MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 269         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 martie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

208. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

40. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvare si restructurare si ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice, precum si a unor măsuri de reorganizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale si principalele obiective si atributii

 

Art. 1. - (1) Ministerul Finantelor Publice se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică Strategia si Programul de guvernare în domeniul finantelor publice.

(2) Ministerul Finantelor Publice este minister cu rol de sinteză, institutie publică cu personalitate juridică.

(3) În subordinea Ministerului Finantelor Publice se organizează si functionează Agentia Natională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică, finantată de la bugetul de stat.

(4) Sediul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice contribuie la elaborarea si implementarea Strategiei si a Programului de guvernare în domeniul finantelor publice, în exercitarea administrării generale a finantelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare si valutare în concordantă cu cerintele economiei de piată si pentru stimularea initiativei agentilor economici.

(2) Prin atributiile încredintate si prin structura sa, Ministerul Finantelor Publice îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finantelor publice;

b) de reglementare si sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de elaborare si implementare a politicii bugetare si a politicii fiscale a Guvernului;

d) de corelare a politicilor fiscale si bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

e) de administrare a veniturilor statului;

f) de contractare si administrare a datoriei publice;

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;

h) de exercitare a controlului financiar public intern;

i) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

j) de elaborare si supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilitătii;

k) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român si al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

l) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare si respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum si al functionării institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

m) de autoritate a administratiei publice centrale de specialitate, prin care se asigură elaborarea si implementarea politicii în domeniul sistemelor de management financiar si control la institutiile publice.

(3) Ministerul Finantelor Publice urmăreste îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerintelor de aderare la Uniunea Europeană în domeniul său de activitate.

(4) Principiile care stau la baza activitătii Ministerului Finantelor Publice sunt:

a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea finantelor publice pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autoritătii institutiei;

d) perfectionarea managementului fondurilor publice;

e) transparenta activitătii în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.

Art. 3. - (1) În realizarea functiilor sale Ministerul Finantelor Publice are, în principal, următoarele atributii:

1. propune strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reformă în domeniul finantelor publice;

2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetului de stat si raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum si proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;

3. stabileste echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a rectificării acestuia;

4. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale si a proiectelor bugetelor locale;

5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, si prezintă informări Guvernului cu propuneri de îmbunătătire;

6. urmăreste executia operativă a bugetului general consolidat; stabileste măsurile necesare pentru încasarea veniturilor si limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;

7. elaborează si aprobă clasificatia indicatorilor privind finantele publice;

8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si proiectul legii de rectificare a acestuia;

9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exercitiu bugetar;

10. analizează si avizează deschiderile de credite bugetare pentru stimularea productiei de export si a exporturilor;

11. monitorizează, în conditiile legii, numărul de posturi si cheltuielile de personal din institutiile publice;

12. aprobă, prin delegare de competente, modificări în fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;

13. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si în bugetele fondurilor speciale;

14. avizează proiectele de acte normative care generează influente financiare asupra bugetului general consolidat;

15. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ si stabileste măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar si refinantării datoriei publice sau pentru actiuni si lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmăreste rambursarea acesteia si achitarea dobânzilor aferente, în conditiile legii;

16. elaborează proiecte de acte normative privind datoria publică si Trezoreria Statului;

17. administrează si gestionează datoria publică guvernamentală;

18. elaborează raportul privind datoria publică internă si externă a României, pe care îl prezintă semestrial Guvernului si Parlamentului;

19. reîntregeste, la propunerea ordonatorilor principali de credite, Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse;

20. elaborează si actualizează metodologia privind criteriile de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice;

21. analizează programul de investitii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selectie si prioritizare si al esalonării creditelor bugetare în functie de durata de executie a obiectivelor;

22. coordonează monitorizarea întregului program de investitii publice;

23. elaborează strategia în domeniul investitiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investitii ale ordonatorilor principali de credite;

24. avizează programe de investitii publice anuale si multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;

25. elaborează proiecte de acte normative cu privire la achizitiile publice;

26. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice si asigură transpunerea acquisului comunitar si îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu;

27. elaborează si actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică;

28. stabileste modul de organizare si functionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achizitie publică, precum si sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;

29. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Natională a României, scop în care încheie conventii cu aceasta;

30. stabileste sistemul de organizare si functionare a Trezoreriei Statului, în vederea asigurării efectuării operatiunilor de încasări si plăti pentru sectorul public;

31. elaborează si administrează bugetul de venituri si cheltuieli al Trezoreriei Statului;

32. colaborează cu Banca Natională a României la elaborarea balantei de plăti externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar si valutar si informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balantei de plăti externe;

33. contractează si garantează împrumuturi de stat de pe piata financiară internă si externă, în scopul si în limitele competentelor stabilite de lege;

34. asigură punerea în circulatie prin Banca Natională a României, pe bază de conventie, a unor instrumente financiare specifice;

35. elaborează lucrările privind contul general anual de executie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului si, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si proiectele de legi referitoare la aceste conturi de executie, pe care le prezintă spre însusire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

36. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor si normativelor de cheltuieli si acordarea unor drepturi personalului din institutiile publice;

37. colaborează cu alte autorităti publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

38. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe si indirecte, urmăreste perfectionarea asezării acestora si armonizarea legislativă în acest domeniu;

39. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), proiectul românesc de conventie pentru evitarea dublei impuneri si urmăreste actualizarea acestuia în concordantă cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;

40. negociază, pregăteste parafarea, semnarea si ratificarea conventiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

