MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1023         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.393. – Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bratislava la 16 noiembrie 2004

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.204. – Ordin al ministrului sănătătii privind evidenta si raportarea dispozitivelor medicale din unitătile sanitare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bratislava la 16 noiembrie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Bratislava la 16 noiembrie 2004.

Art. 2. – (1) Autoritatea Natională a Vămilor este autorizată să ducă la îndeplinire prevederile acordului prevăzut la art. 1.

(2) Finantarea cheltuielilor necesare punerii în aplicare a prevederilor acordului prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul anual aprobat pentru Autoritatea Natională a Vămilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Leonard Orban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 1.393.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace, denumite în cele ce urmează părti contractante,

luând în considerare că infractiunile la legislatia vamală prejudiciază interesele economice, fiscale si sociale ale statelor lor, precum si interesele legitime ale comunitătii de afaceri,

având în vedere necesitatea de a întreprinde actiuni concertate pentru combaterea traficului ilegal cu stupefiante si substante psihotrope,

luând în considerare importanta asigurării stabilirii si perceperii exacte a drepturilor vamale, impozitelor si a altor taxe la importul sau exportul mărfurilor, precum si aplicarea corectă a măsurilor de prohibitie, restrictionare si control,

având convingerea că eforturile de a preveni infractiunile la legislatia vamală si eforturile de a asigura perceperea exactă a drepturilor de import si export, a impozitelor si altor taxe pot deveni mai eficiente printr-o strânsă colaborare între autoritătile lor vamale,

având în vedere relatiile de prietenie existente între România si Republica Slovacă, având în vedere Recomandarea Consiliului de Cooperare Vamală privind asistenta administrativă reciprocă din 5 decembrie 1953,

tinând seama, de asemenea, de prevederile Conventiei Unice asupra Stupefiantelor, adoptată la New York la 30 martie 1961, amendată prin Protocolul din 1972, ale Conventiei asupra substantelor psihotrope, adoptată la Viena la 21 februarie 1971, elaborată sub auspiciile Organizatiei Natiunilor Unite, si ale Conventiei Natiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, adoptată la Viena la 20 decembrie 1988, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentului acord, se întelege prin:

a) legislatie vamală – prevederile legilor sau ale altor reglementări ale statelor celor două părti contractante privind importul, exportul, tranzitul mărfurilor ori alte proceduri vamale referitoare la drepturile vamale, taxe si alte impozite percepute de autoritatea vamală sau măsurile de prohibitie, restrictie si control puse în aplicare de autoritatea vamală;

b) infractiune – orice încălcare a legislatiei vamale si orice tentativă de încălcare a acestei legislatii;

c) autoritate vamală – în România – Autoritatea Natională a Vămilor din subordinea Autoritătii Nationale de Control si în Republica Slovacă – Directia Vămilor Republicii Slovace;

d) autoritate vamală solicitantă – autoritatea vamală competentă a unei părti contractante care formulează o cerere de asistentă în domeniul vamal;

e) autoritate vamală solicitată – autoritatea vamală competentă a unei părti contractante care primeste o cerere de asistentă în domeniul vamal;

f) livrare controlată – tehnica de a permite transporturilor ilicite sau suspecte de droguri, substante psihotrope si precursori ori substante înlocuitoare ale acestora si specii de floră si faună pe cale de disparitie să iasă, să tranziteze sau să intre pe teritoriile statelor părtilor contractante, cu stiinta si sub supravegherea autoritătilor lor competente, cu scopul de a identifica persoanele implicate în traficul ilicit cu droguri, substante psihotrope si precursori, precum si specii de floră si faună pe cale de disparitie;

g) informatii – rapoarte, evidente, documente, documentatii în formă computerizată sau nu, precum si copii certificate ale acestora;

h) date personale – informatii referitoare la o persoană fizică sau juridică identificată ori identificabilă;

i) persoană – orice persoană fizică sau juridică.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare a acordului

 

(1) Părtile contractante îsi acordă reciproc asistentă prin autoritătile lor vamale si în conformitate cu prevederile prezentului acord, după cum urmează:

a) pentru asigurarea aplicării corecte a legislatiei vamale;

b) pentru asigurarea stabilirii exacte a drepturilor vamale, impozitelor si altor taxe;

c) pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea facilitării si accelerării traficului de mărfuri si călători;

d) pentru prevenirea, investigarea si combaterea infractiunilor la legislatia vamală;

e) în cazurile care implică furnizarea/notificarea de documente referitoare la aplicarea legislatiei vamale;

f) în schimbul de experientă tehnică în scopul promovării activitătii autoritătilor vamale respective.

