MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 173 (XVII) - Nr. 1042         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 noiembrie 2005

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 545 din 18 octombrie 2005 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.714. – Ordin al ministrului finantelor publice privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN

PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

221. – Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind lista suporturilor si aparatelor din domeniul grafic pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată, precum si cuantumul acestei remuneratii

 

222. – Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneratiei pentru împrumutul public efectuat prin biblioteci

 

230. – Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneratiei cuvenite producătorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 545

din 18 octombrie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

Ioan Vida – presedinte

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Guo Wangzhen în Dosarul nr. 14.797/2004 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 456D/2005, nr. 457D/2005, nr. 608D/2005, nr. 609D/2005 si nr. 611D/2005, care au acelasi obiect.

La apelul nominal în dosarele nr. 456D/2005, nr. 457D/2005 si nr. 611D/2005, se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

La apelul nominal în Dosarul nr. 608D/2005, răspunde autorul exceptiei, Yu Xiaolei, personal si asistat de interpret autorizat de limba chineză, Ioan Budura, lipsind cealaltă parte – Oficiul National pentru Refugiati, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

La apelul nominal în Dosarul nr. 609D/2005, răspunde autorul exceptiei, Zhao Zehua, personal si asistat de interpret autorizat de limba chineză, Ioan Budura, lipsind cealaltă parte – Oficiul National pentru Refugiati, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererilor depuse la dosar de Yu Xiaolei si Zhao Zehua, prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unor apărători.

Având cuvântul asupra cererii de amânare, reprezentantul Ministerului Public lasă la aprecierea instantei de contencios constitutional acordarea unui nou termen de judecată.

Curtea, în temeiul art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, respinge cererile de acordare a unui nou termen de judecată, depuse de autorii exceptiei Yu Xiaolei si Zhao Zehua în dosarele nr. 608D/2005 si nr. 609D/2005.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 456D/2005, nr. 457D/2005, nr. 608D/2005, nr. 609D/2005 si nr. 611D/2005 la Dosarul nr. 455D/2005, având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerintele conexării, prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Yu Xiaolei si Zhao Zehua lasă la aprecierea Curtii Constitutionale conexarea dosarelor sus-mentionate.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea, întrucât toate dosarele au obiect identic.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a dosarelor mentionate, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea nr. 456D/2005, nr. 457D/2005, nr. 608D/2005, nr. 609D/2005 si nr. 611D/2005 la Dosarul nr. 455D/2005, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul părtilor.

Autorii exceptiei Yu Xiaolei si Zhao Zehua solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost formulată în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie si apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor sau principiilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 11 aprilie 2005, 3 mai 2005, 5 mai 2005, 7 iulie 2005 si din 26 mai 2005, pronuntate în dosarele nr. 14.797/2004, nr. 2.397/2005, nr. 3.333/2005, nr. 1.143/RF/2005, nr. 1.140/RF/2005 si, respectiv, nr. 891/RF/2005, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti si Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România. Exceptia a fost ridicată de Guo Wangzhen, Xu Jian si Wang Jianwu, Wang Xinqun, Yu Xiaolei, Zhao Zehua si Pan Mingfen, petenti în cadrul unor cauze având ca obiect solutionarea plângerii formulate de autorii exceptiei împotriva unor hotărâri ale Oficiului National pentru Refugiati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textul de lege criticat nu îndeplineste “criteriul de calitate“ prevăzut de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, nefiind suficient de “accesibil si precis încât să înlăture orice risc de arbitrariu“. Astfel, lipsa de claritate a textului criticat reprezintă un inconvenient major în solutionarea corectă a cererii de acordare a protectiei umanitare conditionate, iar motivele invocate de Oficiul National pentru Refugiati sunt contrare prevederilor art. 22 alin. (2) din Constitutie si ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prevederi care nu permit nici un fel de limitări, fiind incidente în toate cazurile în care există riscul de tortură, pedepse sau tratamente inumane sau degradante. De asemenea, consideră că lipsa de precizie si claritate a textului criticat cu privire la natura si continutul pedepselor si tratamentelor inumane ori degradante înfrâng caracterul absolut si neconditionat al art. 22 alin. (2) din Constitutie, interpretate în sensul dispozitiilor art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si al jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului (Cauza B. contra Frantei, 1992).

