MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1019         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

324. – Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

1.077. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,  etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.324. – Hotărâre pentru aprobarea atestării localitătii Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, ca statiune turistică de interes national

 

1.325. – Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti Băneasa–Fetesti, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h“

 

1.326. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea efectuării plătilor reprezentând obligatii de natură fiscală aferente anului 2005, rezultate din executarea contractului comercial de închiriere de licente, referitor la produsele Microsoft

 

1.353. – Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 20 si 28 iulie 2005, precum si la Washington la 2 si 4 august 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

1.368. – Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Slatina, judetul Olt

 

1.369. – Hotărâre privind aprobarea stemei municipiului Sebes, judetul Alba

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.198. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul legal pentru clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase pentru om si mediu, în vederea introducerii pe piată.“

2. La articolul 4, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) pesticidele, destinate utilizatorului final;“.

3. La articolul 6, litera d) va avea următorul cuprins:

“d) introducere pe piată – punerea la dispozitia tertilor, inclusiv importul pe teritoriul României, care este considerat introducere pe piată în sensul prezentei ordonante de urgentă;“.

4. La articolul 7, literele k) si m) vor avea următorul cuprins:

“k) substante si preparate sensibilizante – substantele si preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanată pot da nastere unei reactii de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte adverse caracteristice;

............................................................................................

m) substante si preparate mutagene – substantele si preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanată pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creste frecventa acestora;“.

5. La articolul 14, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art.14. – Introducerea pe piată a substantelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinte pentru ambalaje:“.

6. La articolul 15, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art.15. – Introducerea pe piată a preparatelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinte pentru ambalaje:“.

7. La articolul 16, partea introductivă si litera b) vor avea următorul cuprins:

“Art.16. – Substantele periculoase pot fi introduse pe piată numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:

............................................................................................

b) numele si adresa completă, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de introducerea pe piată a substantei sau preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul;“.

8. La articolul 17, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art.17. – Preparatele periculoase pot fi introduse pe piată numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:“.

9. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

“Art.191. – (1) Producătorii, distribuitorii si importatorii substantelor periculoase incluse în IESCE, dar neincluse în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, au obligatia de a efectua cercetări/desfăsura investigatii pentru a lua cunostintă despre informatiile accesibile relevante privind proprietătile acestor substante.

(2) Pe baza informatiilor prevăzute la alin. (1), producătorii, distribuitorii si importatorii trebuie să ambaleze substantele periculoase si să le eticheteze conform prevederilor art. 14, 16 si ale anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.“

10. La alineatul (1) al articolului 23, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

“b1) monitorizează producătorii si importatorii de substante si preparate chimice periculoase;“.

11. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“(2) Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.“

12. După alineatul (2) al articolului 23 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

“(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

(4) Prevederile alin. (3) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.“

13. La articolul 25, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

“c1) netransmiterea informatiilor solicitate de Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) lit. a);“.

14. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art.26. – (1) Fapta prevăzută la art. 25 lit. a) se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), precum si cu retragerea autorizatiei de desfăsurare a activitătilor comerciale.

(2) Faptele prevăzute la art. 25 lit. b), c) si c1) se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON).

(3) Fapta prevăzută la art. 25 lit. d) se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).“

15. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:

“Art.371. – Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. P196 din 16 august 1967, cu modificările si completările ulterioare, până la al saptelea amendament, si ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 30 iulie 1999.“

Art. II. – În textul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) “Ministerul Industriei si Comertului“ se înlocuieste cu “Ministerul Economiei si Comertului“;

b) “Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului“ se înlocuieste cu “Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor“;

c) “Ministerul Muncii si Protectiei Sociale“ se înlocuieste cu “Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei“.

Art. III. – Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DAN RADU RUSANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 324.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 1.077.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea atestării localitătii Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, ca statiune turistică de interes national

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă atestarea localitătii Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, ca statiune turistică de interes national.

Art. 2. – Punctul 12 al sectiunii “Statiuni turistice de interes local“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localităti ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2002, cu completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.324.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti Băneasa–Fetesti, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se numeste Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti Băneasa–Fetesti, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h“, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.325.

