MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1041         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 517 din 11 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.404. – Hotărâre pentru modificarea anexelor privind subventiile unitare pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005

 

1.414. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

1.435. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Iasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.226/236. – Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Metodologiei de analiză, evaluare si restructurare a unitătilor sanitare cu paturi în vederea prevenirii înregistrării de noi datorii si decontării obligatiilor restante la data de 31 mai 2005

 

1.252. – Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.253/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 517

din 11 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Claudia Margareta Nită – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Argirom International“ – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 5.232/2004 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei, prin avocat Florin Andreescu, si partea Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, prin reprezentant Vlad Mihai Cercel.

Apărătorul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, arătând, mai întâi, că instanta de judecată a transat definitiv problema admisibilitătii sau inadmisibilitătii exceptiei, motivând solutia de admisibilitate prin aceea că, indiferent de textele actelor normative ce ar putea fi invocate, toate fac trimitere la modul de calcul al cifrei de afaceri mentionate în art. 47 si art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002.

Textele de lege criticate sunt contrare prevederilor art. 56 alin. (2) din Constitutie, întrucât, în esentă, veniturile încasate ca urmare a aplicării tarifului de monitorizare nu reprezintă doar o sursă de finantare din venituri proprii pentru cheltuieli curente si de capital ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, ci reprezintă o sarcină fiscală, în sensul unei impuneri stabilite prin acte administrative în temeiul unor legi sau ordonante cu caracter de lege. Taxele impuse se încadrează în categoria cheltuielilor publice, deoarece de domeniul comunicatiilor si serviciilor se ocupă agentii special înfiintate, a căror activitate este asimilată celei a administratiei publice centrale, iar actele normative ale ministrilor de resort din respectivul domeniu se încadrează în categoria actelor administratiei publice centrale. Actele elaborate de agentiile înfiintate pe domenii de interes national sunt acte administrative si au caracter obligatoriu pentru categoriile de contribuabili cărora li se adresează, chiar dacă sumele obtinute din aceste taxe sunt considerate venituri proprii ale acestor agentii. Mai mult, însăsi Agentia Natională de Reglementare în Comunicatii recunoaste că, în calitate de institutie publică, are rolul de a pune în aplicare politica natională în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, de unde rezultă că veniturile astfel obtinute au caracter public. În consecintă, impunerile vizate au caracterul unor sarcini fiscale, fiind taxe datorate cheltuielilor publice, si, în concordantă cu prevederile art. 56 din Constitutie, statul trebuie să asigure justa lor asezare.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate fată de dispozitiile art. 148 alin. (2) din Constitutie, se arată că sarcinile fiscale ale contribuabililor sunt asemănătoare si se aliniază la politica Uniunii Europene, chiar si până la momentul aderării României la Uniunea Europeană. Mai mult, dubla impunere economică, interzisă în Uniunea Europeană, reprezintă principiul de bază si în dreptul român, în sensul că baza de calcul a veniturilor este depăsită prin luarea în calcul si a altor venituri decât cele care vizau domeniul comunicatiilor.

În ceea ce priveste contrarietatea art. 47 si a art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 fată de art. 139 alin. (3) din Constitutie, referitor la destinatia veniturilor impuse în diverse domenii, se arată că folosirea veniturilor potrivit destinatiei acestora implică în mod obligatoriu si stabilirea acestora potrivit provenientei lor.

În sfârsit, consideră că modificările legislative din domeniul comunicatiilor reprezintă o recunoastere implicită a neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, care sunt abrogate începând cu data de 31 decembrie 2005. Depune note scrise.

Reprezentantul Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, datorită lipsei legăturii textelor de lege criticate cu solutionarea cauzei în fond. În continuare, sustine că tariful de monitorizare anual se determină în functie de cifra de afaceri, asa cum aceasta rezultă din situatiile financiare prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si transmise de furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice, în temeiul art. 47 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002. Aceste situatii financiare reprezintă singurele documente financiar-contabile care oferă garantii privind corectitudinea datelor din contabilitatea furnizorului, în conditiile în care nici Legea contabilitătii si nici alt act normativ nu reglementează evidentierea distinctă a veniturilor obtinute din desfăsurarea unor activităti diferite de către acelasi furnizor.

Pe de altă parte, arată că prin modul de determinare a tarifului de monitorizare, stabilit potrivit art. 47 din ordonanta criticată, se realizează si obiectivul referitor la protectia concurentei loiale, deoarece, prin stabilirea în sarcina furnizorilor care desfăsoară si alte activităti decât furnizarea retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice a obligatiei de plată a tarifului de monitorizare determinat în functie de întreaga lor cifră de afaceri, se încurajează crearea unor entităti cu personalitate juridică distinctă având ca obiect de activitate doar furnizarea de retele sau servicii de comunicatii electronice, în conditii de egalitate de tratament si evitare a subventionării încrucisate.

