MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1038         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 483 din 29 septembrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

116. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele de sănătate publică pentru carnea proaspătă si carnea proaspătă de pasăre importată din tările terte

 

1.188. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr

 

1.189. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea calitătii-tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2006, receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 483

din 29 septembrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Florentina Baltă – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Pompilia Ilie în Dosarul nr. 729/2005 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Danil Matei, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Apărătorul părtii Pompilia Ilie solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prin textele de lege criticate s-a creat o situatie unică în istoria noastră judiciară, respectiv judecarea de către aceeasi instantă a două căi de atac de reformare: apelul si recursul.

Legiuitorul a încercat, prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2004, degrevarea rolului Înaltei Curti de Casatie si Justitie, însă modul în care s-a reglementat prin textele de lege criticate aduce atingere prevederilor art. 15 alin. (2) si ale art. 129 din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, respectiv Decizia nr. 361 din 5 iulie 2005.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 martie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 729/2005, Curtea de Apel Ploiesti – Sectia pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (2) si (3) din Legea nr. 493/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Pompilia Ilie într-o cauză având ca obiect recursul împotriva unei decizii civile prin care s-a solutionat o cerere de partaj al bunurilor comune.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că prin continutul lor prevederile legale criticate modifică retroactiv legea care stabilea, la momentul exercitării căii de atac, instanta de judecată competentă să solutioneze cauza si, pentru prima dată în istoria judiciară a României, apelul si recursul sunt judecate de aceeasi instantă, în aceeasi cauză. Consideră, asadar, că sunt încălcate dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, iar unele dintre exigentele statului de drept, cum ar fi independenta justitiei si a judecătorului, precum si impartialitatea acestuia nu mai sunt respectate.

Curtea de Apel Ploiesti – Sectia pentru cauze cu minori si de familie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu aduc atingere principiului neretroactivitătii legii, acestea fiind de imediată aplicare si producând efecte pentru viitor. Faptul că aceeasi instantă judecă într-o cauză atât apelul, cât si recursul nu are semnificatia unei atingeri aduse ordinii de drept, cu atât mai mult cu cât prevederile legale privind abtinerea, recuzarea si incompatibilitatea magistratilor sunt în continuare în vigoare.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens arată că actul normativ mentionat adoptă o solutie diferită, constând în aplicarea imediată a legii noi, derogând astfel de la principiul ultraactivitătii legii vechi.

Modificarea competentei, aplicarea de îndată a noilor norme si stabilirea normelor tranzitorii nu constituie, asadar, o încălcare a principiilor constitutionale, întrucât, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală, competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, iar, potrivit celor ale art. 129, căile de atac se pot exercita în conditiile legii.

Situatiile tranzitorii decurgând din aplicarea imediată a normelor de competentă nu împiedică exercitarea drepturilor procesuale ale părtilor în conformitate cu principiile fundamentale invocate, întrucât căile de atac se solutionează de complete diferite, într-o altă compunere a instantei.

Asadar, textele criticate asigură cadrul legal pentru exercitarea căilor de atac, cu respectarea tuturor drepturilor si garantiilor procesuale recunoscute părtilor.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale, acestea aplicându-se de îndată tuturor situatiilor ivite după intrarea lor în vigoare. În acest sens invocă jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, de exemplu, deciziile nr. 146 din 25 martie 2004 si nr. 291 din 1 iulie 2004.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 în raport cu ale art. 129 din Legea fundamentală, arată că exercitarea căilor de atac are loc în conditiile legii, asa încât legiuitorul este liber să instituie si să revină asupra reglementării unor căi de atac, desigur cu respectarea celorlalte dispozitii constitutionale.

Apreciază că dispozitiile art. 1 alin. (3) din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile apărătorului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, în realitate, dispozitiile art. II alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 14 septembrie 2004, cu modificările aduse prin articolul unic din Legea nr. 493/2004 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004, dispozitii care au următorul continut:

Art. II: [...] “(2) Căile de atac se judecă de instantele competente, potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), apelurile aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă se trimit la tribunale, iar recursurile aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie se trimit la curtile de apel. Trimiterea dosarelor se va face prin declinarea competentei, prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, fără citarea părtilor.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, care au următorul continut:

– Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul traditiilor democratice ale poporului român si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate.“

– Art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.“

– Art. 129: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au un caracter tranzitoriu, constituind, pe de-o parte, o aplicare a regulii generale consacrate de art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă, potrivit căreia dispozitiile procedurale sunt de imediată aplicare, iar, pe de altă parte, o derogare de la exceptia instituită prin alin. 2 al aceluiasi articol, care, în materie de competentă, consacră ultraactivitatea legii vechi. Procedând ca atare, legiuitorul a actionat în limitele competentei sale constitutionale prevăzute de art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală.