(2) Asistenta în cadrul prezentului acord va fi furnizată în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitate si în cadrul competentelor si resurselor autoritătii vamale solicitate. Dacă este necesar, autoritatea vamală poate aranja ca asistenta să fie acordată de o altă autoritate competentă, în conformitate cu legislatia natională a statului părtii contractante solicitate.

(3) Aplicarea prezentului acord nu va afecta obligatiile părtilor contractante asumate prin alte conventii sau acorduri internationale relevante.

 

ARTICOLUL 3

Supravegherea persoanelor, mărfurilor si mijloacelor de transport

 

Din proprie initiativă sau la cererea autoritătii vamale a celeilalte părti contractante, autoritatea vamală a unei părti contractante, în limita competentei si resurselor proprii, va organiza supravegherea asupra:

a) circulatiei persoanelor cunoscute a fi comis o infractiune vamală pe teritoriul statului părtii contractante solicitante sau suspectate de săvârsirea acesteia, în special a acelora care intră si ies din teritoriul statului părtii contractante solicitate;

b) deplasărilor de mărfuri despre care autoritatea vamală a celeilalte părti contractante semnalează că pot genera un trafic suspectat a fi ilicit spre sau dinspre teritoriul statului său;

c) oricărui mijloc de transport si containere cunoscute sau suspectate de a fi folosite în comiterea unor infractiuni la legislatia vamală;

d) locurilor cunoscute sau suspectate a fi folosite pentru depozitarea ilegală a mărfurilor pe teritoriul statului părtii contractante respective.

 

ARTICOLUL 4

Actiuni împotriva traficului ilicit cu anumite mărfuri

 

Din proprie initiativă sau la cerere, în baza consultărilor si coordonării cu autoritătile lor competente, autoritătile vamale îsi vor furniza fără întârziere toate informatiile relevante despre activitătile care constituie sau ar putea constitui o infractiune la legislatia vamală în vigoare pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante privind:

a) traficul de droguri, substante psihotrope si precursori;

b) traficul de specii de floră si faună pe cale de disparitie;

c) traficul de arme, munitii si materiale explozive;

d) deplasarea mărfurilor sensibile si strategice care fac obiectul controalelor speciale, în conformitate cu tratatele internationale în materie, acordurile multilaterale relevante si obligatiile corespunzătoare privind neproliferarea, la care ambele părti contractante sunt membre;

e) traficul de lucrări de artă si antichităti cu valoare semnificativă istorică, culturală sau arheologică pentru una dintre părtile contractante;

f) deplasarea mărfurilor toxice si a substantelor periculoase pentru mediu sau sănătate;

g) traficul de mărfuri supuse unor drepturi vamale sau impozite mari, în special circulatia băuturilor alcoolice si a produselor din tutun.

 

ARTICOLUL 5

Livrări controlate

 

(1) În conformitate cu legislatia lor natională, autoritătile vamale pot folosi livrările controlate, de comun acord si în limitele competentei lor, pentru identificarea persoanelor implicate în traficul ilicit de droguri si substante psihotrope sau de specii de floră si faună pe cale de disparitie si pentru a întreprinde măsuri legale împotriva acestora.

(2) Deciziile privind utilizarea procedurii livrărilor controlate vor fi luate, după caz, si când este necesar, în conformitate cu orice alte aranjamente sau acorduri încheiate în legătură cu un caz anume. Acestea pot, dacă este necesar si cu conditia să fie în conformitate cu legislatia natională a statelor părtilor contractante, să ia în considerare aranjamentele financiare si întelegerile în vigoare între cele două părti contractante.