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti opinează în sensul că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 22 alin. (2) din Constitutie, ci, dimpotrivă, dau expresie acestora, în sensul că garantează protectia oricărei persoane, indiferent de rasă, nationalitate, sex, apartenentă religioasă ori politică etc., împotriva aplicării torturii si pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. În acest sens, prevederile legale criticate instituie tocmai o măsură de protectie a persoanelor străine care nu îndeplinesc conditiile pentru acordarea statutului de refugiat si care, potrivit textului criticat, pot cere protectie umanitară conditionată, în cazul în care există motive serioase să se creadă că ar putea fi supusi torturii sau unor tratamente sau pedepse inumane ori degradante. Pentru aceleasi ratiuni, instanta apreciază că nu se încalcă nici prevederile art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Cu privire la sustinerile autorilor exceptiei în sensul că textul criticat este lipsit de claritate si precizie, instanta apreciază că si acestea sunt neîntemeiate, întrucât Curtea Constitutională se poate pronunta numai asupra problemelor de drept, iar nu si a acelora legate de claritatea redactării textelor de lege, atributie care apartine legiuitorului.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contecios administrativ si fiscal si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile legale criticate nu contravin art. 22 alin. (1) din Constitutie, întrucât acestea ocrotesc persoanele de riscul torturii sau cel al aplicării unor pedepse sau tratamente inumane ori degradante. Referitor la imposibilitatea stabilirii cu claritate a cazurilor de acordare a statutului de refugiat, arată că acesta nu este un motiv de neconstitutionalitate, ci instanta de judecată are obligatia să interpreteze textul legal.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia nr. 151/2003, prin care Curtea Constitutională a constatat că art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 “a reglementat, ca formă de protectie pentru străinul care nu îndeplineste conditiile acordării statutului de refugiat, posibilitatea acordării protectiei umanitare conditionate.

Acest beneficiu acordat de statul român [...] se află în deplină concordantă cu prevederile constitutionale prin care se consfinteste dreptul la viată si la integritate fizică si psihică, prevăzute de art. 22 din Constitutie“.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, arată că principalul scop al art. 3 din conventie îl reprezintă protejarea vietii, a demnitătii umane si a integritătii fizice si mentale a persoanei si că “obligatiile ce incumbă unui stat, pe tărâmul art. 3 din conventie, nu se limitează numai la obligatia negativă, aceea de a nu practica tortura si de a nu aplica tratamente inumane si degradante, ci includ si o obligatie pozitivă, aceea de a proteja orice persoană aflată sub jurisdictia sa contra unei situatii iremediabile de pericol de a fi supusă la rele tratamente, chiar dacă acest risc ar urma să se materializeze în afara teritoriului său“. În acest sens, art. 3 va fi încălcat ori de câte ori o persoană este extrădată sau expulzată către o tară în care riscă să fie supusă unor tratamente inumane.

Totodată, consideră că textul criticat “reprezintă tocmai asumarea de către stat a obligatiei sale pozitive, aceea de a oferi o formă de protectie persoanei care, neîndeplinind conditiile pentru acordarea statutului de refugiat, ar fi expusă pericolului ca, în situatia în care ar fi returnată în tara de origine, să sufere o vătămare a drepturilor sale, constând în tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante“.

Referitor la sustinerea autorilor exceptiei în sensul că dispozitiile criticate limitează cazurile de acordare a protectiei umanitare conditionate numai în situatiile în care riscul de tortură sau tratamente inumane sau degradante are la bază unul dintre motivele următoare: rasă, religie, nationalitate, opinii politice, apartenenta la un anumit grup social, arată că prin Decizia nr. 291/2001, Curtea Constitutională a constatat că “aprecierea continutului si a întelesului termenilor dintr-un text de lege, precum si a gradului de obiectivitate a criteriilor stabilite de legiuitor pentru adoptarea unor acte de decizie de către autoritătile chemate să aplice legea, cu alte cuvinte, interpretarea legii, nu intră în competenta justitiei constitutionale, ci în competenta instantelor de drept comun“.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. Astfel, arată că stabilirea prin dispozitiile legale criticate a conditiilor în care se poate acorda protectia umanitară conditionată este în deplină concordantă cu prevederile constitutionale prin care se consfinteste dreptul la viată si la integritate fizică si psihică. Astfel, protectia umanitară conditionată se poate acorda străinului care nu îndeplineste conditiile pentru acordarea statutului de refugiat si cu privire la care există motive serioase să se creadă că, dacă va fi returnat în tara de origine, riscă să sufere o vătămare a drepturilor sale. Arată că în acest sens s-a pronuntat si Curtea Constitutională prin Decizia nr. 151/2003.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, dispozitii care au următorul continut: “Protectia umanitară conditionată se poate acorda străinului care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 2 alin. (1) si cu privire la care există motive serioase să se creadă că, dacă va fi returnat în tara de origine, riscă să sufere o vătămare a drepturilor sale constând în: [...]