Totodată Curtea constată că solutia legislativă adoptată nu are caracter retroactiv, întrucât aplicarea sa se limitează exclusiv la apelurile aflate pe rolul curtilor de apel si la recursurile aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie la data intrării în vigoare a noii reglementări, cu respectarea regulii potrivit căreia dispozitiile procedurale sunt de imediată aplicare.

Faptul că, în spetă, apelul si recursul sunt judecate de aceeasi instantă nu are semnificatia unei încălcări a art. 129 din Constitutie referitor la “Folosirea căilor de atac“, întrucât aceste dispozitii constitutionale prevăd că părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac “în conditiile legii“ si chiar dacă ambele căi de atac sunt solutionate de aceeasi instantă, aceasta se realizează într-o compunere diferită a completelor de judecată.

Din aceleasi motive Curtea retine că dispozitiile legale criticate nu contravin principiului statului de drept, consacrat de prevederile art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Pompilia Ilie în Dosarul nr. 729/2005 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 septembrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste cerintele de sănătate publică pentru carnea proaspătă si carnea proaspătă de pasăre importată din tările terte

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 35.612 din 3 noiembrie 2005, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste cerintele de sănătate publică pentru carnea proaspătă si carnea proaspătă de pasăre importată din tările terte, prevăzută la anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2002/477/CE, care stabileste cerintele de sănătate publică pentru carnea proaspătă si carnea proaspătă de pasăre importată din tările terte, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 164 din 22 iunie 2002, p. 39.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Dan Marcu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2005.

Nr. 116.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste cerintele de sănătate publică pentru carnea proaspătă si carnea proaspătă de pasăre importată din tările terte

 

Art. 1. – Atunci când se are în vedere dacă o tară tertă dată îndeplineste criteriile stabilite de art. 15 din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate care reglementează producerea si comertul cu carne proaspătă de pasăre, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 402/2002, ce transpune Directiva Consiliului nr. 71/118/CEE, si de art. 3 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul în România din tări terte de bovine, ovine, caprine, porcine, carne proaspătă sau produse din carne provenite de la acestea, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 544/2002, ce transpune Directiva Consiliului nr. 72/462/CEE, pentru a fi inclusă pe o listă întocmită în conformitate cu aceste norme, autoritatea veterinară centrală a României trebuie să tină cont de regulile acelei tări terte cu privire la aplicarea controalelor regulate asupra stării generale de igienă, bazându-se pe analize de risc si pe principiile punctelor critice de control si pe controale microbiologice atunci când este necesar, efectuate de operatorii care exportă carne proaspătă de pasăre sau carne proaspătă în România.

Art. 2. – Atunci când inspectiile sunt efectuate conform normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 402/2002, ce transpune Directiva Consiliului nr. 71/118/CEE, si normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 544/2002, ce transpune Directiva Consiliului nr. 72/462/CEE, pentru a stabili dacă o unitate îndeplineste prevederile acestor norme si ale anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate pentru producerea si comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 401/2002, ce transpune Directiva Consiliului nr. 64/433/CEE, si, prin urmare, poate fi inclusă pe lista prevăzută de art. 14 alin. (2) pct. 2 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 402/2002 si de art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 544/2002, trebuie să se tină cont de aplicarea de către operatori a cerintelor Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 91 din 14 septembrie 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste regulile aplicabile controalelor regulate asupra stării generale de igienă, efectuate de operatori în unităti, în conformitate cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 401/2002, si cu norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 402/2002, ce transpune în legislatia natională Decizia Comisiei 2001/471/CE.