41. elaborează strategii, studii comparative, priorităti si proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul conventiilor pentru evitarea dublei impuneri;

42. urmăreste realizarea unui management eficient si coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea si mentinerea unui sistem fiscal unitar, stabil si armonizat, în strânsă concordantă cu indicatorii macroeconomici din Strategia de modernizare a administratiei publice;

43. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilitătii financiare si de gestiune si urmăreste perfectionarea acestuia în corelatie cu normele europene în domeniu;

44. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către institutiile publice;

45. derulează operatiuni de încasări si plăti, ca participant direct al Sistemului national de plăti;

46. urmăreste respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internationale în domeniul datoriei publice;

47. elaborează politica vamală în concordantă cu cadrul legislativ existent, precum si actele normative în realizarea acesteia;

48. elaborează proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si asigură valorificarea acestora în conditiile legii;

49. asigură administrarea monopolului de stat, în conditiile legii;

50. reglementează controlul financiar preventiv si exercită controlul financiar preventiv delegat, în scopul constituirii si utilizării legale si eficiente a fondurilor publice;

51. îndrumă metodologic si organizează activitatea de instruire si pregătire profesională în domeniul auditului intern si al sistemelor de management financiar si control;

52. realizează activităti de control operativ la institutii publice si solutionează contestatiile depuse de acestea;

53. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internationale cu caracter financiar, în conditiile legii;

54. negociază, pregăteste parafarea, semnarea si ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor;

55. coordonează, negociază si încheie acorduri internationale în numele statului, în domeniul relatiilor financiare si valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

56. reprezintă statul, ca subiect de drepturi si obligatii, în fata instantelor, precum si în orice alte situatii în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileste în acest scop un alt organ;

57. asigură relatia cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social, sindicatele, patronatele si alti exponenti ai societătii civile în problemele specifice activitătii sale;

58. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc si în conformitate cu principiile si standardele europene, în vederea asigurării eficientei acivitătii si stabilitătii sociale, si sustine în Parlament proiectele de acte normative pe care le initiază;

59. solutionează petitiile primite de la cetăteni, care se înscriu în sfera sa de competentă, în conformitate cu prevederile legale;

60. elaborează, implementează si dezvoltă sistemul informatic în domeniul finantelor publice;

61. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum si a formularelor si imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală si financiar-contabilă;

62. elaborează, monitorizează si implementează sistemul de comunicare internă si externă si cadrul comunicational în scopul sustinerii activitătii sale;

63. aplică legislatia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

64. elaborează si derulează programe de perfectionare profesională a personalului din cadrul Ministerului Finantelor Publice prin Scoala de Finante Publice si Vamă si alte organisme specializate în acest domeniu;

65. asigură prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesională un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, în scopul creării unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, în conditiile legii;

66. initiază măsuri si participă, împreună cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite să sprijine pregătirea profesională a functionarilor publici în domeniul managementului fondurilor Uniunii Europene;

67. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoasterii sale de către personalul propriu si de către contribuabili;

68. asigură elaborarea, tipărirea si difuzarea publicatiei “Revista Finante Publice si Contabilitate”, activitate finantată integral din venituri proprii;

69. exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activitătii companiilor nationale aflate sub autoritatea sa;

70. urmăreste constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate României de organisme internationale sau guvernele altor tări;

71. asigură evidenta statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;

72. gestionează asistenta financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană potrivit prevederilor memorandumurilor de întelegere, memorandumurilor si acordurilor de finantare semnate de Guvernul României si de Comisia Europeană, precum si asistenta financiară rambursabilă acordată de institutii financiare internationale;

73. asigură fundamentarea, coordonarea si realizarea activitătilor specifice procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, pe domeniile din competenta si responsabilitatea sa;

74. elaborează strategia si cadrul normativ general, coordonează si evaluează activitatea de audit public intern la nivel national, efectuează misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale si exercită activităti de audit public intern la nivelul aparatului propriu;

75. efectuează inspectii privind respectarea legalitătii, atât la nivelul aparatului propriu, cât si la nivelul celorlalte institutii publice, în domeniul său de activitate;

76. aplică, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislatia în domeniul ajutorului de stat;

77. aplică dispozitiile legale în domeniul preturilor, pentru care legea abilitează Ministerul Finantelor Publice;

78. urmăreste evolutia preturilor în economie;

79. aplică dispozitiile legale în domeniul concurentei neloiale si al publicitătii, pentru care legea abilitează Ministerul Finantelor Publice;

80. participă la schimbul de informatii si experientă în relatiile cu organizatiile si institutiile internationale, în domeniul său de activitate;

81. programează, coordonează si monitorizează utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia si îndeplineste rolul de coordonator national al asistentei în relatia cu Uniunea Europeană;

82. asigură managementul tehnic pentru proiectele din cadrul Acordului privind programul de cooperare economică pe 5 ani, încheiat între Guvernul României si Guvernul Republicii Elene;

83. coordonează programarea si monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA);

84. realizează activitătile aferente procesului de ratificare si/sau amendare a memorandumurilor de finantare (PHARE si ISPA), precum si a acordurilor interguvernamentale privind acordarea asistentei financiare nerambursabile acordate de statele membre ale Uniunii Europene;

85. coordonează elaborarea Planului national de dezvoltare, document de planificare strategică si programare financiară multianuală al României, elaborat pe baza strategiilor sectoriale si a strategiei nationale de dezvoltare regională si care fundamentează fondurile de tip structural alocate de Uniunea Europeană în perioada de preaderare si instrumentele structurale după aderare;