În final, precizează că tariful de monitorizare nu reprezintă o sarcină fiscală, în sensul de contributie la cheltuielile publice, ci este o modalitate de constituire a resurselor financiare ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii. Spre deosebire de tariful de monitorizare, sarcinile fiscale nu se caracterizează prin interdependentă, în sensul că stabilirea unei sarcini fiscale pentru un anumit operator economic nu poate avea nici un efect direct cu privire la sarcina fiscală datorată de un alt operator economic. Prin urmare, nu se poate retine neconstitutionalitatea dispozitiilor care reglementează tariful de monitorizare fată de prevederile art. 56 alin. (2) din Constitutie, întrucât tariful de monitorizare nu poate fi asimilat taxelor sau impozitelor, acesta având altă natură juridică.

În ceea ce priveste pretinsa contrarietate a textelor de lege criticate fată de dispozitiile art. 139 alin. (3) si ale art. 148 alin. (2) din Constitutie, precizează că nici acestea nu au incidentă în cauză.

În concluzie, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, mai întâi ca inadmisibilă, iar în măsura în care Curtea nu-si va însusi această solutie si va proceda la examinarea pe fond a textelor de lege criticate, exceptia să fie respinsă ca neîntemeiată, sens în care depune si note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens sustine că textele de lege criticate nu stabilesc sarcini fiscale, ci determină doar modul de calcul al tarifului de monitorizare. Veniturile astfel obtinute au caracter extrabugetar, constituindu-se în surse de finantare pentru cheltuieli curente si de capital ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii. Pe de altă parte, se arată că baza de calcul a tarifului de monitorizare este diferită de cea a impozitului pe profit, astfel că nu se poate invoca dubla impunere, prin încălcarea art. 56 alin. (2) din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 10 mai 2005, pronuntată în Dosarul nr. 5.232/2004, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor “art. 47–48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată prin Legea nr. 591/2002“. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Argirom International“ – S.A. din Bucuresti în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei actiuni în contencios administrativ formulate de aceasta în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate instituie o dublă impunere, mai întâi prin stabilirea unor taxe asupra întregii cifre de afaceri a unei societăti comerciale si apoi prin supunerea aceleiasi cifre de afaceri unei alte impozitări asupra profiturilor obtinute. Astfel se realizează o “încălcare gravă a prevederilor constitutionale“ cuprinse în art. 56 alin. (2), referitoare la justa asezare a sarcinilor fiscale.

În cauză, autorul exceptiei contestă o decizie a Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, sustinând că la stabilirea sarcinilor fiscale datorate către aceasta trebuie avute în vedere doar veniturile realizate de o societate comercială din activitătile de furnizare a serviciilor publice de comunicatii electronice, si nu întreaga cifră de afaceri, care poate include si venituri înregistrate ca urmare a prestării unor alte activităti ce excedează domeniului comunicatiilor. Se arată în acest sens că atât Legea gazelor nr. 351/2004, cât si Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice instituie taxe care, potrivit art. 139 alin. (3) din Constitutie, se folosesc numai în domeniul specific de reglementare al legii respective, astfel că tarifarea acestor taxe din venituri obtinute din alte domenii contravine normei constitutionale indicate.

Se mai sustine si încălcarea art. 148 alin. (2) din Legea fundamentală, arătându-se că supraimpozitarea contribuabililor a constituit o preocupare permanentă la nivel international, iar codul nostru fiscal, care corespunde conventiilor internationale de evitare a dublei impozitări, respectă acest principiu nu numai în ceea ce priveste contribuabilii din state diferite, dar si în plan intern, astfel încât nici o lege nu poate avea efecte prin care să se ajungă la impozitatea repetată a aceleiasi materii. Chiar dacă obligatiile fiscale în spetă sunt impuse de legi speciale, si nu în mod direct de Codul fiscal, se apreciază că acestea trebuie “să se supună prevederilor constitutionale în materie fiscală“.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 nu încalcă prevederile constitutionale invocate.

“Contributia pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal nu este o sarcină fiscală în sensul de contributie la cheltuielile publice, ci reprezintă o modalitate de constituire a resurselor financiare ale unei activităti finantate integral din venituri proprii, conform art. 32 din Decizia nr. 1.074/EN/2004 a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicatiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750/2004.”

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor este neîntemeiată.