Art. 3. – Atunci când se are în vedere dacă o tară tertă dată îndeplineste criteriile stabilite de art. 15 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 402/2002 si de art. 3 alin. (2) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 544/2002, pentru a fi inclusă pe lista întocmită în conformitate cu aceste norme sau atunci când se efectuează o inspectie într-o tară tertă dată, conform art. 14 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 402/2002, sau de art. 5 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 544/2002, de la data adoptării prezentei norme autoritatea veterinară centrală a României va tine seama de pasii pregătitori întreprinsi de acea tară în vederea îndeplinirii cerintelor prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 4. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pune în aplicare acte normative, reglementări si prevederi administrative, necesare pentru conformarea cu prezenta normă sanitară veterinară, pe care le va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Integrării Europene si al Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană, împreună cu tabelele de concordantă, în vederea evaluării conformitătii transpunerii legislative, si stabileste măsurile necesare pentru implementarea corectă si la timp a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor actionează potrivit prevederilor alin. (1), trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară. Procedura privind realizarea referirii mentionate rămâne în responsabilitatea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va lua toate măsurile necesare si va sanctiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, iar în caz de infractiuni va sesiza organele de cercetare penală.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară constituie transpunerea Deciziei Comisiei 2002/477/CE.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 87.387/2005 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată cu privire la necesitatea recunoasterii prevederilor acordului interprofesional de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, acord care stabileste conditiile de producere, livrare, transport si receptie pentru sfecla de zahăr, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată si modificată prin Legea nr. 307/2005, si ale Regulamentului Consiliului CE nr. 1.260/2001 (cap. 1 art. 6 si anexa nr. III), referitoare la organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se recunosc de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prevederile Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr–recolta anului 2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Contractele de producere, livrare, transport si receptie a sfeclei de zahăr destinate industrializării din recolta anului 2006, încheiate între producătorii de sfeclă de zahăr si societătile de industrializare, vor respecta conditiile stabilite în Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr.

Art. 3. – Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, după recunoasterea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, este obligatoriu pentru toti partenerii sociali din filiera zahărului: Asociatia “Patronatul Zahărului din România“, Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România si Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul“ din România.

Art. 4. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Directia generală implementare politici sectoriale si de piată, si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor urmări si vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2005.

Nr. 1.188.

 

ANEXĂ

 

Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul“ din România

 

ACORD INTERPROFESIONAL

pentru sfecla de zahăr – recolta anului 2006

 

Membrii Organizatiei Interprofesionale Nationale “Zahărul“ din România, denumită în continuare O.I.N.Z.R., si anume: Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România si Asociatia “Patronatul Zahărului din România“, în baza art. 8 lit. k) alin. 7 din Statutul O.I.N.Z.R., au încheiat prezentul acord interprofesional, denumit în continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, receptia si plata sfeclei de zahăr din recolta anului 2006, destinată industrializării.

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele si durata AIP

 

1.1. AIP îsi propune să reglementeze de o manieră unitară la nivel national relatiile dintre parteneri (cultivatori de sfeclă de zahăr, respectiv fabrici de zahăr).

1.2. AIP îsi propune să asigure contractul de bază privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr, precum si clauzele generale ale acestuia, respectând interesele generale ale partenerilor din filiera zahărului.

1.3. AIP îsi propune să asigure cadrul general de functionare si dezvoltare a industriei zahărului din România.

1.4. AIP îsi propune să asigure durabilitate sectorului agroindustrial al filierei zahărului, contribuind la cresterea productiei nationale de zahăr.

1.5. AIP este valabil pentru campania de sfeclă de zahăr din anul 2006, clauzele generale putând fi modificate prin negocieri între cei doi membri ai O.I.N.Z.R. si Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale până cel mai târziu la 1 iulie 2006.

1.6. Respectarea clauzelor prezentului AIP este obligatorie pentru toti membrii afiliati structurilor profesionale semnatare, si anume: Asociatia “Patronatul Zahărului din România“ si Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România.

1.7. AIP este aprobat anual de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si pus în aplicare prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

 

ARTICOLUL 2

Clauze generale

 

2.1. Părtile au căzut de acord ca pentru recolta anului 2006 să colaboreze în vederea obtinerii unei cantităti cât mai mari de zahăr alb din sfeclă de zahăr, ca urmare a angajamentelor implicite si explicite legate de producerea cotei de productie de zahăr din sfeclă de zahăr, asumate de producătorii de zahăr si de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.