86. coordonează pregătirea si implementarea cadrului legislativ, institutional si procedural pentru gestionarea instrumentelor structurale;

87. stabileste, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare, pe care le supune analizei si, după caz, aprobării Guvernului;

88. supune dezbaterii Guvernului, periodic, rapoarte privind modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile;

89. coordonează participarea României si îndeplineste functia de punct national de contact la proiectele de înfrătire institutională cu statele care beneficiază de finantări nerambursabile ale Uniunii Europene;

90. efectuează verificările pe bază de esantion prevăzute de regulamentele Comisiei Europene privind fondurile ISPA si instrumentele structurale;

91. centralizează si prelucrează datele necesare estimării nivelului tranzactiilor financiare cu Uniunea Europeană si întocmirii rapoartelor premergătoare estimărilor respective si a reflectării lor în bugetul comunitar;

92. deschide si administrează conturile necesare în vederea desfăsurării tranzactiilor financiare cu Uniunea Europeană si comunică acesteia operatiunile si înregistrările efectuate în conturile respective;

93. centralizează lunar datele aferente resurselor proprii a căror constatare se efectuează în tara noastră (taxe vamale, contributii agricole, taxa pe zahăr etc.), întocmeste notele de raport în vederea determinării nivelului în lei al contributiilor aferente resursei V.N.B. si taxei pe valoarea adăugată si emite dispozitii de plată către Banca Natională a României în vederea virării la timp a obligatiilor aferente resurselor si contributiei statului român la bugetul comunitar.

(2) Ministerul Finantelor Publice îndeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale, cu alte institutii publice si cu alte organisme.

Art. 5. - În îndeplinirea atributiilor sale Ministerul Finantelor Publice este autorizat:

a) să dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege în competenta sa;

c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări si amânări la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor vărsăminte bugetare obligatorii, în conditiile legii;

d) să aplice, prin organele abilitate, modalitătile de executare silită si măsurile asigurătorii, în conditiile legii, pentru recuperarea creantelor bugetare;

e) să încheie protocoale de schimb de informatii, documente si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;

f) să refuze cererile de finantare de la bugetul de stat, de suplimentare si de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu îndeplinesc conditiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare;

g) să revoce creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

h) să respingă situatii financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc conditiile stabilite de normele legale si să stabilească noi termene pentru refacerea si prezentarea acestora, cu aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare;

i) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în conditiile legii, acte administrative sub forma autorizatiilor, licentelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative prin care li se permite solicitantilor organizarea si/sau desfăsurarea unei anumite activităti;

j) să stabilească orice alte măsuri, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Ministerul Finantelor Publice si Agentia Natională de Administrare Fiscală au dreptul să solicite de la celelalte autorităti ale administratiei publice, institutii publice si agenti economici, de la institutii de credit si de la alte persoane, în conditiile legii, datele si informatiile necesare în vederea realizării atributiilor, cu păstrarea confidentialitătii acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea Ministerului Finantelor Publice

 

Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numărul posturilor, în conditiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice este de 1.573, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Numărul de posturi al aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, cu exceptia structurilor de administrare, prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) În numărul total de posturi prevăzut la alin. (2) sunt cuprinse si cele 30 de posturi aferente cabinetelor secretarilor de stat.

Art. 8. - (1) În cadrul Ministerului Finantelor Publice se organizează Autoritatea de Plată, al cărei nucleu este format din Directia generală a Fondului National de Preaderare si o parte a activitătii Oficiului de Plăti si Contractare PHARE. Structura organizatorică si numărul de posturi vor fi definitivate la finalizarea contractului de asistentă tehnică din cadrul programului PHARE.

(2) Autoritatea de Plată devine operatională în decembrie 2005.

(3) Numărul de posturi al Autoritătii de Plată se asigură prin redistribuire din numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice.

(4) Prin ordin al ministrului finantelor publice se vor nominaliza, în functie de necesitătile de pregătire profesională sau de actiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate în activitătile premergătoare functionării Autoritătii de Plată.

Art. 9. - (1) În structura Ministerului Finantelor Publice se organizează, la nivel de directie generală, Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar, având până la sfârsitul anului 2005 un număr maxim de 94 de posturi, care se va asigura treptat prin redistribuire din numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice. În cadrul acesteia se organizează, la nivel de directie, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistentă Tehnică.

(2) În structura Ministerului Finantelor Publice se organizează, la nivel de directie generală, Autoritatea de Management pentru Infrastructură, având până la sfârsitul anului 2005 un număr maxim de 66 de posturi, care se va asigura treptat prin redistribuire din numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice. În cadrul acesteia se organizează, la nivel de directie, Directia programare, evaluare si scheme de finantare.

Art. 10. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile unitătilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili si pentru structurile din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu atributii de administrare a veniturilor bugetare, denumite în continuare structuri de administrare.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice, precum si din unitătile subordonate acestuia se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) si (2), care se semnează de salariat si se aprobă în conditiile legii.

(4) Statul de functii pentru aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice se aprobă de ministrul finantelor publice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea Ministerului Finantelor Publice

 

Art. 11. - (1) Conducerea Ministerului Finantelor Publice se exercită de către ministrul finantelor publice.

(2) Ministrul finantelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate. Prin ordin al ministrului finantelor publice unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.

(3) Ministrul finantelor publice îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Ministrul finantelor publice îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(5) În exercitarea atributiilor sale ministrul finantelor publice emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(6) Ministrul finantelor publice îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.

