MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1004         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI

 

16. – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 546 din 18 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

147. – Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundatiile produse în anul 2005

 

1.355. – Hotărâre privind acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, ca stoc de urgentă, a cantitătii de 400 de bucăti de constructii usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate si acordarea unui ajutor umanitar populatiei din judetele Bacău, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman si Vrancea

 

1.366. – Hotărâre privind exercitarea de către România a presedintiei Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei în perioada 15 noiembrie 2005 – 15 mai 2006

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

490. – Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE A BIROULUI PERMANENT

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) si (3) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Biroul permanent al Senatului adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în sedinta din 2 noiembrie 2005.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2005.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este autoritatepublică cu personalitate juridică, autonomă si independentă fată de orice altă autoritate a administratiei publice, precum si fată de orice persoană fizică sau juridică din domeniul privat si are drept obiectiv apărarea drepturilor si a libertătilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viată intimă, familială si privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal si cu libera circulatie a acestor date.

Art. 2. – Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea, se organizează si functionează potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare Legea nr. 102/2005, ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumită în continuare Legea nr. 677/2001, precum si ale prezentului regulament.

Art. 3. – Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii, denumit în continuare regulament, stabileste structura organizatorică si atributiile compartimentelor si ale posturilor din cadrul acesteia, regulile privind înregistrarea si repartizarea corespondentei primite si a documentelor întocmite în cadrul Autoritătii, precum si regulile aplicabile personalului acesteia.

Art. 4. – Prevederile regulamentului se interpretează si se aplică în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 102/2005, ale Legii nr. 677/2001, ale reglementărilor legale aplicabile functiilor de demnitate publică, functiilor de conducere si de executie de specialitate specifice din serviciile Parlamentului, precum si cele aplicabile personalului contractual.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică si conducerea Autoritătii

 

Art. 5. – (1) Autoritatea exercită atributiile prevăzute de Legea nr. 677/2001.

(2) Structura organizatorică a Autoritătii se avizează de Biroul permanent al Senatului si este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(3) În cadrul structurii organizatorice avizate potrivit alin. (2), prin decizie a presedintelui se pot organiza birouri, comisii cu activitate temporară, precum si alte structuri functionale necesare îndeplinirii atributiilor legale.

Art. 6. – (1) Autoritatea este condusă de un presedinte care, în exercitarea atributiilor sale, este ajutat de un vicepresedinte.

(2) Presedintele exercită atributiile prevăzute de Legea nr. 102/2005, precum si următoarele atributii:

a) prezintă, în sedinta plenară a Senatului României, raportul anual de activitate al Autoritătii;

b) semnează rapoartele, actele de sesizare a organelor de urmărire penală sau de introducere a actiunilor în justitie, autorizatiile, deciziile, avizele, recomandările, precum si orice alte acte necesare bunei desfăsurări a activitătii Autoritătii;

c) aprobă efectuarea investigatiilor si a controalelor prealabile si desemnează persoanele împuternicite în acest scop;

d) aprobă statul de functii si fisa postului pentru personalul din cadrul Autoritătii;

e) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul Autoritătii, precum si conditiile generale si specifice de ocupare a acestora;

f) numeste si angajează personalul din aparatul propriu al Autoritătii si modifică raporturile juridice de serviciu sau, după caz, de muncă, cu acordul acestuia;

g) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului din aparatul propriu al Autoritătii, în conditiile legii;

h) semnează corespondenta purtată cu conducătorii autoritătilor similare din străinătate, precum si ai altor institutii sau organizatii internationale;

i) aprobă deplasările personalului în străinătate;

j) aprobă componenta nominală a delegatiilor Autoritătii care participă la reuniunile organismelor europene si internationale unde Autoritatea are calitatea de membru;

k) aprobă, îndrumă si coordonează programul de pregătire si formare profesională a personalului de specialitate, inclusiv efectuarea schimburilor de experientă cu autoritătile similare din străinătate;

l) aprobă planificarea si efectuarea concediilor anuale de odihnă;

m) aprobă efectuarea si plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru;

n) aprobă programul de relatii cu publicul;

o) exercită controlul asupra activitătii compartimentelor din cadrul Autoritătii;

p) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale altor persoane din cadrul Autoritătii;

q) exercită orice alte atributii care îi revin potrivit legii.

Art. 7. – (1) Pe lângă presedinte functionează, ca organ consultativ, Consiliul consultativ al Autoritătii.

(2) Componenta si modul de functionare ale Consiliului consultativ se aprobă prin decizie a presedintelui.

Art. 8. – (1) În exercitarea atributiilor legate de activitatea internă a Autoritătii, presedintele emite decizii.

Art. 9. – Vicepresedintele Autoritătii îndeplineste următoarele atributii:

a) coordonează activitatea compartimentelor, potrivit deciziei presedintelui Autoritătii;

b) repartizează lucrările către compartimentele a căror activitate o coordonează;

c) avizează actele elaborate de compartimentele Autoritătii a căror activitate o coordonează si le supune aprobării presedintelui;

d) coordonează activitatea de întocmire a raportului anual, precum si a altor lucrări de complexitate ori de importantă deosebită, potrivit dispozitiilor presedintelui;

e) participă la elaborarea proiectelor de acte normative si coordonează activitatea de elaborare a deciziilor si instructiunilor cu caracter normativ;

f) semnează corespondenta Autoritătii, precum si orice alte acte, potrivit dispozitiilor presedintelui;

g) coordonează activitatea de întocmire a bugetului Autoritătii;

h) îndeplineste atributiile presedintelui Autoritătii în caz de imposibilitate temporară de exercitare a functiei;

i) îndeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele Autoritătii.

Art. 10. – Conducătorii compartimentelor din cadrul structurii organizatorice a Autoritătii au următoarele atributii:

a) coordonează si controlează activitatea compartimentelor pe care le conduc si asigură buna functionare a activitătii acestora;

b) prezintă informări periodice sau la cererea conducerii Autoritătii cu privire la activitatea desfăsurată;

c) participă la întocmirea raportului anual si a altor lucrări de complexitate ori de importantă deosebită;

d) repartizează lucrările către personalul compartimentelor pe care le conduc si urmăresc modul de solutionare a acestora;

e) avizează lucrările si corespondenta realizată în cadrul compartimentelor pe care le conduc;

f) informează personalul compartimentelor cu privire la deciziile luate de conducere;

g) fac propuneri privind îmbunătătirea activitătii compartimentelor pe care le conduc si supun spre aprobare conducerii propunerile personalului din subordine;

h) evaluează personalul din subordine;

i) propun structura cheltuielilor necesare pentru buna organizare si functionare a compartimentelor pe care le conduc, pentru a fi incluse în proiectul de buget al Autoritătii;

j) propun măsuri cu privire la arhivarea documentelor detinute de compartimentele pe care le conduc si răspund de păstrarea documentelor arhivate, până la predarea acestora la arhiva Autoritătii;

k) exercită alte atributii stabilite în fisa postului sau de presedintele Autoritătii.

Art. 11. – Activitatea de audit este organizată si se desfăsoară în directa subordonare a presedintelui Autoritătii, potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Atributiile compartimentelor Autoritătii

 

Art. 12. – Serviciul evidentă operatori si prelucrări date îndeplineste următoarele atributii:

a) primeste si asigură solutionarea lucrărilor repartizate;

b) stabileste formatul registrelor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. c)–e) din prezentul regulament;

c) asigură realizarea în format electronic a bazei de date cuprinzând evidenta operatorilor si a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum si administrarea acesteia;

d) semnalează necesitatea efectuării controalelor prealabile si a investigatiilor, în urma analizării notificărilor;

e) elaborează norme tehnice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

f) asigură suportul informatic necesar desfăsurării activitătii Autoritătii;

g) elaborează si propune spre aprobare presedintelui Autoritătii procedura de primire, analizare si înregistrare a notificărilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

h) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite în cadrul serviciului;

i) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.