2.2. În functie de cotele de productie alocate, fabricile de zahăr vor determina cantitatea minimă dezirabilă de sfeclă de zahăr si suprafata necesară a fi contractată, pe care le vor comunica asociatiilor de cultivatori de sfeclă de zahăr din zona de aprovizionare până la începerea campaniei de contractare a sfeclei de zahăr.

2.3. Între cultivator si fabrică va fi încheiat un contract de producere, cumpărare, livrare si plată (denumit în continuare CPCLP, anexat la prezentul AIP), recunoscut de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ca instrument legal pentru acordarea subventiei pe produs pentru recolta anului 2006.

2.4. CPCLP se vor încheia până la data de 1 mai 2006, iar situatia finală, conform prevederilor pct. 2.2, va fi transmisă la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale până la data de 15 mai 2006 prin intermediul Asociatiei “Patronatul Zahărului din România“.

2.5. CPCLP este semnat de partenerii sociali din filiera zahărului si este obligatoriu în toate atributele sale pentru acestia.

2.6. CPCLP este documentul în care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relatia dintre un cultivator definit si fabrica cu care acesta a încheiat angajamentul.

2.7. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care îl însotesc de drept pe toată perioada valabilitătii lui.

2.8. Partenerii CPCLP pot denunta în caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu si clauzele AIP.

2.9. CPCLP si AIP pot fi utilizate în relatii comerciale si de parteneri neafiliati celor două structuri reprezentative, cu mentiunea că acestia nu beneficiază de clauzele privind concilierea interprofesională.

 

ARTICOLUL 3

Modul de aplicare a AIP

 

3.1. Prezentul AIP reprezintă vointa partenerilor asociati în structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.

3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri între cei doi parteneri semnatari, în perioada desemnată la pct. 1.5.

3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP în toate cazurile în care unul sau mai multi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicati într-o activitate contractuală derivată din prezentul AIP si pasibilă de atingerea de o manieră păgubitoare a uneia dintre părti.

3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la cei doi parteneri semnatari, care nu anulează stipulatiile AIP, nici în litera si nici în spiritul lor, si care nu modifică conventia de bază privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.

3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate între cei doi parteneri si pot fi modificate de către acestia prin acte aditionale, pentru clauzele care nu afectează parametrii de productie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei agricole.

 

ARTICOLUL 4

Forta majoră

 

4.1. În caz de fortă majoră, prezentul AIP încetează partial sau total să producă efecte. Forta majoră poate fi invocată de către oricare dintre părti si se răsfrânge si asupra CPCLP.

 

ARTICOLUL 5

Concilierea si arbitrajul

 

5.1. Litigiile referitoare la aplicarea prezentului AIP si a CPCLP se supun reglementărilor în vigoare relative la conciliere si arbitraj. Părtile convin ca litigiile să fie solutionate pe cale amiabilă si să se adreseze instantei numai după epuizarea procedurilor de conciliere.

 

ARTICOLUL 6

Cotizatiile profesionale si interprofesionale

 

6.1. Părtile semnatare ale prezentului AIP au convenit asupra necesitătii ca fabricile de zahăr să opereze, în numele cultivatorilor de sfeclă de zahăr, la prelevarea cotizatiei profesionale de membru al Federatiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România (FCSZR), în cuantum de 0,8 lei RON/tona de sfeclă de zahăr predată neto de plată.

Această prevedere va fi inclusă obligatoriu în CPCLP al fiecărei fabrici. Suma încasată va fi virată astfel: 50% către Federatia Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România si 50% asociatiilor cultivatorilor din zona fiecărei fabrici.

Sumele încasate vor fi incluse în bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei organizatii.

6.2. Plata cotizatiilor se face până la data de 31 decembrie 2006.

6.3. Calcularea cotizatiilor se face la tona netă de plată, livrată de către cultivator fabricii si receptionată prin aplicarea baremului de echivalentă.

 

ARTICOLUL 7

Producerea/cultivarea sfeclei de zahăr

 

7.1. În CPCLP se vor specifica atât suprafata ce se doreste a fi cultivată, cât si productia netă scontată a se obtine.

