelor în a căror rază teritorială domiciliază candidatii. Pe baza acestora se va completa baza de date pusă la dispozitia tribunalelor de către Consiliul Superior al Magistraturii.

(2) Presedintii tribunalelor vor înainta dosarele candidatilor si baza de date, cu cel putin 35 de zile înainte de data concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 10. - (1) Verificarea dosarelor candidatilor privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3 se realizează de comisia de organizare a concursului.

(2) Lista candidatilor respinsi se afisează în conditiile art. 6 alin. (1), cu 7 zile înainte de data concursului.

(3) Candidatii respinsi în urma verificării dosarelor pot formula contestatii în termen de 5 zile de la afisare, la tribunalele unde s-au înscris.

(4) Contestatiile vor fi solutionate prin hotărâre definitivă de comisia de organizare a concursului, în 48 de ore, rezultatele fiind comunicate de îndată în conditiile art. 6 alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Comisiile de concurs

 

SECTIUNEA I

Dispozitii generale

 

Art. 11. - Coordonarea metodologică a concursului de admitere este asigurată de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 12. - Consiliul Superior al Magistraturii numeste, la propunerea Scolii Nationale de Grefieri, comisia de organizare a concursului, comisiile de evaluare si comisiile de solutionare a contestatiilor.

 

SECTIUNEA a II-a

Comisia de organizare a concursului

 

Art. 13. - Comisia de organizare a concursului este compusă din presedinte si cel putin 5 membri, în functie de numărul candidatilor.

Art. 14. - Comisia de organizare a concursului organizează si supraveghează întreaga desfăsurare a concursului si are următoarele atributii principale:

a) înregistrarea si verificarea cererilor si a documentelor anexate, necesare înscrierii, si constituirea bazei de date privind concursul de admitere;

b) repartizarea nominală a candidatilor în sălile de concurs;

c) întocmirea listelor cuprinzând persoanele care vor asigura supravegherea candidatilor care vor sustine probele scrise, verificarea identitătii acestora si sigilarea lucrărilor scrise;

d) numirea, pentru fiecare sală, a persoanelor care vor supraveghea desfăsurarea probelor scrise, dintre care unul este responsabil de sală; acestea nu trebuie să aibă rude până la gradul al patrulea inclusiv printre candidati;

e) asigurarea tehnoredactării si multiplicării subiectelor;

f) distribuirea plicurilor sigilate cu subiecte în sălile de concurs, astfel încât la ora de începere a concursului acestea să poată fi desfăcute în prezenta candidatilor;

g) verificarea exactitătii si corectitudinii transcrierii pe tablă a subiectelor, atunci când este cazul;

h) verificarea modului în care numărul lucrărilor si numărul paginilor acestora, predate de candidati supraveghetorilor de sală, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrărilor;

i) numerotarea si predarea lucrărilor candidatilor, însotite de un borderou pentru fiecare disciplină, în care se mentionează numărul lucrărilor si al paginilor acestora, presedintilor comisiilor de evaluare;

j) întocmirea si afisarea tabelului nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a mediilor;

k) primirea contestatiilor si transmiterea lor sub semnătură presedintelui comisiei de rezolvare a contestatiilor;

l) întocmirea clasificării finale a candidatilor, după primirea rezultatelor contestatiilor.

 

SECTIUNEA a III-a

Comisiile de evaluare

 

Art. 15. - (1) Comisiile de evaluare, una pentru concursul de admitere pentru locurile de grefieri cu studii superioare juridice si una pentru concursul de admitere pentru locurile de grefieri fără studii superioare juridice, sunt formate din magistrati si cadre didactice universitare.

(2) Fiecare comisie de evaluare este formată din cel putin 4 membri pentru fiecare materie de concurs. Fiecare comisie are un presedinte, numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre membrii ei.

(3) Din fiecare comisie de evaluare Consiliul Superior al Magistraturii va desemna persoanele care vor elabora subiectele si baremele de corectare.

Art. 16. - Atributiile comisiei de evaluare sunt:

a) elaborarea subiectelor si a baremelor de corectare de către persoanele desemnate potrivit art. 15 alin. (3);

b) corectarea lucrărilor pe baza baremelor stabilite;

c) înscrierea notelor pentru fiecare materie în borderoul de notare;

d) predarea lucrărilor corectate si a borderourilor de notare presedintelui comisiei de evaluare, care le va preda, pe bază de proces-verbal, presedintelui comisiei de organizare a concursului.

 

SECTIUNEA a IV-a

Comisiile de solutionare a contestatiilor

 

Art. 17. - (1) Comisiile de solutionare a contestatiilor, una pentru concursul de admitere pentru locurile de grefieri cu studii superioare juridice si una pentru concursul de admitere pentru locurile de grefieri fără studii superioare juridice, sunt formate din magistrati si cadre didactice universitare, altii decât cei care fac parte din comisia de evaluare.

(2) Fiecare comisie de solutionare a contestatiilor este formată din cel putin 2 membri pentru fiecare materie de concurs. Fiecare comisie are un presedinte, numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre membrii ei.

Art. 18. - Atributiile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt:

a) recorectarea lucrărilor pe baza baremelor stabilite;

b) înscrierea notelor finale în borderoul de notare a lucrărilor contestate;

c) predarea lucrărilor recorectate si a borderourilor de notare presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor, care le va preda, pe bază de proces-verbal, presedintelui comisiei de organizare a concursului.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului

 

Art. 19. - Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise la următoarele discipline:

a) pentru cursurile cu durata de 2 ani:

1. limba română;

2. organizare judecătorească;

3. Constitutia României;

b) pentru cursurile cu durata de un an:

1. organizare judecătorească;

2. procedură penală;

3. procedură civilă.

Art. 20. - Subiectele de concurs vor fi elaborate în ziua concursului, multiplicate, puse în plicuri separate, sigilate, care vor fi predate presedintelui comisiei de organizare a concursului, cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise.

Art. 21. - (1) Comisia de organizare a concursului afisează pe usa fiecărei săli tabele nominale cu candidatii repartizati în sală.

(2) Candidatii trebuie să fie prezenti în sala de concurs cu cel putin o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate, potrivit listelor întocmite pentru fiecare sală, în care se va mentiona prezenta sau absenta candidatilor. După verificarea identitătii, fiecare candidat va păstra la vedere actul de identitate până la predarea lucrării scrise.

(3) Candidatii care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

(4) Înainte de comunicarea subiectelor candidatii îsi înscriu numele si prenumele pe coltul foii care urmează să fie lipit la predarea lucrării, după care se aplică stampila Consiliului Superior al Magistraturii.

(5) Ora stabilită de comisia de organizare a concursului pentru începerea probei scrise va fi aceeasi pentru toate sălile în care se desfăsoară concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi înmânate de presedintele comisiei de organizare a concursului fiecărui responsabil de sală, în prezenta câte unui candidat din fiecare sală, cu un sfert de oră înaintea începerii probelor scrise.

(6) Pe toată durata desfăsurării probelor scrise, în sălile de concurs au acces persoanele care supraveghează desfăsurarea probelor, membrii comisiilor de organizare si evaluare si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul îndoit al colilor, destinate probei scrise. Accesul altor persoane este interzis cu desăvârsire.

(7) În vederea elaborării lucrării scrise, candidatii vor primi coli de hârtie având stampila Consiliului Superior al Magistraturii. Se va putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră.

(8) În sala de concurs candidatii nu pot avea asupra lor mijloace de comunicare la distantă, precum si orice aparate electronice. Încălcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.

(9) Timpul total destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este de 3 ore. După redactarea lucrărilor, candidatii le predau responsabililor de sală si semnează în borderoul de predare a lucrărilor, după mentionarea numărului de pagini.

(10) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se va întocmi câte un borderou pentru fiecare sală. Responsabilii de sală predau lucrările comisiei de organizare a concursului, care le numerotează si le înscrie în borderoul centralizator, pe baza unui proces-verbal.

(11) Pe toată durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidati. În cazuri exceptionale părăsirea temporară a sălii de concurs se va putea face numai cu însotitor.

(12) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sanctionează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri responsabilii de sală întocmesc un proces-verbal în care consemnează constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea “fraudă”. Procesul-verbal se comunică presedintelui comisiei de organizare a concursului.

Art. 22. - (1) Corectarea lucrărilor se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de evaluare pentru fiecare disciplină de concurs, barem care se afisează la sfârsitul fiecărei probe scrise.

(2) Fiecare lucrare scrisă este verificată independent de 2 membri ai comisiei de evaluare si apreciată separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare.

(3) După terminarea evaluării, fiecare corector trece, sub semnătură, nota în borderoul de notare. La corectare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.

(4) Presedintele comisiei de evaluare verifică borderourile si semnalează diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori. În acest caz solicită recorectarea lucrării, în conditiile prevăzute la alineatele precedente.

(5) După verificarea mentionată la alin. (4), cei 2 corectori calculează nota finală, care reprezintă media aritmetică a notelor obtinute, cu două zecimale, pe care o înscriu, sub semnătură, în borderoul de notare.

(6) Pe timpul verificării lucrările nu vor fi dezlipite, păstrându-se secret numele candidatului. În prezenta tuturor membrilor comisiei de evaluare se înscrie pe fiecare lucrare nota finală trecută în borderou si se aplică semnătura presedintelui comisiei, după care se introduc în baza de date si se procedează la deschiderea lucrărilor.

