MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1037         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 528 din 11 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 si ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

44. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind limitarea preturilor de ofertare pe Piata de echilibrare

 

1.225. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantitătilor de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, cu modificările ulterioare

 

5.442. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2006/2007

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 528

din 11 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 si ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Nicoleta Grigorescu – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 si ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mircea Popa în Dosarul nr. 6.995/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 29 septembrie 2005 si au fost consemnate în încheierea din acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 4 octombrie 2005, pentru a se depune concluzii scrise.

La data de 4 octombrie 2005, având în vedere imposibilitatea constituirii legale a completului de judecată, Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 11 octombrie 2005.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 4 aprilie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 6.995/2004, Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 si ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de Mircea Popa într-o cauză ce are ca obiect solutionarea unei cereri de strămutare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, deoarece acest principiu constitutional “vine în contradictie cu caracterul secret al informatiilor solicitate spre lămurirea instantei de judecată, întrucât instanta poate proceda discretionar si discriminator fată de interesele uneia din părti, de vreme ce informatiile respective nu sunt dezvăluite acesteia“. De asemenea, sunt încălcate si principiul liberului acces la justitie, si dreptul la un proces echitabil prin pronuntarea hotărârii ce solutionează cererea de strămutare pe baza unor informatii secrete. “Procesul nu poate fi echitabil, în măsura în care părtile nu au posibilitatea efectivă, reală de a cunoaste toate probele si aspectele de fapt pe baza cărora instanta de judecată îsi formează convingerea.“

Astfel, dreptul la apărare, "care presupune în mod esential cunoasterea tuturor elementelor care vor fi avute în vedere de către instanta de judecată în pronuntarea hotărârii, este violat flagrant prin impunerea caracterului secret al unora din elementele luate în considerare la deliberare“.

Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Dispozitiile legale privitoare la procedura de informare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în vederea solutionării cererii de strămutare a judecării cauzei penale, nu numai că nu aduc atingere dreptului la apărare sau dreptului părtii la un proces echitabil, dar sunt destinate să asigure conditiile pentru exercitarea deplină a acestor drepturi, permitând instantei lămurirea asupra motivelor si temeiniciei cererii de strămutare. Informatiile obtinute în cadrul acestei proceduri nu privesc solutionarea în fond a procesului penal, astfel încât faptul că nu sunt accesibile părtilor nu este de natură să aducă atingere drepturilor invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate. Mai mult, strămutarea este o procedură specială, de stabilire a competentei teritoriale a instantei de judecată, menită tocmai să asigure conditiile unui proces echitabil, în care toate părtile să dispună de aceleasi mijloace de apărare si să aibă posibilitatea să-si exercite dreptul la apărare în mod efectiv si eficient.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că, în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că dispozitiile art. 55–61 din sectiunea a II-a, cu denumirea “Strămutarea judecării cauzei penale“, din cap. II titlul II “Competenta“ al părtii generale a Codului de procedură penală respectă normele care definesc un proces echitabil, precum si principiul asigurării dreptului la apărare. De asemenea, Curtea Constitutională a mai statuat, în jurisprudenta sa, că dispozitiile de lege criticate nu numai că nu aduc atingere dreptului la apărare sau dreptului părtii la un proces echitabil, dar sunt destinate să asigure conditiile pentru exercitarea deplină a acestor drepturi, permitând instantei lămurirea asupra motivelor si temeiniciei cererii de strămutare. Informatiile obtinute în cadrul acestei proceduri nu privesc solutionarea în fond a procesului penal, astfel încât faptul că nu sunt accesibile părtilor nu este de natură să aducă atingere drepturilor invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate. Strămutarea este o procedură specială, de stabilire a competentei teritoriale a instantei de judecată, menită tocmai să asigure conditiile unui proces echitabil, în care toate părtile să dispună de aceleasi mijloace de apărare si să aibă posibilitatea să-si exercite dreptul la apărare în mod efectiv si eficient. În cadrul acestei proceduri, exigentele art. 24 alin. (1) din Constitutie si cele ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale sunt îndeplinite, întrucât părtile au posibilitatea să comunice Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în mod nemijlocit, informatii si dovezi cu privire la împrejurările procesului si să îsi prezinte pozitia fată de admisibilitatea si temeinicia cererii de strămutare. În ceea ce priveste dispozitiile art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală, prin Decizia nr. 82/2001 Curtea Constitutională a statuat că principiul constitutional al liberului acces la justitie, prevăzut la art. 21, nu are semnificatia că acest drept trebuie asigurat la toate structurile judecătoresti – judecătorii, tribunale, curti de apel, Înalta Curte de Casatie si Justitie – si în privinta tuturor căilor de atac prevăzute de lege. În aceste conditii, prin lege pot fi instituite reguli deosebite în considerarea unor situatii diferite. În consecintă, este dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili regula potrivit căreia hotărârea de strămutare nu este supusă nici unei căi de atac, deoarece prin aceasta instanta nu se pronuntă asupra fondului, iar exercitarea unor căi de atac ar prelungi nejustificat judecarea definitivă a cauzelor.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, făcând referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale, arată că strămutarea nu este o procedură de solutionare în fond a procesului, ci constituie o procedură specială, de stabilire a competentei teritoriale a instantei de judecată, menită tocmai să asigure desfăsurarea normală a procesului, fiind pe deplin respectate conditiile unui proces echitabil. De asemenea, faptul că admiterea sau respingerea cererii de strămutare se dispune de către Înalta Curte de Casatie si Justitie, fără arătarea motivelor, contribuie la îndeplinirea solutionării cauzei deduse judecătii într-un termen rezonabil.