Pentru toti contractantii de sfeclă de zahăr, asociati sau neasociati în structuri profesionale sau interprofesionale, fabricile de zahăr se obligă să asigure (contra cost):

• sământa de sfeclă de zahăr necesară înfiintării culturii, pentru suprafata contractată, direct sau prin societăti comerciale specializate;

• serviciile de îndrumare tehnologică a cultivatorilor, indiferent de suprafata/cantitatea contractată.

7.2. Sământa de sfeclă de zahăr asigurată de fabrica de zahăr va fi pusă la dispozitie cultivatorului până la data stipulată în CPCLP si va fi tratată standard cu insecticide si fungicide.

7.3. Cultivatorii se obligă să respecte tehnologia recomandată de fabrică si să permită accesul reprezentantilor acesteia pentru a executa monitorizarea evolutiei culturii, obligându-se să execute lucrările tehnologice solicitate de acestia la termenele stabilite.

7.4. Periodic, de la începerea contractării si până la terminarea recoltării si prelucrării sfeclei de zahăr, fabricile se obligă să transmită datele statistice specifice către Asociatia “Patronatul Zahărului din România“.

 

ARTICOLUL 8

Recoltarea sfeclei de zahăr

 

8.1. Recoltarea sfeclei de zahăr se face din initiativa fabricii, care va notifica cultivatorii.

8.2. Cultivatorii se obligă să respecte datele de începere a recoltării si de punere la dispozitie a sfeclei de zahăr, dacă acestea le-au fost aduse la cunostintă.

8.3. Fabrica de zahăr poate stabili data limită a terminării recoltatului si a receptiei.

8.4. Depăsirea cu două zile a datei limită de receptie poate atrage refuzul fabricii de a receptiona sfecla de zahăr, cantitătile aferente decăzând din clauzele AIP si CPCLP, sub rezerva întelegerilor particulare ale părtilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.

 

ARTICOLUL 9

Transportul sfeclei de zahăr

 

9.1. Transportul sfeclei de zahăr de pe câmp la bazele de preluare pentru transport cu mijloacele fabricii se efectuează si se suportă de cultivator. Transportul sfeclei de zahăr de la bazele de preluare la fabrica de zahăr se efectuează si se suportă de fabrica de zahăr.

9.2. Sub rezerva conventiilor particulare răspunzând regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului 2006, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 9.1.

 

ARTICOLUL 10

Receptia sfeclei de zahăr

 

10.1. Partenerii au convenit ca receptia sfeclei de zahăr din recolta anului 2006 să fie efectuată cantitativ si calitativ, cu respectarea ordinelor ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, calitatea-tip a sfeclei de zahăr fiind aceeasi pentru toate zonele de cultură. Pentru recolta anului 2006, continutul de zahăr standard este de 16%.

 

ARTICOLUL 11

Pretul sfeclei de zahăr

 

11.1. Părtile au convenit că pentru recolta anului 2006 pretul de referintă al tonei de sfeclă de zahăr neto de plată de calitate-tip să fie echivalentul valoric sau cantitativ a 55 (cincizeci si cinci) kg zahăr alb.

11.2. Pretul sfeclei de zahăr se poate majora/diminua în functie de continutul în zahăr si conform stipulatiilor CPCLP referitoare la continutul de corpuri străine si pământ aderent.

 

ARTICOLUL 12

Plata materiei prime

 

12.1. Părtile au convenit ca plata materiei prime receptionate să se facă integral până la data de 31 martie 2007.

12.2. În cazul solicitării de către cultivatori a plătii sfeclei de zahăr în echivalent zahăr, transportul zahărului la destinatie se face pe cheltuiala cultivatorilor.

12.3. Sub rezerva conventiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului 2006, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 12.1 si 12.2.

12.4. Modalitatea de plată convenită de părti se negociază între acestea si se va stipula în CPCLP.

 

ARTICOLUL 13

Alte drepturi ale cultivatorilor

 

13.1. Cultivatorii au dreptul la restituirea gratuită sau contra cost a unei cantităti de tăitei (borhot umed) rezultati din procesul de industrializare, corespunzând cantitătii totale de sfeclă de zahăr livrate.

13.2. CPCLP vor prevedea cantitătile si modalitatea de livrare a borhotului restituit gratuit, potrivit conventiilor particulare răspunzând regulilor sau obiceiurilor locale valabile înaintea campaniei agricole a anului 2005.