(7) După deschiderea lucrărilor comisia de organizare a concursului procedează la corelarea numerelor lucrărilor cu numele candidatilor si la centralizarea notelor obtinute la cele 3 materii de concurs si calculează media generală.

(8) Pe baza mediei generale obtinute se întocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, pe care comisia de organizare a concursului îl va afisa la sediile institutiilor arătate la art. 7 alin. (1), si se aduce la cunostintă publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri.

(9) Pentru a fi admis la Scoala Natională de Grefieri candidatul trebuie să aibă cel putin media 6, dar nu mai putin de 5 la fiecare probă de concurs.

Art. 23. - (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate la concurs pot depune, în termen de 48 de ore de la data afisării rezultatelor, contestatii la tribunalele la care au depus cererile de înscriere. Acestea se vor transmite imediat după înregistrare, prin fax, Consiliului Superior al Magistraturii. După înregistrarea contestatiilor, comisia de organizare a concursului resigilează si renumerotează lucrările a căror notare este contestată, înscriindu-le într-un borderou separat. Acestea se predau comisiei de solutionare a contestatiilor.

(2) Contestatiile se solutionează în termen de cel mult 5 zile de la înregistrarea lor, de către comisia de solutionare a contestatiilor, în conditiile prevăzute la art. 22.

(3) Notele acordate de comisia de solutionare a contestatiilor sunt definitive.

(4) Tabelul cu rezultatele definitive se va aduce la cunostintă publică potrivit dispozitiilor art. 22 alin. (8).

Art. 24. - (1) Sunt declarati admisi candidatii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 22 alin. (9), în ordinea descrescătoare a mediilor, în limita numărului de locuri aprobat, dacă îndeplinesc conditiile privind buna reputatie si sunt apti din punct de vedere medical.

(2) Verificarea bunei reputatii se face de către curtile de apel si parchetele de pe lângă acestea prin judecători inspectori si procurori inspectori.

(3) Verificarea din punct de vedere medical se face de comisia constituită potrivit dispozitiilor art. 13 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratilor, cu modificările ulterioare.

(4) În cazul în care ultima medie de admitere este obtinută de mai multi candidati decât locurile rămase, Consiliul Superior al Magistraturii va suplimenta numărul de locuri în conditiile legii sau va stabili un criteriu de departajare pe baza notei obtinute la una dintre disciplinele de concurs.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 25. - (1) Lucrările de concurs si borderourile de corectare se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Dosarele de înscriere la concurs ale candidatilor admisi se predau Scolii Nationale de Grefieri în termen de 15 zile de la afisarea rezultatelor finale.

Art. 26. - Dispozitiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător si în cazul organizării concursului national prevăzut la art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 27. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă dispozitiile privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere din Regulamentul de organizare si desfăsurare a concursului de admitere la Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.788/C/2002.

Art. 28 - Prezentul regulament se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂREA Nr. 92

din 16 martie 2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (3) si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de informaticieni din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de informaticieni din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ocuparea posturilor vacante de informaticieni din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea se face prin concurs, organizat de fiecare curte de apel sau fiecare parchet de pe lângă curtea de apel ori, după caz, de Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau Parchetul National Anticoruptie.

(2) Curtile de apel si parchetele de pe lângă acestea organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante de informaticieni din circumscriptiile lor, cu sprijinul Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justitiei sau, după caz, al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante de informaticieni, cu sprijinul compartimentului informatic din cadrul acestora.

Art. 2. - (1) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de informaticieni se poate înscrie persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) are cetătenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu;

b) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucură de o bună reputatie;

c) cunoaste limba română;

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei;

e) a absolvit studii superioare de specialitate în domeniul informatic, automatic, cibernetic, matematic, electronic sau electrotehnic.

(2) Conditia prevăzută la alin. (1) lit. e) se consideră îndeplinită si de către absolventii de studii superioare în domeniul tehnic sau economic care au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică, cu avizul Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justitiei sau, după caz, al compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

Art. 3. - (1) Data, locul, modul de desfăsurare a concursului, tematica, bibliografia si lista posturilor vacante scoase la concurs se afisează la sediul instantei sau al parchetului care organizează concursul si se aduc la cunostintă publică printr-un comunicat de presă cu cel putin 45 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

(2) În cazul concursului organizat de Înalta Curte de Casatie si Justitie, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si de Parchetul National Anticoruptie, informatiile prevăzute la alin. (1) se publică si pe pagina de Internet a acestora, iar în cazul concursului organizat de curtile de apel ori de parchetele de pe lângă curtile de apel, informatiile prevăzute la alin. (1) se publică si pe pagina de Internet a Ministerului Justitiei sau, după caz, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si se afisează la sediul tribunalelor ori al parchetelor de pe lângă acestea, care au scos la concurs posturi vacante.

Art. 4. - (1) Cererile de înscriere la concurs se depun cu cel putin 15 zile înainte de data acestuia la sediul instantei sau, după caz, al parchetului care organizează concursul.

(2) În cazul concursurilor organizate de curtile de apel sau de parchetele de pe lângă acestea, cererile se pot depune si la tribunalele ori, după caz, la parchetele de pe lângă acestea care au scos la concurs posturi vacante.

(3) Cererile depuse potrivit alin. (2) se transmit de către conducerea tribunalului sau a parchetului de pe lângă tribunal la curtea de apel ori la parchetul de pe lângă curtea de apel care organizează concursul.

(4) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: copii de pe certificatul de nastere, actul de identitate si diploma de licentă, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal. În cazul prevăzut la art. 2 alin. (2), candidatii anexează la cererea de înscriere si acte doveditoare din care să rezulte că au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică.

Art. 5. - (1) Verificarea dosarelor candidatilor si îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 2 se efectuează de comisia de organizare si supraveghere a concursului din cadrul instantei sau al parchetului care organizează concursul.

(2) Comisia de organizare si supraveghere a concursului are următoarea componentă:

a) un magistrat;

b) un reprezentant al compartimentului de resurse umane;

c) un reprezentant al compartimentului informatic.

(3) Componenta nominală a comisiei de organizare si supraveghere a concursului se stabileste de presedintele instantei sau de conducătorul parchetului care organizează concursul.

Art. 6. - (1) Subiectele si baremul de corectare se elaborează de reprezentanti ai Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din Ministerul Justitiei sau ai compartimentului informatic din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, desemnati prin ordin al ministrului justitiei ori al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru concursurile organizate de curtile de apel sau, după caz, de parchetele de pe lângă acestea.

(2) În cazul concursului organizat de Înalta Curte de Casatie si Justitie, de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie sau de Parchetul National Anticoruptie, subiectele si baremul de corectare se elaborează de reprezentanti ai compartimentului informatic din cadrul acestora sau de alti specialisti în domeniul informatic, desemnati de presedintele instantei sau al parchetului.

Art. 7. - (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice în domeniul informatic si a unei probe practice.

(2) Proba practică se sustine, de regulă, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.

Art. 8. - (1) Intrarea candidatilor în sălile de concurs, pentru proba scrisă, se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală si a actului de identitate.

(2) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisă.

(3) Înainte de a dicta subiectele, candidatii înscriu numele si prenumele pe coltul foii ce urmează să fie lipit, după care se aplică stampila instantei sau a parchetului.

(4) Plicul cu subiectele de concurs este desfăcut de un candidat care semnează si procesul-verbal încheiat în ziua sustinerii probei scrise.

(5) Pe toată durata desfăsurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de organizare si supraveghere a concursului.

(6) În vederea elaborării lucrării scrise, candidatii primesc coli de hârtie având stampila instantei sau a parchetului.

(7) La expirarea timpului prevăzut pentru sustinerea probei scrise, candidatii predau lucrarea, sub semnătură, comisiei de organizare si supraveghere a concursului.

(8) Pe toată durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidati. În cazuri exceptionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai cu însotitor.

(9) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sanctionează cu eliminarea din concurs. În aceste cazuri se întocmeste un proces-verbal cu privire la constatările făcute si la măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea “fraudă”.

Art. 9. - (1) Corectarea lucrărilor scrise si evaluarea probei practice se efectuează de o comisie de specialisti în domeniul informatic, desemnată de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie, presedintele curtii de apel sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel care organizează concursul.

(2) În cazul concursurilor organizate de curtile de apel si parchetele de pe lângă acestea, un membru al comisiei prevăzute la alin. (1) poate fi desemnat de conducerea Directiei de exploatare a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Justitiei sau, după caz, de conducerea compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 10. - (1) Probele de concurs se notează de la 1 la 10.

(2) Promovarea probelor se face ca urmare a obtinerii notei minime 5 pentru fiecare probă, iar promovarea concursului, ca urmare a obtinerii notei finale minime 7. Ponderea fiecărei probe de concurs în nota finală este de 50%.

Art. 11. - (1) La finalizarea fiecărei probe se întocmeste câte un proces-verbal.

(2) La finalizarea concursului se întocmeste un proces-verbal care să contină modul de desfăsurare a concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de organizare si supraveghere a concursului si ai comisiei prevăzute la art. 9.

Art. 12. - (1) Rezultatele concursului se afisează la sediul instantei sau al parchetului care a organizat concursul.

(2) În termen de 48 de ore de la data afisării rezultatelor, candidatii nemultumiti pot formula contestatie cu privire la nota obtinută la proba scrisă.

(3) Contestatiile se depun la sediul instantei sau al parchetului care a organizat concursul si se solutionează de o comisie de contestatii desemnată prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru concursurile organizate de curtile de apel ori de parchetele de pe lângă curtile de apel, sau, după caz, prin ordin al presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

(4) Rezultatele contestatiilor se afisează la sediul instantei sau al parchetului care a organizat concursul.

