MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1012         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

154. – Ordonantă de urgentă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

 

Având în vedere:

• revizuirea indicatorilor macroeconomici estimati pentru anul 2005, în functie de realizările pe anii 2003 si 2004, precum si de datele statistice provizorii pe primul semestru al anului 2005;

• aprobarea unor acte normative care produc influente asupra cheltuielilor bugetare;

• analiza executiei bugetare, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;

• prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare,

tinând seama de dispozitiile art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Bugetul de stat pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 si nr. 1.121 bis din 29 noiembrie 2004, rectificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 si nr. 577 bis, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. – (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2005, detaliată, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe părti, capitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finantare, cu detalierea pe capitole, titluri, articole si alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

 

CAPITOLUL II

Structura si regimul veniturilor bugetare

 

Art. 3. – La veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se aprobă următoarele influente:

 

– milioane lei –

VENITURI – TOTAL 70,8

dn care:

Venituri curente 77,5

din acestea:

a) venituri fiscale: 41,8

– impozite directe –365,1

– milioane lei –

din care:

– impozitul pe profit –633,3

– impozitul pe venit 470,7

– cote defalcate din impozitul

pe venit (se scad) –285,8

– alte impozite directe 73,3

– contributii 10,0

– impozite indirecte 406,9

din care:

– taxa pe valoarea adăugată 1.080,7

– taxa pe valoarea adăugată încasată 1.689,5

– sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad) – 608,8

– accize –411,9

– taxe vamale 118,3

– alte impozite indirecte –380,2

b) venituri nefiscale 35,7

Venituri din capital –5,3

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate –1,4

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor bugetare

 

Art. 4. – În structură economică influentele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005 se prezintă astfel:

 

– milioane lei –

CHELTUIELI – TOTAL 781,4

din care:

1. Cheltuieli curente 880,7

din acestea:

a) cheltuieli de personal 63,0

b) cheltuieli materiale si servicii 329,9

c) subventii 225,8

d) prime 23,5

e) transferuri 309,1

f) dobânzi –170,6

g) rezerve 100,0

2. Cheltuieli de capital 59,6

3. Împrumuturi 0,1

4. Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite –159,0

din acestea:

a) Rambursări de credite externe, plăti de dobânzi si comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite: –158,2

– rambursări de credite externe – 29,9

– plăti de dobânzi si comisioane –128,3

b) Rambursări de credite interne, plăti de dobânzi si comisioane la credite interne contractate de ordonatorii de credite: –0,8

– plăti de dobânzi si comisioane –0,8

Art. 5. – (1) Cheltuielile pentru autoritătile publice, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 44,0 milioane lei, din care: 67,2 milioane lei la cheltuieli de personal si 11,7 milioane lei la cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 19,1 milioane lei la cheltuieli materiale si servicii, 0,6 milioane lei la subventii, 4,1 milioane lei la transferuri, 11,1 milioane lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se autorizează Curtea de Conturi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul aprobat acesteia, privind cheltuielile cu salariile, numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si cu încadrarea în cheltuielile cu salariile.

(3) Până la data de 31 decembrie 2005 cele 52 de posturi si cheltuielile curente si de capital ale Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se finantează din bugetul Avocatului Poporului aprobat pe anul 2005.

(4) Bugetul Avocatului Poporului se suplimentează cu suma de 500 mii lei, din care 351 mii lei pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

(5) Numărul maxim de posturi în anul 2005 pentru Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este de 52, inclusiv demnitarii.

(6) Se autorizează Avocatul Poporului să modifice în mod corespunzător anexa nr. 3/09/09.

(7) Anexa nr. 3/14/10 la bugetul Ministerului Afacerilor Externe, referitoare la bugetul Centrului “Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru Românii de Pretutindeni, se majorează pe anul 2005 la venituri proprii si cheltuieli cu suma de 33,1 mii lei.

(8) Anexa nr. 3/01/10 la bugetul Administratiei Prezidentiale, referitoare la bugetul “Muzeului National Cotroceni“, se majorează la venituri si la cheltuieli cu suma de 200 mii lei.

(9) În bugetul Ministerului Public, la capitolul “Autorităti publice“, titlul “Transferuri“, este prevăzută si suma de 600 mii lei la alineatul “Onorarii pentru expertize contabile dispuse în cadrul procesului penal“.