În realitate, faptele asupra cărora este chemată să se pronunte instanta competentă să judece cererea de strămutare nu tin de pricina însăsi, ci de asigurarea conditiilor pe care le implică normele procedurale, respectiv nepărtinirea si obiectivitatea în solutionarea cauzei, conditii care vizează toate părtile în proces, indiferent de calitatea lor procesuală. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 si ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală fată de prevederile art. 24 alin. (1) din Constitutie, arată, făcând referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 92/1996, că dreptul la apărare nu este încălcat, întrucât acesta se realizează cu prilejul judecării pe fond a cauzei si al solutionării căilor de atac. Mai mult, art. 59 alin. 2 din Codul de procedură penală prevede că, atunci “când părtile se înfătisează, se ascultă si concluziile acestora“. În consecintă, de vreme ce nu se judecă fondul cauzei, nu se poate sustine că interesele justitiabililor ar fi prejudiciate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 si ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală. Textele de lege criticate au următorul continut:

– Art. 55 alin. 1: “Curtea Supremă de Justitie strămută judecarea unei cauze de la instanta competentă la o altă instantă egală în grad, în cazul în care, apreciind temeinicia motivelor de strămutare, consideră că prin aceasta se asigură desfăsurarea normală a procesului.“;

– Art. 57 alin. 1: iPresedintele Curtii Supreme de Justitie cere, pentru lămurirea instantei, informatii de la presedintele instantei ierarhic superioare celei la care se află cauza a cărei strămutare se cere, comunicându-i totodată termenul fixat pentru judecarea cererii de strămutare.“;

– Art. 60 alin. 1: “Curtea Supremă de Justitie dispune, fără arătarea motivelor, admiterea sau respingerea cererii.“

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (2) si (3), art. 24, art. 53 si ale art. 124 din Constitutie, care au următorul continut:

– Art. 1 alin. (5): “În România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.“;

– Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.“;

– Art. 21 alin. (2) si (3): “(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

(3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.“;

– Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.“;

– Art. 53: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.“;