În ceea ce priveste pretinsa contrarietate a textelor de lege criticate fată de art. 56 alin. (2) din Constitutie, se arată că acestea nu au ca obiect de reglementare stabilirea unor “sarcini fiscale“, ci stabilesc modul de calcul al tarifului de monitorizare perceput de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii de la toti furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, iar potrivit art. 41 din ordonanta criticată, veniturile obtinute de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii în urma încasării tarifului legal de monitorizare nu constituie surse ale bugetului de stat, ci au natura unor venituri extrabugetare la bugetul Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii. Mai mult, se precizează că textele de lege criticate nu impun o dublă impozitare, asa cum sustine autorul exceptiei, ci tariful de monitorizare are ca bază de determinare cifra de afaceri a furnizorilor serviciilor prevăzute de lege, în timp ce impozitul pe profit se determină, în esentă, potrivit regulilor generale prevăzute de art. 19 din Codul fiscal, prin aplicarea cotei de impozitare de 16% la profitul impozabil, care constituie o bază de calcul diferită de cifra de afaceri.

În ceea ce priveste sustinerile potrivit cărora supraimpozitarea contribuabililor, ca urmare a aplicării art. 47–48 din ordonanta criticată, reprezintă si o încălcare a normelor internationale în materie, precum si a art. 148 alin. (2) din Constitutie, se sustine că si aceste critici sunt neîntemeiate. Pentru aplicarea principiului evitării dublei impozitări, invocat de autorul exceptiei si consacrat atât la nivel international, cât si în plan intern prin art. 87–91 din Codul fiscal, este necesară prezenta unui element de extraneitate. Or, prevederile art. 47–48 din ordonanta criticată nu contin un asemenea element, astfel că nu au nici o legătură cu dubla impunere.

În final, se mentionează că în Proiectul de lege privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor, trimis Presedintelui României spre promulgare în data de 6 iulie 2005, se prevăd, la art. II pct. 4, abrogarea art. 47–48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 si introducerea unui capitol distinct referitor la tariful de monitorizare. Tototdată, la art. II pct. 5 din acest proiect de lege “se preconizează ca, pentru calcularea tarifului de monitorizare, să fie avute în vedere, din cifra de afaceri, numai veniturile realizate din activitatea desfăsurată în domeniul comunicatiilor“.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 sunt constitutionale.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a textelor de lege indicate fată de prevederile art. 56 alin. (2) din Constitutie, se apreciază că aceasta nu poate fi retinută. “Tariful de monitorizare datorat de furnizorii de servicii de comunicatii electronice reprezintă sursa pentru finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii“, ceea ce nu constituie o încălcare a dispozitiilor din Legea fundamentală referitoare la justa asezare a sarcinilor fiscale. În plus, se mentionează că “modul de stabilire a cuantumului tarifului de monitorizare reprezintă atributul legiuitorului si nu constituie o problemă de constitutionalitate“.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 fată de prevederile art. 139 alin. (3) si ale art. 148 alin. (2) din Constitutie, se apreciază că acestea nu au incidentă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 30 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare. Dispozitiile de lege criticate au următorul continut:

– Art. 47: “(1) Furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice autorizati în conditiile prezentei ordonante de urgentă datorează ANRC un tarif de monitorizare anual, calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecărui furnizor.

(2) Procentul prevăzut la alin. (1) este egal pentru toti furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice si se determină anual, fără a depăsi 0,5%, ca raport între:

a) cheltuielile estimate pe anul în curs, prevăzute în bugetul aprobat potrivit art. 42, din care se scad veniturile estimate a se realiza din alte surse, prevăzute în bugetul aprobat; si

b) cifra de afaceri cumulată, corespunzătoare anului anterior, a tuturor furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice autorizati în conditiile art. 4.

(3) Tariful de monitorizare datorat de fiecare furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice se stabileste prin decizie a presedintelui ANRC, ca produs între:

a) procentul determinat potrivit prevederilor alin. (2); si

b) cifra de afaceri a furnizorului respectiv, corespunzătoare anului anterior.

(4) Decizia prin care se stabileste tariful de monitorizare datorat pentru un an se comunică în scris fiecărui furnizor, până la data de 15 mai a anului respectiv, prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

(5) Tariful de monitorizare datorat trebuie achitat în două transe egale, prima în cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (4), iar cea de-a doua până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

(6) În scopul aplicării prevederilor prezentului capitol cifra de afaceri este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii efectuate de agentul economic în cursul unui exercitiu financiar.