Art. 13. - În cazul concursurilor organizate de curtile de apel si de parchetele de pe lângă acestea, candidatii declarati admisi optează, în ordinea descrescătoare a notelor finale obtinute pentru posturile scoase la concurs din circumscriptia curtii de apel sau a parchetului de pe lângă curtea de apel.

Art. 14. - Candidatii declarati admisi sunt numiti, în conditiile legii, pe baza notei finale obtinute, prin decizie a presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, a presedintelui curtii de apel sau, după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel.

Art. 15. - Lucrările scrise si rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale candidatilor declarati admisi.

Art. 16. - Dosarele si procesele-verbale, precum si alte lucrări privind concursul se arhivează si se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Dispozitiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător si concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de informaticieni din cadrul instantelor si al parchetelor militare.

Art. 18. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂREA Nr. 93

din 16 martie 2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (2) si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare si desfăsurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a registratorilor si a personalului conex, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Presedintele Consiliului Legislativ al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind modul de organizare si desfăsurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a registratorilor si a personalului conex

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ocuparea posturilor vacante de grefieri arhivari, registratori si personal conex se face prin concurs, potrivit dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea.

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează de către curtile de apel, parchetele de pe lângă acestea sau, după caz, de Înalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie ori Parchetul National Anticoruptie, cu sprijinul Scolii Nationale de Grefieri.

Art. 2. - La concurs poate participa persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) are cetătenia română, domiciliul în România si capacitate deplină de exercitiu;

b) nu are antecedente penale, cazier fiscal si se bucură de o bună reputatie;

c) cunoaste limba română;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

e) are studii medii (bacalaureat).

 

CAPITOLUL II

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

SECTIUNEA I

Comisiile de concurs

 

Art. 3 - (1) Pentru fiecare concurs, presedintele instantei sau procurorul general al parchetului care organizează concursul, la propunerea colegiului de conducere, stabileste numărul de posturi scoase la concurs, data concursului, taxa de înscriere si numeste comisia de examinare, comisia de solutionare a contestatiilor, presedintii acestora, precum si secretariatul concursului.

(2) Din comisia de examinare fac parte 2 magistrati, dintre care cel putin unul de la instanta sau parchetul unde se află postul vacant, un grefier cu functie de conducere si, acolo unde este posibil, un formator al Scolii Nationale de Grefieri.

(3) Din comisia de solutionare a contestatiilor fac parte 3 magistrati, altii decât cei din comisia de examinare, dintre care unul, acolo unde este posibil, trebuie să fie formator al Scolii Nationale de Grefieri.

(4) Secretariatul concursului este compus din 2 grefieri, dintre care unul cu functie de conducere.

Art. 4. - Comisia de examinare are următoarele atributii:

a) întocmeste tematica de concurs;

b) verifică dosarele candidatilor;

c) stabileste subiectele si baremele de corectare pentru proba scrisă si, după caz, criteriile de evaluare a candidatilor la proba practică;

d) evaluează candidatii care sustin proba practică;

e) corectează lucrările scrise, pe baza baremelor stabilite;

f) predă secretariatului concursului lucrările corectate, pe bază de proces-verbal.

Art. 5. - Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii:

a) solutionează contestatiile prin recorectarea lucrărilor pe baza baremelor stabilite de comisia de examinare;

b) predă secretariatului concursului lucrările recorectate, pe bază de proces-verbal.

Art. 6. - Secretariatul concursului are următoarele atributii:

a) asigură publicitatea organizării concursului;

b) primeste dosarele candidatilor, pe care le pune la dispozitie comisiei de examinare în vederea verificării;

c) întocmeste si afisează lista candidatilor înscrisi la concurs;

d) stabileste locul si ora desfăsurării concursului;

e) pregăteste materialele necesare desfăsurării concursului;

f) întocmeste si afisează tabelele de clasificare a candidatilor;

g) primeste contestatiile si pregăteste lucrările pentru recorectare;

h) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a concursului.

Art. 7. - Taxa de înscriere se achită la casieria instantei sau parchetului care organizează concursul.

 

SECTIUNEA a II-a

Înscrierea candidatilor

 

Art. 8. - (1) Posturile vacante, data, locul sustinerii concursului, tematica si regulamentul de concurs se vor afisa de către secretariatul concursului, cu cel putin 20 de zile înainte, la sediul instantei sau parchetului care organizează concursul.

(2) În acelasi termen, concursul va fi anuntat într-un ziar de largă răspândire, pe pagina de Internet a instantei sau parchetului respectiv, precum si a Scolii Nationale de Grefieri.

Art. 9. - (1) Cererile pentru înscriere la concurs se adresează conducătorului instantei sau parchetului organizator si se depun cu cel putin 10 zile înainte de data concursului la secretariatul acestuia.

(2) La cererea de înscriere se vor anexa următoarele acte:

a) cartea de identitate, în copie;

b) certificatul de nastere si, după caz, certificatul de căsătorie, în copie;

c) diploma de bacalaureat, în copie;

d) certificatul de cazier judiciar;

e) certificatul de cazier fiscal;

f) curriculum vitae;

g) adeverintă medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea profesiei;

h) două fotografii;

i) recomandare privind profilul profesional si moral;

j) chitanta de achitare a taxei de concurs.

(3) La depunerea dosarului, candidatilor li se va comunica regulamentul de concurs.

Art. 10. - (1) Comisia de examinare verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute de art. 2, după care secretariatul concursului afisează, la sediul instantei sau al parchetului organizator, lista candidatilor care îndeplinesc conditiile legale pentru a participa la concurs.

(2) Candidatii respinsi pot face contestatii în termen de 24 de ore de la afisarea listei, care vor fi solutionate de comisia de solutionare a contestatiilor.

(3) Tabelul final al candidatilor înscrisi va fi afisat, în conditiile prevăzute la alin. (1), cel mai târziu în preziua concursului.

 

SECTIUNEA a III-a

Procedura de desfăsurare a concursului

 

Art. 11. - (1) Concursul constă în sustinerea unei probe practice eliminatorii, si anume realizarea unei lucrări specifice postului ce urmează să fie ocupat, precum si a unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice din tematica anuntată.

(2) Pentru functiile de grefier arhivar si registrator proba practică eliminatorie va consta în verificarea cunostintelor de operare pe calculator.

(3) Tematica de concurs va cuprinde notiuni generale de procedură civilă, procedură penală si de organizare judiciară. (4) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este cel stabilit de comisia de examinare.

Art. 12. - (1) Proba practică se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare.

(2) Pentru a fi declarati admisi la proba eliminatorie candidatii trebuie să obtină cel putin nota 7.

(3) După sustinerea probei practice, secretariatul concursului va întocmi si va afisa tabelul candidatilor admisi.

(4) La proba practică nu se admit contestatii.

Art. 13. - (1) Candidatii trebuie să fie prezenti în sala de concurs cu cel putin o jumătate de oră înaintea începerii probei scrise, accesul acestora având loc pe baza actului de identitate.

După verificarea identitătii, fiecare candidat va păstra la vedere actul de identitate până la predarea lucrării scrise.

(2) Candidatii care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectivă.

(3) Înainte de comunicarea subiectelor candidatii îsi scriu numele, prenumele si initiala tatălui pe coltul foii care va fi lipit, după care se aplică stampila institutiei organizatoare a concursului.

(4) Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desfăcute de presedintele comisiei de examinare în fata candidatilor.

(5) Pe toată durata desfăsurării probei scrise, în sălile de concurs au acces membrii comisiei de examinare si ai secretariatului concursului. Accesul altor persoane este interzis.

(6) Redactarea lucrărilor se va face numai cu cerneală sau cu pix de culoare albastră.

(7) În sala de concurs candidatii nu pot avea asupra lor mijloace de comunicare la distantă sau orice alte aparate electronice. Încălcarea acestei dispozitii atrage eliminarea din concurs.

(8) După redactarea lucrărilor, candidatii predau, sub semnătură, lucrările comisiei de examinare, care le numerotează si le înscrie în borderoul centralizator.

(9) Pe toată durata desfăsurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidati. În cazuri exceptionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se va putea face numai cu însotitor.

(10) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sanctionează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, comisia de examinare întocmeste un proces-verbal în care se consemnează constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea “fraudă”.

Art. 14. - (1) Corectarea lucrărilor se face pe baza baremului stabilit de membrii comisiei de examinare, barem care se afisează la sfârsitul probei scrise.

(2) Fiecare lucrare scrisă este verificată independent de membrii comisiei de examinare si apreciată cu note de la 1 la 10, conform baremului de corectare.

(3) După terminarea corectării, fiecare corector trece, sub semnătură, nota în borderoul de corectare.

(4) La corectare nu se fac însemnări pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.

(5) Presedintele comisiei de examinare calculează nota finală, care reprezintă media aritmetică a notelor obtinute, cu două zecimale, pe care o înscrie în borderoul de notare.

(6) Pe timpul corectării lucrările nu vor fi dezlipite, păstrânduse secret numele candidatului. În prezenta tuturor membrilor comisiei de examinare se înscrie pe fiecare lucrare nota finală trecută în borderou si se aplică semnătura presedintelui comisiei de examinare, după care se procedează la deschiderea lucrărilor.

(7) Comisia de examinare predă secretariatului concursului, în baza unui proces-verbal, lucrările candidatilor si borderourile de corectare.