Încheiat astăzi, 27 iulie 2005, în patru exemplare.

 

Pentru Federatia

Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr

din România,

Ion Gherman,

presedinte

Pentru Asociatia “Patronatul Zahărului

din România“,

Ioan Armenean,

presedinte

Pentru Organizatia Interprofesională

Natională “Zahărul“ din România –

O.I.N.Z.R.,

Emilian Dobrescu,

Presedinte

 

ANEXĂ

la acordul interprofesional

 

CONTRACT

de producere, cumpărare, livrare si plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr (CPCLP)

 

Prezentul CPCLP este încheiat în baza pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, aferent recoltei 2006.

Între:

Beneficiar: Societatea Comercială .................................... – S.A., cu sediul în ........................, str. .........................

nr. ..........., judetul ....................., reprezentată prin .....................................................................................................................,

(numele, prenumele, functia)

si ................................................................................................................................................................................................,

(numele, prenumele, functia)

având contul ...................., deschis la .............................................., înregistrată în registrul comertului sub nr. .................,

si

Furnizor: ...................................../Proprietar .............................., cu sediul/domiciliul în ...................., str. .....................

nr. ..............., judetul ....................., telefon/fax ..............., reprezentat prin ..................................................................................

(numele, prenumele, functia)

si ................................................................................................................................................................................................,

(numele, prenumele, functia)

având contul ....................., deschis la .............................................., înregistrată în registrul comertului la pozitia ............... nr. ..............., a intervenit următorul CPCLP, cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr.

Furnizorul se obligă să cultive o suprafată de ............... ha cu sfeclă de zahăr, în scopul realizării unei productii nete de plată de ............... tone, care va fi predată beneficiarului conform graficului de livrare care va fi comunicat de către beneficiar.

Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor o cantitate de ............... tone rădăcini de sfeclă de zahăr, la un pret de .................. lei RON/tonă de sfeclă de zahăr, echivalentul a 55 kg zahăr alb/tonă sfeclă de zahăr (greutate netă), receptionată la calitate-tip.

Beneficiarul se angajează să cumpere orice altă cantitate de sfeclă de zahăr, la acelasi pret si în aceleasi conditii, pusă la dispozitie de furnizor.

Pentru realizarea suprafetei de ............... ha, beneficiarul se obligă să pună la dispozitia furnizorului sământa din mai multe soiuri de sfeclă de zahăr, direct sau indirect, furnizorul putând alege soiul preferat. Sământa este tratată standard.

Furnizorul de sfeclă de zahăr îl mandatează pe beneficiar ca la plata sfeclei de zahăr să-i retină cotizatia de membru al Federatiei Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România, în valoare de 0,8 lei RON/tonă de sfeclă de zahăr predată neto de plată, si să verse aceste sume în contul si pe cheltuiala FCSZR (conform art. 6.1 din acordul interprofesional).

Noi, semnatarii prezentului CPCLP, declarăm că avem cunostintă de stipulatiile Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr – campania agricolă a anului 2006 si ne angajăm să le respectăm în litera si în spiritul lor. Încheiat astăzi, ..............., în ............... exemplare, toate cu valoare de original.

 

Beneficiar,

........................................

(numele, prenumele, semnătura)

Furnizor,

........................................

(numele, prenumele, semnătura)

 

ORDIN

privind stabilirea calitătii-tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2006, receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 87.388/2005 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată cu privire la necesitatea stabilirii calitătii-tip pentru sfecla de zahăr, recolta anului 2006, în functie de continutul de zahăr al acesteia,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată si modificată prin Legea nr. 307/2005, ale Regulamentului Consiliului CE nr. 1.260/2001 (cap. 1 art. 3 si anexa nr. II), referitoare la organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă următoarele caracteristici pentru calitatea-tip a sfeclei de zahăr în anul 2006:

a) să fie sănătoasă si de calitate comercială;

b) să aibă un continut de zahăr de 16% în punctul de receptie.

Art. 2. – Receptia si plata sfeclei de zahăr din recolta anului 2006 se realizează în functie de continutul de zahăr, pornindu-se de la calitatea-tip.

Art. 3. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Directia generală implementare politici sectoriale si de piată, si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor urmări si vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2005.

Nr. 1.189.