Art. 13. – Serviciul investigatii exercită următoarele atributii:

a) propune si efectuează controale prealabile si investigatii la operatorii de date cu caracter personal, în conditiile legii;

b) solutionează plângerile, sesizările si cererile adresate Autoritătii;

c) întocmeste notele de constatare în urma efectuării controalelor prealabile si a investigatiilor;

d) propune măsurile legale ce se impun, ca urmare a efectuării controalelor prealabile si a investigatiilor;

e) comunică Serviciului evidentă operatori si prelucrări date constatările si măsurile dispuse de presedintele Autoritătii, ca urmare a investigatiilor si controalelor prealabile efectuate;

f) urmăreste ducerea la îndeplinire de către operatorii de date cu caracter personal a măsurilor obligatorii dispuse de autoritate;

g) elaborează si propune spre aprobare presedintelui Autoritătii procedura de solutionare a plângerilor, sesizărilor si cererilor, precum si procedura de efectuare a investigatiilor si a controalelor prealabile;

h) tine evidenta sanctiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;

i) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite în cadrul serviciului;

j) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.

Art. 14. – Biroul autorizatii îndeplineste următoarele atributii:

a) propune emiterea autorizatiilor transferurilor în străinătate a datelor cu caracter personal;

b) propune autorizarea prelucrărilor de date cu caracter personal privind starea de sănătate, în cazurile prevăzute de lege;

c) semnalează necesitatea efectuării controalelor prealabile si a investigatiilor, având ca obiect verificarea prelucrărilor de date cu caracter personal supuse procedurilor de autorizare;

d) elaborează si propune spre aprobare presedintelui Autoritătii procedura de autorizare a transferurilor de date cu caracter personal în străinătate, precum si a celei de emitere a autorizatiilor prevăzute la lit. b);

e) tine evidenta autorizatiilor emise de Autoritate;

f) comunică Serviciului evidentă operatori si prelucrări date transferurile de date cu caracter personal în străinătate, precum si celelalte prelucrări autorizate;

g) elaborează norme tehnice cu privire la transferul datelor cu caracter personal în străinătate;

h) solutionează petitiile care au ca obiect prelucrarea datelor supuse procedurii de autorizare;

i) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.

Art. 15. – Biroul integrare europeană si relatii internationale îndeplineste următoarele atributii:

a) gestionează programe europene si internationale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

b) face propuneri privind armonizarea legislatiei românesti cu legislatia comunitară în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate;

c) propune spre aprobare presedintelui Autoritătii si implementează planul de măsuri cu privire la îndeplinirea obligatiilor legate de integrarea europeană în domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

d) întocmeste corespondenta Autoritătii adresată altor autorităti similare din străinătate si asigură cooperarea Autoritătii cu acestea;

e) efectuează studii, analize comparative si sinteze cu privire la legislatia, jurisprudenta si practica internatională referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;

f) participă la realizarea materialelor publicitare ale Autoritătii, precum si la organizarea de seminarii si mese rotunde, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate;

g) organizează activitatea de relatii externe, conform planului anual aprobat de presedintele Autoritătii;

h) pregăteste vizitele unor delegatii sau misiuni la sediul Autoritătii si organizează participarea acesteia la reuniunile la care a fost invitată;

i) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite în cadrul biroului;

j) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.

Art. 16. – Biroul juridic si comunicare îndeplineste următoarele atributii:

a) analizează si avizează propuneri de acte normative cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

b) face propuneri privind initierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate;

c) elaborează proiectele deciziilor presedintelui Autoritătii;

d) reprezintă interesele Autoritătii în fata instantelor judecătoresti, precum si a altor autorităti si institutii publice, potrivit împuternicirii emise în acest sens de presedintele Autoritătii;

e) verifică si acordă avizul de legalitate pentru actele si contractele supuse spre aprobare presedintelui Autoritătii;

f) exercită controlul de legalitate asupra modului de desfăsurare a procedurilor de achizitii publice;

g) întocmeste revista presei si redactează comunicatele de presă, pe care le supune spre aprobare presedintelui Autoritătii;

h) organizează conferinte de presă, mese rotunde si seminarii;

i) propune editarea de brosuri, a buletinului informativ al Autoritătii, precum si a altor materiale publicitare, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate;

j) propune emiterea acreditărilor reprezentantilor massmedia;

k) propune organizarea activitătii de relatii cu publicul si gestionează procedurile privind accesul la informatiile de interes public;

l) gestionează procedurile cu privire la clasificarea documentelor din cadrul Autoritătii;

m) asigură activitatea de solutionare a petitiilor adresate Autoritătii si propune măsuri cu privire la îmbunătătirea acesteia;

n) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite în cadrul biroului;

o) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.

Art. 17. – (1) Directia economică si resurse umane are în componentă Serviciul buget-finante si contabilitate si Biroul resurse umane. Directia îndeplineste, în principal, următoarele atributii:

a) coordonează activitatea de elaborare a proiectului bugetului anual al Autoritătii;

b) asigură fondurile necesare pentru desfăsurarea activitătii Autoritătii;

c) organizează gestionarea patrimoniului Autoritătii si ia măsuri pentru asigurarea integritătii acestuia.

(2) Serviciul buget-finante si contabilitate îndeplineste următoarele atributii:

a) întocmeste proiectul bugetului anual al Autoritătii si urmăreste ca acesta să fie inclus în proiectul bugetului de stat, potrivit legii;

b) organizează gestionarea bugetului si a patrimoniului si ia măsuri pentru asigurarea integritătii acestora;

c) stabileste măsuri cu privire la organizarea si conducerea contabilitătii, potrivit legii;

d) organizează activitatea de control financiar preventiv privind modul de utilizare a resurselor financiare aprobate;

e) întocmeste statele de plată privind drepturile salariale cuvenite personalului, precum si situatiile privind plata acestor drepturi;

f) calculează deconturile de deplasare a personalului;

g) organizează si gestionează procedurile de achizitii publice, potrivit legii;

h) urmăreste modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilitătilor si a contractelor de achizitii publice;

i) organizează activitatea de dotare, de întretinere a sediului institutiei si a bunurilor sale si stabileste măsuri pentru folosirea si paza acestora;

j) întocmeste situatiile financiar-contabile, potrivit reglementărilor legale;

k) stabileste valoarea de inventar a cărtilor primite gratuit si o supune spre aprobare conducerii;

l) realizează inventarierea generală a patrimoniului institutiei, potrivit legii;

m) organizează activitatea de protectie, de securitate a muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor;

n) organizează activitatea de arhivă, potrivit legii;

o) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite în cadrul serviciului;

p) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.

(3) Biroul resurse umane îndeplineste următoarele atributii:

a) organizează si asigură aplicarea legislatiei în domeniul activitătii de personal;

b) întocmeste statul de functii si îl prezintă spre aprobare conducerii Autoritătii;

c) răspunde de organizarea si desfăsurarea examenelor si a concursurilor pentru încadrarea si promovarea personalului;

d) întocmeste actele necesare la angajarea, promovarea, acordarea drepturilor salariale sau la încetarea raporturilor juridice de muncă, potrivit legii;

e) urmăreste aplicarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale;

f) tine evidenta si completează dosarele profesionale si carnetele de muncă ale personalului Autoritătii;

g) întocmeste registrul de evidentă al personalului Autoritătii;

h) coordonează activitatea de evaluare a personalului Autoritătii;

i) întocmeste lucrările privind evidenta si miscarea personalului;

j) eliberează si vizează legitimatiile de serviciu pentru personalul Autoritătii;

k) tine evidenta concediilor de odihnă si a altor concedii ale personalului Autoritătii;

l) tine evidenta cursurilor de pregătire profesională pentru personalul Autoritătii;

m) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite în cadrul biroului;

n) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.