(3) Transporturile ilicite, a căror livrare controlată a fost convenită, pot, cu acordul comun al tuturor autoritătilor competente din statele părtilor contractante, să fie interceptate si lăsate să-si continue drumul cu continutul de droguri, substante psihotrope sau substante substituite acestora intact ori, în cazul în care conditiile sunt îndeplinite, procedându-se la îndepărtarea ori înlocuirea lor totală sau partială.

 

ARTICOLUL 6

Comunicarea informatiilor

 

(1) Autoritătile vamale îsi vor furniza, din proprie initiativă sau la cerere, informatiile care ar putea sprijini asigurarea exactitătii privind:

a) colectarea taxelor vamale, impozitelor si a altor drepturi de import si export percepute de autoritătile vamale si, în special, informatii care pot ajuta la stabilirea valorii mărfurilor în scopuri vamale si la stabilirea încadrării lor tarifare;

b) aplicarea interdictiilor si restrictiilor la import, export si tranzit;

c) aplicarea regulilor de origine care nu intră în aria de acoperire a acordurilor preferentiale încheiate de una sau ambele părti contractante.

(2) Autoritătile vamale îsi vor furniza, din proprie initiativă sau la cerere, următoarele informatii:

a) dacă mărfurile importate pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante au fost legal exportate din teritoriul statului celeilalte părti contractante si felul regimului vamal sub care au fost plasate mărfurile, dacă este cazul;

b) dacă mărfurile exportate din teritoriul statului uneia dintre părtile contractante au fost legal importate în teritoriul statului celeilalte părti contractante si felul regimului vamal sub care au fost plasate mărfurile, dacă este cazul;

c) dacă mărfurile cărora li se acordă tratament favorabil la exportul din teritoriul statului uneia dintre părtile contractante au fost importate corespunzător în teritoriul statului celeilalte părti contractante, furnizându-se, de asemenea, informatii despre orice măsură de control vamal la care au fost supuse mărfurile.

(3) La cerere sau din proprie initiativă, autoritatea vamală a unei părti contractante va furniza autoritătii vamale a celeilalte părti contractante toate informatiile utile, care se referă la infractiunile împotriva legislatiei vamale, si în special informatii privind:

a) persoanele fizice sau juridice cunoscute ori suspectate de a comite sau a fi comis infractiuni la legislatia vamală în vigoare pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

b) mărfurile cunoscute sau suspectate de a face obiectul infractiunilor vamale;

c) mijloacele de transport si containerele cunoscute sau suspectate de a fi folosite în comiterea unor infractiuni la legislatia vamală în vigoare pe teritoriul statului celeilalte părti contractante;

d) căi si mijloace noi utilizate în comiterea infractiunilor la legislatia vamală;

e) locuri folosite pentru depozitarea ilegală a mărfurilor pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

(4) În cazul în care autoritatea vamală solicitată nu detine informatiile cerute, ea va întreprinde demersurile necesare în vederea obtinerii acestora, în limitele competentei si resurselor sale disponibile si în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului său, si va căuta să obtină informatii ca si când ar actiona în nume propriu.

(5) La cerere sau din proprie initiativă, autoritatea vamală a uneia dintre părtile contractante va furniza autoritătii vamale a celeilalte părti contractante informatii, inclusiv rapoarte, evidente si copii certificate ale documentelor, precum si toate informatiile disponibile despre activitătile efectuate sau plănuite a fi efectuate care constituie ori ar putea constitui infractiuni la legislatia vamală în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante respective.

(6) La cererea uneia dintre autoritătile vamale ale părtilor contractante, copiile acestor dosare, documente si alte materiale vor fi certificate corespunzător. Autoritătile vamale ale părtilor contractante vor solicita originalele materialelor continând informatii, inclusiv ale dosarelor si documentelor, numai în cazurile în care copiile certificate nu sunt suficiente. Originalele materialelor referitoare la informatii, inclusiv dosarele si documentele furnizate, vor fi returnate cât mai curând posibil.

(7) Informatiile furnizate în baza prezentului acord pot fi transmise prin orice mijloc electronic si în orice formă în acelasi scop. Acestea vor contine în acelasi timp toate explicatiile relevante necesare pentru interpretarea si folosirea respectivelor informatii.