(7) Ministrul finantelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat si de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu rang de secretar de stat, numiti prin decizie a primuluiministru.

(8) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 12. - (1) Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală exercită si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) În cazul în care ministrul finantelor publice, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 13. - (1) Secretarul general al ministerului este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în conditiile legii.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Secretarul general al ministerului îndeplineste si alte atributii prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministru.

(4) În realizarea atributiilor ce îi revin secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în conditiile legii.

Art. 14. - (1) Unitătile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) La nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, numărul maxim de posturi prevăzut la pct. I.4 din anexa nr. 2, pentru unitătile subordonate, se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, în conditiile legii.

(3) Structura organizatorică a directiilor generale ale finantelor publice judetene, a Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se  aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru structurile de administrare si pentru structura organizatorică a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili.

Art. 15. - (1) Directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, exclusiv directorul executiv al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, se numesc în functie de către ministrul finantelor publice, la propunerea prefectului, în conditiile legii.

(2) Prin ordin al ministrului finantelor publice se numeste comisarul general al Gărzii Financiare, în conditiile legii.

(3) Persoanele cu functii publice de conducere de trezorier-sef din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si de sef administratie adjunct - trezorerie si contabilitate publică din cadrul administratiilor finantelor publice municipale se numesc prin ordin al ministrului finantelor publice, în conditiile legii.

Art. 16. - Ministerul Finantelor Publice are în dotare un parc auto potrivit dispozitiilor legale în vigoare, iar pentru activităti specifice numărul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 17. - (1) Ministerul Finantelor Publice, Agentia Natională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Autoritatea Natională a Vămilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili pot închiria unor agenti economici sau pot da în folosinta gratuită a altor institutii de utilitate publică spatii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îsi desfăsoară activitatea si pe care le administrează, în conditiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde si reci;

c) instalarea de mijloace de comunicatii;

d) afisarea reclamelor de publicitate;

e) prestarea de servicii de copiere pentru contribuabili;

f) comercializarea timbrelor fiscale, a tipizatelor sau a presei;

g) pentru alte activităti care au legătură cu activitatea Ministerului Finantelor Publice.

(2) Prin ordin al ministrului finantelor publice vor fi stabilite conditiile si procedurile de închiriere si de dare în folosintă gratuită a spatiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului. Închirierea spatiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) libera concurentă;

b) transparenta;

c) tratamentul egal;

d) confidentialitatea.

(3) Agentia Natională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Autoritatea Natională a Vămilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili pot organiza, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosintă gratuită a spatiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 18. - Chiriile stabilite si încasate ca urmare a închirierii spatiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 19. - (1) Spatiile prevăzute la art. 17 alin. (1) se dau în folosintă prin protocol încheiat între institutiile abilitate care primesc spatiile în folosintă gratuită si Ministerul Finantelor Publice, Agentia Natională de Administrare Fiscală, Garda Financiară, Autoritatea Natională a Vămilor, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz.

(2) Utilitătile si cota-parte pentru cheltuielile de functionare aferente spatiilor date în folosintă gratuită, în conditiile art. 17 alin. (1), se suportă de către institutiile publice beneficiare si se reglementează prin protocol.

Art. 20. - Ministerul Finantelor Publice este abilitat să detină si să administreze prin unitătile subordonate spatii de cazare si pentru instruirea personalului propriu ce urmează forme de pregătire-instruire organizate de Scoala de Finante Publice si Vamă.

Art. 21. - Fondurile necesare procurării bunurilor ce echipează spatiile de cazare-instruire, precum mobilier, cazarmament, obiecte de inventar specifice si altele asemenea, si pentru plata serviciilor necesare se prevăd si se suportă din bugetul Ministerului Finantelor Publice sau al unitătilor subordonate.

Art. 22. - Unitătile din subordinea ministerului, care administrează spatii în care functionează centre zonale ale Scolii de Finante Publice si Vamă, pot angaja, cu avizul prealabil al ministerului, în conditiile legii, servicii de tip hotelier, respectiv de curătenie-întretinere spatii, spălatc ălcat lenjerie, servire masă si alte servicii necesare pentru cursanti cu agentii economici specializati. Fondurile necesare se suportă din bugetul Ministerului Finantelor Publice sau al unitătilor subordonate.

Art. 23. - (1) Prefecturile împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii unitătilor din  teritoriu subordonate Ministerului Finantelor Publice.

(2) În localitătile în care unitătile teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice nu dispun de spatii corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste unităti prin asigurarea, în conditiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

SECTIUNEA 1

Principalele obiective si atributii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Art. 24. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are ca obiective principale următoarele:

a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum si a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări pentru somaj, contributia pentru asigurări sociale de sănătate, contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, datorate de plătitori, persoane juridice si persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati ai acestora si alte persoane care au obligatii fată de bugetul de stat;

b) aplicarea unitară a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare în domeniul său de activitate;

c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor;

d) aplicarea în domeniul vamal a măsurilor specifice rezultate din Programul de guvernare si din legislatia în domeniul vamal.