 

ANEXĂ

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti Băneasa – Fetesti, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h“

 

Presedinte:

Ioan Andreica

secretar de stat, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Membri:

Vasile Olievschi

director general, Directia generală de transport feroviar, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

Elena Camelia Dobroteanu

director, Directia generală de programare bugetară si coordonarea politicilor publice sectoriale, Ministerul Finantelor Publice

 

Adriean Videanu

primarul general al municipiului Bucuresti

 

Doru Laurian Bădulescu

presedintele Consiliului Judetean Ilfov

 

Răducu Filipescu

presedintele Consiliului Judetean Călărasi

 

Vasile Silvan Ciupercă

presedintele Consiliului Judetean Ialomita

 

Adrian Bold

arhitectul-sef al municipiului Bucuresti, seful Directiei urbanism si amenajarea teritoriului

 

Elena Maican

arhitectul-sef al judetului Ilfov

 

Adrian Lascăr

arhitectul-sef al judetului Călărasi

 

Niculina Negoită

arhitectul-sef al judetului Ialomita

 

Victor Grigorescu

director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucuresti

 

Ruxandra Ghiba

director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Judetului Ilfov

 

Ion Năbârgeac

director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Judetului Călărasi

 

Elena Brăiala

director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Judetului Ialomita

 

Andrei Ioan Chiliman

primarul sectorului 1, municipiul Bucuresti

 

Neculai Ontanu

primarul sectorului 2, municipiul Bucuresti

 

Petrus Câmpulungeanu

primarul comunei Pantelimon, judetul Ilfov

 

Valentin Condu

primarul comunei Dobroesti, judetul Ilfov

 

Florentin Costel Pandele

primarul comunei Voluntari, judetul Ilfov

 

Florea Tănase

primarul comunei Brănesti, judetul Ilfov

 

Dorel Dorobantu

primarul orasului Fundulea, judetul Călărasi

 

Ileana Ion

primarul orasului Lehliu-Gară, judetul Călărasi

 

Petre Dinei

primarul comunei Belciugatele, judetul Călărasi

 

Constantin Chirică

primarul comunei Tămădău Mare, judetul Călărasi

 

Nicolae Marcu

primarul comunei Sărulesti, judetul Călărasi

 

Corneliu Alexandru

primarul comunei Ileana, judetul Călărasi

 

Constantin Giurea

primarul comunei Nicolae Bălcescu, judetul Călărasi

 

Nicolae Matei

primarul comunei Lehliu, judetul Călărasi

 

Iulian Iacomi

primarul comunei Dor Mărunt, judetul Călărasi

 

Daniel Moldoveanu

primarul comunei Dragos Vodă, judetul Călărasi

 

Marian Varză

primarul comunei Dragalina, judetul Călărasi

 

Tudorel Damian

primarul comunei Perisoru, judetul Călărasi

 

Nicolae Pandea

primarul comunei Stefan cel Mare, judetul Călărasi

 

Radu Văcurus

primarul municipiului Fetesti, judetul Ialomita

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea efectuării plătilor reprezentând obligatii de natură fiscală aferente anului 2005, rezultate din executarea contractului comercial de închiriere de licente, referitor la produsele Microsoft

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 5.150 mii lei (RON), la capitolul 51.01 “Autorităti publice“, titlul “Cheltuieli materiale si servicii“, în vederea efectuării plătilor reprezentând obligatii de natură fiscală aferente anului 2005, rezultate din executarea contractului comercial de închiriere de licente, referitor la produsele Microsoft, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licente referitor la produsele Microsoft si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.778/2004 pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licente, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educationale Microsoft.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 27 octombrie 2005.

Nr. 1.326.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 20 si 28 iulie 2005, precum si la Washington la 2 si 4 august 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă amendamentele convenite prin schimb de scrisori*), semnate la Bucuresti la 20 si 28 iulie 2005, precum si la Washington la 2 si 4 august 2005, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Claudiu Doltu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si comertului,

Iuliu Winkler,

ministru delegat pentru comert

p. Ministrul afacerilor externe,

Valentin Naumescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2005.

Nr. 1.353.


*) Continutul scrisorilor reprezintă traducerea oficială din limba engleză.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

20 iulie 2005

 

Către: Anand K. Seth, director de tară

Unitatea de tară Europa de Sud si Centrală

Banca Mondială

Fax: 385.1.235.72.93

 

De la: Dragos Neacsu, secretar de stat

Fax: 4021.312.67.92

 

Referitor la: Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social – Împrumut nr. 4509 RO

 

Stimate domn,

Ca urmare a analizei efectuate de ultima misiune a Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare cu reprezentantii Împrumutatului si ai Unitătii de management al proiectului, la solicitarea Ministerului Economiei si Comertului, vă rugăm să fiti de acord cu amendarea anexei nr. 1 la acordul de împrumut mentionat mai sus.