 

ARTICOLUL 7

Forma si continutul cererilor de asistentă

 

(1) Cererile formulate în conformitate cu prezentul acord vor fi redactate în scris. Cererile vor fi însotite de documentele necesare pentru solutionarea lor. În cazul în care situatia este urgentă, pot fi acceptate cereri verbale, dar acestea trebuie confirmate imediat în scris.

(2) Cererile formulate în conformitate cu alin. (1) vor include următoarele informatii:

a) numele autoritătii vamale care formulează cererea;

b) măsura solicitată;

c) obiectul si motivele cererii;

d) legile, reglementările si alte acte juridice referitoare la obiectul cererii;

e) indicatii cât mai exacte si cuprinzătoare despre persoanele fizice sau persoanele juridice care fac obiectul investigatiilor;

f) un rezumat al faptelor relevante privind obiectul cererii;

g) legătura dintre asistenta solicitată si problema la care se referă.

(3) Cererile vor fi înaintate în limba oficială a statului părtii contractante solicitate sau în altă limbă acceptată de autoritatea vamală solicitată.

(4) Dacă o cerere nu îndeplineste conditiile de formă mentionate la alin. (2) si (3), autoritatea vamală solicitată poate cere completarea sau corectarea acesteia. Aceasta poate lua si măsuri de precautie.

 

ARTICOLUL 8

Anchete oficiale

 

(1) La solicitarea autoritătii vamale a uneia dintre părtile contractante, autoritatea vamală a celeilalte părti contractante va initia anchete oficiale referitoare la operatiunile care contravin sau în legătură cu care există indicii că ar contraveni legislatiei vamale în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitante. Rezultatele acestor investigatii vor fi comunicate autoritătii vamale solicitante.

(2) Aceste anchete vor fi efectuate în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitate. Autoritatea vamală solicitată va proceda ca si când ar actiona în propriul interes.

(3) La cerere, autoritatea vamală solicitată poate permite, în cazuri specifice, persoanelor oficiale ale autoritătii vamale solicitante să fie prezente pe teritoriul statului părtii contractante solicitate, inclusiv prezenta la anchete oficiale, când reprezentantii săi oficiali investighează infractiuni care interesează autoritatea vamală solicitantă.

(4) Un functionar al autoritătii vamale a părtii contractante solicitante, prezent pe teritoriul statului părtii contractante solicitate conform prezentului acord, va actiona numai în calitate de consultant si sub nici o formă nu va participa activ la investigatie si nu va exercita nici o putere juridică sau investigativă acordată reprezentantilor oficiali ai autoritătii vamale solicitate în conformitate cu legislatia natională a părtii contractante solicitate.

(5) La cererea sa expresă, autoritatea vamală solicitantă va fi avizată în legătură cu data si locul actiunii desfăsurate ca răspuns la cerere, astfel încât să poată fi întreprinse actiuni concertate.

(6) Reprezentantii oficiali ai autoritătii vamale solicitante, autorizati să investigheze infractiunile, pot cere ca autoritatea vamală solicitată să examineze materiale, registre si orice alte documente sau baze de date relevante si să furnizeze copii ale acestora, precum si orice informatii referitoare la respectiva infractiune.

(7) Atunci când, în împrejurările specificate de prezentul acord, reprezentantii oficiali ai administratiei vamale a unei părti contractante sunt prezenti pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, acestia trebuie să facă oricând dovada calitătii lor oficiale. Ei nu trebuie să poarte uniforme sau arme.

 

ARTICOLUL 9

Folosirea informatiilor si a documentatiei

 

(1) Informatiile si celelalte comunicări obtinute în conformitate cu prezentul acord vor fi folosite numai în sensul prezentului acord, precum si în proceduri judiciare si administrative. Ele pot fi folosite în alte scopuri numai cu acordul scris prealabil al autoritătii vamale solicitate si vor face obiectul conditiilor sau restrictiilor pe care aceasta le poate impune.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică informatiilor referitoare la infractiuni privind drogurile si substantele psihotrope. Aceste informatii pot fi transmise autoritătilor părtii contractante solicitante implicate direct în combaterea traficului ilicit de droguri. Totusi, aceste informatii nu trebuie transmise unor tări terte.