(8) Pe baza mediei obtinute secretariatul concursului întocmeste si afisează tabelul de clasificare a candidatilor.

Art. 15. - (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate la concurs pot depune contestatii în termen de 48 de ore de la data afisării rezultatelor.

(2) Contestatiile se depun la secretariatul concursului.

(3) Imediat după înregistrare, secretariatul concursului resigilează lucrările, le renumerotează, le înscrie într-un borderou separat si le predă comisiei de solutionare a contestatiilor.

(4) Contestatiile se solutionează potrivit procedurii prevăzute la art. 14, în termen de 48 de ore de la data înregistrării lor de către comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 16. - În urma rezultatelor primite de la comisia de solutionare a contestatiilor, secretariatul concursului întocmeste si afisează tabelul final al candidatilor declarati admisi.

Art. 17. - Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie să obtină cel putin media generală 7, dar nu mai putin de nota 5 la proba scrisă.

Art. 18. - Repartizarea pe posturi a candidatilor declarati admisi se va face de către comisia de examinare, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obtinute, în limita locurilor scoase la concurs.

Art. 19. - La medii egale, comisia de examinare va stabili candidatul declarat admis în raport cu nivelul studiilor de bază suplimentare absolvite, având prioritate cel care are studii juridice sau, în subsidiar, în raport cu vechimea în specialitate.

 

CAPITOLUL III

Numirea candidatilor admisi

 

Art. 20. - Candidatii declarati admisi sunt numiti, în conditiile legii, prin decizie a presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, a presedintelui curtii de apel sau, după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel.

Art. 21. - Lucrările scrise si rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale candidatilor declarati admisi.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Dispozitiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător pentru personalul auxiliar de specialitate de la instantele si parchetele militare, precum si de la Sectia Militară a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si de la Sectia de combatere a infractiunilor de coruptie săvârsite de militari a Parchetului National Anticoruptie.

Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispozitii contrare prevăzute în alte regulamente se abrogă.

Art. 24. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂREA Nr. 94

din 16 martie 2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 17 si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Scolii Nationale de Grefieri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Scolii Nationale de Grefieri

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Scoala Natională de Grefieri este organizată si functionează potrivit Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, si potrivit prevederilor prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Scoala Natională de Grefieri este institutie publică cu personalitate juridică si cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Regina Elisabeta nr. 53, sectorul 5, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, având ca obiective pregătirea si perfectionarea personalului auxiliar de specialitate pentru instantele judecătoresti si pentru parchetele de pe lângă acestea, potrivit prevederilor legii.

(2) Consiliul Superior al Magistraturii poate înfiinta sedii secundare ale Scolii Nationale de Grefieri si în alte localităti.

Art. 3. - (1) Scoala Natională de Grefieri are următoarea structură:

a) conducerea scolii;

b) departamentul de formare initială;

c) departamentul de formare continuă;

d) departamentul de formare a formatorilor;

e) compartimentul relatii internationale;

f) departamentul administrativ.

(2) În cadrul departamentului administrativ functionează:

a) compartimentul financiar-contabil;

b) biroul resurse umane;

c) compartimentul secretariat, protocol si administrativ;

d) compartimentul de informatică si documentare.

Art. 4. - (1) Formarea initială a personalului auxiliar de specialitate constă în:

a) cunoasterea principalelor institutii juridice si a notiunilor elementare de informatică;

b) dobândirea de cunostinte practice necesare pentru a deveni grefier sau alt personal auxiliar de specialitate;

c) efectuarea de stagii de practică în cadrul instantelor judecătoresti si parchetelor, sub îndrumarea personalului de instruire al scolii.

(2) Formarea continuă se organizează potrivit specificului activitătii grefierilor si a celorlalte categorii de personal auxiliar de specialitate si constă în:

a) consolidarea cunostintelor dobândite în scoală si în instante si parchete;

b) actualizarea cunostintelor în raport cu modificările legislative, cu evolutia dotărilor tehnice în instante si parchete, precum si cu atributiile stabilite.

 

CAPITOLUL II

Conducerea scolii

 

Art. 5. - Scoala Natională de Grefieri este condusă de un consiliu de conducere, un director, 2 directori adjuncti si un director economic.

Art. 6. - (1) Consiliul de conducere al scolii este format din 9 membri, după cum urmează: un judecător si un procuror desemnati de Consiliul Superior al Magistraturii; 2 reprezentanti alesi ai personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri; directorul Institutului National al Magistraturii; un reprezentant al Directiei de organizarea instantelor si resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii; 2 reprezentanti alesi ai cursantilor, dintre care unul dintre cursantii cu studii superioare juridice si unul dintre cursantii cu studii medii. Directorul Scolii Nationale de Grefieri face parte de drept din consiliul de conducere si prezidează sedintele acestuia.

(2) Durata mandatului membrilor consiliului de conducere este de 4 ani, cu exceptia mandatului reprezentantilor cursantilor, care sunt alesi pe durata studiilor.

(3) La sedintele consiliului de conducere al scolii pot participa, fără drept de vot, reprezentanti ai sindicatelor grefierilor, la invitatia consiliului de conducere.

Art. 7. - (1) Alegerea reprezentantilor personalului de instruire în consiliul de conducere se face în adunarea generală a acestuia, convocată de director, cu majoritatea voturilor celor prezenti.

(2) Votul este secret, iar procesele-verbale cuprinzând rezultatul votării se păstrează în arhiva scolii.

Art. 8. - (1) Alegerea reprezentantilor cursantilor în consiliul de conducere al scolii se va face separat pentru cursantii cu studii superioare juridice si pentru cei cu studii medii, în adunarea generală a acestora, convocată de directorul scolii în termen de cel mult 30 de zile de la începutul anului de învătământ, cu majoritatea voturilor celor prezenti.

(2) Aceste alegeri sunt prezidate, spre a se asigura respectarea procedurii de alegere, de director sau de unul dintre directorii adjuncti, fără drept de vot.

Art. 9. - (1) Consiliul de conducere al scolii exercită, potrivit legii, următoarele atributii principale:

a) stabileste directiile de studiu ale Scolii Nationale de Grefieri;

b) propune spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii programele de studii pentru cursurile de formare initială si continuă a grefierilor si a celorlalte categorii de personal auxiliar de specialitate, organizate de scoală;

c) deliberează asupra problemelor care privesc organizarea si functionarea scolii;

d) propune proiectul de buget al Scolii Nationale de Grefieri;

e) aprobă derularea programelor de cooperare internatională ale scolii;

f) analizează si propune spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii Regulamentul de organizare si functionare a Scolii Nationale de Grefieri, Regulamentul de organizare a concursului de admitere la Scoala Natională de Grefieri, Regulamentul intern al Scolii Nationale de Grefieri, precum si strategiile privind activitatea scolii;

g) propune spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii statele de functii si statele de personal ale scolii;

h) propune spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii numirea comisiilor de concurs, de elaborare a subiectelor si de solutionare a contestatiilor pentru concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri;

i) exercită orice alte atributii ce îi revin potrivit legii si hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Hotărârile consiliului de conducere al scolii privind atributiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), g) si h) devin executorii după aprobarea lor de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 10. - (1) Consiliul de conducere al Scolii Nationale de Grefieri îsi desfăsoară activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor care îl compun si adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

(2) În caz de paritate a voturilor, votul directorului este decisiv.

Art. 11. - (1) Lucrările fiecărei sedinte sunt consemnate într-un proces-verbal întocmit de secretarul consiliului de conducere, desemnat de director.

(2) Hotărârile si avizele consiliului de conducere, precum si procesele-verbale de sedintă sunt semnate de directorul scolii.

Art. 12. - (1) Consiliul pedagogic este un organ consultativ al consiliului de conducere al scolii.

(2) Din consiliul pedagogic fac parte directorul, directorii adjuncti, formatorii din cadrul pregătirii initiale.

(3) Consiliul pedagogic se întruneste la initiativa unei treimi din numărul membrilor săi sau a directorului scolii si îsi desfăsoară activitatea în prezenta a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(4) La cererea consiliului de conducere, consiliul pedagogic formulează propuneri referitoare la:

a) directiile de studiu ale scolii;

b) planul de învătământ si programele analitice întocmite pentru fiecare disciplină în cadrul formării initiale;

c) modul de organizare a activitătii de formare initială;

d) orice aspecte privind activitatea didactică a scolii.

Art. 13. - Directorul scolii este ordonator tertiar de credite si are următoarele atributii principale:

a) asigură conducerea curentă a activitătii scolii;

b) convoacă consiliul de conducere al scolii în sedinte trimestriale sau ori de câte ori este necesar si stabileste proiectul ordinii de zi;

c) reprezintă scoala în relatiile cu autoritătile publice din tară si din străinătate;

d) numeste si eliberează din functie personalul auxiliar al scolii;

e) duce la îndeplinire hotărârile consiliului de conducere al scolii;

f) exercită orice alte atributii ce îi revin potrivit legii si hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii;

g) informează consiliul de conducere cu privire la activitatea curentă a scolii.

Art. 14. - Directorii adjuncti ai scolii au următoarele atributii principale, ce sunt prevăzute pentru fiecare prin fisa postului:

a) elaborează proiectul statului de functii si al statului de personal ale Scolii Nationale de Grefieri;

b) asigură respectarea programelor de studiu si a normelor de disciplină interioară;

c) coordonează activitatea cursantilor în timpul cursurilor si în stagiile de practică;

d) coordonează activitatea de formare continuă;

e) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de conducere al scolii;

f) asigură coordonarea activitătii compartimentelor în care functionează personalul auxiliar;

g) asigură, în lipsa directorului, ducerea la îndeplinire a atributiilor acestuia;

h) exercită orice alte atributii din dispozitia directorului, în conditiile legii.