Amendarea va consta în realocarea a 53.003 dolari S.U.A. de la categoria (1) “Lucrări (cu exceptia părtii B1 a Proiectului)“ si a 36.997 dolari S.U.A. de la categoria (2) “Bunuri (cu exceptia părtii B1 a Proiectului)“ după cum urmează: 90.000 dolari S.U.A. la categoria (3) “Servicii de consultantă si pregătire“.

Această realocare se datorează în principal economiilor aferente subiectului “Reparatii ale centrelor de afaceri“ din cadrul părtii B a Proiectului si achizitiilor de mobilier si echipamente destinate centrelor de afaceri, prevăzute la partea B a Proiectului.

Majorarea categoriei (3) va asigura servicii de management pentru centrele de afaceri de la 30 iunie 2005 până în decembrie 2005, după care vor fi încredintate noi contracte în cadrul noului proiect de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică.

Vă transmitem anexat anexa nr. 1 propusă.

În speranta că solicitarea noastră se va bucura de întelegerea si sustinerea dumneavoastră, asteptăm un răspuns cât mai curând din partea dumneavoastră.

 

Cu stimă,

Dragos Neacsu,

secretar de stat

 

Copii pentru:

Owaise Saadat, manager de tară, Reprezentanta Băncii Mondiale, România

Mark C. Woodward, lider echipă

John Strongman, colider echipă

Anis A. Dani, colider echipă

 

ANEXA Nr. 1

 

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

A. Generalităti

1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de articole care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

Suma alocată

din împrumut

(exprimată

în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile care vor fi finantate

(1) Lucrări (cu exceptia părtii B1 a Proiectului) 1

5.855.145

78%

(2) Bunuri (cu exceptia părtii B1 a Proiectului)

2.705.787

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri franco-uzină) si 85% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă si pregătire

9.441.110

100%

(4) Credite în cadrul părtii B1 a Proiectului

5.100.000

100%

(5) Plăti stimulative în cadrul părtii B3 a Proiectului

4.350.000

100%

(6) Costuri operationale aditionale

1.653.058

100% (cu exceptia bunurilor produse pe plan local – 85%)

(7) Avans pentru pregătirea Proiectului

77.179,45

Suma datorată în cadrul sectiunii2.02 b) din acest acord

 

 

 

(8) Granturi pentru subproiecte pentru S.D.S.C.M.

5.000.000 100%

 

(9) Nealocate

317.720,55

 

TOTAL:

44.500.000

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

28 iulie 2005

 

Către: Mark C. Woodward, lider echipă, specialist superior dezvoltare socială

Unitatea de Dezvoltare Socială si de Mediu Sustenabilă

Regiunea Europa si Asia Centrală

Banca Mondială

Fax: 1 202 614-0696

 

De la: Stefan Petrescu, director general

Fax: 4021.312.67.92

 

Referitor la: Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social – Împrumut nr. 4509 RO

Proiectul de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică – Împrumut nr. 4759 RO

 

Stimate domnule Woodward,

Ca urmare a discutiilor ce au avut loc la Bucuresti, pe parcursul ultimei misiuni a Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si a Analizei comune a realizărilor, în baza recentei corespondente prin postă electronică între reprezentantii Băncii si cei ai UMP-RSE, transmisă în copie reprezentantilor ministerului nostru, am dori să ne furnizati o interpretare oficială a ultimei fraze de la punctul 12 al Minutei negocierii pentru noul împrumut (4759 RO):

“Delegatia română a întrebat dacă obligatiile contractuale eligibile conform Împrumutului privind închiderea minelor si atenuarea impactului social pot fi finantate, dacă este necesar, din noul împrumut, iar reprezentantii Băncii au confirmat că acest lucru este posibil.“

Cu alte cuvinte, am dori să stim care sunt conditiile în care plătile în cadrul unui contract încheiat în baza Împrumutului nr. 4509, ce nu pot fi efectuate integral până la data limită de tragere din sumele acestui împrumut si pentru care serviciile, lucrările etc. nu au fost prestate până la acea dată, pot continua să fie plătite din sumele următorului împrumut (4759).

Explicatia dumneavoastră va fi luată în considerare la finalizarea Acordului de împrumut subsidiar aferent celui de-al doilea împrumut, precum si la amendarea acordurilor de împrumut subsidiare aferente primului împrumut.

Am aprecia foarte mult răspunsul dumneavoastră prompt si detaliat.