(3) Orice informatie comunicată sub orice formă, în conformitate cu prezentul acord, are caracter confidential. Ea va fi protejată de obligatia secretului oficial si va beneficia de protectia acordată aceluiasi tip de informatii si documente prin legile în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante care a primit-o.

(4) Autoritătile vamale ale părtilor contractante pot, în conformitate cu scopurile si în cadrul domeniului de aplicare a prezentului acord, să folosească drept probe informatiile si documentele obtinute în conformitate cu prezentul acord, în evidentele, rapoartele si mărturiile lor, ca si în procedurile judiciare.

(5) Aceste documentatii si informatii pot fi folosite ca probe în instantă, iar valoarea lor probantă va fi stabilită în conformitate cu legislatia natională a părtii contractante.

(6) Fără a afecta continutul art. 9 si 10, prezentul acord nu va prejudicia prevederile comunitare care reglementează comunicarea între serviciile competente ale Comisiei Comunitătilor Europene si autoritătile vamale ale părtilor contractante a oricăror informatii obtinute în domeniul vamal, care ar putea fi în interesul Comunitătii Europene.

 

ARTICOLUL 10

Protectia datelor personale

 

Datele personale transmise conform prezentului acord vor fi folosite numai în scopurile mentionate în cererea de asistentă. Transmiterea datelor personale poate fi conditionată de anumite circumstante determinate de autoritatea vamală solicitată.

Datele personale vor fi tratate de o manieră confidentială si vor fi protejate în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante a cărei autoritate vamală le-a primit.

 

ARTICOLUL 11

Comunicare si notificare

 

Autoritatea vamală solicitată va comunica sau va notifica, în conformitate cu legislatia natională în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitate, persoanelor fizice ori persoanelor juridice interesate, care îsi au domiciliul sau resedinta pe teritoriul statului său, toate documentele si deciziile care intră în domeniul de aplicare a prezentului acord, emise de autoritatea vamală solicitantă.

 

ARTICOLUL 12

Experti si martori

 

(1) La cererea autoritătii vamale a unei părti contractante, autoritatea vamală a celeilalte părti contractante îsi poate autoriza persoanele oficiale, cu consimtământul lor, să compară ca experti sau martori în procese ori proceduri administrative în legătură cu infractiunile urmărite în justitie pe teritoriul statului părtii contractante solicitante si să prezinte obiecte, fapte si alte documente sau copii certificate ale acestora pentru respectivele proceduri. Aceste persoane oficiale vor depune mărturii în legătură cu constatările făcute de ele în exercitiul functiunii.

(2) Solicitarea ca reprezentanti oficiali ai autoritătii vamale să compară în calitate de experti si martori va fi făcută în conformitate cu legislatiile în vigoare pe teritoriile statelor părtilor contractante.

(3) Cererea prin care se solicită prezenta acestor persoane trebuie să indice clar în ce caz si în ce calitate vor apărea respectivele persoane.

(4) Autoritatea vamală solicitantă este obligată în mod oficial să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securitătii persoanelor oficiale ale autoritătii vamale pe parcursul sederii lor pe teritoriul statului acesteia, conform alin. (1). Transportul si cheltuielile zilnice pentru aceste persoane oficiale vor fi suportate de autoritatea vamală solicitantă.

(5) Reprezentantii oficiali ai autoritătii vamale solicitati să compară ca martori sau experti au dreptul de a refuza să depună mărturie ori să facă declaratii, în cazul în care este prevăzut un drept în acest sens de către legislatia natională a statului lor.

 

ARTICOLUL 13

Exceptii de la obligatia de a acorda asistentă

 

(1) În cazul în care autoritatea vamală solicitată consideră că acordarea asistentei care i se solicită este susceptibilă de a prejudicia suveranitatea, securitatea sau alte interese esentiale ale statului său ori ar implica violarea unui secret industrial, comercial sau profesional ori ar veni în contradictie cu principiile fundamentale ale sistemului său juridic national, aceasta poate refuza, în totalitate, să acorde asistenta solicitată conform prezentului acord sau o poate acorda partial ori să o acorde cu îndeplinirea anumitor conditii ori cerinte.