 

CAPITOLUL IV

Reguli privind evidenta corespondentei Autoritătii. Registrele Autoritătii

SECTIUNEA 1

Corespondenta si registrele Autoritătii

 

Art. 18. – (1) Corespondenta se înregistrează în registrele constituite în acest scop în cadrul Autoritătii.

(2) Autoritatea, în vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin, întocmeste, în principal, următoarele categorii de documente:

a) decizii, autorizatii, avize, instructiuni si recomandări ale presedintelui Autoritătii;

b) adrese către operatorii de date personale, precum si către autorităti si institutii publice, altele decât operatorii;

c) adrese către persoanele vizate;

d) rapoarte anuale;

e) expuneri de motive, note de fundamentare si referate de aprobare;

f) cereri si actiuni adresate instantelor judecătoresti sau altor organe cu activitate jurisdictională, precum si acte de sesizare a organelor de urmărire penală;

g) note si procese-verbale.

(3) Adresele către autorităti, persoane vizate si operatori se întocmesc, în exercitarea atributiilor ce revin Autoritătii sau conducerii acesteia, potrivit legii si prezentului regulament, din oficiu sau la solicitarea operatorilor, a persoanelor vizate, a altor autorităti sau institutii publice ori ca urmare a exercitării dreptului de petitionare.

Art. 19. – (1) Registrele Autoritătii sunt următoarele:

a) registrul general de intrare-iesire a corespondentei, în care se înregistrează în ordine cronologică actele de sesizare, plângerile, cererile, notificările si toate celelalte acte care privesc activitatea Autoritătii, inclusiv cele cu caracter administrativ si financiar;

b) registrul pentru înregistrarea cererilor si răspunsurilor privind accesul la informatiile de interes public;

c) registrul de evidentă a operatorilor de date cu caracter personal;

d) registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal;

e) registrul de evidentă a transferurilor în străinătate a datelor cu caracter personal;

f) registrul de dosare în care se înregistrează toate lucrările în legătură cu solutionarea cererilor, plângerilor sau sesizărilor care impun deschiderea unui dosar;

g) registrul de evidentă a deciziilor, avizelor si recomandărilor emise de presedintele Autoritătii;

h) registrul de acte emise de presedintele Autoritătii în exercitarea atributiilor legate de activitatea internă a institutiei, în care acestea sunt înregistrate si li se dă număr, în ordine cronologică;

i) registrul special de corespondentă secretă si confidentială, în care se înregistrează documentele având acest caracter, fără a fi desfăcute, după care se predau direct destinatarului;

j) registrul de arhivă.

(2) Evidentele din registre pot fi realizate si în format electronic.

(3) La sfârsitul fiecărui an, după ultima operatiune din fiecare registru, cu exceptia celor prevăzute la alin. (1) lit. c)–e), se va întocmi un proces-verbal de închidere, care va fi contrasemnat de vicepresedintele Autoritătii. (4) În scopul desfăsurării eficiente a activitătii Autoritătii, presedintele poate aproba si întocmirea altor registre, în conformitate cu atributiile ce îi revin, potrivit legislatiei în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Înregistrarea, repartizarea si solutionarea corespondentei

 

Art. 20. – (1) Întreaga corespondentă adresată Autoritătii sau întocmită de aceasta se înregistrează în registrul general de intrări-iesiri, cu exceptia corespondentei care este stabilită, în conditiile legii, ca fiind secretă sau confidentială, prin decizia presedintelui Autoritătii, si care se înregistrează în registrul special de corespondentă secretă si confidentială.

(2) Corespondenta adresată Autoritătii se formulează în scris cu respectarea conditiilor prevăzute de lege si poate fi transmisă prin postă, inclusiv cea electronică, fax ori poate fi depusă personal sau prin reprezentant.

(3) Corespondenta adresată de operatori în vederea îndeplinirii obligatiei prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 se înregistrează în registrul general de intrare-iesire si, după caz, în registrele prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. c), d) sau e) din prezentul regulament.

Art. 21. – (1) Corespondenta înregistrată în registrul general de intrări-iesiri se transmite spre solutionare compartimentelor din cadrul Autoritătii, prin curier, pe baza rezolutiei persoanei desemnate de presedintele Autoritătii.

(2) Corespondenta repartizată se înregistrează în cadrul fiecărui compartiment si se transmite personalului prin rezolutie de către conducătorul acestuia.

(3) Personalul din cadrul compartimentelor are obligatia de a tine evidenta lucrărilor repartizate de către conducătorul compartimentului si a documentelor întocmite.

Art. 22. – Procedurile de lucru se stabilesc în cadrul fiecărui compartiment, se contrasemnează de conducătorul acestuia si se supun aprobării presedintelui Autoritătii.

Art. 23. – Conducătorii compartimentelor semnează sau avizează, după caz, documentele care ies din cadrul structurii organizatorice pe care o conduc si organizează tinerea evidentei acestora.

 

CAPITOLUL V

Personalul Autoritătii

 

Art. 24. – Personalul Autoritătii, angajat de la institutia Avocatul Poporului, beneficiază de prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 102/2005.

Art. 25. – (1) Personalul din institutia Avocatul Poporului va fi angajat, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în functiile stabilite de presedintele Autoritătii, pe bază de cerere aprobată de acesta si prin examinare.

(2) Personalul din institutia Avocatul Poporului, angajat în conditiile prevăzute la alin. (1), îsi păstrează sporurile salariale specifice, dobândite anterior, respectiv sporul de confidentialitate si de stabilitate, în conditii de continuitate.

(3) Procedura de examinare prevăzută la alin. (1) se stabileste prin decizia presedintelui Autoritătii.

Art. 26. – Conditiile pentru ocuparea functiilor de conducere, altele decât cea de vicepresedinte, precum si a celor de executie se stabilesc de presedintele Autoritătii.

Art. 27. – Pentru realizarea anumitor lucrări pot fi utilizate serviciile unor specialisti, angajati cu contract de muncă pe perioadă determinată.

Art. 28. – (1) Salarizarea personalului se face la nivelul prevăzut de lege pentru functiile similare din aparatul Parlamentului.

(2) Personalul Autoritătii beneficiază de sporurile aplicabile personalului din aparatul Parlamentului, stabilite potrivit legii, pentru acesta.

Art. 29. – Personalul Autoritătii are dreptul la concediu de odihnă, precum si la alte concedii, stabilite corespunzător functiilor similare din aparatul Parlamentului.

Art. 30. – Evaluarea activitătii profesionale a personalului institutiei se face în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, aplicabile personalului din aparatul Parlamentului.

Art. 31. – În exercitarea atributiilor sale, personalul Autoritătii are următoarele îndatoriri:

a) să actioneze cu profesionalism, loialitate, corectitudine si promptitudine;

b) să îsi perfectioneze permanent pregătirea profesională;

c) să manifeste solicitudine si politete în relatia cu persoanele care se adresează Autoritătii;

d) să asigure, în procesul de elaborare si de aplicare a deciziilor, precum si de solutionare a plângerilor, cererilor si sesizărilor, egalitatea de tratament a titularilor acestora, fără privilegii si fără discriminări;

e) să exercite atributiile conferite functiei numai în scopul prevăzut de lege;

f) să nu fie influentat, în conduita sa, de interese personale sau de interventii politice;

g) să asigure accesul persoanelor interesate la documente, în conformitate cu dispozitiile legale;

h) să poarte ecuson.

Art. 32. – Răspunderea disciplinară a personalului se angajează potrivit legislatiei în vigoare, aplicabilă fiecărei categorii de personal din cadrul Autoritătii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 33. – Până la preluarea personalului de către Autoritate, calcularea si plata drepturilor salariale ale acestuia, precum si ale persoanelor angajate de Autoritate în limita celor 50 de posturi prevăzute de Legea nr. 102/2005, inclusiv salariul presedintelui, se vor efectua de institutia Avocatul Poporului.

Art. 34. – Premiul anual cuvenit personalului angajat de Autoritate din institutia Avocatul Poporului va fi achitat de către aceasta din urmă.