Art. 6. – (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 47,8 milioane lei, din care: 110,3 milioane lei cheltuieli materiale si servicii, 34,2 milioane lei subventii, 41,1 milioane lei cheltuieli de capital, si se diminuează cu 18,4 milioane lei la cheltuieli de personal, 16,8 milioane lei la transferuri si 102,6 milioane lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 121,1 milioane lei la ordine publică si sigurantă natională si se diminuează cu suma de 73,3 milioane lei la apărare natională.

Art. 7. – (1) Cheltuielile social-culturale, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 709,2 milioane lei, din care: 122,1 milioane lei la cheltuieli materiale si servicii, 22,4 milioane lei la subventii, 597,6 milioane lei la transferuri, si se diminuează cu suma de 0,3 milioane lei la cheltuieli de personal, 14,3 milioane lei la cheltuieli de capital si 18,3 milioane lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 31,3 milioane lei pentru învătământ, 78,7 milioane lei pentru sănătate, 34,2 milioane lei pentru cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret si cu 565,0 milioane lei pentru asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.

(3) În anexa nr. 3/12/07a la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, referitoare la “Sume pentru Comitetul Olimpic Român si categoriile de cheltuieli finantate din acestea“, se diminuează cu suma de 137 mii lei la titlul “Cheltuieli de personal“ si se majorează cu aceeasi sumă la titlul “Cheltuieli materiale si servicii“.

(4) Anexa nr. 3/12/10 la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, referitoare la “Bugetul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor“ se majorează la venituri si la cheltuieli cu suma de 6 mii lei.

(5) Anexa nr. 3/20/7b la bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei “Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap“ se înlocuieste cu anexa nr. 3/20a la prezenta ordonantă de urgentă.

(6) Anexa nr. 3/27/07a la bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, referitoare la sprijinul acordat de stat unor unităti de cult, se înlocuieste cu anexa nr. 3/27a la prezenta ordonantă de urgentă.

(7) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii, reprezentând “Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate“, se majorează cu suma de 86,9 milioane lei.

(8) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii la capitolul “Sănătate“, titlul “Transferuri“, suma de 500 mii lei se alocă la alineatul “Programe cu finantare rambursabilă“.

(9) Din bugetul Ministerului Sănătătii se alocă suma de 34 mii lei pentru obiectivul nou de investitii “Sisteme de conducte pentru alimentare cu gaze speciale“ la Laboratorul de evaluare a riscului comunitar-ape din Institutul de Sănătate Publică Timisoara.

(10) În anexa nr. 3/44/10 la bugetul Agentiei Nationale de Presă “Rompres“ privind “Bugetul institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2005“, titlul “Cheltuieli de personal“ se diminuează cu suma de 140 mii lei si în mod corespunzător se majorează titlul “Cheltuieli materiale si servicii“.

(11) Din sumele cuprinse în bugetul Societătii Române de Radiodifuziune la titlul “Cheltuieli materiale si servicii“ se suportă si cheltuieli de reparatii la sala de concerte “Mihail Jora“, în sumă de 2,5 milioane lei.

Art. 8. – (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 3,9 milioane lei, din care: 3,0 milioane lei la cheltuieli materiale si servicii, 6,4 milioane lei la cheltuieli de capital si 9,3 milioane lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite, si se diminuează cu 3,0 milioane lei la cheltuieli de personal, 0,4 milioane lei la subventii si 11,4 milioane lei la transferuri.

(2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publică, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 16,4 milioane lei pentru servicii si dezvoltare publică si locuinte si se diminuează cu suma de 12,5 milioane lei pentru mediu si ape.

Art. 9. – (1) Cheltuielile pentru actiuni economice, care se finantează din bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 189,9 milioane lei, din care: 14,9 milioane lei la cheltuieli de personal, 114,1 milioane lei la cheltuieli materiale si servicii, 169,1 milioane lei la subventii, 23,5 milioane lei la prime si 16,5 milioane lei la cheltuieli de capital, si se diminuează cu suma de 112,2 milioane lei la transferuri si 36,0 milioane lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite.

(2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 75,1 milioane lei pentru industrie, 54,2 milioane lei pentru agricultură si silvicultură, 31,8 milioane lei pentru transporturi si comunicatii si 28,8 milioane lei pentru alte actiuni economice.

(3) Se autorizează Cancelaria Primului-Ministru să introducă modificări între programele privind întreprinderile mici si mijlocii cuprinse în anexa nr. 3/12/23 la bugetul său pe anul 2005.