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;“.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 22 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora: “Nimeni nu poate fi supus torturii si nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.“

Totodată, sustin că prevederile legale criticate contravin si prevederilor art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora “Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.“

Analizând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că s-a mai pronuntat cu privire la aceasta prin numeroase decizii, constatând că prevederile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România nu contravin dispozitiilor art. 22 din Constitutie si nici ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. De exemplu, prin Decizia nr. 244 din 10 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 1 iulie 2005, Curtea a retinut că “legiuitorul, prin textul de lege criticat, a reglementat, ca formă de protectie pentru străinul care nu îndeplineste conditiile acordării statutului de refugiat, posibilitatea acordării protectiei umanitare conditionate. Acest beneficiu acordat de statul român [...] este în deplină concordantă si cu reglementările internationale referitoare la statutul si regimul refugiatilor“.

Solutia pronuntată prin decizia mentionată, precum si considerentele care au stat la baza acesteia îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să modifice jurisprudenta Curtii.

În ceea ce priveste sustinerea autorilor exceptiei în sensul că textul de lege criticat este insuficient de clar si de precis, Curtea retine că aprecierea continutului si a întelesului termenilor dintr-un text de lege nu intră în competenta instantei de contencios constitutional, ci în competenta instantelor de drept comun.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, exceptie ridicată de Guo Wangzhen, Xu Jian si Wang Jianwu, Wang Xinqun, Yu Xiaolei, Zhao Zehua si Pan Mingfen în dosarele nr. 1.4797/2004, nr. 2.397/2005, nr. 3.333/2005, nr. 1.143/RF/2005, nr. 1.140/RF/2005 si, respectiv, nr. 891/RF/2005 ale Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti si ale Tribunalului Bucuresti – Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 octombrie 2005.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se abrogă prevederile art. 1 si ale art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor nr. 903/2000 privind modificarea modelelor si normelor de întocmire si utilizare a unor formulare si introducerea de noi formulare în activitatea financiară si contabilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 10 august 2000.

(2) Bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale vor fi folosite începând cu data de 1 ianuarie 2006 numai ca documente de înregistrare a plătilor în Registrul de casă. Fac exceptie bonurile fiscale emise conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, utilizate pentru justificarea taxei pe valoarea adăugată, aferentă carburantilor auto achizitionati în vederea desfăsurării activitătii si pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu aceste achizitii, dacă sunt stampilate si au înscrise denumirea cumpărătorului si numărul de înmatriculare al autovehiculului.

(3) Pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor, agentii economici vor solicita furnizorilor de bunuri sau de servicii să emită factura fiscală în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, factura, alte documente specifice aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, factura fiscală pentru material lemnos sau bonul de vânzare fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, cu modificările si completările ulterioare, după caz.

Art. 2. – Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, pot insera în cuprinsul formularelor Factură cod 14-4-10/aA si Factură fiscală cod 14-4-10/A, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, elemente suplimentare pe care acestea le consideră necesare, cu conditia respectării continutului de informatii prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si de alte acte normative în vigoare.

Art. 3. – În conditiile în care plata bunurilor sau serviciilor prestate se efectuează în numerar ori prin card bancar, concomitent cu emiterea facturii fiscale sau a facturii, nu este obligatorie completarea elementelor privind codul IBAN si banca de la rubrica “Cumpărător“.

Art. 4. – (1) Prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 29/2003 privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, cu modificările si completările ulterioare, se aplică numai în conditiile în care persoana care emite factura fiscală efectuează si livrarea bunurilor din gestiunea furnizorului.

(2) În cazul în care la data livrării bunurilor este întocmit formularul Aviz de însotire a mărfii cod 14-3-6A, urmând ca în termenul prevăzut de lege să fie emisă factura fiscală, datele de identificare a persoanei care livrează marfa si datele privind expeditia se completează numai pe avizul de însotire a mărfii.

Art. 5. – (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, formularele cu regim special prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin nu se vor mai tipări, înseria si numerota în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997.

(2) Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, neplătitoare de TVA, vor emite la solicitarea clientului formularul Factură cod 14-14-10/aA.