Art. 35. – Pentru asigurarea continuitătii activitătii de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Autoritatea poate prelua de la institutia Avocatul Poporului obiectele de inventar si mijloacele fixe, determinate proportional cu numărul de personal preluat.

Art. 36. – Autoritatea preia de la institutia Avocatul Poporului fondurile destinate îndeplinirii obligatiilor din Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană noiembrie 2004 – decembrie 2005, aferente anului bugetar 2005.

Art. 37. – Autoritatea dispune de un parc propriu format din 5 autoturisme, dintre care unul de teren, cu un consum lunar de carburanti de 500 l/autoturism.

Depăsirea acestuia este permisă numai pentru efectuarea controalelor prealabile si a investigatiilor prevăzute de Directiva nr. 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 2005 pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si de Legea nr. 677/2001.

Art. 38. – Cheltuielile aferente deplasărilor obligatorii ale personalului de specialitate al Autoritătii la reuniunile Grupului de lucru art. 29 si ale Comitetului art. 31 înfiintate în baza Directivei nr. 95/46/CE vor fi suportate de institutia Avocatul Poporului, până la preluarea de către Autoritate a fondurilor defalcate din bugetul acestei institutii.

Art. 39. – Sediul Autoritătii este în municipiul Bucuresti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sectorul 3, până la mutarea efectivă a personalului în spatiul ce i se va pune la dispozitie prin grija Guvernului României.

Art. 40. – Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 41. – Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea sa de Biroul permanent al Senatului si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

la regulament

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 546

din 18 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Ingrid Alina Tudora – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Virgil Ionescu si Vera Ionescu în Dosarul nr. 130/2005 al Curtii de Apel Alba Iulia – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 mai 2005, pronuntată în Dosarul nr. 130/2005, Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 493/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Virgil Ionescu si Vera Ionescu într-o cauză civilă având ca obiect nulitatea absolută a unui titlu de proprietate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 21, 78 si 129 din Constitutie. Astfel, prin acordarea competentei de solutionare atât a apelului, cât si a recursului, de către aceeasi instantă de judecată, se încalcă prevederile constitutionale privitoare la folosirea căilor de atac, precum si cele potrivit cărora părtile au dreptul la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil. De asemenea, arată că, desi Legea nr. 493/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004, intrând în vigoare la 3 zile de la data publicării, dispozitiile art. II alin. (3) din acest act normativ îsi extind efectele si asupra unor hotărâri pronuntate înainte de data de 21 noiembrie 2004, ceea ce contravine principiului neretroactivitătii legilor.

Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat nu aduce atingere dreptului constitutional al părtilor la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, legiuitorul având în vedere tocmai solutionarea cauzei într-un termen mai scurt, cu respectarea însă a tuturor celorlalte drepturi si garantii procesuale.

Dispozitiile art. II alin. (3) din Legea nr. 493/2004 nu contravin nici prevederilor art. 78 din Constitutie, întrucât normele procedurale criticate nu retroactivează, ci îsi găsesc imediată aplicare. Nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea prevederilor art. 129 din Constitutie, deoarece dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil este pe deplin respectat.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,  Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprimapunctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că modificarea competentei si stabilirea normelor tranzitorii ale Legii nr. 493/2004 reprezintă o expresie a principiului consacrat de art. 126 alin. (2) din Constitutie, astfel încât numărul gradelor de jurisdictie, precum si repartizarea competentei materiale pe niveluri de instante nu sunt stabilite prin norme de natură constitutională, legiuitorul constituant abilitând forul legislativ să reglementeze aceste aspecte prin lege. Asa fiind, în contextul unei supraaglomerări a instantei supreme, legiuitorul a dispus aplicarea de îndată a noilor reguli de competentă, prin transmiterea cauzelor către instantele devenite competente, scopul urmărit fiind acela de a acorda o maximă eficientă măsurilor dispuse, fără să se poată vorbi însă de o aplicare retroactivă a legii. Normele prevăzute de art. II alin. (3) nu se aplică unor efecte deja produse la data intrării în vigoare a legii,  ci se aplică de îndată unor situatii juridice si raporturi procesual civile în curs de derulare, astfel încât nu se poate vorbi de o aplicare retroactivă a legii. În ceea ce priveste înfrângerea art. 129 din Constitutie, Guvernul arată că stabilirea conditiilor de exercitare a căilor de atac, precum si competenta de solutionare a acestora sunt în concordantă cu Legea fundamentală. De altfel, asa cum Curtea Constitutională a statuat în mod constant, nici o prevedere constitutională nu impune accesul la toate gradele de jurisdictie si la toate nivelurile de instantă, motiv pentru care exercitarea controlului de legalitate, pe calea recursului, de o instantă de acelasi nivel cu cea care a solutionat apelul, nu contravine Constitutiei din perspectiva liberului acces la justitie.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional. În acest sens, arată că nu poate fi retinută critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004, aprobată prin Legea nr. 493/2004, fată de art. 21 alin. (3) din Constitutie, deoarece, în ceea ce priveste echitatea procesului, aceasta este asigurată prin aplicarea egală, fată de toate părtile în proces, a normelor de procedură după care se desfăsoară judecata, iar termenul rezonabil este apreciat în functie de circumstantele cauzei supuse judecătii. De altfel, stabilirea competentei si procedurii de judecată reprezintă atributul exclusiv al legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie. Cu privire la contrarietatea dispozitiilor legale criticate fată de art. 129 din Constitutie, Avocatul Poporului arată că exercitarea căilor de atac are loc în conditiile legii, de unde rezultă libertatea legiuitorului de a institui si de a reveni asupra reglementării unor căi de atac, cu respectarea celorlalte norme si principii ale Legii fundamentale, în acest sens fiind si jurisprudenta Curtii Constitutionale. În final, apreciază că prevederile art. 78 din Constitutie referitoare la intrarea în vigoare a legii nu au incidentă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie de fapt dispozitiile art. II alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 14 septembrie 2004, ordonantă aprobată cu modificări prin Legea nr. 493/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004.

Dispozitiile legale criticate au următorul continut:

– Art. II alin. (3): “În cazurile prevăzute la alin. (2), apelurile aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă se trimit la tribunale, iar recursurile aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie se trimit la curtile de apel. Trimiterea dosarelor se va face prin declinarea competentei, prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor.“

Autorii exceptiei sustin că reglementarea dedusă controlului contravine prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2), ale art. 21 alin. (3), art. 78 si ale art. 129, care au următorul continut:

– Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“;

– Art. 21 alin. (3): “Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.“;

– Art. 78: “Legea se publică în Monitorul Oficial al României si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.“;

– Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competentei sale, astfel cum este determinată prin art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege“.

Curtea constată, de asemenea, că textul de lege criticat are caracter tranzitoriu, în sensul că stabileste competenta instantelor în litigiile în curs de solutionare, la data intrării sale în vigoare. Împrejurarea că, urmare consacrării, cu acest prilej, a regulii de drept comun instituite prin art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă, constând în aplicarea imediată a legii procesuale noi, aceeasi instantă poate fi învestită cu solutionarea a două căi de atac în aceeasi cauză, nu relevă nici un fine de neconstitutionalitate. Într-adevăr, dincolo de faptul că ne găsim în prezenta unei situatii cu caracter tranzitoriu, solutionarea cauzei apartine unor complete cu o compunere diferită, iar părtile beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale menite să le asigure respectarea accesului liber la justitie, a dreptului la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil.