(2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atributii:

1. asigură aplicarea corectă, unitară si nediscriminatorie a legislatiei fiscale;

2. elaborează si/sau avizează proiectele de acte normative care contin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competentă;

3. participă, împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

4. actionează prin mijloace specifice pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, în conditiile legii;

5. exercită controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricăror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea fiscală;

6. exercită urmărirea, supravegherea si controlul fiscal, pe întreg teritoriul national, al respectării legislatiei în domeniul impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si al celorlalte venituri bugetare pentru a căror administrare este competentă potrivit legii;

7. desfăsoară activităti de investigare fiscală cu ocazia controlului;

8. exercită activitatea de inspectie vamală, activitatea de control vamal ulterior si orice altă formă de control specific în legătură cu aplicarea si respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vamal;

9. are reprezentanti permanenti la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internationale, care asigură legătură operativă pe probleme vamale;

10. elaborează proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a celorlalte venituri bugetare;

11. administrează depunerea de către plătitori a declaratiilor de impunere la impozite, taxe, contributii sociale si alte venituri bugetare potrivit legii, precum si evidenta plătilor efectuate;

12. initiază si desfăsoară actiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligatiilor declarative si de plată;

13. elaborează si aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice si persoanele fizice, conform dispozitiilor legale;

14. elaborează si aplică procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal si a cazierului fiscal;

15. elaborează si pune la dispozitie personalului său materiale informative referitoare la aplicarea legislatiei specifice fiecărui domeniu propriu de activitate;

16. urmăreste încurajarea conformării voluntare a contribuabililor prin dezvoltarea serviciilor oferite acestora, menite să le faciliteze îndeplinirea obligatiilor fiscale;

17. elaborează si aplică procedurile privind plata voluntară si stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

18. elaborează proceduri privind activitatea de îndrumare si informare a contribuabililor si asigură implementarea unitară a acestora la nivelul tuturor unitătilor fiscale teritoriale;

19. asigură, prin intermediul structurilor de administrare, îndrumarea prin mijloace specifice a contribuabililor în aplicarea legislatiei fiscale si a prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri;

20. elaborează si editează materiale informative prin ghiduri, brosuri, pliante, afise si altele asemenea, în vederea cunoasterii de către contribuabili a problematicii fiscale de interes pentru acestia;

21. elaborează, cu avizul directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, continutul si modelele formularelor si imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum si instructiunile de completare a acestora;

22. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor si imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate;

23. elaborează si aplică proceduri privind alte modalităti de stingere a obligatiilor bugetare pentru care este competentă;

24. elaborează si aplică proceduri interne privind executarea silită;

25. elaborează si aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;

26. coordonează, îndrumă si verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislatiei fiscale si a legislatiei contributiilor sociale de către structurile de administrare;

27. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează si face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale si a legislatiei în vigoare privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare;

28. furnizează Ministerului Finantelor Publice informatii necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

29. analizează periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;

30. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finantelor Publice informatiile necesare fundamentării calculului contributiei României la bugetul Comunitătii Europene;

31. solutionează contestatiile împotriva actelor administrative fiscale, în conditiile legii;

32. propune si elaborează strategii de dezvoltare, precum si solutii de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;

33. urmăreste realizarea unui management eficient si coerent al administrării fiscale, având ca scop mentinerea unei administrări fiscale unitare, stabile si armonizate;

34. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile si tratatele internationale la care România este parte;

35. încheie si derulează conventii si proiecte de colaborare cu organisme si institutii internationale în domeniul său de activitate, conform mandatului acordat;

36. initiază măsuri pentru dezvoltarea cooperării internationale în domeniul său de activitate;

37. gestionează si coordonează schimbul de informatii intern si intracomunitar privind taxa pe valoarea adăugată si accize;

38. colaborează cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice pe linia integrării europene;

39. asigură desfăsurarea în bune conditii a activitătii de cooperare internatională în domeniul său de activitate;

40. asigură un dialog constructiv cu partenerii sociali, în spiritul respectului reciproc si în conformitate cu principiile si standardele europene, în vederea asigurării eficientei activitătii, stabilitătii si solidaritătii sociale;

41. elaborează, monitorizează si implementează sistemul de comunicare internă si externă si cadrul comunicational în scopul sustinerii activitătii sale;

42. reprezintă statul în fata instantelor, ca subiect de drepturi si obligatii privind raporturile juridice fiscale si alte activităti ale agentiei, direct sau prin unitătile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice, în baza mandatelor transmise; renuntarea la drepturile statului în litigiile care au legătură cu raporturile juridice fiscale poate fi formulată de organele fiscale numai cu acordul Guvernului;

43. exercită functia de audit public intern în conditiile legii;

44. aplică legislatia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare si încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului din autoritatea sa;

45. elaborează si derulează programe de perfectionare profesională a personalului din cadrul agentiei la nivel central si la nivelul structurilor de administrare prin Scoala de Finante Publice si Vamă si alte organisme  specializate în acest domeniu;

46. asigură prin sistemul de management al performantei si dezvoltare profesională un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil si eficient, în scopul creării unei organizatii moderne, flexibile, functionale si eficiente, în conditiile legii;

47. exercită controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii si utilizării legale si eficiente a fondurilor publice;

48. elaborează si fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al agentiei, precum si programul de investitii si achizitii publice, pe care le transmite Ministerului Finantelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia.

(3) Agentia Natională de Administrare Fiscală îndeplineste orice alte atributii si are toate competentele cu privire la activitatea de administrare a veniturilor bugetare, cu exceptia cazurilor în care legea prevede altfel.

Art. 25. - (1) În exercitarea atributiilor sale Agentia Natională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele si autoritătile administratiei publice centrale, autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice si alte entităti.