– Art. 124: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

(3) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 237 din 5 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 28 iulie 2003, a retinut că dispozitiile art. 55–61 din sectiunea a II-a, cu denumirea “Strămutarea judecării cauzei penale“, din cap. II titlul II (Competenta) al părtii generale a Codului de procedură penală respectă normele care definesc un proces echitabil, precum si principiul asigurării dreptului la apărare. În acest sens, Curtea a observat că strămutarea nu este o procedură de solutionare în fond a procesului, ci constituie o procedură specială, de stabilire a competentei teritoriale a instantei de judecată, menită tocmai să asigure conditiile unui proces echitabil, în care părtile să dispună de aceleasi mijloace de apărare si să aibă posibilitatea să îsi exercite dreptul la apărare în mod efectiv si eficient. În cadrul acestei proceduri, exigentele art. 24 alin. (1) din Constitutie sunt îndeplinite, întrucât părtile au posibilitatea să comunice Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în mod nemijlocit, informatii si dovezi cu privire la împrejurările procesului si să îsi prezinte pozitia fată de admisibilitatea si temeinicia cererii de strămutare. De asemenea, prin Decizia nr. 156 din 30 martie 2004, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 322 din 14 aprilie 2004, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 alin. 1 si art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală, Curtea a statuat că dispozitiile legale privitoare la procedura de informare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în vederea solutionării cererii de strămutare a judecării cauzei penale, nu numai că nu aduc atingere dreptului la apărare sau dreptului inculpatului la un proces echitabil, dar sunt destinate să asigure conditiile pentru exercitarea deplină a acestor drepturi, permitând instantei lămurirea asupra motivelor si temeiniciei cererii de strămutare. Informatiile obtinute în cadrul acestei proceduri nu privesc solutionarea în fond a procesului penal, astfel încât faptul că nu sunt accesibile părtilor nu este de natură să aducă atingere drepturilor invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

Solutia adoptată si considerentele deciziilor citate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au apărut elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

În ceea ce priveste pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 53 din Constitutie, Curtea retine că acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. 1, art. 57 alin. 1 si ale art. 60 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Mircea Popa în Dosarul nr. 6.995/2004 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind limitarea preturilor de ofertare pe Piata de echilibrare

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 31 august 2005,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Preturile din ofertele pe Piata de echilibrare se limitează conform prevederilor anexei*) la prezentul ordin.

Art. 2. – Se abrogă punctul 3 din anexa la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 12 septembrie 2005.

Art. 3. – Participantii la piata angro de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar Compania Natională “Transelectrica“ – S.A. verifică respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2005.

Nr. 44.


*) Anexa se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, www.anre.ro

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantitătilor de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, cu modificările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 113/2005 privind aprobarea cantitătilor de carne, de peste si de produse zootehnice, pe specii, pentru care se acordă subventii în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2005, producătorilor agricoli din sectorul animalier, pentru cresterea productiei animaliere si piscicole, precum si a efectivelor de animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 18 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Valoarea totală a subventiilor pentru productiile de carne, prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu modificările ulterioare, este de 256.867,17 mii lei (RON) pentru cantitatea de 276.879 tone carne, realizată si abatorizată în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2005, repartizată astfel:

a) pentru cantitatea de 10.470 tone carne tineret bovin, valoarea totală a subventiei este de 9.530,65 mii lei (RON);

b) pentru cantitatea de 86.751 tone carne porc, valoarea totală a subventiei este de 103.648,31 mii lei (RON);

c) pentru cantitatea de 1.310 tone carne tineret ovin, valoarea totală a subventiei este de 1.032,68 mii lei (RON);

d) pentru cantitatea de 178.348 tone carne pasăre în viu – pui broiler, valoarea totală a subventiei este de 142.655,53 mii lei (RON).“

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art.7. – Valoarea totală a subventiei pentru familiile de albine de elită si familiile de albine de productie, prevăzută la art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 64/2005, cu modificările ulterioare, este de 4.342,57 mii lei (RON), pentru 268.124 de familii de albine pentru care se livrează miere în conditiile prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 79/2005, în perioada 1 ianuarie– 31 decembrie 2005.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2005.

Nr. 1.225.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2006/2007

 

În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2006/2007, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală managementul resurselor umane din Ministerul Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mircea Miclea

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2005.

