MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1002         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 504 din 4 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.319. – Hotărâre pentru aprobarea atestării comunei Moieciu, judetul Brasov, ca statiune turistică de interes local

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

216. – Decizie privind constituirea unor comisii

 

217. – Decizie privind constituirea unor comisii

 

218. – Decizie privind constituirea unor comisii

 

219. – Decizie privind constituirea unor comisii

 

220.– Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind reproducerea operelor muzicale pe fonograme sau videograme

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 504

din 4 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eurom Bank – S.A. în Dosarul nr. 10.151/2004 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde avocat Negutu Adriean, pentru Societatea Comercială “ACS Poieni“ – S.R.L. din Bucuresti, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, apărătorul Societătii Comerciale “ACS Poieni“ – S.R.L. din Bucuresti solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată, invocând Decizia Curtii Constitutionale nr. 178/2004 si depunând în acest sens concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie si apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor sau principiilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 octombrie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 10.151/2004, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Eurom Bank – S.A., contestatoare într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare introduse împotriva intimatei Societatea Comercială “ACS Poieni“ – S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin dispozitia legală criticată, care constituie o exceptie de la regula generală prevăzută de art. 387 din Codul de procedură civilă, se instituie o discriminare între cei doi factori implicati în procesul de executare. Astfel, un creditor, uzând de prevederea legală atacată, poate să lipsească un prezumtiv debitor – persoană juridică – de mijloace importante pentru activitatea sa economică normală. Autorul exceptiei apreciază că “este surprinzătoare această renuntare la minima protectie a debitorului, care nu este înstiintat decât postfactum despre faptul că nu mai poate să îsi utilizeze mijloacele bănesti“, ceea ce creează o situatie de inegalitate între cele două părti, contravenind astfel art. 16 din Constitutie.

Pe de altă parte, autorul exceptiei consideră că dispozitia legală criticată îngrădeste dreptul debitorului de a se adresa justitiei pentru apărarea intereselor sale legitime.

Astfel, în situatia celorlalte modalităti de executare, acestea pot fi contestate si înainte ca debitorul să fie lipsit de bunul său, adică imediat după somatie, însă, prin derogare, în cazul popririi, debitorul nu poate introduce contestatie decât după ce conturile sale bancare au fost blocate. Ca atare, se interzice accesul la justitie în perioada cuprinsă între emiterea somatiei (ca act începător al oricărei executări silite care în situatia expusă nu se mai emite) si indisponibilizarea efectivă prin poprire a conturilor debitorului, spre deosebire de celelalte modalităti de executare silită care încep cu o somatie. Astfel, se restrânge efectiv posibilitatea părtii de a se adresa justitiei si se aduce o atingere gravă dreptului fundamental prevăzut de art. 21 alin. (2) din Constitutie.

Mai apreciază autorul exceptiei că, în mod indirect, dispozitia legală criticată aduce atingere si dreptului la apărare prevăzut de art. 24 din Constitutie, întrucât, în cazul popririi, debitorul este lipsit de dreptul de a-si utiliza mijloacele bănesti, fără ca în prealabil să fie Înstiintat despre aceasta si fără a se putea apăra înainte de deposedarea efectivă.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât poprirea este reglementată în sectiunea a V-a a capitolului II din Codul de procedură civilă, ca o procedură specială, pentru ratiuni specifice ce tin de prevenirea unor eventuale abuzuri ale debitorilor, acestia beneficiind de toate garantiile procesuale pentru realizarea drepturilor lor prin exercitarea contestatiei la executare.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Astfel, procedura de judecată, incluzând si faza executării silite, se întemeiază pe dispozitiile art. 126 alin. (2) din Constitutie, care prevăd că reglementarea procedurii de judecată se face prin lege, dând astfel libertate legiuitorului să statueze în asemenea domenii. Norma criticată face parte din ansamblul prevederilor privind executarea silită, institutie procedurală al cărei scop este reprezentat de realizarea definitivă si practică a unor drepturi recunoscute printr-o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu. Apărarea drepturilor si intereselor legitime ale creditorului urmăritor si ale debitorului urmărit este asigurată de controlul instantei asupra întregii executări, control care functionează, printre altele, prin mecanismul contestatiei la executare, cale de atac specifică acestei proceduri aflate la îndemâna debitorului urmărit, în situatia în care acesta se consideră vătămat prin executare.