(2) În cazul în care autoritatea vamală a unei părti contractante cere o asistentă pe care ea însăsi nu ar putea să o acorde autoritătii vamale a celeilalte părti contractante, ea va mentiona aceasta în cerere. Solicitarea va fi solutionată luând în considerare legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante solicitate.

(3) Dacă asistenta este refuzată, hotărârea si motivele refuzului trebuie notificate în scris imediat autoritătii vamale solicitante.

 

ARTICOLUL 14

Cheltuieli

 

(1) Autoritătile vamale ale părtilor contractante renuntă reciproc la rambursarea tuturor cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului acord, cu exceptia cheltuielilor pentru experti si martori, precum si a cheltuielilor pentru interpreti si traducători, care nu sunt angajati guvernamentali.

(2) Dacă pentru solutionarea cererii sunt sau vor fi necesare cheltuieli substantiale ori de natură extraordinară, autoritătile vamale vor conveni asupra termenelor si conditiilor în care va fi solutionată cererea, precum si asupra modalitătii de suportare a cheltuielilor.

 

ARTICOLUL 15

Aplicare

 

(1) Aplicarea prezentului acord este încredintată autoritătilor vamale ale părtilor contractante. Autoritătile respective vor stabili de comun acord detaliile necesare realizării acestui scop.

(2) Autoritătile vamale ale părtilor contractante pot stabili ca serviciile lor de investigatii să comunice direct.

 

ARTICOLUL 16

Aplicabilitate teritorială

 

Prezentul acord se va aplica pe teritoriul vamal al României si pe teritoriul vamal al Republicii Slovace.

 

ARTICOLUL 17

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc, pe căi diplomatice, despre îndeplinirea tuturor procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

(2) Prezentul acord se încheie pe o durată nelimitată.

Prezentul acord poate fi denuntat prin notificare scrisă pe căi diplomatice si îsi încetează valabilitatea la 3 luni după primirea ei de către cealaltă parte contractantă.

(3) Procedurile în curs de desfăsurare la momentul denuntării vor fi încheiate în conformitate cu prevederile prezentului acord.

(4) Prezentul acord poate fi amendat în baza întelegerii reciproce a părtilor contractante. Amendamentele vor fi formulate în scris si vor intra în vigoare în conformitate cu procedura indicată la alin. (1).

Semnat la Bratislava la 16 noiembrie 2004, în două exemplare originale, în limbile română, slovacă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Tudor Tănăsescu,

secretar de stat al Autoritătii Nationale a Vămilor

Pentru Guvernul Republicii Slovace,

Jozsef Gönczöl,

director general al Directiei Vămilor Republicii Slovace

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind evidenta si raportarea dispozitivelor medicale din unitătile sanitare

 

Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. f) si g) din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si aparatură medicală nr. E.N. 3.750/2005,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – Unitătile sanitare au obligatia de a asigura un sistem documentat de evidentă a dispozitivelor medicale si de a raporta Ministerului Sănătătii toate dispozitivele medicale existente în unitate, înregistrate în evidentele contabile ca mijloace fixe, indiferent de modul de procurare a acestora.

Art. 2. – Activitatea de evidentă si raportare a dispozitivelor medicale se realizează de toate unitătile sanitare, indiferent de forma de proprietate, potrivit precizărilor cuprinse în anexa nr. 1.

Art. 3. – Centrul de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti si directiile de sănătate publică organizează activitătile de evidentă si raportare si răspund împreună cu conducerea unitătilor sanitare, potrivit legislatiei în vigoare, pentru corectitudinea informatiilor si respectarea termenelor de raportare.

Art. 4. – (1) Activitatea de evidentă si raportare a dispozitivelor medicale se realizează potrivit unei proceduri elaborate de Centrul de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti si avizate de Directia generală farmaceutică si aparatură medicală din Ministerul Sănătătii.

(2) Datele primare necesare pentru evidenta si raportarea dispozitivului medical se completează pe o fisă de înregistrare elaborată de Centrul de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti, potrivit datelor prezentate în anexa nr. 2.

(3) Fisele de înregistrare completate la nivelul unitătilor sanitare se transmit directiilor de sănătate publică judetene sau, după caz, Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti.

(4) Datele obtinute la nivel judetean vor constitui Registrul teritorial de evidentă a dispozitivelor medicale.