 

Cu stimă,

Stefan Petrescu,

director general

 

Copie pentru: Carmen Arhip, functionar operational, Reprezentanta Băncii Mondiale, România

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

2 august 2005

 

Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

Biroul Regional Europa de Sud si Centrală

Trg J. F. Kennedya 6B

Zagreb 10000, Croatia

Telefon: (385)1235-7222

Fax: (385)1235-7293

 

Excelentei Sale Dragos Neacsu, secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

România – Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social (Acordul de împrumut nr. 4509 RO) –

Realocarea sumelor din împrumut

 

Stimate domnule Neacsu,

Facem referire la Acordul de împrumut din data de 13 octombrie 1999 dintre Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si România (Împrumutatul), asa cum a fost amendat.

Am primit scrisoarea dumneavoastră din data de 20 iulie 2005, prin care ne solicitati realocarea sumelor în cadrul împrumutului. Ne face plăcere să fim de acord cu solicitarea dumneavoastră. De aceea, Banca realocă prin prezenta scrisoare sumele împrumutului, astfel cum sunt prezentate în tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la acordul de împrumut, după cum urmează:

 

53.003 dolari S.U.A. de la categoria (1) “Lucrări (cu exceptia părtii B1 a Proiectului)“ si 36.997 dolari S.U.A. de la categoria (2) “Bunuri (cu exceptia părtii B1 a Proiectului)“ la categoria (3) “Servicii de consultantă si pregătire“.

În consecintă, sumele alocate în prezent diferitelor categorii sunt prezentate în anexa la această scrisoare. Această realocare intră în vigoare la data acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Anand K. Seth,

director de tară,

Unitatea de tară Europa de Sud si Centrală

Europa si Regiunea Asia Centrală

 

Copii pentru:

Ionel Popescu, ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

Codrut Ioan Seres, ministrul economiei si comertului

Bucuresti, România

Ionel Mantog, secretar de stat

Ministerul Economiei si Comertului

Bucuresti, România

Carmen Ghită

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Radu Iacob

Ministerul Economiei si Comertului

Bucuresti, România

Nicolae Turdean

Ministerul Economiei si Comertului

Bucuresti, România

Marius Vitionescu

Agentia Natională de Dezvoltare si Implementare a Programelor de Reconstructie pentru Regiunile Miniere

Bucuresti, România

Adrianus Melkert, director executiv

Banca Mondială

 

ANEXA Nr. 1

 

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

 

1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de articole care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

 

Categoria din împrumut

Suma alocată (exprimată în dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile care vor fi finantate

(1) Lucrări (cu exceptia părtii B1 a Proiectului)

15.855.145

78%

(2) Bunuri (cu exceptia părti B1 a Proiectului)

2.705.787

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri franco-uzină) si 85% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă si pregătire

9.441.110

100%

(4) Credite în cadrul părtii B1 a Proiectului

5.100.000

100%

(5) Plăti stimulative în cadrul părtii B3 a Proiectului

4.350.000

100%

(6) Costuri operationale aditionale

1.653.058

100% (cu exceptia bunurilor produse pe plan local – 85%)

(7) Avans pentru pregătirea Proiectului

77.179,45

Suma datorată în cadrul sectiunii2.02 b) din acest acord

(8) Granturi pentru subproiecte pentru S.D.S.C.M.

5.000.000

100%

(9) Nealocate

317.720,55

 

 

TOTAL:

44.500.000

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

RECONSTRUTIE SI DEZVOLTARE

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Str. H 1818, N.W. Washington DC

20433 S.U.A.

(202) 477-1234

Adresa postală: INTBAFRAD

Adresa postală: INDEVAS

 

4 august 2005

 

Domnului Stefan Petrescu, director general

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Referitor la: Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social (4509 RO)

Proiectul de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică (4759 RO)

 

Stimate domnule Petrescu,

Vă multumesc pentru scrisoarea dumneavoastră din data de 28 iulie 2005, referitoare la împrumuturile nr. 4509 si 4759. Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social este programat a se încheia la data de 30 iunie 2006. În consecintă, ati dorit să cunoasteti conditiile în care plătile contractate în cadrul primului împrumut pot fi efectuate din cel de-al doilea împrumut, odată ce primul împrumut se încheie.

Prin această scrisoare confirmăm că am stabilit că obligatiile contractuale ce sunt în prezent eligibile în cadrul Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social (4509 RO) vor continua să fie cheltuieli eligibile pe parcursul implementării Proiectului de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socioeconomică (4759 RO), dacă acestea respectă integral conditiile privind achizitiile. Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră concretă, nu există conditii speciale de aplicabilitate. Tot ce trebuie să faceti este ca, la momentul potrivit, să începeti să utilizati fondurile din cel de-al doilea proiect.