(2) Agentia Natională de Administrare Fiscală coordonează din punct de vedere metodologic structurile de administrare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 26. - În îndeplinirea atributiilor sale Agentia Natională de Administrare Fiscală este autorizată:

1. să exercite nemijlocit si neîngrădit inspectia fiscală, controlul financiar si vamal, conform dispozitiilor legale în vigoare;

2. să dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

3. să aplice sanctiunile prevăzute de lege în competenta sa;

4. să aprobe înlesniri, în conditiile legii, restituiri si compensări la plata impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri bugetare pentru care este competentă;

5. să urmărească si să ia măsuri în aplicarea legislatiei în materie de ajutor de stat, în domeniul său de activitate, conform competentelor;

6. să aplice, prin organele abilitate, modalitătile de executare silită si măsurile asigurătorii, în conditiile legii, pentru a căror realizare este competentă potrivit legii;

7. să încheie protocoale de schimb de informatii si colaborare cu ministerele, institutiile publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;

8. să solutioneze plângerile prealabile si petitiile si să pună la dispozitie solicitantilor informatiile publice, în conditiile legii;

9. să stabilească orice alte măsuri în conditiile prevăzute de lege.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Art. 27. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 4. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numărul posturilor, în conditiile legii.

(2) Numărul de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este de 447, exclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetului demnitarului. Numărul de posturi al aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate fi modificat prin redistribuirea de posturi de la structurile de administrare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si de la Directia generală de administrare a marilor contribuabili, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 28. - (1) În cadrul Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală se organizează si functionează Autoritatea Natională a Vămilor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu.

(2) Organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Natională a Vămilor si pentru unitătile subordonate acesteia este de 4.589, inclusiv postul de demnitar.

Art. 29. - (1) În cadrul Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală se organizează si functionează Garda Financiară, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridică, cu buget propriu.

(2) Organizarea si functionarea Gărzii Financiare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Garda Financiară este de 1.005, din care 120 de posturi pentru Comisariatul general.

(4) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se numesc comisarii generali adjuncti ai Gărzii Financiare.

(5) Structura organizatorică a Gărzii Financiare, numărul de posturi, normele generale si speciale de dotare, însemnele distinctive si modelele de uniformă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Regulamentul de organizare si functionare a Gărzii Financiare stabileste competentele si atributiile personalului care ocupă functii publice de conducere si de executie, precum si ale personalului contractual si se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 30. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 4, prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile structurilor de administrare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si ale Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare care se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, al structurilor de administrare si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) si (2), care se semnează de salariat si se aprobă în conditiile legii.

(4) Directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, sefii de servicii si sefii de birouri, personalul de executie din aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se numesc în functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(5) Directorii executivi adjuncti din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care coordonează structurile de administrare, sefii de administratie si sefii de administratie adjuncti, cu exceptia celor prevăzuti la art. 15 alin. (3), ai administratiilor finantelor publice ale municipiilor, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se numesc în functie, în conditiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(6) Directorul executiv si directorii executivi adjuncti ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc în functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(7) În cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti un director executiv adjunct are si calitatea de administrator-sef care coordonează structurile de administrare, calitate stabilită prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 31. - Ministerul Finantelor Publice, în nume propriu, înscrie prin Agentia Natională de Administrare Fiscală si structurile sale de administrare, în calitate de agenti împuterniciti, creantele bugetare administrate de aceasta, la registrele de publicitate mobiliară si imobiliară, în conditiile legii.

Art. 32. - (1) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală poate redistribui între structurile de administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului finantelor publice, prevăzute la art. 14 alin. (2).

(2) Structura organizatorică a structurilor de administrare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, conform art. 14 alin. (3).

(3) Statul de functii pentru aparatul propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se aprobă de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu avizul ministrului finantelor publice.

(4) Statele de functii pentru structurile de administrare fiscală din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili se aprobă de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Art. 33. - (1) Agentia Natională de Administrare Fiscală este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală răspunde în fata ministrului finantelor publice pentru întreaga sa activitate.

(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite ordine, în conditiile legii.

(4) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală are calitatea de ordonator secundar de credite, exclusiv pentru Autoritatea Natională a Vămilor si Garda Financiară, si exercită atributiile legale în această calitate pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală - aparatul propriu, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti -, precum si pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

(5) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală este ajutat în activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primuluiministru.

(6) Răspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(7) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală reprezintă Agentia Natională de Administrare Fiscală în relatia cu tertii. Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală unele atributii pot fi delegate vicepresedintilor si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.

(8) Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(9) În cazul în care presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu îsi poate exercita atributiile prevăzute la actele normative în vigoare, îl deleagă prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepresedinti să exercite aceste atributii, cu informarea ministrului finantelor publice.

Art. 34. - Agentia Natională de Administrare Fiscală are în dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, iar pentru activităti specifice numărul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 35. - Agentia Natională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 36. - (1) Personalul din cadrul Ministerului Finantelor Publice si, respectiv, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care are calitatea de functionar public, beneficiază de toate drepturile si are obligatiile prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului Ministerului Finantelor Publice se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru functionarii publici si pentru personalul contractual.

(3) Salarizarea personalului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 37. - Actele normative emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, continuă să îsi producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 38. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 39. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 159/2002 privind unele măsuri pentru închirierea unor spatii de către Ministerul Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 5 martie 2002, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 17 martie 2005.

Nr. 208.