Curtea observă, totodată, că autorii exceptiei sustin o pretinsă retroactivitate a reglementării, invocând, în acest sens, atât încălcarea principiului neretroactivitătii, cât si prevederile art. 78 din Legea fundamentală. Critica cu un atare obiect este însă neîntemeiată, întrucât reglementarea în discutie se referă la competentă, asadar la o situatie juridică cu caracter de continuitate, constitutivă de facta pendentia, asupra căreia legiuitorul poate interveni în viitor, asa cum, de altfel, si procedează. Ca atare, nu se poate retine că acesta ar fi extins efectul normei asupra unor hotărâri pronuntate anterior intrării sale în vigoare, care rămân supuse căilor de atac în vigoare la data pronuntării lor. De altfel, posibilitatea legiuitorului de a interveni în stabilirea cadrului juridic de exercitare a căilor de atac, cu respectarea, desigur, a principiului neretroactivitătii, este expres consacrată în art. 129 din Legea fundamentală.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Virgil Ionescu si Vera Ionescu în Dosarul nr. 130/2005 al Curtii de Apel Alba Iulia – Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundatiile produse în anul 2005

 

În vederea construirii si/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, având în vedere că situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, s-a creat ca urmare a inundatiilor devastatoare din acest an, iar neadoptarea prezentei reglementări conduce la imposibilitatea refacerii imediate a locuintelor din zonele calamitate, cu repercusiuni umane si sociale foarte grave,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – Articolul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundatiile produse în anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Achizitiile prevăzute la art. 1 se finantează din resursele alocate de la bugetul de stat pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si din alte surse legal constituite.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 147.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, ca stoc de urgentă, a cantitătii de 400 de bucăti de constructii usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate si acordarea unui ajutor umanitar populatiei din judetele Bacău, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman si Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă acumularea de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2005, ca stoc de urgentă, a cantitătii de 400 de bucăti de constructii usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate.

(2) Acumularea cantitătii prevăzute la alin. (1) se va face în regim de urgentă, din tară sau din import, finantarea fiind asigurată din Fondul de interventie la  dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor inundatiilor, prin majorarea bugetului Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pe anul 2005 la titlul 70 “Cheltuieli de capital“, articolul 71 “Stocuri pentru rezerva de stat si de mobilizare“ cu suma de 7.000 mii lei (RON).

(3) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (2) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 3.945 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005.

(4) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

(5) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului împreună cu Administratia Natională a Rezervelor de Stat vor elabora caietul de sarcini pentru achizitionarea, în conformitate cu legislatia în vigoare, a produsului prevăzut la alin. (1).

Art. 2. – Se acordă un ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, în limita sumei de 5.162,5 mii lei (RON), constând în 295 de bucăti de constructii usoare din elemente modulate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru cazarea provizorie a persoanelor sinistrate ale căror case au fost distruse în urma fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada august–septembrie 2005 din judetele Bacău, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman si Vrancea si care nu pot fi reconstruite decât începând din primăvara anului 2006.

Art. 3. – Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la preturile de înregistrare, prin conturile “Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse“, cantitatea de 295 de bucăti de constructii usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuternicitii desemnati de institutia prefectului din judetele Bacău, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman si Vrancea.

Art. 4. – (1) Transportul constructiilor usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate până la locul indicat de institutia prefectului din judetele Bacău, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman si Vrancea se va efectua în regim de urgentă prin grija unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

(2) Cheltuielile legate de transportul produsului se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Distribuirea către populatia sinistrată se va face de comitetul judetean pentru situatii de urgentă, prin grija institutiei prefectului din judetele Bacău, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman si Vrancea.

(4) Preluarea locuintelor de către persoanele sinistrate se face conform listelor întocmite de institutia prefectului, avizate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu precizarea obligatiilor si îndatoririlor primitorului, întocmit după modelul contractului-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, pe termen de un an calendaristic, dar nu mai putin decât perioada necesară rezolvării situatiei locative definitive a sinistratului beneficiar de locuintă provizorie.

(5) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei, deteriorarea, distrugerea sau modificarea constructivă a constructiilor usoare din elemente modulate acordate ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 5. – (1) Institutia prefectului din judetele Bacău, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman si Vrancea vor justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile institutiilor prefectului din judetele Bacău, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman si Vrancea, în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

Art. 6. – Autoritătile administratiei publice locale din judetele Bacău, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman si Vrancea vor asigura pentru fiecare zonă sinistrată:

a) locatiile pentru amplasarea constructiilor usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, altele decât cele unde urmează să se reconstruiască locuintele distruse;

b) energia electrică necesară iluminatului si, după caz, încălzirii din sursă electrică;

c) grupuri sanitare si surse de apă potabilă.

Art. 7. – (1) Pe măsura finalizării reconstructiei locuintelor, institutia prefectului din judetele Bacău, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman si Vrancea vor prelua de la populatie constructiile usoare din elemente modulate acordate în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Preluarea se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu constatarea stării constructiv-functionale si aplicarea măsurilor, după caz.

(3) Constructiile usoare din elemente modulate astfel preluate vor fi transmise, în conditiile legii, inspectoratelor judetene pentru situatii de urgentă, care vor asigura demontarea si conservarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.355.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe judete a constructiilor usoare din elemente modulate pentru cazarea familiilor sinistrate, acordate ca ajutor umanitar din rezervele de stat

 

Nr. crt.

Judetul

Cantitatea

1.

Bacău

66

2.

Galati

70

3.

Ialomita

20

4.

Giurgiu

2

5.

Olt

3

6.

Teleorman

42

7.

Vrancea

92

 

TOTAL:

295

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea de către România a presedintiei Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei în perioada 15 noiembrie 2005 – 15 mai 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă exercitarea de către România a presedintiei Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei în perioada 15 noiembrie 2005 – 15 mai 2006.

Art. 2. – (1) În vederea realizării conceptului si punerii în aplicare a planului de activităti se constituie un grup de lucru a cărui activitate se va desfăsura pe perioada presedintiei României la Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei. Acesta va functiona în subordinea Consiliului interministerial pentru relatii externe si afaceri europene.

(2) Grupul de lucru este condus de ministrul afacerilor externe si are în componentă reprezentanti, la nivel de secretar de stat sau echivalent, din cadrul următoarelor institutii:

a) Administratia Prezidentială;

b) Secretariatul General al Guvernului;

c) Cancelaria Primului-Ministru;

d) Ministerul Afacerilor Externe;

e) Ministerul Educatiei si Cercetării;

f) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;

g) Ministerul Justitiei;

h) Ministerul Finantelor Publice;

i) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

j) Ministerul Administratiei si Internelor;

k) Ministerul Culturii si Cultelor;

l) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

m) Institutul National al Magistraturii;

n) Serviciul de Informatii Externe;

o) Serviciul Român de Informatii;

p) Autoritatea Natională pentru Tineret;

q) Oficiul Guvernamental pentru Republica Moldova;

r) Departamentul pentru Relatii Interetnice;

s) Agentia Natională pentru Romi;

t) Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului;

u) Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap.

(3) În desfăsurarea activitătii sale grupul de lucru cooperează si cu alte institutii publice si private, precum si cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale.

(4) Grupul de lucru poate constitui subgrupuri tematice formate din reprezentanti ai institutiilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităti si institutii publice, precum si ai persoanelor juridice de drept privat.

Art. 3. – Pentru asigurarea pregătirii organizării de către România a mandatului presedintiei Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, la Ministerul Afacerilor Externe se constituie, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, o echipă de lucru formată din experti în cadrul Directiei OSCE, Consiliul Europei si drepturile omului.

Art. 4. – (1) Cheltuielile aferente pregătirii si organizării activitătilor programate a se desfăsura pe perioada exercitării de către România a presedintiei Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, în valoare totală de 4.752.000 lei (RON), se vor asigura cu prioritate, din bugetele aprobate, de către institutiile publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Pentru asigurarea finantării pregătirii si organizării activitătilor aferente exercitării presedintiei române a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei se pot atrage fonduri provenite din donatii si sponsorizări ale persoanelor fizice si ale persoanelor juridice, din tară si din străinătate, alte surse atrase în conditiile legii, precum si resurse financiare externe.

(3) Institutiile implicate răspund de utilizarea fondurilor alocate, potrivit prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 1.366.