Nr. 5.442.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2006/2007

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizie a inspectorului scolar general până la data de 3 ianuarie 2006. Comisia este formată din:

a) presedinte – inspector scolar general adjunct;

b) vicepresedinte – inspector cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;

c) secretari – inspectori cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari cu managementul institutional/inspectori scolari de specialitate/directori de liceu;

d) membri – inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Comisia sus-mentionată îsi desfăsoară activitatea conform Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar si este abilitată să ia decizii si în afara perioadelor prevăzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot să apară, cu informarea si avizul Ministerului Educatiei si Cercetării, cu exceptia pretransferării si a transferării pentru restrângere de activitate.

Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic îsi desfăsoară activitatea pe durata unui an calendaristic.

Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură participă ca observatori la toate etapele miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala presedintelui comisiei eventualele nerespectări ale prevederilor legale si semnează alături de membrii comisiei documentele finale.

Ordinea de prioritate a miscării personalului didactic pentru anul scolar 2006/2007 este următoarea:

1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2006:

a) pentru limită de vârstă standard;

b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

Perioada: 26 ianuarie–9 februarie 2006

c) cadrele didactice care doresc să îsi continue activitatea didactică în anul scolar 2006/2007, în conditiile prevăzute la art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, vor depune cererile la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti (care trebuie să contină avizul consiliului profesoral al unitătii scolare);

Perioada: 26 ianuarie–9 februarie 2006

d) cadrele didactice titulare, care solicită continuarea activitătii în învătământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pot fi mentinute ca titulare în functia didactică peste vârsta standard de pensionare, indiferent de nivelul unitătii de învătământ, numai în situatia în care postul/catedra ocupat/ocupată nu îndeplineste conditiile pentru a fi vacantat/vacantată pentru concurs ca titularizabil/titularizabilă si dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi/catedre didactice vacante corespunzătoare pentru solutionarea restrângerilor de activitate.

Perioada: 14–16 februarie 2006

2. Constituirea catedrelor si încadrarea personalului didactic titular în învătământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2006/2007:

a) la nivelul unitătilor de învătământ;

b) la nivelul inspectoratului scolar.

Perioada: 17 februarie–3 martie 2006

3. Solutionarea completărilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare, pentru anul scolar 2006/2007:

a) solutionarea cererilor de întregire a normei, prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe unităti de învătământ într-o singură unitate de învătământ;

Perioada: 7–10 martie 2006

b) emiterea deciziilor de completare de normă/transfer.

Termen: 13 martie 2006

4. Pretransferarea si transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare

4.1. Pretransferarea personalului didactic titular, la cerere:

a) în aceeasi localitate;

b) pentru stabilirea în localitatea de domiciliu;

c) pentru apropiere de domiciliu;

d) prin schimb de posturi prin consimtământul ambelor părti.

4.2. Transferul personalului didactic titular, disponibilizat ca urmare a restrângerii de activitate sau ca efect al restructurării retelei scolare:

a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor/catedrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2006;

Termen: 7 martie 2006

b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzând posturile/catedrele didactice vacante/rezervate, mentionându-se în listă posturile/catedrele alocate pentru solutionarea restrângerilor de activitate;

Termen: 24 martie 2006

c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2006;

Termen: 7 aprilie 2006

d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită pretransferare si transferare prin restrângere de activitate se face la comisia de mobilitate a personalului didactic din inspectoratul scolar;

Perioada: 10–20 aprilie 2006

e) afisarea la inspectoratele scolare a listei cu punctajele, pe discipline, pentru cadrele didactice care participă la sesiunea de pretransferare si transferare pentru restrângere de activitate;

Termen: 24 aprilie 2006

f) efectuarea pretransferărilor si transferărilor prin restrângere de activitate în aceeasi sedintă publică;

Perioada: 25–26 aprilie 2006

g) înregistrarea contestatiilor si rezolvarea acestora de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Perioada: 27–28 aprilie 2006

h) emiterea deciziilor de transfer.

Termen: 3 mai 2006

5. Înregistrarea, analizarea si solutionarea cererilor de concediu fără plată în consiliul de administratie al inspectoratului scolar

Termen: până la 28 aprilie 2006

6. Detasarea în interesul învătământului:

a) înregistrarea solicitărilor din partea conducerii unitătilor de învătământ si a recomandărilor inspectorilor de specialitate;

Perioada: 3–5 mai 2006

b) discutarea si solutionarea propunerilor făcute de inspectorii scolari de specialitate în comisia de mobilitate a personalului didactic din inspectoratul scolar;

Termen: 8 mai 2006

c) afisarea listei cadrelor didactice detasate în interesul învătământului la inspectoratul scolar;

Termen: 9 mai 2006

d) emiterea deciziilor de detasare.