(7) În vederea determinării cifrei de afaceri furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a transmite ANRC un exemplar al situatiilor financiare anuale, o dată cu depunerea acestora la directia generală a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termenul prevăzut de lege.

(8) Sunt exceptate de la plata tarifului de monitorizare annual persoanele autorizate în conditiile art. 4, care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii retele si servicii de comunicatii electronice ce utilizează frecvente radioelectrice.“;

– Art. 48: “(1) La încetarea activitătii în domeniul comunicatiilor electronice, indiferent de forma acestei încetări, orice furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice autorizat potrivit art. 4, cu exceptia celor prevăzuti la art. 47 alin. (8), are obligatia de a achita un tarif de monitorizare corespunzător, stabilit astfel:

a) în cazul în care încetarea activitătii se produce înainte de stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conditiile art. 47, furnizorul datorează un tarif de monitorizare ce reprezintă produsul dintre procentul stabilit de ANRC în conditiile art. 47 alin. (2) pentru anul anterior si cifra de afaceri cumulată a anului anterior si a anului în curs a furnizorului respectiv;

b) în cazul în care încetarea activitătii se produce după stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conditiile art. 47, pe lângă acest tarif furnizorul datorează si un tarif suplimentar, calculat ca produs între procentul stabilit de ANRC în conditiile art. 47 alin. (2) pentru anul în curs si cifra de afaceri a furnizorului pe anul în curs.

(2) Tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) trebuie achitat la data determinării, în conditiile legii, a cifrei de afaceri.“

Autorul exceptiei sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile art. 56 alin. (2), art. 139 alin. (3) si ale art. 148 alin. (2) din Constitutie, care au următorul continut:

– Art. 56 alin. (2): “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.“;

– Art. 139 alin. (3): “Sumele reprezentând contributiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în conditiile legii, numai potrivit destinatiei acestora.“;

– Art. 148 alin. (2): “Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fată de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.“

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională retine următoarele:

Critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor vizează contrarietatea acestora fată de prevederile art. 56 alin. (2), art. 139 alin. (3) si ale art. 148 alin. (2) din Constitutie. Astfel, autorul exceptiei sustine, în esentă, că prin modul de calcul al tarifului de monitorizare anual datorat de fiecare furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice se realizează o dublă impunere a acestora, în conditiile în care suma datorată se determină prin raportarea la cifra de afaceri obtinută ca urmare a desfăsurării activitătii respectivului furnizor, indiferent dacă aceasta se include sau nu în domeniul comunicatiilor.

În ceea ce priveste sustinerea Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, Curtea nu si-o Onsuseste, întrucât solutia stabilită în domeniul comunicatiilor electronice privitoare la “cifra de afaceri“ este cea consacrată de art. 47 alin. (6) din ordonantă, si, sub acest aspect, textele de lege criticate au legătură cu solutionarea cauzei.

Curtea constată că, potrivit art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii este o institutie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri extrabugetare, care are rolul de a pune în aplicare politica natională în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale. În exercitarea atributiilor sale, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii are, potrivit art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, dreptul de a stabili conditiile în care se realizează această activitate, precum si drepturile si obligatiile care revin furnizorilor fiecărui tip de retea sau de serviciu. Printre obligatii este prevăzută, la art. 5 alin. (2) lit. b) din ordonantă, si plata tarifului de monitorizare anual. Dispozitiile art. 47 prevăd că acest tarif este calculat ca un procent din cifra de afaceri a fiecărui furnizor, că procentul este egal pentru toti furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice si se determină anual, fără a depăsi 0,5%, ca raport între cheltuielile estimate pe anul în curs, prevăzute în bugetul aprobat de Guvern, potrivit art. 42, din care se scad veniturile estimate a se realiza din alte surse, prevăzute în bugetul aprobat si cifra de afaceri cumulată, corespunzătoare anului anterior, a tuturor furnizorilor de retele si de servicii de comunicatii electronice autorizati potrivit legii.

Curtea constată, totodată, că aspectul esential vizat de critica de neconstitutionalitate formulată de autorul prezentei exceptii priveste natura tarifului de monitorizare, respectiv dacă acesta se încadrează sau nu în categoria sarcinilor fiscale, asa cum acestea sunt prevăzute de art. 139 din Constitutie si asupra cărora art. 56 alin. (2) din aceasta impune o asezare justă.

Pentru ca tariful de monitorizare anual să reprezinte, asa cum sustine autorul exceptiei, o contributie financiară destinată cheltuielilor publice, deci bugetului de stat, acesta ar trebui să aibă natura juridico-economică de impozit, de taxe sau de alte contributii care, potrivit legii, constituie sursă de venituri la bugetul de stat.