 

ANEXĂ

 

PRESEDINTIA COMITETULUI MINISTRILOR AL CONSILIULUI EUROPEI ALOCAREA BUGETULUI

pe perioada noiembrie 2005 – mai 2006

 

TOTAL: 4.752.000 RON, dintre care:

– 411.000 RON pentru anul 2005;

– 4.341.000 RON pentru anul 2006.

I. Ministerul Afacerilor Externe – 2.808.000 RON, dintre care:

– 306.000 RON pentru anul 2005;

– 2.502.000 RON pentru anul 2006.

1. Dimensiunea institutională

– 2 sesiuni ministeriale ale Comitetului Ministrilor, presedintele Comitetului Ministrilor + 4, 4 zile (avion special, diurnă, cazare) – circa 216.000 RON:

– 2005 – 108.000 RON;

– 2006 – 108.000 RON;

– 2 vizite în România ale secretarului general al

Consiliului Europei, 6 zile (transport intern, dejun, receptie etc.) – circa 36.000 RON:

– 2006 – 36.000 RON;

– 2 vizite în România ale presedintelui Congresului Puterilor Locale si Regionale din Europa, 6 zile (transport intern, dejun, receptie etc.) – circa 36.000 RON:

– 2005 – 18.000 RON;

– 2006 – 18.000 RON.

2. Dimensiunea parlamentară

– 2 sesiuni ale Adunării parlamentare a Consiliului Europei, presedintele Comitetului Ministrilor + 4, 4 zile (transport international, diurnă, cazare) – circa 216.000 RON:

– 2006 – 216.000 RON.

3. Relatia cu alte organizatii internationale

– 1 reuniune Consiliul Europei – OSCE, la Viena (presedintele Comitetului Ministrilor + 4) – circa 108.000 RON:

– 2006 – 108.000 RON;

– 1 reuniune Consiliul Europei – Uniunea Europeană, la Strasbourg (presedintele Comitetului Ministrilor + 4) – circa 108.000 RON:

– 2006 – 108.000 RON.

4. Dimensiunea operatională

Turnee ale presedintelui Comitetului Ministrilor în principalele zone cu potential conflictual, după cum urmează:

– 2 turnee x 108.000 RON (medie) = 216.000 RON

Balcani (Serbia si Muntenegru, Kosovo, Albania, Macedonia):

– 1 turneu, presedintele în exercitiu + 2, 2 zile (avion special, cazare, diurnă)

Ucraina, Republica Moldova:

– 1 turneu, presedintele în exercitiu + 2, 2 zile (transport international, diurnă, cazare)

– 2006 – 216.000 RON.

5. Seminarii, colocvii, reuniuni organizate în România – circa 80 de persoane/eveniment, 2–4 zile/eveniment (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.):

– 5 evenimente x 126.00 RON (medie) – 630.000 RON;

– 1 reuniune restrânsă (circa 50 de persoane) – 90.000 RON;

– 2006 – 720.000 RON.

6. Conferinte/reuniuni organizate în România – circa 150–200 de persoane/eveniment, 2–4 zile/eveniment (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.):

– 2 evenimente x 288.000 RON (medie) – 576.000 RON:

– 2006 – 576.000 RON.

7. Activităti de protocol ale Misiunii Permanente – circa 180.000 RON:

– 2006 – 180.000 RON.

8. Prestări de servicii pentru dimensiunea de comunicare publică si promotională (consultantă, materiale de birotică promotionale, materiale promotionale privind România etc.) – circa 396.000 RON:

– 2005 – 180.000 RON;

– 2006 – 216.000 RON.

II. Ministerul Culturii si Cultelor – 115.000 RON, din care:

– 15.000 RON pentru anul 2005;

– 100.000 RON pentru anul 2006;

– 1 seminar finantat în comun cu Consiliul Europei – circa 70 de persoane/eveniment, 3 zile (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.) – circa 15.000 RON pentru anul 2005;

– 1 seminar si o reuniune finantate în comun cu Consiliul Europei – circa 70 de persoane/eveniment, 2–4 zile (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.) – circa 100.000 RON pentru anul 2006.

III. Secretariatul General al Guvernului – 577.000 RON, dintre care:

– 90.000 RON pentru anul 2005;

– 487.000 RON pentru anul 2006.

a) Departamentul pentru Relatii Interetnice – 342.000 RON, dintre care:

– 90.000 RON pentru anul 2005;

– 252.000 RON pentru anul 2006;

– seminarii, colocvii, reuniuni organizate în România – circa 80 de persoane/eveniment, 2–4 zile/eveniment (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.):

– 2 evenimente x 126.000 RON (medie) – 252.000 RON;

– 1 reuniune restrânsă (circa 50 de persoane) – 90.000 RON.

b) Agentia Natională pentru Romi – 235.000 RON pentru anul 2006:

– conferintă organizată în România în cooperare cu Consiliul Europei si OSCE – circa 150–200 de persoane, 2–4 zile (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.) – 150.000 RON;

– reuniune organizată în România în cooperare cu Consiliul Europei – circa 100–120 de persoane/eveniment, 2–4 zile/eveniment (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.) – 85.000 RON.

IV. Ministerul Educatiei si Cercetării – 208.000 RON pentru anul 2006:

– conferintă organizată în România – circa 150–200 de persoane, 2–4 zile [închiriere săli si echipamente, închiriere masini/microbuze, traducere simultană, cheltuieli zilnice de masă, cocteil, masă oficială, pauze cafea, amenajări si materiale promotionale (banner, afise), aranjamente florale, program cultural, cadouri, cazare si transport international pentru o parte a delegatilor, program cultural] – 208.000 RON.

V. Ministerul Administratiei si Internelor – 144.000 RON pentru anul 2006:

– reuniune organizată în România – circa 100 de persoane/eveniment, 2–4 zile/eveniment (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.) – 144.000 RON.

VI. Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor – 288.000 RON pentru anul 2006:

– conferintă organizată în România – circa 150–200 de persoane, 2–4 zile (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.) – 288.000 RON.

VII. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – 108.000 RON pentru anul 2006:

– reuniune organizată în România – circa 60 de persoane/eveniment, 2–4 zile/eveniment (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.) – 108.000 RON.

VIII. Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei (Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap) – 144.000 RON pentru anul 2006:

– reuniune organizată în România – circa 100 de persoane/eveniment, 2–4 zile/eveniment (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.) – 144.000 RON.

IX. Autoritatea Natională pentu Tineret – 108.000 RON pentru anul 2006:

– reuniune organizată în România – circa 60 de persoane/eveniment, 2–4 zile/eveniment (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.) – 108.000 RON.

X. Consiliul Superior al Magistraturii (Institutul National al Magistraturii) – 252.000 RON pentru anul 2006:

– seminarii, colocvii, reuniuni organizate în România – circa 80 de persoane/eveniment, 2–4 zile/eveniment (închiriere si decorare săli, închiriere masini/microbuze, traducere, dejun, răcoritoare, materiale birotică si materiale promotionale, acoperire cheltuieli pentru unii invitati străini etc.);

– 2 evenimente x 126.000 RON (medie) – 252.000 RON.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere prevederile art. 7, art. 36 si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. – Regulamentul privind concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 91/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 31 martie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul regulamentului va avea următorul cuprins:

,,REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere la Scoala Natională de Grefieri si a concursului pentru ocuparea posturilor vacante la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea“

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

“(11) În cazuri exceptionale, Consiliul Superior al Magistraturii poate decide organizarea de concursuri la nivel national pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea.