 

ANEXA Nr. 1*)

Numărul maxim de posturi = 1.573

(exclusiv demnitarii si posturile

aferente cabinetului ministrului)

 

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

 

Numărul

de posturi

I. Institutii publice si unităti subordonate, finantate de la bugetul de stat

 

1. Agentia Natională de Administrare Fiscală, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetului demnitarului

456

2. Autoritatea Natională a Vămilor, inclusiv postul de demnitar*)

4.589

3. Garda Financiară - total, din care**):

1.005

3.1. Comisariatul general

120

3.2. Comisariatele regionale

885

4. Directiile generale ale finantelor publice judetene în subordinea cărora functionează administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orăsenesti si administratiile finantelor publice comunale; Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în subordinea căreia functionează administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti***); Directia generală de administrare a marilor contribuabili****)

25.633

II. Activităti care functionează pe lângă Ministerul Finantelor Publice

 

1. Tipărirea si difuzarea publicatiei “Revista Finante Publice si Contabilitate”*****)

 

III. Companii nationale la care Ministerul Finantelor Publice exercită calitatea

de reprezentant al statului ca actionar

 

1. Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

 

2. Compania Natională “Loteria Română” - S.A.

 

 


*) Autoritatea Natională a Vămilor functionează în subordinea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală, conform Ordonantei Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare si a Autoritătii Nationale a Vămilor în subordinea Ministerului Finantelor Publice.

**) Garda Financiară functionează în subordinea Ministerului Finantelor Publice, conform Ordonantei Guvernului nr. 8/2005.

***) Include si structurile de administrare din cadrul acestora.

****) Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili au personalitate juridică.

*****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Finantelor Publice a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

 

ANEXA Nr. 3

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

pentru activităti specifice

 

Nr.

crt.

Unitatea

Tipul

Mijlocului

de transport

Numărul maxim

aprobat

(bucăti)

Consumul maxim de

carburant pentru un

autovehicul (litri/lună)

0

1

2

3

4

1.

Aparatul propriu*):

 

 

 

a) pentru programe PHARE1)

- autoturism

- autoturism de teren

2

1

450

450

b) pentru transport marfă si persoane(delegatii)  

- autovehicule

- microbuz

7

1

500

500

2.

Directiile generale ale finantelor publice judetene;

- autoturism

- câte 5 pentru fiecare D.G.F.P.**)

300

Directia Generală a Finantelor Publice

a Municipiului Bucuresti;

- autoturism

- 3 pentru D.G.A.M.C.**)

300

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

- autoturism

- câte unul pentru fiecare D.G.F.P. judeteană

si două pentru D.G.F.P. a Municipiului Bucuresti

450

 

- autovehicul pentru transport

de valori la trezorerie

- câte unul pentru fiecare D.G.F.P. judeteană

si două pentru D.G.F.P. a Municipiului Bucuresti

600

 

- autovehicul pentru transport de marfă

- câte două pentru fiecare D.G.F.P. Arad, Bihor, Constanta, Timis, respectiv a Municipiului Bucuresti si câte unul pentru

celelalte D.G.F.P.

400

3.

Administratiile finantelor publice municipale si orăsenesti din municipiile si orasele cu peste 50.000 de locuitori si din sectoarele municipiului Bucuresti

- autoturism

 

- autoturism

 

 

- autovehicul pentru transport de valori

 

 

- autovehicul pentru transport de marfă

- câte unul pentru fiecare unitate

 

- câte unul pentru fiecare administratie a finantelor publice de sector

 

- câte unul pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie

 

- câte unul pentru fiecare unitate

300

 

450

 

 

600

 

 

400

4.

Administratiile finantelor publice municipale si orăsenesti din municipii si orase, altele decât cele prevăzute la pct. 3

- autoturism

 

 

- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie

- câte unul pentru fiecare  unitate care are în structură activitate de trezorerie

 

- câte unul pentru fiecare  unitate care are

în structură activitate de trezorerie

450

 

 

600

5.

Numărul de mijloace de transport si consumul de carburant pentru

Garda Financiară si Autoritatea Natională a Vămilor***)

 

 

 

 


1) Autoturismele si consumul de carburanti se finantează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finantelor publice, în functie de dotările rezultate din protocoalele si memorandumurile încheiate cu organismele internationale.

*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

**) D.G.F.P. - Directia generală a finantelor publice; D.G.A.M.C. - Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

***) Se stabilesc prin hotărârile Guvernului privind organizarea si functionarea acestor institutii.

 

NOTĂ:

1. Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Tulcea are în dotare o salupă pentru control si activitate curentă.

2. Nu se consideră depăsiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităti.

 

ANEXA Nr. 41)

 

Numărul de posturi = 447, exclusiv presedintele, vicepresedintii,

posturile aferente cabinetului demnitarului,

posturile ANV si posturile GF

 

ANEXA Nr. 5

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI

pentru Centrala Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat

(bucăti)

Consumul maxim de carburant pentru un

autovehicul (litri/lună)

Aparatul propriu*)

 

 

 

- parc auto comun -

autoturism**)

10

500

 

- autovehicul pentru transport de marfă si persoane***)

2

500

 


*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice.

**) Cele 10 autoturisme sunt destinate pentru activitatea de control si investigatii fiscale si vor fi conduse de inspectorii nominalizati prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

***) Pentru celelalte activităti de la nivelul Centralei Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

ACT E ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvare si restructurare si ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic

 

În baza:

- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;

- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare;

si având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

Art. 1. - În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei, se pune în aplicare Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvare si restructurare si ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin si regulamentul mentionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Mihai Berinde

 

Bucuresti, 2 martie 2005.

Nr. 40.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind ajutorul de stat pentru salvare si restructurare si ajutorul de stat pentru închidere în sectorul siderurgic

 

În temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Concurentei adoptă prezentul regulament.