Potrivit art. 2 pct. 29 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, impozitul este acea “prelevare obligatorie, fără contraprestatie si nerambursabilă, efectuată de către administratia publică pentru satisfacerea necesitătilor de interes general“, iar potrivit pct. 40 al aceluiasi articol, taxa este “suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o institutie publică sau un serviciu public“. Pe de altă parte, tariful exprimă pretul oficial stabilit pentru serviciile prestate sau lucrările executate, în functie de importanta, volumul si valoarea acestora.

Prin urmare, Curtea retine că tariful de monitorizare anual, stabilit prin decizia Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii în sarcina fiecărui furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice, nu reprezintă o sarcină fiscală, în sensul de impozite sau de taxe ce constituie venituri la bugetul de stat, ci este o plată legală pentru activitatea de supraveghere si control al pietei comunicatiilor electronice, desfăsurată de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii. Pe de altă parte, chiar din economia dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 rezultă faptul că sumele încasate din tariful de monitorizare datorat, în conformitate cu prevederile art. 47 si 48, se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii si sunt folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat potrivit legii. Chiar dacă modul de calcul al tarifului de monitorizare anual se raportează la cifra de afaceri ca sumă a veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii efectuate de agentul economic în cursul unui exercitiu financiar, aceasta nu permite o asimilare a tarifului cu impozitul pe profit, care, potrivit reglementărilor Codului fiscal, are o altă formulă de calcul, respectiv o cotă de impozitare de 16% din profitul impozabil.

În consecintă, Curtea constată că în spetă nu este incidentă problema unei duble impuneri, astfel că pretinsa contrarietate a dispozitiilor art. 47 si 48 din ordonantă fată de prevederile art. 56 alin. (2) si ale art. 139 alin. (3) din Constitutie nu poate fi retinută. În ceea ce priveste invocarea art. 148 alin. (2) din Constitutie ca pretins a fi încălcat, Curtea constată, de asemenea, că nici această critică nu poate fi retinută, în conditiile în care normele constitutionale indicate au aplicabilitate după momentul aderării României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene.

În sfârsit, Curtea consideră ca fiind oportună adoptarea unor reglementări care să prevadă posibilitatea utilizării unor evidente contabile distincte, în functie de activitătile pe care un agent economic le desfăsoară în cadrul aceleiasi entităti juridice. În acest sens, Curtea constată că art. II pct. 4 din Legea nr. 239/2005 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 26 iulie 2005, prevede abrogarea art. 47 si a art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, care, potrivit art. III, intră în vigoare la data de 31 decembrie 2005. Totodată, Legea nr. 239/2005 introduce, prin art. II pct. 5, un nou capitol – Capitolul VIII1 “Tariful de monitorizare“, în cuprinsul căruia, la art. 484 alin. (2), se prevede că furnizorii de retele publice de comunicatii electronice, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau furnizorii de servicii postale pot solicita, în vederea determinării tarifului de monitorizare aplicabil, luarea în consideratie a veniturilor rezultate din furnizarea de retele sau de servicii de comunicatii electronice ori din furnizarea de servicii postale, în locul cifrei de afaceri prevăzute în situatiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datorează tariful de monitorizare estimativ.

În ceea ce priveste modul de determinare a contributiei pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal la plata căreia a fost obligată Societatea Comercială “Argirom International“ – S.A. din Bucuresti, Curtea constată că aceasta nu este o problemă de constitutionalitate, ci o problemă de interpretare si aplicare a textelor de lege, care este de competenta instantei de judecată sesizate cu judecarea cauzei în fond.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 si ale art. 48 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Argirom International“ – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 5.232/2004 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Nită

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor privind subventiile unitare pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – (1) Anexa nr. II (1–7 si 9–11) la Hotărârea Guvernului nr. 144/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2005 pentru companiile, societătile nationale si societătile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, precum si a transferurilor pentru societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. II (1–7 si 9–11)*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Cu sumele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre se suplimentează în mod corespunzător, atât la venituri, cât si la cheltuieli, bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor, societătilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Octavian Nichifor Bîgiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2005.

Nr. 1.404.

 

ANEXA

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătătii, la capitolul 58.01 “Sănătate“, titlul 38 “Transferuri“, art. 40 “Transferuri neconsolidabile“, alin. 40.79 “Transferuri pentru aparatura medicală de mare performantă“, si a Programului de administratie sanitară si politici de sănătate cu suma de 115 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru achizitionarea de aparate de anestezie generală necesare interventiilor chirurgicale si oftalmologice la Spitalul Clinic de Urgentă “Sfânta Treime“ Iasi.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Sănătătii pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.414.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 1.448,2 mii lei (RON) pentru judetul Iasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor lucrări de reparatii, consolidări si investitii.