Art. 15. - Directorul economic al Scolii Nationale de Grefieri are următoarele atributii:

a) conduce si răspunde de activitatea departamentului administrativ;

b) asigură buna functionare a institutiei, coordonând alături de directorii adjuncti activitatea compartimentelor în care functionează personalul auxiliar;

c) acordă viză de control preventiv, potrivit dispozitiilor legale;

d) participă la realizarea activitătii curente a scolii;

e) exercită orice alte atributii ce îi revin potrivit legii si hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 16. - Directorul si directorii adjuncti ai scolii sunt numiti prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, din rândul personalului de instruire care are calitatea de magistrat, pentru o perioadă de 4 ani, fără posibilitatea reînvestirii.

 

CAPITOLUL III

Personalul Scolii Nationale de Grefieri

 

Art. 17. - Statul de personal si statul de functii ale Scolii Nationale de Grefieri se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 18. - Personalul de executie al scolii este compus din:

a) personalul de instruire;

b) personalul auxiliar.

Art. 19. - (1) Personalul de instruire al scolii este format din a) personalul propriu al scolii, care poate fi încadrat în conditiile legii, recrutat, de regulă, din rândul magistratilor si grefierilor cu studii superioare juridice sau al altor specialisti, care pot fi detasati, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, în cadrul scolii;

b) colaboratorii externi al Scolii Nationale de Grefieri, recrutati, de regulă, din rândul magistratilor, grefierilor cu studii superioare, cadrelor didactice universitare sau al altor specialisti români ori străini.

(2) Colaboratorii externi ai Scolii Nationale de Grefieri sunt salarizati în raport cu numărul de ore prestate, raportat la indemnizatia de bază de încadrare.

(3) Personalul de instruire al scolii are obligatia să asigure desfăsurarea programelor de formare initială si continuă a grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate, a stagiilor de practică, în conformitate cu orarul activitătii scolii si cu programele de studii aprobate, realizarea programelor internationale de care beneficiază Scoala Natională de Grefieri.

Art. 20. - (1) Personalul auxiliar functionează în cadrul următoarelor structuri:

a) compartimentul financiar-contabil;

b) biroul resurse umane;

c) compartimentul secretariat, protocol si administrativ;

d) compartimentul de informatică si documentare.

(2) În vederea realizării atributiilor ce le revin, cele patru structuri colaborează între ele.

 

CAPITOLUL IV

Departamentul de formare initială

 

SECTIUNEA 1

Admiterea si desfăsurarea cursurilor

 

Art. 21. - Admiterea se desfăsoară potrivit dispozitiilor Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de admitere la Scoala Natională de Grefieri, aprobat prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 22. - (1) Durata cursurilor de pregătire specifică a grefierilor si a celuilalt personal de specialitate este de un an pentru grefierii cu studii superioare juridice si de 2 ani pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau cu studii medii.

(2) Numărul de cursanti se stabileste anual de Consiliul Superior al Magistraturii, în functie de necesarul de personal din instantele judecătoresti si parchete.

(3) Durata cursurilor constituie vechime în muncă si în specialitate, cu conditia absolvirii Scolii Nationale de Grefieri.

(4) La intrarea în scoală, fiecare cursant are obligatia de a încheia un contract de scolarizare.

Art. 23. - Pentru buna desfăsurare a cursurilor si a stagiilor de practică, în cadrul fiecărei serii de cursanti se vor organiza grupe de studii.

Art. 24. - (1) Cursantii vor fi înscrisi în catalogul alfabetic al anului de pregătire, care va cuprinde rubrici pentru mediile notelor obtinute la fiecare materie de studiu, precum si pentru rezultatele activitătii practice.

(2) Pentru a se cunoaste rezultatele obtinute de cursanti în perioada de formare initială, personalul de instruire va tine evidenta corespunzătoare cu note, calificative, frecventa la cursuri si activitatea practică.

(3) Notările vor fi centralizate la finele studiului fiecărei discipline sau perioadei de practică, mediile fiind trecute în catalog.

Art. 25. - (1) Pe durata cursurilor de pregătire initială, personalul de instruire realizează evaluarea continuă, pe fise individuale, a fiecărui cursant, prin note sau calificative, în ceea ce priveste nivelul de evaluare a cunostintelor, precum si alte criterii stabilite de consiliul de conducere al scolii, pentru fiecare disciplină.

(2) Notările se centralizează la sfârsitul fiecărei perioade de studiu si se iau în considerare la calcularea mediei finale de absolvire, alături de rezultatele examenelor de absolvire a scolii.

(3) Nota minimă de promovare la fiecare disciplină este 5.

(4) Cursantul care nu obtine nota de promovare la o disciplină are dreptul la o singură reexaminare, data acesteia fiind fixată înainte de sfârsitul cursurilor. Nepromovarea după reexaminare atrage exmatricularea de drept, cu plata cheltuielilor de scolarizare.

(5) Contestarea notelor obtinute în timpul formării initiale nu este admisă.

Art. 26. - În perioada cursurilor, cursantii vor desfăsura stagii de practică în cadrul instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea; cursantii vor efectua, sub îndrumarea personalului de instruire si a magistratilor din instante si parchete, lucrări de grefă în cadrul tuturor serviciilor, vor asista la sedintele de judecată, pentru a cunoaste în mod direct activitătile pe care le desfăsoară grefierii si alte categorii de personal auxiliar.

Art. 27. - Periodic, consiliul de conducere si directorul Scolii Nationale de Grefieri fac o analiză a modului de desfăsurare a procesului de învătământ si de practică, luându-se, dacă se impune, măsuri de îmbunătătire a activitătii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Disciplina interioară

 

Art. 28. - (1) Cursantii sunt obligati să respecte orarul fixat de conducerea scolii.

(2) În cursul pregătirii în cadrul Scolii Nationale de Grefieri, absentele vor fi constatate prin foile de prezentă completate de personalul de instruire si de îndrumătorii de stagiu. Pentru 8 ore de absente nemotivate în decursul unei luni calendaristice se deduce din indemnizatia lunară de cursant suma aferentă unei zile de muncă.

Art. 29. - (1) În cazul în care cursantii săvârsesc cu vinovătie o abatere de la îndatoririle prevăzute în contractul de scolarizare, vor fi sanctionati disciplinar de către directorul scolii sau de către consiliul de conducere al scolii.

(2) Sanctiunile disciplinare ce pot fi aplicate cursantilor sunt:

a) avertismentul;

b) diminuarea indemnizatiei cu până la 15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni sau proportional cu numărul absentelor nemotivate, dacă acestea depăsesc 8 ore într-o lună;

c) exmatricularea din Scoala Natională de Grefieri, cu restituirea cheltuielilor de scolarizare, avansate până la data exmatriculării.

Art. 30. - (1) Avertismentul se aplică în scris, de către directorul scolii, în termen de 30 de zile de la constatarea abaterii, si poate fi contestat la consiliul de conducere al scolii, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Sanctiunile privind diminuarea indemnizatiei si exmatricularea se aplică de consiliul de conducere al scolii, la propunerea directorului.

(3) Hotărârile consiliului de conducere prevăzute la alin. (1) si (2) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competentă.

(4) Sanctiunile aplicate cursantilor se consemnează în dosarul personal al acestora.

Art. 31. - (1) Aplicarea unei sanctiuni disciplinare este în mod obligatoriu precedată de efectuarea unei cercetări cu privire la faptele care constituie încălcări ale prevederilor legale sau regulamentare.

(2) Cercetarea prealabilă se efectuează de către unul dintre directorii adjuncti. În cursul acestei proceduri se stabilesc faptele si urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârsite, existenta sau inexistenta vinovătiei si orice alte date concludente.

Sunt obligatorii ascultarea cursantului cercetat si verificarea apărărilor acestuia.

(3) Cercetarea se finalizează printr-un referat în care se consemnează rezultatul constatărilor. Persoana cercetată are dreptul să cunoască toate actele cercetării si să solicite probe în apărare.

(4) Decizia de sanctionare se motivează si se comunică în termen de 10 zile de la aplicarea sanctiunii.

Art. 32. - Cursantii răspund material pentru pagubele produse în cadrul scolii, precum si pentru degradarea sau pierderea obiectelor care le-au fost încredintate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Examenul de absolvire a Scolii Nationale de Grefieri

 

Art. 33. - (1) La absolvirea Scolii Nationale de Grefieri cursantii vor sustine un examen care va consta preponderent în probe practice prin care să demonstreze că si-au însusit cunostintele necesare functiei de grefier sau a altei categorii de personal auxiliar de specialitate. Disciplinele la care se va sustine examenul de absolvire sau la care cursantii vor fi evaluati pe parcursul anului, precum si modalitătile de evaluare vor fi stabilite de către consiliul de conducere al scolii.

(2) Examenul va fi sustinut în fata unei comisii numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea consiliului de conducere al scolii, formată din 6 membri ai personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri.

(3) Pentru absolvirea Scolii Nationale de Grefieri candidatii trebuie să obtină la examenele finale minimum nota 5 la fiecare disciplină, iar media minimă de absolvire a scolii este 6.