(4) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului suma de 25,5 milioane lei se utilizează pentru achizitionarea de vagoane noi tip AVA 200 CFR, iar cu suma de 2,4 milioane lei se suplimentează subventiile pentru Agentia Română de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare si cheltuielile aferente acestei agentii.

(5) Transferurile aferente Fondului National de Preaderare pe anul 2005 se diminuează cu suma de 20,2 milioane lei.

(6) În anul 2005 se alocă suma de 70,0 milioane lei pentru recapitalizarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.

Art. 10. – (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finantează de la bugetul de stat pe anul 2005, se diminuează cu suma de 45,8 milioane lei, din care: 0,5 milioane lei la cheltuieli materiale si servicii, 46,9 milioane lei la transferuri, 1,7 milioane lei la cheltuieli de capital si 0,3 milioane lei la rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite, si se majorează cu suma de 2,5 milioane lei la cheltuieli de personal si 1,1 milioane lei la subventii.

(2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 25,2 milioane lei pentru cercetare stiintifică si cu suma de 20,6 milioane lei pentru alte actiuni.

Art. 11. – Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, reprezentând contributii pentru biletele de odihnă destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii, se stabilesc în sumă de 10,9 milioane lei.

Art. 12. – Împrumuturile acordate se majorează cu suma de 0,1 milioane lei.

Art. 13. – Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului se majorează cu suma de 100,0 milioane lei.

 

CAPITOLUL IV

Deficitul bugetar, datoria publică si împrumutul guvernamental

 

Art. 14. – (1) Deficitul bugetului de stat se stabileste în sumă de 3.280,7 milioane lei.

(2) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminuează cu suma de 170,6 milioane lei, din care: 72,3 milioane lei la dobânzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice externe si 98,3 milioane lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscurile garantiilor date de stat.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii referitoare la bugetele locale

 

Art. 15. – Sumele defalcate din taxa pe valoara adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură si culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 se suplimentează cu 355,1 milioane lei, potrivit anexei nr. 4, din care:

a) 155,1 milioane lei pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, care se repartizează pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre, după consultarea primarilor si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor pulice si a directiei de muncă, solidaritate socială si familie, în functie de numărul asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

b) 200,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, care se repartizează pe unităti administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. – Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului pe anul 2005 se majorează cu suma de 86,7 milioane lei, potrivit anexei nr. 5.

Art. 17. – Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finantării cheltuielilor de personal ale institutiilor de învătământ preuniversitar de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 167,3 milioane lei, potrivit anexei nr. 6, si se repartizează pe comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti de către consiliul judetean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotărâre si cu asistenta tehnică de specialitate a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 18. – Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice se diminuează cu suma de 0,3 milioane lei.

Art. 19. – Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe pe anul 2005 se diminuează cu suma de 81,0 milioane lei.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii referitoare la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Art. 20. – (1) Anexa nr. 10 privind bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 7 la prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 este prevăzut cu un deficit de 880,6 milioane lei.

(3) Deficitul bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat la sfârsitul anului bugetar 2005 se acoperă din disponibilitătile înregistrate de bugetul acestui fond în anii anteriori si din fondul de rezervă constituit în anii precedenti în conditiile legii.

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influentele aprobate prin prezenta ordonantă de urgentă în structura bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 si să efectueze modificările în anexele la acest buget.

(5) În scopul prevenirii înregistrării de noi datorii, arieratele recunoscute se vor plăti după analiza, evaluarea si restructurarea unitătilor sanitare cu paturi, care au acumulat datorii până la 31 mai 2005, de către Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Restructurarea conducerii unitătilor sanitare cu paturi, respectiv a consiliilor de administratie si a comitetelor directoare, se va face prin ordin al ministrului sănătătii si, respectiv, al ministrilor care au în subordine unităti sanitare cu paturi.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 21. – (1) La alineatul (2) al articolului 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu completările ulterioare, după litera d) se introduc sapte noi litere, literele e)–k), cu următorul cuprins:

“e) Ministerul Afacerilor Externe, prin achizitii de mobilier necesar misiunilor diplomatice si consulare nou-înfiintate, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2005;

f) cresele;

g) obiectivele de investitii cu punere în functiune în anul 2005, cu conditia ca în devizul general al lucrării să fi fost prevăzută, ca primă dotare, achizitionarea de autoturisme si/sau de mobilier;

h) Avocatul Poporului, Curtea de Conturi si Ministerul Finantelor Publice, pentru achizitii de mobilier destinate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

i) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, precum si institutiile publice din subordinea sa, numai mobilierul necesar pentru personalul angajat în scopul îndeplinirii sarcinilor asumate în vederea integrării în Uniunea Europeană;

j) Ministerul Culturii si Cultelor, pentru achizitii de mobilier necesar obiectivului «Biblioteca Natională»;

k) achizitii de autoturisme si mobilier din fonduri provenind din donatii si sponsorizări.“

(2) Alineatul (5) al articolului 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, cu completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) În cazuri temeinic justificate ministrul administratiei si internelor poate aproba achizitii de mobilier necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii institutiilor publice de învătământ din subordine si centrelor de prevenire, evaluare si consiliere antidrog, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2005.“

Art. 22. – Articolul 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.19. – (1) Obligatiile fiscale accesorii ale operatorilor economici prevăzuti la art. 18 alin. (1), datorate de la 1 ianuarie 2005 până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2) al aceluiasi articol, nestinse prin modalitătile prevăzute de lege, se scutesc la plată.

(2) Pentru sectorul minier, facilitătile prevăzute la art. 18 si fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă în conditiile respectării strategiei aprobate de Guvern în acest domeniu si a legislatiei în domeniul ajutorului de stat.

(3) Facilitătile prevăzute la art. 18 si la alin. (1), precum si fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei.“

Art. 23. – Litera d) a articolului 41 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“d) achizitionarea de echipamente, tehnică de calcul si software specializat aferent, de birotică si consumabile necesare pentru evidenta formularelor tipizate si acoperirea cheltuielilor cu service-ul acestora, precum si pentru buna functionare a activitătii proprii si unitătilor subordonate;“.

Art. 24. – (1) Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de actionar majoritar al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., denumită în continuare Banca, să propună Adunării generale extraordinare a actionarilor Băncii majorarea capitalului social prin modalitatea prevăzută în prezenta ordonantă de urgentă, cu derogare de la prevederile Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare.

(2) După aprobarea propunerii prevăzute la alin. (1) capitalul social al Băncii se va majora prin emiterea de noi actiuni cu o valoare egală cu valoarea nominală actuală, respectiv 5 lei/actiune.

(3) Participarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului la majorarea capitalului social al Băncii se va realiza în sumă de 70,0 milioane lei, prevăzută cu această destinatie în bugetul de stat.

(4) Suma prevăzută la alin. (3) va fi plătită până la data de 31 decembrie 2005 în contul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, la solicitarea acesteia, în calitatea sa de actionar majoritar care reprezintă statul în Adunarea generală a actionarilor, deschis la EXIMBANK – Centrala în acest scop.

(5) În temeiul regimului de drept public care guvernează activitatea Băncii de sustinere a comertului exterior în numele si în contul statului, sursa de majorare a capitalului social prevăzută la alin. (3) va fi utilizată exclusiv pentru majorarea participării Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului la capitalul social al Băncii.

(6) Se mandatează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitate de actionar majoritar al Băncii care reprezintă statul în Adunarea generală a actionarilor, să propună Adunării generale extraordinare a actionarilor ca ceilalti actionari – S.I.F. Banat-Crisana, S.I.F. Moldova, S.I.F. Transilvania, S.I.F. Muntenia si S.I.F. Oltenia – să îsi exprime dreptul de preferintă în vederea participării la recapitalizarea Băncii, pentru mentinerea cotei de participare la capitalul social la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 25. – (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influentele aprobate prin prezenta ordonantă de urgentă în structura bugetului de stat si să efectueze modificările în anexele la bugetele lor si în bugetele ordonatorilor de credite din subordine, în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările aprobate la titlul “Cheltuieli de capital“ pe obiectivele de investitii prevăzute la pozitiile A si B, precum si pe categoriile de investitii prevăzute la pozitia C “Alte cheltuieli de investitii“.

(3) Se autorizează Curtea de Conturi să majoreze pozitia C “Alte cheltuieli de investitii“ în cadrul influentelor aprobate la titlul “Cheltuieli de capital“, în vederea dotării corespunzătoare a autoritătii de audit.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare între subdiviziunile clasificatiei bugetare, inclusiv la si de la titlul “Cheltuieli de personal“, în bugetele institutiilor publice si ale activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii.

Art. 26. – Anexele nr. 1–7*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2005.

Nr. 154.


*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, sos. Panduri nr. 1.