(3) La solicitarea beneficiarului de bunuri livrate sau de servicii prestate, prevăzute la art. 155 alin. (9) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată vor emite Factura fiscală cod 14-4-10/A.

Art. 6. – Ordinul ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 18 iunie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (5) al articolului 2 se abrogă;

2. Partea introductivă a articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – În situatia în care agentii economici, utilizatori ai tehnicii de calcul pentru completarea formularelor cu regim special, au în dotare imprimante tip LASER, cu jet de cerneală sau imprimantă rapidă cu bandă de caractere, si care nu se încadrează în prevederile art. 2, pot proceda astfel:“.

Art. 7. – Ordinul ministrului finantelor nr. 2.055/1998 privind aplicarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 831/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 20 noiembrie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) însotirea mărfurilor pe timpul transportului cu mijloace auto, când distribuirea mărfurilor se face la mai multe sedii sau puncte de lucru ale unui agent economic.“

2. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În conditiile în care pe avizul de însotire a mărfii este înscrisă mentiunea “Urmează factura“, nu este obligatorie completarea datelor privind “Pretul unitar“ si “Valoare“, acestea fiind elemente care se regăsesc în mod obligatoriu pe factură. În această situatie, pe avizul de însotire a mărfii se vor introduce alte informatii, care să conducă la identificarea produselor, respectiv codul produsului, greutate, volum sau alte elemente similare.“

3. Alineatul (1) al articolului 3 se abrogă.

4. Alineatul (4) al articolului 3 se abrogă.

Art. 8. – Ordinul ministrului finantelor publice nr. 29/2003 privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor comune privind activitatea financiară si contabilă si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 28 ianuarie 2003, se modifică după cum urmează:

– Litera g) a articolului 1) se abrogă.

Art. 9. – Directia de reglementări contabile, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si Compania Natională “Imprimeria Natională“ – S.A. vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2005.

Nr. 1.714.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind lista suporturilor si a aparatelor din domeniul grafic pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată, precum si cuantumul acestei remuneratii

 

Având în vedere dispozitiile art. 107 alin. (4) si (5) si ale art. 1231 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind lista suporturilor si a aparatelor din domeniul grafic pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată, precum si cuantumul acestei remuneratii, după cum urmează:

– câte un reprezentant al organismului de gestiune colectivă din domeniul operelor scrise – COPYRO si al Societătii de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale – VISARTA, pe de o parte, si

– câte un reprezentant al Asociatiei Producătorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (APDETIC), al Societătii Comerciale VLAMIR IMPEX – S.R.L., al Societătii Comerciale TOP EDGE ENGENEERING – S.R.L. si al Societătii Comerciale XEROX (ROMÂNIA) ECHIPAMENTE SI SERVICII – S.A., pe de altă parte.

Art. 2. – Comisia prevăzută la art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. – Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2005.

Nr. 221.

 

ANEXĂ*)

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneratiei pentru împrumutul public efectuat prin biblioteci

 

Având în vedere dispozitiile art. 1231 alin. (1) lit. b) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneratiei pentru împrumutul public efectuat prin biblioteci, după cum urmează:

– un reprezentant al organismului de gestiune colectivă din domeniul operelor scrise – COPYRO, pe de o parte, si

– câte un reprezentant al Asociatiei Nationale a Bibliotecarilor si Bibliotecilor din România, al Asociatiei Bibliotecarilor si Documentaristilor din România si al Asociatiei Bibliotecarilor din Învătământ – România, pe de altă parte.

Art. 2. – Comisia prevăzută la art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. – Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2005.

Nr. 222.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneratiei cuvenite producătorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale

 

Având în vedere dispozitiile art. 1232 alin. (1) lit. b) si ale art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005,

în baza prevederilor art. 2 alin. (2) si ale art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se constituie Comisia pentru negocierea metodologiei privind stabilirea remuneratiei cuvenite producătorilor de opere audiovizuale pentru comunicarea publică a repertoriului de opere audiovizuale, după cum urmează:

– un reprezentant al Uniunii Producătorilor de Film si Audiovizual din România – Asociatia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (UPFAR – ARGOA), pe de o parte, si

– câte un reprezentant al Federatiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din România, al Asociatiei Române pentru Transporturi Rutiere Internationale, al Asociatiei Române pentru Transporturi Rutiere si al Asociatiei Internationale de Transport Aerian, pe de altă parte.

Art. 2. – Comisia prevăzută la art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. – Comisia prevăzută la art. 1 îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. – Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2005.

Nr. 230.