(4) Notele obtinute la examenele finale, cu exceptia celor de la proba de dactilografie, pot fi contestate în termen de 48 de ore de la afisare. Recorectarea lucrărilor pentru care s-au formulat contestatii se face de comisia de solutionare a contestatiilor, formată din 4 membri, numită de Consiliul Superior al Magistraturii în conditiile alin. (2).

(5) Absolventilor Scolii Nationale de Grefieri li se eliberează un atestat.

Art. 34. - (1) În cazul în care un cursant nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune, are dreptul să participe la cea de-a doua sesiune organizată de conducerea Scolii Nationale de Grefieri.

(2) Neprezentarea imputabilă sau respingerea acestuia la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi numit în postul de grefier sau în alt post de personal auxiliar de specialitate, cu restituirea către Scoala Natională de Grefieri a cheltuielilor avansate pe perioada cursurilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Numirea în functie

 

Art. 35. - (1) Absolventii care au obtinut cel putin media 7 la examenul de absolvire sunt încadrati în treapta profesională imediat superioară celei de debutant.

(2) Absolventii care au obtinut medii între 6 si 7 vor fi încadrati ca debutanti.

Art. 36. - (1) Absolventii Scolii Nationale de Grefieri au obligatia de a rămâne 5 ani în cadrul institutiilor autoritătii judecătoresti, în caz contrar având obligatia de a restitui Scolii Nationale de Grefieri cheltuielile avansate cu scolarizarea pe perioada cursurilor, proportional cu durata rămasă neefectuată, în conditiile legii.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică în situatia în care plecarea din sistemul justitiei se face din motive neimputabile absolventilor.

 

SECTIUNEA a 5-a

Pregătirea initială a grefierilor arhivari si a registratorilor

 

Art. 37. - (1) Grefierii arhivari si registratorii recrutati prin concurs organizat în conditiile legii pentru ocuparea posturilor vacante vor efectua un stagiu de specializare de două luni în cadrul instantelor sau parchetelor în care au fost încadrati, sub îndrumarea si controlul personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri.

(2) Evaluarea acestui stagiu se realizează de către îndrumătorii de stagiu din cadrul Scolii Nationale de Grefieri, cu consultarea persoanelor din cadrul instantelor sau parchetelor care s-au ocupat de stagiari în perioada stagiului.

 

CAPITOLUL V

Departamentul de formare continuă

 

Art. 38. - Scoala Natională de Grefieri organizează pregătirea continuă a grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate conform unui program anual aprobat prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 39. - Proiectul programului este elaborat de conducerea scolii cu consultarea magistratilor si grefierilor din instantele judecătoresti si de la parchete, după care va fi analizat de către consiliul de conducere al scolii si va fi propus spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 40. - Grefierii si celălalt personal auxiliar de specialitate sunt obligati să efectueze cursuri de formare continuă cel putin o dată la 5 ani, conform programării făcute de conducerea instantei în baza optiunilor exprimate.

Art. 41. - Grefierii si celălalt personal auxiliar de specialitate optează pentru una sau mai multe dintre temele propuse, la sfârsitul fiecărui an calendaristic, în functie de programul care le-a fost comunicat de Scoala Natională de Grefieri.

Art. 42. - Pregătirea continuă este organizată sub formă de seminarii, sesiuni de pregătire, conferinte, vizite de lucru, stagii de formare în străinătate.

Art. 43. - (1) Cursurile de pregătire continuă se organizează la sediul Scolii Nationale de Grefieri sau la centrele de perfectionare din tară.

(2) Activitătile de pregătire continuă sunt organizate si coordonate de către unul dintre directorii adjuncti si de personalul de instruire din cadrul scolii.

(3) Scoala Natională de Grefieri poate desemna si câte un coordonator de pregătire continuă în fiecare dintre centrele de perfectionare din tară, dintre formatorii scolii, care are sarcina să pregătească, să coordoneze si să modereze cursurile de pregătire continuă.

Art. 44. - (1) Scoala Natională de Grefieri procedează, prin coordonatorul de pregătire continuă, la controlul prezentei pe toată durata cursurilor.

(2) Eventualele renuntări din partea grefierilor si a celuilalt personal auxiliar de specialitate care s-au înscris la un curs trebuie să fie trimise la sediul scolii într-un timp rezonabil si să fie temeinic motivate.

Art. 45. - (1) La finalul fiecărui curs participantii primesc adeverinte în care pot fi consemnate si rezultatele obtinute în urma evaluării cunostintelor acumulate.

(2) Personalul auxiliar de specialitate care participă la cursurile de pregătire continuă în calitate de formator sau cursant se consideră delegat în interesul serviciului pe toată durata cursurilor, beneficiind de drepturile prevăzute de dispozitiile legale.

(3) Formarea profesională a personalului auxiliar de specialitate se realizează din fonduri bugetare prevăzute în bugetele Scolii Nationale de Grefieri si ale instantelor judecătoresti si parchetelor, precum si din fonduri provenite din programe de cooperare internatională.

Art. 46. - Scoala Natională de Grefieri sprijină activitatea de formare profesională continuă a personalului auxiliar, organizată în cadrul instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea, prin furnizarea materialelor documentare si formarea formatorilor.

 

CAPITOLUL VI

Departamentul de formare a formatorilor

 

Art. 47. - Scoala Natională de Grefieri realizează recrutarea si formarea formatorilor potrivit strategiei aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 48. - Selectia candidatilor care îsi anuntă intentia de a deveni formatori ai scolii se realizează de către o comisie numită prin hotărâre a consiliului de conducere, conform unei proceduri publice, transparente, cu aplicarea unor criterii obiective, stabilite prin strategia de selectie si formare a formatorilor.

Art. 49. - Formatorii Scolii Nationale de Grefieri pot beneficia de formare în domeniul tehnicilor pedagogice, care se realizează prin seminarii, conferinte, stagii si vizite de lucru la institutii similare din străinătate etc.

 

CAPITOLUL VII

Compartimentul relatii internationale

 

Art. 50. - Scoala Natională de Grefieri poate avea relatii de colaborare cu organisme sau organizatii internationale si institutii similare din alte tări în scopul îmbunătătirii activitătii acesteia.

Art. 51. - Programele internationale sunt aprobate de consiliul de conducere al scolii.

Art. 52. - Atributiile compartimentului relatii internationale sunt:

a) reprezintă institutia, în limita mandatului acordat de director, în relatiile cu partenerii străini;

b) coordonează realizarea activitătilor cuprinse în programele de cooperare internatională;

c) identifică potentiali parteneri externi în vederea extinderii relatiilor de cooperare cu organisme internationale si institutii similare din alte tări;

d) propune teme si modalităti practice de realizare a cooperării cu partenerii externi;

e) înaintează Consiliului Superior al Magistraturii propuneri cu privire la persoanele ce urmează să se deplaseze în străinătate;

f) întocmeste situatii, rapoarte si baze de date cu privire la programele internationale desfăsurate;

g) elaborează proiectele conventiilor de înfrătire cu institutii similare din străinătate, precum si alte documente referitoare la aceste programe;

h) realizează corespondenta necesară derulării programelor internationale;

i) asigură traducerea documentelor si materialelor aferente diferitelor programe;

j) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau încredintate de conducerea scolii privind cooperarea internatională.

 

CAPITOLUL VIII

Departamentul administrativ

 

Art. 53. - Compartimentul financiar-contabil are următoarele atributii:

a) asigură si răspunde de buna desfăsurare a activitătii financiar-contabile;

b) angajează Scoala Natională de Grefieri, alături de director, prin semnătura directorului economic, iar în lipsa acestuia, a înlocuitorului său, în toate operatiunile patrimoniale;

c) organizează si răspunde de efectuarea lucrărilor de planificare financiară, întocmirea lucrărilor privitoare la veniturile si cheltuielile scolii, planul de casă, cerute de Consiliul Superior al Magistraturii, sau, după caz, de Ministerul Finantelor;

d) răspunde de respectarea conditiilor cerute de lege pentru încadrarea personalului Scolii Nationale de Grefieri în ceea ce priveste salarizarea;

e) fundamentează fondul pentru salarii si statul de functii, precum si alte lucrări financiar-contabile si asigură controlul gestiunilor si efectuarea inventarierii patrimoniului scolii;

f) păstrează registrele si dosarele administrative privind activitatea financiar-contabilă;

g) verifică documentele financiare primite si întocmeste notele contabile pentru operatiunile economico-financiare din activitatea scolii;

h) înregistrează notele contabile, tine evidenta conturilor si întocmeste balantele de verificare lunare;

i) organizează activitatea casieriei în conformitate cu prevederile legale, asigurând efectuarea tuturor plătilor în numerar, precum si operatiunile curente cu băncile finantatoare;

j) tine evidenta contabilă a consumurilor de materiale pentru activitatea scolii, pe baza evidentei tehnico-operative;

k) îndeplineste orice alte atributii cu caracter financiar-contabil încredintate de conducerea Scolii Nationale de Grefieri.