Termen: 10 mai 2006

7. Ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante, prin concurs, în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetării a listei actualizate cu posturile/catedrele didactice vacante titularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitătile de învătământ;

b) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetării a listei actualizate cu posturile/catedrele didactice vacante/rezervate netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitătile de învătământ;

Termen: 13 mai 2006

c) înregistrarea cererilor candidatilor, însotite de documentele prevăzute în cerere (inclusiv pentru absolventii promotiei 2006), la secretariatul unitătii de învătământ; Perioada: 15–17 mai 2006

d) verificarea dosarelor de către comisia de concurs si avizarea acestora de către consilierul juridic al inspectoratului scolar la sediul inspectoratului scolar, cu exceptia dosarelor absolventilor promotiei 2006;

Perioada: 18–22 mai 2006

e) sustinerea activitătilor didactice la clasă de către candidatii Onscrisi la concurs;

Perioada: 23 mai–14 iunie 2006

f) organizarea concursului cu probe scrise.

Perioada: 15 iunie–11 august 2006

 

NOTĂ: Absolventii promotiei 2006 pot participa la proba scrisă, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din judetele-pilot numai după prezentarea adeverintei de absolvire.

 

8. Ocuparea prin concurs national a posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetării a listei actualizate cu posturile/catedrele didactice vacante titularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;

b) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetării a listei actualizate cu posturile/catedrele didactice vacante/rezervate netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;

Termen: 17 mai 2006

c) înregistrarea cererilor candidatilor (inclusiv pentru absolventii promotiei 2006) la secretariatul comisiei de mobilitate a personalului didactic din inspectoratul scolar.

Perioada: 18–29 mai 2006

Absolventii promotiei 2006 depun adeverinta de absolvire si validează fisa de înscriere (prin semnătură);

Termen: 11 iulie 2006

d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de către comisia de mobilitate a personalului didactic, cu exceptia dosarelor absolventilor promotiei 2006;

Perioada: 30 mai–5 iunie 2006

e) validarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură), cu exceptia absolventilor promotiei 2006;

Perioada: 7–9 iunie 2006

f) extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei si Cercetării a situatiei preliminare cu numărul total de posturi didactice vacante titularizabile pe specialităti si numărul total al candidatilor Onscrisi;

Termen: 12 iulie 2006

g) desfăsurarea concursului (locul va fi anuntat public,

cu 30 de zile înainte);

Perioada: 17–18 iulie 2006

h) transmiterea la Ministerul Educatiei si Cercetării a situatiei statistice a derulării concursului (numărul candidatilor prezenti si numărul candidatilor absenti);

17–18 iulie 2006, ora 12,00

i) afisarea rezultatelor finale.

Termen: 25 iulie 2006

Etapa I – repartizarea computerizată, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 7,00 (sapte), pe posturi/catedre titularizabile

9. Depunerea si verificarea optiunilor (cu fisa martor) de către candidatii care si-au validat fisa de înscriere

Perioada: 26–27 iulie 2006

10. Repartizarea computerizată, în ordinea descrescătoare a notei/mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre didactice vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national unic care au obtinut minimum nota/media 7,00 (sapte)

Termen: 28 iulie 2006

11. Ocuparea, prin detasare la cerere, a posturilor/catedrelor didactice rezervate si a posturilor/catedrelor didactice rămase vacante/rezervate, în urma concursului din 17–18 iulie 2006:

a) comunicarea acordului/refuzului continuitătii prin detasare la cerere de către unitatea de învătământ la inspectoratul scolar;

Termen: 12 mai 2006

b) înregistrarea cererilor la inspectoratele scolare; Perioada: 18–29 mai 2006

c) actualizarea listei cu posturi/catedre didactice vacante/rezervate netitularizabile si numele cadrelor didactice care au continuitate la detasare pe aceste posturi/catedre, conform prevederilor art. 83 din Metodologia de miscare a personalului didactic din învătământul preuniversitar;

Perioada: 29 iulie–1 august 2006

d) publicarea pe portalul Ministerului Educatiei si Cercetării a listei cu posturile/catedrele netitularizabile rămase vacante/rezervate si afisarea la inspectoratul scolar.