Totodată, invocă si considerentele Deciziilor Curtii Constitutionale nr. 178/2004 si nr. 336/2004, prin care s-a statuat că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 16, 21 si nici celor ale art. 24 din Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, cât priveste pretinsa încălcare a prevederilor art. 21 din Constitutie, apreciază că poprirea se realizează prin intermediul unei proceduri suple si rapide în vederea recuperării creditului, dispozitiile legale criticate având ca finalitate tocmai asigurarea celeritătii executării prestatiei la care debitorul este obligat printr-un titlu executoriu. În considerarea acestor ratiuni si pentru prevenirea unor eventuale abuzuri din partea debitorilor rău-platnici, în sensul tergiversării executării obligatiilor ce le incumbă, legiuitorul a prevăzut în mod expres înfiintarea popririi fără obligatia somării prealabile a debitorului. Însă, în cond itiile în care respectivul debitor are posibilitatea de a lua cunostintă despre înfiintarea popririi, textul de lege criticat nu lezează în nici un fel accesul la justitie sau dreptul persoanei la apărare. Totodată, în temeiul art. 399 din Codul de procedură civilă, care prevede că împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare, debitorul beneficiază de toate garantiile procesuale pentru realizarea deplină a acestor drepturi, supunând cenzurii instantei măsura dispusă, în cadrul unei proceduri contradictorii.

Referitor la critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 16 din Constitutie, apreciază că, potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, tratamentul juridic egal constituie un drept al cetătenilor numai în măsura în care acestia se găsesc în situatii juridice identice, deosebirile sub acest aspect impunând un regim juridic diferentiat.

În final, în sensul considerentelor mentionate, invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 178/2004.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă, modificate prin art. I pct. 199 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000, aprobată prin Legea nr. 219/2005, având în prezent următorul continut: “Poprirea se înfiintează fără somatie, prin adresă însotită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 452, Înstiintându-se totodată si debitorul despre măsura luată.“

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (2) si art. 24 alin. (1) din Constitutie, al căror continut este următorul:

– Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.“;

– Art. 21 alin. (2): “Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.“;

– Art. 24 alin. (1): “Dreptul la apărare este garantat.“

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea observă că prin Decizia nr. 178/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 18 mai 2004, s-a pronuntat cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor legale criticate, retinând că poprirea reprezintă o formă de executare a creantelor, constând în indisponibilizarea unor bunuri în mâinile tertului poprit – debitor al persoanei executate silit, în scopul achitării directe a creantei poprite către creditor. Această măsură se înfiintează, potrivit art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă, la cererea creditorului, de către executorul judecătoresc, fără somatie, prin adresă însotită de o copie certificată de pe titlul executoriu, comunicată tertului poprit, cu înstiintarea debitorului.

Curtea a mai retinut că poprirea se realizează prin intermediul unei proceduri suple si rapide în vederea recuperării creditului, art. 454 din Codul de procedură civilă având ca scop tocmai asigurarea celeritătii executării prestatiei la care debitorul este obligat printr-un titlu executoriu. În considerarea acestor ratiuni si pentru prevenirea unor eventuale abuzuri din partea debitorilor rău-platnici, în sensul tergiversării executării obligatiilor ce le incumbă, legiuitorul a prevăzut în mod expres înfiintarea popririi fără obligatia somării prealabile a debitorului. Însă în conditiile în care respectivul debitor are posibilitatea de a lua cunostintă despre înfiintarea popririi, textul de legecriticat nu lezează în nici un fel dreptul persoanei la apărare, garantat de art. 24 din Legea fundamentală.

Totodată, nu este îngrădit nici accesul liber la justitie, asa cum în mod eronat sustine autorul exceptiei, întrucât art. 399 din Codul de procedură civilă prevede că împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare, debitorul beneficiind de toate garantiile procesuale pentru realizarea deplină a acestor drepturi, supunând cenzurii instantei măsura dispusă, în cadrul unei proceduri contradictorii.

Referitor la pretinsa încălcare a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că, potrivit jurisprudentei sale constante, tratamentul juridic egal constituie un drept al cetătenilor numai în măsura în care acestia se găsesc în situatii juridice identice, deosebirile sub acest aspect impunând, în mod necesar, un regim juridic diferentiat. Asa fiind, în măsura în care reglementarea dedusă controlului se aplică tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nici o discriminare pe considerente arbitrare, critica de neconstitutionalitate este, si sub acest aspect, neîntemeiată.

Solutia pronuntată prin decizia mentionată, precum si considerentele care au stat la baza acesteia îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să modifice jurisprudenta Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Eurom Bank – S.A. în Dosarul nr. 10.151/2004 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea atestării comunei Moieciu, judetul Brasov, ca statiune turistică de interes local

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă atestarea comunei Moieciu, judetul Brasov, ca statiune turistică de interes local.

Art. 2. – Sectiunea “Statiuni turistice de interes local“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2002, cu completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.319.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea unor comisii

 

Având în vedere dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. d), art. 1232 alin. (1) lit. d) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, după cum urmează:

• un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR– ADA), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA) si al Societătii Române de Televiziune (SRTv), pe de altă parte.

Art. 2. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, după cum urmează:

• un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR– ADA), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR) si al Radio XXI – S.R.L., pe de altă parte.