Art. 54. - Biroul resurse umane are următoarele atributii:

a) răspunde de respectarea conditiilor cerute de lege pentru încadrarea personalului Scolii Nationale de Grefieri (vechimea necesară ocupării posturilor, conditiile de studii);

b) alcătuieste si gestionează dosarele profesionale ale angajatilor scolii si asigură confidentialitatea acestora;

c) primeste si rezolvă corespondenta privind drepturile ce decurg din executarea raporturilor de muncă;

d) asigură tinerea la zi a evidentei personalului, cu modificările ce intervin în statutul acestuia;

e) stabileste criteriile pentru întocmirea aprecierilor personalului angajat si le propune spre aprobare conducerii scolii;

f) elaborează fisele postului, fisele si rapoartele de evaluare pentru personalul încadrat;

g) elaborează si redactează deciziile de încadrare, evaluare, promovare si încetare a raporturilor de muncă ale personalului;

h) elaborează proiectul Regulamentului intern, proiectul Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Nationale de Grefieri în ceea ce priveste atributiile Biroului resurse umane si administrative si proiectul Regulamentului de organizare si desfăsurare a concursului de admitere la Scoala Natională de Grefieri;

i) îndeplineste atributiile referitoare la organizarea concursurilor privind selectarea si recrutarea personalului auxiliar al scolii;

j) tine evidenta tuturor hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii, a ordinelor si instructiunilor emise de ministrul justitiei, care contin principii de organizare ori care se dau în aplicarea unor prevederi exprese ale unui act normativ privind activitatea scolii;

k) elaborează si redactează contractele individuale de muncă si răspunde de efectuarea operatiunilor necesare în registrul general de evidentă a salariatilor;

l) gestionează cărtile de muncă si celelalte documente care presupun cunostinte în domeniul resurselor umane;

m) redactează contractele de instruire a cursantilor;

n) asigură evidenta cursantilor pe ani de studiu si elaborează, redactează si completează registrul matricol;

o) asigură efectuarea lunară a protectiei muncii pentru personalul contractual, în conformitate cu dispozitiile legale, si efectuează înscrierile necesare în Fisa individuală de instructaj privind protectia muncii;

p) eliberează, sub semnătura conducerii, adeverinte pentru cursanti si personalul încadrat.

Art. 55. - Biroul secretariat, protocol si administrativ are următoarele atributii:

a) asigură relatiile cu mass-media si cu publicul care se adresează Scolii Nationale de Grefieri, precum si efectuarea lucrărilor privind primirea în audientă la conducerea scolii;

b) efectuează activitătile administrative necesare pentru buna desfăsurare a relatiilor cu autoritătile din străinătate, institutiile de învătământ, personalul didactic si specialistii străini, precum si cu reprezentantele diplomatice străine din România, în vederea promovării intereselor scolii în raporturile cu acestea;

c) înscrie cursantii reusiti la concursul de admitere, asigură depunerea, completarea si păstrarea actelor necesare în acest scop pentru fiecare cursant;

d) întocmeste foile matricole, cataloagele si alte evidente necesare privind activitătile de învătământ, frecventarea si absolvirea cursurilor, asigură eliberarea atestatelor pentru cursanti;

e) primeste si distribuie corespondenta scolii, redactează corespondenta trimisă de către scoală sub semnătura directorului;

f) asigură arhivarea documentelor primite sau elaborate de Scoala Natională de Grefieri si răspunde de păstrarea si conservarea acestora;

g) întocmeste lunar foaia colectivă de prezentă în vederea plătii drepturilor bănesti;

h) comunică celorlalte compartimente datele si documentele necesare în vederea îndeplinirii atributiilor ce le revin;

i) asigură aprovizionarea scolii cu bunurile si materialele necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii si asigură gestionarea acestora;

j) duce la îndeplinire măsurile stabilite pentru asigurarea conditiilor de lucru în scoală, a pazei clădirii, securitătii bunurilor si a pazei contra incendiilor;

k) se ocupă de activitatea administrativ-gospodărească a scolii, asigurând buna întretinere a imobilelor, instalatiilor, mobilierului si a celorlalte obiecte de inventar;

l) îndeplineste orice alte atributii încredintate de conducerea scolii.

Art. 56. - Biroul informatică si documentare are următoarele atributii:

a) gestionează mijloacele informatice de care dispune scoala;

b) coordonează crearea si întretinerea retelei informatice a scolii;

c) actualizează pagina web a scolii sub îndrumarea conducerii scolii;

d) contribuie la realizarea activitătilor de formare initială si continuă;

e) gestionează fondul de carte si publicatii.

Art. 57. - Atributiile si răspunderile fiecărui salariat se stabilesc prin fisa postului, care se va întocmi sub coordonarea conducerii scolii.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 58. - Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii prin care a fost aprobat, cu exceptia dispozitiilor privind formarea profesională, care intră în vigoare la 16 iulie 2005. De la aceeasi dată se abrogă Regulamentul de organizare si functionare a Centrului de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 3.167/C/2003.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂREA Nr. 95

din 16 martie 2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 65 alin. (3) si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind conditiile de efectuare si de plată a concediului de odihnă al personalului auxiliar de specialitate si personalului conex al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind conditiile de efectuare si de plată a concediului de odihnă al personalului auxiliar de specialitate si personalului conex al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică personalului auxiliar de specialitate din instantele judecătoresti si parchetele de pe lângă acestea, format din grefieri, grefieri arhivari, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, informaticieni, registratori, precum si personalului conex reprezentat de agenti procedurali si aprozi, potrivit dispozitiilor Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul la concediu de odihnă anual plătit, la concedii de studii de specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau la alte forme de specializare organizate în tară ori în străinătate, la concedii fără plată pentru studii sau pentru alte evenimente, precum si la alte concedii, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Concediul de odihnă

 

Art. 2. - (1) Personalul auxiliar de specialitate si personalul conex prevăzut la art. 1 alin. (1) beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 30 de zile lucrătoare.

(2) Durata concediului de odihnă prevăzută în prezentul regulament este corespunzătoare activitătii desfăsurate timp de un an calendaristic.

(3) Personalul auxiliar de specialitate si personalul conex efectuează concediul anual de odihnă, de regulă, în perioada vacantei judecătoresti. Pentru motive temeinic justificate conducerea instantei sau a parchetului poate aproba efectuarea concediului de odihnă în altă perioadă decât cea a vacantei judecătoresti.

(4) Conducerea Înaltei Curti de Casatie si Justitie, conducerile instantelor judecătoresti si ale parchetelor de pe lângă aceasta au obligatia să asigure efectuarea concediului de odihnă de către întregul personal auxiliar de specialitate si personalul conex în cursul anului calendaristic în care s-a născut acest drept.

Art. 3. - Personalul auxiliar de specialitate care îndeplineste, în conditiile legii, prin cumul, pe lângă functia de bază de la instante sau parchete, o functie didactică în învătământul universitar acreditat, are dreptul la concediu de odihnă plătit numai de la instanta sau parchetul la care are functia de bază.

Art. 4. - Pentru personalul încadrat în timpul anului, durata concediului de odihnă se stabileste proportional cu perioada lucrată de la data încadrării, până la sfârsitul anului calendaristic.

Art. 5. - (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic.

(2) Efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în situatiile prevăzute de prezentul regulament.

(3) Concediul de odihnă poate fi fractionat la cerere, cu conditia ca una dintre fractiuni să fie de cel putin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Art. 6. - (1) Pe durata concediului de odihnă personalul auxiliar de specialitate si personalul conex beneficiază de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă.

(2) Indemnizatia de concediu de odihnă se stabileste în raport cu numărul zilelor de concediu înmultite cu media zilnică a indemnizatiei de încadrare brute lunare, a majorării indemnizatiei de încadrare brute lunare, precum si a celorlalte sporuri cu caracter permanent, luate împreună, corespunzătoare lunii calendaristice în care se efectuează zilele de concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în cursul a două luni consecutive, media zilei se calculează distinct pentru fiecare lună.

(3) Media zilnică a veniturilor prevăzută la alin. (2) se stabileste în raport cu numărul zilelor lucrătoare din fiecare lună în care se efectuează zilele de concediu.

(4) Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteste, la cerere, cu cel putin 5 zile înaintea plecării în concediu.

Art. 7. - (1) Dacă personalul prevăzut la art. 1 nu a putut efectua concediul de odihnă, total sau partial, în anul calendaristic respectiv, din cauza unor situatii obiective pentru care există o temeinică justificare, îl poate efectua în cursul anului următor, pe baza programării aprobate de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, de presedintii instantelor judecătoresti si de conducerile parchetelor. În acest caz drepturile de concediu se suportă din fondurile aferente anului în care se efectuează concediile de odihnă.

(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor de muncă/de serviciu.

(3) Compensarea se calculează pe baza numărului de zile de concediu neefectuat si a mediei zilnice a indemnizatiei de încadrare brute lunare, precum si a celorlalte sporuri cu caracter permanent, luate împreună, corespunzător lunii decembrie a anului pentru care se acordă compensarea.

(4) În cazul decesului persoanei îndreptătite la concediu de odihnă, suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se va acorda membrilor de familie, conform legii.

Art. 8. - (1) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârsitul anului, pentru anul următor, de către conducerea Înaltei Curti de Casatie si Justitie, precum si de conducerile instantelor si parchetelor, cu consultarea personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex.

(2) Programarea se va face în asa fel încât să se asigure functionarea permanentă si desfăsurarea în bune conditii a activitătii fiecărei sectii sau a fiecărui compartiment de muncă.

(3) Programarea concediului de odihnă al personalului auxiliar de specialitate si al personalului conex se face cu respectarea dispozitiilor art. 2 alin. (3).

Art. 9. - (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea persoanei care îl efectuează, pentru motive obiective.

(2) Concediul de odihnă poate fi întrerupt si în cazul în care persoana este rechemată, prin dispozitie scrisă a conducerii institutiei, numai în caz de fortă majoră sau pentru nevoi de serviciu urgente, care fac necesară prezenta acesteia. În situatia rechemării, cel în cauză are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihnă în altă localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu a mai putut beneficia din cauza neefectuării concediului de odihnă.