(12) Concursurile prevăzute la alin. (11) se organizează de Scoala Natională de Grefieri cu concursul curtilor de apel si al parchetelor de pe lângă acestea, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.“

3. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) si fac dovada că posedă cunostinte de operare pe calculator sau de dactilografiere.“

4. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Tematica si data desfăsurării concursurilor sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri.“

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art.5. – Pentru înscrierea la concurs candidatii vor plăti o taxă stabilită prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, taxă ce va fi folosită pentru organizarea concursului, constând în cheltuieli de logistică, închirieri de săli de concurs si plata comisiilor de concurs arătate mai jos în cuprinsul prezentului regulament.“

6. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.6. – (1) Data si locul sustinerii concursului de admitere la Scoala Natională de Grefieri, tematica, durata cursurilor, numărul de locuri si modalitatea repartizării pe posturi, precum si cuantumul taxei de înscriere la concurs vor fi afisate la sediile Consiliului Superior al Magistraturii, Scolii Nationale de Grefieri si ale tribunalelor, cu cel putin 60 de zile înainte de data începerii concursului.“

7. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Data si locul sustinerii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea, tematica, numărul de locuri si modalitatea repartizării pe posturi, precum si cuantumul taxei de înscriere la concurs vor fi afisate la sediile Consiliului Superior al Magistraturii, Scolii Nationale de Grefieri si ale tribunalelor, cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului.“

8. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Aceste date vor fi publicate si pe site-urile Scolii Nationale de Grefieri si Consiliului Superior al Magistraturii.

Anuntul privind desfăsurarea concursurilor se va publica si într-un cotidian central.“

9. La articolul 8 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

“h) dovada privind cunostintele de operare pe calculator sau dactilografiere, după caz.“

10. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.9. – (1) Dosarele pentru înscrierea la concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri se depun, cu cel putin 40 de zile înainte de data concursului, la cabinetele presedintilor tribunalelor în a căror rază teritorială domiciliază candidatii. Pe baza acestora se va completa baza de date pusă la dispozitia tribunalelor de către Consiliul Superior al Magistraturii.“

11. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Dosarele pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea se depun, cu cel putin 20 de zile înainte de data concursului, la cabinetele presedintilor tribunalelor în a căror rază teritorială domiciliază candidatii. Pe baza acestora se va completa baza de date pusă la dispozitia tribunalelor de către Consiliul Superior al Magistraturii.“

12. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Presedintii tribunalelor vor înainta dosarele candidatilor si baza de date, cu cel putin 35 de zile înainte de data concursului de admitere la Scoala Natională de Grefieri, la Consiliul Superior al Magistraturii.“

13. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Presedintii tribunalelor vor înainta dosarele candidatilor si baza de date, cu cel putin 18 zile înainte de data concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea, la Consiliul Superior al Magistraturii.“

14. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.10. – (1) Verificarea dosarelor candidatilor privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3 se realizează de comisia de organizare a concursului sau de comisia centrală de organizare a concursului, după caz.“

15. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Lista candidatilor respinsi se afisează în conditiile art. 6 alin. (1), cu 15 zile înainte de data concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea.“

16. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Contestatiile vor fi solutionate prin hotărâre definitivă de comisia centrală de organizare a concursului, în termen de 24 de ore, rezultatele fiind comunicate de îndată, în conditiile art. (6) alin. (1).“

17. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art.12. – (1) Pentru concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri, Consiliul Superior al Magistraturii numeste, la propunerea acestei scoli, comisia de organizare a concursului, comisia de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare si comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea, Consiliul Superior al Magistraturii numeste, la propunerea Scolii Nationale de Grefieri, comisia centrală de organizare a concursului, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor, precum si, la propunerea curtilor de apel si a parchetelor de pe lângă acestea, comisiile teritoriale de organizare a concursului si comisiile de corectare.“

18. Titlul sectiunii a II-a din capitolul III va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a II-a

Comisia de organizare a concursului de admitere la Scoala Natională de Grefieri“

19. După articolul 14 se introduce o nouă sectiune, sectiunea a II1-a, cu următorul cuprins:

“SECTIUNEA a II1-a

Comisiile de organizare a concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea

Art. 141. – Comisia centrală de organizare a concursului este compusă din presedinte si cel putin 5 membri, în functie de numărul candidatilor.

Art. 142. – Comisia centrală de organizare a concursului organizează si supraveghează întreaga desfăsurare a concursului si are următoarele atributii principale:

a) înregistrarea si verificarea cererilor si a documentelor anexate, necesare înscrierii, si constituirea bazei de date privind concursul de admitere;

b) transmiterea tabelelor nominale ale candidatilor declarati înscrisi către comisiile teritoriale de organizare a concursului;

c) tipărirea tezelor de concurs si transmiterea acestora pe bază de proces-verbal către comisiile teritoriale de organizare a concursului;

d) asigurarea tehnoredactării si a comunicării prin posta electronică sau prin fax a subiectelor si baremurilor de corectare către comisiile teritoriale de organizare a concursului;

e) întocmirea si afisarea tabelului nominal cu rezultatele concursului, în ordinea descrescătoare a mediilor;

f) primirea contestatiilor, însotite de lucrările contestate, de la comisiile teritoriale de organizare a concursului si transmiterea lor sub semnătură presedintelui comisiei de rezolvare a contestatiilor;

g) întocmirea clasificării finale a candidatilor, după primirea rezultatelor contestatiilor.

Art. 143. – Comisiile teritoriale de organizare a concursului sunt compuse din presedinte si cel putin 2 membri, în functie de numărul candidatilor.

Art. 144. – Comisiile teritoriale de organizare a concursului organizează si supraveghează întreaga desfăsurare a acestuia la nivelul curtii de apel si al parchetului de pe lângă aceasta si are următoarele atributii principale:

a) primirea tabelului nominal al candidatilor declarati înscrisi în circumscriptia curtii de apel;

b) asigurarea sălilor de concurs;

c) repartizarea nominală a candidatilor în sălile de concurs;

d) întocmirea listelor cuprinzând persoanele care vor asigura supravegherea candidatilor pe timpul sustinerii probelor scrise, verificarea identitătii acestora si sigilarea lucrărilor scrise;

e) numirea, pentru fiecare sală, a persoanelor care vor supraveghea desfăsurarea probelor scrise, dintre care o persoană este responsabil de sală; acestea nu trebuie să aibă rude, până la gradul al patrulea inclusiv, printre candidati;

f) primirea subiectelor si a baremurilor de la comisia centrală de organizare a concursului, asigurarea multiplicării si a securizării acestora;

g) distribuirea plicurilor sigilate cu subiecte responsabililor sălilor de concurs, astfel încât la ora de începere a concursului acestea să poată fi desfăcute în prezenta candidatilor;

h) verificarea exactitătii si a corectitudinii transcrierii pe tablă a subiectelor, atunci când este cazul;

i) verificarea modului în care numărul lucrărilor si numărul paginilor acestora, predate de candidati responsabilului de sală, corespund înscrisurilor din borderoul de predare a lucrărilor;

j) predarea lucrărilor candidatilor, însotite de un borderou pentru fiecare disciplină, în care se mentionează numărul lucrărilor si al paginilor acestora, precum si a baremurilor de corectare presedintelui comisiei de corectare;

k) predarea tezelor nefolosite si anulate, pe bază de proces-verbal, presedintelui comisiei centrale de organizare a concursului.“

20. Titlul sectiunii a III-a din capitolul III va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a III-a

Comisiile de elaborare a subiectelor“

21. La articolul 15, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art.15. – (1) Comisiile de elaborare a subiectelor si de stabilire a baremurilor se constituie separat pentru fiecare concurs si sunt formate din cel putin 2 membri pentru fiecare disciplină, numiti dintre magistrati si/sau cadre didactice universitare, după caz.

(2) Comisiile de elaborare a subiectelor sunt conduse fiecare de un presedinte numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre membrii acestora.“

22. Alineatul (3) al articolului 15 se abrogă.

23. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art.16. – (1) Comisiile de elaborare a subiectelor elaborează subiectele si stabilesc baremurile de corectare, în conditiile prevăzute de prezentul regulament.

(2) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor nu pot face parte din comisiile de corectare.“

24. După articolul 16 se introduce o nouă sectiune, sectiunea a III1-a, cu următorul cuprins:

,,SECTIUNEA a III1-a

Comisiile de corectare

Art. 161 – (1) Comisiile de corectare se constituie separat pentru fiecare concurs si sunt formate din cel putin 2 membri pentru fiecare disciplină, numiti dintre magistrati si/sau cadre didactice universitare, după caz.