Art. 2. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 noiembrie 2005.

Nr. 1.435.

 

ANEXĂ

 

SITUATIA

sumelor repartizate pe unităti administrativ-teritoriale din judetul Iasi, pentru finantarea unor lucrări de reparatii, consolidări si investitii

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma

– mii lei (RON) –

1.

Comuna Belcesti

Sala de sport de la Grupul scolar “Victor Mihăilescu Craiu“

186,6

2.

Comuna Helesteni

Centrul educativ pentru copii săraci

261,6

3.

Comuna Mogosesti –Siret, satul Muncelu de Sus

Grădinita cu program normal

500,0

4.

Orasul Târgu Frumos

Casa de cultură

500,0

 

TOTAL:

1.448,2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.226 din 21 noiembrie 2005

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 236 din 21 noiembrie 2005

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de analiză, evaluare si restructurare a unitătilor sanitare cu paturi în vederea prevenirii înregistrării de noi datorii si decontării obligatiilor restante la data de 31 mai 2005

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătatea publică, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii,

având în vedere Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N./4.201/3.928 din 21 noiembrie 2005 al secretarului general al Ministerului Sănătătii si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de analiză, evaluare si restructurare a unitătilor sanitare cu paturi în vederea prevenirii înregistrării de noi datorii si decontării obligatiilor restante la data de 31 mai 2005, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate, precum si unitătile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică si unitătilor sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere.

Art. 4. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de analiză, evaluare si restructurare a unitătilor sanitare cu paturi în vederea prevenirii înregistrării de noi datorii si decontării obligatiilor restante la data de 31 mai 2005

 

Art. 1. – În sensul prezentei metodologii, obligatiile restante de plată ale unitătilor sanitare cu paturi sunt sumele datorate furnizorilor de bunuri si servicii înregistrate în contabilitatea spitalelor până la data de 31 mai 2005 pe baza documentatiei justificative, aprobată si avizată de persoanele în drept.

Art. 2. – (1) Sunt recunoscute ca obligatii restante de plată acele bunuri si servicii achizitionate de unitătile sanitare cu paturi prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice.

(2) În acest sens conducătorii unitătilor sanitare cu paturi au obligatia de a certifica printr-o declaratie pe proprie răspundere respectarea procedurilor legale, conform modelului din anexa nr. 1 la metodologie.

Art. 3. – (1) Sumele datorate furnizorilor pentru anul 2004 si rămase nedecontate se suportă de unitătile sanitare cu paturi din sumele aferente serviciilor medicale realizate si nedecontate de casele de asigurări de sănătate.

(2) Sumele datorate furnizorilor pentru perioada 1 ianuarie–31 mai 2005 si rămase nedecontate se suportă de unitătile sanitare cu paturi din sumele aferente serviciilor medicale realizate si nedecontate de casele de asigurări de sănătate.

Art. 4. – (1) Plătile obligatiilor restante către furnizorii de bunuri si servicii se efectuează de unitătile sanitare cu paturi, după analiza, evaluarea si restructurarea acestora.

(2) Restructurarea unitătilor sanitare cu paturi se realizează prin ordin al ministrului sănătătii si, respectiv, al ministrilor care au în subordine unităti sanitare cu paturi, pe baza datelor cuprinse în rapoartele comisiilor mixte de analiză si evaluare.

Art. 5. – (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonatori principali de credite, stabilesc componenta comisiilor mixte de analiză si evaluare.

(2) Comisiile mixte de analiză si evaluare îsi desfăsoară activitatea în institutia din care este nominalizat presedintele comisiei.

Art. 6. – Comisiile mixte de analiză si evaluare constituite conform prevederilor art. 5 au următoarele atributii:

a) analiza si evaluarea serviciilor medicale realizate si nedecontate, precum si stabilirea cuantumului în limita căruia se pot plăti arieratele prevăzute la art. 3;

b) analiza si evaluarea unitătilor sanitare cu paturi, care au înregistrat arierate potrivit lit. a), în scopul prevenirii înregistrării de noi datorii. Analiza si evaluarea se efectuează pe baza indicatorilor financiari si de performantă ai managementului spitalelor.