Art. 5. – (1) Informatiile cuprinzând situatia la nivel judetean sau municipal se transmit semestrial Centrului de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti de către directiile de sănătate publică judetene si de Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) La nivelul Centrului de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti se va constitui Registrul national de evidentă a dispozitivelor medicale din unitătile sanitare, pe baza actualizărilor semestriale din teritoriu.

Art. 6. – Centrul de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti înaintează Ministerului Sănătătii semestrial sau la cerere situatiile statistice rezultate potrivit prevederilor din anexa nr. 1.

Art. 7. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătătii nr. 638/1992 privind înregistrarea si evidenta aparaturii medicale, precum si orice prevederi contrare se abrogă.

Art. 9. – Directia generală farmaceutică si aparatură medicală, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii, Centrul de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti, directiile de sănătate publică judetene si Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, precum si toate unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2005.

Nr. 1.204.

 

ANEXA Nr. 1

 

PRECIZĂRI

privind activitatea de evidentă si raportare a dispozitivelor medicale

 

Art. 1. – În scopul realizării unei evidente unitare si reale a dispozitivelor medicale, Centrul de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti va transmite fiecărei directii de sănătate publică judetene si Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti copia fisierului de dispozitive medicale, pe suport electronic, înregistrat din activitătile anterioare si actualizat potrivit Nomenclatorului Dispozitivelor Medicale elaborat de Comunitatea Europeană.

Art. 2. – (1) Centrul de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti va elabora metodologia de efectuare a activitătilor, asigurând codificarea unitară a informatiilor privind înregistrarea si evidenta dispozitivelor medicale.

(2) Fisa de înregistrare a dispozitivului va cuprinde minimum datele prezentate în anexa nr. 2 la ordin.

Art. 3. – (1) Directiile de sănătate publică judetene si Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti vor furniza fiecărei unităti sanitare din teritoriu fisele de înregistrare si fisierul de dispozitive medicale necesare activitătii de evidentă si raportare.

(2) După completarea si codificarea fiselor de înregistrare a dispozitivelor medicale de către unitătile sanitare din teritoriu, la nivelul directiilor de sănătate publică judetene si al Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti se va actualiza fisierul de dispozitive medicale pe întregul judet sau municipiul Bucuresti – Registrul teritorial de evidentă a dispozitivelor medicale, după care, până la data de 20 a ultimei luni din fiecare semestru, se va înainta la Centrul de Calcul si Statistică Sanitară Bucuresti, pe suport electronic, fisierul de dispozitive medicale actualizat pe semestrul în curs.

Art. 4. – (1) Unitătile sanitare vor verifica si vor actualiza continuu informatiile despre dispozitivele medicale existente în unitate, înregistrate în evidentele contabile ca mijloace fixe.

(2) Pentru dispozitivele medicale nou-intrate în gestiunea unitătii sanitare sau care nu sunt cuprinse în fisierul dispozitivelor medicale înaintat potrivit art. 1 ori care au fost omise la raportările anterioare, se va completa câte o fisă de înregistrare a fiecărui dispozitiv; fisele completate vor fi transmise directiilor de sănătate publică judetene sau, după caz, Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti.

Art. 5. – Directiile de sănătate publică judetene si Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti vor asigura fisele necesare pentru actualizarea fisierului de dispozitive medicale pentru toate unitătile sanitare din întregul teritoriu, indiferent de forma de proprietate.

 

ANEXA Nr. 2

 

FISĂ DE ÎNREGISTRARE

a dispozitivului medical

 

Date minime

1. Forul tutelar

2. Judetul

3. Unitatea sanitară cu personalitate juridică

4. Unitatea sanitară unde functionează dispozitivul

5. Codul

6. Denumirea dispozitivului

7. Tipul dispozitivului

8. Categoria dispozitivului medical

9. Denumirea comercială

10. Firma producătoare

11. fiara producătoare

12. Anul fabricatiei

13. Starea de functionare

14. Anul intrării în evidenta contabilă a unitătii sanitare

15. Numărul de inventar al dispozitivului

16. Semnătura: director, contabil-sef, întocmit

17. Data întocmirii.