 

Cu stimă,

Mark C. Woodward,

specialist superior dezvoltare socială

Unitatea de Dezvoltare Socială si de Mediu Sustenabilă

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Slatina, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă stema municipiului Slatina, judetul Olt, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor însumate ale stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 1.368.

 

ANEXA Nr. 1

 

STEMA

municipiului Slatina, judetul Olt

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Slatina, judetul Olt

 

Descrierea stemei:

Stema municipiului Slatina, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în câmp albastru, se află un turn crenelat, de argint, cu o poartă neagră arcuită si zăbrelită, dotat cu trei ferestre negre, însotit de un soare în dreapta si de o semilună crai-nou în stânga, ambele de aur.

În partea inferioară, în câmp rosu, se află un pod de aur, cu trei deschideri si o balustradă metalică cu cinci arce, peste unde de argint, umbrite negru, iesind din vârful scutului.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu sapte turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate:

Turnul simbolizează punctul de pază si vamă al localitătii, fapt mentionat într-un act oficial emis de Vlaicu Vodă în anul 1368 pentru negustorii brasoveni.

Cele două astre, soarele si luna, care flanchează turnul, semnifică lumină, fertilitate, libertate, respectiv vesnicie, crestere si cunoastere.

Podul peste râul Olt reprezintă importanta localitătii în traficul comercial si de călători.

Coroana murală cu sapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu, resedintă de judet.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei municipiului Sebes, judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Se aprobă stema municipiului Sebes, judetul Alba, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea elementelor însumate ale stemei si semnificatiile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 1.369.

 

ANEXA Nr. 1

STEMA

municipiului Sebes, judetul Alba

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Sebes, judetul Alba

 

Descrierea stemei:

Stema municipiului Sebes, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp rosu se află un leu rampant, de aur, cu capul si trupul în profil, ridicat pe labele din spate.

Leul poartă o coroană foliată, numită în heraldica transilvăneană Corona Regia.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu cinci turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate:

Smaltul rosu al scutului simbolizează autonomia locală constitutională.

Leul de aur reprezintă puterea, îndrăzneala, generozitatea si independenta.

Coroana foliată semnifică statutul de oras liber regal.

Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea repartizării pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice si din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national

 

În temeiul art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 789/2005 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2006,

în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 162.219 din 2 noiembrie 2005,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate privată a persoanelor juridice de drept privat, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. – Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate privată a persoanelor fizice, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. – Se aprobă repartizarea pe judete a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din vegetatia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier national, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. – Anexele nr. 1–4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – (1) Repartizarea pe detinători a volumelor maxime de masă lemnoasă pe picior prevăzute în anexele nr. 1–4 se aprobă de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, pe baza fundamentării realizate prin analiza si prelucrarea datelor din amenajamentele silvice, studiile sumare de amenajare si studiile de transformare a păsunilor împădurite, aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau pe baza hotărârilor Conferintei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele silvice neavizate, prin aplicarea următoarelor procente:

a) 87% din posibilitatea anuală stabilită prin amenajamentele silvice avizate sau pe baza hotărârilor Conferintei a II-a de amenajare, pentru amenajamentele silvice neavizate;

b) 71% din volumul de recoltat stabilit prin studiile sumare de amenajare aprobate conform legii;

c) 77% din volumul anual de recoltat stabilit prin studiile de transformare aprobate.

(2) Este interzisă alăturarea parchetelor, în cazul studiilor sumare de amenajare, în alte conditii decât cele prevăzute de normele tehnice silvice.

(3) Este interzisă alocarea cotei de tăiere de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare pe baza altor documente decât cele care au servit la fundamentarea volumelor de masă lemnoasă prezentate în anexele nr. 1–4, cu exceptia situatiilor care determină recoltarea produselor accidentale apărute după data intrării în vigoare a prezentului ordin si numai după realizarea precomptărilor impuse de normele tehnice silvice.

(4) Repartizarea pe detinători a volumelor de masă lemnoasă pe picior prevăzute în anexa nr. 3 se face de către inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânătoare, numai cu avizul secretarului de stat pentru păduri din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, emis în baza fundamentării lunare transmise de acestea.

Art. 7. – Directia generală pentru controlul aplicării regimului silvic si control cinegetic împreună cu structurile teritoriale abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale controlează respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2005.

Nr. 1.198.

 

ANEXE

 

REPARTIZAREA PE JUDETE

a volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul 2006 din pădurile proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a