 

INTRODUCERE

 

Principiul general al interzicerii ajutoarelor de stat, prevăzut în Legea nr. 143/1999, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să constituie regula, iar posibilitătile de derogare de la aceasta trebuie să fie limitate.

Dintre toate tipurile de ajutoare de stat, cele destinate salvării si restructurării întreprinderilor în dificultate au cele mai importante efecte de distorsiune a concurentei, în special ajutoarele destinate întreprinderilor care activează în sectorul siderurgic.

Dată fiind experienta din trecut, tinându-se seama de caracteristicile industriei siderurgice si de supracapacitatea de productie în acest sector, ajutoarele de stat pentru salvare si restructurare pentru întreprinderile care activează în sectorul siderurgic nu sunt considerate compatibile cu un mediu concurential normal.

Avându-se în vedere toate acestea, se consideră că ajutorul de stat destinat facilitării ajustărilor structurale poate contribui la dezvoltarea unei industrii siderurgice sănătoase.

Astfel, ajutorul de stat pentru închiderea întreprinderilor siderurgice poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal în anumite conditii.

 

ARTICOLUL 1

Ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate

 

Ajutoarele de stat pentru salvare si ajutoarele de stat pentru restructurarea întreprinderilor în dificultate din sectorul siderurgic, astfel cum acesta este definit în anexa nr. 1 la Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 252/2002, cu modificările si completările ulterioare, sunt interzise.

 

ARTICOLUL 2

Ajutorul de stat pentru închiderea întreprinderilor

 

(1) Ajutorul de stat destinat întreprinderilor din sectorul siderurgic poate fi considerat ca fiind compatibil cu un mediu concurential normal dacă se încadrează în una dintre următoarele situatii:

a) Ajutorul de stat având ca obiectiv acoperirea plătilor compensatorii suportate de întreprinderile siderurgice si destinate angajatilor disponibilizati sau celor care se pensionează anticipat, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

(i) plătile efectuate rezultă din închiderea totală sau partială a întreprinderii siderurgice si nu au fost luate în considerare la autorizarea altor ajutoare;

(ii) plătile nu depăsesc sumele care trebuie vărsate conform reglementărilor nationale în vigoare;

(iii) intensitatea ajutorului de stat nu va depăsi 50% din aceste plăti.

b) Ajutorul de stat destinat întreprinderilor siderurgice care încetează definitiv fabricarea produselor siderurgice, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

(i) întreprinderile au dobândit personalitate juridică înainte de 1 ianuarie 2005;

(ii) întreprinderile au fabricat în mod regulat produse siderurgice până la data notificării ajutorului respectiv;

(iii) întreprinderile nu si-au modificat structura productiei si a echipamentelor de la data de 1 ianuarie 2005;

(iv) întreprinderile vor închide si vor dezafecta echipamentele folosite la fabricarea produselor siderurgice în decurs de 6 luni de la încetarea productiei sau de la autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurentei, oricare dintre aceste evenimente se produce ultimul;

(v) închiderea fabricilor nu a fost deja luată în considerare la autorizarea altor ajutoare de stat;

(vi) suma ajutorului de stat nu depăseste valoarea contabilă reziduală a instalatiilor ce vor fi închise, fără a lua în considerare, în urma unei eventuale reevaluări operate începând cu 1 ianuarie 2005, procentul din această nouă valoare contabilă reziduală rezultată, care depăseste rata inflatiei.

c) Ajutorul de stat pentru întreprinderile siderurgice care îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. b), dar care sunt direct sau indirect controlate ori care controlează ele însele direct sau indirect o altă companie siderurgică, poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

(i) întreprinderea ce urmează a fi închisă să fi fost în mod efectiv si legal separată de structura grupului cu cel putin 6 luni înainte de acordarea ajutorului;

(ii) o firmă de audit agreată de către Consiliul Concurentei să certifice în mod independent faptul că în contabilitatea companiei ce urmează a fi închisă este reflectată imaginea fidelă a activului si pasivului acesteia;

(iii) să se probeze existenta unei reduceri reale a capacitătii de productie, astfel încât să antreneze un beneficiu apreciabil în timp pentru sector în ansamblul său, în termeni de reducere a capacitătii de productie pentru produsele siderurgice, pe o perioadă de 5 ani, care începe să curgă de la data închiderii pentru care s-a primit ajutor de stat sau de la data efectuării ultimei plăti din ajutorul de stat autorizat în conformitate cu prevederile prezentului punct, dacă aceasta din urmă survine mai târziu.

(2) Întreprinderile siderurgice prevăzute în Strategia de restructurare a industriei siderurgice din România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 55/2005 privind aprobarea Strategiei de restructurare a industriei siderurgice din România si a planurilor individuale de viabilitate ale companiilor siderurgice, reactualizate pentru perioada 2003-2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 9 februarie 2005, nu sunt eligibile pentru a beneficia de ajutor de închidere.

 

ARTICOLUL 3

Obligatia notificării

 

Orice intentie de a acorda un ajutor de stat pentru închiderea întreprinderilor în dificultate care activează în sectorul siderurgic trebuie să fie notificată individual Consiliului Concurentei.

 

ARTICOLUL 4

Prevederi finale

 

(1) Prezentul regulament transpune în legislatia românească Comunicarea Comisiei nr. C(2002) 315 privind ajutorul pentru salvare si restructurare si ajutorul pentru închidere în sectorul siderurgic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. C 70 din 19 martie 2002.

(2) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind aplicabil până la data de 31 decembrie 2009.