(3) În cazul întreruperii concediului de odihnă, persoana are dreptul să efectueze restul zilelor de concediu, după ce au încetat situatiile respective sau, când aceasta nu mai este posibil, la data stabilită printr-o nouă programare, în cursul aceluiasi an calendaristic.

Art. 10. - (1) În cazul în care concediul de odihnă început la o anumită dată este întrerupt, indemnizatia nu se restituie. În această situatie se va proceda la regularizarea plătilor în raport cu indemnizatia de concediu aferentă zilelor de concediu neefectuat si cu remuneratia cuvenită persoanei în cauză pentru perioada lucrată după întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pe această perioadă, după caz, potrivit legii.

(2) La data programată pentru efectuarea părtii restante din concediul de odihnă se acordă persoanei în cauză indemnizatia de concediu cuvenită pentru această parte, în conditiile prezentului regulament.

Art. 11. - (1) Concediul de odihnă cuvenit personalului detasat la alte instante sau parchete ori în cadrul Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii sau al unitătilor subordonate acestora, precum si în cadrul Scolii Nationale de Grefieri se acordă de către institutiile la care acesta îsi desfăsoară activitatea.

(2) Personalul detasat la o instantă sau parchet cu sediul în altă localitate, precum si cel din alte localităti detasat în cadrul Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii sau institutiilor subordonate acestora ori la Scoala Natională de Grefieri au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport dus/întors, potrivit legii, din localitatea unde este detasat în localitatea unde se află instanta sau parchetul la care este încadrat, pentru cazul în care concediul de odihnă se efectuează în timpul detasării.

Art. 12. - Concediul de odihnă neacordat personalului transferat la o altă instantă sau la un alt parchet, de către instanta sau parchetul de la care s-a efectuat transferul, se va acorda acestuia de instanta sau parchetul la care a fost transferat, iar indemnizatia de concediu acordată potrivit legii va fi suportată de către cele două instante sau parchete implicate, proportional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea în cursul anului calendaristic respectiv. În acelasi mod se va proceda si în cazul în care concediul de odihnă a fost efectuat înainte de transfer.

Art. 13. - Personalul auxiliar de specialitate, respectiv personalul conex, este obligat să restituie institutiei partea din indemnizatia de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care a fost acordat acel concediu, în situatia în care a fost eliberat din functie pentru următoarele cazuri prevăzute de art. 52 din Legea nr. 567/2004:

a) demisia;

b) ca sanctiune disciplinară;

c) condamnarea definitivă pentru săvârsirea unei infractiuni;

d) neîndeplinirea oricăreia dintre conditiile prevăzute de Legea nr. 567/2004 pentru numirea în functie;

e) incapacitate profesională.

Art. 14. - Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntări sau limitări.

 

CAPITOLUL III

Acordarea de zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite

 

Art. 15. - (1) În afara concediului de odihnă, personalul auxiliar de specialitate si personalul conex au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite:

a) căsătorita persoanei prevăzute la art. 1 alin. (1) - 5 zile;

b) nasterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;

c) decesul sotului sau al unei rude până la gradul al II-lea inclusiv - 3 zile.

(2) Zilele libere plătite, prevăzute la alin. (1), se acordă, la cererea solicitantului, de către conducerea institutiei.

 

CAPITOLUL IV

Concediul pentru formare profesională

 

Art. 16. - Personalul auxiliar de specialitate si personalul conex beneficiază de concedii pentru formare profesională, la cerere, cu plată sau fără plată.

Art. 17. - (1) Personalul prevăzut la art. 16 are dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii plătite pentru formare profesională, în cazul participării la cursuri sau la alte forme de specializare, organizate în tară sau în străinătate potrivit dispozitiilor art. 63 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 567/2004.

(2) Durata acestor concedii se aprobă de conducerea institutiei, în functie de durata cursurilor ori a specializărilor efectuate, fără a putea depăsi 10 zile lucrătoare.

(3) Conducerea institutiei poate respinge solicitarea persoanei în cauză numai dacă absenta acesteia ar prejudicia grav desfăsurarea activitătii.

Art. 18. - Concediul pentru formare profesională fără plată poate fi acordat pentru situatiile prevăzute la art. 17 alin. (1) pe o durată stabilită potrivit art. 20 alin. (3).

Art. 19. - Durata concediului cu plată pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual si este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveste drepturile cuvenite persoanei.

 

CAPITOLUL V

Concediul fără plată

 

Art. 20. - (1) Personalul auxiliar de specialitate si personalul conex au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăsi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea unor situatii personale deosebite, apreciate ca atare de conducerea institutiei.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele situatii:

a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept pot beneficia atât mama salariată, cât si tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleasi motive, de concediu fără plată;

b) însotirea sotului sau, după caz, a sotiei ori a unei rude apropiate, respectiv copil, soră, frate, părinte, pe timpul cât acestia se află la tratament în străinătate, în ambele situatii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătătii.

(3) Concediul fără plată poate fi acordat si pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) si (2), pe durata stabilită prin acordul părtilor.

Art. 21. - Pe durata concediilor fără plată persoanele respective îsi păstrează calitatea de salariat.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 22. - (1) Persoana care a lipsit de la serviciu întregul an calendaristic nu are dreptul la concediu de odihnă pentru acel an.

(2) În cazul în care perioadele de concedii medicale si de concedii fără plată, însumate, au fost de 12 luni sau mai mari si s-au întins pe 2 sau mai multi ani calendaristici, persoana are dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat în anul reînceperii activitătii.

Art. 23. - Efectuarea concediilor prevăzute de prezentul regulament se aprobă de conducătorii fiecărei institutii.

Art. 24. - Evidenta efectuării concediilor prevăzute în prezentul regulament va fi tinută de prim-grefierii sau grefierii-sefi ai instantelor judecătoresti si ai parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 25. - Compensarea acordată în conditiile art. 7 se suportă din resursele bugetare ale anului în care se face această compensare.

Art. 26. - Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament îsi încetează aplicabilitatea dispozitiile referitoare la concediile grefierilor si ale celuilalt personal auxiliar de specialitate, prevăzute în Regulamentul privind concediul de odihnă si alte concedii ale personalului din Ministerul Justitiei, de la instantele judecătoresti, Institutul National al Magistraturii, Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, Institutul National de Criminologie si Institutul National de Expertize Criminalistice, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 817/C/2004.

Art. 27. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂREA Nr. 96

din 16 martie 2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 71 alin. (2) si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind conditiile de acordare a Diplomei Meritul Judiciar clasele II si III personalului auxiliar de specialitate din instantele judecătoresti si parchete, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind conditiile de acordare a Diplomei Meritul Judiciar clasele II si III personalului auxiliar de specialitate din instantele judecătoresti si parchete

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament cuprinde norme privind conditiile si procedura acordării Diplomei Meritul Judiciar clasele II si III personalului auxiliar de specialitate din instantele judecătoresti si parchete, în baza dispozitiilor Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 2. - Diploma Meritul Judiciar clasele II si III se acordă de Presedintele României prin decret, în baza propunerilor formulate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 3. - Modelul diplomelor si modul de confectionare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.

 

CAPITOLUL II

Conditiile de acordare

 

Art. 4. - Diploma Meritul Judiciar clasa II pentru merite deosebite în activitate se poate acorda persoanelor din cadrul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor, care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au o vechime de 25 de ani în activitate;

b) au obtinut în decursul întregii activităti numai calificativul “foarte bine”;

c) si-au îndeplinit în mod exemplar îndatoririle de serviciu, respectând dispozitiile legilor, regulamentelor si ale codului deontologic.

Art. 5. - Diploma Meritul Judiciar clasa III se poate acorda pentru merite deosebite în activitate persoanelor din cadrul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor, care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au o vechime de 20 de ani în activitate;

b) au obtinut în decursul întregii activităti numai calificativul “foarte bine”;

c) si-au îndeplinit în mod exemplar îndatoririle de serviciu, respectând dispozitiile legilor, regulamentelor si ale codului deontologic.

Art. 6. - Numărul de diplome acordat în fiecare an este propus de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 7. - (1) În vederea nominalizării persoanelor care vor fi propuse pentru acordarea Diplomei Meritul Judiciar clasele II si III, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele curtii de apel, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie si procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel transmit Consiliului Superior al Magistraturii lista nominală a persoanelor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 sau 5.

(2) Listele cuprinzând persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 5 vor fi întocmite de către colegiile de conducere ale instantelor si parchetelor, cu consultarea prim-grefierului sau grefierului-sef de la judecătorii sau de la parchetele de pe lângă acestea.

(3) Consiliul Superior al Magistraturii realizează selectia finală si transmite propunerile pentru acordarea distinctiilor către Presedintia României.

 

CAPITOLUL III

Retragerea distinctiilor

 

Art. 8. - Distinctia poate fi retrasă în următoarele situatii:

a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, la o pedeapsă privativă de libertate;

b) pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevăzute la lit. a) sau care aduc grave prejudicii justitiei.

Art. 9. - Propunerea de retragere a distinctiei se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza sesizării înaintate de presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele curtii de apel sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, procurorul general al Parchetului National Anticoruptie si procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 10. - (1) Pierderea ori distrugerea distinctiei se va publica de către titular în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(2) Eliberarea unui duplicat al diplomei se face la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pe baza solicitării titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1).

Art. 11. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.