Art. 7. – Referitor la art. 6 lit. a) comisiile mixte de analiză si evaluare au următoarele atributii:

a) analizează evolutia aerieratelor înregistrate la sfârsitul anilor 2002, 2003 si 2004 de unitătile sanitare cu paturi;

b) analizează serviciile medicale realizate si nedecontate de la fiecare unitate sanitară din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, care a înregistrat arierate conform datelor furnizate de casele de asigurări de sănătate;

c) analizează fundamentarea cererilor spitalelor, transmise la casele de asigurări de sănătate;

d) analizează situatia facturilor, în ordine cronologică, rămase neachitate către furnizorii de bunuri si servicii, situatie care se anexează la cererea mentionată la lit. c), care va fi întocmită de spitale conform machetei prevăzute în anexa nr. 2 la metodologie;

e) stabilesc sumele ce pot fi achitate, potrivit legii;

f) întocmesc situatia centralizată pe judet si, respectiv, pe municipiul Bucuresti a sumelor ce urmează să fie decontate conform machetei din anexa nr. 3 la metodologie, pe care o transmit Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 8. – (1) Referitor la art. 6 lit. b) comisiile mixte de analiză si evaluare au ca atributii analiza si evaluarea indicatorilor medico-economici ai managementului spitalului, cel putin a următorilor:

a) numărul de pacienti externati;

b) durata medie de spitalizare;

c) rata de utilizare a paturilor;

d) proportia urgentelor din totalul pacientilor internati;

e) indicele de complexitate al cazurilor;

f) procentul pacientilor cu interventii chirurgicale din totalul pacientilor externati din sectiile chirurgicale;

g) numărul pacientilor reinternati (fără programare) în intervalul de 30 de zile de la externare;

h) procentul pacientilor internati si transferati către alte spitale;

i) raportul dintre numărul spitalizărilor de o zi si numărul spitalizărilor de lungă durată;

j) costul total pe zi de spitalizare, pe bolnav internat, pe pat;

k) costul medicamentelor pe zi, pe bolnav internat, pe pat;

l) numărul de bolnavi internati/medic;

m) număr de bolnavi internati/asistentă medicală;

n) număr de bolnavi internati/infirmieră;

o) procentul personalului medical din spital din totalul personalului angajat al spitalului;

p) procentul personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical;

q) procentul personalului medical cu studii medii din totalul personalului medical;

r) numărul personalului cu studii superioare economice;

s) procentul pacientilor care vin cu bilet de trimitere de la medicul de familie;

s) rata infectiilor nosocomiale;

t) rata mortalitătii în spitale;

t) decese în primele 24 de ore de la internare;

u) concordanta dintre diagnosticul la internare si cel de la externare;

v) modul de utilizare a fondurilor pe anul 2005 fată de bugetul aprobat;

x) planul de achizitii.

(2) Datele se analizează pe tipuri de sectii si pe total spital, avându-se în vedere valorile medii nationale pe anii 2004 si 2005 ai acestor indicatori si valorile cuprinse în contractul de administrare al spitalului.

(3) Informatiile solicitate, precum si cele din anexele nr. 1 si 2 la metodologie se vor pune la dispozitie comisiilor mixte de analiză si evaluare, în termen de 24 de ore de la data solicitării;

Art. 9. – (1) Comisiile mixte de analiză si evaluare întocmesc rapoarte pe judet, respectiv pe municipiul Bucuresti, cu referire la analiza indicatorilor aferenti fiecărei unităti sanitare cu paturi evaluate, precum si a sumelor propuse a fi decontate pentru arieratele verificate.

(2) Rapoartele mentionate se transmit Comisiei centrale de analiză si evaluare.

Art. 10. – (1) Comisia centrală de analiză si evaluare îsi desfăsoară activitatea la Ministerul Sănătătii.

(2) Componenta nominală a membrilor Comisiei centrale de analiză si evaluare este stabilită prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(3) Presedintele Comisiei centrale de analiză si evaluare este un secretar de stat din Ministerul Sănătătii.

Art. 11. – Comisia centrală de analiză si evaluare are următoarele atributii:

a) analizează rapoartele comisiilor mixte de analiză si evaluare;

b) prezintă ministrului sănătătii rezultatele analizei, în vederea luării măsurilor de restructurare.

Art. 12. – Casa Natională de Asigurări de Sănătate centralizează situatiile primite, mentionate la art. 7, de la comisiile mixte (conform machetei din anexa nr. 3 la metodologie) si supune aprobării ordonatorului principal de credite cuantumul sumelor în limita cărora casele de asigurări de sănătate vor face plătile.

Art. 13. – După aprobarea sumelor prevăzute la art. 12, casele de asigurări de sănătate virează în contul spitalelor sumele pentru plata obligatiilor restante.