Art. 3. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune, după cum urmează:

• un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA) si al Societătii Române de Televiziune (SRTv), pe de altă parte.

Art. 4. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial de către organismele de televiziune, după cum urmează:

• câte un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA) si al Societătii Române de Televiziune (SRTv), pe de altă parte.

Art. 5. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial de către organismele de radiodifuziune, după cum urmează:

• câte un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR) si al Radio XXI – S.R.L., pe de altă parte.

Art. 6. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriuluide opere audiovizuale de către organismele de televiziune, după cum urmează:

• un reprezentant al Societătii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN–SARA), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA) si al Societătii Române de Televiziune (SRTv), pe de altă parte.

 Art. 7. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de televiziune, după cum urmează:

• un reprezentant al Societătii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO, pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA) si al Societătii Române de Televiziune (SRTv), pe de altă parte.

Art. 8. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere scrise de către organismele de radiodifuziune, după cum urmează:

• un reprezentant al Societătii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO, pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei Române de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), al Societătii Române de Radiodifuziune (SRR) si al Radio XXI – S.R.L., pe de altă parte.

Art. 9. – Comisiile prevăzute la art. 1–8 au obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 10. – Comisiile prevăzute la art. 1–8 îsi vor stabili programul întâlnirilor, pe care îl vor comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 11. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2005.

Nr. 216.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea unor comisii

 

Având în vedere dispozitiile art. 121 alin. (2), art. 1231 alin. (1) lit. g) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor muzicale, după cum urmează:

• un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR– ADA), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 2. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor audiovizuale, după cum urmează:

• un reprezentant al Societătii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN–SARA), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 3. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor scrise, după cum urmează:

• un reprezentant al Societătii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO, pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 4. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor de artă grafică sau plastică, după cum urmează:

• un reprezentant al Societătii de Gestiune Colectivă a Dreptului de Autor în domeniul Artelor Vizuale (VISARTA), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 5. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a operelor audiovizuale, după cum urmează:

• un reprezentant al Uniunii Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a

Operelor din Audiovizual (UPFAR–ARGOA), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 6. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, după cum urmează:

• un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 7. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme privind utilizarea prin retransmitere prin cablu a fonogramelor publicate în scop comercial, după cum urmează:

• câte un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Asociatiei de Comunicatii prin Cablu (ACC) si al Asociatiei Nationale de Cabloviziune si Comunicatii în Mediul Rural (ANCCMR), pe de altă parte.

Art. 8. – Comisiile prevăzute la art. 1–7 au obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 9. – Comisiile prevăzute la art. 1–7 îsi vor stabili programul întâlnirilor, pe care îl vor comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 10. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2005.

Nr. 217.

 

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea unor comisii

 

Având în vedere dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. f), art. 1232 alin. (1) lit. b) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual, după cum urmează:

• un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte; si

• un reprezentant al Federatiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), pe de altă parte.

Art. 2. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial, după cum urmează:

• câte un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPER), pe de o parte; si

• un reprezentant al Federatiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), pe de altă parte.

Art. 3. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale, după cum urmează:

• un reprezentant al Societătii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizualul (DACIN–SARA), pe de o parte; si

• un reprezentant al Federatiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), pe de altă parte.

Art. 4. – Comisiile prevăzute la art. 1–3 au obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 5. – Comisiile prevăzute la art. 1–3 îsi vor stabili programul întâlnirilor, pe care îl vor comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 6. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

Bucuresti, 21 octombrie 2005.

Nr. 218.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea unor comisii

 

Având în vedere dispozitiile art. 1232 alin. (1) lit. b) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice prin proiectie publică în cinematografe, după cum urmează:

• un reprezentant al Societătii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN–SARA), pe de o parte; si

• un reprezentant al RADEF – Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România Film“, pe de altă parte.

Art. 2. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea repertoriului de prestatii artistice din domeniul audiovizual prin proiectie publică în cinematografe, după cum urmează:

• un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM), pe de o parte; si

• un reprezentant al RADEF – Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România Film“, pe de altă parte.

Art. 3. – Comisiile prevăzute la art. 1 si 2 au obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. – Comisiile prevăzute la art. 1 si 2 îsi vor stabili programul întâlnirilor, pe care îl vor comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2005.

Nr. 219.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind reproducerea operelor muzicale pe fonograme sau videograme

 

Având în vedere dispozitiile art. 1232 alin. (1) lit. a) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind reproducerea operelor muzicale pe fonograme sau videograme, după cum urmează:

• un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România – Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR– ADA), pe de o parte; si

• câte un reprezentant al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), al Societătii Comerciale “Electrecord“ – S.A. si al Uniunii Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR–ARGOA), pe de altă parte.

Art. 2. – Comisia prevăzută la art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. – Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2005.

Nr. 220.