Termen: 2 august 2006

Etapa a II-a – repartizarea computerizată, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicită detasare la cerere:

e) depunerea si verificarea optiunilor de către candidati (cu fisa martor).

Termen: 3 august 2006

f) repartizarea computerizată, în ordinea descrescătoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi/catedre vacante/rezervate, a cadrelor didactice participante la concurs, care au obtinut minimum nota/media 5,00 (cinci) si care solicită detasare la cerere, si afisarea rezultatelor;

Termen: 4 august 2006

g) emiterea deciziilor de numire/transfer sau detasare la cerere.

Termen: 4 august 2006

12. Ocuparea, prin suplinire, a posturilor didactice rezervate si a posturilor didactice rămase vacante în urma concursului din 17–18 iulie 2006:

a) comunicarea situatiei postului si a acordului/refuzului continuitătii la suplinire de către unitatea de învătământ la inspectoratul scolar;

Termen: 12 mai 2006

b) înregistrarea cererilor la inspectoratele scolare;

Perioada: 18–29 mai 2006

c) actualizarea listei cu posturi/catedre didactice vacante/rezervate netitularizabile si cu numele cadrelor didactice care au continuitate la suplinire pe aceste posturi/catedre, conform prevederilor art. 84 din Metodologia de miscare a personalului didactic din învătământul preuniversitar;

Perioada: 4–8 august 2006

d) afisarea listei cu posturile/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile.

Termen: 9 august 2006

Etapa a III-a – repartizarea computerizată, la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicită suplinire:

e) depunerea si verificarea optiunilor candidatilor (cu fisa martor) prevăzuti la art. 84 din Metodologia de miscare a personalului didactic din învătământul preuniversitar;

Perioada: 10–11 august 2006

f) repartizarea computerizată a suplinitorilor calificati conform prevederilor art. 84 din Metodologia de miscare a personalului didactic din învătământul preuniversitar;

Termen: 12 august 2006

g) emiterea deciziilor de numire pe post/catedră.

Termen: 14 august 2006

Etapa a IV-a – repartizarea în sedintă publică:

h) depunerea si înregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora;

Perioada: 19–23 iunie 2006

i) depunerea si înregistrarea dosarelor suplinitorilor calificati (care au obtinut note/medii sub 5,00 la concursul din 17–18 iulie 2006) si ale suplinitorilor fără studii corespunzătoare;

Perioada: 28–29 august 2006

j) desfăsurarea concursului pentru suplinitorii calificati (care au obtinut note/medii sub 5,00 la concursul din 17–18 iulie 2006) si a testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare;

Perioada: 31 august–1 septembrie 2006

k) afisarea rezultatelor;

Termen: 2 septembrie 2006

l) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea lor, precum si afisarea rezultatelor definitive;

Termen: 4 septembrie 2006

m) repartizarea în cumul/plata cu ora a personalului didactic titular, pe orele rămase neocupate;

Termen: 5 septembrie 2006

n) sedintă publică pentru:

– corecturi si repartizarea personalului didactic calificat, participant la concurs, conform prevederilor art. 83 si 84 din Metodologia de miscare a personalului didactic din învătământul preuniversitar;

– repartizarea prin cumul/plata cu ora a orelor rămase neocupate pentru cadrele didactice asociate/pensionate;

– repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile/catedrele rămase vacante;

Perioada: 6–8 septembrie 2006

o) emiterea deciziilor de numire pe post/catedră.

Termen: 8 septembrie 2006

13. Introducerea în aplicatie a datelor finale privind repartizarea candidatilor la sedinta publică din 6–8 septembrie 2006 a personalului didactic din învătământul preuniversitar.

Termen: 15 septembrie 2006.