Art. 14. – Spitalele au obligatia să justifice utilizarea sumelor primite si în acest scop prezintă casei de asigurări de sănătate, în termen de 48 de ore de la data efectuării plătii, ordinele de plată către furnizori, cu viza trezoreriei.

Art. 15. – Anexele nr. 1–3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/Subsemnata ...................................................., având functia de (director general, contabil-sef) ........................... la ................................................., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, că bunurile si serviciile cuprinse în situatia facturilor rămase nedecontate către furnizorii de bunuri si servicii (anexa nr. 2 la metodologie) au fost achizitionate cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice, cuprinse în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 si, respectiv, în Ordonanta Guvernului nr. 20/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 468/2003, cu modificările ulterioare, încheindu-se cu furnizorii contracte legale de furnizare de bunuri si servicii.

 

Data

.........................

Semnătura

.................................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

SPITALUL ...........................

SITUATIA

facturilor rămase nedecontate către furnizorii de bunuri si servicii

 

– lei (RON) –

Nr. crt.

Denumirea furnizorilor, cu indicarea facturilor în ordine cronologică

Numărul si data facturii

Natura bunurilor sau serviciilor

Procedura de achizitie

Obligatiile nedecontate utilizată

Numărul

Data

31 decembrie2004

1 ianuarie - 31 mai 2005

Total

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

Director,

.........................

Contabil-sef,

...........................

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

SITUATIA CENTRALIZATĂ

a sumelor ce urmează să fie decontate, pentru obligatiile restante, către furnizorii de bunuri si servicii

 

– lei (RON) –

 

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare cu paturi

Valoarea serviciilor

medicale

realizate peste

valoarea

de contract

în anul 2004

Valoarea

decontată

conform

Hotărârii

Guvernului

nr. 1.006/2005

Valoarea serviciilor

medicale rămase

nedecontate din

anul 2004

Obligatiile de

plată la finele

anului 2004

si nedecontate

în limita

indicatorilor

realizati în

anul 2004

Valoarea serviciilor

medicale

realizate în

anul 2005

si nedecontate

Obligatiile de plată

ale unitătilor

sanitare cu paturi

nedecontate

si care pot fi

decontate în

limita serviciilor

medicale prestate

1

2

3

4

5=3-4

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele Comisiei mixte de analiză si evaluare,*) .........................................................

Comisia mixtă de analiză si evaluare:*)

.............................................

 

            NOTĂ: Sumele cuprinse în coloanele 6 si 8 nu pot depăsi sumele evidentiate în coloana 5 si, respectiv, în coloana 7.


*) Se vor trece numele, prenumele si semnătura presedintelui si membrilor Comisiei mixte de analiză si evaluare.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005

 

În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare si al Directiei de sănătate publică nr. EN 4.315/2005,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătătii nr. 10/2005 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 18 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se completează cu alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În cadrul programului comunitar de sănătate publică, subprogramul 1.1 «Supravegherea si controlul bolilor transmisibile», se cuprind si cheltuieli pentru constituirea la nivelul directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti a rezervei antiepidemice pentru interventii în situatii epidemiologice cu risc pentru sănătatea populatiei."

2. La anexa nr. II, punctul II/1 “Program comunitar de sănătate publică“, subprogramul 1.5 “Promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate“, obiectivul 1 “Dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor favorabile sănătătii prin metode de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate“, activitătile de la nr. 15 “Realizarea de studii calitative privind atitudini si comportamente în rândul populatiei generale si al diverselor grupuri populationale la nivel local si regional folosite ca bază pentru realizarea campaniilor IEC, ca si de evaluarea impactului acestora la nivel local si regional“, se notează cu** cu următorul cuprins:

“** Activitătile mentionate la pct. 15 fac obiectul contractului încheiat între Ministerul Sănătătii si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate.“

3. La anexa nr. II, punctul II/1 “Program comunitar de sănătate publică“, subprogramul 1.4 “Evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc“, obiectivul 1 “Protejarea sănătătii si prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viată“ se completează cu următoarea activitate:

“18. Procurarea de multivitamine destinate copiilor în vârstă de 0–16 ani, în vederea prevenirii aparitiei îmbolnăvirilor datorate agresiunii factorilor de mediu (calamităti naturale).“

4. La anexa nr. II, punctul II/2 “Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile“, subprogramul 2.10 “Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească“, rubrica “Activităti“ se completează cu:

“– Completarea trusei de urgentă pentru serviciile de urgentă judetene si substatiile acestora.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2005.

Nr. 1.252.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.253/2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.001 din 11 noiembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. 1, în loc de: “Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2005...“, se va citi: “Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, cultură, culte si echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005...“.