(2) Comisiile de corectare sunt conduse fiecare de un presedinte numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre membrii acestora.

Art. 162. – Comisiile de corectare au următoarele atributii:

a) corectarea lucrărilor pe baza baremurilor stabilite;

b) înscrierea notelor pentru fiecare materie în borderoul de notare;

c) predarea lucrărilor corectate si a borderourilor de notare presedintelui comisiei de corectare, care le va preda, pe bază de proces-verbal, presedintelui comisiei de organizare a concursului sau, după caz, presedintelui comisiei centrale de organizare a concursului.“

25. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.17. – (1) Comisiile de solutionare a contestatiilor, constituite pentru fiecare concurs, sunt formate din magistrati si cadre didactice universitare, altii decât cei care fac parte din comisia de corectare.“

26. La articolul 18, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) predarea lucrărilor recorectate si a borderourilor de notare presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor, care le va preda, pe bază de proces-verbal, presedintelui comisiei de organizare a concursului sau, după caz, presedintelui comisiei centrale de organizare a concursului.“

27. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursurilor“

28. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art.19. – Examinarea candidatilor la concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri se face prin sustinerea unei probe scrise la următoarele discipline:

a) pentru cursurile cu durata de 2 ani:

1. limba română;

2. organizare judecătorească;

3. Constitutia României;

b) pentru cursurile cu durata de un an:

1. organizare judecătorească;

2. procedură civilă;

3. procedură penală.“

29. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art.191. – Examinarea candidatilor la concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecătoresti si parchete se face prin sustinerea unei probe la următoarele discipline:

1. organizare judecătorească;

2. procedură civilă;

3. procedură penală.“

30. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art.20. – (1) Pentru concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri, subiectele de concurs vor fi elaborate în ziua concursului, multiplicate, puse în plicuri separate, sigilate, care vor fi predate presedintelui comisiei de organizare a concursului cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise.

(2) Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefieri la instantele judecătoresti si parchete, subiectele de concurs si baremurile de corectare vor fi elaborate în ziua concursului si vor fi predate presedintelui comisiei centrale de organizare a concursului. Acesta le va transmite prin posta electronică sau prin fax presedintilor comisiilor teritoriale de organizare a concursului cu o jumătate de oră înainte de începerea probei scrise. Presedintele comisiei teritoriale de organizare a concursului va confirma imediat primirea subiectelor, în aceeasi modalitate. Subiectele de concurs vor fi multiplicate, puse în plicuri separate si sigilate.“

31. La articolul 21, alineatele (1), (4), (5), (6), (10) si (12) vor avea următorul cuprins:

“Art.21. – (1) Comisia de organizare a concursului sau, după caz, comisia teritorială de organizare a concursului afisează pe usa fiecărei săli tabelele nominale cu candidatii repartizati în sală.

............................................................................................

(4) Înainte de comunicarea subiectelor candidatii îsi înscriu numele si prenumele pe coltul foii care urmează să fie lipit la predarea lucrării, după care se aplică stampila Consiliului Superior al Magistraturii sau, după caz, stampila curtii de apel ori a parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscriptia căreia se desfăsoară examenul.

(5) Ora stabilită de comisia de organizare a concursului sau, după caz, de comisia centrală de organizare a concursului pentru începerea probei scrise va fi aceeasi pentru toate sălile în care se desfăsoară concursul.

Plicurile cu subiectele de concurs vor fi înmânate de presedintele comisiei de organizare a concursului, respectiv de presedintele comisiei teritoriale de organizare a concursului, fiecărui responsabil de sală, în prezenta câte unui candidat din fiecare sală, cu un sfert de oră înaintea începerii probelor scrise.

(6) Pe toată durata desfăsurării probelor scrise, în sălile de concurs au acces persoanele care supraveghează desfăsurarea probelor, membrii comisiilor de organizare si persoanele desemnate cu aplicarea stampilei pe coltul îndoit al colilor, destinate probei scrise. Accesul altor persoane este interzis cu desăvârsire.

............................................................................................

(10) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se va întocmi câte un borderou pentru fiecare sală. Responsabilii de sală predau lucrările comisiei de organizare a concursului sau, după caz, comisiei teritoriale de organizare a concursului, care le înscrie în borderoul centralizator, pe baza unui proces-verbal.

............................................................................................

(12) Orice fraudă dovedită se sanctionează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, responsabilii de sală întocmesc un proces-verbal în care consemnează constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea «fraudă». Procesul-verbal se comunică presedintelui comisiei de organizare a concursului sau, după caz, presedintelui comisiei teritoriale de organizare a concursului.“

32. La articolul 21, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

“(101) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier la instantele judecătoresti si la parchetele de pe lângă acestea, presedintele comisiei teritoriale de organizare a concursului va preda lucrările pe bază de proces-verbal presedintelui comisiei de corectare.“

33. La articolul 22, alineatele (1), (2), (4), (6), (7), (8) si (9) vor avea următorul cuprins:

“Art.22. – (1) Corectarea lucrărilor se face pe baza baremurilor stabilite de membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru fiecare disciplină de concurs, baremuri care se afisează la sfârsitul fiecărei probe scrise.

(2) Fiecare lucrare scrisă este verificată independent de 2 membri ai comisiei de corectare si apreciată separat, cu note de la 1 la 10, conform baremurilor de corectare.

Nota 1 se acordă atunci când punctajul obtinut de candidat este mai mic sau egal cu această notă.

...........................................................................................

(4) Presedintele comisiei de corectare verifică borderourile si semnalează diferentele mai mari de un punct dintre notele acordate de cei 2 corectori. În acest caz, solicită recorectarea lucrării, în conditiile prevăzute la alineatele precedente.

............................................................................................

(6) Pe timpul verificării lucrările nu vor fi dezlipite, păstrându-se secret numele candidatului. În prezenta tuturor membrilor comisiei de corectare se înscrie pe fiecare lucrare nota finală trecută în borderou si se aplică semnătura presedintelui comisiei de corectare, după care notele se introduc în baza de date si se procedează la deschiderea lucrărilor.

(7) După deschiderea lucrărilor, comisia de organizare a concursului sau, după caz, comisia centrală de organizare a concursului procedează la corelarea numerelor lucrărilor cu numele candidatilor si la centralizarea notelor obtinute la cele 3 discipline de concurs si calculează nota finală, care reprezintă media notelor acordate la fiecare disciplină de concurs.

(8) Pe baza mediei generale obtinute se întocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, pe care comisia de organizare a concursului sau, după caz, comisia centrală de organizare a concursului îl va afisa la sediile institutiilor arătate la art. 7 alin. (1), si se aduce la cunostintă publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Scolii Nationale de Grefieri.

(9) Pentru a fi admis la Scoala Natională de Grefieri sau direct pe post, candidatul trebuie să aibă cel putin media 6, dar nu mai putin de 5 la fiecare probă de concurs.“

34. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate la concurs pot depune, în termen de 48 de ore de la data afisării rezultatelor, contestatii la tribunalele la care au depus cererile de înscriere. Acestea se vor transmite imediat după înregistrare, prin fax, Consiliului  Superior al Magistraturii. După înregistrarea contestatiilor, comisia de organizare a concursului sau, după caz, comisia centrală de organizare a concursului resigilează si renumerotează lucrările a căror notare este contestată, înscriindu-le într-un borderou separat. Acestea se predau comisiei de solutionare a contestatiilor.“

35. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Verificarea bunei reputatii se face de către Inspectia judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.“

36. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În cazul concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier, repartizarea pe post se face la nivel national, în ordinea descrescătoare a mediilor.“

37. Articolul 26 se abrogă.

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Regulamentul privind concursul de admitere la Scoala Natională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 91/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 31 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător dr. Dan Lupascu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2005.

Nr. 490.